Elementarne pojęcia ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej lekcja powtórzeniowa. Autor: Leokadia Wróbel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementarne pojęcia ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej lekcja powtórzeniowa. Autor: Leokadia Wróbel"

Transkrypt

1 Elementarne pojęcia ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej lekcja powtórzeniowa Autor: Leokadia Wróbel

2 Lekcji z Wiedzy o społeczeństwie przygotowana na warsztatach Jak uczyć ekonomii wprowadzenie zagadnień ekonomicznych do programów szkolnych, realizowanych przez CODN w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej NBP. Skrócony opis lekcji Podczas lekcji uczniowie powtarzają i utrwalają poznane pojęcia ekonomiczne metodą gry dydaktycznej- formą konkursu. Cele lekcji Po zakończeniu lekcji uczeń powinien: utrwalić wiedzę zdobytą w trakcie realizowania modułu Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, ocenić, czy opanował podstawowe pojęcia ekonomiczne i mieć samodzielny stosunek do poznanych wiadomości, wiedzieć, jak ważną rolę odgrywa umiejętność koncentracji, mieć motywację do systematycznej nauki i pracy oraz rozumieć, że ta droga daje możliwość osiągnięcia sukcesu, rozumieć, że rywalizacja musi polegać na respektowaniu ściśle określonych reguł, a zdrowa rywalizacja daje wiele przyjemności i zadowolenia. Uwagi dla prowadzącego Na lekcji wprowadzającej moduł Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym nauczyciel informuje uczniów, iż po zrealizowaniu treści programowych odbędzie się lekcja powtórzeniowa na wzór telewizyjnego turnieju Jeden z dziesięciu. Pytania sformułowane będą w oparciu o podręcznik i treści przekazywane na lekcjach. Propozycje pytań mogą składać uczniowie przez cały okres zajmowania się problemami przedsiębiorczości u nauczyciela prowadzącego przedmiot. Tu należy zachęcić uczniów do systematycznej pracy, której efektem może być zwycięstwo w konkursie. Szczegółowy regulamin konkursu należy wywiesić w gablocie, tak by każdy uczeń mógł się z nim zapoznać. Ważnym jest także, by uczniowie wiedzieli, że nagrodą za udział w finale jest ocena celująca jako ocena cząstkowa, zaś zwycięzca otrzymuje ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej na koniec semestru. 2

3 Do realizacji lekcji potrzebny jest zestaw pytań, które ostatecznie przygotowuje nauczyciel. Na małych kartkach tego samego formatu umieszcza się pytanie i odpowiedź (w tej sytuacji lekcję może prowadzić uczeń). Pytania przygotowane są tak, by odpowiedzi były krótkie i jednoznaczne, np. Jak nazywa się pierwszy posiadacz weksla? odp. remitent Musimy pamiętać, że należy przygotować dużo pytań. Na początku dajemy serię pytań łatwiejszych, tak by stworzyć możliwość poprawnej odpowiedzi wszystkim uczniom. W kolejnych turach stopień trudności rośnie. Do realizacji lekcji potrzebne są jeszcze zielone kółka wycięte z twardego papieru. Każdy uczeń otrzymuje 3 takie kółka jako szanse, które zachowuje, gdy odpowie poprawnie, bądź traci, gdy nie zna odpowiedzi albo odpowie błędnie. Przygotować należy także 3 zestawy numerów od 1 do 20 jako punktację dla finalistów. Metody realizacji zajęć zestaw pytań i odpowiedzi, zielone koła jako tzw. szanse ( 3 razy ilość uczniów), 3 zestawy numerów od 1 do 20 potrzebne do finału. Proponowany przebieg zajęć Nauczyciel przypomina uczniom regulamin konkursu i rozdaje każdemu po 3 zielone kółka. Prosi o przestrzeganie wszystkich zasad tak, by każdy uczeń miał możliwość skoncentrowania uwagi podczas odpowiedzi. Pytania czyta z kartek kolejno tak, jak uczniowie siedzą w ławkach. Po zadaniu pytania odlicza w myśli do 5 i jeżeli w tym czasie uczeń odpowiedział prawidłowo przechodzi do kolejnego i zadaje następne pytanie, jeśli uczeń nie odpowie, bądź udzieli odpowiedzi nieprawidłowej, traci zielone kółko (szansę), a pytanie przechodzi na następnego ucznia (w takich sytuacjach nie ma problemu podpowiadania). Gdy w klasie z szansami pozostanie kilku uczniów, np. 7-8, nauczyciel prosi ich o wstanie i wtedy zmienia sposób prowadzenia konkursu. Czyta głośno pytanie, a uczeń, który zna odpowiedź podnosi zielone koło do góry. Jeśli odpowie prawidłowo, wskazuje do odpowiedzi wybranego kolegę, który zachował jeszcze szansę. Kiedy w klasie z szansami pozostanie tylko 3 uczniów organizujemy 3

4 finał. Uczniowie wychodzą z ławek i siadają przy specjalnie przygotowanym stoliku twarzą do klasy. Przed każdym z finalistów nauczyciel kładzie 3 nowe szanse i numerki od 1 do 20. Do finału uczniowie wchodzą z taką punktacją, jaką ilość szans zachowali w rozgrywkach klasowych. Za każdą dobra odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt, za błędną lub brak odpowiedzi traci szansę. Nauczyciel rozpoczynając finał czyta pytanie, a uczeń, który zna odpowiedź uderza ręką w stół. Za poprawną odpowiedź otrzymuje jeden punkt i ma prawo wskazywać do odpowiedzi swoich kolegów, bądź prosić o pytanie dla siebie za 2 punkty. Wygrywa ten uczeń, który najdłużej zachowa szanse. Na koniec nauczyciel wpisuje finalistom oceny celujące jako oceny cząstkowe z przedmiotu i przypomina, że laureat otrzyma na koniec semestru ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej. KOMENTARZ Prowadzone tą metodą lekcje powtórzeniowe dają ogromną aktywność uczniów przez cały czas nauki. Młodzież oczekuje na te lekcje z niecierpliwością, nie zaś z niechęcią czy strachem jak to często bywa przy lekcjach powtórzeniowych. 4

5 Materiały dla uczniów Materiał pomocniczy nr 1 Przykłady pytań zadawanych na lekcji powtórzeniowej 1. Sposób podnoszenia płac według przyjętego wskaźnika, np. wzrostu cen to? indeksacja 2. Kto jest autorem powiedzenia Podstawą bogactwa narodów jest praca? ekonomista angielski z XVIII wieku Adam Smith 3. Jak nazywa się papier wartościowy stwierdzający uczestnictwo w Programie Powszechnej Prywatyzacji i mający pokrycie w majątku przedsiębiorstw włączonych do tego programu? Powszechne Świadectwo Udziałowe 4. Czy prywatyzacja bezpośrednia może być realizowana przez likwidację? Tak 5. Jak nazywa się dochód z akcji? Dywidenda 6. Proces przekształcania banków w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa to? Komercjalizacja 7. Jak nazywa się osoba posiadająca akcje? Akcjonariusz 8. Jak nazywamy wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce danego kraju i spadek wartości pieniądza? Inflacja 9. Co oznacza skrót PPP? Program Powszechnej Prywatyzacji 10. Jak nazywamy osobę wystawiającą papiery wartościowe i ogłaszającą ich sprzedaż? Emitent 11. Jak nazywa się wskaźnik procentowy inflacji obliczany zwykle w skali roku? stopa inflacji 12. Papiery wartościowe nie przeznaczone do obiegu giełdowego to... Weksle 13. Nabywca weksla to? Indosariusz 14. Siedziba NBP znajduje się w? Warszawie 15. Jak nazywa się opłata pobierana przez banki od dokonywanych czynności? Prowizja 5

6 16. Gwałtowna zniżka cen na giełdzie to giełdowy? Krach 17. Gdy zobowiązania przekraczają aktywa ogłasza się? Upadłość 18. Ilość dóbr zaoferowana do sprzedaży w danym czasie i po określonej cenie to? Podaż 19. Jak nazywa się wartość jakiegoś dobra lub usługi wyrażona w pieniądzu? Cena 20. Jak nazwiesz łącznie środki pracy i przedmioty pracy? środki produkcji 21. Roczny plan finansowy państwa, obejmujący jego dochody i wydatki to? Budżet 22. Jak nazywa się dokument stwierdzający, jaka część majątku danego przedsiębiorstwa należy do osoby będącej właścicielem tego dokumentu? Akcja 23. Jak nazywa się miejsce, w którym spotykają się sprzedający i kupujący? Rynek 24. Ilość towarów i usług, którą chcą kupić nabywcy w danym czasie i po określonej cenie to? Popyt 25. Jak nazywa się papier wartościowy, będący świadectwem udzielenia pożyczki, który wypuszcza na rynek Skarb Państwa? Obligacje 26. Jak nazywa się osoba, która zajmuje się zawodowo pośrednictwem między chcącymi kupić lub sprzedać papiery wartościowe? Makler 27. Rynek, na którym realizowane są obroty towarami i papierami wartościowymi to? Giełda 28. Jak nazywa się pierwszy posiadasz weksla? Remitent 29. Jak nazywa się bank zajmujący się kasową obsługą budżetu państwa? bank centralny 6

7 Materiał pomocniczy nr 2 Regulamin lekcji powtórzeniowej z Wiedzy o społeczeństwie Moduł: Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym Temat: Elementarne pojęcie ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej-lekcja powtórzeniowa i utrwalająca 1. Lekcja odbędzie się po zrealizowaniu materiału programowego dotyczącego wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w klasie III gimnazjum. 2. Lekcje będzie prowadził nauczyciel uczący przedmiotu w danej klasie. 3. Pytania do konkursu piszą uczniowie przez cały czas realizowania wyżej wymienionego programu i składają je u nauczyciela uczącego. Pytania muszą być sformułowane tak, by odpowiedzi na nie były jednoznaczne, np.: Jak nazywają się najstarsze papiery wartościowe? odp. weksle Spadek kursu papierów wartościowych na giełdzie to? odp. bessa 4. Każdy uczeń otrzyma po 3 szanse, które traci odpowiadając błędnie, bądź zatrzymuje odpowiadając poprawnie. 5. Na udzielenie odpowiedzi uczeń ma 5 sekund. 6. Podczas konkursu uczniowie nie mogą się porozumiewać pod karą utraty szansy. 7. Pytanie, na które nie udzielono odpowiedzi przechodzi na kolejnego ucznia. 8. Do finału klasowego przechodzą trzej uczniowie, którzy zachowali szanse. Finał 9. Każdy finalista otrzymuje ponownie 3 szanse. Do finału wchodzi z taką ilością punktów, jaką ilość szans zachował dotychczas. 10. Nauczyciel czyta głośno pytanie, a ten z finalistów, który zna odpowiedź uderza lekko ręką w stół. Za poprawną odpowiedź otrzymuje 1 punkt i prawo wskazania do odpowiedzi siebie za 2 punkty lub jednego z kolegów za 1 punkt. Jeśli wskaże siebie i odpowie błędnie, traci szansę, a odpowiedzi udziela nauczyciel, po czym prowadzący czyta kolejne pytanie. Jeśli zaś wskaże kolegę i ten odpowie błędnie traci szansę, jeśli odpowie poprawnie zdobywa punkt i wskazuje do odpowiedzi. Finał przebiega podobnie jak w telewizyjnym turnieju Jeden z dziesięciu 11. Zwycięża ten kto najdłużej zachowa szanse. 12. Laureaci otrzymują ocenę celującą, jako ocenę cząstkową z WOS, a zwycięzca ocenę 1 stopień wyższą od przewidywanej na semestr. 13. Konkurs może obejmować dwie jednostki lekcyjne, zależnie od ilości uczniów i sytuacji w klasie. 7

8 UWAGA! Im więcej pytań przygotujesz, tym większa szansa, że trafisz na swoje!!! 8

9

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dodatkowych

Scenariusz zajęć dodatkowych Małgorzata Grzanka Scenariusz zajęć dodatkowych Opracowany scenariusz dotyczy lekcji wprowadzającej do cyklu spotkań poświęconych funkcjonowaniu Giełdy Papierów Wartościowych oraz inwestowaniu. Kolejne

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW CZAS: 45 minut CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI

SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI AUTOR SCENARIUSZA PIOTR KUR TEMAT LEKCJI (lekcja problemowo-podawcza z dziedziny rynku kapitałowego): TRZY WAŻNE PYTANIA DLA POTENCJALNEGO INWESTORA GIEŁDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji.

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji. PRACA ZALICZENIOWA Forma pracy: Scenariusze zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Autor: Sebastian Kubski Scenariusz lekcji: Giełda

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Marian Pietraszewski Krystyna Strzelecka Marian Pietraszewski, Krystyna Strzelecka Marian Pietraszewski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek. Realizowane treści podstawy programowej. 26. Gospodarstwo domowe.

Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek. Realizowane treści podstawy programowej. 26. Gospodarstwo domowe. Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek 1. Realizacja treści podstawy programowej Przedmiot Wiedza o społeczeństwie Realizowane treści podstawy programowej 26. Gospodarstwo domowe. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY WIRTUALNY DORADCA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY WIRTUALNY DORADCA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY WIRTUALNY DORADCA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 Proces podejmowania decyzji:... 7 Runda I... 7 Logowanie graczy... 7 Opis gry... 10 Instrukcja do gry...

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Autor: Artur Brzeziński

Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Autor: Artur Brzeziński Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Są to kolejne zajęcia poświęcone giełdzie papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo