rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ POWSZECHNYCH IM. PIERWSZYCH PIASTÓW SZKOLE PODSTAWOWEJ W DAMASŁAWKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Procedury i instrukcje zostały opracowane zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.),zwanym dalej rozporządzeniem rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. nr 65, poz. 400, ze zm.) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 414) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 392) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 893) ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 678,ze zm.) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) Informatorem o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 1

2 I. Postanowienia ogólne Sprawdzian dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej odbywa się na terenie Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, ul. Słoneczna 4, w terminach ustalonych przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). 2. Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów, powołany przez dyrektora OKE w Poznaniu. 3. Sprawdzian organizuje i nadzoruje jego przebieg Szkolny Zespół Egzaminacyjny powołany przez przewodniczącego, którym z urzędu jest dyrektor szkoły. 4. Dyrektor szkoły powołuje wicedyrektora szkoły na zastępcę przewodniczącego SZE w terminie nie późniejszym niż na 2 miesiące przed sprawdzianem. Jeżeli z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca nie mogą pełnić swoich funkcji, osoba pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i wskazuje siebie do pełnienia obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powołuje tę osobę do pełnienia funkcji przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Nauczyciel powołany do pełnienia funkcji przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przesyła do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej podpisane oświadczenie w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 5. Przewodniczący SZE nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu ustala skład Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących. Członkami ZN nie mogą być wychowawcy zdających oraz: w części pierwszej sprawdzianu nauczyciele języka polskiego i nauczyciele matematyki; w części drugiej sprawdzianu nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego w danej sali jest przeprowadzany sprawdzian. 6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może w szczególnych przypadkach losowych nawet w dniu sprawdzianu dokonać zmiany (uzupełnienia) składu ZN pod warunkiem, że skład tych zespołów będzie zgodny z rozporządzeniem. Fakt ten powinien być odnotowany w formularzu powołania ZN (Załącznik nr 6). 7. Powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Załącznik nr 5) oraz członków SZE (Załącznik nr 6) i ich oświadczenia w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem (Załącznik nr 7) są przechowywane w szkolnej dokumentacji sprawdzianu. 8. Spośród członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przewodniczący powołuje zespoły nadzorujące sprawdzian w każdej sali, w skład których wchodzi co najmniej 3 nauczycieli: przewodniczący wyznaczony przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego oraz członkowie, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych 20 kolejnych uczniów. Liczba zespołów zależy od liczby sal egzaminacyjnych. 9. Zadania zespołu nadzorującego określa instrukcja OKE w Poznaniu. 10. W przypadkach nagłej (losowej) nieobecności członka komisji jego miejsce zajmuje nauczyciel znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej, wyznaczony przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. 2

3 11. Jeżeli na sprawdzian zgłoszą się obserwatorzy, muszą okazać przewodniczącemu SZE dokument stwierdzający tożsamość i dokument potwierdzający upoważnienie do obserwacji wydany przez uprawnioną instytucję. Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu (nie są członkami ZN). Potwierdzają swoją obecność na danej części sprawdzianu podpisem w odpowiednich miejscach protokołu przebiegu tej części sprawdzianu w danej Sali. 12. Do sprawdzianu przystępują wszyscy uczniowie klas szóstych, z wyjątkiem zwolnionych przez dyrektora OKE w Poznaniu. 13. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: a) nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w ustalonym terminie albo b) przerwał daną część sprawdzianu przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu w 2015 r. - 1 czerwca 2015 r. c) W przypadku zwolnienia ucznia z części sprawdzianu z przyczyn losowych lub zdrowotnych albo ze względu na sprzężone niepełnosprawności w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu zamiast wyniku sprawdzianu z danej jego części wpisuje się odpowiednio zwolniony lub zwolniona. d) Wynik sprawdzianu ustalony przez OKE jest ostateczny 14. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w dodatkowym terminie, powtórzy ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpi do sprawdzianu w następnym roku. 15. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. 16. Ilekroć w tekście używa się terminu: a) sprawdzian oznacza on sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej b) część sprawdzianu oznacza on jedną z dwóch części sprawdzianu, tj. część pierwszą obejmującą wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki część drugą obejmującą wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego c) zdający oznacza on ucznia (słuchacza) przystępującego do sprawdzianu d) arkusz egzaminacyjny oznacza on materiał przekazywany zdającemu podczas sprawdzianu 17. Wyniki sprawdzianu OKE przesyła do szkół nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku dodatkowych terminów do 31 sierpnia danego roku. 18. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują: a) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki b) wynik z części drugiej. c) Wynik sprawdzianu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w Poznaniu. 3

4 d) Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu za pośrednictwem szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. e) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. f) W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części drugiej sprawdzianu, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego 19. Wszyscy uczniowie klas szóstych oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie zostają zapoznani z wynikami sprawdzianu oraz informacjami dotyczącymi przebiegu sprawdzianu. II. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI Udostępniona tylko do użytku wewnętrznego. III. Terminarz związany z przeprowadzaniem sprawdzianu 1. Wszyscy rodzice uczniów klas szóstych zostają zapoznani przez dyrektora szkoły lub wyznaczoną przez niego osobę z możliwościami dostosowania warunków egzaminacyjnych i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. 2. Warunkiem przystąpienia ucznia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych jest: - posiadanie opinii PPP /spełniającej warunki o których mowa w ustawie o systemie oświaty/ wydanej nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian, lub - posiadanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, lub - zaświadczenie o stanie zdrowia (uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo) wydane przez lekarza, oraz - złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów jednego z w/w dokumentów wraz z wnioskiem do dyrektora szkoły do dnia 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian. 3. W szkole odbywają się sprawdziany próbne z wykorzystaniem materiałów diagnostycznych OKE lub opracowanych przez nauczycieli. Ich liczba zależy od decyzji Rady Pedagogicznej. Wyniki sprawdzianu udostępniane są uczniom a także ich rodzicom lub prawnym opiekunom. 4. W marcu przewodniczący SZE lub zastępca zapoznają członków SZE i zespołów nadzorujących z procedurami przeprowadzania sprawdzianu (OKE), Wewnątrzszkolną procedurą organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej oraz Wewnątrzszkolną procedurą postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 4

5 5. W marcu dyrektor lub wicedyrektor zapoznaje uczniów i rodziców z procedurami przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej. 6. Sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 termin podaje dyrektor CKE. 7. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 maja Wręczenie uczniom zaświadczeń OKE odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego. Uczeń odbiera zaświadczenie osobiście, co potwierdza własnoręcznym podpisem w Imiennej Ewidencji wydanych zaświadczeń znajdującej się w kancelarii szkoły. W zastępstwie ucznia zaświadczenie może odebrać tylko rodzic/prawny opiekun. IV. Zadania Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących. 1. Zadania przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. Przygotowuje organizacyjną i techniczną stronę przebiegu sprawdzianu: nadzoruje przygotowanie sal, w których będzie odbywał się sprawdzian, zapewniając uczniom warunki do samodzielnej pracy ( każdy uczeń pisze sprawdzian przy osobnym stoliku, ponumerowane stoliki są luźno ustawione w jednym kierunku), sprawdza przygotowanie sali do sprawdzianu w dniu poprzedzającym sprawdzian i w dniu sprawdzianu /próby/, przygotowuje listy uczniów piszących w poszczególnych salach i listy uczniów, którym według wskazówek PPP przysługują określone preferencje, zapewnia uczniom piszącym sprawdzian opiekę medyczną, zawiadamia uczniów o konieczności przyniesienia na sprawdzian: długopisu, (bądź pióra) z czarnym tuszem lub atramentem, przyborów geometrycznych i gumki do mazania, organizuje dla każdej sali rezerwowe przybory do pisania, przybory geometryczne oraz gumki do mazania, wyznacza w każdym zespole przewodniczącego, przygotowuje dla każdego ucznia identyfikator zawierający jego imię, nazwisko, kod i numer PESEL, 5

6 rozdziela odpowiednią liczbę kodów kreskowych do sali, pociętych po dwa dla każdego ucznia, organizuje pracę szkoły w taki sposób, aby wykluczyć zakłócenia w przebiegu sprawdzianu, zapewnia prawidłowy obieg informacji przed sprawdzianem i w czasie jego trwania, opracowuje plan sal egzaminacyjnych. 2. Zadania zespołów nadzorujących sprawdzian 2.1. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą pozostałych członków zespołu i odpowiada za sprawny oraz zgodny z rozporządzeniem przebieg sprawdzianu w danej sali, a w szczególności: odpowiada za właściwe przygotowanie sali oraz innych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia sprawdzianu, odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje o uczniach posiadających zaświadczenia lekarskie w sprawie konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie sprawdzianu i przestrzega wykonania tych zaleceń, odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu piszących sprawdzian w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed sprawdzianem sprawdza, czy warunki te zostały spełnione, w dniu sprawdzianu w obecności członka zespołu nadzorującego oraz przedstawicieli uczniów odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali, jest odpowiedzialny za to, aby w sali znajdowali się tylko zdający przydzieleni do danej sali, odpowiada za to, aby w czasie trwania sprawdzianu w sali przebywało poza nim zawsze co najmniej dwóch członków zespołu nadzorującego sprawdzian, razem z pozostałymi członkami zespołu rozdaje uczniom zestawy egzaminacyjne i zbiera je po zakończeniu sprawdzianu, zamieszcza w protokole przebiegu sprawdzianu informacje o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi i pilnuje, by uczeń, którego wymiana dotyczyła, podpisał ten protokół, umieszcza w widocznym miejscu zegar i zapisuje w widocznym miejscu na tablicy lub planszy czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu, odpowiada za to, by członkowie zespołu nadzorującego w czasie trwania sprawdzianu zachowali ciszę, nie chodzili po sali bez wyraźnego powodu, nie zaglądali do prac zdających lub w inny sposób nie zakłócali ich pracy, odpowiada za to, by obecność obserwatorów nie zakłócała pracy zdających, nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania sprawdzianu (w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę - swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego), 6

7 organizuje zajmowanie przez uczniów miejsc w salach, sprawdza obecność uczniów w wyznaczonych salach zgodnie z listą, ustala zasady liczenia czasu ( zgodnie z instrukcją OKE), w uzasadnionej sytuacji zezwala zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej, w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu przez zdającego, powiadamia przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który podejmuje decyzję o przerwaniu sprawdzianu danemu uczniowi i unieważnieniu mu sprawdzianu, dopilnowuje, aby unieważnienie zdającemu sprawdzianu zostało odnotowane w protokole, przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy i odbiera jego zestaw egzaminacyjny, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości kodowania, dopilnowuje, aby przedstawiciele zdających byli obecni w sali aż do momentu spakowania materiałów do bezpiecznych kopert, razem z pozostałymi członkami zespołu przykleja kartki z kodami kreskowymi w odpowiednich miejscach zestawów egzaminacyjnych, wypełnia odpowiednie matryce znaków na kartach odpowiedzi, porządkuje i pakuje wypełnione zestawy według zaleceń właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, dopilnowuje, aby lista uczniów i protokół przeprowadzenia sprawdzianu zostały dokładnie wypełnione i podpisane przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, po zakończeniu sprawdzianu, uzupełnieniu kodowania prac uczniów, przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego spakowane zestawy egzaminacyjne i dokumentację w bezpieczne koperty, bierze udział (razem z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego) w sporządzaniu zbiorczego protokołu przebiegu sprawdzianu oraz pakowaniu materiałów egzaminacyjnych i ich opisywaniu zgodnie z instrukcją OKE Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzian w danej sali współpracują z przewodniczącym, a w szczególności: przygotowują odpowiednio salę do sprawdzianu, zapewniając: prawidłowe ustawienie stolików (podczas sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku, stoliki ustawione są w jednym kierunku w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających), właściwą liczbę krzeseł, zegar widoczny dla wszystkich zdających, tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu, kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego nr PESEL, zapasowe przybory do pisania i przybory geometryczne, 7

8 zdejmują w salach z gazetek i ścian wszystkie plansze i pomoce dydaktyczne, dopilnowują, aby uczniowie przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań sprawdzili kompletność zestawów egzaminacyjnych; w razie potrzeby wymieniają materiały na kompletne, odpowiadają za umieszczenie przez zdających ich trzyznakowych kodów i numerów PESEL we wszystkich przeznaczonych na to miejscach, a w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków i formy egzaminu umieszczają je sami, odpowiadają za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym uczniom oraz nie używali korektorów, kalkulatorów oraz innych niedozwolonych na sprawdzianie przyborów, zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego przypadki niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przebiegu sprawdzianu, nie udzielają zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentują, nie opuszczają sali egzaminacyjnej w trakcie sprawdzianu (jedynie w wyjątkowych sytuacjach - za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego), potwierdzają na liście uczniów odbiór zestawów egzaminacyjnych od uczniów, po zakończeniu pracy uczniów umieszczają kartki samoprzylepne z kodem kreskowym w wyznaczonych miejscach na zestawach egzaminacyjnych oraz odpowiednio wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi oraz ewentualnie dodatkowe pola na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi, biorą udział w sporządzeniu protokołu przeprowadzenia sprawdzianu. V. Obieg informacji 1. We wrześniu dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba zapoznaje rodziców z: procedurą organizowania i przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej 2. Przed sprawdzianem próbnym wychowawcy klas szóstych zapoznają uczniów z przebiegiem sprawdzianu, co zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 3. Wychowawcy informują o przeprowadzanych próbach sprawdzianu i zapoznają z ich wynikami rodziców i uczniów. 4. Wszystkie opinie i orzeczenia wydane przez PPP, muszą być dostarczone przez rodziców do sekretariatu szkoły - dyrektora lub wicedyrektora. Data wpływu zostaje odnotowana w dzienniku korespondencyjnym oraz na w/w dokumencie. 5. Pedagog szkolny przygotowuje na bieżąco informacje dotyczącą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (mających orzeczenia lub opinie PPP oraz zaświadczenia o stanie zdrowia), przygotowuje listy uczniów i przekazuje je dyrektorowi szkoły. 5. Dyrektor szkoły przyjmuje do 15 października w roku szkolnym, w którym odbywa się sprawdzian wniosek od rodziców/prawnych opiekunów wraz z opinią, orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim o dostosowanie warunków przebiegu i formy sprawdzianu do 8

9 możliwości edukacyjnych i psychofizycznych uczniów. Na każdym wniosku zapisuje się datę wpływu i odnotowuje się jego wpływ w dzienniku korespondencyjnym. 6. Wychowawcy klas szóstych współpracują z pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem w celu usprawnienia obiegu informacji. 7. W przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem lub jego rodzicami (długotrwała choroba, wyjazd) wychowawcy przekazują niezbędne informacje pocztą. 9. Co najmniej na jeden tydzień przed sprawdzianem dyrektor, a w razie jego nieobecności wicedyrektor informują uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu. Uczniowie potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem na liście przygotowanej przez dyrektora szkoły, a wychowawcy odnotowują w dzienniku lekcyjnym. VI. Organizacja i przebieg sprawdzianu 1. Organizacją sprawdzianu zajmuje się Szkolny Zespół Egzaminacyjny w składzie: Dyrektor jako przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego Wicedyrektor do spraw dydaktycznych jako zastępca przewodniczącego Zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu: powołani nauczyciele ZSP, nauczyciele oddelegowani z innej szkoły w liczbie odpowiadającej salom egzaminacyjnym. W przypadku nieobecności członka zespołu nadzorującego jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowych (wg kolejności na liście). 2. Rozpoczęcie i przebieg sprawdzianu Członkowie zespołów nadzorujących sprawdzian przychodzą do szkoły o godzinie 8.00 Uczniowie przystępują do sprawdzianu w stroju apelowym. Powinni mieć przy sobie legitymację szkolną. Strój apelowy to: - chłopcy biała koszula, ciemne spodnie, - dziewczęta biała bluzka, ciemna spódnica (ciemne spodnie). Uczniowie piszący sprawdzian przychodzą do szkoły o godzinie 8.00 i udają się do izb lekcyjnych: - 41 klasa VI a, - 42 kl. VI b, - 30 kl. VI c Wychowawca (lub nauczyciel zastępujący wychowawcę) sprawdza: czy uczniowie mają przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz; na stoliku nie można mieć żadnych innych przedmiotów (maskotki, piórnik itp.) O godz wychowawcy przeprowadzają uczniów do sali egzaminacyjnej nr 1 ( stara sala gimnastyczna). Przed wpuszczeniem uczniów na salę przewodniczący ZN przypomina o konieczności pozostawienia urządzeń telekomunikacyjnych poza salą. 9

10 Uczniowie wpuszczani są do sali nr 1 zgodnie z kolejnością na liście OKE. Nazwiska i imiona uczniów są odczytywane z listy. Po wejściu do sali uczniowie zajmują miejsce według takiej kolejności w jakiej są wpuszczani: klasa A jako pierwsza, klasa B jako druga, klasa C jako trzecia poczynając od pierwszego rzędu wskazanego przez członka ZN. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący ZN przypomina uczniom: - o konieczności wykonywania poleceń członków ZN, - o obowiązku samodzielnej pracy, - o zasadach pracy z zestawem. Uczeń chory lub niepełnosprawny w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków. Członkowie komisji sprawdzają wyposażenie uczniów w niezbędne do pisania sprawdzianu materiały. Uczniom nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani innych przedmiotów, poza wymaganymi przyborami określonymi w Instrukcji dla ucznia przez OKE. Wniesienie przez ucznia wyżej wymienionego sprzętu jest podstawą do unieważnienia sprawdzianu dla danego ucznia. Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina: a) o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu, b) o sposobie kodowania, c) o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie zestawu. O godz przewodniczący zespołów nadzorujących, 1 członek zespołu z każdej sali oraz przedstawiciele uczniów ( trzech, dwóch lub jeden - w zależności od liczby przystępujących do sprawdzianu) z każdej sali udają się do gabinetu dyrektora szkoły po zestawy egzaminacyjne. W obecności w/w osób następuje sprawdzenie nienaruszenia zestawów, przekazanie przez SZE przewodniczącym zespołów nadzorujących odpowiedniej liczby zestawów dla poszczególnych sal oraz listy zdających w danej sali, druku protokołu, kodów kreskowych i bezpiecznych kopert do spakowania arkuszy. Przewodniczący zespołów nadzorujących wraz z członkiem i uczniami przenoszą zestawy do właściwych sal. Sprawdzian rozpoczyna się dokładnie o godz od rozdania zestawów egzaminacyjnych. Przewodniczący ZN razem z pozostałymi członkami zespołu rozdaje uczniom arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL zdającego. Po otrzymaniu przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych oraz naklejek przygotowanych przez OKE przewodniczący ZN informuje zdających: - o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego 10

11 - o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron - o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE - o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego- zapisanie trzyznakowego kodu uczniów i numeru PESEL oraz umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach: na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, na karcie rozwiązań zadań otwartych z matematyki oraz na karcie odpowiedzi /dotyczy zdających, którzy wykonują tę czynność samodzielnie/ - o zasadach zachowania się podczas sprawdzianu; uczeń w czasie sprawdzianu: - nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej) - nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi - nie wypowiada uwag i komentarzy - nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych. - nie korzysta z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, - stosuje się do wszystkich poleceń członków ZN. - o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewiedzianego na rozwiązanie zadań /dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi/ - o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy Uczniowie otwierają zabezpieczone arkusze i sprawdzają kompletność zestawu zadań oraz czytają informacje dla zdającego. Wyjaśnienia udzielane przez zespół nadzorujący mogą dotyczyć wyłącznie informacji ze strony nr 1 zestawu. /Uczniom uprawnionym czyta lektor-nauczyciel wspomagający/. W przypadku zgłoszenia przez ucznia braków w zestawie zadań przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje ten fakt w protokole i informuje o nim przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, otrzymuje od niego dodatkowy arkusz, który przekazuje uczniowi (arkusz pochodzi z dodatkowej liczby arkuszy zawartych w pakiecie). Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący SZE, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Uczniowie kodują swoje prace zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego; członkowie zespołu sprawdzają poprawność kodowania. W przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego. Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZN ogłasza rozpoczęcie sprawdzianu oraz zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu na tablicy lub planszy w widocznym dla uczniów miejscu. Uczniowie z wydłużonym czasem otrzymują czas zakończenia sprawdzianu zapisany na kartkach. 11

12 Podczas trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego nie mogą: - komentować ani wyjaśniać zadań, - komentować zawartości prac uczniów ani w nie ingerować, - zakłócać pracy uczniów. Zaleca się, aby uczniowie pozostali w salach do końca wyznaczonego czasu, aby nie zakłócać przebiegu sprawdzianu pozostałym piszącym. Część pierwsza sprawdzianu trwa 80 minut. Dla uczniów z dostosowaniami przedłuża się czas przeprowadzania sprawdzianu w tej części do 40 minut. Uczeń, który zakończył pracę z arkuszem i otrzymał pozwolenie na opuszczenie sali, udaje się na zajęcia zgodnie z planem. W klasie czeka na niego nauczyciel uczący na danej godzinie lekcyjnej. Po zakończeniu pracy przez wszystkich zdających następuje przerwa. W czasie przerwy między pierwszą i drugą częścią sprawdzianu opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele uczący w klasach szóstych (lub nauczyciele ich zastępujący) zgodnie z obowiązującym planem lekcji! godz nauczyciele uczący w klasach szóstych ( na czwartej lekcji lekcji) przeprowadzają uczniów z izb lekcyjnych: 41 - VI a, 42 kl. VI b, 30 kl. VI c na korytarz przed starą salą gimnastyczną (sala nr 1 na sprawdzian), gdzie oczekuje ich zespół nadzorujący. Uczniowie przystępują do drugiej części sprawdzianu (język obcy nowożytny w naszej szkole język niemiecki). O godz przewodniczący zespołów nadzorujących, 1 członek zespołu z każdej sali oraz przedstawiciele uczniów ( trzech, dwóch lub jeden - w zależności od liczby przystępujących do sprawdzianu) z każdej sali udają się do gabinetu dyrektora szkoły po zestawy egzaminacyjne. W obecności w/w osób następuje sprawdzenie nienaruszenia zestawów, przekazanie przez SZE przewodniczącym zespołów nadzorujących odpowiedniej liczby zestawów dla poszczególnych sal oraz listy zdających w danej sali, druku protokołu, kodów kreskowych i bezpiecznych kopert do spakowania arkuszy. Część druga sprawdzianu rozpoczyna się dokładnie o godz od rozdania zestawów egzaminacyjnych. Od tego momentu uczniowie stosują się do instrukcji przekazywanych przez zespół nadzorujący sprawdzian. Część druga sprawdzianu trwa 45 minut. Dla uczniów z dostosowaniami przedłuża się czas przeprowadzania sprawdzianu w tej części do 25 minut. Zaleca się, aby uczniowie pozostali w salach do końca wyznaczonego czasu i nie zakłócali przebiegu sprawdzianu pozostałym piszącym. 12

13 W każdej sali w czasie trwania sprawdzianu sporządza się protokół jego przebiegu który podpisują wszyscy członkowie zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu w danej sali oraz dwóch (lub 1) przedstawicieli uczniów, którzy są obecni przy pakowaniu prac. Obok nazwisk uczniów należy dopisać uczeń(uczennica). Podczas sprawdzianu w sali mogą przebywać osoby sprawdzające prawidłowość przebiegu sprawdzianu powołane przez dyrektora OKE, obserwatorzy posiadający pisemną zgodę dyrektora OKE, przedstawiciele organów sprawujących nadzór nad szkołą (wylegitymowane), nazwiska wszystkich obecnych należy wpisać do protokołu przebiegu sprawdzianu. Obserwator musi być do samego końca sprawdzianu. W trakcie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali, jedynie w wyjątkowych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami. Jeden z członków zespołu nadzorującego wychodzi z uczniem. Uwaga - Wyjątek stanowi sytuacja udzielania pomocy medycznej. Na czas nieobecności uczeń przekazuje członkowi zespołu nadzorującego zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi ( wyjście, czas nieobecności ucznia i powrót należy odnotować w protokole). Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu sprawdzianu i unieważnieniu pracy ucznia wtedy, gdy przewodniczący zespołu nadzorującego zawiadomi go o korzystaniu przez ucznia z niedozwolonych form pomocy lub zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu (informacje o unieważnieniu lub przerwaniu sprawdzianu umieszcza się w protokole). 3. Zakończenie sprawdzianu 10 MINUT PRZED ZAKOŃCZENIEM PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z zestawów dostosowanych, Przewodniczący ZN po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: a) informuje zdających o zakończeniu pracy b) wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie) c) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów d) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. Przewodniczący ZN zleca członkom zespołu odbiór arkuszy od uczniów w swoich sektorach. W obecności wszystkich uczniów członkowie ZN sprawdzają kompletność materiałów i przyjmują je od zdających. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem uczniów, którzy maja być obecni podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali. 13

14 - nakazuje zdającym pozostanie na miejscach. Podczas oddawania przez uczniów prac członkowie zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdzają: - poprawność kodu zamieszczonego przez ucznia na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, - czy oddawany przez ucznia zestaw zadań jest kompletny i czy zawiera kartę odpowiedzi, - odbierają materiały nie przeglądają prac! - odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych na listach obecności, - umieszczają naklejki z kodem na arkuszu i karcie odpowiedzi, - zaznaczają pole oznaczające uprawnione dostosowania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, Uczniowie opuszcza salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego wyjątkiem zdających (zdającego), którzy mają być obecni podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem to: - podnosi rękę, - zamyka i odkłada arkusz na brzeg stolika, - pozostaje na swoim miejscu. - przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza: - czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi, w przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją oraz korzystających z zestawów dostosowanych) - sprawdza kompletność materiałów (arkusz + karta), - odbiera materiały nie przegląda prac! - odnotowuje oddanie zestawów egzaminacyjnych na listach obecności, - umieszcza naklejki z kodem na arkuszu i karcie odpowiedzi, - wypełnia matrycę znaków na karcie odpowiedzi, - zaznaczają pole oznaczające uprawnione dostosowania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,). - za zgodą przewodniczącego, po sprawdzeniu poprawności zakodowania, może opuścić salę (sposób odbioru pracy ucznia ustala zespół nadzorujący sprawdzian). Zaleca się, aby uczniowie 14

15 pozostali w salach do końca wyznaczonego czasu, aby nie zakłócać przebiegu sprawdzianu pozostałym piszącym. Bezpośrednio po zakończeniu sprawdzianu członkowie ZN wraz z przedstawicielami uczniów pod nadzorem przewodniczącego ZN pakują prace uczniów ( wraz z kartami odpowiedzi) zgodnie z wykazem uczniów przystępujących w danej szkole do sprawdzianu oraz z zachowaniem procedur ochrony przed niewłaściwym ujawnieniem zestawu i przekazują je przewodniczącemu ZN (w sali, w której odbywał się sprawdzian). Arkusze innego rodzaju niż standardowe należy wyłączyć do oddzielnych kopert (nie wyłączać uczniów dyslektycznych). Oddzielnie zapakować niewykorzystane zestawy zadań i karty odpowiedzi do zwykłych szarych kopert. Zestaw zadań otwarty po godzinie 9.00 i uszkodzony przez ucznia w wyniku otwierania w sposób uniemożliwiający dalszą pracę, pakowany jest razem z wypełnionymi przez zdających zestawami do bezpiecznej koperty. Koperty należy opisać następująco: kod szkoły, nazwa, miejscowość, arkusz, liczba prac w kopercie. Po spakowaniu prac i zaklejeniu kopert przewodniczący zespołów nadzorujących przekazują je do gabinetu dyrektora (przewodniczącego SZE). Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności przewodniczącego zespołu nadzorującego. po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza je zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Następnie, w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących, sporządza zbiorczy protokół sprawdzianu obejmujący także wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, albo którym unieważniono sprawdzian. Przewodniczący SZE osobiście dostarcza pakiety z pracami w terminie i miejscu wyznaczonym przez OKE i oddaje za potwierdzeniem osobie upoważnionej. VII. Procedury awaryjne 1. Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne a) przewodniczący SZE lub upoważniona przez niego osoba, w obecności innego członka tego zespołu, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu i wykazowi zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE i dalej postępuje zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce lub zaleceniami dyrektora OKE. b) dyrektor OKE w przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia pakietu zaistniała możliwość ujawnienia arkuszy powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora CKE, który podejmuje decyzję dotyczącą przebiegu i ustalenia nowego terminu sprawdzianu. 15

16 c) w przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do momentu otrzymania od przewodniczącego SZE informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE lub CKE. d) dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje stosowne decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu. e) decyzję dotyczącą egzaminu dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu SZE. f) do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami. 2. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne a) przewodniczący SZE po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE w Poznaniu, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. b) dyrektor OKE w Poznaniu, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu sprawdzianu, a dyrektor CKE ustala nowy termin sprawdzianu. c) o nowym terminie sprawdzianu dyrektor CKE powiadamia dyrektora OKE w Poznaniu, a dyrektor OKE - przewodniczącego SZE. d) informację o nowym terminie sprawdzianu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje sprawdzian. 3. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych a) w przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, dyrektor CKE, podejmuje decyzję o dalszym przebiegu sprawdzianu. b) w przypadku wstrzymania sprawdzianu dyrektor CKE ustala nowy termin sprawdzianu. c) o nowym terminie sprawdzianu dyrektor CKE powiadamia dyrektora OKE w Poznaniu, a dyrektor OKE - przewodniczącego SZE. d) informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 4. Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego w przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się)przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem, poleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby zdający zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej. b) jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1, po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy 16

17 (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza nową płytę. c) jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1, przewodniczący zespołu nadzorującego: zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD, wymienia płytę CD na rezerwową, zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD, przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD i odtwarza nagranie. d) w przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi zestawu egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego, który opisano w pkt b) powyżej. e) konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu. 17

18 5. Postępowanie w przypadku zagrożenia (nagłego zakłócenia) przebiegu sprawdzianu a) w przypadku zagrożenia (nagłego zakłócenia) przebiegu sprawdzianu przewodniczący SZE podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu sprawdzianu i powiadamia o tym fakcie dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.). b) dyrektor OKE w Poznaniu, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu sprawdzianu. 6. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych a) w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych. b) jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu lub części egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora OKE w Poznaniu, który w porozumieniu z dyrektorem CKE podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu sprawdzianu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii zestawów egzaminacyjnych. c) decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu SZE. 7. Przerwanie i unieważnienie sprawdzianu a) zdającemu można przerwać sprawdzian i unieważnić jego pracę w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. b) w sytuacjach wymienionych w podpunkcie a) postępuje się w sposób następujący: - przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego SZE, - przewodniczący ZN powiadamia przewodniczącego SZE o zaistnieniu okoliczności będących podstawą do przerwania zdającemu sprawdzianu, - przewodniczący SZE podejmuje decyzję o przerwaniu sprawdzianu tego zdającego i unieważnia jego pracę oraz nakazuje zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej, - przewodniczący SZE wypełnia odpowiedni dokument - decyzję o przerwaniu sprawdzianu (załącznik nr 9), - przewodniczący SZE dołącza decyzję o przerwaniu sprawdzianu i unieważniony zestaw egzaminacyjny zdającego, któremu przerwano sprawdzian do protokołu zbiorczego przebiegu sprawdzianu, a kopię decyzji pozostawia w dokumentacji szkoły. 18

19 c) Jeżeli uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący SZE dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu sprawdzianu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzania, a uczeń (słuchacz) ma prawo przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym. VIII. Ustalenia końcowe 1. Dzień przeprowadzenia sprawdzianu jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I V. 2. Nauczyciele-członkowie szkolnej komisji uczestniczą w organizacji sprawdzianu. 3. Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu zostaje udostępniona wszystkim zainteresowanym poprzez : * wychowawców klas szóstych, * dyrektora lub wicedyrektora szkoły, * stronę internetową szkoły: 4. W szkolnej dokumentacji sprawdzianu pozostają: a) protokoły przebiegu sprawdzianu z poszczególnych sal, b) oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora, c) kopie: decyzji o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu list zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych, zbiorczego protokołu przebiegu sprawdzianu, protokołu przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodnego ze wskazaniami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 5. W sprawach wątpliwych należy zawsze korzystać z informacji zawartych w Procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej znajdujących się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: W niniejszej instrukcji zastosowano następujące skróty: ZSP - Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, SZE - szkolny zespół egzaminacyjny, ZN - zespół nadzorujący, OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna. 19

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik 3 Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi PODSTAWY PRAWNE 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 Informacja dla uczniów i rodziców 1 Termin sprawdzianu - 01 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1.

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Egzamin gimnazjalny 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu z zakresu organizacji egzaminu, prowadzonym przez przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego pióro lub długopis

Bardziej szczegółowo

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki Sprawdzian 2015 1 Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podstawa prawna: 37 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W KUTNIE Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014 Arkusze egzaminacyjne z lat 2002-2012 http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamingimnazjalny Procedury: http://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/procedury_egzamin_gimn

Bardziej szczegółowo

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu 1. Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. HARMONOGRAM DATA CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA 21 kwietnia 2015 (wtorek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia i wiedza o społeczeństwie 9:00

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. DATA HARMONOGRAM CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA Historia i wiedza 21 kwietnia o społeczeństwie CZĘŚĆ 2015 9:00 HUMANISTYCZNA (wtorek) Język polski

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia

Informacja dla ucznia Informacja dla ucznia Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Maksymalny czas Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas trzecich

Dla uczniów klas trzecich Dla uczniów klas trzecich TERMINY EGZAMINU Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej 1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNA INSTRUKCJA GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. PRZED EGZAMINEM: Zdający przychodzą do szkoły o godzinie 8.30 i udają się do wyznaczonych dla danej klasy sal (przebywają pod opieką wyznaczonego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Zakres egzaminu Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: a. w części pierwszej humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY MZS IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedury organizacji sprawdzianu klas szóstych Ważne informacje dla uczniów i rodziców

Procedury organizacji sprawdzianu klas szóstych Ważne informacje dla uczniów i rodziców Procedury organizacji sprawdzianu klas szóstych Ważne informacje dla uczniów i rodziców Procedury szkolne powstały na podstawie Procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie rok szkolny 2014/2015 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia Czas trwania (minut) Maksymalny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU I. WSTĘP 1. Procedury Przygotowania i Organizacji Egzaminów Zewnętrznych w Zespole Szkół w Pozezdrzu zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KLAS 6-TYCH Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU

Podstawa prawna: ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZED SESJĄ SPRAWDZIANU 2014 marzec 2014 Sprawdzian w roku szkolnym 2013/2014 Termin sprawdzianu główny 1 kwietnia (godz. 9:00)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich marzec 2015 1 Tematyka spotkania 1. Kalendarz egzaminacyjny. 2.

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z:

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: SPRAWDZIAN 2016 Podstawa prawna Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. MARYNARZY POLSKICH W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. MARYNARZY POLSKICH W KOŁOBRZEGU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARYNARZY POLSKICH PROCEDURA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. MARYNARZY POLSKICH W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG 2012/ 2013 PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2015 r. została przygotowana w oparciu o: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.12.2015 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji gimnazjalnego obowiązująca W Zespole Szkół w Zaborze. obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017 Informacje ogólne dotyczące zasad

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych w Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie

Procedura przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych w Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie Procedura przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych w Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie NUMER AKTU WPROWADZAJĄCEGO: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 15/2016/2017

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.11.2014 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujących w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

i egzaminów w szkołach publicznych ( DZ.U. Nr 83 poz. 562 z póź.zm.).

i egzaminów w szkołach publicznych ( DZ.U. Nr 83 poz. 562 z póź.zm.). WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZOWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM KATOLICKIM IM.KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. Kcyńska 49, 85 304 Bydgoszcz tel./fax.: (52) 37-313-35, 37-316-88 NIP 953-24-32-006 zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. Kcyńska 49, 85 304 Bydgoszcz tel./fax.: (52) 37-313-35, 37-316-88 NIP 953-24-32-006 zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz. WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNYM W BYDGOSZCZY I. Postanowienia ogólne. 1. Egzamin w III klasie gimnazjum odbywa się na terenie ZS nr 14

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia 7. Organizacja i przebieg egzaminu 1. Egzamin odbywa się w terminie

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Egzamin gimnazjalny 2016 18 kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Wychowawcy: przygotują wraz z uczniami kartki (identyfikatory)

Bardziej szczegółowo

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin Lista kontrolna do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu Zespoły Egzaminacyjne A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 1. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - technik spedytor 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE ZARZĄDZENIE NR 9.2011 DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE za dnia 25.03.2011r. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE rok szkolny 2013/2014 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY I. Wstęp. 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

SPRAWDZIAN Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 8.15 uczniowie przychodzą do szkoły SPRAWDZIAN 2016 Zostawiają swoje rzeczy w klasach: 6a na świetlicy 6b w sali 20 6c w sali 14 8.25 (IIcz. 11.25-11.30) - uczniowie wchodzą pojedynczo do sal egzaminacyjnych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 1.Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2015 r. została przygotowana w oparciu o: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

8:30 9:00 60 min 80 min

8:30 9:00 60 min 80 min Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach przebiegu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach: a) termin główny 19-21 kwietnia 2017 r. b) termin dodatkowy: 1,

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R.

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R. Egzamin gimnazjalny 2016 18 20 KWIECIEŃ 2016 R. Podstawy prawne i źródła informacji 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w

Bardziej szczegółowo

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie.

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyczno przyrodniczej - wiadomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r.

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r. Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej gimnazjum Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze

Bardziej szczegółowo

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania. egzaminu gimnazjalnego 2016 / 2017

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania. egzaminu gimnazjalnego 2016 / 2017 Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum 2014/2015 egzaminu gimnazjalnego 2016 / 2017 Egzamin gimnazjalny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM /17 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014)

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) I. WSTĘP Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY zielona@sppaprotnia.konin.pl Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni Paprotnia ul. Zielona 12 62-513 Krzymów NIP 665-24-41-897 REGON 00119011 tel. 063-2493668 lub 063-2493768 www.sppaprotnia.konin.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017/2018

Egzamin gimnazjalny 2017/2018 Egzamin gimnazjalny 2017/2018 18 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część humanistyczna 19 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2018r. godz. 9.00 część językowa 1. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) egzamin oznacza on egzamin w trzeciej klasie gimnazjum b) część

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu Informacje dla uczniów, dotyczące sprawdzianu klas szóstych w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram sprawdzianu: 1. Sprawdzian jest przeprowadzany: w terminie głównym: 5 kwietnia 2016r. w terminie dodatkowym:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2016

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2016 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2016 I. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2016r. została przygotowana w oparciu o: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

- z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 ) Część matematyczno- przyrodnicza- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

- z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 ) Część matematyczno- przyrodnicza- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016/2017 1) Część humanistyczna- 19 kwietnia 2017 r. (środa) - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie- godz. 9:00 - z zakresu języka polskiego- godz.11:00 2 )

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CZĘŚCI EGZAMNIU Egzamin składa się z trzech części: część pierwsza- humanistyczna: język polski; historia i WOS część druga- matematyczno- przyrodnicza: matematyka;

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2016 Informacje dla uczniów i rodziców CZĘŚCI ORAZ PRZEBIEG SPRAWDZIANU Część 1. 80 minut (wydłużony czas 120 minut) język polski Zadania zamknięte 8-12 (wyboru

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Zespołów Nadzorujących. marzec ZSI Lubin

Szkolenie Zespołów Nadzorujących. marzec ZSI Lubin Szkolenie Zespołów Nadzorujących marzec 2012 ZSI Lubin Terminy Sprawdzian 3 kwietnia Egzamin: 24.04 częśd humanistyczna: 9.00 WOS, historia 10.45 język polski 25.04 częśd matematyczno- przyrodnicza: 9.00

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r.

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE I. INFORMACJE OGÓLNE ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo