Dariusz Drajewicz. Streszczenie. Uwagi ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dariusz Drajewicz. Streszczenie. Uwagi ogólne"

Transkrypt

1 Przedmiot poręczenia majątkowego Dariusz Drajewicz Przedmiot poręczenia majątkowego Streszczenie Poręczenie majątkowe stanowi jeden z najczęściej stosowanych środków zapobiegawczych. Jego atrakcyjność wynika z gwarancji, jaką daje wysokość sumy poręczenia. W postępowaniu dotyczącym poręczenia majątkowego istotne miejsce zajmuje jego przedmiot, od którego cech niejednokrotnie zaleŝy skuteczność stosowanego środka zapobiegawczego. W niniejszej pracy podjęto próbę omówienia tego przedmiotu z uwzględnieniem rozwiązań ustawowych normujących jego egzystencję. Uwagi ogólne Poręczenie majątkowe jest samodzielnym środkiem zapobiegawczym, oderwanym od tymczasowego aresztowania 1. Jest składane w postaci wartości majątkowych lub zobowiązań 2. Stanowi środek nieizolacyjny 3. Powinno być stosowane, gdy jest konieczne, a jednocześnie wystarczające do zapewnienia stawiennictwa oskarŝonego oraz jego lojalnego zachowania w danym postępowaniu 4. Zgodnie z art k.p.k., poręczenie majątkowe mogą stanowić pieniądze, papiery wartościowe, zastaw lub hipoteka. Wyliczenie przedmiotów poręczenia ma charakter wyczerpujący 5. Przedmioty pozbawione wartości majątkowej (np. fotografie, listy) nie mogą stanowić przedmiotu zastawu, jako Ŝe ze względu na brak wartości majątkowej nie mogą słuŝyć do zaspokojenia wierzytelności, gdyby doszło do realizacji zastawu 6. 1 J. T y l m a n, (w:) T. G r z e g o r c z y k, J. T y l m a n, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007, s D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, Toruń 2002, s K. M a r s z a ł, Proces karny, Katowice 1998, s. 291; S. W a l t oś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008, s J. T y l m a n, (w:) T. G r z e g o r c z y k, J. T y l m a n, Polskie postępowanie, s P. H o f m ański (red.), E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2011, t. I, s K. E i c h s t a e d t, Przedmiot poręczenia majątkowego, Przegląd Sądowy 2008, nr 2, s. 72. i Prawo 7 8,

2 D. Drajewicz Zastosowanie poręczenia nie powoduje Ŝadnych zmian prawa własności 7. Objęte poręczeniem przedmioty nie przestają być własnością poręczyciela 8. ZłoŜenie przedmiotu poręczenia do depozytu sądowego, ustanowienie zastawu lub hipoteki jedynie ogranicza władztwo poręczyciela, który nie moŝe go odzyskać do chwili ustania poręczenia 9. Wówczas zgodnie z art k.p.k. przedmiot poręczenia zwraca się, a sumę poręczenia zwalnia się, pod tym jednak warunkiem, Ŝe w razie prawomocnego skazania oskarŝonego na karę pozbawienia wolności następuje to z chwilą rozpoczęcia odbywania przez niego kary. Pieniądze In praxi pieniądze stanowią najczęstszy przedmiot poręczenia. Środki pienięŝne wyraŝają wartość, której przekazanie ma nastąpić z majątku dłuŝnika (oskarŝonego lub poręczyciela) do majątku wierzyciela (organu procesowego). Obojętny jest rodzaj znaków pienięŝnych. Istotne jest, aby na konto sum depozytowych nastąpiła wpłata kwoty wskazanej w postanowieniu 10. Mogą to być pieniądze krajowe 11. Prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są znaki pienięŝne emitowane przez Narodowy Bank Polski (art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 12 ). Znakami tymi są banknoty i monety opiewające na złote i grosze (art. 31 ustawy o Narodowym Banku Polskim). Przedmiotem poręczenia moŝe być takŝe waluta obca 13, w tym międzynarodowe jednostki rozrachunkowe 14. Nie mogą nim być jako nie będące prawnym środkiem płatniczym pieniądze wycofane z obiegu, chociaŝby podlegały wymianie w banku 15. Dotyczy to równieŝ obcych środków płatniczych R. A. S t e f ański, (w:) Z. G o s t yński (red.), R. A. S t e f ański, S. Z a b ł o c k i, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004, t. II, s P. H o f m ański (red.), E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, Kodeks postępowania, t. I, s. 1507; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 marca 1994 r., sygn. II AKz 111/94, KZS 1994, nr 4, poz. 28, LEX nr R. A. S t e f ański, (w:) Kodeks postępowania, t. II, s. 155; P. H o f m ański (red.), E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, Kodeks postępowania, t. I, s D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s. 101 i Postanowienie Sądu NajwyŜszego z dnia 17 maja 1991 r., sygn. I KZP 9/91, OSNKW 1992, nr 1 2, poz. 16, LEX nr 20484; R. A. S t e f ański, (w:) Kodeks postępowania, t. II, s Dz. U. z 2005 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm. 13 Postanowienie Sądu NajwyŜszego, o którym mowa w przypisie 11; R. A. S t e f ański, (w:) Kodeks postępowania, t. II, s D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 15 maja 1997 r., sygn. I KZP 9/97, OSNKW 1997, nr 7 8, poz. 58, LEX nr 29162; R. A. S t e f ański, (w:) Kodeks postępowania, t. II, s. 155; 296 i Prawo 7 8, 2013

3 Przedmiot poręczenia majątkowego Nie stanowią pieniędzy w rozumieniu art k.p.k. monety złote lub srebrne nie będące ustawowym środkiem płatniczym w danym państwie (np. złote dolary lub ruble). Pieniądze kruszcowe mogą być przedmiotem poręczenia w formie zastawu 17. Środki pienięŝne przyjęte jako przedmiot poręczenia majątkowego stanowią sumy depozytowe i są przechowywane w bankach na rachunkach pomocniczych sum depozytowych ( 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych 18 ). Oprocentowanie sum depozytowych po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego powiększa ich wartość ( 18 ust. 4 powołanego rozporządzenia). Składający poręczenie majątkowe do depozytu sądu właściwego do rozpoznania sprawy nie moŝe go odzyskać do chwili ustania poręczenia albo jego skutecznego cofnięcia (art i 3 k.p.k.) 19. Z chwilą ustania poręczenia majątkowego w przypadku, gdy środki pienięŝne stanowiące przedmiot poręczenia przechowywane były na oprocentowanym rachunku bankowym, osobie poręczającej naleŝy zwrócić sumę poręczenia wraz z naliczonym od tej sumy oprocentowaniem (odsetkami) 20. Papiery wartościowe Przedmiot poręczenia stanowią takŝe papiery wartościowe. Ustawodawca nie określa, jakiego rodzaju papiery wartościowe mogą być złoŝone, zatem naleŝy przyjąć, Ŝe mogą to być wszelkie papiery, które stanowią stwierdzenie istnienia wierzytelności 21. Mogą to być papiery emitowane w kraju i za granicą 22. Przepisy Kodeksu cywilnego (art art ) zawierają ramową regulację papierów wartościowych, która obejmuje powstanie prawa z papieru wartościowego, przenoszenie go, realizację i jego wygaśnięcie oraz skutki utraty papieru, będącego nośnikiem prawa. Kwestie te unormowano dla trzech grup papierów wartościowych, znamiennych sposobem przenoszenia D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s. 102; P. H o f m ański (red.), E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, Kodeks postępowania, t. I, s i P. H o f m ański (red.), E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, ibidem. 17 R. A. S t e f ański, (w:) Kodeks postępowania, t. II, s Dz. U. Nr 11, poz. 69 z późn. zm. 19 K. E i c h s t a e d t, Przedmiot poręczenia, s Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. II AKz 667/07, Apel. Warszawa 2008, nr 1, poz. 145; KZS 2008, nr 3, poz. 50; OSA 2008, nr 10, poz. 51, LEX nr P. H o f m ański (red.), E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, Kodeks postępowania, t. I, s R. A. S t e f ański, (w:) Kodeks postępowania, t. II, s i Prawo 7 8,

4 D. Drajewicz inkorporowanych w nich praw (papiery imienne, na zlecenie oraz na okaziciela) 23. Papiery imienne legitymują osobę imiennie wskazaną w treści dokumentu. Przeniesienie praw następuje przez przelew połączony z wydaniem dokumentu (art k.c.). Papiery na zlecenie legitymują jako uprawnionego osobę imiennie w ich treści wymienioną lub osoby, na które uprawnienia z dokumentu zostaną przeniesione w drodze indosu (art k.c.). Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę (art k.c.). Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów (art k.c.). Papiery na okaziciela legitymują, jako uprawnionego, kaŝdą osobę, która przedstawia papier wartościowy jego wystawcy 24. Przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela wymaga wydania tego dokumentu (art k.c.). W literaturze przewaŝa pogląd co do obowiązywania zasady numerus clausus papierów wartościowych (chociaŝ prezentowane jest stanowisko odmienne w zakresie dotyczącym papierów imiennych i na zlecenie) 25. Przyjmuje się, Ŝe uznanie danego dokumentu za papier wartościowy wymaga szczególnej podstawy normatywnej, z której powinno wynikać precyzyjne ujęcie co do zakresu legitymacji formalnej posiadacza papieru i uprawnień wystawcy papieru (m.in. dłuŝnika) co do moŝności waŝnego spełnienia świadczenia do rąk posiadacza papieru 26. Dalszemu omówieniu podlegają wybrane papiery wartościowe z owej zamkniętej listy. Co do zasady papierem wartościowym w szerokim tego słowa znaczeniu jest dokument inkorporujący określone w jego treści prawo podmiotowe (najczęściej wierzytelność). Prawo to pozostaje immanentnie związane z posiadaniem dokumentu, a w konsekwencji posiadanie papieru wartościowego jest niezbędną przesłanką przypisania owego prawa osobie formalnie uprawnionej z dokumentu i przesłanką dochodzenia przez nią tego prawa 27. Papier wartościowy nie zawsze jednak musi mieć postać dokumentu, moŝe występować w formie zdematerializowanej. Dematerializacja polega na zastąpieniu dokumentu inkorporującego prawa z papierów wartościowych 23 C. ś u ł a w s k a, (w:) G. B i e n i e k, H. C i e p ł a, S. D m o w s k i, J. G u d o w s k i, K. K o ł a - k o w s k i, M. S y c h o w i c z, T. W iś n i e w s k i, C. ś u ł a w s k a, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II, Warszawa 1997, s W. C z a c h ó r s k i, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1995, s P. M a c h n i k o w s k i, Numerus clausus papierów wartościowych inkorporujących wierzytelności, PiP 2000, nr 8, s. 53 i nast. oraz powołana tam literatura. 26 W. C z a c h ó r s k i, Zobowiązania, s K. K r u c z a l a k, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1996, s. 456 i powołana tam literatura. 298 i Prawo 7 8, 2013

5 Przedmiot poręczenia majątkowego przez zapis komputerowy 28. Papier wartościowy nie ma postaci papierowego dokumentu ani innego nośnika będącego przedmiotem materialnym, lecz funkcjonuje jako zapis w odpowiednim rejestrze 29. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 30, papiery wartościowe: 1) będące przedmiotem oferty publicznej lub 2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub 3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, lub 4) emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja). Papiery wartościowe mogą nie mieć formy dokumentu równieŝ w przypadku, gdy przewidują to odrębne przepisy dotyczące emisji tych papierów (art. 5 ust. 2 tejŝe ustawy). Tytułem przykładu, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 31 hipoteczny list zastawny moŝe być emitowany w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej (zapis komputerowy). JeŜeli hipoteczny list zastawny występuje w formie zdematerializowanej, wówczas wszystkie dane go dotyczące powinny być zamieszczone w treści świadectwa depozytowego albo innego dokumentu wydanego osobie uprawnionej (art. 7 ust. 2 ostatnio powołanej ustawy). ZłoŜenie, jako przedmiotu poręczenia, zdematerializowanego papieru wartościowego polega na przedstawieniu organowi procesowemu odpowiedniego dokumentu, np. świadectwa depozytowego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, papierami wartościowymi są: a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 32, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych 28 M. R o m a n o w s k i, Wpływ dematerializacji papierów wartościowych na podstawowe konstrukcje prawa papierów wartościowych, PiP 1999, nr 10, s J. J a s t r zębski, Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, Warszawa 2009, s. 268 i powołaną tam literaturę. 30 Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm. 31 Dz. U. z 2003 r., Nr 99, poz. 919 z późn. zm. 32 Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm. i Prawo 7 8,

6 D. Drajewicz określonych w lit. a lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pienięŝnego (prawa pochodne). Papierem wartościowym jest równieŝ weksel. Dokument ten stwierdza wierzytelność pienięŝną 33 i stanowi pisemne polecenie zapłaty sumy wekslowej 34. Przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe 35 nie rozstrzygają źródła zobowiązania wekslowego 36. Przyjmuje się, Ŝe zobowiązanie wekslowe ma charakter samodzielny. Samodzielność (samoistność, niezaleŝność zobowiązania wekslowego) oznacza, Ŝe podpis złoŝony na wekslu nie ma wpływu na waŝność innych podpisów wekslowych (art. 7 Prawa wekslowego). KaŜdy podpis na wekslu tworzy niezaleŝne materialnie zobowiązanie wekslowe 37. Zobowiązanie wekslowe ma abstrakcyjny i bezwarunkowy charakter, stanowiąc wyjątek od zasady kauzalności. Samo umieszczenie podpisu na wekslu stanowi wystarczającą podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego. Innymi słowy, wystawienie weksla rodzi dla wystawcy zobowiązanie niezaleŝne od przyczyny, która skłoniła dłuŝnika do jego zaciągnięcia 38. Prawo wekslowe wyróŝnia weksle trasowane (art ) oraz własne (art ). Podział ten jest rozłączny i wyczerpujący (kaŝdy waŝny weksel jest albo jednym, albo drugim). RóŜnica między nimi dotyczy ich treści i polega na tym, Ŝe w wekslu trasowanym wystawca poleca zapłatę sumy wekslowej innej osobie, zwanej trasatem, zaś w wekslu własnym wystawca zobowiązuje się do zapłaty sumy wekslowej 39. W przypadku przyjęcia jako przedmiotu poręczenia weksla trasowanego, poprzez udział trasata organ procesowy uzyskuje dodatkowe zabezpieczenie wyegzekwowania kwoty określonej w postanowieniu o poręczeniu majątkowym. Dla oskarŝonego pozbawienie swobody dysponowania świadczeniem naleŝnym od trasata oraz groźba jego utraty (w razie orzeczenia jego przepadku) moŝe powstrzymywać go od naruszania prawidłowego toku postępowania. Skuteczność poręczenia w tej postaci podnosi akceptacja 33 K. K r u c z a l a k, Prawo handlowe, s A. G l a s n e r, A. T h a l e r, Prawo wekslowe. Prawo czekowe, Bielsko Biała 1997, s Dz. U. Nr 37, poz. 282 z późn. zm. 36 W literaturze dominują teorie: kontraktowa, przyjmująca, Ŝe zobowiązanie wekslowe powstaje z umowy między wystawcą a remitentem; kreacyjna, według której zobowiązanie wekslowe powstaje przez samo umieszczenie podpisu na wekslu, oraz pośrednia (zwana takŝe teorią emisyjną), zgodnie z którą wystawienie weksla jest czynnością jednostronną, lecz dla powstania zobowiązania wekslowego poza złoŝeniem podpisu na dokumencie wekslowym niezbędne jest wręczenie weksla remitentowi, czyli emisja tego papieru wartościowego. Zob. np. M. H. K o z iń s k i, Weksle, (w:) Z. R a d w ański (red.), A. S z u m ański (red. t.u), System prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych, t. XVIII, Warszawa 2010, s i powołaną tam literaturę. 37 TamŜe, s TamŜe, s. 200, 201 i powołane tam orzecznictwo oraz literatura. 39 P. M a c h n i k o w s k i, Prawo wekslowe, Warszawa 2009, s i Prawo 7 8, 2013

7 Przedmiot poręczenia majątkowego weksla przez trasata (akcept) oraz poręczenie przez osobę trzecią sumy wekslowej (aval) 40. Mniejsze gwarancje stwarza weksel własny. W stosunku zobowiązaniowym występują wystawca (dłuŝnik główny) i remitent (organ procesowy jako wierzyciel). Odmiennie niŝ przy wekslu trasowanym, organ procesowy nie zyskuje pewności, Ŝe majątek oskarŝonego lub poręczyciela jest wystarczający do pokrycia kwoty poręczenia majątkowego. Przyjęcie weksla własnego nie stwarza dla oskarŝonego sytuacji przymusowej, gdyŝ nie pociąga za sobą natychmiastowej utraty swobody dysponowania przez niego kwotą określoną w postanowieniu. NaleŜy zatem postulować w przypadku przyjęcia, jako poręczenia, weksla własnego: zabezpieczenie sumy wekslowej poręczeniem wekslowym, stosowanie tego rodzaju poręczenia w krótkim okresie czasu oraz sytuacjach wyjątkowych 41. Najczęściej występującymi w praktyce są weksle niezupełne, nazywane powszechnie wekslami in blanco 42. Niezbędną przesłanką powstania zobowiązania z tego rodzaju weksla jest jego uzupełnienie przynajmniej o te cechy brakujące, od których zaleŝy waŝność weksla trasowanego, a które określa art. 1 i 2 Prawa wekslowego (w praktyce chodzi często o wpisanie sumy wekslowej) 43. Weksel in blanco powinien być uzupełniony zgodnie z porozumieniem wekslowym zawartym między osobą podpisaną na wekslu a pierwszym jego nabywcą. UpowaŜnienie do wypełnienia weksla moŝe zostać udzielone w sposób wyraźny lub dorozumiany. Obligatoryjność owego porozumienia wynika z art. 10 Prawa wekslowego. Dowodem zawarcia porozumienia jest zazwyczaj deklaracja wekslowa, jednakŝe waŝność zobowiązania wekslowego nie jest od niej uzaleŝniona. Deklaracja moŝe mieć formę umowy, ale w praktyce najczęściej ma charakter jednostronny (często poza dłuŝnikiem wekslowym podpisują ją inni dłuŝnicy wekslowi, np. awaliści) 44. Do papierów wartościowych ucieleśniających wierzytelność pienięŝną naleŝy czek 45. Jego wystawienie, formę oraz inne kwestie reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe 46. Czek jest historycznie podobny do weksla (z którego się wywodzi), opiera się na instytucji przekazu i kreuje abstrakcyjne zobowiązanie pienięŝne wystawcy i innych osób podpisanych na nim 47. Zobowiązanie czekowe kaŝde- 40 D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s. 108 i TamŜe, s P. M a c h n i k o w s k i, Prawo wekslowe, s K. K r u c z a l a k, Prawo handlowe, s. 477 i powołana tam literatura. 44 M. H. K o z iń s k i, Weksle, (w:) Z. R a d w ański (red.), A. S z u m ański (red. t.u), System..., s. 222 i 223 oraz powołane tam orzecznictwo i literatura. 45 W. C z a c h ó r s k i, Zobowiązania, s Dz. U. Nr 37, poz. 283 z późn. zm. 47 K. K r u c z a l a k, Prawo handlowe, s. 487 i 488. i Prawo 7 8,

8 D. Drajewicz go z dłuŝników (tak jak w przypadku weksla) jest samodzielne w stosunku do zobowiązań pozostałych dłuŝników podpisanych na czeku (art. 10 Prawa czekowego) 48. Dla celów poręczenia majątkowego czekami, które stanowią skuteczne zabezpieczenie interesów postępowania karnego, są czeki rozrachunkowe, w szczególności potwierdzone (certyfikowane) 49. Czek rozrachunkowy słuŝy do przeprowadzenia rozliczeń bezgotówkowych i stanowi dyspozycję wystawcy czeku (dłuŝnika) udzieloną bankowi do obciąŝenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz uznania tą kwotą rachunku odbiorcy czeku (wierzyciela) 50. Czek rozrachunkowy moŝe zostać potwierdzony przez bank 51. Potwierdzenie czeku przez bank jest informacją, Ŝe oskarŝony (poręczyciel) dysponuje kwotą widniejącą na czeku. Dla zwiększenia skuteczności oddziaływania poręczenia majątkowego w tej postaci moŝna obok potwierdzenia czeku zaŝądać poręczenia sumy czekowej (art. 25 i art. 26 Prawa czekowego), które wywołuje ten skutek, Ŝe za zapłatę kwoty czekowej wobec posiadacza czeku odpowiadają solidarnie wystawca i poręczyciel. Przyjmowanie, jako przedmiotu poręczenia majątkowego, czeku powinno następować w sytuacjach wyjątkowych 52. Stosownie do art. 29 Prawa czekowego, czek, wystawiony i płatny w tym samym kraju, powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu dziesięciu dni. Czek, wystawiony w innym kraju niŝ ten, w którym jest płatny, powinien być przedstawiony w ciągu bądź to dwudziestu, bądź to siedemdziesięciu dni, zaleŝnie od tego, czy miejsce wystawienia i miejsce płatności znajdują się w tej samej, czy w róŝnych częściach świata. Dniem początkowym tychŝe terminów jest dzień, wskazany w czeku jako data wystawienia. Nieprzedstawienie czeku do zapłaty w przepisanym terminie pozbawia posiadacza prawa do zwrotnego poszukiwania w stosunku do wszystkich zobowiązanych z czeku, w tym jego wystawcy (art. 40 Prawa czekowego). Posiadacz moŝe i po upływie tych terminów Ŝądać zapłaty od trasata, a ten przedstawiony czek honorować, chyba Ŝe wystawca w tym czasie czek ów odwołał (art. 32 Prawa czekowego) 53. Przedmiot poręczenia mogą stanowić obligacje. Zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji określa ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 54. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, Ŝe jest dłuŝnikiem właściciela obligacji (obligata- 48 W. P y z i o ł, Czeki, (w:) Z. R a d w ański (red.), A. S z u m ański (red. t.u), System, s R. A. S t e f ański, (w:) Kodeks postępowania, t. II, s K. K r u c z a l a k, Prawo handlowe, s TamŜe, s. 491 i D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s. 115 i A. G l a s n e r, A. T h a l e r, Prawo, s Tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz z późn. zm. 302 i Prawo 7 8, 2013

9 Przedmiot poręczenia majątkowego riusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (art. 4 ust. 1 ustawy o obligacjach). Świadczenie to moŝe mieć charakter pienięŝny lub niepienięŝny (art. 4 ust. 2 ustawy o obligacjach). Za stosowaniem obligacji, jako przedmiotu poręczenia majątkowego, przemawia jedna z podstawowych jej funkcji funkcja środka płatniczego 55. Obligacje mogą emitować podmioty zwane emitentami. Są nimi: a) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a ponadto spółki komandytowo-akcyjne, b) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, c) gminy, powiaty, województwa (określane jako jednostki samorządu terytorialnego), a takŝe związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa, d) inne podmioty posiadające osobowość prawną, upowaŝnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw niŝ ustawa o obligacjach, e) instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw naleŝących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierające stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji (art. 2 ustawy o obligacjach). Papiery wartościowe, w tym obligacje, moŝe emitować i sprzedawać Narodowy Bank Polski (art. 216 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 48 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim). Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 56, skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pienięŝne mogą być emitowane lub wystawiane przez Ministra Finansów (art. 95 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Skarbowy papier wartościowy jest papierem wartościowym, w którym Skarb Państwa stwierdza, Ŝe jest dłuŝnikiem właściciela takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które moŝe mieć charakter pienięŝny (art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Papierem wartościowym jest obligacja skarbowa oferowana do sprzedaŝy w kraju lub za granicą, oprocentowana w postaci dyskonta lub odsetek (art. 100 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku pierwotnym: a) z dyskontem, b) według wartości nominalnej, 55 D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. i Prawo 7 8,

10 D. Drajewicz c) powyŝej wartości nominalnej i wykupywana po upływie okresu, na jaki została wyemitowana (art. 100 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Przedmiot poręczenia mogą stanowić inne skarbowe papiery wartościowe: bony skarbowe oraz skarbowe papiery oszczędnościowe. Bon skarbowy jest krótkoterminowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaŝy w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej po upływie okresu, na jaki został wyemitowany (art. 99 ustawy o finansach publicznych). Skarbowy papier oszczędnościowy jest skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaŝy: osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów równieŝ wpisanym do innego rejestru urzędowego, o ile warunki emitowania tak stanowią (art. 101 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych lub wystawionych skarbowych papierów wartościowych (art. 95 ust. 6 ustawy o finansach publicznych), co przemawia za stosowaniem poręczenia majątkowego w tej postaci, z uwagi na niski stopień ryzyka, jakie niesie późniejsze wykorzystanie tych papierów wartościowych. Papiery wartościowe mogą emitować nadto banki (art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 57 ). Bankowy papier wartościowy słuŝy gromadzeniu przez banki środków pienięŝnych w złotych lub w innej walucie wymienialnej i zawiera w nazwie wyrazy bankowy papier wartościowy, a jego treść obejmuje m. in. wartość nominalną oraz zobowiązanie banku do: naliczenia określonego oprocentowania według ustalonej stopy procentowej i dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej, w określonych terminach (art. 90 ust. 1 Prawa bankowego). Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe niemające formy dokumentu, które są rejestrowane w depozycie prowadzonym przez bank emitujący te papiery, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub firmę inwestycyjną (art. 90 ust. 4 Prawa bankowego). JeŜeli bankowy papier wartościowy nie ma formy dokumentu, wszystkie dane określone w art. 90 ust. 1 Prawa bankowego są zamieszczone w treści świadectwa depozytowego albo innego dokumentu wydanego przez bank osobie uprawnionej (art. 90 ust. 5 Prawa bankowego). Powszechnie znany papier wartościowy stanowi akcja. Akcja jest udziałowym papierem wartościowym, inkorporującym m.in. prawo o charakterze 57 Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm. 304 i Prawo 7 8, 2013

11 Przedmiot poręczenia majątkowego majątkowym. KaŜda akcja posiada określoną wartość nominalną (która obecnie nie moŝe być niŝsza niŝ 1 grosz art Kodeksu spółek handlowych). Wartość ta róŝni się w zasadzie od wartości emisyjnej akcji, która nie moŝe być niŝsza od wartości nominalnej akcji (z reguły jest wyŝsza). Kurs rynkowy akcji stanowi natomiast wykładnik szeregu czynników oddziałujących na rynek, zwłaszcza stosunków majątkowych spółki. MoŜe on być niŝszy albo wyŝszy zarówno od ceny emisyjnej akcji oraz jej wartości nominalnej 58 (ale nie mniejszy niŝ 1 grosz) 59. Stąd teŝ, z uwagi na nieprzewidywalność zmian kursów rynkowych akcji, taki przedmiot poręczenia nakładałby na organy procesowe obowiązek elastycznego reagowania na kaŝdorazowe zmiany kursu akcji 60. JednakŜe nie moŝna z tego powodu wyłączyć akcji jako przedmiotu poręczenia, gdyŝ nie da się z góry wykluczyć stabilności bądź wzrostu jej kursu 61. Jako przedmioty poręczenia majątkowego mogą zostać przyjęte hipoteczny list zastawny i publiczny list zastawny 62. Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pienięŝnych (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych). Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu: kredytów w części zabezpieczonej wraz z naleŝnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłuŝenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat, oraz gwarancją lub poręczeniem Skarbu Państwa, albo kredytów w części zabezpieczonej wraz z naleŝnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 2 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych). Przedmiot poręczenia moŝe stanowić konosament. Odmiennie niŝ inne papiery wartościowe, nie inkorporuje on wierzytelności pienięŝnych, lecz stanowi dokument towarowy wystawiony przez przewoźnika morskiego lub w jego imieniu przez agenta morskiego, lub kapitana statku 63. Regulują to 58 K. K r u c z a l a k, Prawo handlowe, s Argument z art Kodeksu spółek handlowych. 60 D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s R. A. S t e f ański, (w:) Kodeks postępowania, t. II, s TamŜe, s K. K r u c z a l a k, Prawo handlowe, s i Prawo 7 8,

12 D. Drajewicz przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski 64. Konosament jest dowodem przyjęcia ładunku w nim oznaczonego na statek w celu przewozu i stanowi dokument legitymujący do dysponowania tym ładunkiem i do jego odbioru (art Kodeksu morskiego). Konosament moŝe być wystawiony: na imiennie określonego odbiorcę (konosament imienny), na zlecenie załadowcy lub wskazanej przez niego osoby (konosament na zlecenie) oraz na okaziciela (art Kodeksu morskiego). JeŜeli w konosamencie na zlecenie nie wskazano osoby, na której zlecenie konosament został wystawiony, uwaŝa się go za wystawiony na zlecenie załadowcy (art Kodeksu morskiego). Konosament moŝe być przeniesiony na inną osobę, która przez przeniesienie nabywa uprawnienia do dysponowania ładunkiem i do jego odbioru (art Kodeksu morskiego). Konosament imienny przenosi się przez przelew wierzytelności, konosament na zlecenie przenoszony jest przez indos, zaś konosament na okaziciela przez wydanie tego dokumentu (art Kodeksu morskiego). W razie orzeczenia przepadku przedmiotu poręczenia w postaci konosamentu, Skarb Państwa nabywa uprawnienia do rozporządzania ładunkiem i jego odbioru w miejscu przeznaczenia. Wysokie koszty, które wiąŝą się z wyładunkiem i sprzedaŝą towaru, mogą stanowić przeszkodę do wyrobu konosamentu jako przedmiotu poręczenia 65. Wykluczyć naleŝy przyjęcie, jako przedmiotu poręczenia, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 66. Stosownie do art Kodeksu spółek handlowych, na udziały lub prawa do zysku w spółce nie mogą być wystawiane dokumenty na okaziciela, jak równieŝ dokumenty imienne lub na zlecenie. Stąd wnioskować naleŝy, Ŝe udziały w spółce nie są przeznaczone do obrotu 67. Nie moŝe stanowić przedmiotu poręczenia majątkowego umowa ubezpieczeniowa (polisa). W myśl art k.c., przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Ubezpieczający spłaca składkę w zamian za ochronę ubezpieczeniową (causa obligandi), ubezpieczyciel zaś świadczy w celu zwolnienia się z zobowiązania (causa solvendi). Świadczenie ubezpieczającego jest bezwarunkowe, natomiast świadczenie ubezpieczyciela jest uzaleŝnione od zajścia 64 Tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 217, poz z późn. zm. 65 D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s. 125 i TamŜe, s. 124; R. A. S t e f ańs k i, (w:) Kodeks postępowania, t. II, s D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s i Prawo 7 8, 2013

13 Przedmiot poręczenia majątkowego przewidzianego w umowie wypadku, tj. zdarzenia losowego 68. Charakterystyczny dla tej umowy element losowości powoduje, Ŝe nie moŝe ona zabezpieczyć celu poręczenia majątkowego 69. Z tych przyczyn nie moŝe teŝ stanowić przedmiotu poręczenia los lub inny dowód udziału w grze losowej lub zakładzie wzajemnym. Według art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 70, grami losowymi są gry o wygrane pienięŝne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zaleŝy od przypadku. Zakładami wzajemnymi zaś są zakłady o wygrane pienięŝne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu: 1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zaleŝy od łącznej kwoty wpłaconych stawek totalizatory; 2) zaistnienia róŝnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zaleŝy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej bukmacherstwo (art. 2 ust. 2 ustawy o grach hazardowych). Realizacja takich losów lub innych dowodów potwierdzających udział w grze lub zakładzie wzajemnym jest zajściem zdarzeń losowych 71, a zatem niepewnych. Zastaw Instytucję zastawu regulują przepisy działu IV Kodeksu cywilnego. Zastaw stanowi prawo rzeczowe ograniczone, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności. Zastaw naleŝy do jednej z form tzw. zabezpieczeń rzeczowych. Jest takŝe prawem akcesoryjnym, zaleŝnym od wierzytelności, którą zabezpiecza. Nie moŝe powstać bez wierzytelności. Jej przeniesienie pociąga za sobą w braku przeciwnego zastrzeŝenia przeniesienie zastawu, sam zastaw nie moŝe być natomiast przeniesiony bez wierzytelności, którą zabezpiecza 72. Zgodnie z art k.c., w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności moŝna rzecz ruchomą obciąŝyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Takie prawo szczególne wynika z art k.p.c. Stosownie do tego przepisu, z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w na- 68 H. C i e p ł a, (w:) G. B i e n i e k, H. C i e p ł a, S. D m o w s k i, J. G u d o w s k i, K. K o ł a k o w - s k i, M. S y c h o w i c z, T. W iśni e w s k i, C. ś u ł a w s k a, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II, Warszawa 1997, s D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s Dz. U. Nr 201, poz.1540 z późn. zm. 71 D. T a r n o w s k a, Poręczenie majątkowe, s J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe, Warszawa 1994, s. 265 i 266. i Prawo 7 8,

14 D. Drajewicz stępującej kolejności: 1) koszty egzekucyjne, 2) naleŝności alimentacyjne, 3) naleŝności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniŝszego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłuŝnika, 4) naleŝności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim, a następnie 5) naleŝności zabezpieczone hipoteką oraz zastawem. Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy ruchome. Są nimi ze względu na cel zastawu, którym jest zaspokojenie wierzytelności rzeczy nie wyjęte z obiegu, a zatem rzeczy mające wartość majątkową. Oddanie rzeczy w zastaw rozciąga się na jej części składowe (art. 47 k.c.) oraz obejmuje w braku innego postanowienia umowy takŝe jej przynaleŝności (art. 52 k.c.). MoŜe to teŝ być udział współwłaściciela rzeczy ruchomej 73. Przedmiotem zastawu mogą być wreszcie prawa, jeŝeli są zbywalne (art. 327 k.c.). Nie mogą być natomiast przedmiotem zastawu te prawa, które moŝna obciąŝyć hipoteką (np. uŝytkowanie wieczyste) 74. Hipoteka Do ograniczonych praw rzeczowych naleŝy hipoteka, która równieŝ moŝe stanowić przedmiot poręczenia majątkowego. Hipoteka została unormowana w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 75. Celem hipoteki jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego przez obciąŝenie nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel moŝe dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Przedmiotem hipoteki moŝe być takŝe: uŝytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na uŝytkowanym gruncie stanowiącymi własność uŝytkownika wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność zabezpieczona hipoteką (art. 65 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Hipoteką moŝe być obciąŝona część ułamkowa nieruchomości, jeŝeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw, takich jak: uŝytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na uŝytkowanym gruncie stanowiącymi własność uŝytkownika wieczystego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 73 TamŜe, s. 267 i TamŜe, s Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz z późn. zm. 308 i Prawo 7 8, 2013

15 Przedmiot poręczenia majątkowego (art. 65 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Hipoteka obciąŝa całą nieruchomość albo udział (część ułamkową) współwłaściciela, nie jest zaś moŝliwe ustanowienie hipoteki na niepodzielnej części nieruchomości jednego właściciela albo części będącej przedmiotem współwłasności łącznej 76. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pienięŝną, w tym równieŝ wierzytelność przyszłą. Zabezpieczenie wierzytelności hipoteką następuje do oznaczonej sumy pienięŝnej. Sumę hipoteki wyraŝa się w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność, jeŝeli strony w umowie ustanawiającej hipotekę nie postanowiły inaczej (art. 68 ust. 1 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej (art. 67 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). W obrocie moŝe wystąpić takŝe hipoteka łączna, która powstaje w wyniku fizycznego podziału nieruchomości. W razie podziału nieruchomości hipoteka obciąŝająca nieruchomość obciąŝa wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (art. 76 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Kodeks postępowania karnego nie wymaga, aby nieruchomość obciąŝona hipoteką znajdowała się w kraju. JednakŜe ofertę poręczenia majątkowego w postaci obciąŝenia nieruchomości za granicą przyjmować naleŝy z du- Ŝą ostroŝnością, z uwagi na mogące powstać ograniczenia ściągnięcia poręczenia majątkowego 77. W takiej sytuacji konieczne jest ustalenie stanu prawnego obowiązującego w państwie połoŝenia nieruchomości. Przedmiot poręczenia moŝe stanowić hipoteka morska 78. Instytucję tę normują przepisy art Kodeksu morskiego. Hipoteka morska jest zastawem wpisanym do rejestru okrętowego na statku wpisanym do tego rejestru. Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny (art. 76 Kodeksu morskiego). Hipoteka morska moŝe obejmować takŝe statki w budowie (art Kodeksu morskiego). Dopuszczalne jest ustanowienie hipoteki morskiej na więcej niŝ jednym statku (art Kodeksu morskiego). 76 S. R u d n i c k i, Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 1996, s P. H o f m ański (red.), E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, Kodeks postępowania, t. I, s i powołana tam literatura. 78 R. A. S t e f ański, (w:) Kodeks postępowania, t. II, s i Prawo 7 8,

16 D. Drajewicz Abstract Objects pledged or deposited as bail Bail is one of the most frequently used protective measures. Its attractiveness results from a surety provided by an amount of bail money. Essential in bail proceedings is an object to be pledged or deposited as bail, which object usually determines effectiveness of the protective measure in question. This paper attempts to discuss such objects with due consideration given to relevant regulations. 310 i Prawo 7 8, 2013

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2011 OGÓLNE WARUNKI DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-04 Druk nr 2680 Warszawa, 17 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego Piotr Lewczyk Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego Streszczenie Celem publikacji jest ukazanie róŝnic istniejących w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie Sądu NajwyŜszego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo