Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp."

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku

2

3 zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 152, poz. 1241) przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2009 roku w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku

4

5 Spis Treści Dochody... 7 Część tabelaryczna oraz wykresy... 9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2009 roku Dochody według źródeł - część opisowa Dochody z podatków i opłat Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Opłata od posiadania psów Opłata skarbowa Opłata targowa...40 Opłaty komunikacyjne Opłata za czynności egzekucyjne Opłata administracyjna i inne opłaty Dochody z majątku miasta Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Dotacje Dotacje na zadania własne Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t Dotacja na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja na pomoc finansową udzieloną miastu przez inne j.s.t Subwencja ogólna Dochody z pomocy zagranicznej Pozostałe dochody Wydatki Część tabelaryczna oraz wykresy Wydatki część opisowa Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport

6 Informacja o zobowiązaniach Informacja o należnościach Przychody i rozchody budżetu miasta Wynik budżetowy 2009 roku Inwestycje Część tabelaryczna Część opisowa Zakłady Budżetowe Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola Ośrodek Sportu i Rekreacji Dochody własne Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarstwa Pomocnicze Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei Fundusze celowe Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucje kultury Dom Kultury Małyszyn Jazz Club Pod Filarami Klub Myśli Twórczej Lamus Miejski Ośrodek Sztuki Klub Nauczyciela Grodzki Dom Kultury Miejskie Centrum Kultury Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2009 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

7 DOCHODY

8

9 Dochody budżetu miasta w 2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Dz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (5 : 4) Rolnictwo i łowiectwo ,48 100,05 % 600 Transport i łączność ,94 96,60 % 630 Turystyka ,94 11,48 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,78 58,12 % 710 Działalnośc usługowa ,87 69,84 % 750 Administracja publiczna ,66 106,62 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,48 99,91 % ,65 101,07 % ,00 95,53 % 758 Różne rozliczenia ,09 101,92 % 801 Oświata i wychowanie ,79 234,51 % 803 Szkolnictwo wyższe ,96 100,17 % 851 Ochrona zdrowia ,01 45,19 % 852 Pomoc społeczna ,46 101,61 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,29 90,01 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 96,22 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,47 685,06 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego ,11 100,04 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 - Razem dochody ,35 94,93 % 9

10 Dochody budżetu miasta w 2009 roku w poszczególnych działach Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Działy 10

11 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 1 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Rolnictwo i łowiectwo ,48 100,05 % Pozostała działalność ,48 100,05 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,29 - majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,19 100,00 % realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność ,94 96,60 % Lokalny transport zbiorowy ,12 100,79 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,00 100,00 % niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,04 96,12 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Dotacje rozwojowe ,68 94,44 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,44 133,24 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi publiczne gminne ,67 92,09 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,47 - fizycznych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,20 91,67 % realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Drogi wewnętrzne , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostała działalność , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Turystyka ,94 11,48 % Pozostała działalność ,94 11,48 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje ,00 11,35 % i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa ,78 58,12 % Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,61 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,71 108,68 % 11

12 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 2 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,32 57,51 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,26 119,65 % ,93 94,81 % ,50 113,20 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,16 45,39 % 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,68 225,98 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,49 99,99 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,43 91,63 % Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa ,87 69,84 % Plany zagospodarowania przestrzennego , ,23 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 50,00 % , ,00 100,00 % ,00 100,00 % Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % ,00 100,00 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,16 208,37 % 12

13 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 3 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Nadzór budowlany ,23 99,98 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,79 99,98 % 0 0 0, Organizacja targów i wystaw ,00 0,00 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 0,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Cmentarze ,76 100,89 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,76 100,91 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 % 750 Administracja publiczna ,66 106,62 % Urzędy wojewódzkie ,94 96,57 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100,00 % ,00 100,00 % ,94 21,12 % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,65 271,56 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 - fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat ,50 218,46 % 0830 Wpływy z usług ,19 256,96 % 0920 Pozostałe odsetki ,76-13

14 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 4 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z różnych dochodów , Komisje poborowe ,84 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,84 100,00 % zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 % zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,48 99,91 % ,10 99,52 % ,10 99,52 % Wybory do Parlamentu Europejskiego ,38 99,97 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,38 99,97 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,65 101,07 % ,00 100,02 % 0920 Pozostałe odsetki ,12 129,74 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,75 100,00 % ,13 32,43 % ,00 100,00 % 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 14

15 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 5 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Obrona cywilna ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 % inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Straż Miejska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,58 - fizycznych Pozostała działalność ,07 142,33 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,20 409,23 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,87 100,00 % ,00 95,53 % ,29 134,89 % ,81 128,12 % , ,68 96,20 % 0310 Podatek od nieruchomości ,49 96,34 % 0320 Podatek rolny ,14 85,81 % 0330 Podatek leśny ,00 98,73 % 0340 Podatek od środków transportowych ,95 104,67 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,91 10,25 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 262,68 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,97 97,31 % 0310 Podatek od nieruchomości ,99 107,71 % 0320 Podatek rolny ,67 101,79 % 15

16 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 6 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Podatek od środków transportowych ,89 103,82 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,60 82,42 % 0370 Podatek od posiadania psów ,70 146,32 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,42 100,89 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,39 77,82 % 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ,90 83,29 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,06 127,84 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,55 92,44 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 75,95 % 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,64 111,46 % ,97 355,09 % 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,90 77,84 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 130,23 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,81 91,44 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 90,90 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,81 98,57 % Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,03 91,31 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 90,90 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,03 98,54 % Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Wpływy z różnych dochodów , Różne rozliczenia ,09 101,92 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 100,00 % jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100,00 % 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 100,00 % 16

17 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 7 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Różne rozliczenia finansowe ,09 336,80 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 - fizycznych 0920 Pozostałe odsetki ,41 316,78 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,43 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,00 100,00 % powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % 801 Oświata i wychowanie ,79 234,51 % Szkoły podstawowe ,14 117,76 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0 450, Dochody z najmu i dzierżawy składników ,45 - majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,70 99,38 % ,51 99,99 % ,00 0,00 % Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Gimnazja , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,60 - fizycznych 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja specjalne , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 300, Dowożenia uczniów do szkół ,43 100,26 % 0920 Pozostałe odsetki ,43-17

18 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 8 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 100,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe ,14 107,08 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań ,52 97,53 % bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły artystyczne , Wpływy z różnych dochodów , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,57 165,07 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ,44 165,02 % bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,01 579,82 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99,60 % ,10 99,93 % ,48 99,99 % ,77 99,69 % 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,56-18

19 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 9 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Szkolnictwo wyższe ,96 100,17 % Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,22 100,02 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 100,00 % ,00 100,00 % Pozostała działalność ,74 101,53 % 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,14 100,00 % 851 Ochrona zdrowia ,01 45,19 % Lecznictwo ambulatoryjne , Wpływy z różnych dochodów , Programy polityki zdrowotnej ,92 35,70 % 2005 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,92 35,70 % Zwalczanie narkomanii 0 0 0, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,62 96,52 % ,62 96,52 % Izby wytrzeźwień ,47 52,58 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,09 - fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,63 44,33 % 19

20 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 10 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej ,00 100,00 % między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,60 - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna ,46 101,61 % Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,23 120,64 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,66 98,87 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,07 118,54 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,49 - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Domy pomocy społecznej ,71 104,80 % 0830 Wpływy z usług ,99 111,59 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99,67 % Ośrodki wsparcia ,07 100,28 % 0830 Wpływy z usług ,50 114,48 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,31 99,10 % ,93 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,33 232,85 % związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze ,69 133,41 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,86-20

21 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 11 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,83 128,53 % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,73 101,03 % ,56 99,97 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,17 569,37 % ,00 100,00 % ,00 100,00 % ,00 100,00 % ,70 99,18 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,99 100,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,91 98,62 % Dodatki mieszkaniowe , Wpływy z różnych dochodów , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,50 100,00 % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 100,00 % Powiatowe centra pomocy rodzinie ,33 95,42 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,33 95,42 % Ośrodki pomocy społecznej ,45 99,66 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,21 99,59 % 21

22 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 12 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,47 100,00 % 0830 Wpływy z usług ,40 100,00 % 0920 Pozostałe odsetki ,07 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00 % Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,41 100,95 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ,41 100,02 % bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,68 110,83 % opiekuńcze 0830 Wpływy z usług ,61 122,97 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,07 10,35 % Pozostała działalność ,49 99,99 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,72 100,00 % zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,93 99,36 % zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,84 - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,29 90,01 % Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,16 99,87 % ,16 99,87 % ,00 100,00 % ,00 99,99 % 22

23 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 13 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z różnych dochodów ,00 99,99 % Pozostała działalność ,68 87,22 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,28 87,02 % ,98 85,02 % , , Dotacje rozwojowe ,98 99,15 % 6209 Dotacje rozwojowe ,62 98,43 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 96,22 % Świetlice szkolne , Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,86 158,94 % 0830 Wpływy z usług ,35 100,15 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Pomoc materialna dla uczniów ,03 97,36 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,03 97,34 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Szkolne schroniska młodzieżowe ,21 82,05 % 0830 Wpływy z usług ,95 82,02 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,47 685,06 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00-23

24 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 14 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 - fizycznych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,28 175,00 % 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,00 48,10 % Pozostała działalność , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,11 100,04 % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Centra kultury i sztuki ,29 99,97 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie ,70 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 100,00 % 6208 Dotacje rozwojowe ,86 99,94 % Biblioteki ,59 100,00 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,59 100,00 % Pozostała działalność , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,00-24

25 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 15 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 - RAZEM ,35 94,93 % 25

26 Dochody budżetowe w 2009 roku według źródeł Źródła dochodów Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (4 : 3) Razem podatki i opłaty ,47 93,45% Podatek rolny ,81 99,36% Podatek od środków transportowych ,84 104,40% Podatek od nieruchomości ,48 98,24% Podatek leśny ,00 98,73% Karta podatkowa ,81 128,12% Podatek od spadków i darowizn ,60 82,42% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,30 64,31% Zaległości z podatków zniesionych ,90 83,29% Opłata od posiadania psów ,70 146,32% Opłata skarbowa ,55 92,44% Opłata targowa ,42 100,89% Opłaty komunikacyjne ,50 75,95% Opłaty za czynności egzekucyjne ,56 106,91% Opłata administracyjna, inne opłaty ,00 36,72% Dochody z majątku ,85 55,12% Dzierżawa na cele rolnicze ,02 104,70% Dzierżawa na cele nierolnicze ,07 109,74% Pozostałe dzierżawy ,84 44,38% Sprzedaż gruntów i nieruchomości ,85 29,28% Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ,95 381,05% Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych ,09 139,13% Ratalna spłata ceny sprzedaży ,22 189,48% Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,31 118,06% Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,50 113,20% Pozostałe składniki majątkowe 0 0 0,00 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,84 91,41% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) ,00 90,90% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) ,81 98,57% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) ,00 90,90% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) ,03 98,54% Dotacje ,78 99,30% Na zadania własne ,90 99,19% Na zadania z zakresu administracji rządowej ,53 99,96% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ,90 99,81% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego ,25 84,17% 26

27 Źródła dochodów Budżet Budżet po Wykonanie % uchwalony zmianach (4 : 3) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,20 91,67% Pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie zadań własnych ,00 100,00% Subwencja ogólna ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t ,00 100,00% Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa ,00 94,34% Pozostałe dochody ,41 162,21% Ogółem dochody ,35 94,93% 27

28 Dotacje Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Dochody budżetowe w 2009 roku według źródeł Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Razem podatki i opłaty Dochody z majątku Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencja ogólna Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa Pozostałe dochody 28

29 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2009 roku Budżet miasta na 2009 rok został uchwalony 17 grudnia 2008 roku w następujących wysokościach: - dochody zł - wydatki zł oraz - przychody zł - rozchody zł W 2009 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę w wyniku następujących decyzji: zł 1. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości subwencji ogólnej o kwotę, (-) zł z tego: a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę: (-) zł - na zadania gminne (zwiększono) zł - na zadania powiatu (-) zł b) część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zmniejszono o kwotę (-) zł c) zwiększono subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł w tym: - środki na uzupełnienie dochodów gminy zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatu zł 2. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę, (-) zł z tego: - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) zł - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) 687 zł 29

30 3. Wojewoda Lubuski dokonał zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu o kwotę zł w tym: - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach zł - na realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł - na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego Pomoc materialna dla uczniów wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej zł - sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego zł - na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zł - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zł - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł - prowadzenie ośrodków pomocy społecznej zł - na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zł 4. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat następująco: a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę zł w tym: - na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zł - na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zł 30

31 - na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce zł - na porządkowanie stanu nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych zł - na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zł - na prowadzenie nadzoru budowlanego 651 zł - na zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zł - na doposażenie w sprzęt magazynu obrony cywilnej zł b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę (-) zł w tym: - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-) zł - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (-) zł - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-) zł - na kwalifikację wojskową (-) zł - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (-) zł - na składki tytułem ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płaconego za wychowanków (-) zł 5. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat o kwotę tytułem: - dofinansowania zakupu dwóch specjalistycznych podnośników hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - wykonania dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Centrum Powiadamiania Ratowniczego w KM PSP, prace adaptacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia CPR zł zł zł 31

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 1095 Pozostała działalność 1.500,00 1095 690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 20 Leśnictwo 23.000,00 2001 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK PLAN NA 2012 ROK Wykonanie 2012 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/302/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2009r. KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH Dochody Dochody Dochody Dochody Dz Rozdz P. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo