Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Chłopeckiego

2 Spis treści Wykaz skrótów... 8 Wstęp Rozdział 1.Systemy handlu uprawnieniami do emisji Podstawy teoretyczne i początki systemów handlu uprawnieniami do emisji Budowa światowego systemu handlu uprawnieniami do emisji Unijny system handlu uprawnieniami do emisji Rozdział 2.Charakter prawny uprawnień do emisji Uwagi ogólne - niejednolita klasyfikacja uprawnień do emisji w różnych porządkach prawnych Uprawnienia do emisji a publiczne prawa podmiotowe i prywatne prawa podmiotowe Klasyfikacje dóbr według ich właściwości fizykalnych Pojęcie prawa podmiotowego Prywatne prawa podmiotowe a publiczne prawa podmiotowe. Przesłanki uznania uprawnień do emisji za publiczne prawa podmiotowe Uprawnienia do emisji jako prawa podmiotowe względne, majątkowe i zbywalne Szczególny status uprawnień do emisji przed początkiem okresu rozliczeniowego (problem ekspektatywy nabycia uprawnień do emisji) Potrzeba porównania uprawnień do emisji z innymi bytami prawnymi Uprawnienia do emisji a koncesja Uprawnienia do emisji a prawa na dobrach niematerialnych Uprawnienia do emisji a towary giełdowe Uprawnienia do emisji a instrumenty finansowe Podział instrumentów rynku towarowego na instrumenty finansowe i towary giełdowe - kwalifikacja uprawnień do emisji jako towarów giełdowych w oderwaniu od ich cech konstrukcyjnych Uprawnienia do emisji a finansowe instrumenty pochodne Klasyczne teorie papieru wartościowego a papier wartościowy zdematerializowany Znaczenie zapisu na rachunku nabycie pierwotne Znaczenie indywidualnego kodu uprawnień do emisji

3 2.7.6 Brak możliwości rozporządzenia uprawnieniem do emisji bez dokonywania zapisu na rachunku. Nabycie uprawnień do emisji w oparciu o zaufanie do zapisu na rachunku (ex fide bona) Uprawnienia do emisji jako papier wartościowy w ujęciu szerokim Uprawnienia do emisji jako papier wartościowy opiewający na publiczne prawo podmiotowe Podsumowanie Uprawnienia do emisji a środki pieniężne na rachunku bankowym Uprawnienia do emisji a walor giełdowy Znaczenie Trzeciego i Czwartego Rozporządzenia Rejestrowego dla kwalifikacji uprawnień do emisji Podsumowanie - wnioski co do kwalifikacji uprawnień do emisji Kwalifikacja uprawnień do emisji jako praw mogących być przedmiotem zabezpieczenia Rozdział 3.Reżim przenoszenia tytułu prawnego do uprawnień do emisji Prawo właściwe dla oceny przeniesienia tytułu do uprawnień Regulacja polskiej ustawy - Prawo międzynarodowe prywatne Regulacja Rozporządzenia Rzym I Regulacja Konwencji Haskiej Charakter prawny rachunku uprawnień do emisji w świetle prawa polskiego Ogólna regulacja instytucji rachunku w prawie polskim Procedura otwarcia rachunku, treść umowy i zamykanie rachunku Podmiot prowadzący rachunek Rejestr Unii jako jednopoziomowy system depozytowy Cywilistyczny model sprzedaży Znaczenie rachunku prowadzonego przez towarowy dom maklerski Rozdział 4.Przeniesienie na zabezpieczenie Charakter prawny powierniczego przeniesienia na zabezpieczenia i dopuszczalność jego stosowania w odniesieniu do uprawnień do emisji Charakterystyka przelewu wierzytelności Charakterystyka przewłaszczenia na zabezpieczenie Wnioski co do kwalifikacji powierniczego przewłaszczenia na zabezpieczenie uprawnień do emisji Przewłaszczenie zbioru uprawnień do emisji Przeniesienie na zabezpieczenie na podstawie ZabFinU Prawa i obowiązki beneficjenta przewłaszczenia Zaspokojenie UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 3

