HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009"

Transkrypt

1 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

2 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA SPÓŁKI INFORMACJA DOTYCZĄCA KLAS TYTUŁÓW UCZESTNICTWA UWAGI DOTYCZĄCE RYZYKA...5 CZĘŚĆ 2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH SPÓŁKI SPOSÓB ZAKUPU TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SPOSÓB SPRZEDAŻY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA TRANSAKCJE WYMIANY WALUT SPOSÓB KONWERSJI POMIĘDZY PORTFELAMI CENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA I PUBLIKACJA CEN ORAZ WARTOŚCI TYTUŁÓW NETTO DYWIDENDY OBCIĄŻENIA I WYDATKI SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA I DORADZTWO INWESTYCYJNE DEPOZYTARIUSZ ADMINISTRACJA KONFLIKTY INTERESÓW DYSTRYBUCJA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SPOTKANIA I RAPORTY OPODATKOWANIE LIKWIDACJA SPÓŁKI / WYGAŚNIĘCIE I ŁĄCZENIE PORTFELI...20 CZĘŚĆ 3 - INFORMACJA O PORTFELACH SPIS DOSTĘPNYCH PORTFELI SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PORTFELACH LIMITY EKSPOZYCJI NA PAPIERY WARTOŚCIOWE...28 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 GLOSARIUSZ...29 ZAŁĄCZNIK 2 INNE INFORMACJE...31 ZAŁĄCZNIK 3 OGÓLNE OGRANICZENIA INWESTYCJI...33 ZAŁĄCZNIK 4 FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE...37 ZAŁĄCZNIK 5 DANE KONTAKTOWE

3 WAŻNE INFORMACJE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM PROSPEKCIE ZOSTAŁY PODANE W OPARCIU O WIEDZĘ ZARZĄDU W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO ORAZ PRZYJĘTYCH SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA (W TYM RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO ZAGADNIEŃ PODATKOWYCH) NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO DOKUMENTU. ZARÓWNO STAN PRAWNY, JAK I PRZYJĘTE SPOSOBY POSTĘPOWANIA MOGĄ ULEC ZMIANIE. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI NINIEJSZEGO PROSPEKTU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z MAKLEREM, DORADCĄ BANKOWYM, PRAWNIKIEM, KSIĘGOWYM LUB INNYM DORADCĄ FINANSOWYM. OSOBY ZAMIESZKAŁE W WIELKIEJ BRYTANII MOGĄ RÓWNIEŻ SKORZYSTAĆ Z PORADY OSOBY POSIADAJĄCEJ LICENCJĘ ZGODNIE Z USTAWĄ Z 2000 R. O USŁUGACH FINANSOWYCH I RYNKACH (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT Z ROKU 2000), SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W DORADZTWIE W ZAKRESIE NABYWANIA AKCJI I INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. HSBC PORTFOLIOS (zwana dalej Spółką ) jest spółką inwestycyjną (Société d'investissement à Capital Variable) zarejestrowaną w Wielkim Księstwie Luksemburga i spełnia warunki umożliwiające zakwalifikowanie jej jako przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (ang. Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS) zgodnie z postanowieniami części I Ustawy z 2002 roku. Należy pamiętać, iż cena tytułów uczestnictwa Spółki oraz uzyskany z nich dochód może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Tytuły uczestnictwa oferowane są zgodnie z informacjami i oświadczeniami zawartymi w niniejszym Prospekcie. Wszelkie dalsze informacje czy oświadczenia jakichkolwiek osób dotyczące tytułów uczestnictwa należy uważać za wypowiedzi nieprawne. Zarząd dołożył wszelkich starań, by upewnić się, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu w każdym znaczącym aspekcie i nie istnieją inne istotne fakty, których pominięcie mogłoby spowodować, że informacje tu przedstawione nie odpowiadałyby prawdzie. Odpowiedzialność przyjmują odpowiednio wszyscy członkowie Zarządu. Niniejszy Prospekt nie stanowi oferty ani wezwania na obszarach obowiązywania systemu prawnego, w którym złożenie takiej oferty nie jest zgodne z prawem, w którym osoba składająca taką ofertę czy wezwanie nie posiada zdolności prawnej do takiego działania czy też w którym prawo nie dopuszcza składania takiej oferty lub wezwania konkretnej osobie. Jednostki uczestnictwa nie były, nie są i nie będą oferowane lub sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ani na obszarze terytoriów należących do tego państwa oraz terytoriów podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych czy na rzecz podmiotów amerykańskich, z wyłączeniem transakcji, które nie są sprzeczne z prawem o obrocie papierami wartościowymi w Stanach Zjednoczonych. Statut pozwala na nałożenie pewnych ograniczeń na sprzedaż i transfer tytułów uczestnictwa osobom objętym ograniczeniem, zaś Zarząd spółki zdecydował, że podmioty amerykańskie będą osobami objętymi ograniczeniem. Podmioty amerykańskie zdefiniowane są w następujący sposób: Termin Podmiot amerykański lub Podmiot USA oznacza obywatela lub rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, spółkę założoną lub działająca zgodnie z prawem dowolnego stanu, terytorium lub terytorium podległego Stanów Zjednoczonych, firmę założoną lub działająca zgodnie z prawem dowolnego stanu, terytorium lub terytorium podległego Stanów Zjednoczonych lub innego rodzaju majątek powierniczy bądź trust, z wyjątkiem tych, których dochód ze źródeł spoza Stanów Zjednoczonych nie jest wliczany do dochodów brutto w celu naliczenia płaconego w Stanach Zjednoczonych podatku dochodowego. Jeśli uczestnik stanie się Podmiotem amerykańskim", a Spółce stanie się to wiadome, tytuły uczestnictwa będące własnością takiej osoby mogą podlegać obowiązkowemu wykupowi przez Spółkę. Dystrybucja niniejszego Prospektu i oferta tytułów uczestnictwa może zostać ograniczona na obszarze wybranych jurysdykcji. Na wszelkich osobach będących w posiadaniu niniejszego Prospektu oraz na osobach pragnących złożyć wniosek o nabycie tytułów uczestnictwa spoczywa odpowiedzialność samodzielnego zdobycia informacji na temat wszelkich obowiązujących ustaw i przepisów na obszarze działania odpowiednich jurysdykcji oraz ich przestrzegania. Osoby rozważające złożenie wniosku o nabycie tytułów uczestnictwa winny same zapoznać się z odpowiednimi wymogami prawnymi oraz z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymiany walut i podatków w świetle prawa kraju właściwego ze względu na ich obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu. Uproszczone prospekty Portfeli, ostatni opublikowany raport roczny Spółki, zawierający sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez audytora, oraz ewentualnie późniejsze raporty półroczne są dostępne w siedzibie Spółki i będą przesłane inwestorom na ich prośbę. Raporty takie będą uważane za część niniejszego Prospektu. Planowany jest obrót tytułami uczestnictwa Spółki na Giełdzie w Luksemburgu - szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w części 3.2. Informuje się Uczestników, że dane osobowe oraz informacje podane w formularzu zapisu, jak również szczegółowe informacje na temat posiadanych przez nich tytułów będą przechowywane w formie elektronicznej i przetwarzane zgodnie z postanowieniami luksemburskiej Ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 o ochronie danych. Uczestnik akceptuje to, że Spółka zarządzająca, pełniąca rolę podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych, upoważnia HSBC Group jako podmiot zarządzający oraz dystrybutorów będących jednocześnie podmiotami członkowskimi HSBC Group do dostępu do danych dotyczących jego osoby w celach związanych z obsługą klienta oraz promocją produktów Spółki lub wszelkich innych produktów HSBC Group oraz do ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z 2 sierpnia 2002 r. Subskrybując lub nabywając tytuły uczestnictwa, Uczestnik wyraża ponadto zgodę na nagrywanie swoich rozmów telefonicznych ze Spółką zarządzającą, dowolną spółką HSBC Group lub Rejestratorem i Agentem transferowym oraz na przetwarzanie tych nagrań zgodnie z przepisami ustawy z 2 sierpnia 2002 r. Ponadto informuje się inwestorów, że ich dane osobowe będą przechowywane w Rejestrze Uczestników prowadzonym przez Rejestratora i Agenta transferowego w okresie obowiązywania umowy, na mocy której Spółka zarządzająca wyznaczyła Rejestratora i Agenta transferowego. Ten ostatni będzie więc przetwarzał dane osobowe odnoszące się do inwestorów, działając jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Spółki zarządzającej, odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z 2 sierpnia 2002 r., inwestorzy mają prawo w dowolnym czasie zażądać informacji na temat swych danych osobowych oraz poprawiać je. 3

4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Spółka oferuje inwestorom w ramach jednego narzędzia inwestycyjnego możliwość wyboru inwestycji w jeden lub większą liczbę subfunduszy (z których każdy zwany jest Portfelem ), w odniesieniu do których tworzone są oddzielne portfele inwestycyjne, różniące się między sobą między innymi konkretną polityką inwestycyjną i celami inwestycyjnymi oraz walutą nominalną (zwaną Walutą podstawową ). W ramach każdego Portfela mogą być oferowane tytuły uczestnictwa różnych klas, różniących się między sobą konkretnymi cechami, jak opisano to w części 3.2. Aktywa Portfela dostępne są wyłącznie w celu zaspokojenia praw Uczestników odnośnie danego Portfela oraz praw wierzycieli, których roszczenia powstały w związku z utworzeniem, działaniem lub likwidacją danego Portfela. W niniejszym prospekcie oraz w raportach używane są skrótowe nazwy Portfeli. Należy je odczytywać w ten sposób, że HSBC Portfolios stanowi pierwszą część nazwy Cele i polityka inwestycyjna Spółki Spółka stara się oferować szeroką gamę Portfeli w celu rozproszenia ryzyka inwestycyjnego i spełnienia oczekiwań inwestorów, szukających ukierunkowania na dochód lub zachowanie kapitału i/lub wzrost kapitału, jak określono w odniesieniu do poszczególnych Portfeli. Realizując cele inwestycyjne Spółki, Zarząd nieustannie dąży do utrzymania odpowiedniego poziomu płynności aktywów Portfeli, tak aby wykup jednostek uczestnictwa w normalnych okolicznościach mógł być dokonany bez zbytniej zwłoki na żądanie uczestników. Choć Zarząd dokłada wszelkich starań, aby zrealizować cele inwestycyjne, nie może on zagwarantować, w jakim stopniu te cele zostaną osiągnięte. Wartość tytułów uczestnictwa i wynikający z nich dochód może równie dobrze zmniejszać się, jak i wzrastać, a inwestorzy mogą nie odzyskać wartości początkowej inwestycji. Wahania kursów wymiany walut mogą również spowodować wzrost lub spadek wartości tytułów uczestnictwa. Zarząd spółki może w dowolnym czasie, w ramach zmian do niniejszego Prospektu, wprowadzać dodatkowe Portfele, których polityka i cele inwestycyjne mogą różnić się od wymienionych w części 3.2, jednakże pod warunkiem, że będą one zgodne ze statusem Spółki jako UCITS Informacja dotycząca klas tytułów uczestnictwa Zarząd ma prawo do emisji różnych klas tytułów uczestnictwa w jednym lub kilku Portfelach. Szczegółową charakterystykę takich klas tytułów uczestnictwa, w przypadku uwzględnienia ich w ofercie co najmniej jednego Portfela, określa Zarząd. W przypadku utworzenia dodatkowych klas tytułów uczestnictwa oraz ich emisji przez Portfel niniejszy prospekt zostanie zaktualizowany. Zgodnie ze stanem na dzień wydania prospektu, Spółka oferuje następujące klasy tytułów uczestnictwa: Klasa Klasa A Klasa Z Opis Tytuły uczestnictwa A są dostępne dla wszystkich inwestorów. Tytuły uczestnictwa klasy Z dostępne są dla inwestorów, którzy zawarli umowę o zarządzaniu dyskrecjonalnym z podmiotem należącym do Grupy HSBC, oraz dla inwestorów dokonujących subskrypcji za pośrednictwem dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem że inwestorzy ci są inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 129 Ustawy z roku W ramach każdej klasy tytułów uczestnictwa Portfela Spółka będzie miała prawo utworzyć różne subklasy, różniące się zasadami dystrybucji (tytuły uczestnictwa z akumulacją kapitału (C) i z prawem do dywidendy (D)), wykorzystaniem hedgingu (H) lub innymi kryteriami ustalonymi przez Zarząd. W każdej klasie tytułów uczestnictwa Portfela wyemitowane mogą zostać osobne tytuły uczestnictwa zabezpieczone za pomocą hedgingu walutowego (oznaczone przyrostkiem H oraz walutą zabezpieczenia hedgingowego Waluty podstawowej np. HEUR lub HGBP ). Wszelkie opłaty należne Administratorowi z tytułu prowadzenia polityki hedgingowej należy wnieść w walucie odpowiedniej dla danej klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem hedgingowym. Opłaty te ponosi się dodatkowo oprócz opłat z tytułu kosztów operacyjnych, administracyjnych i obsługi, o których mowa w punkcie 2.8 (3). Wszelkie zyski lub straty z tytułu hedgingu walutowego są również naliczane w walucie odpowiedniej dla danej Klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem hedgingowym. Należy pamiętać, że dla klasy H hedging będzie stosowany bez względu na to, czy waluta podstawowa będzie zyskiwać, czy tracić na wartości w stosunku do waluty docelowej. Nie można zagwarantować osiągnięcia celów zabezpieczenia przy pomocy hedgingu. Spis aktualnie dostępnych klas tytułów uczestnictwa zabezpieczanych hedgingiem oraz pozostałych klas można uzyskać w siedzibie Spółki oraz u dystrybutorów. Wpływy z emisji wszystkich tytułów uczestnictwa w Portfelu są inwestowane w jeden wspólny portfel inwestycji. Alokacja aktywów i zobowiązań Spółki do poszczególnych Portfeli opisana jest w Statucie Spółki. Wszystkie tytuły uczestnictwa tej samej klasy mają jednakowe prawa i przywileje. Każdy tytuł uczestnictwa jest, w razie emisji, uprawniony do równego uczestnictwa w aktywach Portfela, z którym jest związany w razie upłynnienia i dywidend lub innych dystrybucji, jak określono dla danego 4

5 Portfela. Tytuły uczestnictwa nie posiadają preferencji ani prawa pierwokupu, a każda pełna jednostka uprawnia do jednego głosu na zgromadzeniu uczestników. Inwestorzy nabywający tytuły uczestnictwa dowolnej klasy za pośrednictwem dystrybutora powinni pamiętać, iż muszą spełniać standardowe wymagania dystrybutora dotyczące otwarcia nowego rachunku. Gdy klasy tytułów uczestnictwa są emitowane wyłącznie w różnych Walutach operacji, portfel instrumentów bazowych charakteryzuje się ekspozycją na waluty instrumentów bazowych. Dla tych klas tytułów uczestnictwa nie stosuje się zabezpieczenia hedgingiem, chyba że w Części 3.2 określono inaczej. Jeśli w wyniku umorzenia lub konwersji pakiet tytułów danej klasy Portfela okaże się mniejszy niż minimalna wartość inwestycji określona przez Zarząd spółki dla każdej z klas, Zarząd może według własnego uznania stwierdzić, że Uczestnik zażądał konwersji lub umorzenia wszystkich swoich tytułów z tej klasy i przystąpić do przymusowego umorzenia. Powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli wartość pozycji danego inwestora spadnie poniżej minimalnego progu z powodu zmian na rynku, mających wpływ na wartość portfela. Spółka może dowolnie podejmować decyzję o zmniejszeniu lub zniesieniu minimalnej kwoty inwestycji początkowej Uwagi dotyczące ryzyka Inwestycja w dowolny Portfel wiąże się z pewnym ryzykiem, obejmującym między innymi czynniki opisane poniżej. Potencjalni inwestorzy winni zapoznać się z całym Prospektem oraz prospektem uproszczonym danego Portfela, a także winni skonsultować się ze swoim doradcą prawnym, podatkowym lub finansowym przed podjęciem decyzji o inwestycji w którykolwiek z nich. Nie można mieć pewności, że Portfele Spółki osiągną cele inwestycyjne, zaś wyników z przeszłości nie należy traktować jako wskazówki co do wyników przyszłych. Na inwestycję mogą mieć wpływ również zmiany w przepisach dotyczących wymiany walut, prawie podatkowym, podatkach pobieranych u źródła oraz polityce gospodarczej czy monetarnej. Konflikt interesów Istnieje potencjalny konflikt interesów, który może powstać pomiędzy Spółką a osobami lub podmiotami zarządzającymi Programami zbiorowego inwestowania. Osoby zarządzające zwykle zarządzają aktywami innych klientów, którzy dokonują inwestycji podobnych do tych, które są dokonywane w imieniu Spółki, i tacy klienci mogą w związku z tym stanowić konkurencję w odniesieniu do tych samych transakcji sprzedażowych lub inwestycyjnych. Mimo że dostępne możliwości inwestycyjne są generalnie przydzielane każdemu klientowi w sposób, który uważa się za sprawiedliwy, niektóre z procedur alokacji mogą negatywnie wpłynąć na cenę zapłaconą lub otrzymaną z tytułu dokonanych inwestycji walory lub na wartość nabytych bądź zbytych pozycji. Konflikty mogą również wynikać ze świadczenia innych usług przez podmioty powiązane z Grupą HSBC, które mogą świadczyć usługi doradcze, być depozytariuszem bądź też świadczyć inne usługi na rzecz innych klientów oraz niektórych Programów zbiorowego inwestowania, w które Spółka inwestuje. Spółka może również inwestować w inne Programy zbiorowego inwestowania zarządzane przez Spółkę zarządzającą lub Doradców inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki zarządzającej może również zarządzać Programami zbiorowego inwestowania i interesy takich Programów zbiorowego inwestowania oraz Spółki mogą okazać się sprzeczne. Ogólnie może wystąpić konflikt pomiędzy interesami Spółki a interesami podmiotów powiązanych ze Spółką zarządzającą w związku z opłatami, prowizjami i innymi przychodami pochodzącymi ze Spółki lub Programów zbiorowego inwestowania. W przypadku powstania takiego konfliktu interesów zarząd Spółki zarządzającej dołoży starań, aby został on zażegnany w sposób uczciwy. Ryzyko rynkowe Wartość inwestycji i dochód z niej może zarówno spaść, jak i wzrosnąć i istnieje możliwość, że inwestor nie odzyska kwoty początkowo zainwestowanej w Spółkę. W szczególności na wartość inwestycji mogą mieć wpływ takie nieprzewidywalne czynniki jak wydarzenia międzynarodowe, polityczne i gospodarcze oraz zmiany w polityce rządów. Ryzyko walutowe Ponieważ aktywa Portfeli mogą być denominowane w walutach innych niż Waluta podstawowa, korzystny lub niekorzystny wpływ na Portfele mogą mieć przepisy dotyczące wymiany walut lub zmiana kursu wymiany pomiędzy Walutą podstawową a innymi walutami. Zmiany kursów walut mogą wpłynąć na wartość tytułów uczestnictwa Portfela, wysokość dywidend, naliczonych odsetek oraz wysokość zrealizowanych zysków lub strat. Na kursy wymiany walut mają wpływ: podaż i popyt na rynkach walutowych, międzynarodowy bilans płatności, interwencje rządowe, spekulacje i inne czynniki ekonomiczne i polityczne. Jeżeli waluta, w której denominowany jest papier wartościowy zyska na wartości w stosunku do Waluty podstawowej, wartość papieru wzrośnie. Spadek kursu wymiany danej waluty ma niekorzystny wpływ na wartość papieru. Portfel może zaangażować się w transakcje walutowe w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym (hedging), jednak nie ma gwarancji, że takie zabezpieczenie będzie skuteczne. Strategia ta może również ograniczać możliwości osiągnięcia korzyści przez Portfel, wynikających ze zmian kursów walutowych, jeśli waluta, w której denominowane są papiery wartościowe Portfela, zyskuje na wartości w stosunku do Waluty podstawowej. W przypadku klas zabezpieczonych przy pomocy hedgingu (denominowanych w walucie innej niż Waluta podstawowa), ryzyko to występuje w sposób systematyczny. 5

6 Ryzyko związane z płynnością Portfel jest narażony na ryzyko, że określona inwestycja lub pozycja nie będzie mogła w łatwy sposób zostać skorygowana lub skompensowana ze względu na niewystarczającą głębokość rynku lub zakłócenia na nim panujące. Może to mieć wpływ na możliwości umorzenia środków w Portfelu przez posiadacza tytułów uczestnictwa, a także na wartość Portfela. Choć Portfele będą inwestować głównie w Programy zbiorowego inwestowania, w których posiadacze tytułów uczestnictwa są uprawnieni do umorzenia swoich udziałów w rozsądnych ramach czasowych, mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, w których takie Programy zbiorowego inwestowania nie będą mogły zagwarantować płynności swoich tytułów uczestnictwa/jednostek. Brak płynności może mieć określony wpływ na Portfel oraz wartość jego inwestycji. Ryzyko związane z płynnością jest niwelowane dzięki mocno zdywersyfikowanemu zaangażowaniu w szeroki zakres klas aktywów i inwestycjom głównie w papiery wartościowe notowane na Rynku regulowanym. Ponadto Spółka kieruje solidnym procesem zarządzania ryzykiem mającym wpływ na codzienną wycenę akcji poprzez identyfikowanie, mierzenie, monitorowanie i kontrolowanie ryzyka związanego z płynnością dotyczącego wszystkich klas aktywów, w tym między innymi akcji Rynków wschodzących, ratingu Investment Grade, papierów dłużnych o wysokiej rentowności i pochodzących z Rynków wschodzących, nieruchomości, funduszy hedgingowych, akcji prywatnych i strategii gwarantowanej stopy zwrotu. Ryzyko związane z Rynkami wschodzącymi Z powodu szczególnego ryzyka związanego z lokowaniem inwestycji na Rynkach wschodzących Portfele zaangażowane w tego rodzaju papiery należy uznać za spekulacyjne. Inwestorom takich Portfeli zaleca się uwzględnienie szczególnego ryzyka wynikającego z inwestycji w papiery Rynków wschodzących. Gospodarki Rynków wschodzących zwykle są w dużym stopniu uzależnione od międzynarodowej wymiany handlowej i w związku z tym niekorzystny wpływ na nie mają i mogą w dalszym ciągu mieć bariery handlowe, ograniczenia w wymianie walut, interwencje na rynku walutowym i inne protekcjonistyczne środki zaradcze narzucone bądź wynegocjowane przez kraje, z którymi prowadzą handel. Na gospodarki te mają i mogą mieć w przyszłości niekorzystny wpływ warunki gospodarcze w krajach, z którymi prowadzą one handel. Prowizje maklerskie, usługi depozytariusza i inne usługi związane z inwestycjami na Rynkach wschodzących są zwykle droższe niż te związane z inwestycjami na rynkach bardziej rozwiniętych. Brak odpowiedniego systemu usług depozytowych na niektórych rynkach może uniemożliwiać inwestycje w danym kraju lub może zmuszać Portfel do zaakceptowania większego ryzyka związanego z inwestycjami na danym rynku, choć Depozytariusz dołoży starań, by zminimalizować to ryzyko poprzez wyznaczenie korespondentów będących wiarygodnymi instytucjami międzynarodowymi cieszącymi się dobrą reputacją. Ponadto na takich rynkach stosowane są różne procedury rozliczania transakcji. Na pewnych rynkach zdarzało się, że rozliczenia nie były w stanie nadążyć za dużym wolumenem transakcji, co powodowało utrudnienia w przeprowadzaniu takich transakcji. Niemożność dokonania przez Portfel planowanego zakupu papierów wartościowych z powodu problemów z rozliczeniem transakcji może spowodować utratę atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Niemożność zbycia papierów wartościowych z portfela z powodu problemów z rozliczeniem może skutkować stratami Portfela spowodowanymi późniejszym spadkiem wartości waloru lub, jeśli Portfel zawarł kontrakt, na mocy którego był zobowiązany sprzedać papier, może skutkować potencjalną odpowiedzialnością wobec nabywcy. Istnieje również ryzyko pojawienia się nagłych problemów na jednym lub większej liczbie rozwijających się rynków, w wyniku których obrót papierami wartościowymi może zostać wstrzymany lub znacząco ograniczony, i może nie udać się w krótkim czasie spieniężyć papierów należących do Portfela. Inwestorzy winni być świadomi, że zmiany klimatu politycznego na Rynkach wschodzących mogą skutkować znaczną zmianą podejścia do opodatkowania inwestorów zagranicznych. Zmiany takie mogą pociągać za sobą zmiany w prawie, interpretacji prawa, zmiany zasad przyznawania inwestorom zagranicznym zwolnień podatkowych czy też w stosowaniu międzynarodowych traktatów dotyczących podatków. Skutki takich zmian mogą być retrospektywne i mogą one (jeśli wystąpią) niekorzystnie wpłynąć na dochodowość inwestycji Uczestnika Portfela dotkniętego w taki sposób. Inwestorzy wybierający Portfele Rynków wschodzących winni być świadomi ryzyka związanego z inwestycjami w rosyjskie papiery udziałowe. W Rosji rynki nie zawsze są regulowane, a w obecnym czasie liczba brokerów i uczestników tych rynków jest relatywnie mała, co w połączeniu z polityczną i ekonomiczną niepewnością może tymczasowo skutkować brakiem płynności na rynkach papierów udziałowych przy wysokiej zmienności cen. Dlatego odpowiednie Portfele będą inwestować nie więcej niż 10% wartości aktywów netto bezpośrednio w rosyjskie papiery udziałowe (chyba że obrót nimi jest prowadzony na Giełdzie Papierów Wartościowych RTS, Moskiewskiej Międzybankowej Giełdzie Walutowej oraz na innych regulowanych rynkach w Rosji, które dodatkowo są uznawane za regulowane przez organ nadzorczy w Luksemburgu), będą natomiast lokować środki w amerykańskie, europejskie i globalne kwity depozytowe, oznaczane odpowiednio ADR, EDR i GDR, gdzie instrumentem podstawowym są papiery wartościowe emitowane przez spółki z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, natomiast obrót nimi prowadzony jest na Rynkach regulowanych poza Rosją, głównie w USA i Europie. Inwestując w rynki ADR, EDR i GDR, Portfele spodziewają się zmniejszenia ryzyka rozliczeniowego związanego z polityką inwestycyjną, chociaż w dalszym ciągu występują inne ryzyka, np. ryzyko walutowe. Ryzyko stóp procentowych Portfel, który angażuje się w obligacje i inne papiery dłużne o stałym dochodzie, może stracić na wartości w przypadku zmiany stóp procentowych. Ogólnie ceny papierów dłużnych wzrastają przy spadku stóp procentowych, a spadają przy wzroście stóp procentowych. Długoterminowe papiery dłużne są zwykle bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. 6

7 Ryzyko kredytowe Portfel, który angażuje się w obligacje i inne papiery dłużne o stałym dochodzie, ponosi ryzyko, że emitent nie będzie w stanie dokonać płatności wynikających z wyemitowanych papierów. Niekorzystna zmiana sytuacji finansowej emitenta może spowodować obniżenie ratingu kredytowego jakości papieru, co spowoduje jego większą zmienność. Obniżenie ratingu kredytowego papieru wartościowego może mieć również wpływ na jego płynność, sprawiając, że będzie trudniej go sprzedać. Portfele inwestujące w papiery dłużne niższej jakości są w większym stopniu narażone na tego typu problemy i ich wartość może charakteryzować się większą zmiennością. Ryzyko związane z obniżeniem ratingu Obligacje o ratingu Investment Grade mogą podlegać ryzyku obniżenia ratingu do obligacji Non-Investment Grade. Obniżenie ratingu kredytowego papieru wartościowego lub emitenta papieru wartościowego może mieć niekorzystny wpływ na wartość inwestycji danego Portfela w taki papier wartościowy. Spółka zarządzająca lub dany Doradca inwestycyjny może dokonać lub nie dokonać zbycia takich papierów wartościowych w zależności od celu inwestycyjnego Portfela. Jeżeli nastąpi obniżenie ratingu, pojawi się ryzyko dłużne przedstawione w akapicie poniżej. Papiery dłużne o ratingu Non-Investment Grade Ryzyko kredytowe jest większe w przypadku inwestycji w papiery wartościowe o stałej stopie dochodu o ratingu niższym niż Investment Grade lub papiery wartościowe o porównywalnej jakości, niż w przypadku papierów wartościowych o ratingu Investment Grade. Są one objęte ryzykiem niezrealizowania wypłaty zysku lub kapitału w dacie wymagalności. W związku z tym ryzyko zwłoki jest większe. Kwoty, które mogą zostać odzyskane po terminie, mogą być niższe lub równe zeru, a Portfel może ponieść dodatkowe wydatki w przypadku próby rekompensaty strat w drodze postępowania upadłościowego lub postępowania o podobnym charakterze. Rynek dla takich papierów wartościowych może charakteryzować się mniejszą aktywnością, tym samym utrudniając sprzedaż tych papierów wartościowych. Wycena wartości opisywanych papierów wartościowych sprawia większą trudność, a zatem cena Portfela jest wystawiona na większe wahania. Zmienność finansowych instrumentów pochodnych Cena finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się bardzo dużą zmiennością. Dzieje się tak, ponieważ niewielka zmiana ceny bazowego papieru wartościowego, indeksu, stopy procentowej czy kursu waluty może powodować znaczne zmiany ceny finansowego instrumentu pochodnego. Inwestycja w finansowe instrumenty pochodne może skutkować stratami przewyższającymi ulokowaną kwotę. Kontrakty futures i opcje W pewnych warunkach Spółka może wykorzystywać opcje i kontrakty futures na papiery wartościowe, indeksy i stopy procentowe w różnych celach (np. inwestycje, hedging, skuteczne zarządzanie portfelem). W razie potrzeby Spółka może również stosować zabezpieczenie (hedging) przez ryzykiem rynkowym i walutowym, wykorzystując kontrakty futures, opcje i walutowe kontrakty forward. Kontrakty futures wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Wartość początkowej inwestycji jest niewielka w stosunku do wartości kontraktu futures, tak więc transakcja jest lewarowana, czyli występuje efekt dźwigni. Stosunkowo niewielka zmiana sytuacji na rynku może mieć znacznie większy wpływ, który może być korzystny lub niekorzystny dla inwestora. Złożenie pewnych zleceń mających na celu ograniczenie strat do pewnej kwoty może nie być skuteczne, gdyż warunki rynkowe mogą sprawić, iż takie zlecenia nie będą możliwe do zrealizowania. Transakcje opcjami również wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Sprzedaż opcji generalnie wiąże się ze znacznie większym ryzykiem niż zakup opcji. Choć premia sprzedającego jest niezmienna, sprzedający może ponieść stratę znacznie większą od tej kwoty. Sprzedający narażony jest również na ryzyko wykonania opcji przez nabywcę, w wyniku czego sprzedający będzie zmuszony albo rozliczyć opcję w gotówce, albo nabyć i dostarczyć instrument bazowy. Jeżeli opcja ma pokrycie, gdyż sprzedający przyjął odpowiednią pozycję w instrumencie bazowym lub nabył kontrakt futures, ryzyko to można zredukować. Pozagiełdowe transakcje finansowymi instrumentami pochodnymi Ogólnie rzecz biorąc, rynek pozagiełdowy (na którym zwykle prowadzi się obrót walutami, kontraktami forward i spot, opcjami, swapami na zwłokę w spłacie kredytu, swapami całkowitego dochodu i pewnymi opcjami na waluty) charakteryzuje się znacznie mniej restrykcyjnymi przepisami i słabszym nadzorem niż transakcje za pośrednictwem zorganizowanego rynku giełdowego. Ponadto wiele zabezpieczeń, z których korzystają uczestnicy zorganizowanych rynków, takich jak gwarancja prawidłowego działania podmiotu dokonującego rozliczeń, może nie być dostępnych w przypadku pozagiełdowych transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi. Dlatego też Portfel zawierający transakcje finansowymi instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym ponosi ryzyko, że kontrahent transakcji nie wykona swoich zobowiązań wynikających z jej zawarcia i że Portfel poniesie straty. Spółka będzie zawierała transakcje jedynie z kontrahentami, którzy jej zdaniem są wiarygodni i może redukować narażenie na ryzyko związane z takimi transakcjami, otrzymując akredytywy czy zabezpieczenia od pewnych kontrahentów. Jednak bez względu na środki podejmowane przez Spółkę w celu redukcji ryzyka związanego z niewywiązaniem się kontrahenta transakcji ze zobowiązań, nie można mieć pewności, że druga strona terminowo wywiąże się ze zobowiązań i że Portfel nie poniesie strat. Partnerzy, z którymi Spółka przeprowadza transakcje, mogą w dowolnym czasie wycofać się z rynku lub zaprzestać kwotowania cen pewnych instrumentów. W takim przypadku Spółka może nie być w stanie zawrzeć transakcji walutowej, swapu na zwłokę w spłacie kredytu czy swapu całkowitego dochodu, albo zawrzeć transakcji przeciwstawnej do otwartej pozycji, co może niekorzystnie wpłynąć na jej wyniki. Ponadto w przeciwieństwie do instrumentów pozostających w obrocie na rynku giełdowym, kontrakty forward, spot oraz opcje walutowe nie dają Doradcy inwestycyjnemu możliwości zabezpieczenia zobowiązań Spółki przez transakcję przeciwną równą co do wartości. Z tego powodu będąc stroną kontraktów forward, spot lub opcji, Spółka musi liczyć się z koniecznością wykonania zobowiązań wynikających z owych kontraktów i musi być do tego zdolna. 7

8 Ryzyko dotyczące Kontrahenta Spółka w imieniu Portfela może przystąpić do transakcji na rynkach pozagiełdowych, co sprawi, że na wyniki Portfela może wpływać wysokość kredytu jego kontrahentów i ich możliwości spełnienia warunków takich kontraktów. Na przykład, Spółka w imieniu Portfela może zawrzeć umowy odkupienia, kontrakty typu forward, opcje i umowy typu swap lub może skorzystać z innych technik pochodnych, z których każda naraża Portfel na ryzyko, że kontrahent może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań do działania zgodnie z danym kontraktem. W przypadku bankructwa lub upadłości kontrahenta Portfel może doświadczyć opóźnień w likwidacji pozycji i znacznych strat, łącznie ze spadkami wartości swoich inwestycji w okresie, w którym Spółka stara się wyegzekwować swoje prawa, niemożnością zrealizowania zysków ze swoich inwestycji w takim okresie, a także opłatami i kosztami poniesionymi w związku z egzekwowaniem swoich praw. Istnieje również możliwość, że powyższe umowy i techniki pochodne są wypowiedziane z powodu, na przykład, bankructwa, następującej nielegalności albo zmiany w prawie podatkowym lub księgowym powiązanym z nimi w czasie, z którego pochodzi umowa. W takich okolicznościach inwestorzy mogą nie być w stanie pokryć żadnych poniesionych strat. Kontrakty pochodne takie jak kontrakty typu swap zawarte przez Spółkę w imieniu Portfela za radą Doradcy inwestycyjnego wiążą się z ryzykiem kredytowym, które może skutkować stratą całości inwestycji Portfela, ponieważ Portfel może być w pełni zależny od zdolności kredytowej poszczególnych zatwierdzonych kontrahentów, przy czym taka ekspozycja będzie zabezpieczona (kolateralizacja). Inwestycje w nieruchomości Inwestowanie w papiery udziałowe emitowane przez spółki lub w papiery wartościowe/tytuły uczestnictwa Programów zbiorowego inwestowania w nieruchomości, które są w głównej mierze zaangażowane w działalność związaną z nieruchomościami, sprawi, że strategia zostanie narażona na ryzyko związane z bezpośrednią własnością nieruchomości. Ryzyko to obejmuje między innymi możliwość spadków wartości nieruchomości. Ryzyko związane z czynnikami takimi jak: ogólne i lokalne warunki ekonomiczne, możliwy brak dostępności funduszy hipotecznych, nadpodaż w budownictwie, nadmiar wolnych nieruchomości, wzrost konkurencji, transakcje i podatki od nieruchomości, koszty operacyjne i związane z przejęciami przez wierzycieli, zmiany w prawach strefowych, koszty wynikające z usuwania oraz z odpowiedzialności wobec stron trzecich za zniszczenia mające związek z problemami środowiska naturalnego, straty losowe lub poniesione w wyniku wywłaszczenia, nieobjęte ubezpieczeniem zniszczenia wywołane przez katastrofy naturalne i akty terroryzmu, ograniczenia i zmiany dotyczące czynszów, a także wahania stóp procentowych. Strategia może obejmować inwestowanie w papiery wartościowe małych i średnich przedsiębiorstw, których wymiana może odbywać się na mniejszą skalę i które mogą mieć mniejszą płynność niż papiery wartościowe większych spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej. Dlatego też istnieje ryzyko wahań wartości ze względu na większy potencjał zmienności cen akcji. Inwestycje w fundusze REIT Inwestorzy powinni pamiętać, że o ile Portfel inwestuje bezpośrednio w fundusze REIT, to żadna polityka dywidendy ani wypłata dywidendy na poziomie Portfela nie może być reprezentatywna dla polityki dywidendy ani wypłaty dywidendy odpowiedniego bazowego funduszu REIT. Struktura prawna funduszu REIT, ograniczenia inwestycyjne oraz systemy prawne i podatkowe, którym on podlega, będą różne w zależności od jurysdykcji, w których zostały założone. Inwestycje w fundusze hedgingowe Fundusze hedgingowe są uważane za należące do kategorii inwestycji alternatywnych. Aby zwiększyć zyski, fundusze hedgingowe często angażują się w pożyczki pieniężne i inne spekulacyjne praktyki inwestycyjne, co może zwiększać ryzyko strat. Mogą również dokonywać regularnie krótkich sprzedaży, np. sprzedaży aktywów otrzymanych przez pożyczkę papierów wartościowych od strony trzeciej, wobec której istnieje obowiązek zwrotu tych papierów. Jeżeli cena papierów wartościowych rośnie, fundusze hedgingowe mogą ponieść straty, których wysokość może nie być ograniczona. Takich papierów wartościowych dotyczą: możliwość zaistnienia trudności w sprzedaży, brak wymogu przedstawiania okresowej wyceny, możliwość podlegania pełnym strukturom podatkowym, możliwość opóźnień w rozpowszechnianiu ważnych informacji. Inwestycje alternatywne mogą nie zawsze podlegać nadzorowi rządowemu i prawnemu i zazwyczaj nie podlegają ograniczeniom inwestycyjnym ani innym restrykcjom. Często nie podlegają tym samym wymogom prawnym co na przykład fundusze i pobierają wysokie opłaty, które potencjalnie mogą zrównać się z zyskami z obrotu, jeśli wystąpią. Zaangażowanie w fundusze hedgingowe poprzez instrumenty pochodne podlega ryzyku związanemu z takimi instrumentami pochodnymi opisanymi w tej sekcji. Inwestycje w kapitał prywatny Inwestycje w kapitał prywatny to zazwyczaj niepłynne, długoterminowych inwestycje, które nie wykazują cech płynności i przejrzystości często spotykanych w innych inwestycjach (np. notowane papiery wartościowe). Może upłynąć dłuższy czas, zanim pieniądze zostaną zainwestowane, podobnie zanim inwestycje przyniosą zyski po początkowych stratach. Wiąże się to z wyższym stopniem ryzyka, że cała inwestycja zostanie stracona. Spółki kapitału prywatnego podlegają mniejszemu lub nie podlegają żadnemu nadzorowi prawnemu i dlatego standardy sprawozdawczości mogą stać na niższym poziomie niż w przypadku spółek pozostających w obrocie giełdowym. Inwestycje w Programy zbiorowego inwestowania lub finansowe instrumenty pochodne związane z sektorem towarowym Portfel może być zaangażowany w rynki towarowe. Takie zaangażowanie generalnie wiąże się z większą zmiennością niż inwestowanie w tradycyjne papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje. Rynki towarowe mogą ulegać dużym wahaniom w 8

9 oparciu o różne czynniki. Obejmują one zmiany w ogólnych ruchach rynkowych, krajowe i zagraniczne wydarzenia polityczne i ekonomiczne, wojny, akty terroryzmu, zmiany w krajowych i zagranicznych stopach procentowych i/lub oczekiwaniach odnośnie stóp procentowych, krajowe i zagraniczne stopy inflacji i/lub oczekiwania inwestorów odnośnie stóp inflacji, a także inwestycje i działania handlowe funduszy wzajemnych i funduszy towarowych. Na ceny różnych towarów mogą także oddziaływać czynniki takie jak susze, powodzie, pogoda, choroby inwentarza żywego, embarga, taryfy i inne zmiany w prawie. Wiele z tych czynników jest bardzo nieprzewidywalnych. Ceny towarów mogą również podlegać dużym wahaniom ze względu na niepokoje dotyczące popytu i podaży w głównych regionach producenckich lub konsumenckich. Pewne towary mogą być produkowane w ograniczonej liczbie krajów i mogą być kontrolowane przez małą liczbę producentów. W wyniku tego wydarzenia polityczne, ekonomiczne i związane z podażą w takich krajach mogą mieć nieproporcjonalny wpływ na ceny takich towarów. Ponieważ wynik Portfela może być powiązany z wynikami wysoce zmiennych towarów, inwestorzy powinni rozważyć zakup Tytułów uczestnictwa Portfela jako jedynie części ogólnie zdywersyfikowanego portfela i chcieć podjąć ryzyko możliwych znacznych wahań wartości Tytułów uczestnictwa Portfela. Specyficzna istota funduszu inwestującego w fundusze Potencjalni inwestorzy winni być świadomi specyficznych cech funduszu inwestującego w fundusze oraz konsekwencji inwestowania w Programy zbiorowego inwestowania. Pomimo że Spółka będzie starała się monitorować działalność inwestycyjną i obrót papierami Programów zbiorowego inwestowania, w których lokowane będą aktywa określonych Portfeli, decyzje inwestycyjne podejmowane są na poziomie tych Programów zbiorowego inwestowania i istnieje możliwość, że zarządy różnych Programów zbiorowego inwestowania w tym samym czasie przyjmą pozycje lub zaangażują się w transakcje tymi samymi papierami wartościowymi lub w papiery tej samej klasy aktywów, branży, kraju lub waluty. W rezultacie może się zdarzyć, że jeden Program zbiorowego inwestowania nabędzie pewne aktywa mniej więcej w tym samym czasie, gdy inny będzie je sprzedawał. Nie można mieć pewności, że wybór osób zarządzających Programem zbiorowego inwestowania pozwoli na skuteczną dywersyfikację stylów inwestowania ani że pozycje przyjmowane przez podstawowe Programem zbiorowego inwestowania będą zawsze spójne. Wybór Programu zbiorowego inwestowania będzie dokonywany w taki sposób, aby zagwarantować możliwość umorzenia tytułów czy jednostek Programu bez zbędnej zwłoki. Jednak nie ma gwarancji, że poziom płynności Programu zbiorowego inwestowania będzie zawsze wystarczający, by możliwe było niezwłoczne umorzenie na każde żądanie. Podwojenie kosztów przy inwestowaniu w Programy zbiorowego inwestowania Spółka ponosi koszty zarządzania i administracji, na które składają się między innymi opłaty na rzecz Spółki zarządzającej (w które wliczone są między innymi opłaty na rzecz Depozytariusza, chyba że poniżej zapisano inaczej) i innych usługodawców. Należy jednak pamiętać, że Spółka ponosi podobne koszty, występując jako inwestor w Programach zbiorowego inwestowania, które z kolei płacą podobne opłaty swoim spółkom zarządzającym i innym usługodawcom. Zarząd stara się zredukować skutek podwojenia kosztów zarządzania poprzez uzyskanie od Programów zbiorowego inwestowania lub ich kierownictwa w miarę możliwości rabatów na korzyść Spółki. Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 2.8. Obciążenia i wydatki niniejszego Prospektu. Ponadto strategie i techniki inwestycyjne stosowane przez niektóre Programy zbiorowego inwestowania mogą wiązać się z częstymi zmianami przyjmowanej pozycji, a co za tym idzie, zmianą stanu portfela. Może to skutkować kosztami prowizji maklerskich na znacznie wyższym poziomie niż w innych Programach zbiorowego inwestowania o porównywalnej wielkości. Może się zdarzyć, że Programy zbiorowego inwestowania będą zobowiązane do wypłaty na rzecz zarządzających opłaty za skuteczne zarządzanie. W takiej sytuacji osoby zarządzające będą korzystały w przypadku wzrostu wartości inwestycji Programów zbiorowego inwestowania, w tym również niezrealizowanego wzrostu, ale nie będą analogicznie ponosiły konsekwencji zrealizowanych czy też niezrealizowanych strat. W rezultacie koszty bezpośrednie i pośrednie ponoszone przez Spółkę prawdopodobnie będą stanowiły większy odsetek Wartości aktywów netto niż zazwyczaj w przypadku Programów zbiorowego inwestowania działających bezpośrednio na rynkach akcji i obligacji (nie zaś za pośrednictwem innych Programów zbiorowego inwestowania ). 9

10 CZĘŚĆ 2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2.1. Podsumowanie najważniejszych cech Spółki Struktura prawna: Otwarta spółka inwestycyjna z wieloma Portfelami, zarejestrowana jako société anonyme kwalifikująca się jako société d'investissement à capital variable. Każdy Portfel odpowiada wydzielonej części aktywów i zobowiązań. Spółka została założona na czas nieokreślony. Spółka spełnia wymagania pozwalające zakwalifikować ją jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w Zbywalne papiery wartościowe zgodnie za Częścią I Ustawy z roku 2002 wprowadzającej do prawodawstwa Luksemburga Dyrektywę 85/611/EWG (wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywy 2001/107/WE i 2001/108/WE). Data założenia Spółki: 21 lipca 2009 r. Numer rejestru: B w Registre de Commerce et des Sociétés Luksemburga. Statut: Opublikowany w gazecie Mémorial 5 sierpnia 2009 r. Dywidendy: Opodatkowanie: Będą ustalone oddzielnie w każdej klasie z prawem do dywidendy w ramach każdego portfela przez zgromadzenie uczestników danej klasy tytułów uczestnictwa danego Portfela na koniec każdego roku finansowego. Zarząd może ogłosić dywidendy pośrednie w odniesieniu do pewnych Portfeli. Spółka jest zobowiązana do opłacania luksemburskiego podatku w wysokości 0,05% jej Wartości aktywów netto rocznie. Podatek ten jest płatny kwartalnie od wartości aktywów netto Spółki na koniec danego kwartału kalendarzowego. Stawka podatku jest obniżona do wysokości 0,01% rocznie dla klasy Z tytułów uczestnictwa odpowiednich Portfeli (szczegóły w części Opodatkowanie"). Cele inwestycyjne: Spółka oferuje możliwość inwestycji w oddzielne, profesjonalnie zarządzane pakiety międzynarodowych papierów wartościowych, różniących się obszarem geograficznym oraz walutami, pozwalające inwestorowi na rozproszenie ryzyka inwestycyjnego, jak również na wybór ukierunkowania na dochód, zachowanie kapitału lub wzrost. Publikacja NAV: Obecne prowizje z tytułu sprzedaży: Waluta podstawowa: Koniec roku obrachunkowego: Szczegółowe informacje można uzyskać u dystrybutorów lub w siedzibie Spółki. Powszechnie dostępne w różnych publikacjach (szczegółowe informacje - patrz Część 2.6 Ceny tytułów uczestnictwa i publikacja cen oraz Wartości aktywów netto ). Do 4,17% Wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa USD 31 lipca 2.2. Sposób zakupu tytułów uczestnictwa (1) Zapis Inwestorzy nabywający tytuły uczestnictwa po raz pierwszy, powinni wypełnić Formularz zapisu. Kolejnych zapisów na tytuły uczestnictwa można dokonywać listownie, faksem bądź po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie. Ostatnia z tych metod może wymagać potwierdzenia pisemnego. Zlecenia zakupu tytułów uczestnictwa dowolnego Portfela zgłoszone Spółce bezpośrednio u Rejestratora i Agenta transferowego lub za pośrednictwem wyznaczonego dystrybutora przed właściwym, określonym powyżej czasem zakończenia przyjmowania zleceń na dany dzień transakcyjny, o ile zostaną przyjęte, będą w normalnych warunkach zrealizowane w danym dniu transakcyjnym, chyba że poniżej określono to inaczej. (2) Czas zakończenia przyjmowania zleceń w miejscu składania zleceń Czas zakończenia przyjmowania zleceń (cut-off time) dla każdego Portfela jest podany w części 3.2. Zapisy otrzymane po określonych powyżej godzinach zakończenia zbierania zleceń będą realizowane w następnym Dniu transakcyjnym. Uczestnicy winni zwykle odczekać do pięciu dni roboczych przed dalszą konwersją lub umorzeniem tytułów uczestnictwa licząc od dnia nabycia czy subskrypcji, aby rozliczone środki mogły wpłynąć do Spółki. Inwestorzy i uczestnicy składający zlecenia za pośrednictwem dystrybutorów (w tym dystrybutorów oferujących usługi powiernicze) będą mieli prawo do prowadzenia transakcji do określonego czasu zakończenia zbierania zleceń. Dystrybutorzy i powiernicy będą przekazywać zamówienia zbiorcze do Spółki bez nieuzasadnionej zwłoki zgodnie z okresowo podpisywanymi porozumieniami z Zarządem. 10

11 (3) Akceptacja Spółka zastrzega sobie prawo odrzucenia dowolnego zlecenia subskrypcji lub konwersji w całości lub w części. W razie odrzucenia zlecenia, środki związane ze zleceniem lub ich saldo zostaną zwrócone na ryzyko zleceniodawcy i bez odsetek w ciągu pięciu dni roboczych od odrzucenia w formie czeku lub transferu telegraficznego na koszt zleceniodawcy. (4) Regulacje zapobiegające praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej W związku z obowiązującymi w Luksemburgu Ustawami z 19 lutego 1973 r. (ze zmianami) w sprawie zwalczania uzależnienia od środków odurzających, z 5 kwietnia 1993 r. (ze zmianami) w sprawie sektora finansowego oraz z 12 listopada 2004 r. (ze zmianami) o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej oraz z przepisami wykonawczymi organu nadzorczego Luksemburga, na podmioty zawodowo działające w sektorze finansowym nałożono zobowiązania mające na celu przeciwdziałanie wykorzystaniu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, takich jak Spółka, do prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej ( AML & KYC"). W tym kontekście wprowadzono działania gwarantujące identyfikację inwestorów. Wniosek aplikacyjny winien zostać wypełniony przez każdego nowego inwestora. Wykaz dokumentów identyfikacyjnych, które winien dostarczyć każdy z inwestorów, zostanie opracowany w oparciu o wymagania AML & KYC określone w okólniku CSSF 08/387 oraz Wytyczne AML & KYC Rejestratora i Agenta transferowego. Wspomniane wymagania mogą zostać znowelizowane zgodnie z wszelkimi nowymi regulacjami prawnymi Luksemburga. Przed akceptacją zlecenia inwestorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dodatkowego dowodu tożsamości w celu weryfikacji tożsamości. W przypadku odmowy Inwestora co do przekazania tych dokumentów, wniosek nie zostanie przyjęty. (5) Rozliczenie W środkach pieniężnych Zapłata może być wykonana przelewem elektronicznym, po uwzględnieniu wszelkich kosztów bankowych, na rachunek odpowiedniego banku korespondenta. Winna być opatrzona nazwiskiem lub nazwą zleceniodawcy i nazwą Portfela, na który wpłacane są pieniądze. Dane odpowiednich banków korespondentów znajdują się na formularzu zapisu, można je również uzyskać od dystrybutora. W naturze Zarząd może według własnego uznania podjąć decyzję o przyjęciu papierów wartościowych w rozliczeniu subskrypcji, pod warunkiem że będzie to zgodne z polityką inwestycyjną i ograniczeniami dotyczącymi danego Portfela. Takie papiery wartościowe zostaną, zgodnie z prawem Luksemburga, poddane niezależnej wycenie poprzez sporządzenie przez luksemburskich audytorów Spółki specjalnego raportu. Dodatkowe koszty wynikające z subskrypcji w naturze zostaną w całości poniesione przez danego subskrybenta. (6) Waluty Jeżeli płatność zostanie dokonana w walucie innej niż Waluta podstawowa lub Waluta operacji, niezbędne transakcje wymiany walut zostaną zorganizowane przez Rejestratora lub Agenta transferowego na rzecz i na koszt zleceniodawcy, według kursu wymiany obowiązującego w odpowiednim dniu transakcyjnym. (7) Przydział tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa są wstępnie rozdzielane, ale nie są przydzielane do chwili otrzymania środków przez Spółkę lub na jej zlecenie. Środki muszą wpłynąć do Spółki lub do banku korespondenta działającego na jej zlecenie nie później niż w terminach przestawionych poniżej, w części 3.2. Jeśli Spółka lub podmiot ją reprezentujący nie otrzyma rozliczenia w wymaganym terminie, Spółka rezerwuje sobie prawo anulowania tymczasowej rezerwacji tytułów uczestnictwa bez uszczerbku dla prawa Spółki do ubiegania się o rekompensatę poniesionych pośrednio lub bezpośrednio strat wynikających z niewywiązania się inwestora z rozliczenia. (8) Potwierdzenia transakcji Potwierdzenie transakcji oraz potwierdzenie rejestracji dla osób, które nie wypełniły formularza zapisu, wysyłane są do inwestorów po przydzieleniu tytułów uczestnictwa. Potwierdzenia rejestracji muszą być prawidłowo wypełnione i niezwłocznie zwrócone do Rejestratora i Agenta transferowego lub dystrybutorów. Uczestnikom przydzielany jest osobisty numer rachunku zgodnie z informacją podaną na potwierdzeniu transakcji, na który należy się powoływać przy wszelkiej dalszej korespondencji. (9) Forma tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa są emitowane wyłącznie w postaci zapisów w rejestrze, przy czym do subskrybenta wysyłane jest jedynie potwierdzenie nabycia tytułów uczestnictwa. Dla imiennych tytułów uczestnictwa tam, gdzie jest to niezbędne, alokowane będą ułamkowe części tytułów. Imienne tytuły uczestnictwa w formie książkowej mogą być dostarczone do platformy Clearstream lub Euroclear po wcześniejszym uzgodnieniu Sposób sprzedaży tytułów uczestnictwa (1) Zlecenie Zlecenie umorzenia należy przekazać Spółce albo bezpośrednio na ręce Rejestratora i Agenta transferowego albo za 11

12 pośrednictwem wyznaczonego dystrybutora. Wnioski o umorzenie tytułów uczestnictwa mogą być składane listownie, faksem bądź po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie. Ostatnia z tych metod może wymagać potwierdzenia pisemnego. Wnioski muszą zawierać nazwiska wraz z indywidualnym numerem konta (kont) uczestnika (uczestników), liczbę tytułów uczestnictwa do wykupu w odniesieniu do każdego Portfela i specjalne instrukcje dotyczące przeprowadzenia procesu umorzenia. Prawidłowe polecenia umorzenia tytułów uczestnictwa dowolnego Portfela, otrzymane przed czasem zakończenia zbierania zleceń podanym dla każdego Portfela w części 3.2, zostaną w normalnych warunkach wykonane w tym Dniu transakcyjnym. Prawidłowe zlecenia otrzymane po czasie zakończenia przyjmowania zleceń zostaną zrealizowane w następnym dniu transakcyjnym. Wszelkie zlecenia z brakującymi dokumentami zostaną zrealizowane po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, w odpowiednim dniu transakcyjnym, po uwzględnieniu czasu zakończenia przyjmowania zleceń. (2) Rozliczenie W środkach pieniężnych Środki netto z tytułu umorzenia będą wypłacane w Walucie podstawowej lub Walucie operacji danego Portfela, nie później niż w terminach określonych w części 3.2. Jeśli płatność, na zlecenie Uczestnika, zostanie dokonana przelewem telegraficznym, wszelkie koszty z tym związane będą stanowiły zobowiązanie Uczestnika. Płatność funduszy uzyskanych z umorzenia przeprowadzana jest na ryzyko Uczestnika. W naturze Na życzenie Uczestnika Spółka może dokonać umorzenia w naturze po sporządzeniu specjalnego raportu przez Audytorów Spółki, z należnym uwzględnieniem interesu ogółu Uczestników, sektora emitenta, kraju emisji, płynności, możliwości sprzedaży oraz rynków, na których prowadzony jest obrót danymi papierami, jak również z uwzględnieniem wielkości inwestycji. Dodatkowe koszty wynikające z umorzenia w naturze zostaną w całości poniesione przez danego subskrybenta. (3) Potwierdzenie transakcji Potwierdzenia transakcji wysyłane są do Uczestnika bez zbędnej zwłoki po zrealizowaniu transakcji. (4) Umorzenie przymusowe Jeśli polecenie umorzenia zredukowałoby wartość pozostałej inwestycji uczestnika w dowolnym Portfelu poniżej minimalnej wymaganej wielkości inwestycji przedstawionej w Części 3. Informacje dotyczące Portfeli, Spółka może zdecydować o przymusowym umorzeniu całej inwestycji uczestnika w odniesieniu do tego Portfela. (5) Odroczenie umorzenia Aby zagwarantować, że Uczestnicy utrzymujący swoje inwestycje w Spółce nie poniosą niekorzystnych konsekwencji zmniejszenia płynności portfela Spółki w wyniku znacznych zleceń umorzenia złożonych w krótkim okresie, Zarząd spółki może zastosować procedury przedstawione poniżej w celu uporządkowania zbywania papierów umożliwiającego zaspokojenie zleceń umorzenia. Spółka, mając na względzie sprawiedliwe i równe traktowanie uczestników, po otrzymaniu zleceń umorzenia tytułów uczestnictwa w ilości wynoszącej 10% lub więcej wartości aktywów netto dowolnego Portfela: a) nie będzie zobowiązana do umarzania w żadnym Dniu transakcyjnym tytułów uczestnictwa w ilości odpowiadającej więcej niż 10% wartości aktywów netto dowolnego Portfela. Jeśli w dowolnym Dniu transakcyjnym Spółka otrzyma zlecenie umorzenia większej ilości tytułów uczestnictwa, może ona ogłosić, że umorzenia przekraczające granicę 10% mogą zostać odłożone na siedem kolejnych Dni transakcyjnych. W takich Dniach transakcyjnych tego rodzaju zlecenia umorzenia będą wykonywane w pierwszej kolejności, przed zleceniami złożonymi w terminie późniejszym. Jeśli w przypadku zlecenia konwersji dany dzień nie jest roboczym dniem kwalifikowanym, zlecenie konwersji zostanie zrealizowane w najbliższym roboczym dniu kwalifikowanym w pierwszej kolejności, przed zleceniami konwersji złożonymi w terminie późniejszym. b) może zdecydować o sprzedaży aktywów możliwie najlepiej odpowiadających takiej części aktywów Portfela jak tytuły uczestnictwa, dla których złożono zlecenie umorzenia. Jeśli Spółka wykorzysta tę możliwość, kwota należna Uczestnikom, którzy złożyli zlecenie umorzenia tytułów uczestnictwa zostanie wyliczona w oparciu o Wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa, wyliczoną po takiej sprzedaży czy zbyciu. Płatność zostanie wykonana niezwłocznie po sfinalizowaniu sprzedaży i otrzymaniu przez Spółkę należności za sprzedaż w walucie wymienialnej. Otrzymanie przez Spółkę należności za sprzedaż może jednak ulec opóźnieniu i kwota otrzymana ostatecznie niekoniecznie musi odpowiadać wyliczonej w czasie odpowiedniej transakcji Wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa z powodu możliwych wahań kursów walutowych i trudności w przekazaniu środków z obszaru działania pewnych jurysdykcji (patrz Część 1.3. Uwagi dotyczące ryzyka ). Wypłata środków z umorzenia może być opóźniona, jeśli występują pewne uwarunkowania prawne, takie jak ograniczenia w wymianie walut, lub też okoliczności, na które Spółka nie ma wpływu, a które uniemożliwiają przekazanie środków z umorzenia do kraju, w którym zlecono umorzenie. 12

13 (6) Prawo anulowania zlecenia Złożone zlecenie umorzenia może być wycofane wyłącznie w przypadku zawieszenia lub przesunięcia w czasie prawa umorzenia tytułów uczestnictwa odpowiedniego Portfela. (7) Zapobieganie praktykom typu Market Timing Spółka nie dopuszcza w sposób świadomy do transakcji wiążących się z wykorzystywaniem zmian parametrów rynku (market timing), jako że tego rodzaju praktyki mogą mieć niekorzystny wpływ na inwestycje wszystkich Uczestników. Termin wykorzystywanie zmian parametrów rynku" (market timing) odnosi się zachowania osób czy spółek albo grup osób czy spółek, nabywających, zbywających lub wymieniających akcje lub inne papiery wartościowe na podstawie wcześniej określonych wskaźników rynkowych z wykorzystaniem różnicy czasu lub niedoskonałości albo braków metod określenia wartości aktywów netto. Osoby stosujące market timing to również osoby lub grupy osób, których transakcje zdają się być zgodne z wzorcem czasowym lub charakteryzują się częstymi lub znacznymi wymianami. Z tego powodu Spółka zarządzająca, gdy uzna to za właściwe we własnej ocenie, może podjąć niżej przedstawione decyzje lub spowodować, by odpowiednio Rejestrator lub Agent transferowy i/lub Agent administracyjny wdrożyli dowolną ilość z poniższych środków zaradczych. Rejestrator i Agent transferowy może połączyć tytuły uczestnictwa mające wspólnego właściciela lub będące pod kontrolą jednego podmiotu w celu oceny, czy osobę lub grupę osób można uważać za stosujących praktyki wykorzystywania zmian parametrów rynku (market timing). Dlatego też Spółka zarządzająca zastrzega sobie prawo nakazania Rejestratorowi i Agentowi transferowemu odrzucenia wszelkich zleceń konwersji lub subskrypcji na tytuły uczestnictwa od inwestorów, którzy zostali uznani za osoby stosujące praktyki wykorzystywania zmian parametrów rynku. Jeśli Portfel inwestuje głównie na rynku, który nie prowadzi działalności w momencie wyceny Portfela, Spółka zarządzająca może, w okresach większej zmienności rynku oraz zgodnie z zapisami poniżej, nakazać Agentowi transferowemu korektę Wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa w taki sposób, by dokładniej odpowiadała realnej wartości rynkowej inwestycji Portfela lub, w pewnych okolicznościach wymienionych poniżej, zawiesić wyliczanie Wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa, a także emisję, przydzielanie, umarzanie oraz konwersję tytułów uczestnictwa odnoszących się do tego Portfela. Jeżeli Portfolio inwestuje środki głównie na rynkach, które są zamknięte lub na których obrót został znacznie ograniczony lub zawieszony, Spółka zarządzająca może zawiesić wyliczanie Wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa, a także emisję, przydzielanie, umarzanie oraz wykup tytułów uczestnictwa odnoszących się do tego Portfela (patrz Załącznik 2 Inne informacje, akapit 6). Oprócz opłat zamieszczonych w innych miejscach niniejszego Prospektu, Zarząd spółki może nałożyć dodatkową opłatę w wysokości do 2,00% Wartości aktywów netto wyliczonej dla tytułów uczestnictwa umorzonych lub poddanych konwersji, co do których Zarząd spółki ma uzasadnione przekonanie, że inwestor zaangażował się w praktyki wykorzystywania zmian parametrów rynku lub aktywnego obrotu na niekorzyść innych uczestników. Opłata ta zostanie naliczona w dobro odpowiedniego Portfela Transakcje wymiany walut Tytuły uczestnictwa z zasady są emitowane w Cenie sprzedaży a umarzane w Cenie umorzenia, denominowanych i płatnych w Walucie podstawowej odpowiedniego Portfela lub klasy. Cena sprzedaży i Cena umorzenia wyrażane są również w różnych Walutach operacji omówionych w części 3.2. W wypadku, gdy płatności są przekazane przez subskrybenta, lub gdy wypłaty kapitału mają zostać dokonane w walucie innej niż Waluta podstawowa lub Waluty operacji, Rejestrator lub Agent transferowy dokona niezbędnych transakcji wymiany walut, na rzecz i na koszt inwestora dokonującego zapisu, po kursie wymiany obowiązującym w danym Dniu transakcyjnym Sposób konwersji pomiędzy Portfelami Pod warunkiem uprawnienia Uczestnika do posiadania udziałów w danej klasie, tytuły uczestnictwa różnych klas dowolnego Portfela mogą podlegać konwersji na inne klasy tego samego lub innego Portfela w dowolnym dniu będącym dniem transakcyjnym dla obu Portfeli (zwanym Roboczym dniem kwalifikowanym ). Wypełnione zlecenia otrzymane przed czasem zakończenia przyjmowania zleceń zostaną zrealizowane odpowiednio w tym Dniu transakcyjnym lub roboczym dniu kwalifikowanym. Zlecenia otrzymane po czasie zakończenia przyjmowania zleceń traktowane będą jak otrzymane odpowiednio w następnym Dniu transakcyjnym lub Roboczym dniu kwalifikowanym. Jeżeli przeprowadzenie konwersji powodowałoby zmniejszenie wartości pozostałej części pakietu w którymkolwiek Portfelu lub klasie do wartości niższej od minimalnej wymaganej wartości inwestycji, Spółka może zadecydować o przymusowym wykupie pozostałych tytułów uczestnictwa po Cenie umorzenia właściwego Roboczego dnia kwalifikowanego i wypłaceniu uzyskanych środków pieniężnych uczestnikowi. Inwestorzy posiadający tytuły uczestnictwa z akumulacją kapitału mogą dokonać, tam gdzie to możliwe, ich konwersji na tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy i odwrotnie, w ramach tego samego lub różnych Portfeli. Inwestorzy posiadający tytuły uczestnictwa klas z zabezpieczeniem hedgingowym mogą dokonać ich konwersji na tytuły uczestnictwa klas bez zabezpieczenia, w ramach tego samego lub różnych Portfeli, i odwrotnie. Z tytułu konwersji może zostać pobrana opłata do wysokości 1% wartości tytułów uczestnictwa podlegających konwersji, płatna właściwemu dystrybutorowi. W przypadku gdy wymagana jest wymiana walut, gdyż Wartości aktywów netto na tytuł 13

14 uczestnictwa danych tytułów są denominowane w różnych walutach, stosowany jest kurs wymiany walut z danego Dnia transakcyjnego. Dla inwestorów Spółki, którzy początkowo inwestują w klasy tytułów uczestnictwa, dla których nie jest pobierana prowizja z tytułu sprzedaży lub jest ona pobierana w niższej wysokości, a następnie dokonują konwersji na klasy tytułów uczestnictwa tego samego lub innego Portfela o wyższej prowizji z tytułu sprzedaży, taka konwersja obciążona jest prowizją z tytułu sprzedaży normalnie należną przy inwestycji bezpośrednio w takie klasy tytułów uczestnictwa. Części ułamkowe imiennych tytułów uczestnictwa w razie konwersji są wyrażane w zaokrągleniu do części dziesięciotysięcznych Ceny tytułów uczestnictwa i publikacja cen oraz Wartości tytułów netto (1) Momenty wyceny Szczegółowe informacje na temat Cen transakcyjnych tytułów uczestnictwa Portfela można znaleźć w części 3.2. Cena transakcyjna obliczana jest w oparciu o Wartość aktywów netto odpowiedniej klasy tytułów uczestnictwa danego Portfela wyrażoną w odpowiedniej walucie. (2) Obliczenie Wartości aktywów netto Zasady wyceny Wartość aktywów netto każdej klasy w ramach każdego Portfela (wyrażona w walucie nominalnej Portfela) jest określona przez zsumowanie wartości papierów wartościowych i innych dozwolonych aktywów spółki przypisanych do danej klasy i odjęcie należności spółki przypisanych do tej klasy. Aktywa każdej Klasy w obrębie każdego Portfela są wyceniane na moment wyceny, co określono w rozdziale 3.2, jak następuje: 1. Tytuły uczestnictwa lub jednostki w otwarte przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, których ceny nie są notowane na Rynkach regulowanych, będą wyceniane według wartości rzeczywistej aktywów netto tych tytułów uczestnictwa lub jednostek na dany Dzień transakcyjny, w innym razie będą one wyceniane według szacunkowej wartości aktywów netto na dany Dzień transakcyjny, w innym razie będą one wyceniane według ostatniej dostępnej wartości aktywów netto, czy to oszacowanej lub faktycznej, która jest obliczana przed takim Dniem transakcyjnym, ale jak najbliżej niego, przy zastrzeżeniu, że jeżeli miały miejsce zdarzenia, które mogły doprowadzić do istotnej zmiany wartości aktywów netto tych tytułów uczestnictwa lub jednostek od dnia, w którym takie rzeczywiste lub szacunkowe wartości aktywów netto zostały obliczone, wartość tych tytułów uczestnictwa lub udziałów może zostać dostosowana w celu odzwierciedlenia takich zmian, jeśli w opinii Zarządu jest to uzasadnione; 2. Wartość papierów wartościowych (w tym tytułów uczestnictwa lub jednostek zamkniętych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania i funduszy notowanych na giełdzie) i / lub pochodnych instrumentów finansowych, które są notowane i których ceny są notowane na którejkolwiek oficjalnej giełdzie papierów wartościowych lub w obrocie na innym rynku zorganizowanym po ostatnim dostępnym kursie akcji. W przypadku gdy takie papiery wartościowe lub inne aktywa są notowane lub są w obrocie na więcej niż jednej giełdzie lub na innych rynkach zorganizowanych, Zarząd dokona wyboru głównych giełd lub rynków do takich celów; 3. Tytuły uczestnictwa lub jednostki przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, których emisja lub wykup jest ograniczona oraz w przypadku których rynek wtórny jest utrzymywany przez dealerów, którzy jako główni animatorzy rynku oferują ceny odpowiednie do warunków rynkowych, mogą zostać wycenione przez Zarząd zgodnie z tymi cenami; 4. Wartość środków pieniężnych dostępnych bezpośrednio lub na rachunkach depozytowych, rachunków, wezwań płatniczych i należności, rozliczeń międzyokresowych, dywidend gotówkowych i odsetek zadeklarowanych lub naliczonych jak wyżej, ale nieotrzymanych jeszcze, należy brać jako pełną ich wysokość, chyba że w którymkolwiek przypadku istnieje małe prawdopodobieństwo, że zostaną one zapłacone lub otrzymane w całości. W takim przypadku wartość ta będzie obliczana po dokonaniu takiego upustu, jaki Zarząd może uznać za stosowny w danym przypadku, aby odzwierciedlić rzeczywistą ich wartość; 5. W przypadku gdy któreś z papierów wartościowych znajdujących się w portfelu Spółki na dany dzień nie są notowane na giełdzie ani nie są w obrocie na żadnym zorganizowanym rynku lub gdy w odniesieniu do papierów wartościowych notowanych na którejkolwiek giełdzie lub będących w obrocie na jakimkolwiek innym rynku zorganizowanym cena ustalona zgodnie z podpunktem (2) nie jest, w opinii Zarządu, reprezentatywna dla wartości rynkowej odnośnych papierów wartościowych, wartość takich papierów wartościowych zostanie określona w sposób rozważny i w dobrej wierze w oparciu o uzasadnione prognozy cen sprzedaży lub inne odpowiednie zasad wyceny; 6. Finansowe instrumenty pochodne, które nie są notowane na oficjalnych giełdach ani sprzedawane na innych zorganizowanych rynkach, będą wyceniane codziennie, w sposób wiarygodny i możliwy do weryfikacji, i sprawdzane przez kompetentnego profesjonalistę wyznaczonego przez Spółkę. 7. Kontrakty typu swap będą wyceniane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami wyceny, które mogą być zweryfikowane przez audytorów. Kontrakty typu swap oparte na aktywach będą wyceniane w odniesieniu do wartości rynkowej danych aktywów. Kontrakty typu swap oparte na przepływach pieniężnych będą wyceniane w odniesieniu do bieżącej wartości netto przyszłych przepływów pieniężnych bazowych. 8. Wartość wszystkich papierów wartościowych lub innych aktywów, które są notowane głównie na rynku wśród profesjonalnych dealerów i inwestorów instytucjonalnych, będzie określana w odniesieniu do ostatnich dostępnych cen; 14

15 oraz 9. Wszelkie aktywa lub zobowiązania w walutach innych niż waluta klas tytułów uczestnictwa zostaną przeliczone z zastosowaniem właściwego kursu spot notowanego przez bank lub inną odpowiedzialną instytucję finansową. Wszelkie aktywa bądź należności wyrażone w walutach innych niż waluta właściwa dla danego Portfela są przeliczane według obowiązujących kursów rynkowych uzyskanych z jednego lub wielu banków lub maklerów. Skonsolidowany bilans Spółki sporządzany dla celów sprawozdań finansowych będzie wyrażony w dolarach amerykańskich. Druga wycena Jeżeli po obliczeniu wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa nastąpiła znacząca zmiana cen notowanych na rynku, na którym znajduje się w obrocie lub jest notowana znacząca część inwestycji Spółki związanych z daną klasą Portfela, w celu zabezpieczenia interesów Uczestników i Spółki pierwsza wycena zostaje anulowana i dokonywana jest kolejna. W wypadku gdy przeprowadzona zostaje ponowna wycena, wszystkie emisje, konwersje lub umorzenia tytułów uczestnictwa danego Portfela będących w obrocie danego dnia transakcyjnego muszą być przeprowadzone w oparciu o ponowną wycenę. (3) Tymczasowe zawieszenie W pewnych okolicznościach, jak opisano w Załączniku 2, część 6, określenie Wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa może zostać zawieszone i podczas każdego takiego okresu nie można emitować, alokować (oprócz tytułów już przyznanych), konwertować ani umarzać tytułów uczestnictwa Portfela, którego dotyczy zawieszenie. (4) Ceny sprzedaży Cena sprzedaży tytułów uczestnictwa każdego Portfela jest oparta o Wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa w walucie nominalnej i w walutach przeliczeniowych i obejmuje opłatę manipulacyjną w wysokości 4,17 % Wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa ( Cena sprzedaży ). Wartość łączna może zostać zaokrąglona w górę do najmniejszej jednostki pieniężnej danej waluty. Opłaty z tytułu sprzedaży i zaokrąglenia zostaną zatrzymane przez Dystrybutora lub też zostaną wpłacone na rzecz Spółki zarządzającej, która przekaże wynagrodzenie pośrednikom zaangażowanym w sprzedaż jednostek uczestnictwa. Ceny sprzedaży podawane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Spółka i dystrybutorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od części bądź całości prowizji z tytułu sprzedaży względem dowolnego wybranego zlecenia. (5) Cena umorzenia Ceną umorzenia jednostek uczestnictwa każdego Portfela jest Cena transakcyjna ( Cena umorzenia ) wyrażona w walucie nominalnej i w walutach przeliczeniowych. Ceny umorzenia podawane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Wartość ta może zostać zaokrąglona w dół do najmniejszej jednostki pieniężnej danej waluty. Szczegółowe dane dotyczące obliczeń Wartości aktywów netto zostały opisane poniżej. (6) Informacja o cenach Wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa każdego Portfela jest udostępniana w siedzibie Spółki, w biurach dystrybutorów oraz w różnych publikacjach, określanych co pewien czas przez Zarząd Dywidendy Zarząd podjął decyzję o emisji tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy oraz tytułów uczestnictwa z akumulacją kapitału w ramach różnych klas Portfeli. i) Tytuły uczestnictwa z akumulacją kapitału oznaczone są literą C" po nazwie Portfela i klasy i nie uprawniają do poboru żadnych dywidend. ii) Tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy oznaczone są literą D" po nazwie Portfela i klasy. Politykę wypłaty dywidend w przypadku tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy można podsumować następująco: Dywidendy zostaną ustalone oddzielnie w każdej klasie z prawem do dywidendy w ramach każdego Portfela przez zgromadzenie uczestników danej klasy tytułów uczestnictwa danego Portfela na koniec każdego roku finansowego. Zarząd może ogłosić dywidendy pośrednie w odniesieniu do pewnych Portfeli. Wielkość dywidendy zostanie opublikowana w prasie finansowej. Wypłata dywidendy na ręce posiadaczy tytułów uczestnictwa w odpowiednich Portfelach nastąpi w ciągu sześciu tygodni od jej ustalenia w dniu ustalenia prawa do dywidendy zgodnie z odpowiednią uchwałą. Posiadacze imiennych tytułów uczestnictwa, składając na piśmie zlecenie na ręce agenta transferowego i rejestrującego lub wypełniając odpowiednią część Formularza zapisu, mogą zdecydować o wypłacie na swoje ręce dywidend związanych z dowolną klasą z prawem do dywidendy dowolnego z Portfeli. W przeciwnym wypadku dywidenda będzie automatycznie reinwestowana w zakup kolejnych tytułów uczestnictwa danego Portfela. Takie tytuły uczestnictwa zostaną nabyte nie później niż w następnym Dniu transakcyjnym po dniu wypłaty dywidendy. Tytuły uczestnictwa przydzielone w wyniku takiej reinwestycji nie są obciążone prowizją z tytułu sprzedaży. 15

16 Części ułamkowe imiennych tytułów uczestnictwa będą emitowane (jeśli to konieczne) z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Dywidendy w wysokości mniejszej niż 50 USD, 50 Euro lub 30 GBP będą w każdym przypadku reinwestowane zgodnie z zamieszczonym powyżej zapisem Obciążenia i wydatki (1) Wyjaśnienie planu opłat Inwestycje w Spółkę są ogólnie oferowane w ramach planów opłat, reprezentowanych przez klasy tytułów uczestnictwa A oraz Z. Spółka zarządzająca jest uprawniona, w ramach każdej klasy tytułów uczestnictwa, do prowizji za zarządzanie, pokrywającej koszty usług zarządzania inwestycjami, doradztwa inwestycyjnego i dystrybucji prowadzonych w odniesieniu do danej klasy (patrz akapit (2) zatytułowany "Opłata za zarządzanie" poniżej). Ponadto Spółka wypłaca Spółce zarządzającej opłatę na pokrycie wydatków operacyjnych, administracyjnych i wydatków na usługi. W celu uchronienia uczestników od wahań w wysokości opłat na pokrycie wydatków operacyjnych, administracyjnych i wydatków na usługi dotyczących Portfela, Spółka ustaliła ze Spółką zarządzającą, że opłata na pokrycie takich wydatków operacyjnych, administracyjnych i wydatków na usługi będzie miała stałą wysokość roczną (wskazaną dla każdego Portfela w odpowiedniej tabeli w części 3.2). Koszty przewyższające wysokość opłaty rocznej zostaną poniesione bezpośrednio przez Spółkę zarządzającą (patrz akapit (3) zatytułowany "Wydatki operacyjne, administracyjne i wydatki na usługi" poniżej). Dopóki Klasy tytułów uczestnictwa Portfela będą miały certyfikat Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu, w razie wzrostu bieżącego poziomu opłat za zarządzanie lub wydatków operacyjnych, administracyjnych i wydatków na usługi do maksymalnego dozwolonego poziomu, uczestnicy których podwyżka dotyczy zostaną powiadomieni z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem (lub wcześniejszym, zgodnie z ustaleniami Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych). Każdy wzrost maksymalnej dopuszczalnej opłaty musi uprzednio zostać zaakceptowany przez objętych nim uczestników odpowiedniej Klasy tytułów uczestnictwa odpowiedniego Portfela. Jeśli Spółka nabędzie tytuły uczestnictwa lub jednostki funduszy zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę zarządzającą lub spółkę, z którą jest powiązana poprzez wspólne kierownictwo, kontrolę lub poprzez posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio przynajmniej 10% kapitału lub głosów, Spółka zarządzająca nie może obciążyć Portfela żadnymi prowizjami z tytułu emisji lub umorzenia w funduszach powiązanych. (2) Opłata za zarządzanie Spółka wypłaca Spółce zarządzającej opłatę za zarządzanie wyliczoną jako odsetek wartości aktywów netto odpowiedniego Portfela na rok, zgodnie z informacjami w części 3.2. Opłata taka jest naliczana codziennie, zaś płatna miesięcznie z dołu, chyba że określono inaczej w części 3.2. Opłata za zarządzanie może być naliczona w maksymalnej wysokości 2%. W niektórych okolicznościach Spółka Zarządzająca może polecić Spółce wypłatę części opisanej powyżej kwoty opłat i kosztów bezpośrednio z aktywów spółki wskazanemu wykonawcy wymienionych usług; dotyczy to wszystkich Portfeli. W takim przypadku opłaty oraz koszty należne Spółce zarządzającej są odpowiednio obniżone. (3) Wydatki operacyjne, administracyjne i wydatki na usługi Spółka wnosi na rzecz Spółki zarządzającej opłatę, pokrywającą pewne wydatki operacyjne, administracyjne oraz koszty obsługi, jak również inne wydatki poniesione podczas funkcjonowania, jak określono dla poszczególnych Portfeli w części 3 Informacje dotyczące Portfeli. Opłaty operacyjne, administracyjne i za obsługę nie będą przekraczać wartości podanych dla poszczególnych Portfeli w części 3. Informacje dotyczące Portfeli. Jeżeli koszty te przekraczają maksymalną dozwoloną kwotę roczną, nadwyżka będzie pokryta bezpośrednio przez Spółkę zarządzającą. W niektórych okolicznościach Spółka zarządzająca może polecić Spółce wypłatę części opisanej powyżej kwoty opłat i kosztów bezpośrednio z aktywów Spółki wskazanemu wykonawcy wymienionych usług. W takim przypadku opłaty oraz koszty należne Spółce zarządzającej są odpowiednio obniżone. Kwoty wypłacane na rzecz Spółki zarządzającej, jeżeli są należne (zgodnie z informacjami podanymi w części 3.2. Szczegółowe informacje o Portfelach ), zostaną ujawnione w raporcie rocznym Spółki. Zarząd ma zamiar zminimalizować roczną opłatę za zarządzanie płatną na poziomie Programów zbiorowego inwestowania, negocjując upust w stosownych przypadkach. (4) Inne obciążenia Spółka opłaca prowizje maklerskie, podatki i daniny publiczne oraz koszty, stanowiące zobowiązania Spółki, koszty i opłaty wynikające z uzyskania i utrzymywania w mocy rejestracji w Luksemburgu i w innych lokalizacjach i notowania na giełdzie luksemburskiej tytułów uczestnictwa Spółki (w stosownych przypadkach), koszty publikacji cen, ewentualne wynagrodzenie Dyrektorów zewnętrznych, jeśli tacy istnieją, wraz z ich wydatkami bieżącymi w powszechnie przyjętej wysokości, jak również swoje inne wydatki operacyjne, takie jak koszty rachunkowości i wyceny, koszty sądowe i inne wydatki cykliczne oraz jednorazowe. 16

17 Spółka ponosi wszelkie wydatki nadzwyczajne, w tym, bez ograniczeń, koszty procesów sądowych i pełną kwotę podatków, danin, ceł lub podobnych obciążeń oraz wszelkie nieprzewidziane obciążenia nałożone na Spółkę lub jej aktywa. Koszty i wydatki na założenie Spółki i pierwszą emisję jego akcji będą ponoszone przez Portfel i amortyzowane przez okres nie dłuższy niż 5 lat Wszelkie dodatkowe Portfele, które mogą zostać utworzone w przyszłości, poniosą własne koszty założycielskie, które będą amortyzowane przez okres nie dłuższy niż 5 lat 2.9. Spółka zarządzająca i doradztwo inwestycyjne Zarząd jest odpowiedzialny za całościową politykę i cele inwestycyjne oraz za zarządzanie Spółką, a także za jej Portfele. Zarząd Spółki wyznacza HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. jako Spółkę zarządzającą, ponoszącą dzień po dniu odpowiedzialność, pod nadzorem Zarządu, za świadczenie usług administracyjnych, marketingowych, zarządzania inwestycjami i doradczych w ramach wszystkich Portfeli. Spółka Zarządzająca zleciła prowadzenie czynności administracyjnych Agentowi administracyjnemu, a czynności rejestracji i transferów Rejestratorowi i Agentowi transferowemu. Spółka zarządzająca zleciła funkcje marketingowe dystrybutorom, zaś usługi zarządzania inwestycjami oraz funkcje doradcze - Doradcom inwestycyjnym. Spółka zarządzająca została założona 26 września 1988 r. jako société anonyme w rozumieniu prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, a jej statut został złożony w Registre de Commerce et des Sociétés w Luksemburgu. Spółka zarządzająca uzyskała licencję spółki zarządzającej zgodnie z rozdziałem 13 Ustawy z roku Kapitał akcyjny Spółki zarządzającej na dzień wydania Prospektu wynosi ,00 GBP i będzie zwiększany, by w każdym momencie spełniał wymagania artykułu 78 Ustawy z roku Na dzień datowania Prospektu, Spółka zarządzająca została również wyznaczona do pełnienia roli spółki zarządzającej w przypadku innych funduszy inwestycyjnych, o których będzie mowa w raportach finansowych Spółki. Spółka zarządzająca oraz Doradcy inwestycyjni są członkami grupy HSBC Global Asset Management, w skład której wchodzą wszystkie jednostki zależne należące w całości do HSBC Holdings Plc, jednej z największych i najbardziej zaufanych instytucji bankowych i finansowych na świecie. Grupa HSBC prowadzi działania w ramach międzynarodowej sieci składającej się z około biur w 86 krajach i terytoriach Europy, regionu Azji i Pacyfiku, obu Ameryk, Środkowego Wschodu i Afryki. Spółka zarządzająca zapewnia stosowanie się do instrukcji inwestycyjnych Spółki oraz nadzór nad implementacją strategii i polityki inwestycyjnej Spółki. Spółka Zarządzająca będzie co kwartał przesyłać Zarządowi Spółki raporty i natychmiastowo informować każdego Dyrektora o wszelkich niezgodnościach z ograniczeniami inwestycyjnymi Spółki. Spółka zarządzająca będzie okresowo otrzymywać raporty od Doradców inwestycyjnych zawierające szczegółowy opis wyników Portfeli i przedstawiające analizę ich inwestycji. Spółka Zarządzająca będzie otrzymywać podobne raporty od innych usługodawców w odniesieniu do świadczonych przez nich usług. Doradcy Inwestycyjni, zgodnie z celami inwestycyjnymi oraz ograniczeniami inwestycji i pożyczek Spółki, tworzą oraz stosują rekomendacje w zakresie zarządzania aktywami i tworzeniem portfela, w związku z inwestycją i reinwestycją aktywów Spółki w danym Portfelu. Umowy o doradztwo inwestycyjne mogą zostać rozwiązane przez Zarząd Spółki lub danego Doradcę inwestycyjnego z trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. Umowy o doradztwo inwestycyjne zawierają postanowienia, w ramach których Zarząd Spółki zobowiązuje się zwolnić danego Doradcę inwestycyjnego z odpowiedzialności, z wyłączeniem przypadków zaniedbań lub celowego naruszenia swych obowiązków przez danego Doradcę inwestycyjnego Depozytariusz Firma HSBC Securities Services (Luxembourg) SA została powołana do działania, z zastrzeżeniem ogólnego nadzoru Zarządu, jako Depozytariusz Spółki w Luksemburgu na podstawie umowy, która może być rozwiązana przez każdą ze stron na piśmie, zawiadamiając drugą stronę na co najmniej 90 dni wcześniej. Głównym przedmiotem działalności Depozytariusza jest zapewnianie różnych krajowych i międzynarodowych usług bankowych i nadzorczych. Firma HSBC Securities Services (Luxembourg) SA została założona na czas nieokreślony w Luksemburgu jako société anonyme w dniu 19 lipca 1988 r. pod nazwą Bank of Bermuda (Luxembourg) S.A. i ma swoją siedzibę pod adresem 16, boulevard d'avranches, L-1160 Luksemburg. Jest zaangażowany w działalność bankową od momentu założenia. Depozytariusz jest ostatecznie spółką zależną stanowiącą własność HSBC Holdings plc, spółki publicznej założonej w Anglii. Grupa HSBC prowadzi głównie bankową działalność handlową i inwestycyjną w rejonie Azji i Pacyfiku, w obu Amerykach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Grupa posiada ponad 9500 biur w 86 krajach i terytoriach na całym świecie. Na dzień 31 grudnia 2008 r. holding HSBC Holdings plc dysponował aktywami brutto o wartości około 2,527 miliarda USD. Zgodnie z postanowieniami Umowy o depozycie, Depozytariusz jest odpowiedzialny za przechowywanie w depozycie środków z subskrypcji po ich otrzymaniu od Agenta administracyjnego, a po zainwestowaniu środków z subskrypcji zgodnie z odpowiednimi przepisami Luksemburga jest odpowiedzialny za nadzór nad aktywami Spółki, które są przechowywane na zlecenie i zarejestrowane w imieniu Spółki lub też w imieniu bądź na zlecenie Depozytariusza w imieniu Spółki. Spółka zgodziła się wypłacić Depozytariuszowi wynagrodzenie, jak określono w Umowie o prowadzenie depozytu. 17

18 Depozytariusz nie może odnośnie inwestycji Spółki podejmować decyzji zgodnie z własnym uznaniem. Depozytariusz jest dostawcą usług na rzecz Spółki i nie jest odpowiedzialny za przygotowanie Prospektu ani za działania, strukturę czy inwestycje, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za ścisłość jakichkolwiek informacji zawartych w Prospekcie. Depozytariusz ma prawo powołać poddepozytariuszy, agentów i delegatów ( Korespondentów ) w celu kontrolowania aktywów Spółki. Na odpowiedzialność Depozytariusza nie będzie miał wpływu fakt, że powierzył on osobie trzeciej niektóre lub wszystkie przechowywanie przez niego aktywa, za wyjątkiem sytuacji, gdy dokonał tego na podstawie odpowiednich instrukcji od Spółki lub gdy osoba trzecia jest wyznaczona przez Spółkę w imieniu jej uczestników. W celu wypełnienia swoich obowiązków Depozytariusz będzie ostrożnie i starannie dokonywał wyboru i mianowania Korespondentów w charakterze agentów przechowywania, będzie ostrożnie i starannie sprawował nadzór dla zapewnienia, że każdy Korespondent dysponuje wiedzą, kompetencjami, odpowiednimi środkami finansowymi i zdolnościami koniecznymi do wywiązania się z odnośnych obowiązków, utrzyma odpowiedni poziom nadzoru nad każdym z Korespondentów i wykona odpowiednie zapytanie od czasu do czasu dla potwierdzenia, że obowiązki Korespondenta są nadal kompetentnie wykonywane. W Umowie o prowadzenie depozytu zawarto zapis, że wszelkie papiery wartościowe i inne dopuszczalne aktywa wszystkich Portfeli winny być przechowywane przez lub na zlecenie Depozytariusza. Depozytariusz będzie również odpowiedzialny za odebranie kwoty podstawowej, przychodów, opłat i innych kwot mających związek z obrotem papierami wartościowymi przez Spółkę. Zgodnie z Ustawą z 2002 roku, Depozytariusz musi zapewnić przeprowadzanie rozliczeń transakcji zgodnie z normalną praktyką oraz zgodne ze Statutem osiąganie dochodów przez Spółkę. Depozytariusz musi ponadto zadbać, by prowadzone przez Spółkę lub w jej imieniu transakcje sprzedaży, emisji, odkupu i anulowania tytułów uczestnictwa były dokonywane w zgodzie z Ustawą z 2002 roku oraz Statutem Administracja (1) Agent administracyjny Firma HSBC Securities Services (Luxembourg) SA została również powołana do działania, z zastrzeżeniem ogólnego nadzoru Zarządu, jako Agent administracyjny Spółki na podstawie umowy ze Spółką zarządzającą i Spółką, która może być rozwiązana przez każdą ze stron na piśmie, zawiadamiając drugą stronę na co najmniej 90 dni wcześniej. W ramach tych kompetencji Agent administracyjny prowadzi dla Spółki usługi administracyjne i biurowe. Agent administracyjny ma prawo, pozostając podmiotem odpowiedzialnym, przekazać część lub całość swoich funkcji zewnętrznemu usługodawcy. Spółka zgodziła się wypłacić Agentowi administracyjnemu wynagrodzenie, jak określono w Umowie dotyczącej prowadzenia rachunkowości, Agenta korporacyjnego, Agenta domicylu i Agenta reprezentującego. Agent administracyjny nie może odnośnie inwestycji Spółki podejmować decyzji zgodnie z własnym uznaniem. Agent administracyjny jest dostawcą usług na rzecz Spółki i nie jest odpowiedzialny za przygotowanie Prospektu ani za działania, strukturę czy inwestycje, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za ścisłość jakichkolwiek informacji zawartych w Prospekcie. (2) Rejestrator, Agent transferowy i Agent płatności Funkcję Rejestratora, Agenta transferowego oraz Agenta płatności Spółki, zgodnie z zawartą ze Spółką zarządzającą umową, która może zostać rozwiązana na mocy uprzedniego pisemnego powiadomienia przekazanego przez jedną ze stron drugiej stronie z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, powierzono spółce RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Właścicielem RBC Dexia Investor Services Bank S.A. jest w 100% RBC Dexia Investor Services Limited, spółka prawa angielskiego i walijskiego, kontrolowana przez Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga, oraz Royal Bank of Canada, Toronto, Kanada. (3) Agent korporacyjny oraz Agent domicylu Firma HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. została wyznaczony przez Spółkę jako Agent korporacyjny oraz Agent domicylu Konflikty interesów Spółka zarządzająca i Doradca inwestycyjny każdego Portfela, przedstawiciele handlowi, Agent administracyjny, Rejestrator, Agent transferowy i Depozytariusz mogą działać jako spółka zarządzająca, doradca lub manager inwestycyjny, przedstawiciel handlowy, administrator, rejestrator, agent transferowy lub depozytariusz, albo być w inny sposób zaangażowani w działalność innych funduszy lub programów zbiorowego inwestowania, mających podobne cele inwestycyjne jak Spółka lub dowolny z jej Portfeli. Dlatego jest możliwe, że w czasie należytego prowadzenia działalności mogą znaleźć się oni w sytuacji konfliktu interesów ze Spółką lub jednym z Portfeli. W takim przypadku każdy z nich zawsze będzie miał na względzie zobowiązania wynikające z umów, których jest stroną lub którymi jest związany w relacjach ze Spółką lub Portfelem. W szczególności, bez uszczerbku dla zobowiązania działania w najlepszym interesie uczestników, podejmując działania lub inwestycje, które mogą prowadzić do konfliktu interesów, każdy z nich odpowiednio dołoży wszelkich starań, by taką sytuację konfliktu interesów zażegnać w sposób uczciwy. Nie istnieje zakaz zawierania przez Spółkę transakcji ze Spółką zarządzającą, Doradcą inwestycyjnym konkretnego Portfela, przedstawicielami handlowymi, Agentem administracyjnym, Rejestratorem i Agentem transferowym czy Depozytariuszem, ani też z podmiotami z nimi powiązanymi, jednak pod warunkiem że takie transakcje będą przeprowadzane w wyniku normalnych negocjacji handlowych przy zastosowaniu zasad unikania konfliktu interesów. Doradcy inwestycyjni lub inne jednostki 18

19 stowarzyszone spełniające funkcje powiernicze w związku z rachunkami klientów, mogą rekomendować lub polecić klientom kupno bądź sprzedaż tytułów uczestnictwa Spółki. Jeśli klient nie wypełni swojego zobowiązania spłaty zadłużenia w stosunku do Grupy HSBC, zabezpieczonego tytułami uczestnictwa Spółki, zaś Grupa HSBC zajmie takie tytuły, może ona stać się posiadaczem tytułów uczestnictwa Spółki. W konsekwencji, Grupa HSBC i jednostki zależne mogłyby posiadać względnie wysoki udział w tytułach uczestnictwa i liczbie głosów w Spółce. Podmioty powiązane z Grupą HSBC działają jako kontrahent w przypadku niektórych walutowych kontraktów forward i finansowych kontraktów futures Dystrybucja tytułów uczestnictwa Spółka zarządzająca będąca Dystrybutorem wyznaczyła różnych dystrybutorów, których nazwiska zostały podane w Załączniku 5. Dystrybutorzy ci są uprawnieni do otrzymywania stosownych opłat z tytułu sprzedaży i konwersji obsługiwanych przez nich tytułów uczestnictwa. Dystrybutorzy mogą wykorzystać te prowizje według swojego uznania. Przedstawiciel i Dystrybutor w Hongkongu Spółka HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited została wyznaczona jako przedstawiciel i dystrybutor Spółki w Hongkongu, który będzie przyjmował zlecenia zakupu, umorzenia i konwersji tytułów uczestnictwa i przekazywał inwestorom informacje, w tym najnowsze raporty finansowe i aktualny Prospekt, a także najnowsze prospekty uproszczone Portfeli. Przedstawiciel i Dystrybutor w Singapurze Spółka HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited została wyznaczona jako przedstawiciel i dystrybutor Spółki w Singapurze, który będzie przyjmował zlecenia zakupu, umorzenia i konwersji tytułów uczestnictwa i dostarczał inwestorom informacje, w tym najnowsze raporty finansowe, aktualny Prospekt oraz aktualne prospekty uproszczone Portfeli Spotkania i raporty Roczne walne zgromadzenie uczestników Spółki ( Walne zgromadzenie Uczestników ) odbywa się w Siedzibie Spółki lub innym miejscu wyszczególnionym w zawiadomieniu w Luksemburgu o godzinie 11:00 (czasu luksemburskiego) w ostatni piątek listopada każdego roku (lub, jeżeli dzień ten nie jest dniem roboczym, w pierwszy następujący po nim dzień roboczy w Luksemburgu), a po raz pierwszy w 2010 r. Inne walne zgromadzenia posiadaczy tytułów uczestnictwa będą przeprowadzane w miejscu i czasie wskazanym w odpowiednich powiadomieniach. Powiadomienia o walnych zgromadzeniach ogłaszane są zgodnie z luksemburskim prawem (jeśli istnieje taki wymóg) w drodze publikacji w gazecie wydawanej w Luksemburgu, a także w innych gazetach określonych przez Zarząd Spółki. Ogłoszenia określać będą miejsce i czas zgromadzeń, warunki uczestnictwa, porządek obrad, kworum i wymagania odnośnie głosowania. Wymagania dotyczące uczestnictwa, kworum oraz większości na wszystkich walnych zgromadzeniach będą spełniać warunki określone w Statucie Spółki. Okresy obrachunkowe Spółki kończą się 31 czerwca każdego roku, a po raz pierwszy w czerwcu 2010 r. Raport roczny zawierający zweryfikowany przez audytora skonsolidowany bilans Spółki wyrażony w USD w odniesieniu do ubiegłych okresów obrachunkowych oraz szczegółowe informacje dotyczące każdego z Portfeli w odpowiednich Walutach podstawowych udostępniony jest w siedzibie spółki, na co najmniej 15 dni przed Walnym zgromadzeniem Uczestników. Pierwszym raportem będzie zweryfikowany przez audytora raport z czerwca 2010 r. Kopie wszystkich raportów dostępne są w siedzibie Spółki i/lub u dystrybutorów Opodatkowanie (1) Opodatkowanie Spółki Poniższe podsumowanie oparto o wiedzę Spółki na temat prawa i przyjętych sposobów postępowania obowiązujących w Luksemburgu na dzień wydania niniejszego dokumentu. Jako że Uczestnicy będą legitymować się różną rezydencją podatkową, w niniejszym Prospekcie nie starano się przedstawić konsekwencji podatkowych w każdym systemie prawodawstwa, który może mieć zastosowanie do inwestorów zapisujących się na tytuły uczestnictwa, nabywających je, będących w ich posiadaniu, wymieniających, sprzedających lub umarzających je. Konsekwencje te będą różnić się, w zależności od prawa i reguł obowiązujących w kraju właściwym dla obywatelstwa, pobytu, stałego zamieszkania lub zarejestrowania uczestnika oraz indywidualnych okoliczności. Zatem uczestnicy nie powinni opierać się jedynie na niniejszych wytycznych przy ustalaniu konsekwencji podatkowych inwestowania w tytuły uczestnictwa Spółki. Uczestnicy oraz potencjalni uczestnicy winni sami zasięgnąć informacji na temat możliwych konsekwencji podatkowych, które pociąga za sobą subskrypcja, nabycie, posiadanie, wymiana, zbycie lub umorzenie jednostek uczestnictwa w świetle prawa kraju właściwego ze względu na ich obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub pobytu oraz indywidualne okoliczności, oraz winni skorzystać z profesjonalnej porady na temat ograniczeń walutowych lub innych ograniczeń nakładanych przez prawo w związku z uprzednio wspomnianymi czynnościami. Uczestnicy i potencjalni inwestorzy powinni również uwzględnić, że poziomy i podstawy opodatkowania, a także praktyki stosowane przez władze podatkowe mogą podlegać zmianom oraz że zmiany takie, w zależności od kraju, mogą mieć skutek wsteczny. Luksemburg Spółka nie jest płatnikiem żadnego płaconego w Luksemburgu podatku od przychodów ani zysków. Również dywidendy wypłacane przez Spółkę nie podlegają żadnemu podatkowi potrącanemu u źródła w Luksemburgu. Spółka jest jednak zobowiązana do opłacania luksemburskiego podatku w wysokości 0,05% jej wartości aktywów netto rocznie. Podatek ten jest płatny kwartalnie od wartości aktywów netto Spółki na koniec danego kwartału kalendarzowego. Dla klas Z tytułów uczestnictwa odpowiednich 19

20 Portfeli stawka podatku jest obniżona do wysokości 0,01% rocznie. Inwestycje w pozostałe zbiorcze przedsięwzięcia inwestycyjne w Luksemburgu nie podlegają opodatkowaniu. Od emisji tytułów uczestnictwa w Luksemburgu nie jest pobierana jakakolwiek opłata skarbowa ani podatek. Wartość aktywów Portfeli reprezentowana przez jednostki innych luksemburskich UCITS będzie zwolniona z tego podatku, o ile takie jednostki zostały już nim obciążone. W Luksemburgu nie jest pobierany żaden podatek od zrealizowanego lub niezrealizowanego wzrostu wartości kapitału aktywów Spółki. Uwagi ogólne Dywidendy i odsetki otrzymane przez Spółkę z tytułu inwestycji są zwykle opodatkowane bezzwrotnym podatkiem potrącanym u źródła w krajach pochodzenia. Inwestorzy i potencjalni inwestorzy winni zwrócić uwagę na komentarze dotyczące Rynków wschodzących w Części 3.3. Uwagi dotyczące ryzyka. (2) Opodatkowanie Uczestników Czynniki podatkowe w Unii Europejskiej ( UE ) dla osób fizycznych posiadających status rezydenta UE, pewnych innych krajów lub terytoriów podległych bądź stowarzyszonych Rada Unii Europejskiej przyjęła 3 czerwca 2003 r. Dyrektywę Rady 2003/48/WE dotyczącą opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (określaną jako Dyrektywa o oszczędnościach). Zgodnie z Dyrektywą o oszczędnościach, wymaga się od krajów członkowskich UE dostarczenia władzom podatkowym innych krajów członkowskich informacji o odsetkach i innych podobnych dochodach wypłaconych przez agenta płatności (jak określono w Dyrektywie o oszczędnościach) w ramach ich jurysdykcji osobom fizycznym będącym rezydentami tych innych krajów członkowskich UE. Austria, Belgia i Luksemburg zdecydowały się natomiast na przyjęcie w ramach okresu przejściowego systemu podatków źródłowych względem takich płatności. Szwajcaria, Monako, Liechtenstein, Andora oraz San Marino, Wyspy Normandzkie, Wyspa Man oraz terytoria zależne i stowarzyszone na Karaibach również wprowadziły środki tożsame z przekazywaniem informacji bądź, w czasie trwania wymienionego wyżej okresu przejściowego, podatek potrącany u źródła. Dyrektywa o oszczędnościach została wprowadzona w Luksemburgu Ustawą z 21 Czerwca 2005 r. ( Ustawa"). Dywidendy wypłacane przez Portfel Spółki będą objęte postanowieniami Dyrektywy o oszczędnościach oraz Ustawy, jeśli więcej niż 15% aktywów tego Portfela jest inwestowane w wierzytelności (w rozumieniu Ustawy), a wpływy uzyskane przez Uczestników z tytułu umorzenia bądź sprzedaży tytułów uczestnictwa będą objęte postanowieniami Dyrektywy o oszczędnościach oraz Ustawy, jeśli więcej niż 40% aktywów takiego Portfela jest inwestowane w wierzytelności (takie Portfele będą określane dalej jako Portfele obciążone ). Obowiązująca stawka podatku źródłowego to 20% do 30 czerwca 2011 r. oraz 35% po 1 lipca 2011 r. W rezultacie, jeśli w związku z Portfelem obciążonym Agent płatności w Luksemburgu dokona wypłaty dywidendy bądź środków pochodzących z umorzenia, bezpośrednio na rzecz Uczestnika, który jest osobą fizyczną i posiada status rezydenta, bądź uważany jest za rezydenta dla celów podatkowych w innym kraju członkowskim UE lub wymienionych powyżej terytoriach stowarzyszonych lub zależnych, taka płatność będzie, na warunkach określonych w kolejnym akapicie, objęta podatkiem źródłowym w wysokości określonej powyżej. Żaden podatek źródłowy nie będzie zatrzymany przez luksemburskiego agenta płatności, jeśli dana osoba fizyczna (i) wyraźnie upoważniła agenta płatności do przekazania informacji władzom podatkowym, w związku z postanowieniami Ustawy lub (ii) dostarczyła agentowi płatności zaświadczenie wydane, w określonym w Ustawie formacie, przez uprawnione władze podatkowe kraju rezydencji podatkowej danej osoby. Spółka zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zapisu na tytuły uczestnictwa, jeśli informacja dostarczona przez potencjalnego inwestora nie spełnia standardów określonych w Ustawie w wyniku wejścia w życie Dyrektywy o oszczędnościach. Powyższe informacje stanowią podsumowanie konsekwencji wynikających z Dyrektywy o oszczędnościach oraz Ustawy, oparte o bieżącą interpretację i w związku z tym nie mogą być postrzegane jako kompletne. Nie stanowią one rekomendacji podatkowej lub inwestycyjnej i w związku z tym inwestorzy w celu uzyskania pełnej informacji na temat wpływu Dyrektywy o oszczędnościach i Ustawy na ich indywidualną sytuację powinni zwrócić się do doradcy finansowego bądź podatkowego. Luksemburg Zgodnie z zapisami Dyrektywy o oszczędnościach oraz Ustawy, uczestnicy niemający statusu rezydentów nie podlegają podatkowi dochodowemu, podatkowi pobieranemu u źródła, podatkowi od nieruchomości, podatkowi spadkowemu ani innym podatkom obowiązującym w Luksemburgu. Z zastrzeżeniem zapisów Dyrektywy o oszczędnościach oraz Ustawy, uczestnicy nie będący rezydentami są również zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych, chyba że są w posiadaniu przynajmniej 10% pozostających w obrocie tytułów udziałowych Spółki oraz albo (i) są byłymi rezydentami Luksemburga (tj. byli rezydentami Luksemburga przez okres 15 lat i zmienili rezydencję podatkową mniej niż 5 lat przed realizacją opodatkowanego zysku kapitałowego) lub (ii) posiadany przez nich pakiet zostanie sprzedany w ciągu 6 miesięcy od nabycia. W razie potrzeby inwestorzy powinni zasięgnąć profesjonalnej porady na temat dotyczących ich podatkowych lub innych konsekwencji nabywania, posiadania, przekazywania lub sprzedaży tytułów uczestnictwa w świetle praw kraju właściwego ze względu na obywatelstwo, miejsce pobytu lub miejsce stałego zamieszkania Likwidacja Spółki / wygaśnięcie i łączenie Portfeli (1) Likwidacja Spółki Za zgodą Uczestników, wyrażoną w sposób określony w artykułach 67-1 i 142 Ustawy z 1915 r., Spółka może zostać zlikwidowana, a likwidator upoważniony, pod warunkiem poinformowania Uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem oraz podjęcia decyzji większością dwóch trzecich oddanych głosów, do przeniesienia wszystkich aktywów i zobowiązań spółki do 20

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND

HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT CZERWIEC 2009 Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT GRUDZIEŃ 2011 r. 1 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE...6 1.1. CELE I

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO lub PZRP

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. PKOBP/Regulamin_UFK/01-2016/D REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku 01.12.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo