PROSPEKT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 PROSPEKT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Rheinland-Immobilienverwaltungs Aktiengesellschaft Prospekt emisyjny z dnia

2 STRESZCZENIE RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs AG Streszczenia składają się z obowiązków ujawnienia, które są określane jako dane. Dane te są w rozdziałach A-E (A.1-E.7) oznaczone liczbami. To streszczenie zawiera wszystkie dane, które muszą być podane w streszczeniu dla tego rodzaju papierów wartościowych i emitentów. PoniewaŜ niektóre dane nie muszą być podawane, to w kolejności liczbowej danych mogą być luki. MoŜliwe jest, Ŝe informacje odnoście pewnych danych nie mogą być podane, nawet jeŝeli pewne dane muszą być zawarte w streszczeniu z powodu rodzaju papierów wartościowych albo emitenta. W takim przypadku w streszczeniu znajduje się krótki opis danych i jest on oznaczony określeniem odpada. Rozdział A Wprowadzenie i ostrzeŝenia A.1 OstrzeŜenia PoniŜsze streszczenie naleŝy rozumieć jako wprowadzenie do prospektu. Inwestor powinien opierać kaŝdą decyzję odnośnie inwestycji w dane papiery wartościowe na sprawdzeniu całego prospektu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń sądowych związanych z informacjami przedstawionymi w tym Prospekcie inwestor wnoszący oskarŝenia przed sądem, zgodnie z prawodawstwem danego państwa, ponosi koszty przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania. Osoby odpowiedzialne za to streszczenie, łącznie z jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność tylko wtedy, gdy treść podsumowania wprowadza w błąd, jest niedokładna albo sprzeczna gdy jest ono czytane razem z innymi częściami prospektu, albo nie podaje wszystkich koniecznych kluczowych informacji jeŝeli jest czytane z innymi częściami prospektu. A.2 Informacje dodatkowe Odpada, poniewaŝ nie wydano zgody na wykorzystanie prospektu do późniejszej odsprzedaŝy albo ostatecznego plasowania akcji przez pośredników finansowych. 2

3 Rozdział B Emitent B.1 Prawne i komercyjne określenie emitenta B.2 Siedziba i forma prawna emitenta Firma spółki brzmi RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs Aktiengesellschaft. Spółka występuje pod tą firmą komercyjnie. RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs Aktiengesellschaft ma swoją siedzibę na ulicy Potsdamer Straße 144, D Berlin; Telefon +49(0) , Telefaks +49(0) , e- mail Internet Spółka została załoŝona w Niemczech. Dla emitenta obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. B.4b Trendy W okresie od 01 stycznia 2012 di 31 grudnia 2012 firmie RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs AG udało się wyrównać ujemny wynik roczny z zamknięcia poprzedniego roku i uzyskać dodatni wynik roczny w wysokości ,84 EUR. Dnia spółka rozpoczęła emisję obligacji. PoniewaŜ w międzyczasie zostały zrestrukturyzowane działania sprzedaŝowomarketingowe dla tej obligacji, to w przewidzianym na to czasie nie udało się uzyskać przeznaczonej do uplasowania kwoty poŝyczki w wysokości w sumie 6,0 milionów Euro a tylko sumę częściową wynoszącą 188 obligacji ułamkowych na okaziciela i całkowitą kwotę ,00 EURO. Z tego powodu zarząd dnia 15 stycznia 2013 podjął postanowienie o przedłuŝeniu terminu oferty publicznej dla jeszcze nie subskrybowanych sztuk obligacji ułamkowych na okaziciela z ceną emisyjną wynoszącą 1.000,00 Euro na obligację ułamkową do dnia Ponadto stosunki poŝyczkowe dla obiektów w Essen, Duisburg, Gelsenkirchen i Düsseldorf są obecnie w trakcie restrukturyzacji. Emitent negocjuje z bankiem finansującym nowe warunki całkowitej albo częściowej spłaty tych zobowiązań. B.5 Opis grupy i pozycja emitenta w obrębie tej grupy Odpada, poniewaŝ RIVAG AG nie jest częścią Ŝadnej grupy. B.9 Prognoza albo wycena zysków Odpada, poniewaŝ nie jest składana prognoza zysków. 3

4 B.10 Ograniczenia w raporcie biegłego rewidenta odnośnie historycznych informacji finansowych B.12 Wybrane istotne historyczne informacje finansowe i oświadczenie, Ŝe perspektywy emitenta od dnia ostatnio opublikowanego sprawdzonego bilansu rocznego nie pogorszyły się znacznie oraz, Ŝe sytuacja finansowa i pozycja handlowa nie uległy znacznej zmianie Odpada, bo nie ma ograniczeń opinii biegłego rewidenta. Podane poniŝej wybrane informacje finansowe pochodzą ze sprawdzonych bilansów rocznych spółki na dzień oraz Bilanse roczne spółki zostały sporządzone zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym. Wszystkie dane są podane w tysiącach Euro. Wybrane dane bilansu Rok obrotowy Środki trwałe 5.788, ,8 NaleŜności i inne składniki majątku 1.637, ,1 Zobowiązania 8.174, ,9 Suma bilansowa 8.181, ,3 Wybrane dane rachunku zysków i strat Rok obrotowy Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 637,7 776,9 Pozostałe koszty operacyjne 139,0 84,4 Odsetki i podobne koszty 345,4 287,5 Wynik bilansowy -212,9 16,6 Od dnia ostatnio opublikowanego sprawdzonego bilansu rocznego na dzień 31 grudnia 2011 perspektywy emitenta nie uległy znacznemu pogorszeniu. Od tego czasu nie wystąpiła znaczna zmiana sytuacji finansowej albo pozycji handlowych emitenta. B.13 Zdarzenia istotne w znacznym stopniu dla oceny zdolności płatniczej emitenta B.14 ZaleŜności od innych przedsiębiorstw grupy Odpada, poniewaŝ nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia ostatnim czasie w działalności emitenta, które są w znacznym stopniu istotne dla jego zdolności płatniczej. Odpada, poniewaŝ emitent nie jest częścią Ŝadnej grupy. 4

5 B.15 Główna działalność emitenta Emitent to firma z siedzibą w Berlinie. Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie własnym majątkiem. NaleŜy do tego nabywanie, rozwijanie, zarządzanie (włącznie z pobieraniem czynszów, opłat dzierŝawnych albo podobnych wpływów) oraz sprzedawanie nieruchomości. Kolejnym zakresem jest świadczenie usług doradczych w zakresie projektowania, rozwoju działek i budynków oraz zarządzanie zasobami z wykluczeniem doradztwa wymagającego zezwolenia zwłaszcza w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego i inwestycyjnego. Do głównego zakresu działalności emitenta naleŝy w szczególności takŝe modernizacja, renowacja i optymalizacja energetyczna istniejących nieruchomości oraz budowa energetycznie zoptymalizowanych nieruchomości oraz uzyskiwanie, zabezpieczanie i stosowanie koniecznej do wyŝej podanych działalności albo nadającej się wiedzy technologicznej i innej. Jego główną działalność stanowi od podjęcia działalności w roku 2009 zakup nieruchomości mieszkaniowych w regionie inwestycyjnym (Nadrenia-Westfalia, Berlin, Brandenburgia oraz Rheinland-Pfalz), ewentualna modernizacja, renowacja i/lub energetyczna renowacja tych nieruchomości, wynajem oraz późniejsza sprzedaŝ tych nieruchomości jako całości albo mieszkań własnościowych po dokonaniu podziału. Emitent zamierza takŝe nadal nabywać w regionie inwestycyjnym nieruchomości mieszkaniowe w celu długoterminowego wynajmu. B.16 Bezpośrednie albo pośrednie udziały albo stosunki kontroli u emitenta Akcjonariusz Lothar Nau z 50% kapitału zakładowego posiada waŝny udział w firmie, poniewaŝ jest sam w stanie blokować uchwały podjęte zwykłą większością głosów albo większą zalecaną ustawowo albo statutowo większością. Wspólnie z kolejnym akcjonariuszem, na przykład z Panią Garaeva (6% udziałów) albo Citrobella S.L. (44% udziałów), Pan Nau jest w stanie wprowadzać uchwały wymagające zwykłej większości albo większości wymagającej większej ilości głosów. B.17 Rating Odpada, poniewaŝ emitent nie dysponuje Ŝadnym własnym ratingiem ani specjalnym ratingiem w odniesieniu do obligacji opisywanej tym prospektem. 5

6 Rozdział C Papiery wartościowe C.1 Rodzaj i gatunek papierów wartościowych włącznie z kaŝdym numerem rozpoznawczym W przypadku oferowanych papierów wartościowych chodzi o obligacje na okaziciela. International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1MA276; Numer identyfikacyjny papieru wartościowego (WKN): A1MA27 C.2 Waluta papierów wartościowych Walutą papierów wartościowych jest Euro/. C.5 Ograniczenie moŝliwości swobodnego przenoszenia papierów wartościowych Odpada, bo nie ma ograniczeń odnośnie moŝliwości swobodnego przenoszenia. C.8 Związane z papierami wartościowymi prawa, hierarchia i ograniczenia tych praw. Właściciele obligacji mają prawo do płatności rocznych odsetek w wysokości 7,25%. Ponadto emitent przyznaje "ochronę przed inflacją" dla stawki procentowej podawanej przez federalny urząd statystyczny stopy inflacji, która średniorocznie przekracza 3% inflacji w Republice Federalnej Niemiec w poprzednim roku. Przykład: jeŝeli przeciętna roczna inflacja wynosi w Niemczech 3,5%, to spółka dolicza dodatkowo do 7,25% stałych odsetek kolejne 0,5% odsetek, a więc w sumie 7,75% odsetek rocznie. JeŜeli odsetki w trakcie roku tylko krótkoterminowo przekroczą stawkę odsetek wynoszącą 3%, to inwestorowi nie przysługuje płatność wyŝszych odsetek. WyŜsze odsetki z "ochrony przed inflacją" są wypłacane w następnym przypadającym terminie płatności odsetek z dołu, który przypada na określenie i publikację federalnego urzędu statystycznego. JeŜeli nastąpi to po zakończeniu czasu trwania obligacji i po ostatnim terminie płatności, to RIVAG zapłaci te odsetki najpóźniej 30 dni po opublikowaniu tych danych. W przypadku tego prospektu papierów wartościowych chodzi o przedłuŝenie oferty publicznej z dnia Odsetki z obligacji są wypłacane w regularnych terminach płatności odsetek. Prawo głosu: W głosowaniach posiadaczy obligacji bierze udział kaŝdy wierzyciel zgodnie z wartością znamionową albo obliczeniowym udziałem jego uprawnienia do obligacji, które ma otrzymać. Prawo głosu przysługuje tak długo, jak długo 6

7 C.9 Stawka odsetek, okresy odsetkowe i terminy płatności, procedura umorzenia i spłaty, oprocentowanie i reprezentacja posiadacza tytułu dłuŝnego przysługują udziały emitenta albo któregoś z jej przedsiębiorstw powiązanych ( 271 ustęp (2) kodeksu handlowego) albo są trzymane na rachunek przedsiębiorstw powiązanych. emitenta albo któregoś z jej Hierarchia: Obligacje uzasadniają bezpośrednie, bezwarunkowe, nie mające niŝszej rangi i niezabezpieczone zobowiązania emitenta i mają taką samą rangę między sobą i przynajmniej taką samą rangę ze wszystkimi innymi obecnymi oraz przyszłymi nie zabezpieczonymi i nie mającymi niŝszej rangi zobowiązaniami emitenta, o ile określone obowiązujące przepisy ustawowe nie stanowią inaczej. Ograniczenia: Odpada, poniewaŝ nie ma Ŝadnych ograniczeń praw. Stopa procentowa: Nominalna stopa procentowa wynosi 7,25% plus wyrównanie inflacyjne opisane w punkcie C.8. Okres odsetkowy i terminy płatności: Obligacje są oprocentowane od 3 lutego 2012 (włącznie) ("dzień puszczenia w obieg") do 31 grudnia 2017 z roczną stopą procentową wynoszącą 7,25% plus ewentualnie wypłacane wyrównanie inflacyjne dla inflacji, która wypadnie powyŝej 3%. Odsetki są płatne co pół roku z dołu, zawsze 15 stycznia i 15 lipca kaŝdego roku, a ostatni raz 15 stycznia 2018 roku. Pierwsze odsetki były płatne dnia 15 lipca Następny termin płatności odsetek to roku. Emitentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia. MoŜe ono być wykorzystane dla obligacji tylko w całości. DłuŜnik z tytułu poŝyczki obligacyjnej jest zobowiązany zgłosić wcześniejsze wypowiedzenia obligacji częściowych na okaziciela w terminie nie mniej niŝ 30 i nie więcej niŝ 90 dni przed następnym terminem płatności odsetek. Posiadaczom obligacji nie przysługuje normalne prawo do wypowiedzenia. Nie narusza to nadzwyczajnego prawa wypowiedzenia przez posiadacza obligacji zgodnie z 7 warunków obligacji. Wartość bazowa, na której opiera się stawka procentowa: Dodatkowo wypłacane jest wyrównanie inflacyjne za określony przez federalny urząd statystyczny wskaźnik inflacji, który przekroczy wartość 3%. Procedura spłaty: Emitent spłaci obligacje dnia 31 grudnia 7

8 2017 roku ("termin płatności") w 100% kwoty znamionowej 1.000,00 Euro na obligację. Emitent zobowiązuje się zapłacić kapitał i odsetki z obligacji w terminie płatności w Euro. Płatność kapitału i odsetek zostanie dokonana, z zastrzeŝeniem obowiązujących prawno-podatkowych i innych regulacji i przepisów ustawowych, na rzecz danego podanego właściciela konta. Odsetki: 7,25% plus ewentualne wyrównanie inflacyjne. Nazwisko przedstawiciela tytułu dłuŝnego: Odpada; Nie wyznaczono przedstawiciela tytułu dłuŝnego. C.10 Pochodne komponenty przy płatności odsetek C.11 Wniosek o dopuszczenie do handlu na giełdzie papierów wartościowych Odpada. Nie istnieją Ŝadne pochodne komponenty przy płatności odsetek. Odpada. Nie przewidziano złoŝenia dla tych papierów wartościowych wniosku o dopuszczenie do handlu na rynku regulowanym. Rozdział D Ryzyka D.2 Ryzyka, które są właściwe dla emitenta PoniewaŜ wiedza konieczna do nabywania odpowiednich nieruchomości oraz do modernizacji i renowacji jest skoncentrowana w osobie dotychczasowego członka zarządu, to istnieje ryzyko, Ŝe ustąpienie dotychczasowego członka zarządu negatywnie wpłynie na prowadzenie działalności emitenta; PoniewaŜ w przypadku emitenta chodzi o firmę załoŝoną w roku 2008, która jako taka nie ma jeszcze wielu lat bieŝącej działalności, a tym samym nie są dostępne wystarczające dane historyczne, to istnieje ryzyko, Ŝe juŝ pojedyncze nieprawidłowe decyzje przedsiębiorcze mogą zagrozić sytuacji gospodarczej emitenta, a tym samym płatnościom odsetek oraz spłatom kapitału inwestycyjnego na końcu czasu trwania; Sukces gospodarczy emitenta zaleŝy decydująco od tego, czy mogą być nabywane odpowiednie nieruchomości mieszkaniowe w regionie inwestycyjnym za moŝliwe do przyjęcia ceny zakupu i czy moŝna zawierać odpowiednie finansowania (finansowania pierwotne i refinansowania) przede wszystkim odnośnie nakładów finansowych i kosztów finansowych: jeŝeli nie będzie 8

9 D.3 Ryzyka, które są właściwe dla papierów wartościowych to moŝliwe, to moŝe to negatywnie wpłynąć na działalność gospodarczą emitenta; Koncepcja renowacji energetycznej opiera się na określonych ustawowych warunkach ramowych i warunkach kwalifikowania; zmiana ustawowych warunków ramowych albo warunków kwalifikowania moŝe doprowadzić do negatywnych oddziaływań na emitenta; Zmiany ustawowe mogą doprowadzić do tego, Ŝe zmienią się podstawy prawne w sprawach podatkowych, tak Ŝe moŝe to mieć negatywny wpływ na transakcje emitenta albo ocenę obligacji częściowych na okaziciela w przypadku posiadaczy obligacji. Obligacje ułamkowe na okaziciela nie są dopuszczone do handlu na regulowanym rynku ani w wolnym obiegu. PoniewaŜ dla obligacji ułamkowych na okaziciela nie ma rynku, to istnieje ryzyko, Ŝe inwestorzy, którzy zechcą sprzedać obligacje ułamkowe na okaziciela przed terminem płatności, nie znajdą nabywców tych obligacji; Posiadacze obligacji to wyłącznie kredytodawcy emitenta, a tym samym ponoszą oni ryzyko, Ŝe emitent nie będzie mógł zrealizować swoich rocznych płatności odsetek oraz spłaty kapitału inwestycyjnego na koniec czasu trwania obligacji. Nie jest przejmowana Ŝadna gwarancja za płatności odsetek i za spłatę kapitału w obligacjach; Obligacje ułamkowe na okaziciela mogą być spłacone przed czasem, np. na skutek wypowiedzenia przez emitenta, za znamionową kwotę plus narosłe odsetki przed dniem spłaty. Poprzez to istnieje ryzyko, Ŝe posiadacze obligacji będą mogli reinwestować kwotę uzyskaną ze spłaty tylko z niŝszym oprocentowaniem; Obligacje ułamkowe na okaziciela mają czas trwania do pięciu lat, dziesięciu miesięcy i dziesięciu dni, tak Ŝe posiadacz obligacji moŝe doznać utraty wartości z powodu ryzyka inflacji; Obligacje ułamkowe na okaziciela nie podlegają Ŝadnemu zalecanemu ustawowo zabezpieczeniu wkładu. Dlatego roczne płatności odsetek oraz spłata kapitału w obligacjach na koniec czasu trwania zaleŝy od wypłacalności emitenta, tak Ŝe moŝe dojść do częściowej, albo nawet całkowitej utraty kapitału w 9

10 obligacjach; Nie moŝna się wypowiedzieć odnośnie przyszłości w związku z tym prospektem. W przeszłości obligacja nie mogła być uplasowana w planowanym okresie do ; subskrybowano i opłacono jedynie 188 z obligacji ułamkowych, poniewaŝ uplasowanie obligacji mogło się rozpocząć później niŝ przewidziano. Dlatego istnieje moŝliwość, Ŝe subskrypcja kompletnych, oferowanych jeszcze obligacji ułamkowych na okaziciela równieŝ moŝe nie dojść do skutku w przewidywanych ramach czasowych. Rozdział E Oferta E.2b Powody oferty oraz określenie celów dochodów E.3 Opis warunków oferty Z jednej strony Emitent zamierza uzyskać przez emisję tych obligacji redukcję kosztów spowodowanych zmianą struktury finansowania swojego portfolio nieruchomości przez redukcję udziału obcego finansowania przez banki. Z drugiej strony zamierza wykorzystać dochody z emisji do tego, Ŝeby w ramach swojego celu gospodarczego dalej nabywał kolejne nieruchomości i ewentualnie je modernizował albo poddawał renowacji. Tutaj będzie on obok środków z obligacji ułamkowych na okaziciela wykorzystywał dalsze środki obce z banków. Kolejność czasowa, w jakiej wykorzystywane są środki z dochodów z emisji netto na wyŝej podane środki, jak równieŝ ich konkretna alokacja, zaleŝy od wielu czynników, tak, Ŝe rzeczywista kolejność wykorzystania środków moŝe odbiegać od planowanej kolejności. W przypadku tylko częściowego uplasowania obligacji emitent zamierza wykorzystać dochody z obligacji w pierwszej kolejności na nabycie nowych nieruchomości oraz na renowację nieruchomości. Przedmiotem tej oferty publicznej jest papier wartościowy o stałym oprocentowaniu, który jest wypuszczany w formie pisemnej w celu finansowania działalności emitenta. W przypadku tego papieru wartościowego chodzi o do obligacji ułamkowych na okaziciela o wartości nominalnej po 1.000,00 Euro. Te obligacje ułamkowe na okaziciela są emitowane pod międzynarodowym numerem identyfikacyjnym papieru wartościowego ISIN: DE000A1MA276 oraz narodowym 10

11 numerem identyfikacyjnym papieru wartościowego WKN: A1MA27. W przeciwieństwie do akcji albo innych udziałów firmowych, w przypadkuj ułamkowych obligacji na okaziciela nie jest płacona dywidenda zaleŝna od zysku, ale stała stopa procentowa za cały czas trwania. Ponadto nabywcy tych ułamkowych obligacji na okaziciela (zwani dalej teŝ tylko "posiadaczami obligacji") mają prawo do spłaty kwoty znamionowej obligacji po zakończeniu czasu trwania. Oferta ta jest skierowana w szczególności do zorientowanych średnioterminowo inwestorów, którzy szukają inwestycji kapitałowej na czas maksymalnie pięciu lat, dziesięciu miesięcy i dziesięciu dni (cały czas trwania poŝyczki) i przywiązują przy tym wagę do stałej stopy procentowej. Celem emitenta jest inwestowanie kapitału z obligacji w zakup oraz modernizację albo renowację nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i ewentualne utrzymanie w stanie albo sprzedanie nabytych nieruchomości ewentualnie po wykonaniu modernizacji, renowacji albo renowacji energetycznej. Subskrybowanie obligacji jest moŝliwe juŝ od kwoty obligacji w wysokości 1.000,00 Euro. MoŜna nabywać obligacje w dowolnej ilości po kaŝdorazowo 1.000,00 Euro, przy czym całkowita ilość jest ograniczona do obligacji ułamkowych. Wydanie obligacji odbywa się przez przesłanie obligacji jako papieru wartościowego. Prowizja przygotowawcza, która jest takŝe określana jako zadatek albo aŝio, nie jest pobierana. Za zarządzanie papierami wartościowymi ze strony emitenta nie przypadają Ŝadne opłaty dla posiadaczy obligacji. Stopa procentowa dla ułamkowych obligacji na okaziciela jest ustalana na cały czas trwania pięciu lat, dziesięciu miesięcy i dziesięciu dni na 7,25% rocznie. Ponadto emitent przyznaje "ochronę inflacyjną" na stawkę procentową określonej przez federalny urząd statystyczny stopy inflacji, która przekroczy 3% inflacji w Republice Federalnej Niemiec średniorocznie w poprzednim roku. Przykład: jeŝeli przeciętna roczna inflacja wynosi w Niemczech 3,5%, to spółka dolicza dodatkowo do 7,25% stałych odsetek kolejne 0,5% odsetek, a więc w sumie 7,75% odsetek rocznie. JeŜeli odsetki tylko krótkoterminowo w trakcie roku przekroczą stawkę odsetek wynoszącą 3%, to inwestorowi nie przysługuje płatność wyŝszych odsetek. WyŜsze odsetki z "ochrony przed inflacją" są wypłacane w następnym przypadającym terminie płatności odsetek z dołu, który przypada na określenie i 11

12 publikację federalnego urzędu statystycznego. JeŜeli nastąpi to po zakończeniu czasu trwania obligacji i po ostatnim terminie płatności, to RIVAG zapłaci te odsetki najpóźniej 30 dni po opublikowaniu tych danych. W przypadku tego prospektu papierów wartościowych chodzi o przedłuŝenie oferty publicznej z dnia Odsetki z obligacji są wypłacane w regularnych terminach płatności odsetek. Pierwszy termin płatności przypadał z dołu 15 lipca 2012 roku. Od tego czasu płatności odsetek mają miejsce co pół roku z dołu dnia 15-go lipca oraz 15-go stycznia kaŝdego roku kalendarzowego. Za drugą połowę roku 2017 ostatnia płatność odsetek nastąpi w terminie płatności obligacji w dniu 02 stycznia Zwyczajne wypowiedzenie ułamkowych obligacji na okaziciela przez posiadaczy obligacji jest wykluczone. Przed upływem czasu trwania obligacje ułamkowe na okaziciela mogą być jednak przenoszone, cedowane albo zastawiane. Ułamkowe obligacje na okaziciela mogą być w całości, ale nie częściowo, wypowiedziane przez emitenta w kaŝdej chwili. Czas trwania obligacji wynosi pięć lat, dziesięć miesięcy i dziesięć dni i upływa dnia 31 grudnia 2017 roku. Na końcu czasu trwania kapitał inwestycyjny zostanie całkowicie spłacony. E.4 Istotne dla oferty udziały, które mogą być związane z konfliktem interesów E.7 Szacunki wydatków, które będą naliczane inwestorowi przez emitenta albo oferenta Jedynym członkiem zarządu i akcjonariuszem (Pani Garaeva posiada 6% akcji spółki) emitenta jest Pani Gulnara Garaeva. Z tego powodu istnieje zasadniczo ryzyko konfliktu interesów między emitentem a akcjonariuszem, Panią Gulnara Garaeva. Istnieje w szczególności teoretyczne ryzyko, Ŝe nieruchomości, które mogłyby być sprzedane przez akcjonariusza emitentowi, nie byłyby sprzedawane po cenach rynkowych a emitent płaciłby dlatego zbyt wysokie ceny nabycia za nabywaną nieruchomość, poniewaŝ Pani Garaeva jest zwolniona z ograniczeń 181 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Istnieje takŝe ryzyko, Ŝe nieruchomości, które posiada emitent, będą sprzedawane akcjonariuszowi nie po cenach rynkowych. W końcu takŝe w przypadku innych transakcji mogą wystąpić konflikty interesów. Nie moŝna takŝe wykluczyć, Ŝe tego rodzaju konflikty interesów będą przebiegać w postaci porównywalnie niekorzystnej dla emitenta umowy. Odpada; inwestorowi nie będą rozliczane przez emitenta Ŝadne wydatki za obligacje na okaziciela. 12

13 13

I. Podsumowanie prospektu

I. Podsumowanie prospektu I. Podsumowanie prospektu Sekcja A Wprowadzenie i ostrzeżenia Sekcja niniejsza stanowi podsumowanie prospektu emisyjnego papierów wartościowych firmy Photon Energy Investments N.V. (dalej również jako

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2011 OGÓLNE WARUNKI DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i Cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A. Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo