NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, Warszawa tel./fax adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P Warszawa Warszawa, 9 lutego 2009 r. P/08/049 KGP/ /08 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1 (dalej: ustawa o NIK), NajwyŜsza Izba Kontroli 2 przeprowadziła w Kombinacie Górniczo- Hutniczym Miedzi Polska Miedź S.A. 3. kontrolę wdraŝania projektów racjonalizatorskich w latach (I półrocze). W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 6 lutego 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi Spółki niniejsze Wystąpienie. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzoną przez KGHM działalność racjonalizatorską, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień. 1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm. 2 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 3 Dalej: KGHM lub Spółka.

2 W dniu 1 sierpnia 2006 r. wszedł w Ŝycie Regulamin wynalazczości w KGHM Polska Miedź S.A., zawierający istotne zmiany zasad prowadzenia działalności wynalazczej, w tym racjonalizatorskiej, w stosunku do poprzednio obowiązujących w tym zakresie regulacji. NIK pozytywnie ocenia fakt, ze nowe przepisy, zgodnie z poprzednimi wnioskami pokontrolnymi 4, umoŝliwiły wyeliminowanie patologicznych zjawisk występujących wcześniej w tym obszarze działalności Spółki. Władze KGHM podjęły takŝe zdecydowane działania w celu ograniczenia negatywnych skutków finansowych dla Spółki, wynikających z nierzetelnego ustalania wynagrodzeń za niektóre projekty przyjęte do stosowania głównie w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Stwierdzone w trakcie niniejszej kontroli nieprawidłowości i uchybienia dotyczą głównie przypadków naruszania wewnętrznych przepisów o działalności racjonalizatorskiej, jednakŝe bez istotnych konsekwencji finansowych dla Spółki. W okresie objętym kontrolą łączna kwota wypłat wynagrodzeń lub nagród za zgłoszenie lub stosowanie projektów wyniosła tys. zł, natomiast NIK wyraŝa uwagi lub negatywnie ocenia wypłaty z powyŝszych tytułów w kwocie 66,3 tys. zł. 1. Do dnia 31 lipca 2006 r. obowiązywał w Spółce Regulamin racjonalizacji i wynalazczości w KGHM Polska Miedź S.A. (zwany dalej Regulaminem racjonalizacji) wprowadzony uchwałą nr 248/IV/2002 Zarządu KGHM z dnia 30 kwietnia 2002 r. Jego przepisy nie zabezpieczały Spółki przed działaniami niegospodarnymi, podejmowanymi zwłaszcza przez racjonalizatorów zaliczanych do kadry kierowniczej. Brak było m.in. ograniczeń dla członków kadry kierowniczej w uzyskiwaniu wynagrodzeń z tytułu działalności racjonalizatorskiej, nie ustanowiono zakazu uczestniczenia w dokonywaniu czynności związanych z rozpatrywaniem projektów racjonalizatorskich i ustalaniem efektów z ich wdroŝenia oraz w podejmowaniu decyzji w tych sprawach przez osoby podległe słuŝbowo racjonalizatorom lub osoby z nimi powiązane (współmałŝonkowie, krewni, powinowaci, itd.). Szczególnie niekorzystne dla KGHM były przepisy uprawniające Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesa ds. Rozwoju do uznaniowego przyznawania twórcom projektów wynalazczych wynagrodzenia wyŝszego niŝ maksymalny próg 7 % wysokości efektów ekonomicznych dla projektów racjonalizatorskich i 10 % dla wynalazków oraz do przedłuŝania okresu wypłacania wynagrodzenia ponad 3 lata przyjęte dla projektów racjonalizatorskich i powyŝej 5 lat dla pozostałych projektów wynalazczych. 4 Przedstawionymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 października 1999 r. (znak: DG /98) oraz z dnia 6 czerwca 2001 r. (znak: LWR /2001). 2

3 Konsekwencją stosowania powyŝszych regulacji było m.in. podpisanie przez KGHM z twórcami projektów szeregu niekorzystnych dla Spółki umów, zawyŝanie efektów ekonomicznych, nierzetelne sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę wypłat dla racjonalizatorów oraz nieuzasadnione wydłuŝanie okresu wypłat tych wynagrodzeń. Działania te do chwili obecnej skutkują koniecznością dokonywania przez KGHM wielomilionowych wypłat z tytułu wynagrodzeń i nagród dla twórców lub prowadzeniem sporów sądowych, których wartość, wg stanu na dzień 11 grudnia 2008 r., wyniosła tys. zł. Charakterystyczny w tym względzie jest przykład umowy o dokonanie projektu 1/97 Sposób zwiększenia zdolności produkcyjnej wydziałów elektrorafinacji Huty Miedzi Głogów podpisanej w dniu 17 maja 1997 r. Gwarantowała ona twórcom wynagrodzenie w wysokości 15 % efektów uzyskiwanych przez KGHM, wypłacane przez okres pierwszych 5 lat stosowania projektu, przy czym w dniu 6 lutego 2004 r. Prezes Zarządu KGHM na wniosek autorów projektu przedłuŝył ten okres o 3 lata. W zgłoszeniu projektu jako jego twórców wymieniono 21 osób, spośród których 18 naleŝało do kadry kierowniczej KGHM. Zwraca uwagę fakt, Ŝe w szóstym i siódmym roku stosowania projektu liczba jego autorów wzrosła z 21 do 25. W trakcie realizacji projektu doszło do nieprawidłowości, polegających przede wszystkim na działaniu twórców we własnej sprawie (m.in. dokumenty niezbędne do ustalenia efektów ekonomicznych oraz zlecenia wypłat były opracowywane lub akceptowane przez autorów projektu). Zlecenia w sprawie opracowania karty technicznej projektu, stanowiącej podstawę do wyliczenia efektów ekonomicznych uzyskanych kaŝdego roku przez KGHM, a tym samym i ustalenia wysokości wynagrodzeń, były podpisywane m.in. przez twórców projektu, podobnie jak i zlecenia wypłaty wynagrodzenia za szósty (2004 r.) oraz siódmy rok (2005 r.) jego stosowania. Działania te były niezgodne z przepisami ówcześnie obowiązującego Regulaminu racjonalizacji, zabraniającego twórcom projektów wynalazczych m.in. podejmowania decyzji w sprawie projektów, ustalania korzyści z ich wdroŝenia i opracowywania danych do obliczenia efektów ekonomicznych. Ponadto nie udokumentowano dokonania przez Biuro Zarządu KGHM weryfikacji obliczonych przez Hutę Miedzi Głogów korzyści ekonomicznych uzyskanych w 2005 r. (wymóg punktu 7.4. Regulaminu racjonalizacji, w przypadku gdy efekty przekraczały wartość tys. zł rocznie). Łącznie za zastosowanie projektu zapłacono jego twórcom ponad tys. zł. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt dokonania, w styczniu 2007 r., przez ówczesny Zarząd Spółki, weryfikacji efektów stosowania projektu 1/97. Wykazała ona, Ŝe uzyskany w 2005 r. efekt ekonomiczny wyniósł tylko tys. zł, a nie ,4 tys. zł, jak ówcześnie wyliczono, m. in. dla określenia łącznego wynagrodzenia twórców. Kwestie rze- 3

4 telności obliczenia efektów i wynagrodzeń oraz zasadności wydłuŝenia okresu ich wypłacania są obecnie przedmiotem prowadzonych postępowań prokuratorskich i sądowych, zainicjowanych przez Zarząd KGHM w latach Jednocześnie 14 współtwórców projektu złoŝyło do sądu pozwy przeciwko KGHM, dotyczące wypłaty wynagrodzenia za ósmy rok (2006 r.) jego stosowania. Wysokość przedmiotu sporu wynosi ,1 tys. zł. 2. W okresie objętym kontrolą w KGHM zgłoszono 105 projektów. Badaniem objęto 51 projektów 5, w tym 20 przyjętych do stosowania, z których 7 faktycznie wdroŝono. Z tytułu racjonalizacji dokonano wypłat w łącznej kwocie tys. zł, w tym jednorazowe nagrody w wysokości 458,3 tys. zł. 3. Stwierdzono przypadki nieprzestrzegania niektórych postanowień Regulaminu wynalazczości. I tak: W 21 umowach w sprawie zgłoszenia projektu 6 dokonano zmiany treści 6, polegającej na wskazaniu w nim punktu 5.7. Regulaminu wynalazczości zamiast punktu 5.8. (18 umów) lub nieprzywołaniu Ŝadnego z tych punktów (3 umowy). PowyŜsze umowy były więc niezgodne z obowiązującymi wzorami, stanowiącymi załączniki nr 3a i 3b do Regulaminu wynalazczości. Przedstawiciel Departamentu Innowacyjności i Ochrony Własności Przemysłowej KGHM 7 (dalej: DI), wyjaśnił, Ŝe zmiana treści 6 umów wynika z oczywistej pomyłki pisarskiej we wzorach umów. W sprawie projektu nr HW/395/2006 stosowano przepisy Regulaminu racjonalizacji, pomimo, iŝ projekt ten został zgłoszony juŝ w okresie obowiązywania Regulaminu wynalazczości (11 grudnia 2006 r.). Umowa w sprawie zgłoszenia projektu (z dnia 24 maja 2007 r.) zawierała odesłania właśnie do przepisów Regulaminu wynalazczości. Spośród trzech zbadanych projektów, w stosunku do których Oddziały Spółki przeprowadzały próby zgłoszonych rozwiązań, w dwóch przypadkach 8 zostały one wykonane bez wymaganej decyzji Komisji Wynalazczości. Stanowiło to naruszenie postanowień pkt lit. e) Regulaminu wynalazczości. W odniesieniu do projektu HW/369/2006 wyliczono przewidywane efekty ekonomiczne. Z twórcami projektu nie zawarto jednak umowy określającej metodykę obli- 5 W tym 49 zgłoszonych w okresie obowiązywania Regulaminu wynalazczości. 6 Na 49 zbadanych umów. 7 Poprzednio - Departament Wynalazczości i WdroŜeń Prac Badawczo Rozwojowych (DW). 8 Projekty HW/448/2006 i HW/436/

5 czania efektów, pomimo Ŝe metodyka ta, wraz z arkuszem przewidywanych korzyści, została zatwierdzona przez Dyrektora Oddziału Zakłady Górnicze Lubin. Wskutek niezawarcia ww. umowy, decyzja w sprawie projektu została podjęta przez Komisję Wynalazczości z naruszeniem pkt 4.14 Regulaminu wynalazczości, który stanowi, Ŝe umowa w sprawie metodyki musi być zawarta przed podjęciem decyzji w sprawie projektu. Przedstawiciel DI wyjaśnił, Ŝe rozwaŝana jest prawna moŝliwość zawarcia ex post takiej umowy. W dwóch innych decyzjach w sprawach projektów Komisja Wynalazczości nie umieściła metodyki obliczeń i wysokości przewidywanych korzyści, naruszając postanowienia punktu 5.10 lit. e) Regulaminu wynalazczości. Wbrew postanowieniom pkt lit. f) Regulaminu wynalazczości, w Ŝadnej z 18 zbadanych decyzji Komisji Wynalazczości o nieuznaniu projektu za wynalazek, wzór uŝytkowy, wzór przemysłowy lub topografię układu scalonego i przyjęciu go do wykorzystania 9, nie określono terminu zastosowania projektu. Naruszeniem postanowień pkt 4.6 Regulaminu wynalazczości było podpisanie 14 decyzji o umorzeniu postępowań w sprawie rozpatrzenia projektów - oprócz Dyrektora DI - takŝe przez dyrektorów właściwych Oddziałów Spółki. Podpisywanie takich decyzji naleŝy do wyłącznej kompetencji Dyrektora DI. W złoŝonym wyjaśnieniu Dyrektor DI stwierdził, Ŝe podpis dyrektorów Oddziałów na decyzjach stanowi oświadczenie ich wiedzy i akceptację czynności kończącej postępowanie z projektem. Zdaniem NIK, podpis na decyzji powinna składać wyłącznie osoba uprawniona do jej podjęcia, a pozostałym zainteresowanym decyzja moŝe być przekazana do wiadomości. W przypadku projektu HW/411/2007 umowa w sprawie zgłoszenia projektu podpisana została dopiero po wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie tego projektu. Z jednej strony było to działanie bezprzedmiotowe, z drugiej zaś niezgodne z punktem 3.6 Regulaminu wynalazczości, który stanowi, Ŝe czynności zmierzające do zawarcia umowy w sprawie zgłoszenia projektu naleŝy podjąć niezwłocznie po zarejestrowaniu projektu, czyli na etapie jego rozpatrywania. W skontrolowanej próbie znajdowało się 5 projektów, które zostały wdroŝone przed podjęciem stosownej decyzji o ich przyjęciu lub nieprzyjęciu. W odniesieniu do jed- 9 Wydane na podstawie punktu 5.14 lit c Regulaminu wynalazczości. 5

6 nego z nich (HW/344/2006/ZGR) Komisja Wynalazczości podjęła decyzję niezgodną z pkt Regulaminu wynalazczości. Komisja postanowiła bowiem jedynie nie uznać projektu za wynalazek, wzór uŝytkowy, wzór przemysłowy lub topografię układu scalonego, bez wymaganego tym przepisem rozstrzygnięcia o przyjęciu bądź nieprzyjęciu projektu do wykorzystania. W złoŝonych wyjaśnieniach Dyrektor DI uznał, Ŝe ww. decyzja była formalnie prawidłowa, stwierdzając, Ŝe skoro projekt był juŝ stosowany (wdroŝono go przed wydaniem decyzji), nie moŝna było zamieścić w niej zapisu o przyjęciu go do wykorzystania. NIK nie podziela tego poglądu. Skoro decyzja wskazywała podstawy prawne rozstrzygnięcia, to powinna być sformułowana zgodnie z tą podstawą. Okoliczność wdroŝenia wniosku przed podjęciem decyzji nie ma tu znaczenia, tym bardziej, Ŝe sytuacji takiej Regulamin wynalazczości w ogóle nie przewiduje. NIK zwraca takŝe uwagę, Ŝe przyjęcie wyjaśnień Dyrektora DI za trafne oznaczałoby niekonsekwencję w działaniach Komisji Wynalazczości, która w stosunku do pozostałych 4 projektów wdroŝonych przed podjęciem decyzji, rozstrzygnęła jednoznacznie o przyjęciu ich do wykorzystania. Zbadano 26 decyzji dyrektorów Oddziałów w sprawie przyznania jednorazowej nagrody za zgłoszenie projektu na giełdzie wynalazczości. Jedna z nich nie uwzględniła udziałów procentowych twórców w projekcie, określonych w arkuszu zgłoszenia projektu na podstawie pkt 2.5 lit. f) Regulaminu wynalazczości. Na podstawie decyzji z dnia 7 marca 2007 r. Dyrektora Oddziału Zakłady Górnicze Lubin przyznano kaŝdemu z twórców projektu HW/368/2006 nagrodę w wysokości zł (50 % łącznej kwoty nagrody), pomimo jednoczesnego określenia udziału procentowego twórców w wysokości 30% i 70% zarówno w tej decyzji, jak i w arkuszu zgłoszenia projektu. DI nie zweryfikował wysokości kwot przypadających dla kaŝdego z twórców. W wyniku kontroli podjęto czynności zmierzające do skorygowania tego błędu. Powszechne było zjawisko wdraŝania projektów przed ich zgłoszeniem lub przed podjęciem stosownej decyzji. Spośród 7 skontrolowanych projektów, które zostały w KGHM wdroŝone, aŝ 5 zostało zastosowanych przed podjęciem decyzji przez Komisję Wynalazczości, w tym 3 w ogóle przed ich formalnym zgłoszeniem. Stanowiło to odstępstwo od zasady określonej w punkcie 5.13 Regulaminu wynalazczości, który stanowi, Ŝe rozpoczęcie przygotowań do wykorzystania projektu oraz jego faktyczne wykorzystanie nie moŝe nastąpić wcześniej niŝ po podjęciu decyzji o przyjęciu projektu do wykorzystania lub o skierowaniu zgłoszonego projektu do prób i badań. Z wy- 6

7 jaśnień Dyrektora DI wynikało, Ŝe odstępstwa od Regulaminu wynalazczości spowodowane były potrzebą szybkiego niekiedy zastosowania projektów rozwiązujących waŝne dla Spółki problemy, zwłaszcza dla utrzymania ciągłości procesu technologicznego. NIK wskazuje na fakt, Ŝe w Regulaminie wynalazczości nie przewidziano wyjątków od przywołanej wyŝej zasady. Nawet jeŝeli w praktyce występują sytuacje uzasadniające wdraŝanie projektów przed podjęciem stosownej decyzji, to nie powinny być one uwzględniane bez uprzedniej, stosownej nowelizacji tego Regulaminu. 4. NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę, Ŝe w grupie 43 zbadanych projektów, które zostały przez Spółkę rozpatrzone, w 15 przypadkach decyzję w sprawie projektu podjęto po upływie okresu wskazanego w pkt Regulaminu wynalazczości (9 miesięcy od dnia zgłoszenia), przy czym czas rozpatrywania 4 projektów przekroczył 15 miesięcy. Okres rozpatrywania 6 innych projektów, w stosunku do których w trakcie badań kontrolnych nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, przekroczył juŝ 10 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednego z nich - 2 lata. Przyczyną długotrwałego rozpatrywania projektów było m.in. przyjęcie przez DI zasady niewyznaczania terminów opracowania opinii o projektach. Dyrektor DI wyraził pogląd, Ŝe nie ma uzasadnienia dla ustalania terminów sporządzania dokumentów (w tym opinii), o ile terminy te nie wynikają wprost z Regulaminu wynalazczości. Zdaniem Dyrektora wyznaczanie wysokiej klasy specjalistom wiąŝących terminów opracowania opinii mogłoby spowodować choćby chwilowe zaprzestanie produkcji w Oddziałach Spółki. NIK nie podziela tych poglądów. Przepis punktu 4.5. Regulaminu ma wprawdzie charakter deklaratywny, a nie bezwzględnie obowiązujący (uŝyto sformułowania KGHM dokłada wszelkich starań, aby decyzja w sprawie rozpatrzenia zgłoszenia projektu została podjęta najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia jego zgłoszenia ), tym niemniej stanowi wyraźną wytyczną, Ŝe procedurę rozpatrywania projektu powinno się prowadzić tak, aby moŝliwe było wydanie decyzji w ciągu 9 miesięcy. W sytuacji, gdy w ponad jednej trzeciej przypadków decyzje w sprawach projektów zapadają z opóźnieniem, spowodowanym w znaczącym stopniu oczekiwaniem na opinie, to celowym jest podjęcie działań eliminujących tę przyczynę. NIK zwraca uwagę, Ŝe w sporadycznych przypadkach terminy wydania opinii były ustalane, co Dyrektor DI przyznał w złoŝonych wyjaśnieniach. 5. Kontrolą objęto 40 projektów zgłoszonych na giełdzie wynalazczości. Autorom 26 rozwiązań wypłacono nagrody za dokonanie takiego zgłoszenia, przy czym 5 nagrodzonych zgłoszeń (łączna wysokość nagród - 14 tys zł) ostatecznie nie zostało przyjętych do stosowa- 7

8 nia, a 4 spośród nich nie zostały takŝe wdroŝone 10. Przyczyną odrzucenia 4 projektów były względy techniczne (wady konstrukcyjne urządzenia, niezgodność z prawidłową organizacją pracy, brak gwarancji spełnienia wymogów norm technicznych, niedopracowanie rozwiązania itp.), a w jednym przypadku brak cech nowości w skali Spółki. Z wyjaśnień Dyrektora DI wynikało, Ŝe przyznawanie nagród za samo zgłoszenie projektów na giełdzie wynalazczości słuŝyć ma kreowaniu postaw innowacyjnych pracowników Spółki i popularyzacji ruchu wynalazczego. Kryteria przyznawania tych nagród ograniczały się do technicznej poprawności rozwiązania i moŝliwości jego zastosowania w Spółce. Kontrola wykazała, Ŝe opinie o technicznej poprawności rozwiązania, warunkujące przyznanie nagrody, nie zawsze były w pełni wiarygodne. Wskazują na to przyczyny odrzucenia 4 wyŝej wymienionych projektów. W ocenie NIK rozwiązaniem prowadzącym do niegospodarności jest przyznawanie nagród za rozwiązania zgłoszone na giełdzie, których ostatecznie nie przyjęto i nie wdroŝono. System nagradzania twórców za sam fakt zgłoszenia projektu na giełdzie nie zabezpiecza Spółki przed zgłaszaniem rozwiązań powszechnie znanych lub juŝ stosowanych albo niedopracowanych w stopniu eliminującym moŝliwość ich zastosowania. Na istotność tego zagadnienia wskazuje fakt, Ŝe spośród 93 projektów zgłoszonych w KGHM w latach , aŝ 73 zgłoszono na giełdzie. W przypadku przywołanych juŝ 5 nagrodzonych i ostatecznie nieuznanych projektów, członkowie kadry kierowniczej właściwych Oddziałów wystawili opinie pozytywne. Wady rozwiązań ujawnione zostały dopiero w opiniach wystawianych dla Komisji Wynalazczości, niekiedy po przeprowadzeniu prób, których wyniki skłaniały autorów opinii do ocen diametralnie odmiennych od początkowych. Przykładowo, dwie opinie o zgłoszeniu HW/436/2007/HML, wydane przez pracowników Oddziału Huta Miedzi Legnica dla potrzeb Giełdy Wynalazczości były pozytywne. Następna zaś opinia tego Oddziału oraz opinia Oddziału Huta Miedzi Głogów, warunkujące przyjęcie tego rozwiązania przez Komisję Wynalazczości, były negatywne. W ostatniej z nich Oddział HML wnosił nawet o zaniechanie stosowania w/w projektu w HML. Uzasadnieniem zmiany stanowiska Huty było przeprowadzenie prób z projektem. W przypadku innego zgłoszenia, oznaczonego jako HW/440/2007/HML, ostatnia negatywna opinia po przeprowa- 10 Piąty projekt (HW/344/2006/ZGR) został zastosowany jeszcze przed podjęciem decyzji (negatywnej) przez Komisję Wynalazczości. WdroŜono go 10 lutego 2007 r., tj. po upływie 9 dni od przyznania autorom projektu nagrody w wysokości 3744 zł przez Dyrektora O/ZGR na wniosek Komisji Giełdy Wynalazczości. Stanowił on rozwiązanie powszechnie znane. 8

9 dzeniu prób, sporządzona została przez tego samego pracownika, który był autorem jednej z wcześniejszych, pozytywnych opinii. PowyŜsze przykłady wskazują, Ŝe początkowe opinie, na których opiera się prawo twórcy do nagrody za zgłoszenie rozwiązania na giełdzie, w niektórych przypadkach mają powierzchowny i niepełny charakter. NIK wskazuje teŝ, Ŝe faktyczne podzielenie procedury rozpatrywania zgłoszeń na dwa etapy 11, z których pierwszy obejmuje ustalenie prawa do nagrody za zgłoszenie na giełdzie, a drugi zasadnicze ich rozpatrzenie pod kątem przyjęcia do stosowania, powoduje wydłuŝenie całej procedury, a tym samym opóźnienie efektów z zastosowania projektu. W skrajnych przypadkach potrzeby pilnego wdroŝenia rozwiązania przed podjęciem stosownej decyzji przez Komisję Wynalazczości, następuje rozmyślne naruszanie wewnętrznych regulacji. Wskazał na to Dyrektor DI stwierdzając, Ŝe decyzje o wdroŝeniu istotnych dla Spółki rozwiązań niekiedy były podejmowane na szczeblu kierownictwa wydziału bądź dyrekcji oddziału z pełną świadomością złamania obowiązujących regulacji w zakresie innowacyjności. Zdaniem NIK, rozwiązaniem eliminującym moŝliwość wystąpienia niegospodarności byłoby przyznawanie nagród za zgłoszenie rozwiązań na giełdzie, jako dodatkowej gratyfikacji, wraz z nagrodami, o które wnioskuje Komisja Wynalazczości po uznaniu zgłoszonego rozwiązania za projekt. 6. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ze względu na gospodarność ocenia fakt, Ŝe spośród 20 projektów skontrolowanych i przyjętych do wykorzystania w okresie objętym kontrolą, 5 nie zostało i nie będzie wdroŝonych (wypłacono za nie łącznie 52,3 tys. zł), głównie ze względu na problemy techniczne oraz bezcelowość ich realizacji wskutek dokonanej w międzyczasie modernizacji środków trwałych. Dwa spośród ww. 5 niewdroŝonych projektów, oznaczone symbolami HW/392/2006 i HW/347/2006), Komisja Wynalazczości przyjęła do stosowania, pomimo opinii wskazujących na potrzebę odstąpienia od ich wdraŝania. I tak: Jedna z dwóch wymaganych opinii do zgłoszonego na giełdzie wynalazczości projektu HW/392/2006/HMC zawierała negatywną jego ocenę. Kierownik Wydziału Energetycznego i Ochrony Środowiska w Oddziale Huta Miedzi Cedynia (dalej: O/HMC) stwierdził, Ŝe proponowane rozwiązanie (podest obsługowy na chłodni wentylatorowej) jest rozwiązaniem powszechnie znanym (stanowiącym proste przeniesienie rozwiązań znanych poza KGHM) i stosowanym juŝ w Hucie. Ponadto za potrzebne uznał 11 Zgodnie z przyjętą w KGHM procedurą, projekty zgłaszane na giełdzie wynalazczości były rozpatrywane przez Komisję Giełdy Wynalazczości, a po ich pozytywnym przez nią zaopiniowaniu, podlegały dalszemu rozpatrzeniu przez Komisję Wynalazczości, która podejmowała ostateczne decyzje w ich sprawie. 9

10 zasięgnięcie opinii producenta chłodni, a w konkluzji wnioskował o odrzucenie projektu. Pomimo jednej negatywnej opinii, na wniosek Komisji Giełdy Wynalazczości, Dyrektor Huty przyznał twórcy nagrodę w wysokości zł. Przyjęcie wniosku przez ww. Komisję i przyznanie nagrody przez Dyrektora naruszało postanowienia Regulaminu Giełdy Wynalazczości pkt 2.3, który stanowi, Ŝe do zgłoszenia projektu twórcy powinni załączyć dwie pozytywne opinie oraz pkt 3.3, zgodnie z którym Dyrektor Oddziału podejmuje decyzję o wysokości nagrody na podstawie m.in. dwóch pozytywnych opinii. W toku dalszej procedury nad zgłoszeniem Komisja Wynalazczości podjęła decyzję o przyjęciu go do wykorzystania. W ocenie NIK, decyzja, w świetle przytoczonej opinii, naruszała pkt 5.5. Regulaminu wynalazczości, w którym umieszczono definicję projektu 12. Jest nim rozwiązanie, które odznacza się nowością zarówno w KGHM, jak równieŝ w branŝy hutnictwa albo górnictwa oraz nie stanowi oczywistej modyfikacji znanych w KGHM lub w branŝy hutnictwa albo górnictwa światowego rozwiązań. Na wniosek Komisji Wynalazczości Prezes Zarządu KGHM przyznał twórcom nagrody w kwocie zł. Projekt nie został jednak zrealizowany, m.in. dlatego, Ŝe chłodnia poddana została w międzyczasie gruntownej modernizacji, co spowodowało bezcelowość stosowania projektu. NIK zwraca uwagę, Ŝe decyzję o przyjęciu projektu do stosowania Komisja Wynalazczości podjęła w dniu 12 lutego 2008 r., kiedy to trwały juŝ prace modernizacyjne chłodni. W obu opiniach dotyczących zgłoszonego na giełdzie wynalazczości projektu HW/347/2006/ZGR oceniono go jako poprawny pod względem merytorycznym, lecz zwrócono uwagę, Ŝe jego zastosowanie spowoduje tak niewielką korektę w szacowaniu ilości miedzi, Ŝe będzie się ona mieściła w granicach błędu szacowania zasobów. Na podstawie tych ocen, na wniosek Komisji Giełdy Wynalazczości, Dyrektor Oddziału Zakład Górniczy Rudna (dalej: O/ZGR) przyznał twórcy nagrodę w wysokości zł. W trakcie rozpatrywania projektu przez Komisję Wynalazczości, Główny In- Ŝynier Geolog Górniczy O/ZGR wyraził opinię, Ŝe naleŝy odstąpić od wdraŝania tego rozwiązania. TakŜe Dyrektor Generalny ds. Górnictwa KGHM nie dostrzegał potrzeby zastosowania projektu w Spółce. Pomimo tych negatywnych konkluzji Komisja Wynalazczości uznała ww. rozwiązanie za projekt i przyjęła go do wykorzystania w O/ZGR. Na wniosek Komisji Prezes Zarządu Spółki przyznał dla twórcy nagrodę 12 niebędącego wynalazkiem, wzorem uŝytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. 10

11 w kwocie zł. Dyrektor O/ZGR poinformował NIK, Ŝe ww. projekt nie jest i nie będzie stosowany w Oddziale ze względu na jego znikomą uŝyteczność. 7. Biorąc pod uwagę powyŝsze oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli przedstawia następujące wnioski: 1) Dokonanie stosownych zmian w treści obowiązujących wzorów umów w sprawie zgłoszenia projektów. 2) RozwaŜenie zasadności rezygnacji z dwuetapowego rozpatrywania projektów zgłoszonych na Giełdzie Wynalazczości. 3) WzmoŜenie nadzoru nad przebiegiem procedury rozpatrywania zgłoszonych rozwiązań w celu eliminacji naruszeń Regulaminu wynalazczości. 4) Zaniechanie wdraŝania projektów przed ich zgłoszeniem i przed podjęciem decyzji o ich zastosowaniu. 5) Zaprzestanie nagradzania rozwiązań nieprzyjętych do stosowania przez Komisję Wynalazczości. 6) Zapewnienie ściślejszego powiązania decyzji Komisji Wynalazczości w sprawie przyjęcia projektów z opiniami o ich nowości i przydatności dla KGHM, w celu uniknięcia nieuzasadnionych wydatków na nagrody dla ich twórców. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. o nadesłanie, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego,. przysługuje Zarządowi KGHM Polska Miedź S.A. prawo zgłoszenia do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, termin nadesłania informacji, o której wyŝej mowa, liczy się stosownie do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyŝszych zastrzeŝeń. Dyrektor (-) Andrzej Otrębski 11

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd Południowego Koncernu Energetycznego SA 40 389 Katowice ul. Lwowska 23 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd Południowego Koncernu Energetycznego SA 40 389 Katowice ul. Lwowska 23 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE ul. Jacka OdrowąŜa Szczecin tel. (091) fax

Szczecin, dnia stycznia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE ul. Jacka OdrowąŜa Szczecin tel. (091) fax Szczecin, dnia stycznia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE ul. Jacka OdrowąŜa 71-420 Szczecin tel. (091) 423-17-76 fax 422-45-81 LSZ-41032-1-08 P/08/049 Pan Jerzy Kondratowicz Prezes

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/09/107 LWA-410-17-01/09 Warszawa, dnia 5 czerwca 2009 r. Pan Andrzej Wilk Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 30 sierpnia 2010 r. Pan Tomasz Sieniutycz Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. KNO-4112-02-01/2009

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 1 Bydgoszcz, dnia.04. 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 Sz. Pani ElŜbieta Lorenc

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-01/2010 P-10/074 Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Radomia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 Bydgoszcz, dnia czerwca 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/07/130 LBY 41001/07/02 Pan Bartłomiej Grabski

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia 6 grudnia 2010r. R/10/006 KPZ-4110-03-04/2010 Pani Ewa Szczepańczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Włodzimierz Szeląg. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Włodzimierz Szeląg. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lutego 2011 r. I/10/006 LLO-4114-05-01/2010 Pani Henryka GAWROŃSKA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 lutego 2011 r. LKA-4101-24-05/2010 Zarząd KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu 1 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 8 stycznia 2010 r. LWR-410-37-03/2009 P/09/069 Pan Juliusz Migasiewicz Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Zarząd PGE Elektrowni Opole S.A. w Brzeziu

Zarząd PGE Elektrowni Opole S.A. w Brzeziu Tekst ujednolicony Opole, dnia 18 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/049 LOP-41012-2008 Zarząd PGE Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 LOL-410-13-015/09 P/09/192 Olsztyn, dnia czerwca 2009 r. Pan Ryszard Zieliński Wójt

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek - 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych Opole, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/112 LOP- 41005-2-2008 Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, grudnia 2010 r. LWA-4101-24-01/2010 P/10/096 Pani ElŜbieta Bogucka Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. KNO-41000-2/2008 P/08/074. Pan. Prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kurnik. Rektor. Politechniki Warszawskiej

Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. KNO-41000-2/2008 P/08/074. Pan. Prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kurnik. Rektor. Politechniki Warszawskiej 1 KNO-41000-2/2008 P/08/074 Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. Pan Prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kurnik Rektor Politechniki Warszawskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia czerwca 2011 r. LBY-4101-33-03/2010 P/10/132 Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Urmanowski Starosta Powiatu Wołomińskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r.

Pan Maciej Urmanowski Starosta Powiatu Wołomińskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 3 08 Pan Maciej Urmanowski Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, dnia 20 października 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682 KNO-41105-3/2008

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia sierpnia 2011 r. Pani Luciana Rozborska LRZ-4101-06-02/2011 P/11/092 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-14/2009 P/09/152 Pan Jarosław KWIATKOWSKI Wójt Gminy Zduny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2010 r. LGD-4101-009-02/2010 P/10/071 Pan dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia marca 2011 r. LRZ-4101-16-06/2010 P/10/074 Pani Marta Baran Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia 10 sierpnia 2009 r. LSZ-410-64-03/2009 P/09/107 Pani Maria Tyma Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu 1 Wrocław, dnia 2 września 2008 r. P/08/139 LWR- 41022-3/2008 Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Stanisław Jarosz

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Stanisław Jarosz Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Stanisław Jarosz Warszawa, dnia listopada 2009 r. P/09/170 LRZ- 410-09-08/09 Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 1 Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/08/139 LWA-41037-2-2008 Pan Mirosław Milewski Prezydent

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-07/2009 P/09/152 Pan Krzysztof LISIECKI Wójt Gminy Piątek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego - 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. LWR-41018-1/2007 Pan Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 20 stycznia 2010 r. Szanowny Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki P/09/190 LOP-410-14-04/2009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. P/10/005 KGP-4101-08-02//2010 Pan Witold Sartorius Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia grudnia 2009 r. Pan Jacek Paszkiewicz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia KPZ-410-14-03/2009 P/09/095 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Konstanty Dombrowicz Prezydent Miasta Bydgoszczy

Pan Konstanty Dombrowicz Prezydent Miasta Bydgoszczy NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa dnia 19 sierpnia 2008 r. Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia Lech Rejnus P/08/100 KPZ 41013-1-08 tekst jednolity Pan Konstanty Dombrowicz Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Tekst wystąpienia pokontrolnego ujednolicony po zgłoszonych zastrzeŝeniach, rozpoznanych przez Komisję Odwoławczą Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NajwyŜszej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052)

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052) Bydgoszcz, dnia -07-2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/07/140 LBY 41003/2/07 Sz. Pan Leszek Duszyński Burmistrz

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia października 2010 r. Pan Waldemar Zaręba I/10/004 LWA-4114-01-19/2010 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 13 listopada 2008 r. P/08/097 LPO-41015-3-2008 Pan Dyrektor Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 Olsztyn, dnia grudnia 2007 r. LOL-410-33-05/07 P/07/079 Pan Krzysztof Piłat Starosta

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

Pani ElŜbieta Socha-Stolarska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach

Pani ElŜbieta Socha-Stolarska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl S/08/012 LKI-4113-16-08

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia maja 2011 r. LSZ-4101-30-01/2010 P/10/170 Pan Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI DYREKTOR JANUSZ MAJ P/07/030 LLO-410-32-01/07 P a n i Helena PIETRASZKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 27 stycznia 2010 r. LWR-410-21-02/2009 P/09/023 Pan Artur Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Jarosław Jaroszewicz. Radca Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierii

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Jarosław Jaroszewicz. Radca Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierii NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,17

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia października 2011 r. LLO-4101-20-01/2011 P/11/004 Pan Krzysztof JASIAK p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego KNO-4112-01-02/2009 S/09/003 Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Pan Włodzimierz Kwieciński Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/08/074 LPO-41007-1-2008 Pan Poznań, dnia 17 kwietnia 2008 r. Prof. dr hab. Erwin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

P/07/156 LRZ-41015-1-07. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska

P/07/156 LRZ-41015-1-07. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli P/07/156 LRZ-41015-1-07 Warszawa, dnia grudnia 2007 r. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pani Marianna Zygmunciak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pani Marianna Zygmunciak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 25 maja 2011 r. P/11/176 LOP- 4101-03-01/2011 Pani Marianna Zygmunciak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Anna DALECKA Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi

Pani Anna DALECKA Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi Łódź, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/07/099 LLO-410-19-02/07 Pani Anna DALECKA Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (0-91) 422-45-81 LSZ-4114-00-03-09 I/09/002 Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

LOL /08 P/08/076 Pan Tadeusz Skorupski Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w GiŜycku

LOL /08 P/08/076 Pan Tadeusz Skorupski Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w GiŜycku Olsztyn, dnia 3 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 LOL-410-36-03/08 P/08/076 Pan Tadeusz Skorupski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia listopada 2011 r. LPO-4112-02-01/2011 S/11/005 Pan Jarosław Pucek Dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Szanowny Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 30 kwietnia 2010 r. Szanowny Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski P/09/074 LOP-410-17-01/2009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wystąpienie pokontrolne

- 1 - Wystąpienie pokontrolne - 1 - P/07/076 Wrocław, dnia 14 maja 2007 r. LWR 41007-3/2007 Pan prof. dr hab. Józef Sznajd Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia grudnia 2011 r. LLO-4101-18-06/2011 P/11/002 Pan Janusz MICHALAK Starosta Łowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia października 2009r. KPZ-4112-01-01/2009 Pan Bogusław Tyka Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia maja 2010 r. Pan Antoni Kozanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu LWA-4114-01-02/2010 I/10/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE ul. Jacka OdrowąŜa 1, 71-420 Szczecin LSZ-41022-1-07 P/07/031 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny Poczty Polskiej

Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Kielce, dnia marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/164 LKI-41024-3-08

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 2 lipca 2010 r. LKA-4101-03-02/2010/P/10/061 Pan Bogusław Śmigielski Marszałek Województwa Śląskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia stycznia 2008 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29

Łódź, dnia stycznia 2008 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 Łódź, dnia stycznia 2008 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI DYREKTOR JANUSZ MAJ LLO-410-34-04/07 P/07/079 P a n Jerzy KROPIWNICKI

Bardziej szczegółowo

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Anna Dziedzic Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o NajwyŜszej Izbie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne 1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 Olsztyn, dnia 9 lipca 2008 r. P/08/063 LOL-410-06-02/08 Pan Wacław Jan StraŜewicz

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia lipca 2010 r. K/10/003 LKR-4111-02-02/2010 Pan Wiesław Rączka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie Os. Sportowe 9 31 965 Kraków Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Gdańsk,18 sierpnia 2008r. DELEGATURA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/096 LGD-

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia lipca 2011 r. Pani Maria Dubrawska-Lichtarska Burmistrz Miasta Przeworska LRZ- 4101-04-02/2011 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/08/074 Wrocław, dnia 16 maja 2008 r. LWR /2008 Pan Prof. dr hab. Bogusław Fiedor Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

- 1 - P/08/074 Wrocław, dnia 16 maja 2008 r. LWR /2008 Pan Prof. dr hab. Bogusław Fiedor Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - 1 - P/08/074 Wrocław, dnia 16 maja 2008 r. LWR-41008-3/2008 Pan Prof. dr hab. Bogusław Fiedor Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku ul.wały Jagielońskie 36, 80-853 Gdańsk tel.(058)301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 Gdańsk, 21 sierpnia 2008 r. P/08/096 LGD-41011-02-08

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia grudnia 2011 r. LLO-4101-23-01/2011 P/11/091 Pan Stanisław ZAWILSKI Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 16 czerwca 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-04-01/2010/P/10/069 Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego

Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego Opole, dnia 3 września 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/003 LOP - 41006-2-2008 Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia 12 stycznia 2010 r. LSZ-410-10-03/2009 P/09/001 Zarząd Fundacji Razem Bezpieczniej w Szczecinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

SZA IZBA KONTROLI DELEGATURA

SZA IZBA KONTROLI DELEGATURA NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 Kraków, dnia października 2008 r. P/08/096 LKR- 41016-2/08 Zarząd

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KNO-41102-1/2007 R/07/003 Pan prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

KNO-41102-1/2007 R/07/003 Pan prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Warszawa, dnia 28 sierpnia 2007 r. KNO-41102-1/2007 R/07/003 Pan prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 grudnia 2009 r. LGD-410-035-01-09 P/09/023 Pan Krzysztof Ptaszyński Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. P/10/007 LOP-4100-02-02/2011 Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji,

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Warszawa, dnia 20 października 2010 r. TEKST UJEDNOLICONY I/10/003 KGP-4114-04-02/2010 Zarząd Południowego Koncernu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/079 Wrocław, dnia 11 stycznia 2008 r. LWR- 41042-4/2007 Pani Izabela S U L E J A Dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej we WROCŁAW

- 1 - P/07/079 Wrocław, dnia 11 stycznia 2008 r. LWR- 41042-4/2007 Pani Izabela S U L E J A Dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej we WROCŁAW - 1 - P/07/079 Wrocław, dnia 11 stycznia 2008 r. LWR- 41042-4/2007 Pani Izabela S U L E J A Dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej we WROCŁAW Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2, ust 2

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 19 sierpnia 2010 r. LBY-4101-04-01/2010 P/10/167 Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r. Pani ElŜbieta Szudrowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy LWR-4100-04-01/2011 P/10/021 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo