Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych:"

Transkrypt

1 Wykład I: Papiery wartościowe wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące właścicielowi (ewentualnie posiadaczowi). Rodzaje papierów wartościowych: 1.ze względu na przedmiot uprawnień inkorporowanych w tych dokumentach: a) papiery opiewające na wierzytelności pieniężne b) papiery zawierające uprawnienie do rozporządzania towarem pod pieczą wystawcy c) papiery w których inkorporowane są prawa udziałowe 2.ze względu na tryb obrotu: a) imienne (prawa przenoszone w drodze przelewu + wydanie papieru) żądanie czegoś, co jest zawarte w dokumencie konkretna suma pieniężna zwykle weksle, czeki, obligacje bankowe, listy zastawne, skarbowe papiery wartościowe, bony pieniężne NBP b) na zlecenie (legitymują jako uprawnionego osobę uprawnioną lub przez nią oznaczoną, zbywalność w drodze indosu i wręczenia) c) na okaziciela (legitymują każdą osobę przedstawiającą dokument, przeniesienie w drodze prostego wręczenia) WEKSLE: Weksel papier wartościowy posiadający części składowe ściśle określone, w którym wystawca dokumentu sam przyrzeka zapłatę określonej sumy pieniężnej albo poleca zapłatę osobie trzeciej, przyjmując bezwarunkową odpowiedzialność i poddając się rygorom prawa wekslowego.! Posiadacz weksla musi widzieć uprawnienia w dokumencie!! Weksel jest zobowiązaniem solidarnym (wszyscy podpisani są odpowiedzialni)! Podział weksli: a) własne wystawca sam przyrzeka zapłatę oznaczonej sumy 1

2 b) trasowane wystawca poleca zapłatę sumy wekslowej tzw. trasatowi! Wprowadzanie dodatkowych warunków w wekslu jest niedopuszczalne! Rygory wekslowe: a) bezwarunkowość b) pieniężny charakter c) abstrakcyjność zobowiązania (nie ma znaczenia, po co wystawiono weksel) d) samodzielność zobowiązania e) solidarność (wierzyciel sam może wybrać osobę podpisaną na wekslu, przeciwko której będzie dochodził roszczeń w przypadku niewykonania przez dłużnika głównego zobowiązania bez konieczności zachowania kolejności) Wystawca weksla własnego sam przyrzeka zapłatę, jest więc dłużnikiem głównym w wekslu własnym; wystawca weksla trasowanego poleca zapłatę trasatowi, jest więc dłużnikiem regresowym (zwrotnie zobowiązanym) dłużnik główny = akceptant! Trasat w wekslu trasowanym ma zapłacić sumę wekslową, zobowiązany jest jako dłużnik główny; z chwilą gdy przyjmie weksel, staje się akceptantem. Remitent to osoba, na której rzecz (zlecenie) zapłata ma być dokonana. Jest wierzycielem wekslowym (jako posiadacz uprawniony jest do żądania sumy wekslowej).! Weksel nie może być na okaziciela! Wykład II: Indosant osoba, która na mocy indosu przenosi weksel na inną osobę (indos pisze się na grzbiecie)! Pierwszym indosantem jest zawsze remitent! Indosatariusz osoba, która nabywa prawo do papieru wartościowego w drodze indosu. Poręczyciel (awalista) osoba, która poręczyła za część lub całość sumy wekslowej. Domicylant osoba trzecia, nie bierze udziału w stosunku wekslowym; jest to osoba, w której lokalu weksel jest płatny. Ustawowe elementy weksla: 2

3 1) nazwa weksel w tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono 2) bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej (w wekslu własnym jest bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty!) 3) nazwisko osoby, która ma za weksel zapłacić (trasata) musi to być nazwisko lub nazwa firmy 4) oznaczenie terminu płatności: a) w oznaczonym dniu b) za okazaniem (konkretna osoba, ale dowolny termin do roku!) c) w pewien czas po okazaniu (np. 2 miesiące po okazaniu) d) w pewien czas po dacie wystawienia (np. 2 tygodnie po dacie) 5) oznaczenie miejsca płatności 6) nazwisko osoby remitenta 7) oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla 8) własnoręczny podpis wystawcy Jeżeli: 1. nie ma oznaczonego terminu płatności, weksel jest płatny za okazaniem! 2. nie oznaczono miejsca wystawienia, to miejscem wystawienia jest miejsce obok nazwiska wystawcy 3. nie oznaczono miejsca płatności, to jest to miejsce obok nazwiska trasata (weksel trasowany!) 4. nie oznaczono miejsca płatności, to jest to miejsce wystawienia (weksel własny!) CZEK: Czek to dokument o sformalizowanej, przewidzianej przepisami prawa czekowego treści, na podstawie którego wystawca poleca bankowi w sposób bezwarunkowy wypłacić ze środków pozostających w dyspozycji wystawcy na rachunku bankowym ściśle określoną kwotę pieniężną osobie oznaczonej w dokumencie lub jego okazicielowi. Elementy czeku (różniące go od weksla): a) termin płatności czek jest zawsze za okazaniem! b) remitent czek może być wystawiony na okaziciela Podobieństwa: 3

4 1.oba te zobowiązania są abstrakcyjne 2.oba mają swoją nazwę w treści 3.oba są bezwarunkowymi poleceniami zapłaty 4.można je indosować 5.angażują 3 podmioty: wystawcę (trasanta), remitenta i trasata Różnice: 1.weksel pełni inną funkcję niż czek 2.trasatem na wekslu może być osoba fizyczna lub prawna, na czeku tylko bank 3.weksel przedstawia się do przyjęcia, czek nie podlega przyjęciu przez trasata 4.weksel nie może być na okaziciela, a czek może 5.w wekslu są 4 sposoby płatności, w czeku tylko 1 6.w wekslu domicylantem jest osoba fizyczna lub prawna, w czeku tylko bank Wykład III: Funkcje weksli: kredytowa odroczony termin płatności aż do daty oznaczonej na wekslu (kredyty kupieckie) płatnicza wręczenie zamiast zapłaty przy zakupie towaru, ale ta funkcja musi wynikać z treści umowy, zgodnie z prawem domniemuje się, że wręczenie weksla jest zabezpieczeniem zobowiązania obiegowa możliwość nieograniczonego przenoszenia praw wekslowych gwarancyjna wszystkie osoby podpisane są zobowiązane do zapłaty tej sumy i istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym refinansowa złożenia weksla do dyskonta zabezpieczająca Klauzule wekslowe: I wywołujące skutki prawne: o wpisanie domicylu (wymienienie domicylanta) tzw. klauzula domicylu ; np. Płatny w Banku PEKAO SA I. oddział Nowy Targ o zwolnienie się wystawcy od odpowiedzialności za przyjęcie weksla przez akceptanta wyłączenie zwrotnego poszukiwania przed terminem płatności przeciwko wystawcy 4

5 weksla trasowanego, ale wystawcy nie wolno zwolnić się od odpowiedzialności za zapłatę (tzn. ostatecznie musi on zapłacić, ale niekoniecznie od razu!) o na rzecz dokument imienny = zakaz indosowania; tzw. rekta-weksle, możliwość przeniesienia w drodze przelewu o bez protestu zwolnienie od protestu o zastrzeżenie oprocentowania sumy wekslowej w wekslu płatnym za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu (określenie stopy odsetek) II wekslowo-obojętne (nie wywrą skutku prawnego i będzie się udawać, że są nie napisane o przyrzeczenie oprocentowania przy wekslach płatnych w określonym dniu lub w pewien czas po dacie o zwolnienie się wystawcy od odpowiedzialności za zapłatę III zakazane: (unieważniają weksel) o wprowadzenie warunku w treści weksla Formy przenoszenia praw wekslowych: a) indos (weksle na zlecenie) b) przelew (weksle imienne i na zlecenie) c) dziedziczenie d) proste wręczenie (papiery na zlecenie i na okaziciela) Funkcje indosu: 1. przenośna przenosi prawa z papieru wartościowego na inny podmiot 2. gwarancyjna indosant w braku innego zastrzeżenia odpowiada za zapłatę wskazanej w papierze sumy 3. legitymacyjna za prawnego posiadacza dokumentu uznaje się osobę wykazującą swoje prawo nieprzerwanym szeregiem indosów właściciel dokumentu, wierzyciel praw wekslowych Indos powinien być bezwarunkowy, a warunki wskazane na nim uważa się za nie napisane. Indos musi być całkowity (dotyczyć całej sumy), ale cała suma może być przeniesiona na dwa podmioty. Indos może mieć klauzule. Podział indosów ze względu na formę: a) zupełne (imienne) wskazany jest indosant i indosatariusz 5

6 b) in blanco (niezupełne) wskazany jest tylko indosant; może być umieszczony tylko na grzbiecie weksla, bo wpisanie pojedynczego nazwiska na przodzie weksla oznacza poręczenie za wystawcę c) na okaziciela (= in blanco) NIEPRZERWANY SZEREG INDOSÓW: - w związku z indosami in blanco występują dwa domniemania prawne dotyczące ustalania legitymacji formalnej posiadacza papieru: 1) jeżeli ostatni indos jest in blanco, to domniemuje się, że każdy posiadacz papieru jest jego prawnym posiadaczem 2) jeżeli po indosie in blanco następuje kolejny indos, uważa się, że indosant, który go napisał, był indosatariuszem indosu in blanco Podział indosów ze względu na cel: a) własnościowe przenoszą własność papieru wartościowego na indosatariusza (wszystkie formy indosów!) b) zastawnicze przy oddawaniu w zastaw papieru wartościowego (formuła: wartość w zastaw ) c) pełnomocnicze na ich mocy indosatariusz otrzymuje pełnomocnictwo do wykonywania w imieniu indosanta praw wekslowych (np. formuła: per procura ) d) rekta-indosy (formuła: nie na zlecenie ) zakaz dalszego indosowania; cel: określenie granic odpowiedzialności indosanta, mimo zakazu indosowania indosatariusz może wprowadzić dalszy ważny indos, ale wszyscy następcy wekslowi nabywając prawa względem wszystkich innych osób podpisanych na wekslu pozbawieni są praw wekslowych w stosunku do indosanta, który wprowadził zakaz indosowania Wykład IV: Poręczenie wekslowe: 1) poręczyciel jest zobowiązany niezależnie od tego, czy ważne jest zobowiązanie osoby, za którą poręczył 2) poręczyć można za całość lub część sumy 3) poręczenie nie może być warunkowe 6

7 4) 2 formy: pełna lub niepełna (podpis na przednie stronie weksla i gdy z weksla wynika, że nie jest to wystawca ani trasat) 5) poręczyciel odpowiada tak, jak ten, za kogo poręczył! Odpowiedzialność wekslowa ma charakter abstrakcyjny osoby, przeciwko którym dochodzi się praw z weksla nie mogą wobec posiadacza zasłaniać się zarzutami opartymi na swoich stosunkach osobistych z wystawcą lub poprzednikami, chyba że: a) jeżeli roszczeń dochodzi posiadacz ze stosunku osobistego (z reguły!) b) jeżeli posiadacz nabywając weksel działał świadomie na szkodę dłużnika (prawie nigdy!) Wystawca weksla własnego i akceptant weksla trasowanego są dłużnikami głównymi bezwarunkowo zobowiązanymi do zapłaty. Ich odpowiedzialność nie zależy od żadnych aktów staranności i trwa aż do przedawnienia zobowiązania. Wystawca weksla trasowanego i indosanci ich odpowiedzialność jest zwrotna (regresowa), są to osoby zwrotnie zobowiązane, co oznacza, że odpowiedzialność ich uaktywnia się, gdy ostatni posiadacz papieru wartościowego dopełni aktów staranności, czyli warunków powstania odpowiedzialności zwrotnie zobowiązanych. Trasat dopóki nie przyjmie weksla, nie odpowiada wekslowo! Poręczyciel odpowiada tak, jak ten, za kogo poręczył (jeśli za dłużnika głównego, jest odpowiedzialny niezależnie od dokonania aktów staranności). Jeżeli poręczyciel wykupił weksel, może dochodzić swych roszczeń wekslowych od osoby, za którą poręczył i tych osób, które zobowiązane są w stosunku do osoby, za którą poręczył. Akty staranności (warunki uaktywnienia się odpowiedzialności zwrotnej): 1. skuteczne przedstawienie weksla do zapłaty i odmowa zapłaty przez dłużnika głównego lub przedstawienie weksla do przyjęcia i odmowa przyjęcia weksla przez trasata - za okazaniem (płatny przez 1 rok od daty wystawienia) - w pewien czas po okazaniu (wymusza zastosowanie instytucji przedstawienia weksla do przyjęcia; trasat wpisuje datę okazania na wekslu) - w pewien czas po dacie wystawienia - konkretny dzień 7

8 2. skuteczne sporządzenie protestu z powodu odmowy zapłaty lub z powodu odmowy przyjęcia weksla (1. lub 2. dzień po dniu wymagalności)! Gdy dzień płatności przypada na dzień ustawowo wolny, dniem wymagalności jest następny po nim dzień powszedni! Od dnia wymagalności biegnie termin skutecznego przedstawienia do zapłaty (może to nastąpić w dniu wymagalności i w jednym z dwóch dni powszednich następujących po dniu wymagalności) i termin złożenia protestu. Skuteczne sporządzenie protestu następuje, gdy: protest sporządzi notariusz będzie on skierowany przeciw właściwej osobie będzie sporządzony w odpowiednim czasie (dokonany w jednym z dwóch następujących po sobie dni powszednich po dniu wymagalności) Prawo zwrotnego poszukiwania możliwe jest po terminie płatności, gdy zapłata nie nastąpiła, lub przed terminem płatności w okolicznościach wskazanych przez prawo (np. odmowa przyjęcia weksla). Prawo zwrotnego poszukiwania przysługuje: I. ostatniemu posiadaczowi weksla przeciwko wszystkim osobom podpisanym na wekslu II. indosantowi, który weksel wykupił, przeciwko poprzedzającym go osobom III. wystawcy weksla trasowanego przeciwko akceptantowi i jego poręczycielom IV. poręczycielowi przeciwko temu, za kogo poręczył i tym, którzy byli zobowiązani do tej osoby Weksel in blanco (niezupełny w chwili wystawienia) to blankiet zaopatrzony w co najmniej podpis wystawcy weksla złożony na tym dokumencie w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Bezwarunkowe zobowiązanie powstanie tu jednak z chwilą uzupełnienia treści weksla; łącznie z wekslem in blanco sporządza się zwykle deklarację wekslową. Stwierdza ona treść porozumienia między osobą zobowiązaną z weksla a wierzycielem wekslowym. Istnienie jednak deklaracji nie ma wpływu na ważność zobowiązania wekslowego, może służyć tylko jako dowód w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z prawem, gdy weksel niezupełny został uzupełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem, to nie można się wobec posiadacza weksla zasłaniać zarzutem uzupełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa. 8

9 Wykład V: Obligacja papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego obligatariuszem (wierzycielem) i zobowiązuje się wobec obligatariusza do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji); świadczenie to może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. emitowany w serii reprezentuje prawa majątkowe lub niemajątkowe, podzielony na określoną liczbę równych jednostek, emisja polega na wprowadzeniu do obiegu wielu papierów wartościowych o jednakowych uprawnieniach przyznanych obligatariuszom papier wartościowy konstytutywny prawa obligatariusza powstają dopiero z chwilą rzeczywistego wyemitowania i wydania obligacji (wydanie obligacji warunkuje powstanie praw obligatariusza) papier wartościowy wierzytelnościowy wierzytelność jest prawem do żądania od emitenta określonego świadczenia bez możliwości wpływu na funkcjonowanie i prowadzenie działalności emitenta (akcje z kolei to papiery wartościowe udziałowe zawierają powyższe prawa oraz uprawnienia do decydowania o sposobie prowadzenia działalności) Funkcje obligacji: 1) lokacyjno-pożyczkowa realizowana przez przepływ wolnych środków od posiadaczy do emitentów, obligacje przynoszą posiadaczowi stabilny, z góry określony dochód; emitent zaciąga pożyczkę u wielu wierzycieli na okres czasu, który często jest dłuższy niż okres, na jaki kredytu udzielają banki 2) środka płatniczego za pomocą obligacji można regulować niektóre należności (np. podatki) funkcja niewykonalna!!! Emitenci obligacji: 1. podmioty gospodarcze z osobowością prawną 2. JST (gminy, powiaty, województwa), ich związki oraz miasto stołeczne Warszawa 3. inne podmioty z osobowością prawną upoważnione do emisji na podstawie odrębnych ustaw 4. banki 5. instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub NBP 9

10 Emitenci obligacji przychodowych: 1. JST, ich związki oraz miasto stołeczne Warszawa 2. spółki z o.o., spółki SA, wykonujące zadania użyteczności publicznej na podstawie umowy z JST; lub też spółki SA, w których JST mają odpowiednią liczbę akcji lub udziałów, jak też te SA, które ustawowo, lub w drodze koncesji albo zezwolenia wykonują zadania użyteczności publicznej, świadczą usługi komunikacyjnotransportowe lub usługi w zakresie rozwoju infrastruktury Odpowiedzialność emitenta. Zasada: emitenci odpowiadają całym swym majątkiem w stosunku do obligatariusza za zobowiązania z obligacji. Wyjątek od zasady pełnej odpowiedzialności: emitenci obligacji przychodowych, ponieważ istota obligacji przychodowych powiązana jest z ideą odpowiedzialności za dług z obligacji nie całym majątkiem emitenta, ale z wyodrębnioną jego częścią, która zwykle powstaje w miarę realizacji celu emisji ze środków pozyskanych z tej emisji. Powiązanie polega na połączeniu odpowiedzialności emitenta z wyodrębnioną częścią majątku powstałą przy realizacji przedsięwzięcia wskazanego w warunkach emisji; powiązanie to wiąże się z przyznaniem obligatariuszom pierwszeństwa dostępu do tej części majątku emitenta. Emitent musi otworzyć specjalny rachunek bankowy, gdzie zgromadzi środki wyłącznie do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy. Środki te nie podlegają egzekucji do wysokości zobowiązania emitenta wobec obligatariuszy; emitenta obowiązuje zakaz zbywania i obciążania majątku określonego w treści obligacji. Treść obligacji: 1. świadczenia pieniężne 2 części: a) kwota równa kwocie udostępnionej emitentowi przy nabyciu obligacji b) wynagrodzenie dla obligatariusza za udostępnienie emitentowi środków przy nabyciu obligacji 2 sposoby wypłaty: a) odsetki od sumy dłużnej b) zbycie tzw. obligacji z dyskontem (cena emisyjna niższa niż cena nominalna; wykup po cenie nominalnej) podział obligacji ze względu na sposób oprocentowania: 10

11 a) o stałym oprocentowaniu (równe oprocentowanie w odpowiednich terminach przez cały okres obligacji aż do wykupu) b) o zmiennym oprocentowaniu (różna wysokość oprocentowania dla różnych terminów na obligacji) c) indeksowane (idea zapewnienia realnego dochodu na wyznaczonym przez emitenta poziomie w stosunku do inflacji) stopa procentowa ustalana jest za każdym razem przy terminie zapłaty odsetek w stosunku do stopy inflacji 2. świadczenia niepieniężne a) obligacje zamienne obligacje zamienialne na akcje emitenta (oświadczenie obligatariusza o zamianie obligacji na akcje złożone pisemnie wywołują skutek prawny w postaci przydziału akcji i podwyższenia kapitału akcyjnego, w związku z uprawnieniem obligatariusza w warunkach emisji emitent szczegółowo określa rodzaj akcji podlegających zamianie, sposób przeliczania obligacji na akcje, wartość przekształcenia obligacji na świadczenia pieniężne) b) obligacje wymienne obligacje zamienialne na akcje, ale innego podmiotu niż emitent c) obligacje z prawem pierwszeństwa obligacje przyznające obligatariuszowi pierwszeństwo do objęcia akcji nowej emisji emitenta (związane są z prawem poboru, przyznają obligatariuszom prawo do subskrybowania akcji przed akcjonariuszami; musi być wskazany termin, w którym uprawnienie do subskrybowania wygasa!) Rodzaje obligacji ze względu na tryb obrotu: imienne (przeniesienie: przelew) na okaziciela (przeniesienie: wręczenie) Rodzaje obligacji ze względu na termin wykupu: krótkoterminowe (do 1 roku) średnioterminowe (1-10 lat) długoterminowe (powyżej 10 lat) Obowiązki emitenta: 11

12 1) udzielenie informacji (w warunkach emisji: cel i wielkość emisji, wartość ceny emisyjnej i nominalnej, sposób ustalania cen, warunki wykupu i wypłaty oprocentowania) 2) udostępnienie zainteresowanym rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta (okres od emisji do wykupu obligacji) Termin wykupu: wynika z warunków emisji jest dniem umorzenia obligacji jest zmienny, gdy emitent nie wypełnia jakichkolwiek obowiązków Wykład VI: Bankowe papiery wartościowe. Podstawa prawna: prawo bankowe Typowa cecha: brak seryjności tych papierów i z reguły krótki okres wymagalności (poniżej 1 roku) Emitenci: tylko banki! emisji tego rodzaju nie może dokonywać NBP oraz banki hipoteczne Nabywcy: każdy podmiot (ograniczenia: wymienione w warunkach emisji) Cechy bankowych papierów wartościowych: a) wierzytelnościowe mają wierzytelność pieniężną b) lokacyjno-pożyczkowe wobec banku pełnią funkcję pożyczkową, wobec nabywcy lokacyjną Tryb przenoszenia praw: - papiery imienne tylko przelew (cesja) - papiery na okaziciela wręczenie Bankowy papier wartościowy cechuje się tym, że w jego treści jest zwrot bankowy papier wartościowy i dodatkowo wartość nominalna oraz zobowiązanie banku do naliczenia określonego oprocentowania wg ustalonej stopy procentowej oraz zobowiązanie banku do wypłacenia oznaczonej osobie w określonych terminach konkretnych kwot ( w przypadku papierów imiennych z reguły brak jest możliwości żądania wcześniejszej wypłaty z papieru). 12

13 W treści bankowego papieru wartościowego winny być określone zasady dotyczące rodzaju praw przy przenoszeniu, numer papieru i data emisji oraz podpisy osób upoważnionych do składania zaświadczeń (podpisy mogą być mechaniczne). W treści nie może być porównania do warunków emisji papierów wartościowych innych emitentów (zakaz reklamy bankowych papierów wartościowych). Każdy bank ma obowiązek zawiadomienia o emisji prezesa NBP na 30 dni przed emisją ( notyfikacja). Warunki emisji muszą być podane do publicznej wiadomości. Listy zastawne papiery wartościowe, których celem jest zdobycie środków na finansowanie budownictwa. Podstawa prawna: ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych Emitenci: tylko banki hipoteczne! (są to szczególne banki w formie SA, mają bardzo typowy zakres czynności, są ograniczone w stosunku do innych banków) Nabywcy: brak ograniczeń Banki hipoteczne: udzielają kredytów zabezpieczonych hipoteką nabywają wierzytelności innych banków z tytułu zabezpieczonych kredytów na hipotece emisja: a) hipotecznych listów zastawnych (emisja wynika z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką lub z tytułu skupionych wierzytelności) b) publicznych listów zastawnych (podstawa: wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów nie zabezpieczonych hipoteką (udzielanie konkretnym podmiotom) albo nabycie wierzytelności nie zabezpieczonych hipoteką (udzielanie również konkretnym podmiotom)) Listy zastawne hipoteczne: ukształtowane imiennie lub na okaziciela bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego podmiotu z tego papieru do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych, polegają one na wypłacie w dniu wykupu tego listu odsetek oraz wartości nominalnej listu; list hipoteczny może opiewać na złote lub waluty obce Listy zastawne publiczne: 13

14 ukształtowane imiennie lub na okaziciela konkretne podmioty: kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem NBP, EBC, rządów lub banków państw-członków UE, OECD, lub podmiotom udzielanych kredytów jednostki samorządu terytorialnego Istnienie listów zastawnych ma określony cel ustawowy: kapitał pozyskany przeznacza się na kredyty na inwestycje budowlane; kredyty te są zabezpieczone hipoteką, a środki na kredyty uzyskuje się z emisji listów zastawnych. Charakter świadczeń: pieniężny (świadczenie główne wartość nominalna; + obligatoryjne świadczenie uboczne odsetki) papiery procentowe. Składniki listu zastawnego: nazwa: hipoteczny/publiczny LZ 1 wskazanie podstawy emisji (decyzja banku) nazwa i siedziba banku seria i numer LZ oznaczenie wartości nominalnej, daty naliczania oprocentowania oraz wysokości oprocentowania termin wypłaty odsetek termin wykupu listu miejsce płatności miejsce i data wystawienia warunki wykupu Dalsze informacje wprowadza się, gdy termin wykupu wynosi ponad 5 lat. (m.in. uwzględnia się prawo banku hipotecznego do umorzenia LZ przed terminem wykupu + szczegółowe warunki). Na każdym LZ jest informacja, że podmiot jest pozbawiony prawa do wcześniejszego żądania wykupu.! Ustawa o obligacjach stosowana jest celem tłumaczenia wątpliwości i stosowana jest do obrotu LZ + ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi: 1) odpowiedzialność za LZ (emitent odpowiada całym majątkiem) 1 LZ list zastawny (w dalszej części pracy w zasadzie będzie używany już tylko skrót). 14

15 2) w chwili wykupu LZ podlegają umorzeniu 3) każda emisja LZ oznacza zbiór papierów wartościowych oferowanych w ramach jednego procesu emisyjnego (zbiór papierów o tych samych uprawnieniach dla wszystkich nabywających papiery) POWIERNIK (+ zastępca) powoływany jest jako podmiot działający przy każdym banku hipotecznym niezależnie od banku i organu powołującego. Powiernik zatrudniany jest przez KNB, koszty jego wynagrodzenia to koszty działalności banku. Zadania powiernika: 1. czuwanie, by zobowiązania banku hipotecznego były realizowane 2. sprawdzanie, czy zobowiązania wynikające z LZ w obrocie są zabezpieczone zgodnie z ustawą (np. czy nie wygasła hipoteka, czy nie upadło poręczenie) 3. sprawdzanie, czy wartość nominalna LZ w obrocie nie przekracza ustawowego limitu wartości LZ W celu wykonywania zadań powiernikowi przysługuje: - prawo do badania ksiąg rachunkowych i rejestrów - prawo do informacji zawierających tajemnicę bankową - prawo do zawiadomienia KNB o nieprawidłowościach REJESTR LZ: obowiązek każdego banku hipotecznego do jego prowadzenia ( zabezpieczanie LZ) obowiązek prowadzenia rachunków zabezpieczenia LZ (wierzytelności i inne środki) rejestr jest prowadzony oddzielnie dla publicznych i hipotecznych LZ rejestr jest ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdzie podaje się wartość nominalną LZ w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego Bony komercyjne. papiery wierzycielskie, krótkoterminowe emitenci: przedsiębiorstwa papiery niezabezpieczone o wysokim ryzyku papiery imienne lub na okaziciela główna funkcja: lokacyjno-pożyczkowa umożliwiają firmom dostęp do środków finansowych osób trzecich podstawa prawna: brak (2 alternatywy): o stosować prawo wekslowe (gdyż są to papiery najbardziej zbliżone do weksli) 15

16 o stosować ustawę o obligacjach emitenci: tylko przedsiębiorstwa jako osoby prawne nabywcy: każdy podmiot (chyba że firma wskaże inaczej) Bony komercyjne: a) dyskontowe sprzedawane poniżej wartości nominalnej, na koniec emitent wykupuje je po ich wartości nominalnej b) kuponowe nabywane po wartości nominalnej, ale w dniu wykupu inwestor otrzymuje wartość nominalną oraz kupon odsetkowy! Bony komercyjne mogą być zmaterializowane lub zdematerializowane. Rodzaje bonów komercyjnych: 1) bony komercyjne dyskontowe agentem emisji jest Polski Bank Rozwoju SA, w treści ich powinno być słowo weksel 2) KWIT-y (krótkoterminowe weksle inwestycyjno-terminowe) papiery dyskontowe, w odniesieniu do nich stosuje się prawo wekslowe 3) bony handlowe nie są seryjne, są zawsze krótkoterminowe, od ich emisji przysługuje opłata skarbowa Korzyści z bonów komercyjnych: - możliwość ograniczenia rodzaju nabywcy przez emitenta - niższe koszty uzyskania niż w przypadku kredytu bankowego - szybka możliwość pozyskania kapitału - emisja może być dostosowana do bieżących potrzeb firmy Państwowe papiery wartościowe: a) emitowane przez skarb państwa b) emitowane przez NBP Ad a): instrumenty uzyskania środków przeznaczonych do realizacji celów gospodarczych podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych charakter pieniężny mają: bony skarbowe, obligacje skarbowe, skarbowe papiery oszczędnościowe 16

17 charakter niepieniężny mają: powszechne świadectwa udziałowe, bony prywatyzacyjne, świadectwa rekompensacyjne termin wykupu: krótkoterminowe lub długoterminowe skarbowe papiery wartościowe: oferowane tylko osobom fizycznym, ten rodzaj może być wyłączony z obrotu wtórnego obligacje skarbowe: zwykle długoterminowe, nabywca może być osobą zagraniczną, mają nieograniczony krąg nabywców, zbywane zwykle na przetargach bony skarbowe: zwykle krótkoterminowe, dostępne tylko na rynku krajowym, zawsze są na okaziciela, mają nieograniczony krąg nabywców, do ich odkupywania stosuje się zasadę umarzania praw Ad b): podstawa prawna: ustawa o NBP i zarządzenie prezesa NBP w sprawie sprzedaży, obrotu i prowadzenia kont depozytowych bonów pieniężnych w postaci zdematerializowanej forma: zawsze papiery na okaziciela podstawa obrotu: przetargi są to papiery zawsze zdematerializowane Wykład VII: Ogólna regulacja papierów wartościowych. Regulację papierów wartościowych wprowadzono nowelizacją w 1990 r. W kodeksie cywilnym podane są ramowe kwestie o papierach wartościowych. Nie ma tam definicji papierów wartościowych. Pojawiają się one w kodeksie cywilnym, gdyż wystawienie papieru wartościowego jest zaciągnięciem zobowiązania. Regulacje papierów wartościowych w kodeksie cywilnym: I: powstanie praw z papierów wartościowych II: przenoszenie praw III: realizacja i wygaśnięcie praw IV: problematyka skutków utraty papierów wartościowych Ad I): 17

18 Kodeks cywilny wskazuje, iż w przypadku zobowiązania wynikającego z papieru wartościowego dłużnik z tego papieru jest zobowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu lub udostępnieniem go dłużnikowi celem pozbawienia go mocy prawnej. a) źródło zobowiązania wystawienie papieru wartościowego i puszczenie go w obieg (czynność prawna) istotne jest, by wskazać, kto jest osobą zobowiązaną (podpis) początkowo przyjmowano, że podpis musi być własnoręczny bardziej sformalizowane papiery wartościowe muszą mieć podpis własnoręczny; papiery na okaziciela mogą być wystawione tak, że podpis może być odbity sposobem mechanicznym podpis pod papierem wartościowym nie może być parafą ani inicjałem! b) klauzula prezentacyjna obciąża osobę uprawnioną z papieru wartościowego obowiązkiem przedstawienia tego papieru. Przedstawienie: oddanie papieru wartościowego dłużnikowi okazanie papieru wartościowego celem skasowania go papiery wartościowe związane są z tzw. legitymacją z papieru, która pozwala, by uprawniony do odbioru świadczenia nie musi udowadniać swej legitymacji materialnoprawnej. Spełnienie świadczenia do rąk posiadacza legitymowanego treścią papieru zwalnia dłużnika, chyba że działał on w złej wierze. Złodziej, który wykaże się legitymacją formalną, będzie uprawniony z papieru wartościowego. Ad II): Papiery imienne. Legitymują one osobę imiennie wskazaną w treści dokumentu; przeniesienie praw następuje przez przelew połączony z wydaniem dokumentu. a) legitymację formalną ma osoba imiennie wskazana na papierze imiennym b) szczegółowe określanie podmiotów (nie tylko imię i nazwisko) c) ciąg przelewów badany od strony materialno-prawnej: dłużnik, by zwolnić się z zobowiązania, musi żądać od osoby domagającej się świadczenia, by wykazała ona łańcuch cesji poprawnych materialno-prawnie. Papiery na zlecenie. 18

19 Legitymują osobę wymienioną w dokumencie oraz wszystkie inne osoby, których prawa przenoszone są przez indos (pisemne oświadczenie na papierze wartościowym na zlecenie, mającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczający przeniesienie praw na inną osobę). Dłużnik, by zwolnić się z zobowiązania, ma jedynie obowiązek sprawdzenia legitymacji formalnej z papieru, która związana jest z posiadaniem papieru wartościowego i wykazaniem nieprzerwanego szeregu indosów. Papiery na okaziciela. Dłużnik nie ma obowiązku dochodzenia, czy okaziciel jest właścicielem dokumentu. W razie wątpliwości winien złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. Przeniesienie praw z dokumentu wymaga wydania dokumentu. Podpis może być odbity mechanicznie na tego typu papierach. Odpowiedzialność z papieru wartościowego i kwestia jego abstrakcyjności. Dłużnik, spełniając świadczenie, nie może powoływać się przy papierach wartościowych na zarzuty wynikające z podstawy prawnej stanowiącej kauzę (podstawę) wydania dokumentu. Dłużnik może powołać się względem wierzyciela tylko na zarzuty dotyczące ważności dokumentu albo zarzuty wynikające z treści papieru, lub też zarzuty przysługujące dłużnikowi osobiście przeciw wierzycielowi i dodatkowo możliwość podnoszenia zarzutów przy nabyciu papieru wartościowego, gdy nabywca działał świadomie na szkodę dłużnika.! Zobowiązanie abstrakcyjne chroni posiadacza dokumentu! Zarzuty obiektywne: a) dotyczące ważności papieru wartościowego b) wynikające z treści papieru wartościowego (np. przedawnienie) Ad IV): Umorzenie papieru wartościowego to tzw. amortyzacja papieru wartościowego. Umarzanie regulują przepisy szczegółowe. Kodeks cywilny wskazuje jedynie, że jeśli papier wartościowy został prawomocnie umorzony, to dłużnik jest zobowiązany wydać osobie, na której rzecz nastąpiło umorzenie, na jej koszt nowy dokument, a gdy wierzytelność jest już wymagalna, to spełnić świadczenie. 19

20 Jeżeli komuś zaginął papier wartościowy, to ta osoba może żądać uznania go za umorzony. W sądzie rejonowym miejsca płatności weksla należy zgłosić wniosek o jego umorzenie. Sąd wydaje tzw. orzeczenie amortyzacyjne, w którym uznaje dany papier wartościowy za umorzony; ostatni posiadacz ma prawo dochodzenia praw z papieru na podstawie orzeczenia amortyzacyjnego sądu. To orzeczenie amortyzacyjne uniemożliwia dochodzenia praw z umorzonego papieru wartościowego. Orzeczenie amortyzacyjne nie jest papierem wartościowym! (jest to środek zapewniający legitymację osoby ubiegającej się o wykonanie zobowiązania). Jeżeli poszkodowany wie, kto ma papier wartościowy, przysługuje mu tylko tzw. powództwo windykacyjne. Osoba ta składa wniosek o umorzenie (wniosek: treść papieru wartościowego, uprawdopodobnienie utraty, interes prawny uzasadniający żądanie umorzenia). To postępowanie przed sądem toczy się trybem nieprocesowym, nie dotyczy merytorycznej oceny zobowiązania z samego papieru wartościowego. Sąd w Monitorze Polskim ogłasza wezwanie dla aktualnego posiadacza papieru, by w terminie 60 dni zgłosił się do sądu i okazał ten papier sądowi. Te 60 dni biegnie od dnia płatności papieru wartościowego, a jeśli termin został przekroczony, to od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim. W wypadku braku reakcji po 60 dniach sąd wydaje postanowienie uznające papier wartościowy za umorzony. Jeżeli posiadacz zgłosi się do sądu, sąd umarza postępowanie amortyzacyjne i strony mogą prowadzić proces o prawo do papieru wartościowego. Na sądzie ciąży obowiązek zawiadomienia trasata i wszystkich dłużników zarówno o wszczęciu jak i wyniku postępowania. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania łamie legitymację formalną z papieru wartościowego.! Żądający umorzenia może sam żądać od trasata złożenia sumy do depozytu sądowego. W wypadku odmowy (potwierdzonej protestem) istnieje możliwość zwrotnego poszukiwania przeciwko wystawcy w wekslu trasowanym i indosantowi. Znaki legitymacyjne. dokumenty ucieleśniające uprawnienia przysługujące ich okazicielowi źródło zobowiązania: umowa, na której potwierdzenie wydaje się znak legitymacyjny znaki te są na tyle zróżnicowane, iż trudno wprowadzić konkretną systematyzację w 90% znaki legitymacyjne związane są ze stosunkiem umownym tak, że stanowią one dowód istnienia umowy (kwity bagażowe, kwity z pralni, bilety kolejowe etc.) rozróżnia się: a) znaki legitymacyjne jako dowód wypełnienia obowiązku (np. opłata urzędowa) 20

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

2. RODZAJE I FUNKCJE WEKSLA

2. RODZAJE I FUNKCJE WEKSLA 1. CECHY WEKSLA Weksle posiadają następujące cechy: a) bezwarunkowość przy wystawianiu weksla wystawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że albo sam zapłaci sumę wymienioną na wekslu (przy wekslu

Bardziej szczegółowo

Prawo papierów wartościowych zarys przedmiotu cz. II. Ćwiczenia z prawa gospodarczego i handlowego Kraków, 9 kwietnia 2008 r.

Prawo papierów wartościowych zarys przedmiotu cz. II. Ćwiczenia z prawa gospodarczego i handlowego Kraków, 9 kwietnia 2008 r. Prawo papierów wartościowych zarys przedmiotu cz. II Ćwiczenia z prawa gospodarczego i handlowego Kraków, 9 kwietnia 2008 r. obligacje Prawo papierów wartościowych cz. II zagadnienia konosamenty dowody

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 4 Papiery wartościowe i instrumenty finansowe Definicja papieru wartościowego i instrumentu finansowego Zarówno finansowy papier wartościowy, jak i instrument finansowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem radca prawny Ryszard Stolarz Podstawowe sprawdzenie kontrahenta Działania, które powinno się podjąć przed podpisaniem określonej umowy. Są to działania,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. (Dz. U. Nr 83, poz. 420)

USTAWA. z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. (Dz. U. Nr 83, poz. 420) USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420) Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Art. 2. 1. Obligacje mogą emitować: 1) podmioty prowadzące

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI 1 Tytuł rozdziału Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Warunki jakim powinny odpowiadać weksle

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 29 czerwca 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 702. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M.

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M. WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW adw. Leszek Rydzewski, LL.M. Program Zagadnienia wprowadzające Istota obligacji Źródła regulacji Funkcja ekonomiczna Cechy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Art. 2.

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Art. 2. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300. o obligacjach Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE 1 AKCJE OBLIGACJE EMITENT Uzyskuje kapitał na działalność Część zysku wypłaca w formie dywidendy akcjonariuszom Jest zobowiązany do respektowania decyzji akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Stan prawny na 27.02.2012r. (Dz.U.2001.120.1300 ze zm.)

USTAWA. z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Stan prawny na 27.02.2012r. (Dz.U.2001.120.1300 ze zm.) USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Stan prawny na 27.02.2012r. (Dz.U.2001.120.1300 ze zm.) Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Art. 2. Obligacje mogą

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r. Aneks nr 14 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 11 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Art. 2.

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Art. 2. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Obligacje mogą emitować: Art. 2. 1) podmioty prowadzące

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8 EWIDENCJA OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI. Zagadnienia:

WYKŁAD 8 EWIDENCJA OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI. Zagadnienia: WYKŁAD 8 Temat: Zagadnienia: EWIDENCJA OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI 1. Klasyfikacja papierów wartościowych 2. Papiery wartościowe własnej emisji 3. Obrót obcymi papierami wartościowymi 4. Transakcje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 listopada 2004 r. Dz.U.04.264.2628 2011.07.21 zm. Dz.U.2011.149.888 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 0 CZERWCA 2016 ROKU ("Obligacje") 1.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym

Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym MAŁGORZATA KOZŁOWSKA Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym Weksel jest instytucją prawa handlowego wykształconą w połowie XII w. we Włoszech, jako środek płatniczy.

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe Rachunkowość Środki pieniężne i aktywa finansowe dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Środki pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty inwestycji kapitałowych III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011

Prawne aspekty inwestycji kapitałowych III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Prawne aspekty inwestycji kapitałowych III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Ewa Chmielarczyk, radca prawny Mateusz Gąsior adwokaci doradcy podatkowi biegli rewidenci doradcy na rzecz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Art. 2.

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Art. 2. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Obligacje mogą emitować: Art. 2. 1) podmioty prowadzące

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na nieruchomości. Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego

Hipoteka na nieruchomości. Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego Hipoteka na nieruchomości Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego Hipoteka jest powszechnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. O pewności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu Strona znajduje się w archiwum. Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu 05.10.2011-04.11.2011 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji. 20.12.2011

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł; Temat: Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako Spółka lub

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Przedmowa Podstawowe instytucje prawa papierów wartoœciowych wystêpuj¹ce zarówno w obrocie indywidualnym jak i masowym, z uwagi na szeroki zakres materia³u wymaga³y ujêcia w dwóch tomach Systemu Prawa

Bardziej szczegółowo

dr Jan Mojak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Zastaw na wierzytelnościach

dr Jan Mojak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Zastaw na wierzytelnościach dr Jan Mojak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Zastaw na wierzytelnościach 1. Zastaw należy, obok hipoteki, do najważniejszych rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności.

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego

Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego Wywóz towarów za granicę związany jest z problemem jego finansowania. Uczestnikami finansowania eksportu są najczęściej: eksporter, zagraniczny importer i banki. W rozliczeniach międzynarodowych obrotów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14712 Cena netto 1 770,00 zł Cena brutto 1 770,00 zł Cena netto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo