Rynek funduszy inwestycyjnych. Katarzyna Kakowska Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, wrzesień 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek funduszy inwestycyjnych. Katarzyna Kakowska Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, wrzesień 2006"

Transkrypt

1 Rynek funduszy inwestycyjnych Katarzyna Kakowska Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, wrzesień 2006

2 Regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych waŝne daty Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych 27 luty 1992 KPWiG wydaje pierwszą zgodę na powstanie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 27 lipiec 1992 powstaje pierwszy fundusz inwestycyjny Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych,

3 Ilośc TFI i funduszy inw estycyjnych w Polsce ILOŚĆ TOWARZYSTW ILOŚĆ FUNDUSZY

4 Regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych waŝne daty (II) Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546) Dyrektywa z dnia 20 grudnia 1985 roku w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), (85/611/EWG).

5 Konstrukcja prawna funduszu inwestycyjnego Fundusz inwestycyjny: jest to osoba prawna tworzona, zarządzana i reprezentowana przez odrębną osobę prawną towarzystwo funduszy inwestycyjnych ustawowy organ funduszu. TFI FIO SFIO FIZ

6 Co to jest fundusz inwestycyjny? Fundusze inwestycyjne moŝe tworzyć i zarządzać nimi jedynie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Nazwa fundusz inwestycyjny jest zastrzeŝona dla funduszy tworzonych zgodnie z ustawą.

7 Czym się róŝni fundusz inwestycyjny od innych form lokowania pieniędzy? wypłaty inwestorów wpłaty inwestorów firma ubezpieczeniowa lub bank

8 Czym się róŝni fundusz inwestycyjny od innych form lokowania pieniędzy? KaŜdy fundusz inwestycyjny ma odrębną osobowość prawną! Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wpłaty inwestorów wypłaty inwestorów Fundusz inwestycyjny Bank Depozytariusz

9 Definicja depozytariusza: Depozytariusz funduszu inwestycyjnego - jest to podmiot zobowiązany na mocy umowy do prowadzenia rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego.

10 Definicja agenta transferowego: Agent transferowy - jest to podmiot zobowiązany na mocy umowy do prowadzenia rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego.

11 Fundusz inwestycyjny to instytucja finansowa, której jedynym zadaniem jest lokowanie powierzonych przez inwestorów pieniędzy w określone instrumenty finansowe w tym, takie jak: akcje obligacje (w tym komunalne) bony skarbowe w celu ich pomnoŝenia.

12 Definicja akcji: Akcja - jest to papier wartościowy emitowany przez spółkę akcyjną, który stwierdza ułamkową własność kapitału akcyjnego oraz ogół praw i obowiązków przynaleŝnych akcjonariuszom, czyli osobom nabywającym akcje. Klasyfikacja akcji: I. Akcje imienne i na okaziciela, II. Akcje zwykłe i uprzywilejowane, III. Akcje w formie dokumentu i w postaci zdematerializowanej.

13 Definicja obligacji: Obligacja - jest to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, Ŝe jest dłuŝnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia. Klasyfikacja obligacji: I. Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, II. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu, o stałym oprocentowaniu, zerokuponowe, III. Obligacje przychodowe, zamienne, z prawem pierwszeństwa.

14 Depozyt bankowy - jest to pewna suma pieniędzy lub innych wartości majątkowych powierzona na przechowanie bankowi, który lokuje je w udzielanych kredytach. Bony skarbowe - są to dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa o terminie wykupu od 3 do 12 miesięcy.

15 Instrumenty rynku pienięŝnego są to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pienięŝne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuŝszym niŝ rok, których wartość moŝe być ustalona w kaŝdym czasie i co, do których istnieją popyt i podaŝ umoŝliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły.

16 Udziałowe papiery wartościowe - są to papiery wartościowe ucieleśniające prawa majątkowe oraz uprawnienia korporacyjne ich posiadaczy w stosunku do emitenta. DłuŜne papiery wartościowe - są to papiery wartościowe reprezentujące wierzytelność pienięŝną w stosunku do ich emitenta, płatne przez tegoŝ we wskazanych terminach.

17 Emitent - jest to podmiot (np.: spółka akcyjna, Skarb Państwa) wystawiający lub emitujący papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaŝ we własnym imieniu i na własny rachunek. Emisja papierów wartościowych - jest to proponowanie nabycia papierów wartościowych skierowane do inwestorów.

18 Fundusze cechy charakterystyczne Polityka inwestycyjna statut podany do publicznej wiadomości Aktywa bank powiernik Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego Określone koszty Codzienna publikacja wyników

19 Kto moŝe oszczędzać w funduszu inwestycyjnym Ustawa o funduszach inwestycyjnych przewiduje trzy podstawowe grupy uczestników funduszy: osoby fizyczne czyli inwestorzy indywidualni, osoby prawne np. przedsiębiorstwa, banki, firmy ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

20 Zalety inwestowania w fundusze Bezpieczeństwo lokowanego kapitału - zapisy ustawy o funduszach inwestycyjnych - obowiązki informacyjne - osobowość prawna funduszu - rola banku depozytariusza - rola agenta transferowego

21 Dywersyfikacja portfela Zalety inwestowania w fundusze - duŝa skala zgromadzonych przez fundusz inwestycyjny środków pienięŝnych umoŝliwia mu nabywanie róŝnych instrumentów finansowych, co prowadzi do rozproszenia ryzyka związanego z pojedynczą inwestycją, na skalę większą niŝ w przypadku indywidualnego inwestora. - fundusz działa zgodnie z jedną z najwaŝniejszych zasad inwestycyjnych Nie kładź wszystkich jajek do jednego koszyka czyli nie inwestuj wszystkich pieniędzy w jedna akcję, obligację. Dywersyfikacja swojego portfela inwestycyjnego

22 Płynność inwestycji Zalety inwestowania w fundusze - polega na wyborze czasu rozpoczęcia jak i zakończenia inwestycji. Uczestnik funduszu (otwartego) praktycznie w kaŝdym momencie moŝe nabyć jednostki uczestnictwa wybranego funduszu i tylko od niego zaleŝy kiedy je umorzy, czyli zakończy inwestycję.

23 Zalety inwestowania w fundusze Zarządzanie oszczędnościami przez specjalistów - Funduszami inwestycyjnymi zarządzają wysokiej klasy specjaliści doradcy finansowi, którzy muszą być zatrudniani przez TFI, które zarządzają funduszami. Są to osoby, które zdały specjalne egzaminy potwierdzające ich kwalifikacje przed KPWIG. Ocenie Komisji podlegają takŝe kwalifikacje członków zarządów i rad nadzorczych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

24 Zalety inwestowania w fundusze MoŜliwość bieŝącej kontroli stanu swoich oszczędności - wycena jednostek uczestnictwa funduszy dokonywana jest i publikowana w kaŝdym dniu roboczym, w którym odbywa się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. BieŜące notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy moŝna znaleźć m. in.:w dziennikach ogólnopolskich, na stronach internetowych towarzystw, na stronach towarzystw w telegazecie, na infoliniach towarzystw funduszy inwestycyjnych. Inwestor, znając ilość jednostek uczestnictwa posiadanych na swoim rejestrze w danym funduszu, w kaŝdej chwili jest w stanie oszacować stan swoich oszczędności w funduszu poprzez pomnoŝenie ilości jednostek i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w danym dniu.

25 Zalety inwestowania w fundusze Korzyści skali RóŜnorodność oferty Niskie wymogi kapitałowe W większości przypadków, wysokość minimalnej wpłaty do funduszu jest ustalona na poziomie który jest moŝliwy do zaakceptowania nawet przez niezbyt zamoŝnych inwestorów (np. 100 zł), kolejne wpłaty mogą być w nawet niŝsze.

26 moŝliwość uczestniczenia w programach systematycznego oszczędzania przeznaczonych dla inwestorów zainteresowanych długotrwałym (kilku-, kilkunastoletnim) oszczędzaniem w funduszu, prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych umoŝliwiających indywidualne oszczędzanie na emeryturę (dodatkową), prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych przeznaczonych dla pracowników przedsiębiorstw, które podpisały z funduszem umowę o prowadzenie takiej formy oszczędzania na emeryturę dla swoich pracowników.

27 Ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne Ryzyko rynkowe Ryzyko kredytowe Ryzyko inwestycji w specyficzne sektory Ryzyko nietrafnych decyzji Ryzyko płynności Ryzyko walutowe Ryzyko makroekonomiczne Ryzyko międzynarodowe

28 Jaka jest Twoja skłonność do ryzyka? Czy najwaŝniejsze dla mnie jest unikanie ryzyka? Jaki poziom ryzyka jestem wstanie zaakceptować? Czy jestem wstanie zaakceptować poniesienie strat? Jak wysoką stratę zaakceptuję? Czy najwaŝniejsze dla mnie są jak najwyŝsze zyski? A moŝe najwaŝniejsza jest renoma, reputacja danego TFI?

29 Minusy inwestowania w funduszach Brak gwarantowanej stopy zwrotu z inwestycji Opłaty Ryzyko zmniejszenia zainwestowanego kapitału przy wycofaniu środków w dowolnie wybranym okresie Brak bezpośredniego wpływu na politykę inwestycyjną

30 Przesłanki wyboru funduszu Horyzont czasowy inwestycji Cel inwestycji Akceptacja ryzyka

31 Koszty Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obciąŝone jest dwoma podstawowymi rodzajami kosztów: - kosztami zarządzania, - opłatami manipulacyjnymi.

32 Rodzaje funduszy podział wg kryterium polityki inwestycyjnej

33 Polityka inwestycyjna funduszu - informuje potencjalnych uczestników, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel inwestycyjny. Polityka inwestycyjna określa kategorie lokat funduszu oraz wyjaśnia, jakimi kryteriami będą się kierować zarządzający aktywami funduszu przy wyborze tychŝe lokat, tak aby fundusz osiągnął zamierzony cel inwestycyjny. Polityka inwestycyjna jest zapisana w statucie funduszu.

34 Polityka inwestycyjna funduszu jako kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest często stosowana poniewaŝ umoŝliwia: podział istniejących funduszy we względnie homogeniczne grupy, charakteryzujące się porównywalnym wskaźnikiem zysk/ryzyko umoŝliwia więc porównywanie osiąganych przez fundusze wyników

35

36 Ze względu na prowadzoną politykę inwestycyjną moŝemy fundusze podzielić na: fundusze pienięŝne 100% inwestycji na rynku pienięŝnym fundusze papierów dłuŝnych inwestycje w obligacje fundusze o mieszanej polityce inwestycje w akcje i obligacje fundusze akcyjne moŝliwość lokowania nawet 100% środków w akcjach

37 Bardziej złoŝony podział funduszy inwestycyjnych wg kryterium polityki inwestycyjnej wykorzystują podmioty, które analizują ten rynek.

38

39

40 Aby usystematyzować kwestie związane z podziałem funduszy inwestycyjnych środowisko opracowało i przyjęło Klasyfikację funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych Zgodnie z którą wyróŝniono:

41 1. Fundusze akcji 1.1 Fundusze aktywne 1.2 Fundusze indeksowe 1.3 Fundusze sektorowe KaŜda z powyŝszych kategorii dzieli się ponadto na podkategorie określające geograficzną specjalizację funduszu: rynku krajowego, rynków zagranicznych regionalne, globalne bez określonej specjalizacji geograficznej

42 2.Fundusze hybrydowe 2.1 Fundusze stabilnego wzrostu 2.2.Fundusze zrównowaŝone 2.3 Fundusze elastycznego inwestowania 2.4 Fundusze alokacji aktywów 2.5 Fundusze hybrydowe inne KaŜda z powyŝszych kategorii dzieli się ponadto na podkategorie określające geograficzną specjalizację funduszu.

43 3. Fundusze papierów dłuŝnych 3.1 Fundusze skarbowych papierów dłuŝnych 3.2 Fundusze papierów dłuŝnych przedsiębiorstw 3.3 Fundusze samorządowych papierów dłuŝnych 3.4 Fundusze papierów dłuŝnych inne KaŜda z powyŝszych kategorii dzieli się równieŝ na podkategorie określające podstawową walutę lokat funduszu: inwestujące w walucie polskiej, inwestujące w określonej walucie zagranicznej, bez określonej podstawowej waluty lokat

44 4. Fundusze gotówkowe i rynku pienięŝnego 4.1 Fundusze rynku pienięŝnego Skarbowe fundusze rynku pienięŝnego Nieskarbowe fundusze rynku pienięŝnego 4.2 Fundusze gotówkowe KaŜda z powyŝszych kategorii dzieli się równieŝ na podkategorie określające podstawową walutę lokat funduszu

45 W jaki sposób zostać Klientem funduszu inwestycyjnego?

46 Dostępność Systematycznie rośnie liczba kanałów dystrybucji funduszy inwestycyjnych w końcu 2005 roku tytuły uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych moŝna było nabywać za pośrednictwem 92 instytucji (10 więcej niŝ rok wcześniej). - wśród dystrybutorów nadal przewaŝają banki (51, w tym banki spółdzielcze) i domy maklerskie, - coraz więcej funduszy sprzedają firmy doradztwa finansowego (Expander, Open Finance, Xelion, Goldenegg, itp.) oraz multiagencje.

47 Gdzie moŝna znaleźć informacje na temat funduszu Najpowszechniej wykorzystywane źródła informacji o funduszach inwestycyjnych

48 Rynek funduszy inwestycyjnych w skali makroekonomicznej

49 Aspekt makroekonomiczny GPW Fundusz inwestycyjny OBLIGACJE SKARBOWE

50 Aktyw a funduszy inw estycyjnych w latach 1999-VIII.2006 (MLD PLN) Miliardy PLN 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Akcyjne Obligacji Mieszane Rynku pienięŝnego Fund of Funds inne (zamknięte)

51 Tempo wzrostu polskiego rynku funduszy inwestycyjnych ( ) mld PLN % ,9 25, ,0 70, ,6 87, , , ,9 63, (do 31.VIII) 21,1 34,5 (51,75 w skali roku)

52 Wielkość aktywów zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych na głowę mieszkańca , , , , , ,10 VIII.2006* 2 159,75 *liczba ludności na koniec 2005 roku

53 51% 40% 29% 30% 23% 16% Europa Wielka Brytania Turcja Szwajcaria Szwecja Hiszpania Rok 2005 Polska w Europie Zmiana (%) % 67% 60% 55% 38% 34% 30% 14% 16% 13% 8% 3% Słowacja Portugalia Polska Norwegia Holandia Luxemburg Lichtensztajn Włochy Irlandia Węgry Grecja Niemcy Francja 14%- 45% Finlandia 38% Dania 32% Czechy 0% Belgia 25% Austria 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

54 ,289 98,785 3,59 77,179 30,805 Rok 2005 Polska w Europie EUR m. 110, , , , ,886 89,102 32,985 4,441 10,138 21,956 31,465 9,237 1, ,502 81,438 83,325 13, ,846 Szwecja Szwajcaria Turcja Wielka Brytania Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Lichtensztajn Luxemburg Holandia Norwegia Polska Portugalia Słowacja Hiszpania Francja Dania Finlandia Austria Belgia Czechy

55 Rok 2005 bardzo pomyślny dla rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce - Aktywa pod zarządem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wzrosły o 23,86 mld PLN do 61,41 mld PLN - to ponad dwukrotnie lepszy rezultat od najlepszych dotychczas lat na krajowym rynku funduszy.

56 Wyniki Rok 2005 był szczególnie korzystny dla inwestujących na rynku akcji, Najlepsze wyniki miały fundusze papierów udziałowych krajów rozwijających się (Emerging Markets), Rok 2005 był równieŝ bardzo udany dla funduszy akcji z regionu Ameryki Łacińskiej, Wśrdód funduszy branŝowych w 2005 roku najlepszą inwestycją okazał się sektor energetyczny.

57 Wielość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych na głowę mieszkańca w wybranych krajach europejskich (XII.2005, Euro) Polska 415,91 Czechy 461,67 Węgry 707,72 Hiszpania 6 818,62 Niemcy ,64 Francja ,58 Luksemburg ,07

58

59 Główne bariery rozwoju Nadmiar regulacji Niedostateczna elastyczność róŝnych typów funduszy Regulacja działalności podmiotów prowadzących obsługę funduszy inwestycyjnych Sytuacja na polskim rynku kapitałowym

60 Fundusze zagraniczne - w roku 2005 rozpoczęły działalność na polskim rynku finansowym pierwsze fundusze zagraniczne. Według danych KPWiG (rejestr funduszy zagranicznych) na koniec 2005 roku zgodę na sprzedaŝ tytułów uczestnictwa w Polsce posiadały 22 fundusze zarządzane przez 8 globalnych instytucji finansowych - niektóre z tych funduszy składają się nawet z kilkudziesięciu subfunduszy, całkowita oferta zagranicznych podmiotów obejmuje teoretycznie około 220 produktów - charakteryzują się duŝą róŝnorodnością strategii inwestycyjnych.

61 Grupa Liczba produktów, które mogą być dystrybuowane w Polsce Miejsce rejestracji CitiBank 51 Luksemburg Jyske Bank 31 Luksemburg Merrill Lynch 54 Luksemburg Franklin Templeton 44 Luksemburg Raiffeisen 8 Austria Fortis 20 Luksemburg Nordea 3 Luksemburg WIOF 8 Luksemburg Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Analiz Online

62 Zagraniczne fundusze w Polsce Fundusz Dystrybutorzy Min. kwota inwestycji Citi FCP S.A. CitiBank brak CitiMoney FCP S.A. CitiBank brak Citi SICAV CitiBank brak Nordea 1, SICAV Nordea Bank 300 EUR Investigeringforeningen Jyske Invest International Jyske Bank 5 tys. EUR lub 5 tys. USD WIOF SICAV Open Finance, Expander 200 EUR lub 250 USD Fundusze Raiffeisen Raiffeisen Bank 1,0 tys. EUR lub 1,2 tys. USD Fortis L. Fund Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fortis Bank Investment Fund Market, Deutsche Bank PBC, Open Finance 1,0 tys. EUR lub 1,0 tys. USD, ale minimum 1 jednostka fudnuszu 2,5 tys. EUR lub 2,5 tys. USD Merrill Lynch International Investment Funds Xelion, Deutsche Bank PBC 5,0 tys. EUR lub 5,0 tys. USD Źródło: Analizy Online - Według dostępnych danych do funduszy zagranicznych mogło wpłynąć 100 mln EUR (szacunki Analiz Online)

63 Inwestując w fundusze zagraniczne uwzględnić naleŝy: ryzyko walutowe dostępność produktu koszty porównywalność i dostępność wyników

64 Najlepsze fundusze zagraniczne dostępne w Polsce w 2005 roku lata EUR USD EUR USD xxx Emerging Europe 70,10% 47,60% 225,80% 266,30% xxx Equity Europe Emerging 69,40% 172,40% xxx Latin American 77,80% 54,20% 237% 281,20% Najlepsze fundusze polskie (PLN) 12 m-cy* 36 m-cy* Fundusz akcji X Fundusz akcji Y *na podstawie wyników z dnia ,78% 67,28*% 269,90% 196,13%

65 Kilka słów o Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami

66 WaŜne daty 22.IX roku siedemnastu przedstawicieli towarzystw funduszy powierniczych podpisało akt załoŝycielski Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce (STFIwP) 10.XII roku - STFIwP zostało zarejestrowane 28.X.2004 na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546) została powołana Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Izba Zarządzających przejęła dorobek niematerialny Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce i kontynuuje zapoczątkowane przez Stowarzyszenie działania.

67 IZFiA dzisiaj Członkami IZFiA jest 17 działających w Polsce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Członkowie IZFiA - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - zarządzają w chwili obecnej ponad 200 funduszami inwestycyjnymi w funduszach tych zgromadzone aktywa na koniec sierpnia 2006 roku przekroczyły 82 mld PLN

68 Władze IZFiA - Walne Zgromadzenie Członków Izby - Rada Izby - Zarząd Izby - Komisja Rewizyjna Izby

69 Cele Izby (1) - reprezentacja środowiska zarządzających funduszami i aktywami, w tym między innymi kontakty i współpraca z: - organami administracji publicznej, - władzą prawodawczą, - mediami, - EFAMA.

70 Cele Izby (2) - działania mające na celu wspieranie rozwoju gospodarki, w tym w szczególności rynku kapitałowego - kształtowanie otoczenia prawnego umoŝliwiającego rozwój rynku funduszy inwestycyjnych i podmiotów działających na tym rynku, - propagowanie zachęt do długookresowego oszczędzania, - przejrzystość podatkowa.

71 Cele Izby (3) - upowszechnianie wiedzy dotyczącej gospodarki oraz rynku kapitałowego, w tym funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, między innymi poprzez: - udział w konferencjach, seminariach, targach, - konkursy środowiska funduszy inwestycyjnych na najlepsze prace magisterskie, dla dziennikarzy, - współpraca z mediami, - współpraca ze środowiskami akademickimi.

72 Izba realizuje cele równieŝ poprzez: - określanie standardów działania na rynku funduszy inwestycyjnych i nadzór nad ich przestrzeganiem, - reprezentowanie stanowiska Członków Izby wobec organów państwowych, administracji państwowej i środków masowego przekazu, - przygotowywanie analiz i ekspertyz dotyczących projektów legislacyjnych i innych zamierzeń regulacyjnych waŝnych dla rozwoju gospodarki i środowiska funduszy inwestycyjnych, - reprezentowanie Członków Izby w organizacjach międzynarodowych, przynaleŝność do Europejskiej Federacji Funduszy i Towarzystw Inwestycyjnych (EFAMA), aktywne uczestniczenie w pracach tej organizacji, - wydawanie opinii w sprawach dotyczących zarządzania aktywami, działania towarzystw funduszy inwestycyjnych i istniejących w tym zakresie zwyczajów, - zbieranie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych.

73 Współpraca IZFiA z innymi środowiskami rynku kapitałowego Indywidualnie z wspólne działania w ramach IDM IGTE PIU ZBP Porozumienie dla Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego Rada Rynku Kapitałowego

74 Dokonania Udział środowiska w pracach nad ustawą o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku oraz jej zmianami, Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych Standardy środowiskowe: Standard dobrych obyczajów przy prezentacji wyników, Standard funduszu rynku pienięŝnego, Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych (obecnie).

75 Członkowie Izby Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AIG TFI BPH TFI BZ WBK AIB TFI CU Polska TFI DWS Polska TFI ING TFI KBC TFI Millennium TFI Pioneer Pekao TFI PKO TFI SEB TFI SKARBIEC TFI TFI Allianz Polska TFI Banku Handlowego TFI PZU TFI SKOK Union Investment TFI

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki Plan Prezentacji Definicja i przedmiot badania; Kryterium podziału rynku Funduszy; Opłaty za nabycie

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU WPROWADZENIE Nazwa funduszu SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22 Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze Rzeszów, 2011-02-22 O czym będziemy mówić? Kilka informacji dotyczących rynku pieniężnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Nazwa Funduszu Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz moŝe uŝywać nazwy skróconej UniSystem FIZ. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna w Sopocie do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne na rynku polskim

Fundusze inwestycyjne na rynku polskim Fundusze inwestycyjne na rynku polskim Paweł Panas Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 15 czerwca 2002 roku SPIS TREŚCI 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 1

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami CZŁONEK EFAMA EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami CZŁONEK EFAMA EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami CZŁONEK EFAMA EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION 14 lat polskiego rynku funduszy inwestycyjnych: miliardy zgromadzonych aktywów kapitał dla stabilnego

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r.

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI Łódź 8 grudnia 2015 r. Instrumenty lokacyjno-inwestycyjne Waluty Akcje Fundusze Inwestycyjne Rachunek Bankowy Lokaty

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Prezentuje: Paweł Cymcyk Analityk Przygotował: Krzysztof Dresler Chief Financial Officer Xelion. Doradcy Finansowi UniCredit Group O giełdzie Tradycje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo