Zeszyty Naukowe nr 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe nr 13"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Renata Papież Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Covered bonds jako źródło stabilności rynku finansowego 1. Wprowadzenie W poszukiwaniu skutecznych narzędzi mających na celu przywrócenie do równowagi i ustabilizowanie amerykańskiego rynku refinansowania kredytów hipotecznych po zapaści w latach , sięgnięto m.in. po wzorzec europejskich regulacji prawnych covered bonds. Idea implementacji wiarygodnego, dłużnego instrumentu finansowego miała wielu zwolenników, wśród których Henry Paulson i Ben Bernanke byli najbardziej znamienitymi decydentami. Od obecności covered bonds na amerykańskim rynku finansowym oczekiwali oni wielu pozytywnych efektów, które pozwoliłyby wprowadzić na nim nowe standardy bezpieczeństwa 1. W tym okresie standardy te doceniane były również w Europie, gdzie zarówno Europejski Bank Centralny, jak i narodowe banki centralne dopuściły możliwość zabezpieczania ich wierzytelności na dłużnych papierach wartościowych wypełniających warunki regulacyjne covered bonds. Celem niniejszego opracowania jest zatem porównanie standardów covered bonds w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Uznanie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie reżimu regulacyjnego oraz wysokiej jakości zabezpieczenia skłania do stwierdzenia, że covered bonds mogą przyczynić się do wzrostu stabilności rynku finansowego. Niezbędne jest jednak przyjęcie długiego horyzontu reali- 1 Sekretarz Skarbu USA, Henry Paulson stwierdził, że covered bonds mogą: ( ) zwiększyć finansowanie inwestycji kredytem hipotecznym, podnieść standardy gwarantowania oraz wzmocnić amerykańskie instytucje finansowe poprzez wprowadzenie nowego źródła finansowania, które zdywersyfikuje ich portfele inwestycji. Według prezesa Fed, Bena Bernanke natomiast mogą one ( ) stworzyć silny rynek sekurytyzacji kredytów hipotecznych, który będzie funkcjonował w złych czasach możliwie najlepiej. Wypowiedzi cytowane za: [Jefferson 2009].

2 162 Renata Papież zacji takiego celu, co utrudnia wysoki poziom restrykcyjności wymogów, jakim poddaje się emitentów covered bonds. Emitenci w sytuacji zaistnienia możliwości osiągnięcia wyższej rentowności mogą być skłonni obniżać jakość zabezpieczenia covered bonds. Ponadto należy mieć świadomość, że ze względu na ograniczone znaczenie rynku covered bonds będzie on tylko jednym z licznych czynników wpływających na stabilność rynku finansowego danego kraju. 2. Covered bonds w świetle europejskich regulacji prawnych Covered bonds to nieformalne, ale rozpoznawalne na światowych rynkach finansowych określenie dłużnych papierów wartościowych, których immanentną cechą jest zabezpieczenie ich wykupu na wyodrębnionej w tym celu ale pozostającej w bilansie emitenta puli aktywów. Rozwiązanie takie skutkuje zaistnieniem prawa inwestora do podwójnego regresu (dual-recourse) w relacjach między emitentem a nabywcą covered bonds. Jest to możliwe, ponieważ zobowiązanie emitenta ma charakter osobisty (do wysokości całego majątku), jak też rzeczowy (do wysokości wartości wyodrębnionego aktywu stanowiącego zabezpieczenie). Nabywcy przysługuje prawo roszczeń zwrotnych zarówno wobec emitenta covered bonds, jak i puli wysokiej jakości aktywów, które muszą być wyodrębnione i poddane monitoringowi przez niezależnego kontrolera (powiernika) wyłącznie w celu zaspokojenia tych roszczeń. W pierwszej kolejności emitent jako dłużnik ponosi odpowiedzialność osobistą za zobowiązanie w zakresie zarówno kwoty kapitału, jak i odsetek. Jeżeli nie jest możliwe zaspokojenie roszczeń bezpośrednio przez emitenta, posiadacz covered bonds ma prawo do zaspokojenia roszczeń z wyodrębnionego w tym celu majątku. Takie rozwiązanie z jednej strony gwarantuje nabywcy wysokie prawdopodobieństwo odzyskania należności, a z drugiej nie oznacza przeniesienia skutków niewypłacalności emitenta na innych uczestników rynku. Nie wystąpi zatem przerwanie ciągłości rozliczeń i brak wykupu emisji, co jest zasadniczą przesłanką utraty stabilności rynku finansowego. Wysokie standardy regulacyjne covered bonds gwarantujące realizację podwójnego regresu mogą zatem stanowić źródło stabilności rynku finansowego. Zjawisko podwójnego regresu odróżnia covered bonds od obligacji, w których występuje jedynie osobiste zobowiązanie emitenta wobec obligatariusza do zwrotu kapitału i odsetek 2. Użycie w nazwie rzeczownika bonds niestety nie 2 W Polsce obowiązki emitenta określa Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. 1995, nr 83 poz. 420 z późn. zm., art. 8, pkt 1. Jedynie w wypadku emisji obligacji przychodowych emitent może ograniczyć w treści obligacji swoją odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z tych obligacji do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa art. 8, pkt 2.

3 Covered bonds jako źródło stabilności sugeruje rozpoznania w tym instrumencie szeroko znanego w krajach Europy kontynentalnej listu zastawnego, a wręcz błędnie podsuwa jednoznaczne skojarzenie z obligacją. Natomiast list zastawny, mający ponad dwustuletnią historię obecności na europejskich rynkach finansowych, jest wzorcowym reprezentantem covered bonds. Dla celów budowy jednolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej nie opracowano dotychczas spójnej definicji ujętej w odrębny akt prawny, pozwalającej zaliczać do jednej grupy instrumenty będące odpowiednikami listów zastawnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pośrednio papier wartościowy o standardach, które spełnia m.in. polski list zastawny, zdefiniowany jest w tzw. dyrektywie UCITS, w której określone są limity inwestycyjne dla poszczególnych klas aktywów, w jakie mogą inwestować przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania tzw. fundusze inwestycyjne UCITS [Dyrektywa 2009]. Zgodnie z tą dyrektywą w celu dywersyfikacji portfela fundusze inwestycyjne mogą angażować maksymalnie 5% swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane przez jednego emitenta. Ograniczenie to może być podwyższone do 25% w wypadku inwestycji w obligacje, które muszą spełnić łącznie następujące warunki [Dyrektywa 2009, art. 52, pkt 4]: emitentem obligacji musi być podmiot mający status instytucji kredytowej, posiadającej statutową siedzibę w państwie członkowskim oraz podlegającej na mocy prawa szczególnemu nadzorowi publicznemu służącemu ochronie interesów posiadaczy tych papierów, środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji muszą być inwestowane zgodnie z prawem w aktywa, które podczas całego okresu ważności papieru wartościowego są w stanie pokryć związane z nimi roszczenia i które w wypadku niewypłacalności emitenta zostałyby wykorzystane na zasadzie pierwszeństwa w celu zwrotu kwoty głównej i zapłaty należnych odsetek. Powyższe wymogi powodują, że emitentami covered bonds stać się mogą jedynie instytucje kredytowe, które w zakresie praw i obowiązków płynących z tych papierów wartościowych podlegają dodatkowemu, niezależnemu nadzorowi szczególnemu. Skoro status emitenta został ograniczony do instytucji kredytowych, to aktywami, które są przedmiotem inwestycji, a zarazem zabezpieczeniem wykupu, covered bonds, są kredyty. O występujących na europejskich rynkach rodzajach covered bonds nie decyduje cel kredytowania; historycznie uwarunkowany jest fakt, że są to głównie inwestycje w nieruchomości. Pośrednio wpływa na to sposób prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu. W wypadku hipoteki jest to mortgage covered bond (hipoteczny list zastawny), a w wypadku gwarancji lub poręczenia instytucji publicznoprawnej, takiej jak bank centralny czy Skarb Państwa, jest to public covered bond (publiczny list zastawny). Zróżnicowana struktura organizacyjna instytucji kredytowych sprawia, że w Europie

4 164 Renata Papież w mln euro Całkowita wartość zobowiązań z tytułu covered bonds (lewa skala) Liczba emitentów (prawa skala) Rys. 1. Kapitalizacja rynku covered bonds na świecie Źródło: opracowanie własne na podstawie [ECBC European ] ,8 247,5 255,9 261,2 259,2 249,8 241, ,9 w mld euro ,5 858, ,9 797,5 760,3 734,7 720,8 677,7 226, , ,7 355, Publiczne listy zastawne Hipoteczne listy zastawne Rys. 2. Kapitalizacja rynku i struktura covered bonds w Niemczech Źródło: opracowanie własne na podstawie [ECBC European ]. występują różne modele emitentów, czego konsekwencją mogą być modele emisji covered bonds [Stoecker 2012, s ]. Nie stanowi to jednak przeszkody w osiąganiu zasadniczego parametru covered bond, jakim jest możliwość realizacji podwójnego regresu. Brak bezpośredniego uregulowania tego instrumentu nie przeszkadza w jego ewolucji i wzroście kapitalizacji na większości rynków w Europie (rys. 1). O sukcesywnym wzroście rynku zdecydowało zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Wywierana przez nich presja popytu przyczyniła się do fali nowelizacji legislacyjnych w wielu krajach europejskich, co pozwoliło zwiększyć konkuren-

5 Covered bonds jako źródło stabilności cyjność covered bonds na rynku dłużnych papierów wartościowych w Europie oraz wobec amerykańskich mortgage backed securities [Covered Bond 2006, s ]. Zmieniła się natomiast struktura przedmiotowa rynku covered bonds co najlepiej widoczne jest na niemieckim rynku listów zastawnych, ciągle największym na świecie ze względu na kapitalizację i płynność (rys. 2). Od 2005 r. sukcesywnie spada dynamika przyrostu wolumenu zobowiązań z tytułu listów publicznych na rzecz listów hipotecznych. Przesłanką takiej zmiany są, ogólnie rzecz biorąc, ograniczenia nakładów na realizację inwestycji publicznych, spowodowane kryzysem finansów publicznych w wielu krajach europejskich. 3. Covered bonds w Stanach Zjednoczonych 3.1. Złożony model kontraktowy covered bonds Pomysł przeniesienia europejskiego modelu covered bonds na rynek amerykański pojawił się w szczytowym okresie koniunktury na rynku kredytu hipotecznego, czyli w latach Wówczas covered bonds miały być dodatkowym narzędziem pozyskiwania kapitału, a później przeciwwagą dla dominującej pozycji Fannie Mae s i Freddie Mac s na rynku kredytu mieszkaniowego [O Shields 2012, s ]. Natomiast po upadku banku Lehman Brothers postrzega się je jako źródło stabilizacji rynku w ramach reformy amerykańskiego systemu finansowego. W tym okresie koncepcja przybrała postać projektu ustawy regulującej zasady emisji covered bonds na rynku amerykańskim, pilotowanego przez kongresmena S. Garretta. Póki co, ze względu na lukę prawną w zakresie jednolitych regulacji covered bonds w Stanach Zjednoczonych, uczestnicy rynku podejmują udane próby emisji, wykorzystując dostępne przepisy prawne. Podstawowym problemem wynikającym z braku regulacji jest gwarancja skutecznego przywileju egzekucyjnego z puli aktywów stanowiącej pokrycie dla plasowanych covered bonds. W efekcie poszukiwań skutecznego rozwiązania, dla celów emisji covered bonds stworzono dwupoziomowy, złożony proces emisji o charakterze kontraktowym. Wymaga on wykorzystania spółki celowej jako dodatkowego pośrednika (special purpose vehicle SPV), pozwalającego zrealizować postanowienia kontraktowe. Obecność spółki celowej w procesie emisji covered bonds nawiązuje do tradycji sekurytyzacji w Stanach Zjednoczonych stąd emisja covered bonds określana jest jako proces quasi-sekurytyzacyjny [Pinedo 2010]. Wykorzystanie złożonego procesu emisyjnego pozwala osiągnąć kluczowy atrybut covered bonds, jakim jest możliwość (ale nie gwarancja) kontynuowania płatności inwestorom z tych walo-

6 166 Renata Papież rów, nawet po ogłoszeniu upadłości emitenta. Konieczne jest w tym celu powołanie trustu (delaware business trust), który na mocy umowy (indenture) reprezentuje szczegółowo określone interesy posiadaczy covered bonds 3. Właściciel powierniczy (indenture trustee) pełni wówczas główną rolę w zapewnieniu odpowiedniego pokrycia emitowanych papierów i może kontynuować swoje zadania po ewentualnej upadłości emitenta. Jego zadania i odpowiedzialność nawiązują do roli powiernika w europejskich regulacjach prawnych covered bonds. W pierwszym etapie procesu bank emituje mortgage-backed bonds (M-BB), dla których pokrycie stanowią należności kredytowe znajdujące się w jego aktywach. Emisja M-BB z reguły o zmiennym oprocentowaniu w całości jest przenoszona na rzecz trustu-pośrednika. Pozyskanie przez trust M-BB stanowi przesłankę do realizacji następnego etapu, w którym emituje on covered bonds o stałym oprocentowaniu. Emisja covered bonds odbywa się w odrębnych seriach, dla których pokryciem są powiązane z nimi, również wyodrębnione serie M-BB, dla których źródłem pokrycia są aktywa scalone w pulę. Formalnie właściciel powierniczy jako emitent covered bonds jest posiadaczem M-BB, na których ustanowione jest zabezpieczenie ich wykupu. W wypadku jednak niewypłacalności banku emitenta M-BB należności kredytowe, stanowiące zabezpieczenie M-BB, nie mogą być wyodrębnione z majątku i zarezerwowane na poczet pokrycia roszczeń trustu jako uprawnionego wierzyciela. Możliwe jest wówczas zastosowanie jednego z dwóch dostępnych trybów prawnych. Pierwszy na mocy Uniform Commercial Code reguluje prawo wierzyciela do likwidacji zabezpieczenia i zaspokojenia z niego uprawnionych roszczeń, wyłącznie za zgodą dłużnika i pozostałych wierzycieli. Drugi na mocy Federal Deposit Insurance Act ma zastosowanie do banku znajdującego się w stanie upadłości. Wówczas Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) jako syndyk masy upadłościowej banku, w odniesieniu do jego zobowiązań uwzględniając w nich pośrednie zobowiązania z tytułu covered bonds ma zasadniczo trzy możliwości: 1) uznać w całości zobowiązanie banku, a tym samym wykonać je lub przekazać jego wykonanie innemu bankowi; 2) odrzucić je, płacąc posiadaczowi covered bonds odszkodowanie rekompensujące jedynie rzeczywiste straty poniesione do momentu wejścia banku pod jurysdykcję FDIC; 3) nie podejmować żadnych działań, co w konsekwencji prowadzi do braku terminowej obsługi zobowiązań z tytułu kapitału i należnych odsetek. Uprawnia 3 W Stanach Zjednoczonych, w wypadku emisji papierów dłużnych (z wyjątkiem papierów skarbowych oraz emisji prywatnych) United States Trust Indenture Act of 1939 wymaga powołania przedstawiciela, kuratora bądź właściciela powierniczego reprezentującego interesy inwestorów wobec emitenta. Wszelkie obowiązki emitenta z tytułu zaciągniętych zobowiązań szczegółowo określone są w specjalnej umowie (indenture), której postanowienia realizuje powołany na jej mocy podmiot reprezentujący inwestorów.

7 Covered bonds jako źródło stabilności to posiadacza covered bonds jako chronionego wierzyciela do zajęcia i likwidacji puli aktywów na rzecz jego roszczeń. Możliwa uznaniowość decyzji regulatora w warunkach upadłości banku powoduje niejednoznaczność sytuacji posiadacza covered bonds. Nie uprawnia to do stwierdzenia, że ten typ covered bonds nie zabezpiecza interesów jego posiadacza nie daje jednak pełnego przywileju upadłościowego. Dodatkowym, niezbędnym podmiotem procesu jest kontrahent pozwalający zawierać umowy swap. Zamiana strumieni płatności na mocy kontraktu swap pozwala dostosować różnice wynikające ze zmienności stopy rynkowej w płatnościach odsetkowych z tytułu covered bonds i zabezpieczających je M-BB. Relacje i zależności pomiędzy uczestnikami dwupoziomowego procesu emisji covered bonds przedstawia rys. 3. Bank emitent mortgage backed bonds Pula aktywów stanowiących pokrycie Emisja M-BB o zmiennym oprocentowaniu Wpływy z emisji M-BB Indenture trustee kontroler pokrycia mortgage bonds oraz covered bonds Oferent kontraktu swap Oprocentowanie covered bonds Oprocentowanie zmienne w USD Emitent covered bonds (SPV business trust) Emisja covered bonds Wpływy z emisji covered bonds Nabywcy covered bonds Rys. 3. Schemat dwupoziomowego procesu emisji covered bonds w Stanach Zjednoczonych Źródło: opracowanie własne na podstawie [Pinedo 2010, s. 70; Marlatt 2010, s. 2].

8 168 Renata Papież w mld euro ,86 12,94 12,89 11,5 9, Rys. 4. Kapitalizacja rynku covered bonds w Stanach Zjednoczonych Źródło: opracowanie własne na podstawie [ECBC European ]. Rynek covered bonds w Stanach Zjednoczonych należy zaklasyfikować do kategorii rynków wschodzących. Miały miejsce tylko dwie emisje: pierwsza w 2006 r. o równowartości 4 mld euro, druga rok później o równowartości 8,86 mld euro (zob. rys. 4). W kolejnym 2008 r. miał miejsce krach na amerykańskim rynku finansowym, co było głównym powodem wstrzymania się emitentów z decyzją o kolejnych emisjach. Następnym może być przeciągający się proces legislacyjny covered bonds. Projekt regulacyjny porządkuje relacje między kontrahentami, wprowadza jednoznaczne rozwiązania w kluczowych sytuacjach, jest zatem wyczekiwany przez obie strony. Covered bonds mają szansę odegrać rolę źródła stabilności amerykańskiego rynku finansowego dopiero w przyszłości Projekt modelu regulacyjnego covered bonds Projekt pilotowany przez kongresmena S. Garretta, znany jako United States Covered Bond Act of 2011, jest na jednym z ostatnich etapów procesu legislacyjnego. Nie przesądza to jednak, że w takiej postaci wejdzie w przyszłości w życie. Zapisy ustawy pozwalają amerykańskim inwestorom już dostrzec i ocenić różnice między covered bonds a dominującymi na amerykańskim rynku MBSs (mortgage backed securities). W zakresie ochrony interesów inwestorów covered bonds dają podobnie jak europejskim inwestorom możliwość realizacji podwójnego regresu, co obniża ryzyko inwestycyjne. Na mocy projektu ustawy covered bond jest zobowiązaniem z prawem regresu z tytułu dłużnego papieru wartościowego [H.R. 940]: o pierwotnym okresie do wykupu nie krótszym niż jeden rok, w pełni zabezpieczonym zastawem na puli aktywów, która bezpośrednio lub pośrednio jest własnością uprawnionego emitenta,

9 Covered bonds jako źródło stabilności emitowanym w ramach programu emisyjnego zatwierdzonego przez odpowiedniego regulatora: Federalną Agencję Bankową lub Sekretarza Departamentu Skarbu, wpisanym do publicznego rejestru covered bonds prowadzonego przez Sekretarza Departamentu Skarbu. Do uprawnionych emitentów covered bonds zalicza się: instytucje depozytowe oraz ich filie posiadające gwarancje Federal Deposit Insurance Corporation, holdingi bankowe, oszczędnościowe i kredytowe oraz ich filie, niebankowe instytucje finansowe zdefiniowane zapisami w Dodd-Frank Wall Street Reform oraz Consumer Protection Act, inne podmioty emitenci, posiadające poręczenie jednego (lub więcej) z wyżej wymienionych podmiotów uprawniające do emisji covered bonds w oparciu o wyodrębnioną pulę aktywów. Projektowana jest duża różnorodność covered bonds plasowanych na rynku, gdyż dopuszcza się wykorzystanie jako podstawy emisji wielu kategorii aktywów. Wobec każdej kategorii z osobna możliwe jest określenie indywidualnego nadzabezpieczenia. Pulę pokrycia mogą zawierać aktywa kwalifikowane aż do ośmiu klas: 1) mieszkaniowe kredyty hipoteczne na sfinansowanie inwestycji w budynki zawierające od 1 do 4 mieszkań: mieszkaniowe kredyty hipoteczne zabezpieczone hipoteką pierwszorzędną, wszelkie mieszkaniowe kredyty hipoteczne ubezpieczone na mocy National Housing Act, wszelkie mieszkaniowe kredyty hipoteczne ubezpieczone lub gwarantowane przez agencje federalne na mocy 38 US Code, Part III, Chapter 37; 2) pożyczki zabezpieczone na nieruchomości mieszkaniowej lub budynku zawierającym od 1 do 4 mieszkań (home equity loans); 3) komercyjne kredyty hipoteczne (z uwzględnieniem kredytów na budownictwo wielorodzinne) podlegające zasadom określonym przez uprawnioną agencję federalną; 4) aktywa sektora publicznego: wszelkie papiery wartościowe emitowane przez władze stanowe, miast lub inne jednostki administracji państwowej, wszelkie kredyty zaciągane przez władze stanowe, miast lub inne jednostki administracji państwowej, wszelkie kredyty, papiery dłużne lub inne zobowiązania w pełni gwarantowane lub ubezpieczone przez rząd Stanów Zjednoczonych;

10 170 Renata Papież 5) kredyty samochodowe lub umowy leasingu samochodów podlegające zasadom określonym przez uprawnioną agencję federalną; 6) kredyty studenckie podlegające zasadom określonym przez uprawnioną agencję federalną; 7) kredyty z tytułu kart kredytowych oraz kart typu charge podlegające zasadom określonym przez uprawnioną agencję federalną; 8) kredyty udzielone lub gwarantowane w ramach programu Small Business Administration podlegające zasadom określonym przez uprawnioną agencję federalną. Podobnie jak w Europie, przewidywany jest specjalny nadzór szczególny. Każdy emitent musi powołać niezależnego kontrolera aktywów, który w imieniu posiadaczy covered bonds pełni funkcje monitorujące prawidłowość zabezpieczenia ich interesów z tytułu posiadanych papierów wartościowych. Funkcję kontrolera może pełnić właściciel powierniczy (indenture trustee) lub podmiot niestowarzyszony z emitentem, akceptowany przez regulatora. Uprawnienia kontrolne wobec emitenta covered bonds gwarantują posiadaczom realizację przywileju egzekucyjnego z puli aktywów. W ramach nadanych mu uprawnień kontroler weryfikuje, czy pule aktywów stanowiące pokrycie odpowiadają narzuconym wobec danej klasy aktywów wymogom i limitom nadzabezpieczenia. 4. Zakończenie Dłużny papier wartościowy określany w dyrektywie UCITS jako obligacja, jeśli spełni przede wszystkim warunek podwójnego regresu, znany jest na międzynarodowych rynkach finansowych (szczególnie na rynku amerykańskim) jako covered bond, natomiast na rynkach poszczególnych krajów Europy kontynentalnej jako list zastawny. Bez względu na użyte określenie instrument ten jest postrzegany jako jeden z najmniej ryzykownych dla inwestora, ze względu na prawne i materialne zabezpieczenie jego roszczeń. W warunkach niestabilnej sytuacji na rynku finansowym awersja do ryzyka będzie skłaniać inwestorów do wyboru takich papierów wartościowych, ponieważ dadzą im one poczucie bezpieczeństwa. Europejski i amerykański rynek covered bonds znajdują się na zgoła odmiennych etapach rozwoju. W Europie list zastawny jako najszerzej znany covered bond jest znany od stuleci. W Stanach Zjednoczonych rola covered bonds na rynku finansowym jest jeszcze marginalna. Jeśli emitenci będą przestrzegać wysokich standardów reżimu prawnego, w przyszłości mogą one mieć większy wpływ na stabilność rynku finansowego.

11 Covered bonds jako źródło stabilności Literatura Covered Bond and Pfandbriefe: Innovations, Investment, Structured Alternatives [2006], red. J. Golin, Euromoney Books. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), Dz.Urz. UE L 302/63. ECBC European Covered Bond Fact Book [ ], H.R United States Covered Bond Act of Jefferson M.A. [2009], The Emerging U.S. Market for Covered Bonds, North Carolina Banking Institute Journal, vol. 13. Marlatt J. [2010], Looking to Europe, International Financial Law Review, June. O Shields R.T. [2012], Reforming America s Mortgage Market: What Comes after Fannie Mae and Freddie Mac? North Carolina Banking Institute Journal, vol. 16. Pinedo A.T. [2010], Covered Bonds in US, Practical Law The Journal, February. Schaeken W.G. [2011], The EU Issuer-Disclosure Regime: Objectives and Proposals for Reform, Kluwer Law International, The Netherlands. Stoecker O.M. [2012], Modele Covered Bonds w Europie, Finansowanie Nieruchomości, marzec. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. 1995, nr 83, poz. 420 z późn. zm. Covered Bonds as a Source of Financial Market Stability The aim of this paper is to compare legal regime standards for Covered Bonds in the European Union and the United States. Covered Bonds are recognised on the international financial market as debt securities whose issuer is subject to many legal restrictions. Their aim is to ensure the investor s right to dual recourse. In Europe, this instrument does not have uniform regulations in the UCITS Directive it is indirectly referred to as a bond. In practice, UCITS Directive requirements are met by the letters of pledge, which have been applied for centuries. In the United States, Covered Bonds are currently going through the process of legislation, and their market significance is still low. However, both in Europe and the United States the low risk of Covered Bonds is regarded to be one of the factors of financial market stability. Renata Papież doktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Finansów, Zakład Bankowości. Zainteresowania naukowo-badawcze: bankowość hipoteczna, pośrednictwo inwestycyjne na rynku nieruchomości, rynek listów zastawnych.

12

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Kontekst Banki polskie są jednymi z najbezpieczniejszych kapitałowo w Europie, co przejawia się wysokim współczynnikiem wypłacalności w sektorze (średnio

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Anatomia kryzysu (Dlaczego nie tylko Allan Greenspan i Chińczycy) Andrzej Raczko

Anatomia kryzysu (Dlaczego nie tylko Allan Greenspan i Chińczycy) Andrzej Raczko Anatomia kryzysu (Dlaczego nie tylko Allan Greenspan i Chińczycy) Globalny przepływ kapitału 2008 2007 7 6 4 3 2 1 0 Polityka pieniężna Stopy procentowe ECB i FED 2003 2004 200 2006 Lata ECB FED 2002 2001

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r.

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. Plan prezentacji Istota sekurytyzacji wierzytelności leasingowych Korzyści z sekurytyzacji wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r. Aneks nr 14 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 11 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów PPP Finansowanie projektów PPP PPP a dług publiczny. Granice zadłużania. Cele PPP dotyczy zarówno szczebla centralnego jak i samorządów terytorialnych. Zmniejszenie wydatków władzy publicznej bez rezygnacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych Warszawa, 12 marca 2015 Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych wg walut Dane w mld złotych złoty waluty obce 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne: Welcoming introduction

Listy zastawne: Welcoming introduction I Spotkanie z Listem Zastawnym Organizowane we współpracy z Warszawa, 16 października 2014 r. Polskie Banki Hipoteczne: Listy zastawne: Welcoming introduction dr Agnieszka Tułodziecka Polish Mortgage Credit

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wrocław, 19 marca 2012 r. Udzielanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przepisów dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przepisów dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przepisów dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych (CON/2015/11) Wprowadzenie i podstawa prawna W dniu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 5 662 059,62 5 519 857,11 1. Lokaty 5 662 059,62 5 519 857,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 954 899,73 2 013 797,94 1. Lokaty 1 954 899,73 2 013 797,94 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego Tytuł: Współczesna bankowość hipoteczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym,

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2, L 14/30 21.1.2016 WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ZASADA JEDNOŚCI BUDŻETOWEJ w znaczeniu formalnym wymóg zawarcia budżetu w jednym dokumencie prawnym. Posiada charakter normatywny. Jest przestrzegana

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 1 195 393,48 1 191 084,21 0,00 1 979 762,61 1 973 234,62 0,00 3. Należności, w tym 4 309,27 6 527,99 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Emitent: Cel finansowania. Okres finansowania Zabezpieczenie Zaspokojenie roszczeń

Emitent: Cel finansowania. Okres finansowania Zabezpieczenie Zaspokojenie roszczeń Strzelinko, 24.05 25.05.2012 Emitent: Cel finansowania Okres finansowania Zabezpieczenie Zaspokojenie roszczeń Ryzyko - grupa zdefiniowana w art. 23a ustawy o obligacjach (JST, spółki komunalne, spółki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M.

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M. WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW adw. Leszek Rydzewski, LL.M. Program Zagadnienia wprowadzające Istota obligacji Źródła regulacji Funkcja ekonomiczna Cechy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo