Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Chłopeckiego

2 Spis treści Wykaz skrótów... 8 Wstęp Rozdział 1.Systemy handlu uprawnieniami do emisji Podstawy teoretyczne i początki systemów handlu uprawnieniami do emisji Budowa światowego systemu handlu uprawnieniami do emisji Unijny system handlu uprawnieniami do emisji Rozdział 2.Charakter prawny uprawnień do emisji Uwagi ogólne - niejednolita klasyfikacja uprawnień do emisji w różnych porządkach prawnych Uprawnienia do emisji a publiczne prawa podmiotowe i prywatne prawa podmiotowe Klasyfikacje dóbr według ich właściwości fizykalnych Pojęcie prawa podmiotowego Prywatne prawa podmiotowe a publiczne prawa podmiotowe. Przesłanki uznania uprawnień do emisji za publiczne prawa podmiotowe Uprawnienia do emisji jako prawa podmiotowe względne, majątkowe i zbywalne Szczególny status uprawnień do emisji przed początkiem okresu rozliczeniowego (problem ekspektatywy nabycia uprawnień do emisji) Potrzeba porównania uprawnień do emisji z innymi bytami prawnymi Uprawnienia do emisji a koncesja Uprawnienia do emisji a prawa na dobrach niematerialnych Uprawnienia do emisji a towary giełdowe Uprawnienia do emisji a instrumenty finansowe Podział instrumentów rynku towarowego na instrumenty finansowe i towary giełdowe - kwalifikacja uprawnień do emisji jako towarów giełdowych w oderwaniu od ich cech konstrukcyjnych Uprawnienia do emisji a finansowe instrumenty pochodne Klasyczne teorie papieru wartościowego a papier wartościowy zdematerializowany Znaczenie zapisu na rachunku nabycie pierwotne Znaczenie indywidualnego kodu uprawnień do emisji

3 2.7.6 Brak możliwości rozporządzenia uprawnieniem do emisji bez dokonywania zapisu na rachunku. Nabycie uprawnień do emisji w oparciu o zaufanie do zapisu na rachunku (ex fide bona) Uprawnienia do emisji jako papier wartościowy w ujęciu szerokim Uprawnienia do emisji jako papier wartościowy opiewający na publiczne prawo podmiotowe Podsumowanie Uprawnienia do emisji a środki pieniężne na rachunku bankowym Uprawnienia do emisji a walor giełdowy Znaczenie Trzeciego i Czwartego Rozporządzenia Rejestrowego dla kwalifikacji uprawnień do emisji Podsumowanie - wnioski co do kwalifikacji uprawnień do emisji Kwalifikacja uprawnień do emisji jako praw mogących być przedmiotem zabezpieczenia Rozdział 3.Reżim przenoszenia tytułu prawnego do uprawnień do emisji Prawo właściwe dla oceny przeniesienia tytułu do uprawnień Regulacja polskiej ustawy - Prawo międzynarodowe prywatne Regulacja Rozporządzenia Rzym I Regulacja Konwencji Haskiej Charakter prawny rachunku uprawnień do emisji w świetle prawa polskiego Ogólna regulacja instytucji rachunku w prawie polskim Procedura otwarcia rachunku, treść umowy i zamykanie rachunku Podmiot prowadzący rachunek Rejestr Unii jako jednopoziomowy system depozytowy Cywilistyczny model sprzedaży Znaczenie rachunku prowadzonego przez towarowy dom maklerski Rozdział 4.Przeniesienie na zabezpieczenie Charakter prawny powierniczego przeniesienia na zabezpieczenia i dopuszczalność jego stosowania w odniesieniu do uprawnień do emisji Charakterystyka przelewu wierzytelności Charakterystyka przewłaszczenia na zabezpieczenie Wnioski co do kwalifikacji powierniczego przewłaszczenia na zabezpieczenie uprawnień do emisji Przewłaszczenie zbioru uprawnień do emisji Przeniesienie na zabezpieczenie na podstawie ZabFinU Prawa i obowiązki beneficjenta przewłaszczenia Zaspokojenie UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 3

4 4.9 Wygaśnięcie Spłata zabezpieczonej wierzytelności Przelew zabezpieczonej wierzytelności bez przedmiotu zabezpieczenia Rozdział 5.Przewłaszczenie a zastaw Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako tymczasowe zabezpieczenie - do czasu wpisu zastawu rejestrowego Możliwość przewłaszczenia na zabezpieczenie zastawionych uprawnień do emisji Powstanie zastawu mimo uprzedniego przewłaszczenia Rozdział 6.Uwagi ogólne o prawach zastawniczych obciążających uprawnienia do emisji Numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych Poglądy na temat przesłanek zastawialności praw Przesłanka oznaczalności Przesłanka posiadania wartości ekonomicznej Przesłanka zbywalności Wnioski co możliwości ustanowienia praw zastawniczych na uprawnieniach do emisji Rodzaje praw zastawniczych zabezpieczających wierzytelności prywatnoprawne Rozdział 7.Zastaw cywilny na uprawnieniach do emisji Przedmiot zastawu cywilnego Ustanawianie zastawu cywilnego Przesłanki formalne powstania zastawu cywilnego Problem oznaczenia uprawnień do emisji objętych zastawem Ustanowienie jednego zastawu na wielu uprawnieniach do emisji (jeden zastaw na wielu aktywach zastaw łączny) Możliwość ustanowienia zastawu przez nieuprawnionego Treść prawa zastawu cywilnego - obowiązki i uprawnienia zastawcy w okresie funkcjonowania zastawu Prawa zastawcy zbycie i umorzenie zastawionych uprawnień do emisji Prawa zastawnika - problem stosowania art. 319 k.c. i 330 k.c Przejście zastawu na przedmiot świadczenia problemy umorzenia uprawnień lub wygaśnięcia okresu rozliczeniowego Zaspokojenie

5 7.4.1 Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia Problem przejęcia uprawnień przez zastawnika w kontekście regulacji art. 331 k.c Wygaśnięcie Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej Zrzeczenie się Konfuzja Nabycie w dobrej wierze przez osobę trzecią Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem zmiany podmiotowe stron stosunku zobowiązaniowego Zwrot przedmiotu zastawu Zniesienie prawa Rozdział 8.Zastaw finansowy na uprawnieniach do emisji Zastaw finansowy na tle zastawu cywilnego Stosowanie przepisów o zastawie cywilnym Ograniczenia podmiotowe Przedmiot zastawu Zabezpieczana wierzytelność Ustanowienie Elementy przedmiotowo istotne Forma Dodatkowe czynności Wielość zabezpieczonych wierzytelności Treść Prawo użycia Zastępowanie zastawionych instrumentów finansowych Prawo odbioru świadczenia Zaspokojenie Uwagi wstępne szczególne znaczenie pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia Sprzedaż Przejęcie na własność Wygaśnięcie Rozdział 9.Zastaw rejestrowy na uprawnieniach do emisji Przedmiot zastawu rejestrowego UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 5

6 9.2 Ustanowienie Wymogi formalne zawarcie umowy w formie pisemnej oraz wpis do rejestru zastawów Dodatkowy wymóg niewyrażony wprost w ustawie blokada zastawionych walorów zdematerializowanych. Konkretyzacja przedmiotu zastawu i prawidłowy opis Ustanowienie zastawu rejestrowego na uprawnieniach, które zastawca nabędzie w przyszłości Znaczenie przepisu o możliwości pozostawienia przedmiotu zastawu w posiadaniu zastawcy albo osoby trzeciej Ustanowienie zastawu na rzecz działającego w dobrej wierze zastawnika pomimo braku uprawnienia zastawcy Treść zastawu rejestrowego - obowiązki i uprawnienia zastawcy i zastawnika w okresie funkcjonowania zastawu Prawa zastawcy zbycie i umorzenie zastawionych uprawnień do emisji Przejście zastawu na przedmiot świadczenia problemy umorzenia uprawnień lub wygaśnięcia okresu rozliczeniowego Zaspokojenie Ogólne uwagi o trybach pozaegzekucyjnych Obowiązek zawiadomienia o zamiarze podjęcia czynności mających na celu zaspokojenie zastawnika Przejęcie na własność przedmiotu zastawu Sprzedaż w trybie przetargu publicznego Zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa - po przejęciu przedsiębiorstwa w zarząd Zaspokojenie z czynszu dzierżawnego przedsiębiorstwa Wygaśnięcie Uwagi ogólne - odpowiednie stosowanie regulacji dotyczących zastawu cywilnego Wygaśnięcie zastawu wobec braku wiedzy zastawcy o istnieniu zastawu rejestrowego - art. 13 pkt 1 ZastRejU Wygaśnięcie zastawu wobec zbycia aktywów zwykle zbywanych w zakresie działalności gospodarczej zastawcy art. 13 pkt 2 ZastRejU Wygaśnięcie zastawu po upływie 20 lat od chwili wpisu art. 18a ZastRejU Rozdział 10. Zastaw skarbowy na uprawnieniach do emisji Rozdział 11. Blokada Uwagi wstępne. Charakter zabezpieczenia

7 11.2 Ustanowienie Treść Zaspokojenie Wygaśnięcie Rozdział 12. Blokada finansowa Uwagi wstępne. Charakter zabezpieczenia Ustanowienie Treść Zaspokojenie Wygaśnięcie Rozdział 13. Egzekucja Uwagi ogólne Właściwe przepisy Mechanika egzekucji Zajęcie Skutki zajęcia Sprzedaż egzekucyjna Prawa uczestników postępowania egzekucyjnego Ochrona praw zastawcy Ochrona praw zastawnika Moment skuteczności zastawu Kolejność zaspokojenia kolizja różnego rodzaju zastawów Kolejność zaspokojenia zbieg pozaegzekucyjnego sposobu zaspokojenia z przedmiotu zastawu z postępowaniem egzekucyjnym skierowanym do rzeczy obciążonej zastawem Kolejność zaspokojenia kolizja kilku zastawów rejestrowych Rozdział 14. Podsumowanie Bibliografia Synopsis of PhD thesis on the topic: Emission allowances as an object of trade and as collateral UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 7

8 Wykaz skrótów 1. Akty prawne Czwarte Rozporządzenie Rejestrowe - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające Rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z r., s. 1-59). Dekret o prawie rzeczowym - Dekret z dnia 11 października 1946 r. o prawie rzeczowym (Dz. U. nr 57, poz. 319, ze zm.). Drugie Rozporządzenie Rejestrowe - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 270 z r., s. 1-52, ze zm.). Dyrektywa 2002/47- dyrektywa 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie ustanawiania zabezpieczeń finansowych (Dz. Urz. UE L 168 z r., s , ze zm.). Dyrektywa 2003/87 - dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Europie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z r., s , ze zm.). Dyrektywa 2008/101 - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej (Dz. Urz. UE L 8 z r., s. 3-21). Dyrektywa 2009/29 - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu

9 usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 140 z r., s ). Dyrektywa ISD - dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (Dz. Urz. UE L 141 z , s , ze zm.). Dyrektywa MAD - dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz. Urz. UE L 96 z r., s , ze zm.). Dyrektywa MiFID - dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 145 z r., s. 1-44, ze zm.). Dyrektywa MiFID II - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 173 z r., s ) GiełdyTowU ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 197, ze zm.). k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.). k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.). k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.). Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.). UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 9

10 Konwencja Haska - Konwencja haska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie prawa właściwego w przedmiocie pewnych praw z papierów wartościowych posiadanych przez pośrednika (Convention of 6 July 2005 on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held with an Intermediary). MiędzPrPryw - ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432, ze zm.). ObrFinU ustawa z dnia 29 maja 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, ze zm.). Ordynacja Podatkowa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.). PodDochU - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.). PrBank ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, ze zm.). PrEnerg ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.). PrOchrŚrod ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.). Protokół z Kioto - protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 203, poz. 1684). PrPapW - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, ze zm.). PrPapWFundPow - ustawa z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (tekst jedn. Dz.U. Dz 1994 r., Nr 58, poz. 239, ze zm.). PrUpadł - ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, ze zm.). 10

11 PrWłPrzem - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1410, ze zm.) Rozporządzenie 1287/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z r., s. 1 25). Rozporządzenie Aukcyjne - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z r., s. 1-41, ze zm.). Rozporządzenie Organizacyjne - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz. U. Nr 134, poz. 892, ze zm.). Rozporządzenie o Przetargu - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 45, poz. 371). Rozporządzenie o Trybie Postępowania Firm Inwestycyjnych rozporządzenie Ministra Finansów z 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1078, ze zm.). Rozporządzenie Rzym I - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z dnia r., s. 6-16, ze zm.) UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 11

12 Rozporządzenie Rzym II - Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ( Rzym II ) (Dz. Urz. UE L 199 z dnia r., s ). Trzecie Rozporządzenie Rejestrowe - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiające rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/2010 (Dz. Urz. UE L 315 z r., s. 1-54). Ustawa implementująca dyrektywę MiFiD - ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 165, poz ). Ustawa o handlu - ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, ze zm.). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.). Ustawa o systemie handlu - ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, ze zm.) Ustawa o systemie zarządzania - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1107, ze zm.). ZabFinU ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 942, ze zm.). ZastRejU - ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 67, poz. 569, ze zm.) 12

13 2. Projekty aktów prawnych Projekt nowej ustawy o systemie handlu projekt z dnia 10 grudnia 2013 r. ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. 3. Czasopisma i publikatory MoP - Monitor Prawniczy OSN - Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNC-ZD - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna - Zeszyt Dodatkowy OSNKW - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSP - Orzecznictwo Sądów Polskich PB - Prawo Bankowe PiP - Państwo i Prawo PiPUE - Prawo i Podatki Unii Europejskiej PiŚ - Prawo i Środowisko PN - Przegląd Notarialny PPE - Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH - Przegląd Prawa Handlowego PPW - Prawo Papierów Wartościowych PS - Przegląd Sądowy 4. Inne skróty AAU - Assigned Amount Units UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 13

14 CER - Certified Emission Reduction CDM - Clean Development Mechanism EEX - European Energy Exchange EUA - European Union Allowance ERU - Emission Reduction Unit ETS - European Trading Scheme EUTL - European Union Transaction Log ITL - International Transaction Log GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. JI - Joint Implementation Katalog sposobu opisu - Katalog sposobu opisu przedmiotów zastawu stanowiący Załącznik nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz. U. Nr 134, poz. 892, ze zm.) KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KASHUE - Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KNF - Komisja Nadzoru Finansowego KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd krajowy plan - krajowy plan rodziału uprawnień do emisji dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Krajowy Rejestr - Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji NSA - Naczelny Sąd Administracyjny 14

15 RMU - Removal Unit SN - Sąd Najwyższy TGE - Towarowa Giełda Energii S.A. TK - Trybunał Konstytucyjny WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 15

16 Wstęp Głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie mechanizmów obrotu uprawnieniami do emisji oraz sposobów ich wykorzystania na cele ustanowienia zabezpieczeń spłaty wierzytelności. Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych oraz powiązane z nimi różnego rodzaju jednostki redukcji emisji doczekały się już szeregu wypowiedzi doktryny prawniczej na ich temat, jednak ich charakter prawny w dalszym ciągu jest niejednoznaczny. Tymczasem rozwój handlu uprawnieniami do emisji zmusza do zadawania szeregu fundamentalnych pytań na temat statusu tego rodzaju praw. Pierwsze analizy prawne dotyczące podstawowego sposobu wykorzystania uprawnień do emisji w obrocie, czyli sprzedaży, nie wyczerpały wszystkich kwestii związanych z reżimem alienacji uprawnień do emisji. Zdecydowana większość z nich została opracowana przed wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiającego rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/ (Trzecie Rozporządzenie Rejestrowe), które w fundamentalny sposób zmieniło ten reżim. Co więcej, mechanizm obrotu uprawnieniami do emisji uległ kolejnym modyfikacjom (wprawdzie już nie tak fundamentalnym) wraz z uchyleniem Trzeciego Rozporządzenia Rejestrowego i przyjęciem Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego Rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/ (Czwarte Rozporządzenie Rejestrowe). Potrzeba zbadania mechanizmu sprzedaży uprawnień do emisji pozostaje w związku z tym w dalszym ciągu aktualna i nie zostanie pominięta w niniejszej pracy. Jednocześnie praktyka obrotu wymusza udzielenie odpowiedzi na następne, dalej idące pytania odnośnie możliwości wykorzystania uprawnień do emisji także na inne cele, a 1 Dz. Urz. UE L 315 z r., s Dz. Urz. UE L 122 z r., s

17 więc przede wszystkim w celu ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności, a w tym kontekście w szczególności o możliwość ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych. Zagadnienia te należą do ważkich z punktu widzenia praktyki obrotu, gdyż brak pewności co do reżimu prawnego ustanawiania zabezpieczeń na uprawnieniach do emisji powoduje wzrost kosztów finansowania. Istnienie przejrzystego, gwarantującego sprawną egzekucję systemu zabezpieczeń jest nieodzowne dla istnienia i rozwoju finansowania przedsięwzięć przez podmioty zewnętrzne, w szczególności przez banki. Jednocześnie warto pamiętać, że w praktyce finansowanie podmiotów dysponujących uprawnieniami do emisji często może być przeznaczone na projekty związane z ochroną środowiska. Wskazuje to, że wykreowanie przez normy prawne uprawnień do emisji może sprzyjać redukcji zanieczyszczeń nie tylko dzięki handlu uprawnieniami, ale także poprzez wykorzystanie uprawnień jako przedmiotów zabezpieczenia. Niejasności dotyczące możliwości i skuteczności ustanawiania zabezpieczeń na omawianych prawach mogą istotnie podwyższyć koszty uzyskania finansowania przedsięwzięć przez instytucje kredytowe, a nawet przesądzić o niemożności realizacji transakcji 3. Czynnikami wpływającymi na ostrożne podejście do wykorzystania uprawnień do emisji jako przedmiotu zabezpieczenia w ostatnich latach były także duża zmienność ich cen oraz niska płynność rynku 4. Jednakże w miarę rozwoju omawianego rynku oraz coraz lepszego jego zrozumienia przez uczestników obrotu, tego rodzaju czynniki ekonomiczne odchodzą w cień. W tym kontekście zbadanie prawnych możliwości wykorzystania uprawnień do emisji w celu ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności staje się coraz pilniejsze. Możliwość wykorzystania uprawnień do emisji jako zabezpieczenia wierzytelności została już dostrzeżona przez prawodawcę europejskiego, co znalazło wyraz w postulacie (zawartym w punkcie (13) Preambuły do Trzeciego Rozporządzenia Rejestrowego, następnie powtórzonym w punkcie (27) Preambuły do Czwartego Rozporządzenia Rejestrowego), aby kwestie ustanowienia dodatkowych rachunków uprawnień do emisji lub innych środków, które umożliwiłyby zastosowanie uprawnień do emisji jako zabezpieczenia, zostały przeanalizowane w kontekście przeglądu tegoż rozporządzenia. Potrzeba zbadania reżimu czynności prawnych dotyczących uprawnień do emisji i dokonywanych tytułem causae cavendi stanowiła punkt wyjścia dla niniejszej pracy. Szczególnym bodźcem do poświęcenia uwagi zabezpieczeniom na uprawnieniach do emisji 3 Zob. P. Traylor, J. Morin, An allowance to take to the bank, Environmental Finance, July-August 2008, s D. E. Thring, Carbon Credits as Collateral, Lang Michener LLP InBrief Fall 2010 and the Environment, Energy & Emissions Trading Brief Summer UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 17

18 była okoliczność, że zagadnienie to nie doczekało się praktycznie żadnych wypowiedzi w polskiej doktrynie i judykaturze i jedynie szczątkowych wzmianek w literaturze europejskiej, zwykle zresztą ograniczających się do stwierdzenia, iż możliwość wykorzystania uprawnień do emisji celem zabezpieczenia wierzytelności wymaga uregulowania i analizy. Tego rodzaju spostrzeżenia świadczą, że odtworzenie mechanizmu ustanawiania, funkcjonowania i egzekwowania praw wynikających z zabezpieczeń ustanawianych na uprawnieniach do emisji ma istotne znaczenie w rzeczywistości gospodarczej. Równocześnie opisanie tych mechanizmów jest niezbędne dla całościowego spojrzenia na uprawnienia do emisji jako nowy instrument prawny służący zaspokojeniu celów publicznych w możliwie elastyczny dla podmiotów prywatnych sposób. Badań nad charakterem prawnym uprawnień do emisji oraz reżimem przenoszenia praw w nich ucieleśnionych nie można oddzielić od analizy reżimu zabezpieczeń. Po pierwsze nie można zrozumieć mechanizmu funkcjonowania zabezpieczeń obciążających danego rodzaju prawa bez uprzedniego zrozumienia ogólnego mechanizmu przenoszenia takich praw, co z kolei nie jest możliwe bez dokonania ich cywilnoprawnej charakterystyki. Z drugiej strony jakakolwiek analiza zbywalnych praw majątkowych bez omówienia sposobów wykorzystania ich jako instrumentów zabezpieczenia byłaby niepełna i nie dawałaby kompleksowego obrazu danej instytucji. Ścisłe związki zagadnienia sprzedaży i przenoszenia tytułu do uprawnień do emisji z ustanawianiem zabezpieczeń wynikają także z systematyki czynności dokonywanych causae cavendi. Czynności ustanawiające zabezpieczenia na różnego rodzaju prawach zasadniczo można podzielić na trzy główne grupy. Po pierwsze, wskazać należy czynności o charakterze powierniczym, takie jak przewłaszczenie na zabezpieczenie i przelew na zabezpieczenie, które prowadzą do przeniesienia tytułu do prawa stanowiącego przedmiot zabezpieczenia, tak więc z samej swej istoty ich ustanowienie wymaga wiedzy na temat sposobu przenoszenia tytułu do uprawnień do emisji. Na drugim miejscu wymienić należy czynności ustanawiające ograniczone prawa rzeczowe, co do zasady przybierające postać hipoteki w przypadku nieruchomości i praw zastawniczych w przypadku innego rodzaju aktywów. Ustanowienie tego rodzaju zabezpieczeń nie implikuje przeniesienia tytułu prawnego do aktywów, ale może do niego prowadzić w przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę realizacji zabezpieczenia. Wreszcie wyróżnienia wymagają czynności ustanawiające zabezpieczenia o charakterze wyłącznie obligacyjnym, tj. nie przyznające beneficjentowi zabezpieczenia żadnych praw o charakterze rzeczowym, a jedynie skutkujące powstaniem zobowiązania ustanawiającego zabezpieczenia do wykonywania swych praw w stosunku do pewnych 18

19 składników majątkowych w określony w takiej czynności sposób, w tym w szczególności ograniczając prawo do rozporządzania. Zagadnienia ustanawiania zabezpieczeń na uprawnieniach do emisji jak dotychczas nie doczekały się gruntownej analizy ani w polskiej, ani zagranicznej literaturze prawniczej. Wynika to zapewne z okoliczności, że znajdują się one na przecięciu dwóch dynamicznie rozwijających się i podlegających szybkim przeobrażeniom dziedzin prawa. Te dwie dziedziny to z jednej strony zespół norm prawa cywilnego służących zabezpieczeniu realizacji wierzytelności (które to normy w części przynależą do prawa rzeczowego, a w cześci do prawa zobowiązań), a z drugiej - prawo ochrony klimatu. Przez prawo ochrony klimatu rozumiem tu zespół norm wyodrębnionych ze względu na szczególny cel, jakim jest zapobieganie wynikającym z działalności człowieka zmianom klimatu, definiowanego jako całokształt procesów fizycznych i warunków pogodowych charakterystycznych dla danego obszaru, kształtowanych pod wpływem położenia geograficznego i cech fizycznych tego obszaru 5. Tak rozumiane prawo ochrony klimatu stanowi część prawa ochrony środowiska, będącego wyodrębnioną gałęzią prawa, wyróżnioną ze względu na szczególny przedmiot regulacji i cele, wskazane już w samej jej nazwie, a wynaczane w oparciu o dorobek nauk przyrodniczych 6. Prawo ochrony klimatu jak na razie nie stanowi ukształtowanej i ściśle wyodrębnionej dziedziny prawa, co niewątpliwie wynika z faktu, że zespół norm je tworzących na gruncie polskiego systemu prawnego powstaje dopiero od kilkunastu lat i podlega ciągłym zmianom. Kolejne etapy analizy powyższych zagadnień narzucają układ niniejszej pracy. W pierwszej jej części dokonana zostanie charakterystyka prawna uprawnień do emisji. W tej części, w drodze porównania z innymi, mogącymi poszczycić się dłuższą historią instytucjami prawnymi, podejmę próbę określenia, do jakiej kategorii praw należy zakwalifikować uprawnienia do emisji lub przynajmniej cechy jakiej (jakich) kategorii praw uprawnienia do emisji wykazują w największym natężeniu. Ustalenia z tej części pracy umożliwią opisanie reżimu przenoszenia praw z uprawnień do emisji, której to kwestii poświęcona została druga część. Trzecią część poświęcono omówieniu poszczególnych typów zabezpieczeń, tj. przewłaszczeniu na zabezpieczenie, zastawowi cywilnemu, zastawowi finansowemu, zastawowi rejestrowemu oraz blokadzie finansowej i tzw. blokadzie cywilnej, a także (w ograniczonym stopniu z uwagi na praktyczną niemożność ustanowienia w 5 J. Baran, A. Janik, A. Ryszko, Handel emisjami w teorii i praktyce, Warszawa 2011, CeDeWu, s za: H. Lorenc, Klimat. Wybrane zagadnienia, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa s Szerzej na temat prawa ochrony środowiska jako gałęzi prawa: R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2000, s. 107 i n. UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 19

20 obecnych realiach ekonomicznych) zastawowi skarbowemu. Poszczególne rozdziały tej części składają się z podrozdziałów omawiających kwestie: (i) kwalifikacji uprawnień do emisji jako przedmiotu, na którym może być ustanowione dane zabezpieczenie, a następnie (ii) ustanowienia danego zabezpieczenia, (iii) funkcjonowania zabezpieczenia przed dochodzeniem zaspokojenia, wreszcie (iv) pozaegzekucyjnych metod zaspokojenia (o ile takie występują) oraz (v) wygasania zabezpieczenia z przyczyn innych niż zaspokojenie zabezpieczonej wierzytelności. Ostatnia, czwarta część pracy dotyczy sądowego postępowania egzekucyjnego w kontekście wszystkich zabezpieczeń. Szczególny charakter uprawnień do emisji, funkcjonujących na styku prawa publicznego i prywatnego, sprawia, że niemożliwe byłoby pominięcie w niniejszej pracy wątków administracyjnoprawnych, zwłaszcza w części poświęconej analizie natury prawnej uprawnień do emisji. Kwestie te pojawiają się w takim zakresie, w jakim związane są z tematem pracy, tj. cywilnoprawnym reżimem obrotu uprawnieniami do emisji. Pominięte zostały natomiast te kwestie, w większości administracyjnoprawne, ale w pewnym zakresie także prywatnoprawne, które dotyczą powstania i przydziału uprawnień do emisji, o ile nie wpływają one bezpośrednio na reżim handlu uprawnieniami do emisji. Praca niniejsza dotyczy uprawnień do emisji tworzonych w ramach europejskiego systemu handlu. Jest to obecnie największy obligatoryjny system handlu obejmujący podmioty prywatne biorąc pod uwagę zarówno liczbę podmiotów w nim uczestniczących jak i wolumen obrotu. Stanowi również podstawowy system handlu uprawnieniami do emisji, w którym uczestniczą podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. Na świecie funkcjonowały lub funkcjonują także inne reżimy obrotu uprawnieniami do emisji, które wzmiankowane będą w rozdziale poświęconym historii powstania omawianego instrumentu. Uwagi poświęcone innym systemom handlu uprawnieniami do emisji nie będą jednak miały na celu przedstawienia pełnego opisu takich systemów, lecz podporządkowane zostaną celowi pracy, jakim jest omówienie zasad obrotu uprawnieniami do emisji w ramach europejskiego systemu handlu. Praca niniejsza przygotowana została z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień 15 czerwca 2014 r. 20

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-04 Druk nr 2680 Warszawa, 17 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 226. Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 226. Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE Kwiecień 2004 Jarosław Wierzbicki Raport Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno Administracyjnych Katedra Prawa Finansowego Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Tom XXII, numer 4 2012

Tom XXII, numer 4 2012 Tom XXII, numer 4 2012 KOMITET REDAKCYJNY Józef Krukowski (REDAKTOR NACZELNY), Krzysztof Orzeszyna (SEKRETARZ), Marzena Dyjakowska, Ma³gorzata Kruszewska-Gagoœ, Miros³aw Sitarz Adres Redakcji: 20-950 Lublin,

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE 1 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE Krzysztof Adamowicz http://www.lp.gov.pl/members/mat/aktualnosci/zabezp_transakcji adamowiczk@wp.pl Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. A MODEL GIEŁDY PRYWATNEJ Uwagi wstępne Funkcjonowanie w państwie gospodarki rynkowej łączy się z istnieniem rynków niesformalizowanych i sformalizowanych.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI

PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI Tomasz Lis Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI Wprowadzenie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo