Jednakże, czy założenia zmian przedstawione przez Prezesa UOKiK rzeczywiście pozytywnie wpłyną na procesy fuzji i przejęć?

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednakże, czy założenia zmian przedstawione przez Prezesa UOKiK rzeczywiście pozytywnie wpłyną na procesy fuzji i przejęć?"

Transkrypt

1 Anna Archacka Wpływ planowanych zmian w zakresie kontroli koncentracji w ustawie ochrony konkurencji i konsumentów na procesy fuzji i przejęć 1. Wstęp Usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli koncentracji stało się jednym z celów Polityki Konkurencji na lata , przedstawionej w 2011 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1. Jak pokazuje procedura postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) w sprawach koncentracji, zmiany w tym zakresie są niezbędne dla prawidłowego przebiegu kontroli fuzji i przejęć, tym bardziej, że wiele sektorów polskiej gospodarki jest silnie skoncentrowanych 2. Kolejne połączenia przedsiębiorców stwarzają poważne obawy odnośnie ich wpływu na stan konkurencji, szczególnie, że dotyczą one coraz częściej bardzo skomplikowanych zagadnień. Efektem tego jest wzrastająca liczba decyzji Prezesa UOKiK zakazujących dokonania zgłaszanych koncentracji lub wyrażających na nie zgodę po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków 3. W związku z powyższym, zaproponowane przez Prezesa UOKiK zmiany mogą stanowić zdecydowany krok ku stworzeniu efektywniej funkcjonującego systemu kontroli koncentracji, a co za tym idzie, wzmocnienia systemu ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce 4. Dodatkowo, zgodnie z założeniami Prezesa UOKiK, modyfikacje w tym zakresie mają przyczynić się do poprawy pozycji przedsiębiorców, zwiększenia pewności prawnej, która ma niebagatelne znaczenie dla ich działalności i podejmowanych przez nich decyzji biznesowych 5. Jednakże, czy założenia zmian przedstawione przez Prezesa UOKiK rzeczywiście pozytywnie wpłyną na procesy fuzji i przejęć? 1 Powyższy dokument jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (dostęp 13 stycznia 2013 r.). 2 Jednym z sektorów silnie skoncentrowanych jest sektor telefonii przewodowych. 3 Analiza sprawozdań z działalności Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów, dostępnych na stronie internetowej tejże instytucji wskazuje na to, że liczba postępowań antymonopolowych w sprawach kontroli koncentracji prowadzonych przed przed Prezesem UOKiK stale wzrasta, a tym samym zwiększa się liczba wydawanych przez organ antymonopolowy decyzji koncentracyjnych. 4 S. Syp, Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji uwagi na tle propozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 2 (1) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polityka konkurencji na lata , s. 1.

2 Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy bardziej wnikliwie przeanalizować zaproponowane zmiany. Warto zwrócić przede wszystkim uwagę na pewne nowatorskie propozycje rozwiązań w zakresie systemu kontroli koncentracji, które dotychczas nie były stosowane w polskim systemie ochrony konkurencji. Należą do nich: instytucja przedstawienia przedsiębiorcy zastrzeżeń do planowanej koncentracji (ang. competition concern), eliminacja obchodzenia przepisów ustawy poprzez dokonywanie transakcji wieloetapowych oraz utajnienie części decyzji Prezesa UOKiK (w tym również uzasadnienia) wyrażającej warunkową zgodę na koncentrację, w zakresie dotyczącym terminu spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę Instytucja przedstawienia przedsiębiorcy zastrzeżeń w stosunku do planowanej koncentracji (competition concern) Prawidłowy dialog między Prezesem UOKiK a przedsiębiorcą zgłaszającym wniosek o zgodę na dokonanie koncentracji jest elementem nieodzownym oraz kluczowym w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji 7. Z tego względu, wprowadzenie do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U , Ustawa) instytucji przedstawienia zastrzeżeń do planowanej koncentracji stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby przedsiębiorców. Powyższe rozwiązanie pozwoli ponadto, na ugruntowanie przestrzegania uprawnień proceduralnych strony zgłaszającej zamiar koncentracji, ponieważ jak wynika z oceny praktyki Prezesa UOKiK wiele postępowań koncentracyjnych prowadzonych jest z naruszeniem przepisów Ustawy, jak i Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U , KPA) 8. Tę tezę potwierdza brzmienie art. 74 Ustawy, zgodnie z którym Prezes Urzędu, wydając decyzję kończącą postępowanie, uwzględnia tylko zarzuty, do których strony mogły się ustosunkować 9. Usytuowanie tego artykułu w przepisach ogólnych Ustawy powoduje, że ma on zastosowanie do wszystkich postępowań prowadzonych przed Prezesem UOKiK, w tym także do postępowań 6 Zmiany w systemie kontroli koncentracji, tj. instytucja przedstawienia przedsiębiorcy zastrzeżeń do planowanej koncentracji, wyeliminowanie obchodzenia przepisów ustawy poprzez dokonywanie transakcji wieloetapowych oraz wprowadzenie utajnienia części decyzji Prezesa UOKiK (w tym również uzasadnienia) wyrażającej warunkową zgodę na koncentrację w zakresie terminu spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę, stanowią wybór autorki, która uznała, że powyższe modyfikacje są zupełnie nowymi rozwiązaniami w polskim systemie kontroli koncentracji. 7 Allen & Overy ocenia nowy reżim prawa konkurencji, Portal internetowy Prawnik.pl, dostęp: 13 stycznia 2013 r. 8 Teza wysunięta przez M. Kolasińskiego, Polityka kontroli koncentracji w Polsce stan obecny i możliwe zmiany, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 1(1), 2012 r. 9 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331.

3 antymonopolowych w sprawach koncentracji. Niestety, w przypadku postępowań koncentracyjnych Prezes UOKiK nie stosuje się do tej zasady, ponieważ przedsiębiorca zgłaszający zamiar koncentracji nie jest informowany o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji koncentracyjnej, lecz dowiaduje się o tym fakcie w chwili jej otrzymania. Największy problem na tej płaszczyźnie obserwuje się zwłaszcza w przypadku decyzji warunkowych lub zakazujących koncentracji. Powstaje wówczas spór, dotyczący oceny koncentracji, dlatego zdobycie przez przedsiębiorcę informacji o konkretnych zarzutach dopiero w chwili otrzymania decyzji wydaje się być co najmniej nieuzasadnione, tym bardziej, że Prezes UOKiK nie stanowi przeciwnika procesowego strony zgłaszającej zamiar koncentracji. Jest on organem administracji, który powinien prowadzić postępowanie w sposób bezstronny, transparentny i budzący zaufanie do instytucji państwowych. W tym wypadku brak możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań po zakończeniu postępowania dowodowego, a przed rozpatrzeniem sprawy stanowi uchybienie art. 10 KPA 10. Bezsprzecznie, taki stan rzeczy obserwowany w systemie kontroli koncentracji nie jest pożądany, dlatego wprowadzenie, w sprawach budzących wątpliwości, instytucji przedstawienia przedsiębiorcy przez Prezesa UOKiK zastrzeżeń do planowanej koncentracji, ma przywrócić równowagę proceduralną w tym zakresie. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca będzie mógł, jeszcze przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zarzutami Prezesa UOKiK dotyczącymi planowanej koncentracji i ustosunkować się do nich, poprzez przedstawienie własnych propozycji zmian odnośnie do planowanej koncentracji. Stanowi to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, które dotyczą przede wszystkim zintensyfikowania komunikacji z Prezesem UOKiK oraz wprowadzenia możliwości dostosowania warunków przyszłej koncentracji do wymagań organu antymonopolowego, wynikających z potrzeby ochrony rynku 11. Należy podkreślić, że jest to niezwykle cenna inicjatywa, szczególnie, że przewiduje zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy Prezesem UOKiK a przedsiębiorcą w ramach postępowania koncentracyjnego. 10 Kodeks postępowania administracyjnego, C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 5. Zgodnie z obecną procedurą w postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji strona nie ma możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji przez Prezesa UOKiK. Strona jest informowana o zakończeniu postępowania dowodowego w decyzji o zgodzie, zgodzie warunkowej lub zakazie dokonania planowanej koncentracji. 11 Uwagi Stowarzyszenia Prawa Konkurencji ( SPK ) do Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tekst dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, (dostęp: 13 stycznia 2013 r.).

4 Powyższe rozwiązanie z pewnością pozytywnie wpłynie na procesy fuzji i przejęć, ponieważ zakłada ono tak istotny dla przedsiębiorców dialog z organem antymonopolowym. Dodatkowo dokument, zawierający zastrzeżenia Prezesa UOKiK do planowanej koncentracji, pozwoli przedsiębiorcy nie tylko poznać opinię Prezesa UOKiK na danym etapie sprawy, ale także stworzy mu możliwość aktywnego uczestniczenia w postępowaniu koncentracyjnym (uwzględnienie postulatu przestrzegania w praktyce Prezesa UOKiK art. 10 KPA). Ma on bowiem możliwość przekazywania wyjaśnień oraz analiz, które dotyczą wskazanych przez Prezesa UOKiK płaszczyzn wątpliwości 12. Analizując wpływ instytucji competition concern warto dostrzec jeszcze jedną korzyść w odniesieniu do procesów fuzji i przejęć w Polsce. Zgodnie z założeniami organu antymonopolowego, jeszcze w toku trwającego postępowania koncentracyjnego przedsiębiorca będzie znał potencjalne rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK i przez ten pryzmat podejmował decyzje biznesowe. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest niezbędne w polskim systemie prawnym, ponieważ realizuje podstawową zasadę państwa prawnego zasadę legalizmu Włączenie transakcji wieloetapowych do systemu kontroli koncentracji Celem, który zainicjował wypracowanie propozycji zmian w Ustawie, było skupienie uwagi Prezesa UOKiK na sprawach najbardziej istotnych. Jedną z nich jest wyłączenie spod kontroli Prezesa Urzędu koncentracji w oczywisty sposób nie wywierających negatywnych skutków w sferze konkurencji, przy jednoczesnym poszerzeniu o te, które powodują poważne antykonkurencyjne konsekwencje, ale z przyczyn proceduralnych nie mogą być obecnie kontrolowane przez Prezesa UOKiK. Taką zmianą jest wyeliminowanie obchodzenia przepisów Ustawy poprzez dokonywanie transakcji wieloetapowych, polegających na nabywaniu przez przedsiębiorców w krótkich odstępach czasu (łącznie w dwuletnim okresie) kolejnych stosunkowo niewielkich części mienia innego przedsiębiorcy lub jego spółek zależnych 14. Transakcje te nie podlegają obecnie zgłoszeniu Prezesowi UOKiK ze względu na mały obrót osiągany przez te części lub spółki. Należy podkreślić jednak, iż zgoda na taką koncentrację może w wielu wypadkach mieć znaczny skutek rynkowy. W związku z tym, zmiana w przedstawionym zakresie ma szansę przynieść zadowalające i oczekiwane przez 12 M. Sendrowicz, Prawidłowo funkcjonujący rynek to wspólny cel UOKiK i przedsiębiorców, Rzeczpospolita strona internetowa, (dostęp: 13 stycznia 2013 r.). 13 Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 14 Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, publikacja dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostęp: 13 stycznia 2013 r.

5 organ antymonopolowy rezultaty. Wskazuje na to opinia Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, które w sporządzonych przez siebie uwagach do założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, podkreśla, że włączenie transakcji wieloetapowych do kontroli dokonywanej przez Prezesa UOKiK jest ( ) kolejną wartościową inicjatywą. Nawiązuje ona do uregulowań unijnych, na których też będzie można się wzorować przy wprowadzeniu konkretnych rozwiązań. 15 Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść tej zmiany jest możliwość wykrywania sztucznych podziałów danej transakcji, pozwalających uniknąć zgłoszenia zamiaru koncentracji. Dalsze utrzymywanie stanu prawnego w postaci wyłączenia transakcji wieloetapowych spod kontroli Prezesa UOKiK może przyczynić się do powstania zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych rynków. W związku z tym, analizowana zmiana zakłada odpowiedni okres (dwa lata), podczas którego dozwolone będzie łączenie pozornie odrębnych transakcji. Stanowi to kluczowy element przewidywanej modyfikacji i może korzystnie wpłynąć na procesy fuzji lub przejęć. Wydaje się, że przyjęcie takiego przedziału czasowego pozwoli uniknąć pomyłek przy klasyfikacji poszczególnych transakcji. W przeciwnym razie, przymusowym zgłoszeniom koncentracji objęte byłyby transakcje, które z założenia nie stanowiły działania preater legem, ale faktycznie były wynikiem decyzji biznesowych w danym czasie, zmierzających do nabywania mniejszych części majątku 16. Ponadto, błędne klasyfikowanie poszczególnych transakcji, zwłaszcza zaliczenie jednej z nich do transakcji wieloetapowej, tj. podlegającej obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK, mogłoby spowodować zbędne opóźnienia w procedurze dokonywania fuzji i przejęć. 3. Wprowadzenie utajnienia części decyzji Prezesa UOKiK, wraz z uzasadnieniem, wyrażającej warunkową zgodę na koncentrację w zakresie spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę Zapewnienie skutecznej konkurencji na rynku wiąże się z podejmowaniem zdywersyfikowanych działań przez Prezesa UOKiK. Jednakże, warto zwrócić uwagę na fakt, że beneficjentem tych aktywności powinni być w każdym przypadku przede wszystkim przedsiębiorcy oraz ich interes ekonomiczny. Wychodząc naprzeciw licznym postulatom zgłaszanym przez te podmioty, organ antymonopolowy zaproponował zmianę, która może 15 Uwagi, s M. Kolasiński, Polityka kontroli koncentracji w Polsce stan obecny i możliwe zmiany, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 1(1), 2012 r., s. 83.

6 mieć niebagatelne znaczenie dla ochrony konkurencji. Wprowadzenie utajnienia części decyzji wydawanych Prezesa UOKiK (w tym również uzasadnienia) wyrażających warunkową zgodę na koncentrację w zakresie dotyczącym terminu spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę stanowi istotny element planowanych modyfikacji, tym bardziej, że decyzje warunkowe w praktyce najczęściej oznaczają konieczność wyzbycia się przez przedsiębiorcę części majątku 17. Jeżeli potencjalni nabywcy mają świadomość co do nałożonego terminu dokonania odsprzedaży, może to negatywnie wpływać na pozycję negocjacyjną sprzedawcy i w konsekwencji doprowadzić, zwłaszcza jeśli termin jest dość krótki, do znacznego obniżenia ceny, nieuzasadnionego faktyczną wartością sprzedawanej spółki lub mienia. Dbając o interesy ekonomiczne przedsiębiorcy utajnienie części sentencji będzie dokonywane przez organ na wniosek strony, który zobliguje Prezesa UOKiK do nieujawniania treści decyzji warunkowej, dotyczącej spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę. Naturalnym następstwem tej zmiany będzie uniemożliwienie zdobycia wiedzy przez potencjalnych nabywców o terminie sprzedaży składników majątku przedsiębiorcy zgłaszającego zamiar dokonania koncentracji. Dodatkowo, nie będą oni mogli uzyskać informacji o tym, co dokładnie jest przedmiotem sprzedaży. Wobec takiego rozwiązania pozycja konkurencyjna sprzedającego względem nabywców nie ulegnie pogorszeniu, co spowoduje, że zachowa on podobny status w odniesieniu do innych przedsiębiorców działających na rynku. Powyższe rozwiązanie może mieć istotne znaczenie w procesach fuzji i przejęć, ponieważ sytuacja podmiotów na danym rynku, wobec których wydana zostanie decyzja warunkowa z utajnieniem strategicznych informacji, nie będzie nierówna, tak jak miałoby to miejsce w przypadku braku utajnienia części sentencji decyzji warunkowej. 4. Podsumowanie proponowanych zmian polskiego systemu kontroli koncentracji w kontekście procesów fuzji i przejęć Nie ulega wątpliwości, że przedstawione przez Prezesa UOKiK modyfikacje w obszarze kontroli koncentracji, dotyczące wprowadzenia instytucji przedstawienia przedsiębiorcy zastrzeżeń do planowanej koncentracji (competition concern), eliminacji obchodzenia przepisów ustawy poprzez dokonywanie transakcji wieloetapowych oraz możliwości utajnienia części decyzji Prezesa UOKiK (w tym również uzasadnienia), wyrażającej 17 Prawidłowo, s. 3.

7 warunkową zgodę na koncentrację w zakresie terminu spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę, mogą przynieść pozytywne skutki dla procesów fuzji i przejęć. Zaprezentowane w tej materii rozwiązania pozwalają na utrzymanie swoistej równowagi podmiotów uczestniczących w grze rynkowej. Zarówno instytucja competition concern, czy włączenia transakcji wieloetapowych w zakres kontroli Prezesa UOKiK, jak i utajnienia części sentencji decyzji warunkowej konstytuują ład, który dotychczas nie istniał w systemie kontroli koncentracji. Potrzebę ich wprowadzenia zgłaszali przedsiębiorcy, którzy zwracali uwagę Prezesa UOKiK na braki regulacyjne w tej materii. Zaproponowali oni przede wszystkim rozwinięcie współpracy i dialogu z organem antymonopolowym, zwiększenie pewności prawa oraz przyspieszenie procedury w sferze kontroli koncentracji. Postulaty te, mają kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencji, wszakże wiedza wynikająca ze zmian bezpośrednio przekłada się na prowadzoną przez przedsiębiorców działalność oraz ich politykę biznesową 18. Dodatkowo, należy wskazać na fakt, że kontrolowanie przez organ antymonopolowy połączeń pomiędzy przedsiębiorcami z roku na rok nabiera coraz większej wagi. Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w znaczeniu procesów fuzji i przejęć, ponieważ bez wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych mogą one prowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji 19. W ostatnich latach zwiększa się bowiem liczba transakcji problematycznych, które wymagają specjalistycznej analizy, angażującej znaczne zasoby po stronie organu antymonopolowego. W związku z powyższym, przedstawione proponowane zmiany w polskim systemie kontroli koncentracji wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy dzięki wprowadzeniu nowych instytucji prawnych będą mogli aktywnie współpracować z Prezesem UOKiK. 18 Postulowane zmiany..., s. 18. Zastrzeżenia Prezesa UOKiK do planowanej koncentracji dają przedsiębiorcy możliwość zaanonsowania Prezesowi własnych propozycji zmian w przyszłej koncentracji. Natomiast włączenie transakcji wieloetapowych do kontroli Prezesa UOKiK stanowi rozwiązanie o prokonkurencyjnych skutkach dla rynku, a utajnienie części decyzji Prezesa UOKiK, wyrażającej warunkową zgodę na koncentrację w zakresie spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę, zapewnia utrzymanie równej pozycji przedsiębiorcy sprzedającego poszczególne części swojego majątku wobec potencjalnych nabywców. 19 Polityka konkurencji na lata , Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostęp: 13 stycznia 2013 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji Prof. dr hab. Sławomir Dudzik Warszawa, 19 stycznia 2015 r. 2 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zakłada się, że w projekcie nowelizacji ustawy będą uwzględnione zmiany dotyczące:

Zakłada się, że w projekcie nowelizacji ustawy będą uwzględnione zmiany dotyczące: 20 listopada br. Rząd RP przyjął Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wdrożenie przepisów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI NA PROCESY FUZJI I PRZEJĘĆ W POLSCE

WPŁYW PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI NA PROCESY FUZJI I PRZEJĘĆ W POLSCE WPŁYW PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI NA PROCESY FUZJI I PRZEJĘĆ W POLSCE Prawo ochrony konkurencji zapobiegające tworzeniu monopoli i podmiotów o zbyt silnej pozycji rynkowej jest jedną

Bardziej szczegółowo

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych 1 Cele dokumentu Do podstawowych zasad polityki Prezesa UOKiK należą m.in. otwartość na kontakty z otoczeniem oraz przejrzystość podejmowanych działań. Niniejsze Wyjaśnienia oparte są na założeniu, że

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

Szymon Syp* Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji uwagi na tle propozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Szymon Syp* Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji uwagi na tle propozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 16 * Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji uwagi na tle propozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści: I. Uwagi wstępne II. Polityka konkurencji w latach 2011-2013 a kontrola

Bardziej szczegółowo

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust.

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust. Terminy: ZAGADNIENIE STAN OBECNY NOWELIZACJA USTAWY 1.Przedawnienie praktyk ograniczających konkurencję 2.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego 3.Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do SOKiK

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28lutego 2008 r. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II)

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Zasady szczegółowe postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję art. 86-93 u.o.k.k. Każdy może zgłosić Prezesowi

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego 27 28 luty 2012 r. Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego Aneta Pankowska, radca prawny Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy www.eurofinance.pl Obowiązek zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy]

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy] [TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy] I. Wprowadzenie. Pierwsze Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawie praktyk ograniczających konkurencję

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 3 a i. * /< / I.511.4.2014.AJK rp J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt III SK 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 sierpnia 2016 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

Dominik Wolski* Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Dominik Wolski* Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 8 Wokół nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów * Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Spis

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Prezes. Konsumentów Warszawa. Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izby Architektów RP w

Sz. P. Prezes. Konsumentów Warszawa. Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izby Architektów RP w L. dz. 039/KRIA/2013/w Warszawa, 28 stycznia 2013 Sz. P. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Znak: DPR 022/2012 Działając

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej.

Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW (2015) I. Wprowadzenie. Pierwsze Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Warszawa, 28 września 2018 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DRR.WRG.7129.7.2018.ŁWę D E C Y Z J A Na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmE 188/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński Protokolant: asystent

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 8/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa PKP Cargo Spółki Akcyjnej w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ]

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1 Kamil Rawa Testy na Aplikacje Częśd II Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Piotrem Konieckiewiczem, pewnego popołudnia wpadliśmy

Bardziej szczegółowo

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie antymonopolo we postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji zidentyfikowane problemy. Maciej Bernatt

Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji zidentyfikowane problemy. Maciej Bernatt Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji zidentyfikowane problemy Maciej Bernatt Podstawowe założenia } Obiekt badań normy (law in books) oraz praktyka ich stosowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 410-1/04/JO/NS Warszawa, 1.09.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 9/2004 Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący nr 4/2008 z 2008-04-01. temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Raszkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Pani Anna Raszkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 lutego 2017 r. WPS-IV.862.1.19.2016.RJ Pani Anna Raszkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej m g r M a t e u s z C h o ł o d e c k i

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej m g r M a t e u s z C h o ł o d e c k i WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ZAKŁAD PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej m g r M a t e u s z C h o ł o d e c k i 1 Układ prezentacji 1) Zakres

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju MATERIAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE DEBATY NA TEMAT ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ NA GRUNCIE USTAWY PZP Warszawa, wrzesień 2017 r. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE - ćwiczenia

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE - ćwiczenia PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE - ćwiczenia mgr Marcin Kraśniewski Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ Prawo ochrony konkurencji 11 Czym jest konkurencja?

Bardziej szczegółowo

Początek biegu terminu dla wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku zaprzestania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję.

Początek biegu terminu dla wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku zaprzestania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. 132 Początek biegu terminu dla wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku zaprzestania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2014 r. III SK 26/13 1.

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

FOTA SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej od Emitenta

FOTA SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej od Emitenta 2014-12-31 13:43 FOTA SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej od Emitenta Raport bieżący 77/2014 Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa

Bardziej szczegółowo

publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji

publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji Społeczna gospodarka rynkowa jest: a. odrębnym modelem gospodarczym b. pośrednim modelem między modelem gospodarki rynkowej a modelem gospodarki centralnie planowanej c. wariantem gospodarki centralnie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

Regulator sektorowy paliw i energii między reglamentacją a promocją rynku. Rozważania na tle orzecznictwa dotyczącego taryf.

Regulator sektorowy paliw i energii między reglamentacją a promocją rynku. Rozważania na tle orzecznictwa dotyczącego taryf. Regulator sektorowy paliw i energii między reglamentacją a promocją rynku. Rozważania na tle orzecznictwa dotyczącego taryf dr Zdzisław Muras Łódź, 4 maja 7 r. Z nielicznymi wyjątkami biznesmeni generalnie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-1/08/AZ Warszawa, dn. 31 stycznia 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 2/2008 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. po rozpatrzeniu. wniosku złożonego w dniu 25 kwietnia 2018 r. przez przedsiębiorcę:

DECYZJA. po rozpatrzeniu. wniosku złożonego w dniu 25 kwietnia 2018 r. przez przedsiębiorcę: PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, ^ grudnia 2018 r. DRG.DRG-1.4720.1.2018.KL '700181212002 DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

(szerzej na ten temat: E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2011, s. 4-5, nb.3 i powołane tam piśmiennictwo).

(szerzej na ten temat: E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2011, s. 4-5, nb.3 i powołane tam piśmiennictwo). adw. Sławomir Krześ dr hab. prof. nadzw. Elwira Marszałkowska-Krześ dr Piotr Gil dr Izabella Gil Zasadnicze zmiany wprowadzone do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na mocy nowelizacji ustawy z 16.09.2011r.

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych dla potrzeb regulacyjnych

Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych dla potrzeb regulacyjnych Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych dla potrzeb regulacyjnych Mgr Ewa Kwiatkowska Opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Stanisław Piątek Wprowadzenie Specyfika sektora telekomunikacyjnego ewoluującego

Bardziej szczegółowo

2. Wynik postępowania dialogowego

2. Wynik postępowania dialogowego Warszawa 22.09.2015 Najistotniejsze postulaty Inicjatywy Mobilności Pracy przygotowane w ramach konsultacji społecznych w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Inicjatywa Mobilności Pracy

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI TEMATYKA WYKŁADU NR 6 USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - PODSTAWOWE DEFINICJE Zakres ochrony prawnej wg ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 przyjmuje Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 27 listopada 2017 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 27 listopada 2017 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 27 listopada 2017 r. w przedmiocie projektu ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej (nr z wykazu prac legislacyjnych: UC93)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 345/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POST MERGER LITIGATION spory prawne będące następstwem transakcji. Polski Kongres Fuzji i Przejęć 2013

POST MERGER LITIGATION spory prawne będące następstwem transakcji. Polski Kongres Fuzji i Przejęć 2013 POST MERGER LITIGATION spory prawne będące następstwem transakcji Polski Kongres Fuzji i Przejęć 2013 Spory prawne będące następstwem transakcji I. Spory dotyczące bezpośrednio transakcji M&A II. Spory

Bardziej szczegółowo

Kryterium podmiotowe w orzecznictwie antymonopolowym Kryterium funkcjonalne - pojęcie działalności gospodarczej

Kryterium podmiotowe w orzecznictwie antymonopolowym Kryterium funkcjonalne - pojęcie działalności gospodarczej Spis treści: Wstęp Rozdział I Zagadnienia wstępne 1. Konkurencja i jej ochrona w przepisach prawa 2. Polskie i europejskie prawo ochrony konkurencji 3. Cele prawa ochrony konkurencji 4. Treść prawa ochrony

Bardziej szczegółowo

L.dz./20/2015. dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu. Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r.

L.dz./20/2015. dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu. Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r. L.dz./20/2015 dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szanowny Panie Ministrze, W związku z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 61/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) Sygn. akt III SK 8/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2015 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KINO POLSKA TV" S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KINO POLSKA TV S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KINO POLSKA TV" S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) CABLE TELEN/ISION NETWORKS & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KPTV MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 37/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 maja 2016 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa V. S.A. z siedzibą w G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Komisja Konkursowa Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych (POSUM) Al. Solidarności 36, Poznań PROTEST

Komisja Konkursowa Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych (POSUM) Al. Solidarności 36, Poznań PROTEST Warszawa, 11 sierpnia 2014 roku Komisja Konkursowa Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych (POSUM) Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań PROTEST dotyczy: Konkursu ofert na świadczenie usług medycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. zgodnie z art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. zgodnie z art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.11.2018 r. COM(2018) 666 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY zgodnie z art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE PL PL 1. KONTEKST Zgodnie z art. 395 dyrektywy 2006/112/WE Rady

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc Strona 1 z 5 Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc W przypadku połączenia nowo powstała spółka wstępuje w prawa i obowiązki poprzedników.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 63/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 lutego 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W n i o s e k

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W n i o s e k Warszawa, dnia lipca 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej W n i o s e k Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam podpisania ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Antymonopolowa kontrola koncentracji

Antymonopolowa kontrola koncentracji Antymonopolowa kontrola koncentracji Autorzy: Tomasz Dobrowolski - partner, radca prawny, Kancelaria Prawna Hogan&Hartson; Lech Najbauer - radca prawny Kancelaria Prawna Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie obowiązku wskazywania pochodzenia produktu ( made in )

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie obowiązku wskazywania pochodzenia produktu ( made in ) Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie obowiązku wskazywania pochodzenia produktu ( made in ) I. Wprowadzenie 13 lutego 2013r. Komisja Europejska przedstawiła Pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki DESiWM/DEC-1008/37080/09 Dotyczy sprawy: DESiWM-41-39/09 Warszawa, dnia 12 października 2009 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 1 Pozycja dominująca Pojęcie pozycji dominującej pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

Podstawy stanowiska Zarządu

Podstawy stanowiska Zarządu 15 stycznia 2016 r. Stanowisko Zarządu Grupa DUON S.A. dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Grupa DUON S.A. ogłoszonego przez Fortum Holding B.V. w dniu 8 stycznia 2016 r. Zarząd Grupa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99

Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99 Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99 Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CSK 526/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Maria

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SUPLEMENT 4

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SUPLEMENT 4 Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SUPLEMENT 4 Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. (zwanego dalej TMS Brokers, Spółka ), uwzględniając zmiany organizacyjne i biznesowe, które

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski Sygn. akt I NSK 25/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2018 r. SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa C. Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło Sygn. akt III SK 29/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa P. T. K. C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 691/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. \ ra ' f vpk<ę: * / 4^ / Kraków, 30 listopada 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. OKR EBe

DECYZJA. \ ra ' f vpk<ę: * / 4^ / Kraków, 30 listopada 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. OKR EBe Kraków, 30 listopada 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OKR.4111.21.2017.EBe DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017

Bardziej szczegółowo