Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp."

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku

2

3 zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 152, poz. 1241) przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2009 roku w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku

4

5 Spis Treści Dochody... 7 Część tabelaryczna oraz wykresy... 9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2009 roku Dochody według źródeł - część opisowa Dochody z podatków i opłat Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Opłata od posiadania psów Opłata skarbowa Opłata targowa...40 Opłaty komunikacyjne Opłata za czynności egzekucyjne Opłata administracyjna i inne opłaty Dochody z majątku miasta Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Dotacje Dotacje na zadania własne Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t Dotacja na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja na pomoc finansową udzieloną miastu przez inne j.s.t Subwencja ogólna Dochody z pomocy zagranicznej Pozostałe dochody Wydatki Część tabelaryczna oraz wykresy Wydatki część opisowa Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport

6 Informacja o zobowiązaniach Informacja o należnościach Przychody i rozchody budżetu miasta Wynik budżetowy 2009 roku Inwestycje Część tabelaryczna Część opisowa Zakłady Budżetowe Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola Ośrodek Sportu i Rekreacji Dochody własne Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarstwa Pomocnicze Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei Fundusze celowe Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucje kultury Dom Kultury Małyszyn Jazz Club Pod Filarami Klub Myśli Twórczej Lamus Miejski Ośrodek Sztuki Klub Nauczyciela Grodzki Dom Kultury Miejskie Centrum Kultury Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2009 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

7 DOCHODY

8

9 Dochody budżetu miasta w 2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Dz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (5 : 4) Rolnictwo i łowiectwo ,48 100,05 % 600 Transport i łączność ,94 96,60 % 630 Turystyka ,94 11,48 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,78 58,12 % 710 Działalnośc usługowa ,87 69,84 % 750 Administracja publiczna ,66 106,62 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,48 99,91 % ,65 101,07 % ,00 95,53 % 758 Różne rozliczenia ,09 101,92 % 801 Oświata i wychowanie ,79 234,51 % 803 Szkolnictwo wyższe ,96 100,17 % 851 Ochrona zdrowia ,01 45,19 % 852 Pomoc społeczna ,46 101,61 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,29 90,01 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 96,22 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,47 685,06 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego ,11 100,04 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 - Razem dochody ,35 94,93 % 9

10 Dochody budżetu miasta w 2009 roku w poszczególnych działach Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Działy 10

11 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 1 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Rolnictwo i łowiectwo ,48 100,05 % Pozostała działalność ,48 100,05 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,29 - majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,19 100,00 % realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność ,94 96,60 % Lokalny transport zbiorowy ,12 100,79 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,00 100,00 % niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,04 96,12 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Dotacje rozwojowe ,68 94,44 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,44 133,24 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi publiczne gminne ,67 92,09 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,47 - fizycznych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,20 91,67 % realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Drogi wewnętrzne , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostała działalność , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Turystyka ,94 11,48 % Pozostała działalność ,94 11,48 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje ,00 11,35 % i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa ,78 58,12 % Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,61 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,71 108,68 % 11

12 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 2 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,32 57,51 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,26 119,65 % ,93 94,81 % ,50 113,20 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,16 45,39 % 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,68 225,98 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,49 99,99 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,43 91,63 % Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa ,87 69,84 % Plany zagospodarowania przestrzennego , ,23 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 50,00 % , ,00 100,00 % ,00 100,00 % Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % ,00 100,00 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,16 208,37 % 12

13 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 3 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Nadzór budowlany ,23 99,98 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,79 99,98 % 0 0 0, Organizacja targów i wystaw ,00 0,00 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 0,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Cmentarze ,76 100,89 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,76 100,91 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 % 750 Administracja publiczna ,66 106,62 % Urzędy wojewódzkie ,94 96,57 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100,00 % ,00 100,00 % ,94 21,12 % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,65 271,56 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 - fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat ,50 218,46 % 0830 Wpływy z usług ,19 256,96 % 0920 Pozostałe odsetki ,76-13

14 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 4 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z różnych dochodów , Komisje poborowe ,84 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,84 100,00 % zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 % zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,48 99,91 % ,10 99,52 % ,10 99,52 % Wybory do Parlamentu Europejskiego ,38 99,97 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,38 99,97 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,65 101,07 % ,00 100,02 % 0920 Pozostałe odsetki ,12 129,74 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,75 100,00 % ,13 32,43 % ,00 100,00 % 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 14

15 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 5 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Obrona cywilna ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 % inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Straż Miejska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,58 - fizycznych Pozostała działalność ,07 142,33 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,20 409,23 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,87 100,00 % ,00 95,53 % ,29 134,89 % ,81 128,12 % , ,68 96,20 % 0310 Podatek od nieruchomości ,49 96,34 % 0320 Podatek rolny ,14 85,81 % 0330 Podatek leśny ,00 98,73 % 0340 Podatek od środków transportowych ,95 104,67 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,91 10,25 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 262,68 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,97 97,31 % 0310 Podatek od nieruchomości ,99 107,71 % 0320 Podatek rolny ,67 101,79 % 15

16 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 6 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Podatek od środków transportowych ,89 103,82 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,60 82,42 % 0370 Podatek od posiadania psów ,70 146,32 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,42 100,89 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,39 77,82 % 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ,90 83,29 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,06 127,84 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,55 92,44 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 75,95 % 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,64 111,46 % ,97 355,09 % 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,90 77,84 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 130,23 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,81 91,44 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 90,90 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,81 98,57 % Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,03 91,31 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 90,90 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,03 98,54 % Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Wpływy z różnych dochodów , Różne rozliczenia ,09 101,92 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 100,00 % jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100,00 % 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 100,00 % 16

17 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 7 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Różne rozliczenia finansowe ,09 336,80 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 - fizycznych 0920 Pozostałe odsetki ,41 316,78 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,43 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,00 100,00 % powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % 801 Oświata i wychowanie ,79 234,51 % Szkoły podstawowe ,14 117,76 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0 450, Dochody z najmu i dzierżawy składników ,45 - majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,70 99,38 % ,51 99,99 % ,00 0,00 % Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Gimnazja , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,60 - fizycznych 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja specjalne , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 300, Dowożenia uczniów do szkół ,43 100,26 % 0920 Pozostałe odsetki ,43-17

18 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 8 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 100,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe ,14 107,08 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań ,52 97,53 % bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły artystyczne , Wpływy z różnych dochodów , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,57 165,07 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ,44 165,02 % bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,01 579,82 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99,60 % ,10 99,93 % ,48 99,99 % ,77 99,69 % 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,56-18

19 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 9 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Szkolnictwo wyższe ,96 100,17 % Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,22 100,02 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 100,00 % ,00 100,00 % Pozostała działalność ,74 101,53 % 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,14 100,00 % 851 Ochrona zdrowia ,01 45,19 % Lecznictwo ambulatoryjne , Wpływy z różnych dochodów , Programy polityki zdrowotnej ,92 35,70 % 2005 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,92 35,70 % Zwalczanie narkomanii 0 0 0, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,62 96,52 % ,62 96,52 % Izby wytrzeźwień ,47 52,58 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,09 - fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,63 44,33 % 19

20 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 10 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej ,00 100,00 % między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,60 - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna ,46 101,61 % Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,23 120,64 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,66 98,87 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,07 118,54 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,49 - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Domy pomocy społecznej ,71 104,80 % 0830 Wpływy z usług ,99 111,59 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99,67 % Ośrodki wsparcia ,07 100,28 % 0830 Wpływy z usług ,50 114,48 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,31 99,10 % ,93 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,33 232,85 % związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze ,69 133,41 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,86-20

21 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 11 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,83 128,53 % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,73 101,03 % ,56 99,97 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,17 569,37 % ,00 100,00 % ,00 100,00 % ,00 100,00 % ,70 99,18 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,99 100,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,91 98,62 % Dodatki mieszkaniowe , Wpływy z różnych dochodów , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,50 100,00 % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 100,00 % Powiatowe centra pomocy rodzinie ,33 95,42 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,33 95,42 % Ośrodki pomocy społecznej ,45 99,66 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,21 99,59 % 21

22 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 12 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,47 100,00 % 0830 Wpływy z usług ,40 100,00 % 0920 Pozostałe odsetki ,07 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00 % Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,41 100,95 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ,41 100,02 % bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,68 110,83 % opiekuńcze 0830 Wpływy z usług ,61 122,97 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,07 10,35 % Pozostała działalność ,49 99,99 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,72 100,00 % zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,93 99,36 % zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,84 - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,29 90,01 % Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,16 99,87 % ,16 99,87 % ,00 100,00 % ,00 99,99 % 22

23 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 13 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z różnych dochodów ,00 99,99 % Pozostała działalność ,68 87,22 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,28 87,02 % ,98 85,02 % , , Dotacje rozwojowe ,98 99,15 % 6209 Dotacje rozwojowe ,62 98,43 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 96,22 % Świetlice szkolne , Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,86 158,94 % 0830 Wpływy z usług ,35 100,15 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Pomoc materialna dla uczniów ,03 97,36 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,03 97,34 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Szkolne schroniska młodzieżowe ,21 82,05 % 0830 Wpływy z usług ,95 82,02 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,47 685,06 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00-23

24 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 14 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 - fizycznych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,28 175,00 % 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,00 48,10 % Pozostała działalność , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,11 100,04 % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Centra kultury i sztuki ,29 99,97 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie ,70 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 100,00 % 6208 Dotacje rozwojowe ,86 99,94 % Biblioteki ,59 100,00 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,59 100,00 % Pozostała działalność , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,00-24

25 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 15 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 - RAZEM ,35 94,93 % 25

26 Dochody budżetowe w 2009 roku według źródeł Źródła dochodów Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (4 : 3) Razem podatki i opłaty ,47 93,45% Podatek rolny ,81 99,36% Podatek od środków transportowych ,84 104,40% Podatek od nieruchomości ,48 98,24% Podatek leśny ,00 98,73% Karta podatkowa ,81 128,12% Podatek od spadków i darowizn ,60 82,42% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,30 64,31% Zaległości z podatków zniesionych ,90 83,29% Opłata od posiadania psów ,70 146,32% Opłata skarbowa ,55 92,44% Opłata targowa ,42 100,89% Opłaty komunikacyjne ,50 75,95% Opłaty za czynności egzekucyjne ,56 106,91% Opłata administracyjna, inne opłaty ,00 36,72% Dochody z majątku ,85 55,12% Dzierżawa na cele rolnicze ,02 104,70% Dzierżawa na cele nierolnicze ,07 109,74% Pozostałe dzierżawy ,84 44,38% Sprzedaż gruntów i nieruchomości ,85 29,28% Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ,95 381,05% Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych ,09 139,13% Ratalna spłata ceny sprzedaży ,22 189,48% Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,31 118,06% Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,50 113,20% Pozostałe składniki majątkowe 0 0 0,00 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,84 91,41% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) ,00 90,90% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) ,81 98,57% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) ,00 90,90% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) ,03 98,54% Dotacje ,78 99,30% Na zadania własne ,90 99,19% Na zadania z zakresu administracji rządowej ,53 99,96% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ,90 99,81% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego ,25 84,17% 26

27 Źródła dochodów Budżet Budżet po Wykonanie % uchwalony zmianach (4 : 3) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,20 91,67% Pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie zadań własnych ,00 100,00% Subwencja ogólna ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t ,00 100,00% Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa ,00 94,34% Pozostałe dochody ,41 162,21% Ogółem dochody ,35 94,93% 27

28 Dotacje Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Dochody budżetowe w 2009 roku według źródeł Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Razem podatki i opłaty Dochody z majątku Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencja ogólna Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa Pozostałe dochody 28

29 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2009 roku Budżet miasta na 2009 rok został uchwalony 17 grudnia 2008 roku w następujących wysokościach: - dochody zł - wydatki zł oraz - przychody zł - rozchody zł W 2009 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę w wyniku następujących decyzji: zł 1. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości subwencji ogólnej o kwotę, (-) zł z tego: a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę: (-) zł - na zadania gminne (zwiększono) zł - na zadania powiatu (-) zł b) część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zmniejszono o kwotę (-) zł c) zwiększono subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł w tym: - środki na uzupełnienie dochodów gminy zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatu zł 2. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę, (-) zł z tego: - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) zł - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) 687 zł 29

30 3. Wojewoda Lubuski dokonał zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu o kwotę zł w tym: - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach zł - na realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł - na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego Pomoc materialna dla uczniów wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej zł - sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego zł - na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zł - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zł - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł - prowadzenie ośrodków pomocy społecznej zł - na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zł 4. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat następująco: a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę zł w tym: - na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zł - na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zł 30

31 - na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce zł - na porządkowanie stanu nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych zł - na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zł - na prowadzenie nadzoru budowlanego 651 zł - na zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zł - na doposażenie w sprzęt magazynu obrony cywilnej zł b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę (-) zł w tym: - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-) zł - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (-) zł - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-) zł - na kwalifikację wojskową (-) zł - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (-) zł - na składki tytułem ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płaconego za wychowanków (-) zł 5. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat o kwotę tytułem: - dofinansowania zakupu dwóch specjalistycznych podnośników hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - wykonania dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Centrum Powiadamiania Ratowniczego w KM PSP, prace adaptacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia CPR zł zł zł 31

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.595 0 27.595 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 01095 Pozostała działalność 22.595 0 22.595 22.595 0 22.595 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo