Materiały dydaktyczne 27. Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały dydaktyczne 27. Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi"

Transkrypt

1 Materiały dydaktyczne 27 Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi KATOWICE 2015

2

3 asp. szt. Grzegorz Filarski st. asp. Robert Bereszko Zakład Służby Kryminalnej Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi Katowice 2015

4 Redakcja: mł. insp. Jacek Słobosz Redakcja techniczna i korekta: Paweł Mięsiak Szkoła Policji w Katowicach, Katowice Pewne prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja w całości stanowi materiał dydaktyczny Szkoły Policji w Katowicach. Publikacja dostępna jest na licencji: Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-NC-ND) 3.0. Polska. Postanowienia licencji są dostępne pod adresem:

5 Spis treści Wstęp Ustawowe znamiona przestępstwa z art. 310 k.k Przedmiot ochrony Przedmioty wykonawcze przestępstwa z art. 310 k.k Pieniądze Inne środki płatnicze Dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej Dokument zawierający obowiązek wypłaty kapitału Dokument zawierający obowiązek wypłaty odsetek Dokument zawierający obowiązek wypłaty udziału w zyskach Strona przedmiotowa Czynności sprawcze przestępstwa z art k.k Czynności sprawcze przestępstwa z art k.k Wypadek mniejszej wagi Przygotowanie Zagrożenie karą Podmiot przestępstwa Strona podmiotowa. Formy winy Ustawowe znamiona przestępstwa z art. 312 k.k Przedmiot ochrony Strona przedmiotowa Podmiot przestępstwa Strona podmiotowa...33 Zakończenie...34 Literatura...35

6 Wstęp Zgodnie z Programem Szkolenia Zawodowego Podstawowego słuchacze podczas zajęć dydaktycznych z jednostki modułowej 01 dotyczącej ustalenia okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca w ramach jednostki szkolnej 03 część szczególna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń, mają przyswoić sobie wiedzę o ustawowych znamionach wybranych przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Przepisy Rozdziału XXXVII, a w szczególności normy prawne wskazane w art. 310 i 312 k.k., chronią obrót pieniędzmi i papierami wartościowymi a więc mają na celu zabezpieczenie podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym przed szkodami poniesionymi w związku z możliwością fałszerstwa instrumentów będących podstawą tegoż obrotu. Historia pieniądza w formie monetarnej sięga drugiej połowy VII w. p.n.e. kiedy to w zachodniej części Azji Mniejszej pojawiły się pierwsze, wybite w stopie złota i srebra, zwanym elektronem, znaki pieniężne zbliżone do znanych nam monet. Domniemywać należy, iż wkrótce potem, wraz z coraz szerszym upowszechnianiem się tego «wynalazku» i wzrostem jego znaczenia gospodarczego pojawiły się przypadki fałszerstwa 1. W czasach najnowszych jednak szczególnie wyraziście zaznacza się szkodliwość takich praktyk, oddziałują one bowiem wyjątkowo negatywnie na stosunki gospodarcze państwa, podważają zaufanie społeczeństwa do obiegowego środka płatniczego, utrudniają wewnętrzną stabilizację 2. Pomimo wprowadzania nowych instrumentów i rozwiązań, w szczególności w konsekwencji pojawienia się pieniądza elektronicznego i niewątpliwej wygody w korzystaniu z niego, nadal większe zaufanie budzą tradycyjne znaki pieniężne w postaci banknotów i monet. 1 B. Hołyst: Kryminalistyka, wyd. X, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004, s K. Sławik: Fałszerstwa krajowych i obcych znaków pieniężnych w Polsce w latach , Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW, 1979, s Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach

7 Rozdział 1. Ustawowe znamiona przestępstwa z art. 310 k.k. Art Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. 2. Kto pieniądz, inny środek płatniczy lub dokument określony w 1 puszcza w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 4. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Przedmiot ochrony Przedmiotem ochrony powyższego przepisu jest szeroko pojęte społeczne zaufanie do autentyczności pieniądza i innych środków płatniczych oraz wybranych papierów wartościowych a co za tym idzie bezpieczeństwo stron biorących udział w ich obrocie. Zaufanie to ma fundamentalne znaczenie dla gospodarki naszego kraju oraz innych państw. Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie pieniądza, który jest emitowany 3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U z późn. zm). Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 5

8 przez dane państwo. W przypadku banknotu mamy przecież do czynienia z prostokątem wykonanym z papieru, bawełny lub innego materiału coraz częściej syntetycznego, którego koszt wyprodukowania stanowi zaledwie ułamek procenta dóbr materialnych jakie możemy uzyskać w zamian za przekazanie sprzedającemu powyższego pieniądza. Jeśli więc gospodarka działa prawidłowo, określona waluta powiązana z tą gospodarką cieszy się zaufaniem nie tylko obywateli państwa, które ją emituje, ale również innych osób. Tak więc mamy do czynienia z procesem polegającym na tym, że waluta ta staje się pewnym sposobem lokowania nadwyżek w postaci oszczędności oraz jest chętnie nabywana poza granicami, co dodatkowo wzmacnia właściwą gospodarkę, gdyż wymieniana jest nie na dobro wyprodukowane w kraju lecz pochodzące z zagranicy. Najbardziej skrajnym przykładem jest Czarnogóra, kraj leżący w południowej części Europy, która nie będąc państwem członkowskim Unii Europejskiej przyjęła jako walutę obowiązującą euro. W tym kontekście podważanie zaufania do autentyczności danej waluty jest działaniem uderzającym bezpośrednio w gospodarkę, a więc niezwykle groźnym dla bytu państwa. Stąd też tak wysokie zagrożenie karą za przestępstwa skierowane przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi Przedmioty wykonawcze przestępstwa z art. 310 k.k Pieniądze Pojęcie pieniądza jest bardzo szerokie, ponieważ ogólnie oznacza występujące w obrocie gospodarczym środki płatnicze, przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, iż znak pieniężny jest materialnym przejawem jednostki pieniężnej, będącej przyjętym przez dane państwo środkiem płatniczym. Opierając się na przykładzie naszego kraju, jednostka pieniężna polski nowy złoty (PLN) w obrocie gospodarczym jest wyrażona przez odpowiedni znak pieniężny. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U t.j.) znakami pieniężnymi Rzeczpospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze. Natomiast pojęcie obcego pieniądza należy interpretować w oparciu o przepis art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 27 lipca 6 Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach

9 Fot. 1. Wzór awersu banknotu o nominale 100 zł nowego typu (źródło: NBP) Fot. 2. Wzór rewersu banknotu o nominale 100 zł nowego typu (źródło: NBP) 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U z późn. zm.) zgodnie z którym walutami obcymi są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie. Pieniądzem są znaki pieniężne w postaci monet i banknotów pozostających w obiegu. Przy czym przedmiotem wykonawczym omawianego przepisu nie mogą być znaki pieniężne wycofane z obiegu, gdyż zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Prezes NBP może wycofywać z obiegu Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 7

10 Fot. 3. Wzory monet i banknotów euro (źródło: 8 Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach

11 określone znaki pieniężne. Po upływie terminu określonego przez Prezesa NBP znaki te przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają wymianie w wyznaczonych przez Prezesa NBP bankach Skoro więc po upływie wyznaczonego terminu waluta wycofana z obiegu, choć nadal podlegająca wymianie, przestaje być środkiem płatniczym, nie może więc stanowić przedmiotu wykonawczego przepisu z art. 310 i 312 k.k. 4. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w literaturze równolegle z pojęciem pieniądza gotówkowego funkcjonuje również pojęcie pieniądza bezgotówkowego, który jednakże nie spełnia ustawowej definicji znaku pieniężnego. Pieniądz bezgotówkowy, mimo że nie jest prawnym środkiem płatniczym, jest powszechnie wykorzystywany do rozliczeń między podmiotami gospodarki rynkowej, gdzie do realizacji płatności dochodzi za pomocą przekazu, weksla czy też czeku. Pomimo że zobowiązanie zostaje w ten sposób spełnione, to jednak nie zostały w tym celu użyte znaki pieniężne 5. Nie znaczy to jednak, że pieniądz bezgotówkowy nie jest objęty ochroną omawianego przepisu gdyż może on być traktowany jako inny środek płatniczy. Przykładem pieniądza bezgotówkowego jest pieniądz elektroniczny, którego wydawanie, wykup i zasady świadczenia usług płatniczych określają przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U j.t.) Obok pieniądza gotówkowego funkcjonuje w obrocie także pieniądz elektroniczny, jako wartość stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji (art. 4 pkt 5 ustawy Prawo bankowe). Elektroniczny znak pieniężny stanowi zarazem nośnik sumy pieniężnej [ ]. Pieniądz elektroniczny jest przedmiotem rozliczeń bezgotówkowych, które przeprowadza się również przy użyciu elektronicznych nośników informacji, w tym kartą płatniczą (art. 63 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe) 6. 4 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 1997r., I KZP 9/97, OSNKW 1997, nr 7-8, poz J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s Wyrok SN z 7 października 2003r. V KK 39/03, OSNKW 2003, nr 11-12, poz.101. Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 9

12 Inne środki płatnicze Przepis art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U j.t.) stanowi, że krajowymi środkami płatniczymi są waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej. To właśnie funkcja płatnicza, jaką może pełnić dany przedmiot, a więc możliwość posługiwania się nim w obrocie zamiast pieniędzy, decyduje o tym, czy należy go traktować jako inny środek płatniczy. Zgodnie z linią orzecznictwa Sądu Najwyższego do środków płatniczych zalicza się także karty płatnicze 7 oraz karty bankomatowo-płatnicze i karty bankomatowe 8. Również białe karty magnetyczne będące nielegalnymi kopiami oryginalnych kart stanowią inne środki płatnicze w rozumieniu omawianego przepisu 9. Fot. 4. Wzór karty płatniczej (źródło: Z uwagi na przyjęte kryterium funkcji płatniczej nie stanowią innych środków płatniczych karty zniżkowe, konsumenckie, bony rabatowe i tym podobne, które uprawniają do uzyskania określonego upustu cenowego przy zakupie towarów lub 7 Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 7 października 2003r., V KK 39/03 OSNKW 2003, nr 11-12, poz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2014r., II AKa 15/14 LEX nr Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2008r., II AKa 143/08, KZS 2009, z. 6, poz Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach

13 usług. Ponadto do środków płatniczych nie zalicza się bonów towarowych uprawniających do nabycia towarów, ponieważ nie zastępują one pieniędzy w obrocie handlowym, a są jedynie potwierdzeniem wcześniejszego opłacenia możliwości nabycia bliżej niesprecyzowanych towarów od określonego sprzedawcy 10. Do innych środków płatniczych nie zalicza się również magnetycznej karty telefonicznej 11. Powyższe nie oznacza jednak bynajmniej, że wymienione powyżej dokumenty nie są objęte ochroną prawną wynikającą z innych przepisów. Pamiętać bowiem należy, że przepis art k.k. jest przepisem szczególnym, lex specialis w stosunku do regulacji zawartej w art. 270 k.k Dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej Przykładem takiego dokumentu jest czek, a więc dokument, który zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz.U ) musi zawierać w swej treści nazwę czek w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono, polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata), oznaczenie miejsca płatności, oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku, podpis wystawcy czeku. Czek może być przedmiotem przestępstwa określonego w art i 2 jako środek płatniczy lub dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, w zależności od nadanej mu treści i funkcji (zob. uchwałę SN z dnia 30 września 1998 r., I KZP 3/98, OSNKW 1998, nr 9-10, poz. 41 z glosą aprobującą J. Skorupki, PS 1999, nr 5, poz. 122). Wypełnienie przez sprawcę cudzego blankietu czekowego przez wpisanie tam siebie lub osoby trzeciej jako remitenta i podpisanie nazwiskiem wystawcy wypełnia znamiona art , a w razie puszczenia w obieg art (wyrok SN z dnia 11 października 2000 r., III KKN 600/99, OSP 2001, z. 9, poz. 125) 12. Kolejnym przykładem 10 Uchwała SN z dnia 26 listopada 2003 r., I KZP 21/03 [online] Sąd Najwyższy [dostęp , orzeczeń.aspx?sygnatura= 2IKZP/03 ]. 11 Uchwała SN z dnia 23 października 2002 r., I KZP 31/02, OSNKW 2002, nr 11-12, poz A. Marek Komentarz do art. 310 kk [online] LEX 2010 [dostęp , http: wolterskluwer.pl/wkplonline]. Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 11

14 dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej jest weksel, a więc pisemne zobowiązanie osoby wystawiającej ten dokument do wypłacenia określonej w nim kwoty na rzecz wskazanej osoby lub okaziciela w podanym miejscu i czasie. Rodzajem weksla budzącym największe rozbieżności interpretacyjne jest weksel niezupełny w chwili wystawienia (art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe, (Dz. U z późn. zm.), powszechnie określany jako weksel in blanco, używany zwyczajowo przez pracodawców w celu zabezpieczenia przyszłych roszczeń wynikających z odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mu mienie. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na powyższe zagadnienie prawne dokonując wykładni zasadniczej w uchwale z dnia 21 marca 2007 r., sygn. akt IKZP 2/07, OSNKW 2007 nr 4 poz. 31, stwierdzając że weksel niezupełny (in blanco) może stanowić dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, o którym mowa w art k.k. Fot. 5. Wzór czeku (źródło: 12 Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach

15 Fot. 6. Wzór weksla (źródło: Dokument zawierający obowiązek wypłaty kapitału Dokument zawierający obowiązek wypłaty kapitału, a więc potwierdzający uprawnienie posiadacza do wypłaty kapitału po uprzednim zainwestowaniu środków w jego nabycie. Przykładem takiego dokumentu jest certyfikat inwestycyjny wyemitowany jako papier wartościowy przez zamknięty fundusz inwestycyjny, który może być imienny lub na okaziciela i nieść ze sobą różne prawa majątkowe. Ich liczba jest stała dla danego funduszu i może być zwiększona jedynie w wyniku nowej emisji. W przypadku certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela mogą one być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Nie jest natomiast takim dokumentem jednostka uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym, ponieważ nie spełnia kryteriów papieru wartościowego. Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 13

16 Fot. 7. Wzór certyfikatu (źródło: 14 Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach

17 Dokument zawierający obowiązek wypłaty odsetek Przykładem dokumentu stwierdzającego obowiązek wypłaty odsetek jest obligacja. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U j.t.): Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Przez papiery wartościowe emitowane w serii rozumie się papiery wartościowe reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Tak więc z chwilą nabycia obligacji udzielamy kredytu dla jej emitenta, a jednocześnie nabywamy prawo do wypłaty odsetek. Obligacje wydawane są w celu pokrycia wydatków przekraczających budżet, a ich emitentem mogą być przedsiębiorstwa, związki samorządowe, a nawet państwo. Innym przykładem takiego dokumentu jest list zastawny zdefiniowany przez art. 3 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U j.t.) poprzez wskazanie że: 1. Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. 2. Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu: 1) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat oraz gwarancją lub poręczeniem Skarbu Państwa zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, albo 2) kredytów udzielonych podmiotom wymienionym w punkcie 1, Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 15

18 albo 3) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego. Fot. 8. Przykładowa obligacja (źródło: Dokument zawierający obowiązek wypłaty udziału w zyskach Dokumentem zawierającym obowiązek wypłaty udziału w zyskach jest akcja, w wyniku nabycia której uzyskujemy prawo do udziału w majątku spółki będącej jej emitentem, w tym poza prawem do podejmowania decyzji zyskujemy również prawo o charakterze majątkowym wynikające z art kodeksu spółek handlowych 13, gdzie ustanowiono, że akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Innym przykładem takiego dokumentu jest świadectwo tymczasowe wskazane w art kodeksu spółek handlowych 14 będące imiennym potwierdzeniem dokonania częściowej wpłaty tytułem nabycia akcji na okaziciela, które nie mogą 13 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U j.t.). 14 Tamże. 16 Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach

19 zostać przekazane przed dokonaniem pełnej wpłaty. Świadectwo tymczasowe niesie w sobie takie same uprawnienia jak akcja, a więc również obowiązek wypłaty udziału w zyskach. Kolejnym przykładem może być świadectwo użytkowe zdefiniowane w art kodeksu spółek handlowych 15 wydawane w zamian za akcje umorzone, ponieważ spośród wszystkich praw udziałowych właścicielowi przysługuje prawo do udziału w dywidendzie, a więc zyskach uzgodnionych przez akcjonariuszy do podziału. Fot. 9. Przykładowa akcja (źródło: 15 Tamże. Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 17

20 Dokument stwierdzający uczestnictwo w spółce Natomiast zarówno wspomniane powyżej akcje w tym imienne, na okaziciela, zwykłe, uprzywilejowane, gotówkowe, aportowe, jak też świadectwa tymczasowe czy świadectwa użytkowe, są dokumentami stwierdzającymi uczestnictwo w spółce. Ponadto do takich dokumentów należy również zaliczyć imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, wydawane akcjonariuszowi posiadającemu akcje zdematerializowane. Do dokumentów objętych ochroną prawną z omawianego przepisu nie zalicza się natomiast tzw. polecenie przelewu 16, imienna książeczka oszczędnościowa, stanowiąca dowód zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego, która podobnie jak inne papiery wartościowe imienne, nie stanowi przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art k.k Strona przedmiotowa Zarówno czyn zabroniony wskazany w 1 jak i w 2 ww. przepisu, ma charakter formalny, gdyż dla jego bytu nie jest wymagane wystąpienie jakichkolwiek skutków Czynności sprawcze przestępstwa z art k.k. Podrabianie Podrobieniem jest nielegalne wykonanie od podstaw przedmiotu wykonawczego omawianego przepisu, opierając się o wzorzec już istniejący, z zamiarem nadania rzeczy podrobionej cech oryginału. Przy czym należy zaznaczyć, że czynność ta podejmowana jest wobec materialnych nośników, przy użyciu których wartości pieniężne krążą w obrocie Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 lutego 2002r. II AKa 492/01, KZS 2002, nr 10, poz Uchwała SN z dnia 13 grudnia 2000r. Sygn. Akt I KZP 41/2000 OSNKW 2001, nr 1-2, poz Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 7 października 2003 r., V KK 39/03, OSNKW 2003, nr 11-12, poz Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach

21 Wyróżnienie w pojęciu pieniądza jednostki pieniężnej i znaku pieniężnego nakazuje przyjąć, że w razie fałszowania pieniądza czynności sprawcze podrabiania lub przerabiania skierowane są na znak pieniężny będący materialnym nośnikiem jednostek pieniężnych. W przypadku sfałszowania pieniądza obiegowego sprawa jest o tyle prosta, że sprawca wytwarza falsyfikat takiego pieniądza albo ingeruje w jego materialny nośnik. Rzecz wygląda inaczej, gdy mamy do czynienia z pieniądzem bezgotówkowym. W takiej sytuacji jednostki pieniężne pieniądza bezgotówkowego pozbawione są materialnego nośnika w postaci znaku pieniężnego. W przypadku pieniądza bezgotówkowego jednostki pieniężne występują w obrocie za pomocą innych nośników niż znak pieniężny. Zatem w razie fałszowania pieniądza bezgotówkowego czynności sprawcze przestępstwa z art k.k., tj. podrobienie i przerobienie, skierowane są przez sprawcę do materialnych nośników, przy użyciu których jednostki pieniężne krążą w obrocie. ( ) Wobec niematerialnej postaci pieniądza bezgotówkowego karta płatnicza jest nośnikiem tego pieniądza w tym znaczeniu, że umożliwia dostęp do pieniądza bankowego zapisanego na rachunku posiadacza karty, a przez to dokonanie zapłaty i rozliczenie transakcji. Dlatego w razie sfałszowania karty płatniczej zachowanie sprawcy należy oceniać przez pryzmat art. 310 k.k. jako sfałszowanie innego środka płatniczego J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 19

22 Fot. 10. Podrobione banknoty (źródło: W tym miejscu należy również zaznaczyć, że kryteria jakościowe podrobionej rzeczy objętej ochroną przepisu art. 310 k.k. nie mają istotnego znaczenia dla bytu tego przestępstwa, pod warunkiem, że taki podrobiony pieniądz, inny środek płatniczy lub papier wartościowy może zostać przyjęty przez osobę nawet niedoświadczoną. W przypadku imitacji szczególnie prymitywnych w swojej formie, należy uwzględnić możliwość zakwalifikowania powyższego działania w kategorii usiłowania nieudolnego, biorąc pod uwagę, iż większość osób nie przywiązuje większej uwagi do wyglądu otrzymanych znaków pieniężnych krajowych lub też nie jest zorientowana w autentycznym wyglądzie obcych pieniędzy, przynajmniej do chwili, gdy ich wiarygodność nie zostanie podważona przez inne osoby. Jeżeli jednak osoba stworzy własny, oryginalny i nie naśladujący żadnego innego znak pieniężny lub też wyprodukuje papier wartościowy, który nigdy nie był wyemitowany, wtedy jej postępowanie nie będzie podpadać pod omawiany przepis, gdyż nie mamy wówczas do czynienia ani z podrobieniem ani z przerobieniem. 20 Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach

23 Biorąc pod uwagę powszechny dostęp do urządzeń i technik informatycznych, nawet osoby nie wykazujące szczególnych uzdolnień w zakresie obsługi komputera są w stanie pozyskać ze środowiska internetowego, lub we własnym zakresie wykonać, skan banknotu. Następnie korzystając ze zwykłej kolorowej drukarki atramentowej, papieru biurowego i nożyczek, podrobić znak pieniężny. Wykorzystując zaś nieuwagę sprzedawcy, wprowadzić do obrotu jednocześnie w tym samym obiekcie handlowym, kilka banknotów nawet o tym samym numerze serii. Uwzględniając z jednej strony stały i szybki postęp technologiczny w tym zakresie, możliwości przeciętnie uzdolnionych osób a z drugiej strony warsztat i umiejętności specjalistów współpracujących z grupami przestępczymi, nie należy oczekiwać w najbliższym czasie zmniejszenia skali tego zjawiska. Przerabianie Drugim elementem strony przedmiotowej omawianego przepisu jest wykorzystanie do przestępstwa istniejącego znaku pieniężnego, innego środka płatniczego albo papieru wartościowego wskazanych w dyspozycji art k.k., a więc wyprodukowaniu falsyfikatu w oparciu o autentyczny przedmiot. W przypadku banknotów najczęściej mamy do czynienia ze zmianami nominału (z oczywistych względów zazwyczaj na nominał wyższy) oraz wykorzystywanie do wyprodukowania banknotu o wyższym nominale bazy w postaci odbarwionego banknotu niższego nominału. Tej technice skutecznie przeciwdziała projektowanie i produkcja banknotów różniących się wymiarami w zależności od nominału, gdzie im wyższy nominał tym większe rozmiary banknotu oraz podejmowane akcje informacyjne mające na celu uświadomienie użytkownikom różnic w wyglądzie oraz wskazanie zabezpieczeń widocznych okiem nieuzbrojonym Folder Europejskiego Banku Centralnego wyd. EUROSYSTEM 2013, Materiał informacyjny wyd. Narodowy Bank Polski, Warszawa Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 21

24 Fot. 11. Skimming nakładka kopiująca kartę (źródło W tym miejscu należy wspomnieć o podrabianiu lub przerabianiu innych środków płatniczych do jakich zaliczamy karty bankomatowe, płatnicze lub bankomatowo-płatnicze. Tą stosunkowo nową kategorię przestępstw zaliczamy do tzw. przestępstw kartowych. W kontekście omawianych przepisów należy zwrócić szczególną uwagę na skimming. Polega on na nielegalnym skopiowaniu danych elektronicznych identyfikujących kartę i jej posiadacza w systemach bankowych i umieszczeniu ich na tzw. białych kartach, które następnie używane są do wypłaty środków w sieci bankomatowej lub w punktach handlowych współpracujących z przestępcami mamy wówczas do czynienia z podrabianiem i puszczaniem w obieg innego środka płatniczego lub też na przeniesieniu tych danych na inną oryginalną kartę w celu używania jej w transakcjach handlowych, co wyczerpuje znamię przerobienia. Do skimmingu kart dochodzi najczęściej podczas operacji w bankomatach, w których przestępcy umieścili urządzenia kopiujące dane i rejestrujące numer PIN oraz w punktach usługowo-handlowych podczas dokonywania płatności za towary lub usługi osobie współpracującej z fałszerzami. W celu zabezpieczenia się przed 22 Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach

25 pierwszym z wymienionych rodzajów skimmingu, należy zwracać szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju podejrzane nakładki na otworach wrzutowych oraz zasłaniać klawiaturę podczas wybierania numeru PIN, przy czym najpierw należy przyjrzeć się samej klawiaturze sprawdzając czy nie mamy do czynienia z nakładką kopiującą wybierany numer. W drugim przypadku należy dokładnie obserwować to, co dzieje się z kartą od chwili jej przekazania sprzedawcy pod żadnym pozorem nie tracąc z nią kontaktu wzrokowego i pamiętając, że wystarczy przesuniecie karty nad określonym punktem na przykład w obrębie blatu lady, aby uzyskać kopię danych. Powszechna dostępność do urządzeń elektronicznych umożliwiających szybkie skopiowanie danych z paska magnetycznego karty oraz uzyskania kodów zabezpieczających PIN-em spowodowała w ostatnich latach lawinowy wzrost tego typu przestępstw. Proces ten został czasowo powstrzymany w wyniku działań banków, polegających na wprowadzeniu na rynek nowego rodzaju kart przechowujących dane we wbudowanym czipie oraz ścisłemu nadzorowi i szybkiej reakcji systemu bankowego na podejrzane transakcje wykonywane przy użyciu kart. Jednakże należy oczekiwać, że przestępcy podejmą skuteczne kroki zmierzające do pokonania tego, stosunkowo nowego, sposobu zabezpieczenia danych umieszczonych na karcie. Również naukowcy, w ramach prowadzonych badań i doświadczeń, wykazują niedoskonałości systemów, przykładem czego jest technika polegająca na umieszczaniu wewnątrz oryginalnej szczeliny na kartę urządzenia umożliwiającego podsłuchiwanie komunikacji między terminalem a centralą, a więc przechwytywanie danych, a nawet wymuszanie niekodowanego przesyłania numeru PIN 21. Aby utrudnić działanie organów ścigania, sprawcy tych przestępstw bardzo często przekazują dane umożliwiające stworzenie kopii karty za granicą, na dużą odległość, gdzie dokonywanych jest w krótkim czasie wiele operacji przy użyciu podrobionej lub przerobionej karty. 21 Heise [online] WP Tech [ dostęp , chipowych,wid, ,wiadomosc.html?ticaid=113c12]. Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 23

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych

Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych Damian Klimas, Uniwersytet Wrocławski Rafał Nagadowski, Uniwersytet Opolski Rafał Prabucki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w regulacjach prawnych. dr Jarosław Wierzbicki

Pieniądz w regulacjach prawnych. dr Jarosław Wierzbicki Pieniądz w regulacjach prawnych dr Jarosław Wierzbicki Pieniądz jako kategoria ekonomiczna Środek płatniczy; Miernik wartości; Środek tezauryzacji; Zainteresowanie władzy pieniądzem Uzasadnienia polityczne

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

Jerzy Skorupka. Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. s. 444. Prokuratura i Prawo 7 8, 2007 51

Jerzy Skorupka. Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. s. 444. Prokuratura i Prawo 7 8, 2007 51 Jerzy Skorupka Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. W przestępstwie z art. 310 k.k. jednym z przedmiotów wykonawczych jest polski albo obcy pieniądz. Analizując to pojęcie, pozornie sprawa

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka PAPIERY WARTOŚCIOWE fragment prezentacji Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka Definicja Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi określone prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa jedynie

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2003 R. V KK 39/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2003 R. V KK 39/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2003 R. V KK 39/03 Czynności wykonawcze przestępstwa określonego w art. 310 1 k.k., tj. podrobienie i przerobienie środka płatniczego, są skierowane przez sprawcę do

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Teorie wyjaśniające istotę papieru wartościowego:

Teorie wyjaśniające istotę papieru wartościowego: Papiery wartościowe Papier wartościowy szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji takiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne........

Bardziej szczegółowo

- podżeganie - pomocnictwo

- podżeganie - pomocnictwo FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZESTĘPNEGO (ZJAWISKOWE FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA) sprawcze - sprawstwo pojedyncze - współsprawstwo - sprawstwo kierownicze - sprawstwo polecające niesprawcze - podżeganie -

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu Art. 296. 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki

Bardziej szczegółowo

- WYPIS - W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

- WYPIS - W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - WYPIS - Sygn. akt W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2008 r. Sąd w Wydziale Karnym w składzie: w obecności Prokuratora po rozpoznaniu w dniu 2008 r. sprawy Pana Oskarżonego o to, że:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy Zarządzenie 18/K/2010 w sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Sankcje za wadliwe wystawianie faktur Gdynia, 10 lutego 2014 RODZAJE ODPOWIEDZIALNO CI Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność karna skarbowa ODPOWIEDZIALNO Ć

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r., II AKa 338/11 1

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r., II AKa 338/11 1 ANETA MICHALSKA-WARIAS GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r., II AKa 338/11 1 TEZA Brzmienie art. 299 1 k.k. daje podstawę do przyjęcia, że przedmiotem czynności wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej.

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej. Uchwała nr 06/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii [ ] zamiennych na akcje nowej emisji serii M, warunkowego podwyższenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dokument podpisany przez Krzysztof Madej Data: 2016.12.30 19:28:47 CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2274 rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03

CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03 CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03 Karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego nie jest rzeczą ruchomą w rozumieniu art. 284 1 k.k. Przewodniczący: sędzia SN W. Kozielewicz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 25 lipca 2006r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu?

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Anna Cichy Ewa Kęsik Departament Ochrony Klientów Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. 1 Jak wygląda zawartość dzisiejszego portfela? źródło: http://blog.szefler.cba.pl/?attachment_id=124

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r.

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. UCHWAŁA Nr 260/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. W SPRAWIE: ZASAD, SPOSOBU I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH A TAKŻE ZASAD ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata INIME na żywo matematyka/ekonomia/kawa kawiarnia Cudowne lata Ewolucja wymiany walut Poznaj specyfikę polskiego rynku kantorów internetowych. Emil Policha i Marcin Mazgaj Kantory internetowe Produkt polski,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska Sygn. akt III KK 248/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt V KK 200/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2014 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2012 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje papierów wartościowych

Rodzaje papierów wartościowych Papiery wartościowe Papier wartościowy szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji takiego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. HAWE S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r., zgłoszone przez Trinitybay Investments Limited w ramach żądania umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje:

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. II artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. II artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. II artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Przypomnijmy: spółka z o.o. jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 r. do pkt 1 PO w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Puławy S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ SOKOŁOWSKI I PARTNERZY A D W O K A C I R A D C Y P R A W N I S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A 20-026 LUBLIN, ul. FRYDERYKA CHOPINA 8 lok.5 TEL. 48 81 532 95 54 48 81 470 50 49 48 81 470 50 50 FAX 48 81

Bardziej szczegółowo