REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE SUBREGIONU POŁUDNIOWO WSCHODNIEGO WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Spis treści Rozdział i Informacje ogólne Słownik pojęć Informacje o Projekcie... 4 ROZDZIAŁ II UCZESTNICTWO W PROJEKCIE Kwalifikowalność uczestników Projektu Zakres wsparcia Prawa i obowiązki uczestników Projektu Zasady monitoringu wsparcia... 8 ROZDZIAŁ III ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ Zasady ogólne szkoleń Zasady rekrutacji osób fizycznych Zasady rekrutacji przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej ROZDZIAŁ IV ZASADY REALIZACJI DORADZTWA Zasady ogólne korzystania ze wsparcia w formie doradztwa Zasady rekrutacji osób fizycznych Zasady rekrutacji przedstawicieli osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych ROZDZIAŁ V ZASADY WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI Informacje ogólne Usługa informacyjna Punkty Informacyjno-Doradcze Seminaria ROZDZIAŁ VI ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PRAWNYCH, KSIĘGOWYCH, MARKETINGOWYCH I DORADZTWA BIZNESOWEGO Zasady ogólne ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU Strona

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie użyte będą poniższe terminy, należy je rozumieć w sposób zaprezentowany poniżej: 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pod nazwą Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej na terenie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej 2. Realizator Fundacja Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą przy pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, w Sandomierzu występujący jako Lider Projektu wspólnie ze Stowarzyszeniem Człowiek Człowiekowi.. z siedzibą Piotrowice 18 w Zawichoście występujący jako Partner Projektu. 3. Regulamin - Regulamin uczestnictwa w Projekcie Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej na obszarze. 4. OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający zgodnie z Rekomendacjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, styczeń 2012r. 5. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym przede wszystkim osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne jak również opuszczające placówki wychowawcze i penitencjarne oraz kobiety, postrzegane w sposób stereotypowy pracodawców i otoczenie społeczne, jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. 6. Wykluczenie społeczne brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. 7. Osoby długotrwale bezrobotne - pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 8. Osoba zamieszkała na obszarach wiejskich osoba zamieszkała na terenie położonym poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. 9. Osoba niepełnosprawna - osoba o której mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U nr 123 poz. 776, z poz. zm.), w szczególności osoba z trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy, posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 10. Kandydat osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana udziałem w Projekcie, która bierze udział w procesie rekrutacji. Strona

3 11. Uczestnik Projektu osoba fizyczna lub osoba prawna, która w drodze rekrutacji została zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z Regulaminem Projektu. 12. Komisja Rekrutacyjna Komisja oceniająca przedstawione kandydatów Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami będącymi warunkiem udziału w Projekcie. 13. Osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych - organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne posiadające siedzibę, zarejestrowany oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę organizacyjną na terenie powiatów opatowskiego, sandomierskiego lub staszowskiego województwa świętokrzyskiego zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnych, 14. Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r. z późn. Zm.), Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej. 15. Instytucje rynku pracy - instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego. 16. Instytucje pomocy i integracji społecznej jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej). 17. Formularz Rekrutacyjny formularz zbierający dane uczestników (dane osobowe i dane osób prawnych) na potrzeby Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego PEFS. 18. Mikroprzedsiębiorca (mikroprzedsiębiorstwo) (zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) przedsiębiorca, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 19. Obszar wsparcia obszar powiatów: opatowski, sandomierski i staszowski województwa świętokrzyskiego. 20. Organizacja pozarządowa (zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku: osoby prawne lub jednostki organizacyjne Strona

4 nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2 Informacje o Projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej na obszarze realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej, nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL / Projekt realizowany jest Fundację Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (Lider Projektu) z siedzibą w Sandomierzu przy pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Człowiek Człowiekowi (Partner Projektu) z siedzibą w Piotrowicach Celem Projektu jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów działających na rzecz jej rozwoju, m.in. po informację, doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-legislacyjne. W ramach Projektu zostanie utworzona profesjonalna infrastruktura wsparcia, stworzone zostanie przyjazne otoczenie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i budowana będzie świadomość społeczna w tym obszarze. 4. Projekt obejmuje swym zasięgiem subregion południowo wschodni województwa świętokrzyskiego w skład, którego wchodzą powiaty: opatowski, sandomierski i staszowski. 5. Projekt realizowany będzie od r. do r. 6. Biuro Projektu znajduje się w Opatowie przy,. Prowadzi je Lider Projektu. 7. Punkty Informacyjno-Doradcze Projektu znajdować się będą w Opatowie przy, Opatów (Lider Projektu) oraz w Zawichoście przy, (Partner Projektu). 8. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. 9. Projekt jest współfinansowany Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ROZDZIAŁ II UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 3 Kwalifikowalność uczestników Projektu 1. Uczestnikami (grupy docelowe) Projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej na terenie mogą zostać: a) osoby fizyczne, które z własnej inicjatywy zamierzają uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej. W Projekcie przewidziano wsparcie dla: 1) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: Strona

5 o osób długotrwale bezrobotnych, o osób niepełnosprawnych fizycznie z obszarów wiejskich. 2) osób fizycznych będących członkami Grup Inicjatywnych nowotworzonych PES, które spełniają łącznie następujące kryteria: są mieszkańcami powiatów opatowskiego, sandomierskiego lub staszowskiego województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chcą rozpocząć prowadzenie działalności w obszarze Ekonomii Społecznej, b) osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne posiadające siedzibę, zarejestrowany oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę organizacyjną na terenie powiatów opatowskiego, sandomierskiego lub staszowskiego województwa świętokrzyskiego zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnych, c) Podmioty Ekonomii Społecznej posiadające siedzibę, zarejestrowany oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę organizacyjną na terenie powiatu opatowskiego, sandomierskiego lub staszowskiego województwa świętokrzyskiego oraz prowadzące działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa, d) przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z siedzibą na terenie powiatów opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego, którzy w ramach swoich zadań statutowych wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, e) personel Lidera i Partnera Projektu Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, pracujący lub zamieszkały na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem b) wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego dla osób fizycznych, prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, PES, dla przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej i personelu OWES (Załącznik 1, 10, 3, 12 lub 13 do Regulaminu), który jest do pobrania w siedzibach Punktów Informacyjno-Doradczych Projektu oraz na stronie internetowej Projektu owes-swietokrzyskie.pl), c) przynależność do jednej z grup docelowych Projektu, d) spełnienie wymogów kwalifikowalności i dopełnienie wszystkich formalności procedury rekrutacyjnej dla danej formy wsparcia, e) pozytywne zakwalifikowanie Komisję Rekrutacyjną, f) podpisanie Deklaracji udziału w Projekcie osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie, g) wyrażenie zgody Uczestnika Projektu na przetwarzanie danych osobowych. Strona

6 4 Zakres wsparcia 1. Wsparcie merytoryczne dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje: a) szkolenia dla osób fizycznych umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze Ekonomii Społecznej o następujących tematykach: Spółdzielnia socjalna jako Podmiot Ekonomii Społecznej 2 szkolenia, Zasady tworzenia spółdzielni socjalnej 2 szkolenia, Planowanie działań spółdzielni socjalnej 2 szkolenia, Tworzenie biznesplanu spółdzielni socjalnej 2 szkolenia, Promocja spółdzielni 2 szkolenia, Zarządzanie finansami w Podmiotach Ekonomii Społecznej 2 szkolenia, Sprawozdawczość Podmiotów Ekonomii Społecznej 2 szkolenia, Zarządzanie potencjałem ludzkim w Podmiocie Ekonomii Społecznej 2 szkolenia, Zarządzanie strategiczne w Podmiocie Ekonomii Społecznej 2 szkolenia. b) szkolenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa o następujących tematykach: Prowadzenie działalności w sferze Ekonomii Społecznej, uwarunkowania prawne 2 szkolenia, Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych 2 szkolenia, Zarządzanie organizacją 2 szkolenia, Strategia rozwoju Przedsiębiorstwa Społecznego, biznes plan 2 szkolenia, Zarządzanie sprzedażą i marketingiem 2 szkolenia, Źródła finansowania działalności gospodarczej, m.in. pożyczek w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2 szkolenia, Zamówienia Publiczne 2 szkolenia, Księgowość i rachunkowość w Podmiocie Ekonomii Społecznej 2 szkolenia, Zarządzanie rozwojem pracowników w Podmiocie Ekonomii Społecznej, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, uwarunkowania potrzeb kobiet i mężczyzn 2 szkolenia, ZUS i Kadry w Podmiocie Ekonomii Społecznej 2 szkolenia, Pomoc publiczna 2 szkolenia, c) doradztwo bezpośrednie i pośrednie ( owe) dla osób fizycznych umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze Ekonomii Społecznej w szczególności na temat: rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania Przedsiębiorstw Społecznych, prawnych aspektów działania w sferze Ekonomii Społecznej, zarządzania organizacją oraz pozyskiwania źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego), prowadzenia księgowości, zarządzania personelem, innowacje i nowe technologie, twórcze rozwiązywanie problemów, d) doradztwo bezpośrednie i pośrednie ( owe) dla przedstawicieli osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnej m.in. nt. rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania Przedsiębiorstw Społecznych, prawnych aspektów działania w sferze Ekonomii Społecznej, zarządzania organizacją, pozyskiwania źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego), prowadzenia księgowości, zarządzania personelem, innowacje i nowe technologie, twórcze rozwiązywanie problemów, e) porady prawne, księgowe, marketingowe i doradztwa biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa, f) seminaria, dla przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w obszarze promocji Ekonomii Społecznej i zatrudnienia w sektorze Ekonomi Społecznej oraz rozwoju Strona

7 partnerstwa o następujących tematykach Zasady prowadzenia działalności gospodarczej 2 seminaria, Zasady uruchamiania Przedsiębiorstw Społecznych 2 seminaria, Środki na rozwój Przedsiębiorstw Społecznych 2 seminaria, Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów 2 seminaria, Zmiany przepisów prawa dotyczących Podmiotów Ekonomii Społecznej 2 seminaria. g) działania informacyjno-promocyjne dla klientów OWES nt. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów, przedstawienie dobrych praktyk po organizację dwóch wizyt studyjnych krajowych i prowadzenie dwóch Punktów Informacyjno Doradczych. 2. Realizator zapewnia personel Projektu i konsultantów świadczących bezpłatne usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe i animacyjne dla: a) osób fizycznych i osób prawnych umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze Ekonomii Społecznej, b) Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa oraz c) przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. 3. Realizator zapewnia równy dostęp do oferowanych usług dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. 4. Wszystkie działania w Projekcie skierowane do uczestników będą odbywały się w miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 5. Realizator nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zaniechania lub działania Uczestnika podjęte w związku z otrzymaną usługą. 1. Uczestnik zobowiązany jest do: a) przestrzegania Regulaminu, b) uczestnictwa w wybranych formach wsparcia, 5 Prawa i obowiązki uczestników Projektu c) punktualności i obecności na szkoleniach / doradztwie / usługach / seminariach, d) rzetelnego przygotowania się do zajęć w ramach otrzymanego wsparcia, e) poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami określonymi w Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie. W tym celu należy złożyć pisemną rezygnację w Biurze Projektu 3. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w danej formie wsparcia może zrezygnować z uczestnictwa, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia / doradztwa / usługi / seminarium. Forma rezygnacji: telefoniczna, mailowa, pisemna. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Strona

8 6 Zasady monitoringu wsparcia 1. Za przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji odpowiada personel Projektu. 2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na szkoleniach/doradztwie/usłudze/seminariach złożenie podpisu na liście obecności lub podpisania karty odbioru usługi. 3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. 4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są podać wszelkie dane niezbędne Realizatorowi do prawidłowej realizacji ewaluacji Projektu. 5. Uczestnik Projektu akceptuje zasady monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 6. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzanie działań monitoringowych, kontrolnych (również w trakcie realizacji usługi) i ewaluacyjnych z zakresu wsparcia uzyskanego w ramach projektu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwia skorzystanie z usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Administratorem danych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa. 7. Uczestnik jest świadomy tego, że jego wizerunek może być wykorzystany nieodpłatnie i bezterminowo w ramach działań promocyjnych Projektu i jego rezultatów na różnych polach eksploatacji, na co Uczestnik może wyrazić zgodę w stosownym oświadczeniu w Deklaracji udziału w Projekcie. ROZDZIAŁ III ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ 7 Zasady ogólne szkoleń 1. Szkolenia dostępne są dla osób fizycznych określonych w 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze Ekonomii Społecznej. 2. Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych wraz z przerwami. Minimalna liczba uczestników skutkująca zrealizowaniem szkolenia to 10 osób zakwalifikowanych. Liczba uczestników szkolenia nie może przekroczyć 20 osób. 3. Szkolenia dla osób fizycznych zostaną przeprowadzone w liczbie 18 po 9 szkoleń w każdym z lat trwania Projektu. Szkolenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej odbędą się w liczbie 22 po 11 szkoleń w każdym z lat realizacji Projektu. Szkolenia realizowane będą zgodnie z harmonogramem. Strona

9 4. Organizatorem szkoleń dla osób fizycznych jest Partner Projektu, natomiast dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Lider Projektu. 5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie umowy z Partnerem Projektu w przypadku osób fizycznych i z Liderem Projektu w przypadku PES. 6. Realizator szkolenia zapewnia Uczestnikom personel świadczący usługi szkoleniowe, odpowiednią salę szkoleniową dostosowaną do potrzeb wszystkich uczestników, poczęstunek oraz materiały dydaktycznoinformacyjne powiązane z tematyką szkolenia. 7. Zarówno Uczestnik Projektu jak i Realizator wsparcia, mają obowiązek przestrzegania terminów ustalonych z koordynatorem szkoleń. Ewentualne odwołanie zajęć lub przesunięcie terminu musi odbywać się z minimum 24-godzinym telefonicznym lub osobistym powiadomieniem Uczestnika Projektu. 8. Wykonanie szkolenia jest odpowiednio dokumentowane podpisy własnoręczne Uczestnika na liście obecności, liście odbioru poczęstunku i materiałów szkoleniowych. Uczestnik również jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych po zakończeniu szkolenia. 9. Szkolenia będą wykonywane na całym obszarze realizacji Projektu. 8 Zasady rekrutacji osób fizycznych 1. Rekrutacja do udziału w szkoleniach jest prowadzona na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia zgodnie z harmonogramem Projektu. 2. Każde szkolenie poprzedzone będzie odrębną rekrutacją uczestników. 3. Rekrutacja odbywać się będzie instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej jak również po nabór otwarty prowadzony Partnera Projektu. 4. Kandydat do udziału w Projekcie: a) jest osobą fizyczną, zarejestrowaną w odpowiednim Urzędzie Pracy i spełnia wymóg długotrwale bezrobotnego lub b) jest osobą niepełnosprawną fizycznie zamieszkałą na obszarach wiejskich, c) jest członkiem Grupy Inicjatywnej nowotworzonego PES, w szczególności Spółdzielni Socjalnej, oraz a) przedstawi zarysu pomysłu biznesowego, który będzie zakładał prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej m.in. w formie spółdzielni socjalnej, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych ocenianego w skali pkt. i b) bierze udział w danym szkoleniu po raz pierwszy. 5. Kandydat w wyznaczonym terminie składa osobiście - w siedzibie Punktu Informacyjno-Doradczego lub za pośrednictwem drogi elektronicznej ( ): a) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, b) Formularz Rekrutacyjny dla osób fizycznych (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami potwierdzającymi jego status, Strona

10 c) Opracowany zarys pomysłu biznesowego (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 6. Osoby, które korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach Projektu składają: a) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, b) Opracowany zarys pomysłu biznesowego. 7. Na podstawie złożonych dokumentów następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalnym. 8. Ocenę przedstawionego zarysu biznesowego przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna składająca się z Kierownika Projektu, Animatora i Specjalisty ds. informacji i promocji. 9. Do udziału w Projekcie zarekrutowane będą osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z oceny zarysu biznesowego przedsięwzięcia. 10. Kandydaci zgłaszający się do udziału w Projekcie, o wynikach kwalifikacji zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo lub listownie. 11. W przypadku wypełnienia podstawowej listy uczestników szkolenia Projektu zostanie stworzona lista rezerwowa. 12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej, z zachowaniem kolejności uzyskanych punktów wynikających z oceny zarysów biznesowych, zaproszony zostanie kolejny Uczestnik z listy rezerwowej. 13. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 14. Osoba fizyczna zakwalifikowana do udziału w Projekcie staje się Uczestnikiem Projektu z dniem podpisania Deklaracji udziału w Projekcie (część F Formularza Rekrutacyjnego dla osoby fizycznej). 9 Zasady rekrutacji przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej 1. Rekrutacja do udziału w Projekcie jest prowadzona na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia zgodnie z harmonogramem Projektu. 2. Kandydat jest: a) przedstawicielem Podmiotu Ekonomii Społecznej działającego w formie mikroprzedsiębiorstwa, oraz b) przedstawi Analizę potrzeb szkoleniowo usługowych PES ocenianej w skali pkt. 3. Rekrutacja prowadzona będzie w formie naboru otwartego w Punkcie Informacyjno-Doradczym Projektu Realizatora. 4. Kandydat do udziału w Projekcie przynosi osobiście lub przesyła drogą elektroniczną: a) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, b) wypełniony Formularz Rekrutacyjny dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (Załącznik nr 3 do Regulaminu), c) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów mikroprzedsiębiorcy (Załącznik nr 4 do Regulaminu), d) Analizę potrzeb szkoleniowych PES (Załącznik nr 5 do Regulaminu), e) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu), Strona

11 f) Formularz informacji podawanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 8 do Regulaminu). 5. Podmioty, które korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach Projektu składają: a) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, b) Analizę potrzeb. 6. Na podstawie złożonych dokumentów następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalnym. 7. Do udziału w Projekcie zarekrutowani będą przedstawiciele PES, którzy uzyskają największą liczbę punktów z oceny zarysu inicjatywy biznesowej. 8. Podsumowanie przedstawionej Analizy potrzeb przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna składająca się z Kierownika Projektu, Animatora i Specjalisty ds. informacji i promocji. 9. Kandydaci zgłaszający się do udziału w Projekcie, o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie, mailowo lub listownie. 10. W przypadku wypełnienia podstawowej listy uczestników szkolenia Projektu zostanie stworzona lista rezerwowa. 11. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na dane szkolenie może wystąpić ograniczenie liczby uczestników oddelegowanych jeden Podmiot Ekonomii Społecznej do maksymalnie 2 osób. 12. Podczas rezygnacji Kandydata z listy podstawowej, zaproszony zostanie kolejny Kandydat z listy rezerwowej. 13. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 14. Podmiot Ekonomii Społecznej zakwalifikowany do udziału w szkoleniu Projektu staje się Uczestnikiem Projektu z dniem podpisania Deklaracji udziału w Projekcie (część F Formularza Rekrutacyjnego dla PES). 15. Podmiot Ekonomii Społecznej delegujący swoich przedstawiciel na szkolenia otrzymuje pomoc publiczną de minimis. 16. W ramach otrzymanego wsparcia PES prowadzący działalność gospodarczą otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Zaświadczenie zostanie wystawione z dniem podpisania umowy. Zaświadczenie będzie obejmowało wartość udzielonej pomocy za okres, na który została zawarta umowa pomiędzy Liderem Projektu a Uczestnikiem Projektu na podstawie przepisów dot. sposobów wyliczania pomocy publicznej (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Umowy na świadczenie usługi mogą być zawierane do 30 czerwca 2014 r. i będą również zawierały usługi świadczone do końca 2014r. ROZDZIAŁ IV ZASADY REALIZACJI DORADZTWA 10 Zasady ogólne korzystania ze wsparcia w formie doradztwa 1. Doradztwo dostępne jest dla osób fizycznych, o których mowa w 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu oraz osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze Ekonomii Społecznej Strona

12 2. Doradztwo bezpośrednie świadczone jest osobiście doradcę Uczestnikowi Projektu w siedzibie Punktu Informacyjno-Doradczego Projektu lub inny dogodnym dla Uczestnika miejscu. 3. Doradztwo pośrednie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zapytania. Dotyczy osób fizycznych i prawnych, które mają podpisaną z Realizatorem umowę. 4. Uczestnicy Projektu chcący skorzystać z usługi doradczej bezpośredniej kontaktują się ze Specjalistą ds. informacji i promocji w jednym z Punktów Informacyjno-Doradczych w celu wstępnej analizy potrzeb, wymagań i oczekiwań usługobiorcy oraz oceny możliwości realizacji doradztwa i ustalenia dogodnego terminu realizacji. Następnie Specjalista umawia na spotkanie z doradcą. Czas skontaktowania z doradcą do 3 dni od daty zgłoszenia. 5. W trakcie procesu oceny możliwości doradztwa Specjalista może skierować Kandydata do: a) animatora w przypadku zdiagnozowania problemu w obszarze współpracy międzysektorowej i zawierania partnerstw, b) Koordynatora ds. usług prawnych, księgowych, marketingowych i doradztwa biznesowego, c) Koordynatora ds. szkoleń w przypadku zdiagnozowania specyficznego problemu w zakresie oferowanego wsparcia szkoleniowego, d) Regionalnego Ośrodka EFS w przypadku zainteresowania aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, e) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego na innym obszarze w przypadku Kandydatów reprezentujących podmioty mających siedzibę poza obszarem wsparcia i/lub Kandydatów mających miejsce zamieszkania poza obszarem wsparcia, f) do właściwego urzędu/samorządu w przypadku zdiagnozowania problemu w obszarze wsparcia i współpracy z tymi podmiotami. 6. Doradztwo może wystąpić w formie indywidualnej dla jednego Uczestnika Projektu oraz w formie grupowej, gdy Uczestników doradztwa jest nie więcej niż 6 osób. 7. Organizatorem doradztwa dla osób fizycznych jest Partner Projektu, natomiast dla osób prawnych Lider Projektu. 8. Warunkiem uczestnictwa w doradztwie jest podpisanie umowy z Partnerem Projektu w przypadku osób fizycznych i z Liderem Projektu w przypadku osób prawnych. 9. Każde doradztwo udzielone Uczestnikowi Projektu jest potwierdzane kartami usługi doradczej podpisanymi Uczestnika Projektu i doradcę, jeśli jest ono w formie bezpośredniej. Doradztwo pośrednie potwierdzane jest podpisem doradcy i załączonym wydrukiem korespondencji elektronicznej. 10. Realizator zapewnia równy dostęp do usługi zarówno dla kobiet i mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych. 11. Doradztwo dostępne będzie na całym terenie realizacji Projektu. 11 Zasady rekrutacji osób fizycznych 1. Rekrutacja do udziału w Projekcie jest prowadzona w sposób ciągły od r. zgodnie z harmonogramem Projektu. Strona

13 2. Rekrutacja odbywać się będzie instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej jak również po nabór otwarty prowadzony Partnera Projektu. 3. Kandydat do udziału w Projekcie: a) jest osobą fizyczną, zarejestrowaną w odpowiednim Urzędzie Pracy i spełnia wymóg długotrwale bezrobotnego lub b) jest osobą niepełnosprawną fizycznie zamieszkałą na obszarach wiejskich, c) jest członkiem Grupy Inicjatywnej nowotworzonego PES, w szczególności Spółdzielni Socjalnej, oraz d) przedstawi zarysu pomysłu biznesowego, który będzie zakładał prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii społecznej m.in. w formie spółdzielni socjalnej, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych ocenianego w skali pkt. 4. Kandydat w wyznaczonym terminie składa osobiście - w siedzibie Punktu Informacyjno-Doradczego lub za pośrednictwem drogi elektronicznej ( ): a) Zgłoszenie uczestnictwa w doradztwie, b) Formularz Rekrutacyjny dla osób fizycznych (Załącznik nr 1 do Regulaminu), wraz z załącznikami potwierdzającymi jego status, c) Zarys pomysłu biznesowego (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 5. Osoby, które korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach Projektu składają: a) Zgłoszenie uczestnictwa w doradztwie, b) Opracowany zarys pomysłu biznesowego. 6. Na podstawie złożonych formularzy następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalnym. 7. Ocenę przedstawionego zarysu biznesowego przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna składająca się z Kierownika Projektu, Animatora i Specjalisty ds. informacji i promocji. 8. Do udziału w Projekcie zarekrutowane będą osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z oceny zarysu biznesowego przedsięwzięcia. 9. Kandydaci zgłaszający się do udziału w Projekcie, o wynikach kwalifikacji zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo lub listownie. 10. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 11. Osoba fizyczna zakwalifikowana do udziału w Projekcie staje się Uczestnikiem Projektu z dniem podpisania Deklaracji udziału w Projekcie (część F Formularza Rekrutacyjnego dla osoby fizycznej). 12 Zasady rekrutacji przedstawicieli osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych 1. Rekrutacja do udziału w Projekcie jest prowadzona w sposób ciągły od r. zgodnie z harmonogramem Projektu. Strona

14 2. Kandydat jest: a) przedstawicielem osoby prawnej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, tj. organizacją pozarządową w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostką samorządu terytorialnego oraz kościelną osobą prawną posiadającą siedzibę, zarejestrowany oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę organizacyjną na terenie powiatów opatowskiego, sandomierskiego lub staszowskiego województwa świętokrzyskiego zainteresowaną uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnych oraz b) przedstawi zarys inicjatywy biznesowej w sektorze Ekonomii Społecznej ocenianej w skali pkt. 3. Rekrutacja prowadzona będzie w formie naboru otwartego w Punkcie Informacyjno-Doradczym Projektu Realizatora. 4. Kandydat do udziału w Projekcie przynosi osobiście lub przesyła drogą elektroniczną a) Zgłoszenie uczestnictwa w doradztwie, b) Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych (Załącznik nr 10 do Regulaminu) w wyznaczonym terminie wraz z deklaracją o statusie prawnym podpisany Kierownika osoby prawnej, c) Zarys inicjatywy biznesowej (Załącznik nr 11 do Regulaminu). 5. Osoby, które korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach Projektu składają: a) Zgłoszenie uczestnictwa w doradztwie, b) Opracowany zarys pomysłu biznesowego 6. Do Projektu zgłoszenie składa osoba prawna delegując swojego przedstawiciela (pracownika). 7. Na podstawie złożonych dokumentów następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalnym. 8. Ocenę przedstawionego zarysu biznesowego przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna składająca się z Kierownika Projektu, Animatora i Specjalisty ds. informacji i promocji. 9. Do udziału w Projekcie zarekrutowane będą osoby prawne, które uzyskają największą liczbę punktów z oceny zarysu inicjatywy biznesowej przedsięwzięcia. 10. Kandydaci zgłaszający się do udziału w Projekcie, o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie, mailowo lub listownie. 11. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 12. Osoba prawna, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych zakwalifikowana do udziału w doradztwie Projektu staje się Uczestnikiem Projektu z dniem podpisania Deklaracji udziału w Projekcie (część F Formularza Rekrutacyjnego dla osób prawnych). Strona

15 ROZDZIAŁ V ZASADY WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI 13 Informacje ogólne 1. subregionu południowo-wschodniego woj. świętokrzyskiego prowadzi współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia usług informacyjno-promocyjno-animacyjnych. 2. Współpraca ta polega przede wszystkim na: a) przekazywaniu informacji dla PES z terenu realizacji Projektu uzyskanych m.in. od organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, jak np. urzędu marszałkowskiego, starostwa powiatowego i urzędów gmin, instytucji rynku pracy (WUP, PUP) i instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS), b) zawiązywaniu i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych, c) wymianie informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących Podmiotów Ekonomii Społecznej, d) kontaktach bezpośrednich z urzędnikami i radnymi, liderami lokalnymi itp., e) przekazywaniu informacji na temat działań realizowanych w Projekcie zainteresowanym podmiotom z terenu objętego wsparciem, f) integracji sektora pozarządowego na terenie objętym realizacją Projektu, g) inicjowaniu spotkań i działań PES zainteresowanych określonym tematem, h) informowaniu o ważnych działaniach lokalnej Ekonomii Społecznej, i) wymianie informacji na temat osób zagrożonych wykluczeniem (skala problemu, dynamika zmian zjawiska, obszar występowania problemu, struktura grupy itp.), j) przekazywaniu informacji na temat źródeł pozyskiwania środków na rozwój Przedsiębiorstw Społecznych. 3. Wykonawcami współpracy z podmiotami zewnętrznymi są specjaliści ds. informacji promocji oraz animator. 4. W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizowane są następujące działania: a) usługi informacyjne w ramach dwóch Punktów Informacyjno-Doradczych, b) seminaria dla przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej, c) działania sieciujące i animacyjne prowadzące do utworzenia 2 partnerstw we wszystkich wymiarach Ekonomii Społecznej oraz klastra Ekonomii Społecznej, d) strona internetowa Projektu, e) ulotki nt. Ekonomii Społecznej, f) broszury tematyczne przedstawiające możliwe działalności gospodarcze w ramach Ekonomii Społecznej, g) audycje radiowe i prasowe, Strona

16 h) wizyty studyjne na terenie kraju. 5. Realizator zapewnia równy dostęp do usług dla kobiet i mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych. Materiały informacyjne będą w swej treści zwracać uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz równość szans kobiet i mężczyzn. 6. Obszarem realizacji zadania jest cały obszar objęty wsparciem w ramach Projektu. 14 Usługa informacyjna Punkty Informacyjno-Doradcze 1. Usługa informacyjna prowadzona jest w dwóch Punktach Informacyjno-Doradczych Specjalistów ds. informacji i promocji. Punkty te zlokalizowane są w Opatowie przy ul. Kościuszki 10 (prowadzony Lidera Projektu) i w Zawichoście przy (prowadzony Partnera Projektu). 2. Specjaliści ds. informacji i promocji udzielają informacji wszystkim, którzy osobiście przyjdą do Punktu jak i drogą elektroniczną oraz telefonicznie. 3. Specjaliści ds. informacji i promocji udzielają klientom Projektu informacji nt. oferty w ramach Projektu, informacji na temat Ekonomii Społecznej, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zasad uruchamiania Przedsiębiorstw Społecznych, możliwych do pozyskania środków na rozwój Przedsiębiorstwa Społecznego, zawiązywania i rozwiązywania partnerstw i sieci współpracy lokalnych podmiotów oraz zmieniających się przepisów prawa dot. Podmiotów Ekonomii Społecznej 4. W Punkcie Informacyjno-Doradczym dostępne są materiały informacyjno-promocyjne nt. Ekonomii Społecznej, zawierają one również informacje o dostępnych usługach realizowanych w ramach Projektu. 15 Seminaria 1. Seminaria naczone są dla przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. 2. Realizatorem seminariów jest Lider Projektu. Zrealizowane będzie 10 spotkań seminaryjnych w trakcie trwania Projektu 3. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest podpisanie umowy przedstawiciela instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z Liderem Projektu. 4. Seminarium trwa 4 godziny zegarowe. Minimalna liczba uczestników skutkująca realizacją seminarium to 7 osób. 5. Rekrutacja Kandydatów do udziału w seminariach odbywać się będzie na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem realizacji seminarium, zgodnie z harmonogramem Projektu, w formie naboru otwartego w Punkcie Informacyjno-Doradczym prowadzonym Lidera Projektu. o zakwalifikowaniu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń, poziom wiedzy związanej z tematyką seminarium oraz oczekiwania. 6. Kandydat: a) jest pracownikiem (przedstawicielem) instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, b) zostanie oddelegowany daną instytucję do udziału w Projekcie 7. Kandydat do udziału w Projekcie przynosi osobiście lub przesyła drogą elektroniczną: a) Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium, Strona

17 b) Formularz Rekrutacyjny dla instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (Załącznik nr 12 do Regulaminu) w wyznaczonym terminie podpisany kierownika instytucji. 8. Osoby, które korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach Projektu składają: a) Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium, 9. Na podstawie złożonych dokumentów następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalnym. 10. Do udziału w Projekcie zarekrutowani będą przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej według kolejności zgłoszeń. W danym seminarium przedstawiciel instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej będzie mógł wziąć udział tylko raz. 11. Kwalifikowalność Kandydatów do udziału w Projekcie oraz wyniki rekrutacji należeć będą do oceny i określenia Komisję Rekrutacyjną składającej się z Kierownika Projektu, Animatora i Specjalisty ds. informacji i promocji. 12. Kandydaci zgłaszający się do udziału w Projekcie, o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie, mailowo lub listownie. 13. W przypadku wypełnienia podstawowej listy uczestników seminarium Projektu zostanie stworzona lista rezerwowa 14. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na dane seminarium może wystąpić ograniczenie liczby uczestników oddelegowanych jedną instytucję do maksymalnie 2 osób. 15. Podczas rezygnacji Kandydata z listy podstawowej, zaproszony zostanie kolejny Kandydat z listy rezerwowej. 16. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 17. Przedstawiciel instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej zakwalifikowany do udziału w seminarium Projektu staje się Uczestnikiem Projektu z dniem podpisania Deklaracji udziału w Projekcie (część F Formularza Rekrutacyjnego dla instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej). 18. Realizator seminarium zapewnia Uczestnikom personel świadczący usługi edukacyjne, odpowiednią salę szkoleniową dostosowaną do potrzeb wszystkich uczestników, poczęstunek oraz materiały dydaktycznoinformacyjne powiązane z tematyką seminarium. 19. Zarówno Uczestnik Projektu jak i Realizator wsparcia, mają obowiązek przestrzegania terminów ustalonych z koordynatorem seminarium. Ewentualne odwołanie zajęć lub przesunięcie terminu musi odbywać się z minimum 24-godzinym telefonicznym lub osobistym powiadomieniem Uczestnika Projektu. 20. Wykonanie seminarium jest odpowiednio dokumentowane podpisy własnoręczne Uczestnika na liście obecności, liście odbioru poczęstunki i materiałów. Uczestnik również jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych podczas seminarium. Strona

18 ROZDZIAŁ VI ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PRAWNYCH, KSIĘGOWYCH, MARKETINGOWYCH I DORADZTWA BIZNESOWEGO 16 Zasady ogólne 1. Podmioty Ekonomii Społecznej prowadzące działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa mają zapewniony dostęp do bezpłatnych usług prawnych, księgowych i marketingowych oraz doradztwa biznesowego. 2. Wykonawcy świadczący usługi prawne, księgowe, marketingowe oraz doradztwa biznesowego są wybrani zgodnie z zasadą konkurencyjności, a przedmiot ich działalności jest zgodny z rodzajem świadczonej usługi. 3. Usługi realizowane są stale cały okres trwania Projektu. Zapewnienie stałego dostępu do usług dla Podmiotów Ekonomii Społecznej realizowane jest Lidera Projektu. 4. Przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowani skorzystaniem z usług prawnych, księgowych, marketingowych lub doradztwa biznesowego kontaktują się z Punktem Informacyjno- Doradczym i składają osobiście lub drogą elektroniczną: a) Zgłoszenie na realizację usług prawnych, księgowych, marketingowych i doradztwa biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (Załącznik nr 9 do Regulaminu), b) Formularz Rekrutacyjny dla PES (Załącznik nr 3 do Regulaminu), c) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów mikroprzedsiębiorcy (Załącznik nr 4 do Regulaminu), d) Analiza potrzeb usług dla PES oceniana w skali pkt. (Załącznik nr 6 do Regulaminu), e) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu), f) Formularz informacji podawanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 8 do Regulaminu). 5. Osoby, które korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach Projektu składają: a) Zgłoszenie uczestnictwa w usługach, b) Analiza potrzeb PES. 6. Do Projektu zgłoszenie składa Podmiot Ekonomii Społecznej. 7. Na podstawie złożonych dokumentów następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalnym. 8. Ocenę przedstawionej analizy potrzeb PES przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna składająca się z Kierownika Projektu, Animatora i Specjalisty ds. informacji i promocji. 9. Do udziału w Projekcie zarekrutowane będą PES, które uzyskają największą liczbę punktów z oceny analizy potrzeb PES. 10. Kandydaci zgłaszający się do udziału w Projekcie, o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie, mailowo lub listownie. 11. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 12. PES zakwalifikowany do udziału w usłudze Projektu staje się Uczestnikiem Projektu z dniem podpisania Deklaracji udziału w Projekcie (część F Formularza Rekrutacyjnego dla PES). Strona

19 13. Realizator zapewnia dostępność porad przewidzianych w każdym z lat trwania Projektu na poziomie: a) usługi prawne po 50 godzin w każdym roku, b) usługi księgowe po 40 godzin w każdym roku, c) usługi marketingowe po 40 godzin w każdym roku, d) doradztwo biznesowe po 50 godzin w każdym roku. 14. Rekrutacja jest stała i trwa do wyczerpania ilości przewidzianych godzinowo porad. 15. Realizacja usług prawnych, księgowych, marketingowych oraz doradztwa biznesowego odbywa się w siedzibie wykonawcy świadczącego usługi lub w miejscu dogodnym dla zgłaszającego zapotrzebowanie Podmiotu Ekonomii Społecznej. 16.Uslugi będą świadczone zgodnie z harmonogramem realizacji usługi na podstawie umowy Lidera Projektu zawartej z PES i zakresem wsparcia, który stanowi załącznik do Umowy. 17. PES jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru danej usługi po potwierdzenie na karcie usługi, protokołu odbioru i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. 18. Usługi będą świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Liderem Projektu a wykonawca usługi. 19. Podmiot Ekonomii Społecznej korzystający z usług prawnych, księgowych, marketingowych i doradztwa biznesowego otrzymuje pomoc publiczną de minimis. 20. W ramach otrzymanego wsparcia PES prowadzący działalność gospodarczą otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Zaświadczenie zostanie wystawione z dniem podpisania umowy. Zaświadczenie będzie obejmowało wartość udzielonej pomocy za okres, na który została zawarta umowa pomiędzy Liderem Projektu a Uczestnikiem Projektu na podstawie przepisów dot. sposobów wyliczania pomocy publicznej (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Umowy na świadczenie usługi mogą być zawierane do 30 czerwca 2014 r. i będą również zawierały usługi świadczone do końca 2014r. 21. Realizator zapewnia równy dostęp do usług dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. 22. Obszarem realizacji usług jest cały obszar objęty wsparciem w ramach Projektu. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem roku i obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu tj. do dnia r. 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania postawień zapisanych w Regulaminie oraz w umowach zawartych w ramach Projektu. Uczestnik Projektu ma obowiązek poinformowania Realizatora Projektu o wszystkich zmianach w danych personalnych przekazywanych w trakcie procesu rekrutacyjnego. Ponadto Uczestnik ma wgląd do podanych Realizatorowi Projektu danych osobowych, jak również ma możliwość ich korygowania. 4. Nie stosowanie się do postanowień Regulaminu może być podstawą do skreślenia z listy uczestników. Strona

20 5. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowanie do udziału we wsparciu nie przysługuje odwołanie. 6. Kwestie sporne pomiędzy Realizatorem Projektu a uczestnikami rozstrzygane będą Kierownika Projektu w porozumieniu z Grupą Sterującą. 7. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzonych instytucje zarządzające lub pośredniczące. 8.Lider Projektu i Partner Projektu mają prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny dla osób fizycznych Załącznik nr 2 Zarys pomysłu biznesowego osób fizycznych Załącznik nr 3 Formularz Rekrutacyjny dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów mikroprzedsiębiorcy Załącznik nr 5 Analiza potrzeb szkoleniowych Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) Załącznik nr 6 Analiza potrzeb usług prawnych, księgowych, marketingowych i doradztwa biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) Załącznik nr 7 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) Załącznik nr 8 Formularz informacji podawanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) Załącznik nr 9 Zgłoszenie na realizację usług prawnych, księgowych, marketingowych i doradztwa biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) Załącznik nr 10 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych Załącznik nr 11 Zarys inicjatywy biznesowej osób prawnych Załącznik nr 12 Formularz Rekrutacyjny przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej Załącznik nr 13 Formularz Rekrutacyjny dla personelu Projektu Strona

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 1 Informacje o projekcie 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH. realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH. realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM.06.01.02-22-0006/16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/RK/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 1.10.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od: 18 marca 2014 r.

Obowiązuje od: 18 marca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie WiP Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków w ramach I edycji szkolenia Akademia Kraków dla NGO skierowanej do organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego

REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie w projekcie Parasol dla rozwoju społecznego powiatu

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt PWP CSR po wielkopolsku jest realizowany w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regulamin projektu Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5

Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5 REGULAMIN PROJEKTU PWP OWES INSPRO ROZWIĄZANIA PONADNARODOWE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: RZESZOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: RZESZOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: RZESZOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt: Rzeszowski ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.02-00-F45/13 Informacje ogólne 1 1. Regulamin dotyczy projektu Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Projektu. str. 5

Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Projektu. str. 5 REGULAMIN PROJEKTU PWP OWES INSPRO ROZWIĄZANIA PONADNARODOWE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 7 stycznia 2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek, ul. S.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy Informacje ogólne 1. Projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany jest w ramach Priorytetu VII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU RODZINA W CENTRUM

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU RODZINA W CENTRUM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Nr 20/2016 z dnia 30.12. 2016 r. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU RODZINA W CENTRUM Objaśnienie terminów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Zawodowe i społeczne perpetuum mobile niepełnosprawnych w rodzinach" w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2011 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! (nr wniosku:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn.: @doradca zawodowy elektroniczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany.

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Razem dla Mazowsza Edukacja w działaniu w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka 1 Definicje 1. Projekt Projekt systemowy pn. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE w ramach projektu "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w ramach projektu WiP-Współpraca i partycypacja NGO przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie "Leaderzy NGOs

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

pl. Opatrzności Bożej Bielsko-Biała bcp.or g.pl tel

pl. Opatrzności Bożej Bielsko-Biała  bcp.or g.pl tel Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego (OWES) jest inicjatywą: - Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej lider projektu - Bielskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Bądź aktywny dziś i jutro 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie,,znowu będziemy widoczni 50 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu 1.Projekt Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo