Rynek funduszy inwestycyjnych. Katarzyna Kakowska Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, wrzesień 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek funduszy inwestycyjnych. Katarzyna Kakowska Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, wrzesień 2006"

Transkrypt

1 Rynek funduszy inwestycyjnych Katarzyna Kakowska Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, wrzesień 2006

2 Regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych waŝne daty Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych 27 luty 1992 KPWiG wydaje pierwszą zgodę na powstanie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 27 lipiec 1992 powstaje pierwszy fundusz inwestycyjny Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych,

3 Ilośc TFI i funduszy inw estycyjnych w Polsce ILOŚĆ TOWARZYSTW ILOŚĆ FUNDUSZY

4 Regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych waŝne daty (II) Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546) Dyrektywa z dnia 20 grudnia 1985 roku w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), (85/611/EWG).

5 Konstrukcja prawna funduszu inwestycyjnego Fundusz inwestycyjny: jest to osoba prawna tworzona, zarządzana i reprezentowana przez odrębną osobę prawną towarzystwo funduszy inwestycyjnych ustawowy organ funduszu. TFI FIO SFIO FIZ

6 Co to jest fundusz inwestycyjny? Fundusze inwestycyjne moŝe tworzyć i zarządzać nimi jedynie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Nazwa fundusz inwestycyjny jest zastrzeŝona dla funduszy tworzonych zgodnie z ustawą.

7 Czym się róŝni fundusz inwestycyjny od innych form lokowania pieniędzy? wypłaty inwestorów wpłaty inwestorów firma ubezpieczeniowa lub bank

8 Czym się róŝni fundusz inwestycyjny od innych form lokowania pieniędzy? KaŜdy fundusz inwestycyjny ma odrębną osobowość prawną! Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wpłaty inwestorów wypłaty inwestorów Fundusz inwestycyjny Bank Depozytariusz

9 Definicja depozytariusza: Depozytariusz funduszu inwestycyjnego - jest to podmiot zobowiązany na mocy umowy do prowadzenia rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego.

10 Definicja agenta transferowego: Agent transferowy - jest to podmiot zobowiązany na mocy umowy do prowadzenia rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego.

11 Fundusz inwestycyjny to instytucja finansowa, której jedynym zadaniem jest lokowanie powierzonych przez inwestorów pieniędzy w określone instrumenty finansowe w tym, takie jak: akcje obligacje (w tym komunalne) bony skarbowe w celu ich pomnoŝenia.

12 Definicja akcji: Akcja - jest to papier wartościowy emitowany przez spółkę akcyjną, który stwierdza ułamkową własność kapitału akcyjnego oraz ogół praw i obowiązków przynaleŝnych akcjonariuszom, czyli osobom nabywającym akcje. Klasyfikacja akcji: I. Akcje imienne i na okaziciela, II. Akcje zwykłe i uprzywilejowane, III. Akcje w formie dokumentu i w postaci zdematerializowanej.

13 Definicja obligacji: Obligacja - jest to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, Ŝe jest dłuŝnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia. Klasyfikacja obligacji: I. Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, II. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu, o stałym oprocentowaniu, zerokuponowe, III. Obligacje przychodowe, zamienne, z prawem pierwszeństwa.

14 Depozyt bankowy - jest to pewna suma pieniędzy lub innych wartości majątkowych powierzona na przechowanie bankowi, który lokuje je w udzielanych kredytach. Bony skarbowe - są to dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa o terminie wykupu od 3 do 12 miesięcy.

15 Instrumenty rynku pienięŝnego są to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pienięŝne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuŝszym niŝ rok, których wartość moŝe być ustalona w kaŝdym czasie i co, do których istnieją popyt i podaŝ umoŝliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły.

16 Udziałowe papiery wartościowe - są to papiery wartościowe ucieleśniające prawa majątkowe oraz uprawnienia korporacyjne ich posiadaczy w stosunku do emitenta. DłuŜne papiery wartościowe - są to papiery wartościowe reprezentujące wierzytelność pienięŝną w stosunku do ich emitenta, płatne przez tegoŝ we wskazanych terminach.

17 Emitent - jest to podmiot (np.: spółka akcyjna, Skarb Państwa) wystawiający lub emitujący papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaŝ we własnym imieniu i na własny rachunek. Emisja papierów wartościowych - jest to proponowanie nabycia papierów wartościowych skierowane do inwestorów.

18 Fundusze cechy charakterystyczne Polityka inwestycyjna statut podany do publicznej wiadomości Aktywa bank powiernik Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego Określone koszty Codzienna publikacja wyników

19 Kto moŝe oszczędzać w funduszu inwestycyjnym Ustawa o funduszach inwestycyjnych przewiduje trzy podstawowe grupy uczestników funduszy: osoby fizyczne czyli inwestorzy indywidualni, osoby prawne np. przedsiębiorstwa, banki, firmy ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

20 Zalety inwestowania w fundusze Bezpieczeństwo lokowanego kapitału - zapisy ustawy o funduszach inwestycyjnych - obowiązki informacyjne - osobowość prawna funduszu - rola banku depozytariusza - rola agenta transferowego

21 Dywersyfikacja portfela Zalety inwestowania w fundusze - duŝa skala zgromadzonych przez fundusz inwestycyjny środków pienięŝnych umoŝliwia mu nabywanie róŝnych instrumentów finansowych, co prowadzi do rozproszenia ryzyka związanego z pojedynczą inwestycją, na skalę większą niŝ w przypadku indywidualnego inwestora. - fundusz działa zgodnie z jedną z najwaŝniejszych zasad inwestycyjnych Nie kładź wszystkich jajek do jednego koszyka czyli nie inwestuj wszystkich pieniędzy w jedna akcję, obligację. Dywersyfikacja swojego portfela inwestycyjnego

22 Płynność inwestycji Zalety inwestowania w fundusze - polega na wyborze czasu rozpoczęcia jak i zakończenia inwestycji. Uczestnik funduszu (otwartego) praktycznie w kaŝdym momencie moŝe nabyć jednostki uczestnictwa wybranego funduszu i tylko od niego zaleŝy kiedy je umorzy, czyli zakończy inwestycję.

23 Zalety inwestowania w fundusze Zarządzanie oszczędnościami przez specjalistów - Funduszami inwestycyjnymi zarządzają wysokiej klasy specjaliści doradcy finansowi, którzy muszą być zatrudniani przez TFI, które zarządzają funduszami. Są to osoby, które zdały specjalne egzaminy potwierdzające ich kwalifikacje przed KPWIG. Ocenie Komisji podlegają takŝe kwalifikacje członków zarządów i rad nadzorczych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

24 Zalety inwestowania w fundusze MoŜliwość bieŝącej kontroli stanu swoich oszczędności - wycena jednostek uczestnictwa funduszy dokonywana jest i publikowana w kaŝdym dniu roboczym, w którym odbywa się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. BieŜące notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy moŝna znaleźć m. in.:w dziennikach ogólnopolskich, na stronach internetowych towarzystw, na stronach towarzystw w telegazecie, na infoliniach towarzystw funduszy inwestycyjnych. Inwestor, znając ilość jednostek uczestnictwa posiadanych na swoim rejestrze w danym funduszu, w kaŝdej chwili jest w stanie oszacować stan swoich oszczędności w funduszu poprzez pomnoŝenie ilości jednostek i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w danym dniu.

25 Zalety inwestowania w fundusze Korzyści skali RóŜnorodność oferty Niskie wymogi kapitałowe W większości przypadków, wysokość minimalnej wpłaty do funduszu jest ustalona na poziomie który jest moŝliwy do zaakceptowania nawet przez niezbyt zamoŝnych inwestorów (np. 100 zł), kolejne wpłaty mogą być w nawet niŝsze.

26 moŝliwość uczestniczenia w programach systematycznego oszczędzania przeznaczonych dla inwestorów zainteresowanych długotrwałym (kilku-, kilkunastoletnim) oszczędzaniem w funduszu, prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych umoŝliwiających indywidualne oszczędzanie na emeryturę (dodatkową), prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych przeznaczonych dla pracowników przedsiębiorstw, które podpisały z funduszem umowę o prowadzenie takiej formy oszczędzania na emeryturę dla swoich pracowników.

27 Ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne Ryzyko rynkowe Ryzyko kredytowe Ryzyko inwestycji w specyficzne sektory Ryzyko nietrafnych decyzji Ryzyko płynności Ryzyko walutowe Ryzyko makroekonomiczne Ryzyko międzynarodowe

28 Jaka jest Twoja skłonność do ryzyka? Czy najwaŝniejsze dla mnie jest unikanie ryzyka? Jaki poziom ryzyka jestem wstanie zaakceptować? Czy jestem wstanie zaakceptować poniesienie strat? Jak wysoką stratę zaakceptuję? Czy najwaŝniejsze dla mnie są jak najwyŝsze zyski? A moŝe najwaŝniejsza jest renoma, reputacja danego TFI?

29 Minusy inwestowania w funduszach Brak gwarantowanej stopy zwrotu z inwestycji Opłaty Ryzyko zmniejszenia zainwestowanego kapitału przy wycofaniu środków w dowolnie wybranym okresie Brak bezpośredniego wpływu na politykę inwestycyjną

30 Przesłanki wyboru funduszu Horyzont czasowy inwestycji Cel inwestycji Akceptacja ryzyka

31 Koszty Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obciąŝone jest dwoma podstawowymi rodzajami kosztów: - kosztami zarządzania, - opłatami manipulacyjnymi.

32 Rodzaje funduszy podział wg kryterium polityki inwestycyjnej

33 Polityka inwestycyjna funduszu - informuje potencjalnych uczestników, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel inwestycyjny. Polityka inwestycyjna określa kategorie lokat funduszu oraz wyjaśnia, jakimi kryteriami będą się kierować zarządzający aktywami funduszu przy wyborze tychŝe lokat, tak aby fundusz osiągnął zamierzony cel inwestycyjny. Polityka inwestycyjna jest zapisana w statucie funduszu.

34 Polityka inwestycyjna funduszu jako kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest często stosowana poniewaŝ umoŝliwia: podział istniejących funduszy we względnie homogeniczne grupy, charakteryzujące się porównywalnym wskaźnikiem zysk/ryzyko umoŝliwia więc porównywanie osiąganych przez fundusze wyników

35

36 Ze względu na prowadzoną politykę inwestycyjną moŝemy fundusze podzielić na: fundusze pienięŝne 100% inwestycji na rynku pienięŝnym fundusze papierów dłuŝnych inwestycje w obligacje fundusze o mieszanej polityce inwestycje w akcje i obligacje fundusze akcyjne moŝliwość lokowania nawet 100% środków w akcjach

37 Bardziej złoŝony podział funduszy inwestycyjnych wg kryterium polityki inwestycyjnej wykorzystują podmioty, które analizują ten rynek.

38

39

40 Aby usystematyzować kwestie związane z podziałem funduszy inwestycyjnych środowisko opracowało i przyjęło Klasyfikację funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych Zgodnie z którą wyróŝniono:

41 1. Fundusze akcji 1.1 Fundusze aktywne 1.2 Fundusze indeksowe 1.3 Fundusze sektorowe KaŜda z powyŝszych kategorii dzieli się ponadto na podkategorie określające geograficzną specjalizację funduszu: rynku krajowego, rynków zagranicznych regionalne, globalne bez określonej specjalizacji geograficznej

42 2.Fundusze hybrydowe 2.1 Fundusze stabilnego wzrostu 2.2.Fundusze zrównowaŝone 2.3 Fundusze elastycznego inwestowania 2.4 Fundusze alokacji aktywów 2.5 Fundusze hybrydowe inne KaŜda z powyŝszych kategorii dzieli się ponadto na podkategorie określające geograficzną specjalizację funduszu.

43 3. Fundusze papierów dłuŝnych 3.1 Fundusze skarbowych papierów dłuŝnych 3.2 Fundusze papierów dłuŝnych przedsiębiorstw 3.3 Fundusze samorządowych papierów dłuŝnych 3.4 Fundusze papierów dłuŝnych inne KaŜda z powyŝszych kategorii dzieli się równieŝ na podkategorie określające podstawową walutę lokat funduszu: inwestujące w walucie polskiej, inwestujące w określonej walucie zagranicznej, bez określonej podstawowej waluty lokat

44 4. Fundusze gotówkowe i rynku pienięŝnego 4.1 Fundusze rynku pienięŝnego Skarbowe fundusze rynku pienięŝnego Nieskarbowe fundusze rynku pienięŝnego 4.2 Fundusze gotówkowe KaŜda z powyŝszych kategorii dzieli się równieŝ na podkategorie określające podstawową walutę lokat funduszu

45 W jaki sposób zostać Klientem funduszu inwestycyjnego?

46 Dostępność Systematycznie rośnie liczba kanałów dystrybucji funduszy inwestycyjnych w końcu 2005 roku tytuły uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych moŝna było nabywać za pośrednictwem 92 instytucji (10 więcej niŝ rok wcześniej). - wśród dystrybutorów nadal przewaŝają banki (51, w tym banki spółdzielcze) i domy maklerskie, - coraz więcej funduszy sprzedają firmy doradztwa finansowego (Expander, Open Finance, Xelion, Goldenegg, itp.) oraz multiagencje.

47 Gdzie moŝna znaleźć informacje na temat funduszu Najpowszechniej wykorzystywane źródła informacji o funduszach inwestycyjnych

48 Rynek funduszy inwestycyjnych w skali makroekonomicznej

49 Aspekt makroekonomiczny GPW Fundusz inwestycyjny OBLIGACJE SKARBOWE

50 Aktyw a funduszy inw estycyjnych w latach 1999-VIII.2006 (MLD PLN) Miliardy PLN 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Akcyjne Obligacji Mieszane Rynku pienięŝnego Fund of Funds inne (zamknięte)

51 Tempo wzrostu polskiego rynku funduszy inwestycyjnych ( ) mld PLN % ,9 25, ,0 70, ,6 87, , , ,9 63, (do 31.VIII) 21,1 34,5 (51,75 w skali roku)

52 Wielkość aktywów zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych na głowę mieszkańca , , , , , ,10 VIII.2006* 2 159,75 *liczba ludności na koniec 2005 roku

53 51% 40% 29% 30% 23% 16% Europa Wielka Brytania Turcja Szwajcaria Szwecja Hiszpania Rok 2005 Polska w Europie Zmiana (%) % 67% 60% 55% 38% 34% 30% 14% 16% 13% 8% 3% Słowacja Portugalia Polska Norwegia Holandia Luxemburg Lichtensztajn Włochy Irlandia Węgry Grecja Niemcy Francja 14%- 45% Finlandia 38% Dania 32% Czechy 0% Belgia 25% Austria 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

54 ,289 98,785 3,59 77,179 30,805 Rok 2005 Polska w Europie EUR m. 110, , , , ,886 89,102 32,985 4,441 10,138 21,956 31,465 9,237 1, ,502 81,438 83,325 13, ,846 Szwecja Szwajcaria Turcja Wielka Brytania Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Lichtensztajn Luxemburg Holandia Norwegia Polska Portugalia Słowacja Hiszpania Francja Dania Finlandia Austria Belgia Czechy

55 Rok 2005 bardzo pomyślny dla rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce - Aktywa pod zarządem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wzrosły o 23,86 mld PLN do 61,41 mld PLN - to ponad dwukrotnie lepszy rezultat od najlepszych dotychczas lat na krajowym rynku funduszy.

56 Wyniki Rok 2005 był szczególnie korzystny dla inwestujących na rynku akcji, Najlepsze wyniki miały fundusze papierów udziałowych krajów rozwijających się (Emerging Markets), Rok 2005 był równieŝ bardzo udany dla funduszy akcji z regionu Ameryki Łacińskiej, Wśrdód funduszy branŝowych w 2005 roku najlepszą inwestycją okazał się sektor energetyczny.

57 Wielość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych na głowę mieszkańca w wybranych krajach europejskich (XII.2005, Euro) Polska 415,91 Czechy 461,67 Węgry 707,72 Hiszpania 6 818,62 Niemcy ,64 Francja ,58 Luksemburg ,07

58

59 Główne bariery rozwoju Nadmiar regulacji Niedostateczna elastyczność róŝnych typów funduszy Regulacja działalności podmiotów prowadzących obsługę funduszy inwestycyjnych Sytuacja na polskim rynku kapitałowym

60 Fundusze zagraniczne - w roku 2005 rozpoczęły działalność na polskim rynku finansowym pierwsze fundusze zagraniczne. Według danych KPWiG (rejestr funduszy zagranicznych) na koniec 2005 roku zgodę na sprzedaŝ tytułów uczestnictwa w Polsce posiadały 22 fundusze zarządzane przez 8 globalnych instytucji finansowych - niektóre z tych funduszy składają się nawet z kilkudziesięciu subfunduszy, całkowita oferta zagranicznych podmiotów obejmuje teoretycznie około 220 produktów - charakteryzują się duŝą róŝnorodnością strategii inwestycyjnych.

61 Grupa Liczba produktów, które mogą być dystrybuowane w Polsce Miejsce rejestracji CitiBank 51 Luksemburg Jyske Bank 31 Luksemburg Merrill Lynch 54 Luksemburg Franklin Templeton 44 Luksemburg Raiffeisen 8 Austria Fortis 20 Luksemburg Nordea 3 Luksemburg WIOF 8 Luksemburg Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Analiz Online

62 Zagraniczne fundusze w Polsce Fundusz Dystrybutorzy Min. kwota inwestycji Citi FCP S.A. CitiBank brak CitiMoney FCP S.A. CitiBank brak Citi SICAV CitiBank brak Nordea 1, SICAV Nordea Bank 300 EUR Investigeringforeningen Jyske Invest International Jyske Bank 5 tys. EUR lub 5 tys. USD WIOF SICAV Open Finance, Expander 200 EUR lub 250 USD Fundusze Raiffeisen Raiffeisen Bank 1,0 tys. EUR lub 1,2 tys. USD Fortis L. Fund Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fortis Bank Investment Fund Market, Deutsche Bank PBC, Open Finance 1,0 tys. EUR lub 1,0 tys. USD, ale minimum 1 jednostka fudnuszu 2,5 tys. EUR lub 2,5 tys. USD Merrill Lynch International Investment Funds Xelion, Deutsche Bank PBC 5,0 tys. EUR lub 5,0 tys. USD Źródło: Analizy Online - Według dostępnych danych do funduszy zagranicznych mogło wpłynąć 100 mln EUR (szacunki Analiz Online)

63 Inwestując w fundusze zagraniczne uwzględnić naleŝy: ryzyko walutowe dostępność produktu koszty porównywalność i dostępność wyników

64 Najlepsze fundusze zagraniczne dostępne w Polsce w 2005 roku lata EUR USD EUR USD xxx Emerging Europe 70,10% 47,60% 225,80% 266,30% xxx Equity Europe Emerging 69,40% 172,40% xxx Latin American 77,80% 54,20% 237% 281,20% Najlepsze fundusze polskie (PLN) 12 m-cy* 36 m-cy* Fundusz akcji X Fundusz akcji Y *na podstawie wyników z dnia ,78% 67,28*% 269,90% 196,13%

65 Kilka słów o Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami

66 WaŜne daty 22.IX roku siedemnastu przedstawicieli towarzystw funduszy powierniczych podpisało akt załoŝycielski Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce (STFIwP) 10.XII roku - STFIwP zostało zarejestrowane 28.X.2004 na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546) została powołana Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Izba Zarządzających przejęła dorobek niematerialny Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce i kontynuuje zapoczątkowane przez Stowarzyszenie działania.

67 IZFiA dzisiaj Członkami IZFiA jest 17 działających w Polsce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Członkowie IZFiA - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - zarządzają w chwili obecnej ponad 200 funduszami inwestycyjnymi w funduszach tych zgromadzone aktywa na koniec sierpnia 2006 roku przekroczyły 82 mld PLN

68 Władze IZFiA - Walne Zgromadzenie Członków Izby - Rada Izby - Zarząd Izby - Komisja Rewizyjna Izby

69 Cele Izby (1) - reprezentacja środowiska zarządzających funduszami i aktywami, w tym między innymi kontakty i współpraca z: - organami administracji publicznej, - władzą prawodawczą, - mediami, - EFAMA.

70 Cele Izby (2) - działania mające na celu wspieranie rozwoju gospodarki, w tym w szczególności rynku kapitałowego - kształtowanie otoczenia prawnego umoŝliwiającego rozwój rynku funduszy inwestycyjnych i podmiotów działających na tym rynku, - propagowanie zachęt do długookresowego oszczędzania, - przejrzystość podatkowa.

71 Cele Izby (3) - upowszechnianie wiedzy dotyczącej gospodarki oraz rynku kapitałowego, w tym funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, między innymi poprzez: - udział w konferencjach, seminariach, targach, - konkursy środowiska funduszy inwestycyjnych na najlepsze prace magisterskie, dla dziennikarzy, - współpraca z mediami, - współpraca ze środowiskami akademickimi.

72 Izba realizuje cele równieŝ poprzez: - określanie standardów działania na rynku funduszy inwestycyjnych i nadzór nad ich przestrzeganiem, - reprezentowanie stanowiska Członków Izby wobec organów państwowych, administracji państwowej i środków masowego przekazu, - przygotowywanie analiz i ekspertyz dotyczących projektów legislacyjnych i innych zamierzeń regulacyjnych waŝnych dla rozwoju gospodarki i środowiska funduszy inwestycyjnych, - reprezentowanie Członków Izby w organizacjach międzynarodowych, przynaleŝność do Europejskiej Federacji Funduszy i Towarzystw Inwestycyjnych (EFAMA), aktywne uczestniczenie w pracach tej organizacji, - wydawanie opinii w sprawach dotyczących zarządzania aktywami, działania towarzystw funduszy inwestycyjnych i istniejących w tym zakresie zwyczajów, - zbieranie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych.

73 Współpraca IZFiA z innymi środowiskami rynku kapitałowego Indywidualnie z wspólne działania w ramach IDM IGTE PIU ZBP Porozumienie dla Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego Rada Rynku Kapitałowego

74 Dokonania Udział środowiska w pracach nad ustawą o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku oraz jej zmianami, Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych Standardy środowiskowe: Standard dobrych obyczajów przy prezentacji wyników, Standard funduszu rynku pienięŝnego, Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych (obecnie).

75 Członkowie Izby Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AIG TFI BPH TFI BZ WBK AIB TFI CU Polska TFI DWS Polska TFI ING TFI KBC TFI Millennium TFI Pioneer Pekao TFI PKO TFI SEB TFI SKARBIEC TFI TFI Allianz Polska TFI Banku Handlowego TFI PZU TFI SKOK Union Investment TFI

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH

RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH dr Jacek M. Kowalski WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Abstrakt Niniejszy artykuł ma na celu przybliŝenie Czytelnikowi istoty róŝnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Sławomir Ignatiuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21 Warunki zaliczenia inwestycyjnych i emerytalnych dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych jrodzinka@wsiz.pl (17) 866 15 29 Egzamin pisemny zgodny z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW CZAS: 45 minut CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany rynek kapitałowy miejscem alokacji oszczędności inwestorów indywidualnych

Zintegrowany rynek kapitałowy miejscem alokacji oszczędności inwestorów indywidualnych Dr Urszula Banaszczak-Soroka Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zintegrowany rynek kapitałowy miejscem alokacji oszczędności inwestorów indywidualnych WPROWADZENIE Polski rynek

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248.

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 48 Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego Tomasz Sikora Warszawa Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Fundusze inwestycyjne" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor:

Bardziej szczegółowo