4 4.9 Wygaśnięcie Spłata zabezpieczonej wierzytelności Przelew zabezpieczonej wierzytelności bez przedmiotu zabezpieczenia Rozdział 5.Przewłaszczenie a zastaw Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako tymczasowe zabezpieczenie - do czasu wpisu zastawu rejestrowego Możliwość przewłaszczenia na zabezpieczenie zastawionych uprawnień do emisji Powstanie zastawu mimo uprzedniego przewłaszczenia Rozdział 6.Uwagi ogólne o prawach zastawniczych obciążających uprawnienia do emisji Numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych Poglądy na temat przesłanek zastawialności praw Przesłanka oznaczalności Przesłanka posiadania wartości ekonomicznej Przesłanka zbywalności Wnioski co możliwości ustanowienia praw zastawniczych na uprawnieniach do emisji Rodzaje praw zastawniczych zabezpieczających wierzytelności prywatnoprawne Rozdział 7.Zastaw cywilny na uprawnieniach do emisji Przedmiot zastawu cywilnego Ustanawianie zastawu cywilnego Przesłanki formalne powstania zastawu cywilnego Problem oznaczenia uprawnień do emisji objętych zastawem Ustanowienie jednego zastawu na wielu uprawnieniach do emisji (jeden zastaw na wielu aktywach zastaw łączny) Możliwość ustanowienia zastawu przez nieuprawnionego Treść prawa zastawu cywilnego - obowiązki i uprawnienia zastawcy w okresie funkcjonowania zastawu Prawa zastawcy zbycie i umorzenie zastawionych uprawnień do emisji Prawa zastawnika - problem stosowania art. 319 k.c. i 330 k.c Przejście zastawu na przedmiot świadczenia problemy umorzenia uprawnień lub wygaśnięcia okresu rozliczeniowego Zaspokojenie

5 7.4.1 Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia Problem przejęcia uprawnień przez zastawnika w kontekście regulacji art. 331 k.c Wygaśnięcie Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej Zrzeczenie się Konfuzja Nabycie w dobrej wierze przez osobę trzecią Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem zmiany podmiotowe stron stosunku zobowiązaniowego Zwrot przedmiotu zastawu Zniesienie prawa Rozdział 8.Zastaw finansowy na uprawnieniach do emisji Zastaw finansowy na tle zastawu cywilnego Stosowanie przepisów o zastawie cywilnym Ograniczenia podmiotowe Przedmiot zastawu Zabezpieczana wierzytelność Ustanowienie Elementy przedmiotowo istotne Forma Dodatkowe czynności Wielość zabezpieczonych wierzytelności Treść Prawo użycia Zastępowanie zastawionych instrumentów finansowych Prawo odbioru świadczenia Zaspokojenie Uwagi wstępne szczególne znaczenie pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia Sprzedaż Przejęcie na własność Wygaśnięcie Rozdział 9.Zastaw rejestrowy na uprawnieniach do emisji Przedmiot zastawu rejestrowego UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 5

6 9.2 Ustanowienie Wymogi formalne zawarcie umowy w formie pisemnej oraz wpis do rejestru zastawów Dodatkowy wymóg niewyrażony wprost w ustawie blokada zastawionych walorów zdematerializowanych. Konkretyzacja przedmiotu zastawu i prawidłowy opis Ustanowienie zastawu rejestrowego na uprawnieniach, które zastawca nabędzie w przyszłości Znaczenie przepisu o możliwości pozostawienia przedmiotu zastawu w posiadaniu zastawcy albo osoby trzeciej Ustanowienie zastawu na rzecz działającego w dobrej wierze zastawnika pomimo braku uprawnienia zastawcy Treść zastawu rejestrowego - obowiązki i uprawnienia zastawcy i zastawnika w okresie funkcjonowania zastawu Prawa zastawcy zbycie i umorzenie zastawionych uprawnień do emisji Przejście zastawu na przedmiot świadczenia problemy umorzenia uprawnień lub wygaśnięcia okresu rozliczeniowego Zaspokojenie Ogólne uwagi o trybach pozaegzekucyjnych Obowiązek zawiadomienia o zamiarze podjęcia czynności mających na celu zaspokojenie zastawnika Przejęcie na własność przedmiotu zastawu Sprzedaż w trybie przetargu publicznego Zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa - po przejęciu przedsiębiorstwa w zarząd Zaspokojenie z czynszu dzierżawnego przedsiębiorstwa Wygaśnięcie Uwagi ogólne - odpowiednie stosowanie regulacji dotyczących zastawu cywilnego Wygaśnięcie zastawu wobec braku wiedzy zastawcy o istnieniu zastawu rejestrowego - art. 13 pkt 1 ZastRejU Wygaśnięcie zastawu wobec zbycia aktywów zwykle zbywanych w zakresie działalności gospodarczej zastawcy art. 13 pkt 2 ZastRejU Wygaśnięcie zastawu po upływie 20 lat od chwili wpisu art. 18a ZastRejU Rozdział 10. Zastaw skarbowy na uprawnieniach do emisji Rozdział 11. Blokada Uwagi wstępne. Charakter zabezpieczenia

7 11.2 Ustanowienie Treść Zaspokojenie Wygaśnięcie Rozdział 12. Blokada finansowa Uwagi wstępne. Charakter zabezpieczenia Ustanowienie Treść Zaspokojenie Wygaśnięcie Rozdział 13. Egzekucja Uwagi ogólne Właściwe przepisy Mechanika egzekucji Zajęcie Skutki zajęcia Sprzedaż egzekucyjna Prawa uczestników postępowania egzekucyjnego Ochrona praw zastawcy Ochrona praw zastawnika Moment skuteczności zastawu Kolejność zaspokojenia kolizja różnego rodzaju zastawów Kolejność zaspokojenia zbieg pozaegzekucyjnego sposobu zaspokojenia z przedmiotu zastawu z postępowaniem egzekucyjnym skierowanym do rzeczy obciążonej zastawem Kolejność zaspokojenia kolizja kilku zastawów rejestrowych Rozdział 14. Podsumowanie Bibliografia Synopsis of PhD thesis on the topic: Emission allowances as an object of trade and as collateral UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 7

8 Wykaz skrótów 1. Akty prawne Czwarte Rozporządzenie Rejestrowe - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające Rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z r., s. 1-59). Dekret o prawie rzeczowym - Dekret z dnia 11 października 1946 r. o prawie rzeczowym (Dz. U. nr 57, poz. 319, ze zm.). Drugie Rozporządzenie Rejestrowe - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 270 z r., s. 1-52, ze zm.). Dyrektywa 2002/47- dyrektywa 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie ustanawiania zabezpieczeń finansowych (Dz. Urz. UE L 168 z r., s , ze zm.). Dyrektywa 2003/87 - dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Europie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z r., s , ze zm.). Dyrektywa 2008/101 - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej (Dz. Urz. UE L 8 z r., s. 3-21). Dyrektywa 2009/29 - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu

9 usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 140 z r., s ). Dyrektywa ISD - dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (Dz. Urz. UE L 141 z , s , ze zm.). Dyrektywa MAD - dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz. Urz. UE L 96 z r., s , ze zm.). Dyrektywa MiFID - dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 145 z r., s. 1-44, ze zm.). Dyrektywa MiFID II - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 173 z r., s ) GiełdyTowU ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 197, ze zm.). k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.). k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.). k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.). Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.). UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 9

10 Konwencja Haska - Konwencja haska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie prawa właściwego w przedmiocie pewnych praw z papierów wartościowych posiadanych przez pośrednika (Convention of 6 July 2005 on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held with an Intermediary). MiędzPrPryw - ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432, ze zm.). ObrFinU ustawa z dnia 29 maja 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, ze zm.). Ordynacja Podatkowa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.). PodDochU - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.). PrBank ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, ze zm.). PrEnerg ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.). PrOchrŚrod ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.). Protokół z Kioto - protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 203, poz. 1684). PrPapW - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, ze zm.). PrPapWFundPow - ustawa z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (tekst jedn. Dz.U. Dz 1994 r., Nr 58, poz. 239, ze zm.). PrUpadł - ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, ze zm.). 10

11 PrWłPrzem - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1410, ze zm.) Rozporządzenie 1287/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z r., s. 1 25). Rozporządzenie Aukcyjne - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z r., s. 1-41, ze zm.). Rozporządzenie Organizacyjne - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz. U. Nr 134, poz. 892, ze zm.). Rozporządzenie o Przetargu - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 45, poz. 371). Rozporządzenie o Trybie Postępowania Firm Inwestycyjnych rozporządzenie Ministra Finansów z 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1078, ze zm.). Rozporządzenie Rzym I - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z dnia r., s. 6-16, ze zm.) UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 11

12 Rozporządzenie Rzym II - Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ( Rzym II ) (Dz. Urz. UE L 199 z dnia r., s ). Trzecie Rozporządzenie Rejestrowe - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiające rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/2010 (Dz. Urz. UE L 315 z r., s. 1-54). Ustawa implementująca dyrektywę MiFiD - ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 165, poz ). Ustawa o handlu - ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, ze zm.). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.). Ustawa o systemie handlu - ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, ze zm.) Ustawa o systemie zarządzania - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1107, ze zm.). ZabFinU ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 942, ze zm.). ZastRejU - ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 67, poz. 569, ze zm.) 12

13 2. Projekty aktów prawnych Projekt nowej ustawy o systemie handlu projekt z dnia 10 grudnia 2013 r. ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. 3. Czasopisma i publikatory MoP - Monitor Prawniczy OSN - Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNC-ZD - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna - Zeszyt Dodatkowy OSNKW - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSP - Orzecznictwo Sądów Polskich PB - Prawo Bankowe PiP - Państwo i Prawo PiPUE - Prawo i Podatki Unii Europejskiej PiŚ - Prawo i Środowisko PN - Przegląd Notarialny PPE - Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH - Przegląd Prawa Handlowego PPW - Prawo Papierów Wartościowych PS - Przegląd Sądowy 4. Inne skróty AAU - Assigned Amount Units UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 13

14 CER - Certified Emission Reduction CDM - Clean Development Mechanism EEX - European Energy Exchange EUA - European Union Allowance ERU - Emission Reduction Unit ETS - European Trading Scheme EUTL - European Union Transaction Log ITL - International Transaction Log GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. JI - Joint Implementation Katalog sposobu opisu - Katalog sposobu opisu przedmiotów zastawu stanowiący Załącznik nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz. U. Nr 134, poz. 892, ze zm.) KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KASHUE - Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KNF - Komisja Nadzoru Finansowego KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd krajowy plan - krajowy plan rodziału uprawnień do emisji dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Krajowy Rejestr - Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji NSA - Naczelny Sąd Administracyjny 14

15 RMU - Removal Unit SN - Sąd Najwyższy TGE - Towarowa Giełda Energii S.A. TK - Trybunał Konstytucyjny WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 15

16 Wstęp Głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie mechanizmów obrotu uprawnieniami do emisji oraz sposobów ich wykorzystania na cele ustanowienia zabezpieczeń spłaty wierzytelności. Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych oraz powiązane z nimi różnego rodzaju jednostki redukcji emisji doczekały się już szeregu wypowiedzi doktryny prawniczej na ich temat, jednak ich charakter prawny w dalszym ciągu jest niejednoznaczny. Tymczasem rozwój handlu uprawnieniami do emisji zmusza do zadawania szeregu fundamentalnych pytań na temat statusu tego rodzaju praw. Pierwsze analizy prawne dotyczące podstawowego sposobu wykorzystania uprawnień do emisji w obrocie, czyli sprzedaży, nie wyczerpały wszystkich kwestii związanych z reżimem alienacji uprawnień do emisji. Zdecydowana większość z nich została opracowana przed wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiającego rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/ (Trzecie Rozporządzenie Rejestrowe), które w fundamentalny sposób zmieniło ten reżim. Co więcej, mechanizm obrotu uprawnieniami do emisji uległ kolejnym modyfikacjom (wprawdzie już nie tak fundamentalnym) wraz z uchyleniem Trzeciego Rozporządzenia Rejestrowego i przyjęciem Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego Rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/ (Czwarte Rozporządzenie Rejestrowe). Potrzeba zbadania mechanizmu sprzedaży uprawnień do emisji pozostaje w związku z tym w dalszym ciągu aktualna i nie zostanie pominięta w niniejszej pracy. Jednocześnie praktyka obrotu wymusza udzielenie odpowiedzi na następne, dalej idące pytania odnośnie możliwości wykorzystania uprawnień do emisji także na inne cele, a 1 Dz. Urz. UE L 315 z r., s Dz. Urz. UE L 122 z r., s

17 więc przede wszystkim w celu ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności, a w tym kontekście w szczególności o możliwość ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych. Zagadnienia te należą do ważkich z punktu widzenia praktyki obrotu, gdyż brak pewności co do reżimu prawnego ustanawiania zabezpieczeń na uprawnieniach do emisji powoduje wzrost kosztów finansowania. Istnienie przejrzystego, gwarantującego sprawną egzekucję systemu zabezpieczeń jest nieodzowne dla istnienia i rozwoju finansowania przedsięwzięć przez podmioty zewnętrzne, w szczególności przez banki. Jednocześnie warto pamiętać, że w praktyce finansowanie podmiotów dysponujących uprawnieniami do emisji często może być przeznaczone na projekty związane z ochroną środowiska. Wskazuje to, że wykreowanie przez normy prawne uprawnień do emisji może sprzyjać redukcji zanieczyszczeń nie tylko dzięki handlu uprawnieniami, ale także poprzez wykorzystanie uprawnień jako przedmiotów zabezpieczenia. Niejasności dotyczące możliwości i skuteczności ustanawiania zabezpieczeń na omawianych prawach mogą istotnie podwyższyć koszty uzyskania finansowania przedsięwzięć przez instytucje kredytowe, a nawet przesądzić o niemożności realizacji transakcji 3. Czynnikami wpływającymi na ostrożne podejście do wykorzystania uprawnień do emisji jako przedmiotu zabezpieczenia w ostatnich latach były także duża zmienność ich cen oraz niska płynność rynku 4. Jednakże w miarę rozwoju omawianego rynku oraz coraz lepszego jego zrozumienia przez uczestników obrotu, tego rodzaju czynniki ekonomiczne odchodzą w cień. W tym kontekście zbadanie prawnych możliwości wykorzystania uprawnień do emisji w celu ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności staje się coraz pilniejsze. Możliwość wykorzystania uprawnień do emisji jako zabezpieczenia wierzytelności została już dostrzeżona przez prawodawcę europejskiego, co znalazło wyraz w postulacie (zawartym w punkcie (13) Preambuły do Trzeciego Rozporządzenia Rejestrowego, następnie powtórzonym w punkcie (27) Preambuły do Czwartego Rozporządzenia Rejestrowego), aby kwestie ustanowienia dodatkowych rachunków uprawnień do emisji lub innych środków, które umożliwiłyby zastosowanie uprawnień do emisji jako zabezpieczenia, zostały przeanalizowane w kontekście przeglądu tegoż rozporządzenia. Potrzeba zbadania reżimu czynności prawnych dotyczących uprawnień do emisji i dokonywanych tytułem causae cavendi stanowiła punkt wyjścia dla niniejszej pracy. Szczególnym bodźcem do poświęcenia uwagi zabezpieczeniom na uprawnieniach do emisji 3 Zob. P. Traylor, J. Morin, An allowance to take to the bank, Environmental Finance, July-August 2008, s D. E. Thring, Carbon Credits as Collateral, Lang Michener LLP InBrief Fall 2010 and the Environment, Energy & Emissions Trading Brief Summer UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 17

18 była okoliczność, że zagadnienie to nie doczekało się praktycznie żadnych wypowiedzi w polskiej doktrynie i judykaturze i jedynie szczątkowych wzmianek w literaturze europejskiej, zwykle zresztą ograniczających się do stwierdzenia, iż możliwość wykorzystania uprawnień do emisji celem zabezpieczenia wierzytelności wymaga uregulowania i analizy. Tego rodzaju spostrzeżenia świadczą, że odtworzenie mechanizmu ustanawiania, funkcjonowania i egzekwowania praw wynikających z zabezpieczeń ustanawianych na uprawnieniach do emisji ma istotne znaczenie w rzeczywistości gospodarczej. Równocześnie opisanie tych mechanizmów jest niezbędne dla całościowego spojrzenia na uprawnienia do emisji jako nowy instrument prawny służący zaspokojeniu celów publicznych w możliwie elastyczny dla podmiotów prywatnych sposób. Badań nad charakterem prawnym uprawnień do emisji oraz reżimem przenoszenia praw w nich ucieleśnionych nie można oddzielić od analizy reżimu zabezpieczeń. Po pierwsze nie można zrozumieć mechanizmu funkcjonowania zabezpieczeń obciążających danego rodzaju prawa bez uprzedniego zrozumienia ogólnego mechanizmu przenoszenia takich praw, co z kolei nie jest możliwe bez dokonania ich cywilnoprawnej charakterystyki. Z drugiej strony jakakolwiek analiza zbywalnych praw majątkowych bez omówienia sposobów wykorzystania ich jako instrumentów zabezpieczenia byłaby niepełna i nie dawałaby kompleksowego obrazu danej instytucji. Ścisłe związki zagadnienia sprzedaży i przenoszenia tytułu do uprawnień do emisji z ustanawianiem zabezpieczeń wynikają także z systematyki czynności dokonywanych causae cavendi. Czynności ustanawiające zabezpieczenia na różnego rodzaju prawach zasadniczo można podzielić na trzy główne grupy. Po pierwsze, wskazać należy czynności o charakterze powierniczym, takie jak przewłaszczenie na zabezpieczenie i przelew na zabezpieczenie, które prowadzą do przeniesienia tytułu do prawa stanowiącego przedmiot zabezpieczenia, tak więc z samej swej istoty ich ustanowienie wymaga wiedzy na temat sposobu przenoszenia tytułu do uprawnień do emisji. Na drugim miejscu wymienić należy czynności ustanawiające ograniczone prawa rzeczowe, co do zasady przybierające postać hipoteki w przypadku nieruchomości i praw zastawniczych w przypadku innego rodzaju aktywów. Ustanowienie tego rodzaju zabezpieczeń nie implikuje przeniesienia tytułu prawnego do aktywów, ale może do niego prowadzić w przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę realizacji zabezpieczenia. Wreszcie wyróżnienia wymagają czynności ustanawiające zabezpieczenia o charakterze wyłącznie obligacyjnym, tj. nie przyznające beneficjentowi zabezpieczenia żadnych praw o charakterze rzeczowym, a jedynie skutkujące powstaniem zobowiązania ustanawiającego zabezpieczenia do wykonywania swych praw w stosunku do pewnych 18

19 składników majątkowych w określony w takiej czynności sposób, w tym w szczególności ograniczając prawo do rozporządzania. Zagadnienia ustanawiania zabezpieczeń na uprawnieniach do emisji jak dotychczas nie doczekały się gruntownej analizy ani w polskiej, ani zagranicznej literaturze prawniczej. Wynika to zapewne z okoliczności, że znajdują się one na przecięciu dwóch dynamicznie rozwijających się i podlegających szybkim przeobrażeniom dziedzin prawa. Te dwie dziedziny to z jednej strony zespół norm prawa cywilnego służących zabezpieczeniu realizacji wierzytelności (które to normy w części przynależą do prawa rzeczowego, a w cześci do prawa zobowiązań), a z drugiej - prawo ochrony klimatu. Przez prawo ochrony klimatu rozumiem tu zespół norm wyodrębnionych ze względu na szczególny cel, jakim jest zapobieganie wynikającym z działalności człowieka zmianom klimatu, definiowanego jako całokształt procesów fizycznych i warunków pogodowych charakterystycznych dla danego obszaru, kształtowanych pod wpływem położenia geograficznego i cech fizycznych tego obszaru 5. Tak rozumiane prawo ochrony klimatu stanowi część prawa ochrony środowiska, będącego wyodrębnioną gałęzią prawa, wyróżnioną ze względu na szczególny przedmiot regulacji i cele, wskazane już w samej jej nazwie, a wynaczane w oparciu o dorobek nauk przyrodniczych 6. Prawo ochrony klimatu jak na razie nie stanowi ukształtowanej i ściśle wyodrębnionej dziedziny prawa, co niewątpliwie wynika z faktu, że zespół norm je tworzących na gruncie polskiego systemu prawnego powstaje dopiero od kilkunastu lat i podlega ciągłym zmianom. Kolejne etapy analizy powyższych zagadnień narzucają układ niniejszej pracy. W pierwszej jej części dokonana zostanie charakterystyka prawna uprawnień do emisji. W tej części, w drodze porównania z innymi, mogącymi poszczycić się dłuższą historią instytucjami prawnymi, podejmę próbę określenia, do jakiej kategorii praw należy zakwalifikować uprawnienia do emisji lub przynajmniej cechy jakiej (jakich) kategorii praw uprawnienia do emisji wykazują w największym natężeniu. Ustalenia z tej części pracy umożliwią opisanie reżimu przenoszenia praw z uprawnień do emisji, której to kwestii poświęcona została druga część. Trzecią część poświęcono omówieniu poszczególnych typów zabezpieczeń, tj. przewłaszczeniu na zabezpieczenie, zastawowi cywilnemu, zastawowi finansowemu, zastawowi rejestrowemu oraz blokadzie finansowej i tzw. blokadzie cywilnej, a także (w ograniczonym stopniu z uwagi na praktyczną niemożność ustanowienia w 5 J. Baran, A. Janik, A. Ryszko, Handel emisjami w teorii i praktyce, Warszawa 2011, CeDeWu, s za: H. Lorenc, Klimat. Wybrane zagadnienia, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa s Szerzej na temat prawa ochrony środowiska jako gałęzi prawa: R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2000, s. 107 i n. UPRAWNIENIA DO EMISJI - PRACA DOKTORSKA (XI_2013) (3).DOC 19

20 obecnych realiach ekonomicznych) zastawowi skarbowemu. Poszczególne rozdziały tej części składają się z podrozdziałów omawiających kwestie: (i) kwalifikacji uprawnień do emisji jako przedmiotu, na którym może być ustanowione dane zabezpieczenie, a następnie (ii) ustanowienia danego zabezpieczenia, (iii) funkcjonowania zabezpieczenia przed dochodzeniem zaspokojenia, wreszcie (iv) pozaegzekucyjnych metod zaspokojenia (o ile takie występują) oraz (v) wygasania zabezpieczenia z przyczyn innych niż zaspokojenie zabezpieczonej wierzytelności. Ostatnia, czwarta część pracy dotyczy sądowego postępowania egzekucyjnego w kontekście wszystkich zabezpieczeń. Szczególny charakter uprawnień do emisji, funkcjonujących na styku prawa publicznego i prywatnego, sprawia, że niemożliwe byłoby pominięcie w niniejszej pracy wątków administracyjnoprawnych, zwłaszcza w części poświęconej analizie natury prawnej uprawnień do emisji. Kwestie te pojawiają się w takim zakresie, w jakim związane są z tematem pracy, tj. cywilnoprawnym reżimem obrotu uprawnieniami do emisji. Pominięte zostały natomiast te kwestie, w większości administracyjnoprawne, ale w pewnym zakresie także prywatnoprawne, które dotyczą powstania i przydziału uprawnień do emisji, o ile nie wpływają one bezpośrednio na reżim handlu uprawnieniami do emisji. Praca niniejsza dotyczy uprawnień do emisji tworzonych w ramach europejskiego systemu handlu. Jest to obecnie największy obligatoryjny system handlu obejmujący podmioty prywatne biorąc pod uwagę zarówno liczbę podmiotów w nim uczestniczących jak i wolumen obrotu. Stanowi również podstawowy system handlu uprawnieniami do emisji, w którym uczestniczą podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. Na świecie funkcjonowały lub funkcjonują także inne reżimy obrotu uprawnieniami do emisji, które wzmiankowane będą w rozdziale poświęconym historii powstania omawianego instrumentu. Uwagi poświęcone innym systemom handlu uprawnieniami do emisji nie będą jednak miały na celu przedstawienia pełnego opisu takich systemów, lecz podporządkowane zostaną celowi pracy, jakim jest omówienie zasad obrotu uprawnieniami do emisji w ramach europejskiego systemu handlu. Praca niniejsza przygotowana została z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień 15 czerwca 2014 r. 20

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Ograniczanie rozproszonej emisji CO w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9 Tytuł: Handel emisjami w teorii i praktyce Autorzy: Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji GIS System Zielonych Inwestycji Warszawa 2011 ystem ziel Rachunek Klimatyczny oferta dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 891 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim 1.DM Consus S.A. Dom Maklerski Consus S.A. Doświadczenie Grupy Consus dot. rynku carbon, Licencja Domu Maklerskiego efekt zmian regulacji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wykaz schematów Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Rozdział II Pochodny instrument finansowy jako przedmiot opodatkowania w podatku na tle różnych dziedzin prawa 1. Przedmiot i podstawa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających UZASADNIENIE Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt ) jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Wersja końcowa z dn. 10.05.2013

Wersja końcowa z dn. 10.05.2013 Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Konferencja klimatyczna ONZ w Doha

Konferencja klimatyczna ONZ w Doha Konferencja klimatyczna ONZ w Doha Wprowadzenie Konferencja Stron (ang. Conference of the Parties - COP) jest najwaŝniejszym organem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Pojęcie papieru wartościowego w ujęciu klasycznym

Spis treści. Część I Pojęcie papieru wartościowego w ujęciu klasycznym Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Periodyki i publikatory... 15 Organy orzekające... 16 Wprowadzenie... 17 1. Cel badawczy założenia ogólne... 17 2. Funkcje i właściwości papierów wartościowych...

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Prawo rzeczowe Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe pojęcie Obciążenie prawa własności Prawa na rzeczy cudzej Ograniczony zakres uprawnień Polegają na Korzystaniu z rzeczy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obligacjach

Ustawa o obligacjach Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) Spis treści Art........................... 1 16 Rozdział 2. Rodzaje obligacji.......................... 17 27 Rozdział 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 26 czerwca 2008 r. Druk nr 187

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 26 czerwca 2008 r. Druk nr 187 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2008 r. Druk nr 187 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Przedmowa Podstawowe instytucje prawa papierów wartoœciowych wystêpuj¹ce zarówno w obrocie indywidualnym jak i masowym, z uwagi na szeroki zakres materia³u wymaga³y ujêcia w dwóch tomach Systemu Prawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 151/63/08/2015. Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych

Uchwała Nr 151/63/08/2015. Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Uchwała Nr 151/63/08/2015 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 6 oraz 39 ust. 6 Regulaminu Giełdowej

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych

Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych JUSTYNA KOZIOŁ Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia bankowych wierzytelności pieniężnych Celem pracy jest omówienie instytucji zastawu rejestrowego i próba oceny jego skuteczności w zabezpieczaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Transfer wierzytelności hipotecznych

Transfer wierzytelności hipotecznych Transfer wierzytelności hipotecznych 1) Rodzaje transferu wierzytelności hipotecznych Typy transakcji z uwzględniniem: 1.1. charakteru transakcji ( prosty przelew wierzytelności/ sekurytyzacja/ obrót wierzytelnościami/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE POWIETRZNYCH O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE POWIETRZNYCH O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW POWIETRZNYCH MATERIAŁ PRZYGOTOWANY W OPRACIU O DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/101/WE

Bardziej szczegółowo

WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, r.

WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, r. WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, 11-12-2009 r. Do zainteresowanych Dotyczy: postępowania przetargowego WSzSL/FAZ - 169 / 09 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej Spółka lub Netia ) niniejszym informuje, że decyzją nr DSPE/411/07/02/13/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na przedstawione

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych Zenon Marmaj - sędzia Ministerstwo Sprawiedliwości Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych 1. Jeśli Sejm zechce uchwalić ustawę noszącą taki właśnie tytuł, to niebawem możliwe będzie ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych Tytuł: Bank w sądzie. Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne (wyd. II) Autorzy: Bartosz Łopalewski, Paweł Cetnarowski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Działalność każdego

Bardziej szczegółowo

Zastawy rejestrowe określono następująco:

Zastawy rejestrowe określono następująco: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr...

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr... UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY nr... Umowa została zawarta w dniu... pomiędzy:...... z siedzibą...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Poniżej znajduje się wykaz zmian prawnych wprowadzonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które wprowadzają nowe zasady przeprowadzania transakcji krótkiej sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania.

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. Climate Change Services DNV Certification Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. DNV tworzymy wartość poprzez niezależną certyfikację. www.dnv.pl MANAGING RISK Wprowadzenie Zmiany

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I Prawo cywilne Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie Pojęcie Ograniczone prawa rzeczowe I Prawna forma korzystania z rzeczy (cudzej) Dająca uprawnionemu możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych LexPolonica nr 29421. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.113.759 (U) Prawo zamówień publicznych zmiany: 2010-09-16 Dz.U.2010.161.1078 art. 1 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 152 2011-02-23 Dz.U.2011.28.143

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 833).

- o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 833). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-190(4)/08 Warszawa, 25 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M.

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M. WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW adw. Leszek Rydzewski, LL.M. Program Zagadnienia wprowadzające Istota obligacji Źródła regulacji Funkcja ekonomiczna Cechy

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański 24.11.2012 r. 9.45-11.15 (90 ) i 11.30 13.00 (90 ) 1. Pojęcie prawa cywilnego 2.

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe MINISTERSTWO GOSPODARKI Sekretariat Ministra Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe Warszawa Listopad 2010 r. 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie objętej nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. (druk nr 934)

Opinia do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. (druk nr 934) Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 934) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy z dnia 12 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 19 Rozdział I Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych... 25 1. Geneza odsetek... 25 1.1. Uwagi ogólne... 25 1.2. Odsetki

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo