Obligacje skarbu państwa w okresie przedwojennym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obligacje skarbu państwa w okresie przedwojennym"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Obligacje skarbu państwa w okresie przedwojennym Marzec 1994 Zofia Szpringer Informacja Nr 188 W opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę obligacji skarbowych, a następnie rozwój papierów skarbowych w Polsce przedwojennej. Omówiono takie istotne kwestie wiążące się z emisją obligacji skarbowych, jak: przywileje dla nabywców obligacji, zabezpieczenia przewidziane przez Skarb Państwa, oprocentowanie obligacji, terminy spłaty i konwersja pożyczek oraz klauzulę walutową. Doświadczenia przedwojenne stały się podstawą oceny możliwości emisji skarbowych w obecnych realiach gospodarki polskiej.

2 BSE 1 Ogólna charakterystyka obligacji Obligacje to dokumenty stwierdzające zobowiązanie dłużne emitenta wobec każdego posiadacza polegające na wypłacaniu w określonych terminach stałych odsetek od wartości nominalnej papieru i jego wykupienie w oznaczonym terminie. 1 Obligacja jest wierzytelnością, czym różni się od akcji będącej dowodem udziału posiadacza akcji w kapitale spółki akcyjnej i dającej prawo do dywidendy. Obligacja, jako papier potwierdzający wierzytelność, zaświadcza prawną relację długu w postaci roszczenia, które może być wymagalne niezależnie od ekonomicznego sukcesu dłużnika. Wierzyciel, teoretycznie, nie powinien ponosić ryzyka gospodarczego wspólnie z dłużnikiem, mając w każdym przypadku prawo do zwrotu jego wkładu kapitałowego. W praktyce jednak, w przypadku niewypłacalności dłużnika, wierzyciel może nie tylko nie uzyskać należnych mu odsetek ale również może być narażony na ryzyko utraty swojego kapitału. Obligacje są średnio- lub długoterminowymi papierami wartościowymi, potwierdzającymi zobowiązanie emitenta do: - spłaty w określonym terminie lub w określonym przedziale czasowym wyszczególnionej kwoty, - bieżącego regulowania do czasu spłaty długu określonych odsetek. Niekiedy obligacje emitowane przez państwo mają krótki termin wykupu (do 7 lat) 2, najczęściej opiewają na wysokie sumy i są przeznaczone do nabycia głównie przez banki i wielkich inwestorów - są to tzw. obligacje kasowe. Powyższe wskazuje, że emitowane ostatnio w Polsce obligacje mają przede wszystkim bardzo krótki charakter (są to przede wszystkim obligacje roczne i trzyletnie i dopiero w 1994 r. wprowadzone zostają obligacje pięcioletnie). Emitentem obligacji może być państwo, związki publiczno-prawne (np. samorząd terytorialny) lub prywatne przedsiębiorstwo. Obligacje objęte gwarancją wypłaty odsetek i wykupu przez państwo zwane są też pupilarnymi. 3 Oprocentowanie może mieć charakter stały, zmienny (tzw. floater 4 lub premiowy. W tym pierwszym przypadku - odsetki wypłaca się posiadaczom obligacji według jednolitej stopy w określonych terminach, w przypadku drugim natomiast - oprocentowanie ulega zmianie, najczęściej w zależności od zmian na rynkach finansowych, zaś w trzecim - łączna kwota odsetek rozlosowywana jest między ograniczoną liczbę obligacji. Zwykłe warunki emisji łączą system pre- 1 Zob. Riidiger Diedrigkeit, Rynek pieniądza i papierów wartościowych. Przewodnik po rynkach, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993, s Zob. M. Brett, Świat Finansów, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992, s W Polsce uelastycznienie rynku papierów wartościowych, w tym obligacji, staje się możliwe dzięki nowelizacji ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. nr 4 z 14 stycznia 1994, poz. 17). 4 Zaznaczyć należy, że obligacje o zmiennym oprocentowaniu (floater) oraz pożyczki z kuponem zerowym (zero-bonds) są na rynku europejskim (a zwłaszcza w Niemczech stosunkowo nowym zjawiskiem i zaliczane do tzw. innowacji finansowych). Nie występowały one w Polsce międzywojennej i nie występują obecnie.

3 2 BSE miowego oprocentowania z systemem wykupu obligacji, na które zostały wylosowane premie. W sytuacji emisji o niższej cenie nabycia od wartości nominalnej obligacji, różnica stanowić może formę dodatkowego oprocentowania, to "dodatkowe" oprocentowanie bywa nazywane zyskiem kapitałowym lub zyskiem z umorzenia. 5 W celu zwiększenia atrakcyjności obligacji państwo zwalnia dochody z obligacji od podatków, a także oferuje posiadaczom obligacji inne przywileje. Np. obligacja zamienna, to taka, którą posiadacz może zamienić w określonym stosunku na akcje emitenta w wyznaczonym przez niego terminie. Obligacja zerowa, tym różni się od wyżej wymienionych, że nie jest ona wyposażona w arkusz kuponowy odsetek ze względu na wyeliminowanie ich wypłaty. Nabywana jest ona z tzw. dyskontem, tj. za sumę mniejszą niż umieszczona na obligacji. Wartość nominalna obligacji umieszczona na jej płaszczu, po jakiej nastąpi wykup, zawiera kwotę wyłożoną na jej zakup i odsetki za okres od emisji do terminu wykupu. Z reguły obligacje emitowane są na okaziciela, niekiedy tylko mają charakter imienny (rekta), co wiąże się najczęściej z ograniczeniami obrotu tymi walorami. W pewnych okolicznościach państwo ogłasza przymusowe subskrypcje obligacji. Obligacje emitowane w innej walucie niż nastąpi wykup określane są dwuwalutowymi. Obligacje są przedmiotem obrotów na rynku kapitałowym, którego instytucjonalną formę kontaktów stanowi giełda pieniężna (papierów wartościowych), ale zdarzają się przypadki lokowania nowych emisji obligacji poza giełdą w postaci subskrypcji lub za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych. 6 Powstanie obligacji państwowej Pierwsze obligacje byty papierami wartościowymi o stałym oprocentowaniu i były jedną z form kredytu publicznego. 7 Ponieważ powstanie obligacji państwowej trudno jest oddzielić od dziejów kredytu publicznego, stąd celowe jest wskazanie najistotniejszych warunków funkcjonowania tego kredytu. Gaston Jeze 8 uznawał, że dla istnienia kredytu publicznego musiały być spełnione następujące warunki: - ekonomiczne: istnienie gospodarki pieniężnej, organizacji handlowej i giełd, zamożność obywateli, - polityczne: spokój wewnętrzny i zewnętrzny, konstytucyjny ustrój państwa, - finansowe: oparcie ustroju finansowego na podatku, dobry sytem podatkowy. Warunki te spełniły się dopiero w XIX w. i wówczas widoczny był znaczący rozwój kredytu publicznego, który stał się dobrowolną lokatą kapitałów szerokich warstw ludności. Zaznaczyć jednak należy, że pierwsze zawiązki kredytu publicznego wystąpiły już w średniowieczu w miastach włoskich na przełomie XII i XIII w. 5 Zob. M. Brett, op. cit, s Zob. Z. Fedorowicz, Instytucje finansowe, Warszawa Dodać należy, że emitowane w Polsce w latach dziewięćdziesiątych obligacje nie byty notowane na giełdzie papierów wartościowych, dopiero możliwość taką stworzono przez nowelizację ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. nr 4 z 14 stycznia 1994, poz. 17). 7 Taki papier prywatny spotkać można dopiero w XVIII wieku. 8 Cours des fmanses publiques, Paris 1929, s. 191, cyt. za: Z. Siemińskim, Papier wartościowy o stałym oprocentowaniu, Kraków 1935, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.

4 BSE 3 Obligacje państwowe w Polsce przedwojennej W okresie międzywojennym większość polskich papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu lokowano za granicą. Konieczność importu kapitałów zagranicznych z uwagi na ich szczupłość w kraju, powodowała, że rząd faworyzował emisje zagraniczne. Na początku 1932 r. zadłużenie wewnętrzne wynosiło 590,8 mln zł i stanowiło zaledwie 11,4% całego zadłużenia państwa. Jedna tylko 5% pożyczka konwersyjna osiągnęła nieco wyższą sumę emisji, lecz głównie na skutek corocznych emisji nowych, niewielkich transz. Dużo większa była rola zadłużenia zagranicznego - co widać w poniższym zestawieniu. Całe prawie zadłużenie Polski było długoterminowe. Dług krótkoterminowy i średnioterminowy, zaciągnięty w pierwszych latach niepodległości został prawie spłacony, bądź też skonwertowany na długoterminowy. 9 Termin płatności długoterminowych pożyczek polskich był natomiast stosunkowo krótki. Było kilka pożyczek dziesięcioletnich (10% pożyczka kolejowa z 1924 r., 4% premiowa pożyczka dolarowa seria III, 4% premiowa pożyczka inwestycyjna), pozostałe pożyczki obligacyjne posiadały termin płatności lub okres umorzenia dwudziestoletni, z wyjątkiem jedynie 8% pożyczki dolarowej z 1925 r. (25 lat), 5% pożyczki konwersyjnej kolejowej (40 lat), 5% renty ziemskiej (41 lat) oraz 6 1/2% pożyczki zapałczanej (35 lat). Renta wieczysta była wtedy w Polsce nieznana. Stan zadłużenia Polski na dzień 31 stycznia 1932r. 10 Zadłużenie wewnętrzne: mln zł. A. Obligacyjne: 5% poż. konwersyjna ż 1924 r. 5% poż. kolejowa 10% poż. kolejowa z 1924 r. 5% renta ziemska 4% poż. inwestycyjna z 1928 r. 4% poż.premiowa dolarowa seria III 3% poż. budowlana B. Nieoprocentowane: (Bank Polski i pozostałości dawnych pożyczek) C. W obligacjach komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego Razem zadłużenie wewnętrzne 208,9 19,6 33,5 21,8 33,8 61,2 50,0 Razem: 428,8 29,8 133,0 590,8 8,3% 0,6% 2,6% 11,4% 9 Konwersja długów była operacją polegającą na zmniejszeniu kosztów obsługi długu publicznego, przez zastąpienie istniejącej pożyczki (bądź kilku pożyczek) nową pożyczką o niższym oprocentowaniu. Przy konwersji wierzyciel ma prawo wyboru między spłatą pożyczonej sumy a wymianą dotychczasowego papieru wartościowego na inny dający mniejszy dochód. Szerzej na temat konwersji piszę w dalszej części opracowania. 10 Zob. Z. Siemieński, Papier wartościowy o stałym oprocentowaniu, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Warszawa 1935, s

5 4 BSE Zadłużenie zagraniczne A. Obligacyjne: 6% poż. dolarowa z 1920 r. 7% poż. włoska z 1924 r. 8% poż. dolarowa z 1925 r. 7% poż. stabilizacyjna z 1927 r. 6 1/2% poż. zapałczana 11 B. W stosunku do rządów państw obcych Razem zadłużenie zagraniczne Razem mln zł 174,5 144,0 224,6 537, ,3 Razem: 1368,5 3202,0 4570,5 5161,3 w % całego zadłużenia 26,5% 62,0% 88,6% 100,0% Polski rynek papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu był bardzo bogaty w formy, jednocześnie jednak nikłe były sumy emisji, co wynikało z braku kapitału i niemożności lokaty papierów. Od momentu wznowienia czynności emisyjnych polskich instytucji kredytu długoterminowego rozpoczęły się starania, by brakowi kapitałów krajowych zapobiec drogą emisji papierów za granicą. Lecz mimo tych usiłowań nie udało się zdobyć rynku zagranicznego dla papierów polskich. Nie znaczy to jednak, by emisje zagraniczne nie odgrywały dużej roli na rynku papierów wartościowych w Polsce, procentowo stanowiły poważną część ogólnej sumy emisji, jednak w stosunku do ogółu potrzeb kredytowych nie były to sumy wystarczające, a w dodatku warunki emisji były bardzo ciężkie, zupełnie niewspółmierne ze stopą procentową rynków zagranicznych. Emisje zagraniczne w kredycie państwowym odgrywały najważniejszą rolę. Z ogólnej sumy obligacyjnego zadłużenia państwa polskiego w końcu 1931 r. na pożyczki emitowane za granicą przypadało 1368,5 mln zł, czyli 76,1%. Jeśli chodzi o pożyczki komunalne to tylko 2 związki komunalne zaciągnęły pożyczkę zagraniczną, a mianowicie województwo śląskie (7% trzydziestoletnia zagraniczna pożyczka złota w 1928 r.) oraz miasto Warszawa (7% trzydziestoletnie zagraniczne amortyzacyjne złote obligacje z 1928 r.). W końcu marca 1931 r. zadłużenie komunalne z tytułu tych dwóch pożyczek wyrażało się sumą 183,3 mln zł i stanowiło 61,1% całego obligacyjnego zadłużenia komunalnego. Większość obligacji przemysłowych emitowana była za granicą. Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez GUS, 13 obliczono, że w końcu 1929 r. polskie instytucje kredytu długoterminowego posiadały listów zastawnych i obligacji ulokowanych za granicą na sumę 229,552 mln zł, w czym papierów konwersyjnych na ok. 12 mln zł. Ponieważ po roku 1929 rynki zagraniczne zamknęły się prawie całkowicie na papiery polskie, wobec czego suma ta nie uległa do końca 1931 r. większym zmianom, a skoro suma papierów wartościowych wszystkich instytucji kredytu długoterminowego w Polsce w obiegu w końcu 1931 r. wynosiła 2213 mln zł, przyjmuje się udział zagranicy na ok. 10%. 11 Pierwszą pożyczkę zapałczaną zaciągnięto na podstawie skryptów dłużnych, drugą w obligacjach, które w całości zakupił koncern Kreugera. 12 Jeden milion pożyczki stabilizacyjnej został ulokowany w kraju (przez bank Handlowy w Warszawie), a cała transza dolarowa (z wyjątkiem obligacji na sumę 2 min dolarów, emitowanych we Francji) dopuszczono do notowań na giełdach polskich. 13 Zob. Z. Siemiński, Papier wartościowy, op. cit, s. 170.

6 BSE 5 Pożyczki państwowe, ulokowane na rynku krajowym, wyrażały się w końcu 1931 r. kwotą 428,8 mln zł, z czego pożyczki konwersyjne stanowiły 228,5 mln zł a pożyczki nowoemitowane 200,3 mln zł. 14 Była to więc suma bardzo mała. W dodatku większość tej kwoty, bo 145 mln zł stanowiły pożyczki premiowe, 15 zawierające element loterii. Z kursu tych pożyczek, odbiegającego daleko od kursów pozostałych papierów procentowych, z silnych wahań w zależności od terminu losowania premii widać jasno, iż inwestorzy traktowali te papiery przede wszystkim jako loterię. 21,8 mln zł obejmowała 5% renta ziemska, będąca pożyczką przymusową, gdyż państwo wypłacało w niej częściowo należność za ziemię, zabraną na cele reformy rolnej. Tak więc w okresie od 1924 r. do 1931 r. państwo ulokowało na rynku krajowym jedną tylko zwykłą pożyczkę, tj. 10% pożyczkę kolejową w 1924 r., co w znacznej mierze usprawiedliwiało stwierdzenia mówiące, że rynek papierów państwowych w Polsce praktycznie nie istniał. To samo odnosiło się do papierów komunalnych, których w końcu 1931 r, było w obiegu na kwotę 116,5 mln zł, w czym poważną część stanowiły pożyczki konwersyjne oraz obligacje przemysłowe. W końcu 1931 r. suma emisji wszystkich instytucji kredytu długoterminowego w Polsce (2 banki państwowe, 3 towarzystwa kredytowe ziemskie, 13 towarzystw kredytowych miejskich, 4 banki hipoteczne, 2 banki komunalne - bez Wojewódzkiego Banku Pożyczkowego w Poznaniu - i Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego) wynosiła 2213 mln zł. Z sumy tej papiery ulokowane za granicą stanowiły przeszło 200 mln zł, a papiery ulokowane w kraju ok mln zł. Emisje konwersyjne wynosiły w końcu 1931 r. około 324 mln zł, w czym ulokowane za granicą około 10 mln zł. Po odliczeniu emisji papierów konwersyjnych otrzymana suma - około 1690 mln zł - przedstawia sumę papierów ulokowanych w kraju przez polskie instytucje kredytu długoterminowego. Z sumy tej niewielka część przypada na prywatnych przedsiębiorców. Na rynku papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu występowały przede wszystkim wielkie instytucje kredytowe a mianowicie B.G.K. i P.B.R., Pocztowa Kasa Oszczędności, zakłady ubezpieczeń, Bank Polski, banki państwowe i akcyjne oraz Skarb Państwa. Skarb Państwa jako nabywca papierów wartościowych był wówczas niezwykłym zjawiskiem, a wystąpienie jego w takiej roli wynikało z tego, że zapotrzebowanie kraju na kredyt długoterminowy stale przekraczało możliwości lokaty papierów procentowych. Skarb Państwa pozyskiwał fundusze niezbędne na zakup papierów wartościowych częściowo z pożyczek zagranicznych. I tak, część wpływu z 8% pożyczki dolarowej z 1925 r. przekazano na rzecz państwowego funduszu gospodarczego, którego zadaniem miało być popieranie nowych budowli, inwestycji komunalnych, oraz uruchomienie kredytu rolniczego drogą zakupu listów zastawnych i obligacji oraz udzielania pożyczek. Z 7% pożyczki stabilizacyjnej przekazano kwotę 135 mln zł na cele rozwoju ekonomicznego. Z wpływów pożyczki zapałczanej ok. 100 mln zł przekazano na zakup papierów kredytu długoterminowego. W ten sposób państwo odgrywało rolę pośrednika między instytucjami kredytu długoterminowego a zagranicznymi rynkami kapitałowymi, rolę spełnianą w Niemczech przez centralną instytucję emisyjną. Poza tym Skarb Państwa lokował w papierach wartościowych rezerwy kasowe. Ocenia się, że ogólna suma papierów wartościowych będąca w posiadaniu Skarbu Pań- 14 Pomija się tu 5% pożyczkę konwersyjną która była emitowana nie tylko na konwersję przedstabilizacyjnych zobowiązań państwa. 15 Pożyczka premiowa pojawiła się w Polsce po raz pierwszy w 1831 r., kiedy rząd polski ogłosił pożyczkę pod nazwą Posiłki Polskie na sumę 60 min zł polskich. Przez pierwsze 6 lat pożyczka miała być nieoprocentowana, natomiast losowane miały być premie, na które przeznaczano przeciętnie około 7% pożyczki rocznie, przy czym każda obligacja otrzymać miała premię. Przez następne 25 lat oprocentowanie miało wynosić 4% rocznie.

7 6 BSE stwa w 1931 r. stanowiła kwotę co najmniej 300 mln zł. Zabezpieczenia Każdy papier wartościowy o stałym oprocentowaniu, jako dług korporacji emitującej, zabezpieczony był całym majątkiem tej korporacji. Rzadko jednak spotykało się w Polsce papier oparty wyłącznie na kredycie korporacji emitującej, prawie każdy posiadał dodatkowe zabezpieczenie. Odnosiło się to również w przeważającej mierze do papierów państwowych, w szczególności pożyczek zagranicznych. 16 W Polsce na zabezpieczenie obsługi pożyczki państwo przekazywało wpływy z poszczególnych źródeł dochodu, a niekiedy nawet udzielało zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomościach państwowych. Zjawisko to niespotykane w krajach o szeroko rozbudowanym kredycie państwowym, było regułą w krajach powstałych po I wojnie światowej. Z państwowych pożyczek wewnętrznych specjalne zabezpieczenia posiadały: - 10% pożyczka kolejowa z 1924 r. (cały majątek ruchomy i nieruchomy Polskich Kolei Państwowych, dochody PKP oraz zapis hipoteczny na nieruchomościach PKP w dyrekcjach lwowskiej, krakowskiej i stanisławowskiej, - 5% pożyczka konwersyjna (majątek PKP w dyrekcjach lwowskiej, krakowskiej i stanisławowskiej). Z pożyczek zagranicznych jedynie 6% pożyczka dolarowa z 1920 r. nie posiadała specjalnego zabezpieczenia, natomiast zabezpieczenia takie posiadały: - 8% pożyczka dolarowa z 1925 r. (dochody PKP oraz z podatku od cukru), - 7% pożyczka włoska z 1924 r. (zapis na pierwszym miejscu hipotek nieruchomości stanowiących własność Polskiego Monopolu Tytoniowego, oraz dochody z tego monopolu). Pożyczka ta posiadała także zabezpieczenie w postaci specjalnego funduszu. Rząd polski zobowiązał się do przekazywania w okresie pierwszych 5 lat trwania pożyczki 4%, a w ciągu następnego pięciolecia 3% rocznie nominalnej sumy pożyczki. Wpływające w ten sposób sumy miały być ulokowane w państwowych papierach włoskich, których termin płatności przypadał przed 1944 r. Poza tym, co było niezwykłe, pożyczka ta posiadała dodatkowe zabezpieczenie w postaci gwarancji rządu włoskiego., - 7% pożyczka stabilizacyjna z 1927 r. (dochody brutto z ceł, przy czym wpłacane były one w Banku Polskim na rachunek agentów fiskalnych pożyczki, którymi były Bankers Trust Co. oraz Chase National Bank, New York, bez których zezwolenia rząd nie miał prawa sum tych podnosić oraz nimi dysponować), - 6 1/2 % pożyczka zapałczana (dochody Skarbu Państwa, płynące z Polskiego Monopolu Zapałczanego) Gwarancje te posiadały wszystkie emitowane listy zastawne i obligacje banków państwowych, oraz wszystkie emisje listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego oraz 8% listy zastawne z 1924 r. Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, obligacje Tramwajów Elektrycznych w Zagłębiu Dąbrowskim, Obligacje Elektrycznych Kolei Dojazdowych w Warszawie oraz obligacje Francusko-Polskiego Towarzystwa Kolejowego. Zob.: Wykaz długów państwa, M. P. z 15 stycznia 1932 r. oraz Z. Siemiński, op. cit. s. 162 in. 17 Zabezpieczenia w postaci przekazania dochodów, płynących z podatków, spotykane byty niekiedy przy pożyczkach komunalnych, np. 7% pożyczka śląska z 1928 r. zabezpieczona była wpływami z podatku przemysłowego. Obligacje i listy zastawne, emitowane zarówno przez banki hipoteczne i komunalne, jak i przez banki państwowe oraz towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie, zabezpieczone były pożyczkami hipotecznymi, względnie skryptami dłużnymi związków komunalnych, odrębnymi dla papierów każdej serii, przy czym posiadacze tych papierów mieli na walorach, stanowiących pokrycie, prawo pierwszeństwa przy zaspokojeniu swoich roszczeń w sto-

8 BSE 7 Klauzula walutowa W Polsce rzadko spotykane byty emisje papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu w złotych obiegowych. Wynikało to po pierwsze z deprecjacji marki, która poderwała zaufanie do waluty polskiej, po drugie z dążenia do lokowania papierów polskich za granicą, dla ułatwienia czego emitowano papiery w walutach zagranicznych. W złotych obiegowych emitowano wszystkie pożyczki konwersyjne, tu bowiem niepotrzebne było szukanie zaufania kapitału. Poza tym jedynie tylko listy zastawne towarzystw kredytowych miejskich 18 emitowane byty w złotych obiegowych, jedna seria listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie (8% z 1927 r.) i jedna seria 8% obligacji komunalnych Polskiego Banku Komunalnego. Większość emitowanych w Polsce papierów wartościowych opiewała na złote w złocie. Miało to miejsce, gdy papier przeznaczony był w pierwszym rzędzie na rynek krajowy. Papiery kierowane na rynki zagraniczne, opiewały na dolary, dolary w złocie i funty, niekiedy zdarzały się i inne waluty (liry włoskie, franki w złocie, franki francuskie lub szwajcarskie). Nietypowa była forma 6% listów zastawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, opiewających na żyto, będących naśladownictwem bardzo rozpowszechnionych w Niemczech w 1923 r. Roggenpfandbriefe. Klauzula walutowa występowała w najróżniejszych formach. Najczęściej przewidywano wypłatę procentów i kapitału w walucie obiegowej, uzależniając sumę wypłaty od kursu waluty zagranicznej względnie złota. Ten charakter miały wszystkie papiery, opiewające w złocie. 19 Podobnie miała się rzecz z żytnimi listami zastawnymi Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. Niekiedy posiadaczowi papieru dane było prawo wyboru waluty płatności w określonym z góry stosunku (tzw. klauzula walutowa fakultatywna). Np. 4% premiowa pożyczka dolarowa (III serii) dawała prawo wyboru wypłaty w dolarach lub w złotych w stosunku 8,914 zł za 1 dolara. Pożyczka stabilizacyjna, emitowana w złotych dolarach, pozwalała posiadaczowi pożyczki, prezentującemu kupony lub wylosowane obligacje w Anglii, Szwajcarii, Holandii, Szwecji, Francji i Polsce domagać się wypłaty w walucie danego kraju według z góry określonego stosunku. Przywileje dla nabywców obligacji W Polsce kurs wykupu pożyczki, tj. kurs po którym państwo zobowiązywało się wykupić obligacje, był zwykle kursem nominalnym. Czasami jednak, państwo zmuszone było wyznaczać kurs wykupu powyżej pari (kursu), np. 8% pożyczka dolarowa z 1935 r. miała kurs wykupu 105 za 100, a pożyczka stabilizacyjna 103 za 100. I tutaj, podobnie jak przy kursie emisyjnym niżej pari, korzyści wierzyciela byty tym większe, im bliższy był termin wykupu. Państwo - jak każdy dłużnik - płaciło procent od swoich pożyczek, niekiedy w celu przyciągnięcia wierzycieli, wypuszczało pożyczki premiowe i loteryjne, ponadto dawało specjalne przywileje, których nie mógł dawać dłużnik prywatny. sunku do pozostałych wierzycieli instytucji emitującej. W razie spłaty pożyczki, stanowiącej pokrycie dla papierów wartościowych, instytucja emitująca obowiązana była wycofać z obiegu odpowiednią liczbę obligacji danej serii. Zob. Z. Siemiński, op. cit s Z wyjątkiem listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie i Zachodnio-Polskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Poznaniu, które emitowały listy zastawne w złotych w złocie. 19 Np. 10% pożyczka kolejowa z r we frankach złotych przewidywała wypłatę w złotych według kursu czystego złota na giełdzie w Nowym Jorku i czeku dolarowego na Nowy Jork na giełdzie warszawskiej.

9 8 BSE Państwo wypuszczając obligacje, brało pod uwagę stan rynku kredytowego. Jeśli pieniądz był drogi - płaciło wyższy procent, gdy pieniądz taniał - mogło umieścić na rynku pożyczkę niżej oprocentowaną. Polska, jako kraj młody i nie mający nagromadzonych od wieków kapitałów, a jednocześnie szybko rozwijający się, zmuszona była płacić za kapitał więcej niż kraje zasobne w kapitał. Nie zawsze procent, nawet względnie wysoki, był dostateczną atrakcją dla ewentualnych pożyczkodawców. Stąd też państwo, chcąc zaciągnąć dług, wyzyskiwało czasami żyłkę hazardu wypuszczając pożyczki premiowe albo loteryjne. W pożyczce premiowej państwo płaciło niższy procent od zwyczajnego, a pozostałą resztę, którą by w zwyczajnej pożyczce przeznaczyło na procent, przeznaczało na premie. Natomiast w pożyczce loteryjnej nie płaciło procentu, a poza zwrotem pożyczonego kapitału wypłacało wygrane. W praktyce częstsze były pożyczki premiowe niż loteryjne, przy czym premie miały różnych charakter. Zaznaczyć należy, że niektóre kraje, jak Anglia czy Stany Zjednoczone, nie posługiwały się pożyczkami premiowymi, w Polsce natomiast pożyczki takie zyskały sobie dużą popularność. 20 Państwo dzięki premiom mogło konkurować z prywatnymi dłużnikami, przede wszystkim jednak konkurencji tej sprzyjało stosowanie różnych przywilejów, zwykle niedostępnych dla prywatnych emisji. Dzięki czemu państwo czasami mogło płacić od swych pożyczek stosunkowo niższy procent. Jednym z takich przywilejów był wspomniany wcześniej przywilej pupilamości. W obligacjach państwowych można było lokować fundusze małoletnich i osób, pozostających pod kuratelą, różne kapitały fundacyjne, rezerwowe itd. co sprzyjało również rozwojowi rynku papierów wartościowych. 21 Obligacje pożyczek państwowych mogły być przyjmowane jako kaucje, wadia licytacyjne czy inne zabezpieczenia na równi z gotówką. Można było nimi spłacać niektóre podatki, np. 6% pożyczka narodowa z 1933 r. miała ten przywilej, że jej obligacjami można było spłacać podatek od spadków i darowizn. Ważnym przywilejem było zwolnienie dochodu z pożyczek od podatków, co oznaczało ukrytą podwyżkę oprocentowania. Najczęściej uwalniało się pożyczki od specjalnego podatku od kapitałów i rent (uwolnienie to stosowano z reguły w polskich pożyczkach państwowych). Niektóre kraje np. Stany Zjednoczone wprowadziły wolność dochodów z pożyczek od podatku dochodowego w pożyczkach wojennych. Ponieważ podatek dochodowy był podatkiem progresywnym, uwolnienie to było szczególnie korzystne dla wielkich kapitałów, płacących wysoki podatek. W Polsce w 7% pożyczce włoskiej z 1924 r. i pożyczce stabilizacyjnej z 1927 r. zawarta była klauzula, że odsetki i kapitał wypłacane są bez jakichkolwiek potrąceń z tytułu obecnie istniejących lub przyszłych podatków polskich. Pożyczki państwowe w okresie międzywojennym zaciągane przez rządy różnych państw charakteryzowały niejednokrotnie specjalne gwarancje w postaci hipoteki, wydzielenia źródeł dochodu państwa na procenty i amortyzację, administracji (dzierżawy) majątku państwowego lub podatków, wreszcie kontroli wierzycieli nad gospodarką. Powojenne trudności kredytowe wysunęły w szerszym zakresie sprawę szczególnych zabezpieczeń od państw, których pozycja na wielkich rynkach kredytowych była słaba. Zaznaczyć należy, że w Polsce przedwojennej nie miała miejsca sytuacja, w której dopusz- 20 Państwo wyjątkowo tylko pozwalało na emisję prywatnych pożyczek premiowych i loteryjnych, a jeśli już, to dla celów filantropijno-społecznych. Zob. R. Rybarski, op. cit., s. 356 i n. 21 Przywilej pupilamości państwo przyznawało czasem również papierom niepaństwowym o stałym oprocentowaniu i zabezpieczonym hipotecznie.

10 BSE 9 czono by do kontroli wierzycieli nad gospodarką, tak, jak to wystąpiło w Austrii w 1922 r., która pod egidą Ligi Narodów, zaciągnęła zagraniczną pożyczkę, gwarantowaną przez kilka państw zachodnich. Komisarz Ligi Narodów dysponował wpływami z tej pożyczki, pokrywał z niej deficyt budżetowy, przeprowadzając równocześnie akcję oszczędnościową. Cały plan sanacji finansów austriackich, łącznie z systemem walutowym został opracowany przez czynniki międzynarodowe. Taki stan nie trwał jednak długo, gdyż ograniczał suwerenność państwa austriackiego. W późniejszych pożyczkach stabilizacyjnych udzielanych innym państwom, zastosowano już w słabszym stopniu podobne metody, ale upadek autorytetu finansów międzynarodowych podkopał ich kontrolę nad finansami państwowymi. Reasumując, nabywcy polskich obligacji skarbowych mogli korzystać z dwojakiego rodzaju przywilejów: z podatkowych i bezpieczeństwa pupilarnego. Przywileje podatkowe, przyznawane były papierom o starym oprocentowaniu, ograniczały się do uwolnienia kuponów od podatku od kapitałów i rent. Dalej idące przywileje posiadały jedynie obligacje państwowych pożyczek zagranicznych, z zagwarantowaną wypłatą kapitału i procentów, bez potrąceń z tytułu jakichkolwiek obecnych lub przyszłych podatków polskich. Początkowo uwolnienie od podatku od kapitałów i rent posiadały jedynie papiery państwowe, z czasem jednak przywilej ten zyskały emisje banków państwowych, a ustawa z 17 maja 1927 r. (Dz.U. R.P. nr 46, poz. 403) rozszerzyła ten przywilej na listy zastawne, emitowane przez instytucje kredytowe. Jak to wspomniano wcześniej, początkowo nie spotykane było w Polsce uwolnienie dochodu, płynącego z papierów procentowych, od podatku dochodowego, później przywileje takie zostały wprowadzone, np. 3% pożyczka inwestycyjna z 1935 r. I i II emisji zwolnienie takie przewidywała. 22 Rząd polski zobowiązał się do uiszczenia francuskich podatków od kuponów emitowanej we Francji transzy 7% pożyczki stabilizacyjnej z 1927 r. Tym też tłumaczono wyższy na giełdzie paryskiej niż na innych kurs obligacji tej pożyczki. Skarb Państwa przejął na siebie również wszelkie opłaty, jakie we Włoszech obciążały obligacje 7% pożyczki włoskiej z 1924 r. Przywilej bezpieczeństwa pupilarnego posiadały wszystkie papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu z nielicznymi wyjątkami (wyłączone były obligacje przemysłowe). Rozporządzenie Prezydenta RP z 15 lutego 1928 r. (Dz. U. R.P. nr 17, poz. 141) o sposobie lokowania funduszów przez osoby prawa publicznego, fundacje i osoby bezwłasnowolne wymieniało jako dozwolone lokaty: papiery państwowe lub przez państwo gwarantowane, obligacje Polskiego Banku Komunalnego i Komunalnego Banku Kredytowego, listy zastawne emitowane z zabezpieczeniem pupilarnym (tzn. oparte na pożyczkach zabezpieczonych na nieruchomościach miejskich i ziemskich; warunkom tym odpowiadały listy zastawne wszystkich towarzystw kredytowych ziemskich, towarzystw kredytowych miejskich oraz banków hipotecznych), wreszcie inne papiery o ile posiadały bezpieczeństwo pupilarne według przepisów lokalnych. 22 Przywileje wspomnianej pożyczki zapisane były następująco: 1) obligacje i przychody z nich wolne są od wszelkich podatków i danin państwowych oraz samorządowych, 2) obligacje mają wszelkie prawa pupilarne, 3) obligacje są premiowane: a) w postaci wygranych, b) w postaci nadpłaty ponad wartość imienną w cenie wykupu obligacji umarzanych, 4) obligacje przyjmowane są według ich imiennej wartości na opłatę należności, powstałych przed dn. 1.IV.1935 r. w państwowych podatkach: gruntowym, od nieruchomości, przemysłowym i dochodowym w częściach przypadających na Skarb Państwa oraz na opłatę należności powstałych przed dn. 1.IV r. w podatkach spadkowym i od darowizn. (Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1937 r., Dz.U. R.P. nr 27, poz. 197).

11 10 BSE Oprocentowanie papierów wartościowych Uznaje się, że oprocentowanie emitowanych papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu było bardzo wysokie. Typem najczęściej spotykanym był papier 8%, i 10% (10% pożyczka kolejowa z 1924 r., listy zastawne niektórych towarzystw kredytowych miejskich). Dzięki temu ciężar długu bardzo się dawał odczuwać jednostkom, obciążonym pożyczkami emisyjnymi, szczególnie w okresie depresji i spadku cen, który rozpoczął się w 1929 r. Podobnie jak w innych krajach rząd polski przystąpił do ustawowego zmniejszania ciężaru długu emisyjnego. Ustawa konwersyjna (Dz.U. R.P. nr 115 z 1932 r., poz. 950) zmniejszyła od 1 stycznia 1933 r. oprocentowanie pożyczek, udzielonych przez towarzystwa kredytowe ziemskie i Wileński Bank Ziemski do 4 1/2%, a przez towarzystwa kredytowe miejskie, banki hipoteczne i komunalne do 5% (z wyjątkiem pożyczek zabezpieczających papiery, emitowane publicznie za granicą i notowane na giełdach zagranicznych), zmniejszając jednocześnie oprocentowanie emitowanych listów zastawnych. i obligacji m. zabezpieczeniem powyższych pożyczek (z wyjątkiem papierów posiadających gwarancję państwową). Oprocentowanie pożyczek, udzielonych przez banki państwowe, miało być zmniejszone nie niżej niż do 5 l/2%. 23 Terminy spłaty pożyczek państwowych 24 Pożyczka może nie mieć określonego terminu spłaty (pożyczka rentowa); pożyczka umarzalna może albo podlegać wykupowi w jednej dacie, albo też stopniowej amortyzacji. Odbywa się to albo przez wylosowanie oznaczonej planem amortyzacyjnym części obligacji co roku, albo też przez jej skup na giełdzie. Przed pierwszą wojną światową dość popularne były zwłaszcza we Francji pożyczki rentowe. Państwo wypuszczając obligacje renty państwowej zobowiązywało się płacić od nich procent, nie podejmując się jednocześnie spłaty kapitału. Obligacje te cieszyły się nawet dość dużym popytem, gdyż wielu wierzycielom (rentierom), zależało na stałym i pewnym oprocentowaniu kapitału, a nie na otrzymaniu go z powrotem w określonym terminie. Papier ten miał też swój kurs giełdowy, nie niższy na ogół od kursów pożyczek długoterminowych. Posiadacz renty, gdy potrzebował gotówki, mógł ją w każdej chwili spieniężyć. Data wykupu renty zależała od państwa, czasami jednak, by zachęcić wierzycieli, którzy chcieli mieć ustaloną na dłuższy czas pewność lokaty, państwo gwarantowało, że przez określony czas nie wykupi renty. Po pierwszej wojnie światowej pożyczki rentowe straciły na znaczeniu w wielu państwach, w Polsce natomiast odżyły, jako sposób spłaty zobowiązań państwowych. W latach państwo płaciło za grunty, przejęte na cele reformy rolnej 5% rentę ziemską, a od 1933 r. 3% rentę ziemską, korzystającą z różnych przywilejów podatkowych. Później emitowana miała być nowa 5% renta wieczysta, przeznaczona na lokaty kapitałów instytucji ubezpieczeniowych i innych zakładów publicznych. Inne pożyczki były pożyczkami długoterminowymi, ze z góry określonym terminem spłaty. W praktyce istniały dwa systemy tej spłaty: - pierwszy polegał na tym, że zaciągano pożyczkę np. na 10, 20 lat i spłacano ją w całości 23 Zob. Z. Siemiński, op. cit., s. 167 i n. 24 Zob. Roman Rybarski, Nauka Skarbowoścl, Zakład Drukarski F. Wyszyński i S-ka, Warszawa 1935, s. 357 i n.

12 BSE 11 jednorazowo po upływie tego terminu. Dogodną dla dłużnika była w tym przypadku okoliczność, że przez cały czas płacił tylko procenty, niedogodną zaś konieczność jednorazowego znaczącego obciążenia budżetu w dość dalekiej nieraz przyszłości, ale bez pewności czy znajdą się środki na spłatę pożyczki, a jeśli nawet, to czy będzie możliwe zaciągnięcie nowej pożyczki, - drugi - najczęściej stosowany - polegający na stopniowej amortyzacji długu. Umarzanie odbywało się albo w ten sposób, że wylosowywało się co roku odpowiednią ilość obligacji (np. w 10% pożyczce kolejowej z 1924 r. amortyzacja odbywała się drogą półrocznych losowań, tj. 1 lutego i 1 sierpnia), albo też Skarb Państwa skupował je za odpowiednią sumę. Istniały różne warianty umarzania pożyczek. Amortyzacja nie musiała zaczynać się od razu, a dopiero po kilku latach. Albo też rozkładano równomiernie cały ciężar amortyzacji i oprocentowania na poszczególne lata, zaczynając od bardzo niskiej raty amortyzacyjnej, gdy oprocentowanie kosztuje więcej, podnosząc stopniowo co roku część umarzalną, w miarę jak obniżał się ciężar procentów. Konwersja pożyczek 25 Konwersją pożyczek nazywa się zamianę jednej lub więcej pożyczek państwowych na inną pożyczkę. Celem konwersji jest zmniejszenie ilości pożyczek, uzyskanie dogodniejszych warunków spłaty czy obniżenie ciężaru oprocentowania. Prawidłowa konwersja jest dobrowolną, przymusowa konwersja podrywa zaufanie do państwa, jako do wierzyciela. Konwersje przeprowadza państwo w ten sposób, że posiadaczom pożyczek, których termin płatności jeszcze nie nadszedł, względnie posiadaczom renty państwowej proponuje nabycie pożyczki nowego typu, na nowych warunkach w zamian za dawną, względnie też zmusza ich do tego. Celem konwersji może być najpierw konsolidacja pożyczek, wypuszczonych w różnych okresach na różnych warunkach, na jedną, względnie na dwa ich typy. Następnie może państwo zmierzać do tego, by uzyskać w drodze konwersji lepsze warunki amortyzacji. Np. zbliża się termin płatności dużej pożyczki umarzalnej jednorazowo; Skarb Państwa proponuje wierzycielom zamiast gotówki, nową pożyczkę. Najważniejszym celem konwersji jest jednak zmniejszenie ciężaru oprocentowania, względnie spłaty pożyczek. W okresie przed I wojną światową najwięcej konwersji i z największym sukcesem przeprowadziła Anglia. Po wojnie konwersje zostały ułatwione przez wahania waluty. Np. Polska w 1924 r. skonwertowała dawne pożyczki markowe na 5% pożyczkę konwersyjną w złotych. 26 Była to pozornie konwersja dobrowolna, ale posiadacz pożyczek miał do wyboru albo nową, albo spłatę dawnych po minimalnym kursie przeliczenia marek na złote. W 1936 r. natomiast wprowadzono 4% pożyczkę konsolidacyjną mającą służyć konwersji następujących pożyczek państwowych: 5% państwowej renty ziemskiej serii I, 5 1/2 % pożyczki budowlanej serii II, 5% państwowej renty wieczystej serii I, 4% premiowej pożyczki inwestycyjnej, 3% premiowej pożyczki budowlanej serii I, 6% pożyczki inwestycyjnej oraz konsolidacji innych tytułów długu wewnętrznego. W 1937 r. wprowadzono 4 1/2% wewnętrzną pożyczkę państwową, celem której była kon- 25 Ibidem, s. 359 i n. 26 Skonwertowano następujące pożyczki państwowe: asygnaty pożyczki państwowej z 1918 r., 5% długoterminową pożyczkę państwową z 1920 r., 5% krótkoterminową pożyczkę państwową z 1920 r., 4% państwową pożyczkę premiową z 1920 r. oraz skonwertowano niektóre zobowiązania poaustnackie i pokryto wkładki oszczędnościowe w P.K.O. z przekazów w walutach pełnowartościowych.

13 12 BSE wersja pożyczek państwowych i samorządowych: 6% pożyczki dolarowej z 1920 r., 8% pożyczki dolarowej z 1925 r., 7% pożyczki stabilizacyjnej transzy dolarowej z 1927 r., 7% pożyczki dolarowej Województwa Śląskiego z 1928 r., 7% pożyczki dolarowej m. st. Warszawy z 1928 r. 27 Charakterystyczne dla papierów skarbowych w Polsce w okresie przedwojennym było to, że państwo najczęściej zaciągało pożyczki długoterminowe na rynkach zagranicznych, przy czym warunki spłat tych pożyczek były zróżnicowane i nie zawsze - z uwagi na wysokie oprocentowanie - korzystne. Wzorem innych państw Polska zmuszona była do dokonywania konwersji zaciągniętych pożyczek, przy czym konwersje, jak to wcześniej zaznaczono, dotyczyły przede wszystkim pożyczek krajowych. Pożyczki zaciągane były na konkretne, z góry określone cele, np. 3% premiowa pożyczka inwestycyjna z 1935 r. zaciągnięta była: 1) na rozbudowę sieci komunikacyjnej, roboty wodne i popieranie ruchu budowlanego oraz na inwestycje o zasięgu ogólnopaństwowym, 2) na częściową spłatę lub konwersję innych tytułów długu wewnętrznego Skarbu Państwa. Z kolei 7% pożyczka zagraniczna w lirach włoskich z 1924 r. zaciągnięta została na cele związane ze stworzeniem Polskiego Monopolu Tytoniowego. Zakończenie Patrząc na przedwojenne doświadczenia w zakresie emisji skarbowych papierów wartościowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w obecnych realiach gospodarki polskiej nasuwają się następujące uwagi: Po pierwsze, celowe wydaje się dążenie do zwiększania emisji papierów skarbowych o dłuższym okresie wykupu (początkowo mogłyby to być obligacje pięcioletnie, później o dłuższych terminach). Służyć one powinny konkretnym celom gospodarczym i społecznym np. tworzeniu systemu ubezpieczeń społecznych czy finansowaniu inwestycji. Dzięki temu możliwa byłaby realizacja niektórych ważnych zadań państwa w średnich i dłuższych okresach oraz stopniowe zmniejszanie długu publicznego. Pierwsze obligacje pięcioletnie, adresowane przede wszystkim do odbiorców instytucjonalnych, mogłyby być denominowane w walutach obcych i kierowane zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Stałe oprocentowanie tych obligacji nie powinno być chyba wyższe niż 5-7% rocznie. Jednocześnie realizacji pewnych przedsięwzięć gospodarczych mogłyby służyć emisje papierów wartościowych dokonywane przez związki publiczno-prawne. Po drugie, niezbędne wydaje się zwiększanie zaufania społeczeństwa do papierów skarbowych, m.in. drogą stwarzania dodatkowych przywilejów dla dotychczasowych posiadaczy takich papierów oraz większej popularyzacji i dostępności obligacji skarbowych dla średnio i małozamożnych grup społeczeństwa w mniejszych aglomeracjach, a nawet wsiach. Po trzecie, obligacje państwowe mogą być sposobem na zwiększenie skłonności do oszczędzania. Operacja taka, niewątpliwie bardzo kosztowna w początkowym okresie jej przeprowadzania, wydaje się uzasadniona, przede wszystkim dlatego, że może sprzyjać stabilizacji gospodarczej, a przynajmniej odsuwać na pewien czas rozwiązanie niektórych problemów państwa. 27 Papiery Wartościowe notowane na Giełdzie Pieniężnej w Warszawie. Rok , Wydawnictwo Oficjalne Giełdy Pieniężnej w Warszawie, Warszawa 1939, s. 26 i 34.

14 BSE 13 Dla popularyzacji emisji obligacji państwowych można obecnie wykorzystać m.in. następujące okoliczności: - umożliwienie notowania obligacji na giełdzie papierów wartościowych (GPW), pozwalające nabywcom tych papierów na szybkie ich "upłynnienie" w razie konieczności i ulokowanie wolnych środków gdzie indziej (np. w zakup akcji, na koncie bankowym), - duże zainteresowanie akcjami na GPW oraz widoczną popularność papierów państwowych w krajach zachodnich, gdzie obligacje skarbowe, mimo że przynoszą niekiedy mniejszy dochód to są chętnie nabywane z uwagi na wysokie bezpieczeństwo tych lokat, - występujący od paru lat spadek inflacji i przewidywania dalszego słabnięcia tempa wzrostu cen. Tendencja taka oznaczać może obniżkę stóp procentowych i wzrost konkurencyjności lokat w obligacje i akcje, - duży potencjał produkcyjny znajdujący się w rękach państwa. Stanowić on może dobre zabezpieczenie dla papierów skarbowych, - wysokie obciążenie podatkami i skalę redystrybucji budżetowej. Zastosowanie w emisjach papierów różnorakich zwolnień podatkowych może być interesującą zachętą dla nabywców tych papierów. Będzie to sposób obniżania obciążenia podatkowego i skali redystrybucji budżetowej, które nie służą ekspansji gospodarczej. Niezrozumiała jest dość często wysuwana argumentacja niskiego popytu krajowego na obligacje skarbowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie podejmuje się prób stworzenia takiego popytu, a pierwsze działania w tym kierunku były błędne. W świetle wysokiego zadłużenia zagranicznego oraz postrzegania Polski na Zachodzie jako kraju mało jeszcze stabilnego, cena, jaką trzeba zapłacić, kierując emisję obligacji państwowych do inwestorów zagranicznych, może być bardzo wysoka, stąd celowe jest chyba orientowanie się również na rynek wewnętrzny.

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5.

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Pośrednicy Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe są to kontrakty powodujące powstanie aktywów

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ

ZARYS HISTORII POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ ZARYS HISTORII POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ Cecylia Leszczyńska WARSZAWA Warszawa 2010 Recenzent: Paweł Wyczański Ilustracje wykorzystane w opracowaniu pochodzą z następujących źródeł: Archiwum rodziny

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ

SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ KNUV 2014; 4(42): 156-186 Andrzej Dąbkowski Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ Streszczenie Publikacja ta poświęcona jest mniej znanemu

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo