PROSPEKT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 PROSPEKT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Rheinland-Immobilienverwaltungs Aktiengesellschaft Prospekt emisyjny z dnia

2 STRESZCZENIE RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs AG Streszczenia składają się z obowiązków ujawnienia, które są określane jako dane. Dane te są w rozdziałach A-E (A.1-E.7) oznaczone liczbami. To streszczenie zawiera wszystkie dane, które muszą być podane w streszczeniu dla tego rodzaju papierów wartościowych i emitentów. PoniewaŜ niektóre dane nie muszą być podawane, to w kolejności liczbowej danych mogą być luki. MoŜliwe jest, Ŝe informacje odnoście pewnych danych nie mogą być podane, nawet jeŝeli pewne dane muszą być zawarte w streszczeniu z powodu rodzaju papierów wartościowych albo emitenta. W takim przypadku w streszczeniu znajduje się krótki opis danych i jest on oznaczony określeniem odpada. Rozdział A Wprowadzenie i ostrzeŝenia A.1 OstrzeŜenia PoniŜsze streszczenie naleŝy rozumieć jako wprowadzenie do prospektu. Inwestor powinien opierać kaŝdą decyzję odnośnie inwestycji w dane papiery wartościowe na sprawdzeniu całego prospektu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń sądowych związanych z informacjami przedstawionymi w tym Prospekcie inwestor wnoszący oskarŝenia przed sądem, zgodnie z prawodawstwem danego państwa, ponosi koszty przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania. Osoby odpowiedzialne za to streszczenie, łącznie z jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność tylko wtedy, gdy treść podsumowania wprowadza w błąd, jest niedokładna albo sprzeczna gdy jest ono czytane razem z innymi częściami prospektu, albo nie podaje wszystkich koniecznych kluczowych informacji jeŝeli jest czytane z innymi częściami prospektu. A.2 Informacje dodatkowe Odpada, poniewaŝ nie wydano zgody na wykorzystanie prospektu do późniejszej odsprzedaŝy albo ostatecznego plasowania akcji przez pośredników finansowych. 2

3 Rozdział B Emitent B.1 Prawne i komercyjne określenie emitenta B.2 Siedziba i forma prawna emitenta Firma spółki brzmi RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs Aktiengesellschaft. Spółka występuje pod tą firmą komercyjnie. RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs Aktiengesellschaft ma swoją siedzibę na ulicy Potsdamer Straße 144, D Berlin; Telefon +49(0) , Telefaks +49(0) , e- mail Internet Spółka została załoŝona w Niemczech. Dla emitenta obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. B.4b Trendy W okresie od 01 stycznia 2012 di 31 grudnia 2012 firmie RIVAG Rheinland-Immobilienverwaltungs AG udało się wyrównać ujemny wynik roczny z zamknięcia poprzedniego roku i uzyskać dodatni wynik roczny w wysokości ,84 EUR. Dnia spółka rozpoczęła emisję obligacji. PoniewaŜ w międzyczasie zostały zrestrukturyzowane działania sprzedaŝowomarketingowe dla tej obligacji, to w przewidzianym na to czasie nie udało się uzyskać przeznaczonej do uplasowania kwoty poŝyczki w wysokości w sumie 6,0 milionów Euro a tylko sumę częściową wynoszącą 188 obligacji ułamkowych na okaziciela i całkowitą kwotę ,00 EURO. Z tego powodu zarząd dnia 15 stycznia 2013 podjął postanowienie o przedłuŝeniu terminu oferty publicznej dla jeszcze nie subskrybowanych sztuk obligacji ułamkowych na okaziciela z ceną emisyjną wynoszącą 1.000,00 Euro na obligację ułamkową do dnia Ponadto stosunki poŝyczkowe dla obiektów w Essen, Duisburg, Gelsenkirchen i Düsseldorf są obecnie w trakcie restrukturyzacji. Emitent negocjuje z bankiem finansującym nowe warunki całkowitej albo częściowej spłaty tych zobowiązań. B.5 Opis grupy i pozycja emitenta w obrębie tej grupy Odpada, poniewaŝ RIVAG AG nie jest częścią Ŝadnej grupy. B.9 Prognoza albo wycena zysków Odpada, poniewaŝ nie jest składana prognoza zysków. 3

4 B.10 Ograniczenia w raporcie biegłego rewidenta odnośnie historycznych informacji finansowych B.12 Wybrane istotne historyczne informacje finansowe i oświadczenie, Ŝe perspektywy emitenta od dnia ostatnio opublikowanego sprawdzonego bilansu rocznego nie pogorszyły się znacznie oraz, Ŝe sytuacja finansowa i pozycja handlowa nie uległy znacznej zmianie Odpada, bo nie ma ograniczeń opinii biegłego rewidenta. Podane poniŝej wybrane informacje finansowe pochodzą ze sprawdzonych bilansów rocznych spółki na dzień oraz Bilanse roczne spółki zostały sporządzone zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym. Wszystkie dane są podane w tysiącach Euro. Wybrane dane bilansu Rok obrotowy Środki trwałe 5.788, ,8 NaleŜności i inne składniki majątku 1.637, ,1 Zobowiązania 8.174, ,9 Suma bilansowa 8.181, ,3 Wybrane dane rachunku zysków i strat Rok obrotowy Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 637,7 776,9 Pozostałe koszty operacyjne 139,0 84,4 Odsetki i podobne koszty 345,4 287,5 Wynik bilansowy -212,9 16,6 Od dnia ostatnio opublikowanego sprawdzonego bilansu rocznego na dzień 31 grudnia 2011 perspektywy emitenta nie uległy znacznemu pogorszeniu. Od tego czasu nie wystąpiła znaczna zmiana sytuacji finansowej albo pozycji handlowych emitenta. B.13 Zdarzenia istotne w znacznym stopniu dla oceny zdolności płatniczej emitenta B.14 ZaleŜności od innych przedsiębiorstw grupy Odpada, poniewaŝ nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia ostatnim czasie w działalności emitenta, które są w znacznym stopniu istotne dla jego zdolności płatniczej. Odpada, poniewaŝ emitent nie jest częścią Ŝadnej grupy. 4

5 B.15 Główna działalność emitenta Emitent to firma z siedzibą w Berlinie. Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie własnym majątkiem. NaleŜy do tego nabywanie, rozwijanie, zarządzanie (włącznie z pobieraniem czynszów, opłat dzierŝawnych albo podobnych wpływów) oraz sprzedawanie nieruchomości. Kolejnym zakresem jest świadczenie usług doradczych w zakresie projektowania, rozwoju działek i budynków oraz zarządzanie zasobami z wykluczeniem doradztwa wymagającego zezwolenia zwłaszcza w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego i inwestycyjnego. Do głównego zakresu działalności emitenta naleŝy w szczególności takŝe modernizacja, renowacja i optymalizacja energetyczna istniejących nieruchomości oraz budowa energetycznie zoptymalizowanych nieruchomości oraz uzyskiwanie, zabezpieczanie i stosowanie koniecznej do wyŝej podanych działalności albo nadającej się wiedzy technologicznej i innej. Jego główną działalność stanowi od podjęcia działalności w roku 2009 zakup nieruchomości mieszkaniowych w regionie inwestycyjnym (Nadrenia-Westfalia, Berlin, Brandenburgia oraz Rheinland-Pfalz), ewentualna modernizacja, renowacja i/lub energetyczna renowacja tych nieruchomości, wynajem oraz późniejsza sprzedaŝ tych nieruchomości jako całości albo mieszkań własnościowych po dokonaniu podziału. Emitent zamierza takŝe nadal nabywać w regionie inwestycyjnym nieruchomości mieszkaniowe w celu długoterminowego wynajmu. B.16 Bezpośrednie albo pośrednie udziały albo stosunki kontroli u emitenta Akcjonariusz Lothar Nau z 50% kapitału zakładowego posiada waŝny udział w firmie, poniewaŝ jest sam w stanie blokować uchwały podjęte zwykłą większością głosów albo większą zalecaną ustawowo albo statutowo większością. Wspólnie z kolejnym akcjonariuszem, na przykład z Panią Garaeva (6% udziałów) albo Citrobella S.L. (44% udziałów), Pan Nau jest w stanie wprowadzać uchwały wymagające zwykłej większości albo większości wymagającej większej ilości głosów. B.17 Rating Odpada, poniewaŝ emitent nie dysponuje Ŝadnym własnym ratingiem ani specjalnym ratingiem w odniesieniu do obligacji opisywanej tym prospektem. 5

6 Rozdział C Papiery wartościowe C.1 Rodzaj i gatunek papierów wartościowych włącznie z kaŝdym numerem rozpoznawczym W przypadku oferowanych papierów wartościowych chodzi o obligacje na okaziciela. International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1MA276; Numer identyfikacyjny papieru wartościowego (WKN): A1MA27 C.2 Waluta papierów wartościowych Walutą papierów wartościowych jest Euro/. C.5 Ograniczenie moŝliwości swobodnego przenoszenia papierów wartościowych Odpada, bo nie ma ograniczeń odnośnie moŝliwości swobodnego przenoszenia. C.8 Związane z papierami wartościowymi prawa, hierarchia i ograniczenia tych praw. Właściciele obligacji mają prawo do płatności rocznych odsetek w wysokości 7,25%. Ponadto emitent przyznaje "ochronę przed inflacją" dla stawki procentowej podawanej przez federalny urząd statystyczny stopy inflacji, która średniorocznie przekracza 3% inflacji w Republice Federalnej Niemiec w poprzednim roku. Przykład: jeŝeli przeciętna roczna inflacja wynosi w Niemczech 3,5%, to spółka dolicza dodatkowo do 7,25% stałych odsetek kolejne 0,5% odsetek, a więc w sumie 7,75% odsetek rocznie. JeŜeli odsetki w trakcie roku tylko krótkoterminowo przekroczą stawkę odsetek wynoszącą 3%, to inwestorowi nie przysługuje płatność wyŝszych odsetek. WyŜsze odsetki z "ochrony przed inflacją" są wypłacane w następnym przypadającym terminie płatności odsetek z dołu, który przypada na określenie i publikację federalnego urzędu statystycznego. JeŜeli nastąpi to po zakończeniu czasu trwania obligacji i po ostatnim terminie płatności, to RIVAG zapłaci te odsetki najpóźniej 30 dni po opublikowaniu tych danych. W przypadku tego prospektu papierów wartościowych chodzi o przedłuŝenie oferty publicznej z dnia Odsetki z obligacji są wypłacane w regularnych terminach płatności odsetek. Prawo głosu: W głosowaniach posiadaczy obligacji bierze udział kaŝdy wierzyciel zgodnie z wartością znamionową albo obliczeniowym udziałem jego uprawnienia do obligacji, które ma otrzymać. Prawo głosu przysługuje tak długo, jak długo 6

7 C.9 Stawka odsetek, okresy odsetkowe i terminy płatności, procedura umorzenia i spłaty, oprocentowanie i reprezentacja posiadacza tytułu dłuŝnego przysługują udziały emitenta albo któregoś z jej przedsiębiorstw powiązanych ( 271 ustęp (2) kodeksu handlowego) albo są trzymane na rachunek przedsiębiorstw powiązanych. emitenta albo któregoś z jej Hierarchia: Obligacje uzasadniają bezpośrednie, bezwarunkowe, nie mające niŝszej rangi i niezabezpieczone zobowiązania emitenta i mają taką samą rangę między sobą i przynajmniej taką samą rangę ze wszystkimi innymi obecnymi oraz przyszłymi nie zabezpieczonymi i nie mającymi niŝszej rangi zobowiązaniami emitenta, o ile określone obowiązujące przepisy ustawowe nie stanowią inaczej. Ograniczenia: Odpada, poniewaŝ nie ma Ŝadnych ograniczeń praw. Stopa procentowa: Nominalna stopa procentowa wynosi 7,25% plus wyrównanie inflacyjne opisane w punkcie C.8. Okres odsetkowy i terminy płatności: Obligacje są oprocentowane od 3 lutego 2012 (włącznie) ("dzień puszczenia w obieg") do 31 grudnia 2017 z roczną stopą procentową wynoszącą 7,25% plus ewentualnie wypłacane wyrównanie inflacyjne dla inflacji, która wypadnie powyŝej 3%. Odsetki są płatne co pół roku z dołu, zawsze 15 stycznia i 15 lipca kaŝdego roku, a ostatni raz 15 stycznia 2018 roku. Pierwsze odsetki były płatne dnia 15 lipca Następny termin płatności odsetek to roku. Emitentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia. MoŜe ono być wykorzystane dla obligacji tylko w całości. DłuŜnik z tytułu poŝyczki obligacyjnej jest zobowiązany zgłosić wcześniejsze wypowiedzenia obligacji częściowych na okaziciela w terminie nie mniej niŝ 30 i nie więcej niŝ 90 dni przed następnym terminem płatności odsetek. Posiadaczom obligacji nie przysługuje normalne prawo do wypowiedzenia. Nie narusza to nadzwyczajnego prawa wypowiedzenia przez posiadacza obligacji zgodnie z 7 warunków obligacji. Wartość bazowa, na której opiera się stawka procentowa: Dodatkowo wypłacane jest wyrównanie inflacyjne za określony przez federalny urząd statystyczny wskaźnik inflacji, który przekroczy wartość 3%. Procedura spłaty: Emitent spłaci obligacje dnia 31 grudnia 7

8 2017 roku ("termin płatności") w 100% kwoty znamionowej 1.000,00 Euro na obligację. Emitent zobowiązuje się zapłacić kapitał i odsetki z obligacji w terminie płatności w Euro. Płatność kapitału i odsetek zostanie dokonana, z zastrzeŝeniem obowiązujących prawno-podatkowych i innych regulacji i przepisów ustawowych, na rzecz danego podanego właściciela konta. Odsetki: 7,25% plus ewentualne wyrównanie inflacyjne. Nazwisko przedstawiciela tytułu dłuŝnego: Odpada; Nie wyznaczono przedstawiciela tytułu dłuŝnego. C.10 Pochodne komponenty przy płatności odsetek C.11 Wniosek o dopuszczenie do handlu na giełdzie papierów wartościowych Odpada. Nie istnieją Ŝadne pochodne komponenty przy płatności odsetek. Odpada. Nie przewidziano złoŝenia dla tych papierów wartościowych wniosku o dopuszczenie do handlu na rynku regulowanym. Rozdział D Ryzyka D.2 Ryzyka, które są właściwe dla emitenta PoniewaŜ wiedza konieczna do nabywania odpowiednich nieruchomości oraz do modernizacji i renowacji jest skoncentrowana w osobie dotychczasowego członka zarządu, to istnieje ryzyko, Ŝe ustąpienie dotychczasowego członka zarządu negatywnie wpłynie na prowadzenie działalności emitenta; PoniewaŜ w przypadku emitenta chodzi o firmę załoŝoną w roku 2008, która jako taka nie ma jeszcze wielu lat bieŝącej działalności, a tym samym nie są dostępne wystarczające dane historyczne, to istnieje ryzyko, Ŝe juŝ pojedyncze nieprawidłowe decyzje przedsiębiorcze mogą zagrozić sytuacji gospodarczej emitenta, a tym samym płatnościom odsetek oraz spłatom kapitału inwestycyjnego na końcu czasu trwania; Sukces gospodarczy emitenta zaleŝy decydująco od tego, czy mogą być nabywane odpowiednie nieruchomości mieszkaniowe w regionie inwestycyjnym za moŝliwe do przyjęcia ceny zakupu i czy moŝna zawierać odpowiednie finansowania (finansowania pierwotne i refinansowania) przede wszystkim odnośnie nakładów finansowych i kosztów finansowych: jeŝeli nie będzie 8

9 D.3 Ryzyka, które są właściwe dla papierów wartościowych to moŝliwe, to moŝe to negatywnie wpłynąć na działalność gospodarczą emitenta; Koncepcja renowacji energetycznej opiera się na określonych ustawowych warunkach ramowych i warunkach kwalifikowania; zmiana ustawowych warunków ramowych albo warunków kwalifikowania moŝe doprowadzić do negatywnych oddziaływań na emitenta; Zmiany ustawowe mogą doprowadzić do tego, Ŝe zmienią się podstawy prawne w sprawach podatkowych, tak Ŝe moŝe to mieć negatywny wpływ na transakcje emitenta albo ocenę obligacji częściowych na okaziciela w przypadku posiadaczy obligacji. Obligacje ułamkowe na okaziciela nie są dopuszczone do handlu na regulowanym rynku ani w wolnym obiegu. PoniewaŜ dla obligacji ułamkowych na okaziciela nie ma rynku, to istnieje ryzyko, Ŝe inwestorzy, którzy zechcą sprzedać obligacje ułamkowe na okaziciela przed terminem płatności, nie znajdą nabywców tych obligacji; Posiadacze obligacji to wyłącznie kredytodawcy emitenta, a tym samym ponoszą oni ryzyko, Ŝe emitent nie będzie mógł zrealizować swoich rocznych płatności odsetek oraz spłaty kapitału inwestycyjnego na koniec czasu trwania obligacji. Nie jest przejmowana Ŝadna gwarancja za płatności odsetek i za spłatę kapitału w obligacjach; Obligacje ułamkowe na okaziciela mogą być spłacone przed czasem, np. na skutek wypowiedzenia przez emitenta, za znamionową kwotę plus narosłe odsetki przed dniem spłaty. Poprzez to istnieje ryzyko, Ŝe posiadacze obligacji będą mogli reinwestować kwotę uzyskaną ze spłaty tylko z niŝszym oprocentowaniem; Obligacje ułamkowe na okaziciela mają czas trwania do pięciu lat, dziesięciu miesięcy i dziesięciu dni, tak Ŝe posiadacz obligacji moŝe doznać utraty wartości z powodu ryzyka inflacji; Obligacje ułamkowe na okaziciela nie podlegają Ŝadnemu zalecanemu ustawowo zabezpieczeniu wkładu. Dlatego roczne płatności odsetek oraz spłata kapitału w obligacjach na koniec czasu trwania zaleŝy od wypłacalności emitenta, tak Ŝe moŝe dojść do częściowej, albo nawet całkowitej utraty kapitału w 9

10 obligacjach; Nie moŝna się wypowiedzieć odnośnie przyszłości w związku z tym prospektem. W przeszłości obligacja nie mogła być uplasowana w planowanym okresie do ; subskrybowano i opłacono jedynie 188 z obligacji ułamkowych, poniewaŝ uplasowanie obligacji mogło się rozpocząć później niŝ przewidziano. Dlatego istnieje moŝliwość, Ŝe subskrypcja kompletnych, oferowanych jeszcze obligacji ułamkowych na okaziciela równieŝ moŝe nie dojść do skutku w przewidywanych ramach czasowych. Rozdział E Oferta E.2b Powody oferty oraz określenie celów dochodów E.3 Opis warunków oferty Z jednej strony Emitent zamierza uzyskać przez emisję tych obligacji redukcję kosztów spowodowanych zmianą struktury finansowania swojego portfolio nieruchomości przez redukcję udziału obcego finansowania przez banki. Z drugiej strony zamierza wykorzystać dochody z emisji do tego, Ŝeby w ramach swojego celu gospodarczego dalej nabywał kolejne nieruchomości i ewentualnie je modernizował albo poddawał renowacji. Tutaj będzie on obok środków z obligacji ułamkowych na okaziciela wykorzystywał dalsze środki obce z banków. Kolejność czasowa, w jakiej wykorzystywane są środki z dochodów z emisji netto na wyŝej podane środki, jak równieŝ ich konkretna alokacja, zaleŝy od wielu czynników, tak, Ŝe rzeczywista kolejność wykorzystania środków moŝe odbiegać od planowanej kolejności. W przypadku tylko częściowego uplasowania obligacji emitent zamierza wykorzystać dochody z obligacji w pierwszej kolejności na nabycie nowych nieruchomości oraz na renowację nieruchomości. Przedmiotem tej oferty publicznej jest papier wartościowy o stałym oprocentowaniu, który jest wypuszczany w formie pisemnej w celu finansowania działalności emitenta. W przypadku tego papieru wartościowego chodzi o do obligacji ułamkowych na okaziciela o wartości nominalnej po 1.000,00 Euro. Te obligacje ułamkowe na okaziciela są emitowane pod międzynarodowym numerem identyfikacyjnym papieru wartościowego ISIN: DE000A1MA276 oraz narodowym 10

11 numerem identyfikacyjnym papieru wartościowego WKN: A1MA27. W przeciwieństwie do akcji albo innych udziałów firmowych, w przypadkuj ułamkowych obligacji na okaziciela nie jest płacona dywidenda zaleŝna od zysku, ale stała stopa procentowa za cały czas trwania. Ponadto nabywcy tych ułamkowych obligacji na okaziciela (zwani dalej teŝ tylko "posiadaczami obligacji") mają prawo do spłaty kwoty znamionowej obligacji po zakończeniu czasu trwania. Oferta ta jest skierowana w szczególności do zorientowanych średnioterminowo inwestorów, którzy szukają inwestycji kapitałowej na czas maksymalnie pięciu lat, dziesięciu miesięcy i dziesięciu dni (cały czas trwania poŝyczki) i przywiązują przy tym wagę do stałej stopy procentowej. Celem emitenta jest inwestowanie kapitału z obligacji w zakup oraz modernizację albo renowację nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i ewentualne utrzymanie w stanie albo sprzedanie nabytych nieruchomości ewentualnie po wykonaniu modernizacji, renowacji albo renowacji energetycznej. Subskrybowanie obligacji jest moŝliwe juŝ od kwoty obligacji w wysokości 1.000,00 Euro. MoŜna nabywać obligacje w dowolnej ilości po kaŝdorazowo 1.000,00 Euro, przy czym całkowita ilość jest ograniczona do obligacji ułamkowych. Wydanie obligacji odbywa się przez przesłanie obligacji jako papieru wartościowego. Prowizja przygotowawcza, która jest takŝe określana jako zadatek albo aŝio, nie jest pobierana. Za zarządzanie papierami wartościowymi ze strony emitenta nie przypadają Ŝadne opłaty dla posiadaczy obligacji. Stopa procentowa dla ułamkowych obligacji na okaziciela jest ustalana na cały czas trwania pięciu lat, dziesięciu miesięcy i dziesięciu dni na 7,25% rocznie. Ponadto emitent przyznaje "ochronę inflacyjną" na stawkę procentową określonej przez federalny urząd statystyczny stopy inflacji, która przekroczy 3% inflacji w Republice Federalnej Niemiec średniorocznie w poprzednim roku. Przykład: jeŝeli przeciętna roczna inflacja wynosi w Niemczech 3,5%, to spółka dolicza dodatkowo do 7,25% stałych odsetek kolejne 0,5% odsetek, a więc w sumie 7,75% odsetek rocznie. JeŜeli odsetki tylko krótkoterminowo w trakcie roku przekroczą stawkę odsetek wynoszącą 3%, to inwestorowi nie przysługuje płatność wyŝszych odsetek. WyŜsze odsetki z "ochrony przed inflacją" są wypłacane w następnym przypadającym terminie płatności odsetek z dołu, który przypada na określenie i 11

12 publikację federalnego urzędu statystycznego. JeŜeli nastąpi to po zakończeniu czasu trwania obligacji i po ostatnim terminie płatności, to RIVAG zapłaci te odsetki najpóźniej 30 dni po opublikowaniu tych danych. W przypadku tego prospektu papierów wartościowych chodzi o przedłuŝenie oferty publicznej z dnia Odsetki z obligacji są wypłacane w regularnych terminach płatności odsetek. Pierwszy termin płatności przypadał z dołu 15 lipca 2012 roku. Od tego czasu płatności odsetek mają miejsce co pół roku z dołu dnia 15-go lipca oraz 15-go stycznia kaŝdego roku kalendarzowego. Za drugą połowę roku 2017 ostatnia płatność odsetek nastąpi w terminie płatności obligacji w dniu 02 stycznia Zwyczajne wypowiedzenie ułamkowych obligacji na okaziciela przez posiadaczy obligacji jest wykluczone. Przed upływem czasu trwania obligacje ułamkowe na okaziciela mogą być jednak przenoszone, cedowane albo zastawiane. Ułamkowe obligacje na okaziciela mogą być w całości, ale nie częściowo, wypowiedziane przez emitenta w kaŝdej chwili. Czas trwania obligacji wynosi pięć lat, dziesięć miesięcy i dziesięć dni i upływa dnia 31 grudnia 2017 roku. Na końcu czasu trwania kapitał inwestycyjny zostanie całkowicie spłacony. E.4 Istotne dla oferty udziały, które mogą być związane z konfliktem interesów E.7 Szacunki wydatków, które będą naliczane inwestorowi przez emitenta albo oferenta Jedynym członkiem zarządu i akcjonariuszem (Pani Garaeva posiada 6% akcji spółki) emitenta jest Pani Gulnara Garaeva. Z tego powodu istnieje zasadniczo ryzyko konfliktu interesów między emitentem a akcjonariuszem, Panią Gulnara Garaeva. Istnieje w szczególności teoretyczne ryzyko, Ŝe nieruchomości, które mogłyby być sprzedane przez akcjonariusza emitentowi, nie byłyby sprzedawane po cenach rynkowych a emitent płaciłby dlatego zbyt wysokie ceny nabycia za nabywaną nieruchomość, poniewaŝ Pani Garaeva jest zwolniona z ograniczeń 181 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Istnieje takŝe ryzyko, Ŝe nieruchomości, które posiada emitent, będą sprzedawane akcjonariuszowi nie po cenach rynkowych. W końcu takŝe w przypadku innych transakcji mogą wystąpić konflikty interesów. Nie moŝna takŝe wykluczyć, Ŝe tego rodzaju konflikty interesów będą przebiegać w postaci porównywalnie niekorzystnej dla emitenta umowy. Odpada; inwestorowi nie będą rozliczane przez emitenta Ŝadne wydatki za obligacje na okaziciela. 12

13 13

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Posiadłości ziemskie przetrwają kryzys zadłuŝenia i Euro!

Posiadłości ziemskie przetrwają kryzys zadłuŝenia i Euro! Rheinland-Immobilienverwaltungs AG Posiadłości ziemskie przetrwają kryzys zadłuŝenia i Euro! Zainwestuj w nieruchomości mieszkaniowe! Obligacje 6 mln Stałe odsetki 7,25 % Wyrównanie inflacyjne Wypłata

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Szwajcarska ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Szwajcarska ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Szwajcarska ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych Cena nabycia

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. dr Marek Masztalerz INWESTYCJE

INWESTYCJE. dr Marek Masztalerz INWESTYCJE dr Marek Masztalerz aktywa nabyte przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu tych, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend, czynszu lub innych poŝytków;

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia.

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych Art.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie ŚRODKI TRWAŁE NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Noble Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

Joanna Bartos-Marut Tłumacz przysięgły języka angielskiego w Częstochowie TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO -/-

Joanna Bartos-Marut Tłumacz przysięgły języka angielskiego w Częstochowie TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO -/- Joanna Bartos-Marut Tłumacz przysięgły języka angielskiego w Częstochowie TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO -/- PODSUMOWANIE CECH PODSTAWOWYCH -/- Niniejsze podsumowanie należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU WPROWADZENIE Nazwa funduszu SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE 1 AKCJE OBLIGACJE EMITENT Uzyskuje kapitał na działalność Część zysku wypłaca w formie dywidendy akcjonariuszom Jest zobowiązany do respektowania decyzji akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r. NOTA INFORMACYJNA Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BPS0718 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Podatek giełdowy materiał informacyjny

Podatek giełdowy materiał informacyjny Podatek giełdowy materiał informacyjny ZastrzeŜenie! Zwracamy uwagę, Ŝe przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Jego celem jest udzielenie podstawowych informacji dotyczących obliczania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo