REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A., zwany dalej Regulaminem, został opracowany na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej RP ). 2. Pojęcia niezdefiniowane inaczej w Regulaminie, należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniami przyjętymi w przepisach prawa obowiązującego w RP. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące w RP oraz regulacje (w szczególności: regulaminy, uchwały, decyzje, zwyczaje) obowiązujące w obrocie na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (dalej TGE ). 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) adresie Domu Maklerskiego rozumie się przez to adres poczty elektronicznej zawierającej domenę noblesecurities : lub dmns : lub inny adres określony w Uchwale Zarządu, z którego Dom Maklerski wysyła do Klientów wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Klienta do Domu Maklerskiego oraz przez Dom Maklerski do Klienta, 2) adresie Klienta rozumie się przez to, zawarty w Umowie lub w pisemnym oświadczeniu, podany przez Klienta, unikalny adres poczty elektronicznej Klienta, z podaną nazwą użytkownika oraz nazwą domeny (serwera pocztowego, na którym ulokowana jest elektroniczna skrzynka pocztowa Klienta), który umożliwia przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Dom Maklerski do Klienta oraz przez Klienta do Domu Maklerskiego, 3) Aplikacja rozumie się przez to aplikację internetową do obsługi Rachunku udostępnianą przez Dom Maklerski, z której korzysta Klient, 4) Aukcji - rozumie się przez to aukcję dotyczącą instrumentów terminowych na towary giełdowe organizowaną przez TGE, 5) dniu roboczym rozumie się przez to dzień roboczy w Domu Maklerskim, 6) Domu Maklerskim rozumie się przez to Noble Securities S.A., 7) jednostce grafikowej rozumie się przez to podstawowy obiekt rynku bilansującego w rozumieniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator Spółki Akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, zgodnie z art. 9g Prawa energetycznego (IRiESPe), 8) Kliencie rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Domem Maklerskim Umowę albo z którą Umowa ma zostać zawarta w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie Umowy, 9) Kodzie ZUP rozumie się przez to kod służący do identyfikacji Zleceniodawcy Usługi Przesyłania (ZUP) zdefiniowanego w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowaną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 9 g) Prawa energetycznego, 10) Koncie ewidencyjnym rozumie się przez to konto w Rejestrze, 11) krajowej: osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej rozumie się przez to rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz. U poz. 826 z późn. zm.), 12) Oferencie - rozumie się przez to członka TGE występującego z wnioskiem o otwarcie aukcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu TGE,

2 13) Prawie energetycznym rozumie się przez to ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z późn. zm.), 14) Prezesie URE rozumie się przez to Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 15) przepisach prawa rozumie się przez to przepisy prawa obowiązujące w RP, 16) Rejestrze rozumie się przez to rejestr świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych w rozumieniu Prawa energetycznego, prowadzony przez TGE, 17) świadectwach pochodzenia rozumie się przez to świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, art. 9l ust. 1, art. 9o ust.1 Prawa energetycznego, 18) Ustawie o giełdach towarowych rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 197 z późn. zm.), 19) zagranicznej: osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej rozumie się przez to nierezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz. U poz. 826 z późn. zm.), 20) Regulaminie TGE rozumie się przez to Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., 21) sesji rozumie się przez to sesję giełdową na TGE, 22) IRGiT rozumie się przez to Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., 23) Rachunku rozumie się przez to Rachunek TG oraz Rachunek pieniężny, 24) Rachunku pieniężnym rozumie się przez to rachunek pieniężny otwarty przez Dom Maklerski dla Klienta po zawarciu Umowy, służący do prowadzenia rozliczeń Klienta z tytułu posiadania, kupna lub sprzedaży towarów giełdowych na TGE oraz ewidencjonowania stanu środków pieniężnych Klienta złożonych w Domu Maklerskim, 25) Rachunku TG rozumie się przez to rachunek towarów giełdowych otwarty przez Dom Maklerski dla Klienta po zawarciu Umowy, służący do dokonywania czynności i operacji związanych z obrotem na TGE, 26) Regulaminie IRGiT rozumie się przez to Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej S.A., 27) stronie internetowej Domu Maklerskiego rozumie się przez następującą stronę internetową: albo inną stronę internetową określoną przez Dom Maklerski (w takim przypadku odpowiednia informacja w tym zakresie jest udostępniana do wiadomości Klientów na stronie internetowej Domu Maklerskiego), 28) Tabeli opłat i prowizji rozumie się przez to Tabelę opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A., która stanowi załącznik do Regulaminu i jego integralną część, 29) towarach giełdowych rozumie się przez to towary giełdowe w rozumieniu Ustawy o giełdach towarowych, w szczególności: a) oznaczone co do gatunku rzeczy, b) różne rodzaje energii lub paliwa gazowe w rozumieniu Prawa energetycznego, c) limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, d) prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, art. 9l ust. 1 i art. 9o ust. 1 Prawa energetycznego, e) niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, paliw gazowych, mierników i limitów wielkości produkcji, emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, o których mowa w lit. d) i e), f) prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy o efektywności energetycznej, 30) transakcji rozumie się przez to umowę kupna/sprzedaży towarów giełdowych zawartą na TGE przez Dom Maklerski na rachunek Klienta na podstawie zlecenia Klienta, 31) wartości zlecenia kupna rozumie się przez to maksymalną kwotę zobowiązania, która może powstać z tytułu pełnej zapłaty za kupowane przez Klienta towary giełdowe na TGE, przy całkowitej realizacji zlecenia kupna, 32) Uchwale Zarządu rozumie się przez to Uchwałę Zarządu Domu Maklerskiego, o której mowa w Regulaminie i która dotyczy spraw określonych w Regulaminie, która jest podawana do wiadomości Klientów na stronie

3 internetowej Domu Maklerskiego, wraz z podaniem terminu jej wejścia w życie, a także, o ile taki wymóg wynika z Regulaminu, jest przesyłana na adres Klienta, w terminie określonym w Regulaminie, 33) Umowie rozumie się przez to Umowę świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A., 34) upoważnionym pracowniku rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Dom Maklerski do występowania w imieniu Domu Maklerskiego w zakresie objętym Regulaminem, 35) Ustawie o efektywności energetycznej rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011, Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). 36) zleceniu rozumie się przez to złożone przez Klienta oświadczenie woli kupna lub sprzedaży towarów giełdowych na TGE, 37) zleceniu brokerskim rozumie się przez to zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, wystawione przez Dom Maklerski na podstawie zlecenia Klienta i przekazywane na TGE w celu realizacji tego zlecenia zgodnie z zasadami obrotu obowiązującymi na TGE, 38) Zleceniu DDM rozumie się przez to zlecenie umożliwiające wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego albo innego zlecenia lub oferty przekazywanych na TGE (zlecenie do dyspozycji maklera) Dom Maklerski, na podstawie Regulaminu oraz Umowy, świadczy określone usługi oraz wykonuje określone czynności na rzecz Klientów. 2. Dom Maklerski określa terminy i miejsca świadczenia usług i wykonywania czynności określonych w Regulaminie, a także numery telefonów, numery faksów oraz adresy , pod którymi przyjmowane są dyspozycje od Klientów, przy czym Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w tym zakresie. Odpowiednie informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego. 3. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Dom Maklerski usług polegających w szczególności na prowadzeniu przez Dom Maklerski dla Klientów Rachunku TG oraz Rachunku pieniężnego oraz na przyjmowaniu od Klientów, przekazywaniu i wykonywaniu zleceń kupna lub sprzedaży towarów giełdowych na TGE, na następujących rynkach: 1) Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB), 2) Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBG), 3) Rynku Terminowym Towarowym (RTT), 4) Rynku Praw Majątkowych (RPM), 5) Rynku Uprawnień do Emisji (RUE). 4. Regulamin określa również prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klientów w zakresie świadczenia usług i wykonywania czynności, o których mowa w Regulaminie. 5. Dyspozycje, wnioski i oświadczenia Klienta przekazywane do Domu Maklerskiego mogą być składane wyłącznie w takim trybie i w takiej formie jaką dla danej dyspozycji, wniosku lub oświadczenia przewiduje Regulamin lub Umowa zawarta przez Dom Maklerski z Klientem. 6. Klient może składać zlecenia, dyspozycje, wnioski i oświadczenia w następujący sposób: 1) osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego, 2) telefonicznie, na numery telefoniczne określone w sposób, o którym mowa w ust. 2, 3) internetowo, w zakresie funkcjonalności Aplikacji, 4) faksem, na numery faksowe określone w sposób, o którym mowa w ust. 2, 5) pocztą elektroniczną na adres Domu Maklerskiego, wysłane z adresu Klienta, 6) w inny sposób, określony w odpowiedniej Uchwale Zarządu. 7. Dom Maklerski może ustalić i wprowadzić do stosowania przez Dom Maklerski i Klientów, w formie Uchwały Zarządu, wzory dokumentów i formularzy używanych przez Dom Maklerski przy świadczeniu przez Dom Maklerski na rzecz Klientów usług określonych treścią Umowy i wykonywania czynności określonych w przepisach prawa lub w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia takich wzorów dokumentów, są one przekazywane do wiadomości Klientów poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

4 8. Dom Maklerski na wniosek Klienta, przekazuje Klientowi, na adres Klienta, informacje, oświadczenia lub dokumenty związane ze świadczeniem przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usług określonych treścią Umowy i wykonywania czynności określonych w przepisach prawa lub w Regulaminie, chyba że Klient złożył Domowi Maklerskiemu pisemne oświadczenie, że nie wyraża woli otrzymywania takich informacji na adres e- mail Klienta. 9. Dom Maklerski, oprócz lub niezależnie od przesłania do Klienta informacji, oświadczenia lub dokumentu na adres Klienta, może przesłać je Klientowi listownie, w tym listem poleconym lub przesyłką kurierską (również za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami, przy czym koszty takiej przesyłki ponosi wówczas Dom Maklerski, chyba że inaczej określono w Tabeli opłat i prowizji. 10. Dom Maklerski może utrwalać dyspozycje, zlecenia i rozmowy prowadzone z Klientem albo z pełnomocnikiem, prokurentem lub reprezentantem Klienta, w szczególności poprzez: 1) dokonywanie nagrań zleceń i dyspozycji przekazywanych za pomocą telefonu, 2) sporządzanie wewnętrznych notatek służbowych, 3) tworzenie w systemie informatycznym Domu Maklerskiego odpowiednich plików archiwalnych, które są przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, w formie pisemnej albo elektronicznej. 11. Korzystanie przez Klienta z dostępu do notowań towarów giełdowych na TGE odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Klienta z Domem Maklerskim (umowa abonencka), na zasadach określonych w tej umowie. DZIAŁ II UMOWY ZAWIERANE Z KLIENTAMI ORAZ RACHUNKI KLIENTÓW I REJESTRY SESJI ROZDZIAŁ 1 TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW Z KLIENTAMI Oddział 1 Postanowienia wstępne 4 1. Dom Maklerski może, przy uwzględnieniu przepisów prawa oraz na warunkach określonych w Regulaminie, zawrzeć z Klientem Umowę, przy czym Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony zawieranie z Klientami nowych Umów. 2. Dom Maklerski określa stosowane wzory Umów, a także może określić wzory aneksów do Umów albo dodatkowych oświadczeń do Umów, z zastrzeżeniem że w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa i Regulamin, jeśli Dom Maklerski wyrazi na to zgodę, możliwe jest wprowadzanie zmian do tych wzorów, zarówno przy ich zawieraniu, jak i w okresie późniejszym. Wzory Umowy oraz innych dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dostępne są na stronie internetowej Domu Maklerskiego. 3. Regulamin stanowi integralną część Umów, przy czym Dom Maklerski może wyrazić zgodę, aby w Umowie zostały określone, o ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, odmienne lub dodatkowe ustalenia, inne niż określone w Regulaminie. 4. Umowy, jak i aneksy do Umów, są zawierane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Fakt złożenia przez Klienta podpisu pod Umową uważa się za potwierdzenie zaznajomienia się z treścią Regulaminu i przyjęcia jego postanowień jako integralnych warunków zawartej z Klientem Umowy.

5 5. Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony zawieranie z Klientami aneksów do Umów. 6. Na warunkach określonych w Regulaminie dopuszczalne jest wypowiadanie i rozwiązywanie Umów, a także ich wygasanie. 7. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy z Klientem Dom Maklerski, zarówno przy zawieraniu Umowy, jak i aneksu do Umowy sprawdza, czy przekazane do Domu Maklerskiego przez Klienta dokumenty są kompletne i zgodne z wymaganiami Domu Maklerskiego w tym zakresie, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, wzywa Klienta osobiście, telefonicznie lub na adres Klienta, do ich uzupełnienia; warunkiem zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy jest kompletność wymaganych przez Dom Maklerski dokumentów; Dom Maklerski może zażądać, przed zawarciem Umowy, przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących wykonywania przez Klienta obowiązków wynikających z przepisów prawa, a odmowa ich przedstawienia uprawnia Dom Maklerski do odmowy zawarcia Umowy z Klientem. 2. Przy zawieraniu Umowy w sposób inny niż w siedzibie Domu Maklerskiego, podpis Klienta na dokumencie Umowy powinien zostać notarialnie poświadczony lub do podpisanych dokumentów Umowy, Klient jest zobowiązany dołączyć kopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta, reprezentanta, prokurenta lub pełnomocnika Klienta, który jest akceptowalny przez Dom Maklerski. 3. Dom Maklerski wykonuje kopię dokumentów okazywanych przy zawieraniu Umowy lub aneksu do Umowy przez Klienta, pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, w celu zachowania kopii dokumentacji dotyczącej danego Klienta w Domu Maklerskim. 4. Warunkiem zawarcia Umowy z Klientem przez Dom Maklerski, jest udzielenie Domowi Maklerskiemu przez Klienta pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta lub na rachunek Klienta na TGE. 5. Klient może uczestniczyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w obrocie na TGE na Rynku Praw Majątkowych (RPM), o ile zostanie członkiem Rejestru oraz udzieli Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta i na rachunek Klienta na Rynku Praw Majątkowych. 6. Klient może uczestniczyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w obrocie energią elektryczną na TGE na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT) pod warunkiem dostarczenia do TGE oraz do IRGiT, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, "Oświadczenia Podmiotu Udostępniającego potwierdzającego udostępnienie Jednostek Grafikowych" własnych lub udostępnionych przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe Klienta, zgodnego ze wzorem określonym przez TGE oraz IRGiT. 7. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego, o zmianie któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w powyższym Oświadczeniu. 8. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i aktualność złożonych Domowi Maklerskiemu Oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i informacji, a także za skutki złożenia Domowi Maklerskiemu nieprawdziwych Oświadczeń i informacji lub za brak ich aktualizacji, w tym Klient odpowiada wobec Domu Maklerskiego za szkody powstałe na skutek złożenia nieprawdziwych Oświadczeń i informacji lub za brak ich aktualizacji i zobowiązuje się do pokrycia szkód z tym związanych, w tym zapłaty przez Dom Maklerski kar i opłat. 9. Klient posiadający koncesję na obrót energią elektryczną może uczestniczyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w obrocie energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT) pod warunkiem złożenia Domowi Maklerskiemu, w formie pisemnej, deklaracji wskazującej cel nabywania energii elektrycznej odpowiednio: na własny użytek i/lub dla dalszej odsprzedaży. W terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Klient zakupił energię elektryczną w wyniku transakcji zawartej za pośrednictwem Domu Maklerskiego na TGE, jest obowiązany do przekazania Domowi Maklerskiemu deklaracji, w formie pisemnej, o ilości energii elektrycznej zakupionej w wyniku tej transakcji i zużytej odpowiednio: na własny użytek oraz dla dalszej odsprzedaży. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i poprawność złożonej deklaracji. W przypadku nie złożenia powyższego oświadczenia w terminie, albo naruszenia postanowień 21 pkt 8 dotyczących składania oświadczeń Klienta o celu nabycia odpowiednio energii elektrycznej lub gazu ziemnego, Klient zobowiązuje się niezwłocznie

6 zwrócić Domowi Maklerskiemu wszelkie poniesione koszty wynikające z konieczności wykonania przez Dom Maklerski obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 Prawa energetycznego oraz art. 12 Ustawy o efektywności energetycznej. 10. Klient może uczestniczyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w obrocie gazem na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBG) oraz na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) pod warunkiem złożenia odpowiednich oświadczeń potwierdzających udostępnienie Domowi Maklerskiego Kodu ZUP Udostępnionego, zgodne ze wzorami określonymi przez TGE i IRGiT. 11. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego o zmianie któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w powyższym Oświadczeniu. 12. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i aktualność złożonych Domowi Maklerskiemu Oświadczeń, o których mowa w ust. 10 i informacji, a także za wszelkie skutki złożenia Domowi Maklerskiemu nieprawdziwych Oświadczeń i informacji lub za brak ich aktualizacji, w tym Klient odpowiada wobec Domu Maklerskiego za szkody powstałe na skutek złożenia nieprawdziwych Oświadczeń i informacji lub za brak ich aktualizacji i zobowiązuje się do pokrycia szkód z tym związanych, w tym zapłaty przez Dom Maklerski kar i opłat. 13. Umowy, jak i aneksy do Umów, są: 1) zawierane w siedzibie Domu Maklerskiego albo w innym miejscu lub w inny sposób indywidualnie zaakceptowany przez Dom Maklerski, chyba że Dom Maklerski, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, ustali inny sposób zawierania Umów i aneksów do Umów, dotyczący wszystkich lub określonych Klientów, 2) podstawą świadczenia przez Dom Maklerski usług i czynności na rzecz Klienta, 3) zawierane na czas nieokreślony, chyba że, za zgodą Klienta i Domu Maklerskiego, zostaną zawarte na czas określony, 4) zawierane z chwilą ich podpisania przez Klienta i Dom Maklerski, przy czym w imieniu Klienta Umowę, jak i aneks do Umowy, podpisywane są osobiście przez Klienta lub pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, a w imieniu Domu Maklerskiego dokumenty te podpisuje Zarząd Domu Maklerskiego lub osoba upoważniona przez Dom Maklerski. 14. Klient może zawrzeć, wypowiedzieć lub rozwiązać Umowę za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy powinno mieć formę aktu notarialnego lub formę pisemną z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie albo zostać podpisane w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski; pełnomocnictwo do zawarcia Umowy powinno zawierać w swej treści upoważnienie dla pełnomocnika do ustanowienia Domu Maklerskiego dalszym pełnomocnikiem Klienta oraz numer rachunku bankowego Klienta. 15. Dane osobowe Klienta, reprezentanta, prokurenta i pełnomocnika Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Dom Maklerski, jako administratora danych w celu związanym z realizacją Umowy oraz w celu przesyłania Klientowi informacji i materiałów marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Dom Maklerski. Osoba, której dane są przetwarzane przez Dom Maklerski, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 6 Dom Maklerski, o ile numer Rachunku nie jest określony w Umowie lub w odpowiednim oświadczeniu do Umowy, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia Umowy, przekazuje Klientowi (osobiście, telefonicznie lub na adres Klienta), numer Rachunku Klienta nadawany przez Dom Maklerski z chwilą otwarcia Rachunku.

7 7 1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania do Domu Maklerskiego pisemnych powiadomień o wszelkich zmianach danych dotyczących Klienta i Umów zawartych z Klientem, informacji o zgubieniu dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) Klienta, pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta. 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec Klienta, jak również za szkody Klienta powstałe wskutek realizacji dyspozycji lub zleceń złożonych przed przekazaniem do Domu Maklerskiego przez Klienta dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust Dom Maklerski może zażądać w trakcie obowiązywania Umowy przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących wykonywania przez Klienta obowiązków wynikających z przepisów prawa, a odmowa ich przedstawienia uprawnia Dom Maklerski do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia w całości lub w części. Oddział 2 Umowy zawierane z krajowymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 8 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski: 1) ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), 2) dokument potwierdzający numer PESEL, jeśli posiada obywatelstwo polskie, a przy zawieraniu Umowy okazuje dokument tożsamości nie zawierający numeru PESEL, a ponadto jest zobowiązana podać następujące dane, które są wpisywane do treści Umowy: 1) adres Klienta, 2) PESEL, 3) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, 4) adres do korespondencji, na który Dom Maklerski może wysyłać oświadczenia i informacje w formie pisemnej, 5) numery telefonów i ewentualnie również telefaksów, 6) Numer Identyfikacji Podatkowej (dalej NIP ), 7) Numer statystyczny REGON, a także przedstawić zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz dokument koncesji wydanej przez Prezesa URE dotyczącej, odpowiednio wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną lub paliwami gazowymi w przypadku, gdy wymóg posiadania takiej koncesji wynika z przepisów prawa lub innych regulacji, a także potwierdzenie nadania numeru NIP i/lub potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT/VAT EU. 2. W przypadku nie okazania przez Klienta dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub braków w dokumentach, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z Klientem. 3. Dom Maklerski może ustalić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Domu Maklerskiego o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust W imieniu Klienta będącego osobą fizyczną, Umowę może podpisać pełnomocnik Klienta; pełnomocnictwo takie powinno być udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem Klienta poświadczonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Domu Maklerskiego, a także zawierać w swej treści umocowanie dla pełnomocnika, do ustanowienia dla Klienta przez pełnomocnika, Domu Maklerskiego pełnomocnikiem Klienta w zakresie wynikającym z zawieranej Umowy.

8 Oddział 3 Umowy zawierane z krajowymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej 9 1. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 2 6, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski następujące dokumenty: 1) w przypadku osób prawnych nie będących spółkami handlowymi aktualny wyciąg z właściwego rejestru, 2) w przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokument potwierdzający, że dana jednostka organizacyjna została utworzona zgodnie z przepisami prawa, 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru, 4) potwierdzenie nadania numeru NIP i/lub potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT/VAT EU, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru, 5) dokument koncesji wydanej przez Prezesa URE dotyczącej, odpowiednio wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną lub paliwami gazowymi w przypadku, gdy wymóg posiadania takiej koncesji wynika z przepisów prawa lub innych regulacji, 6) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania zażąda Dom Maklerski, a ponadto jest zobowiązana podać następujące dane, które są wpisywane do treści Umowy: 1) adres Klienta, 2) adres, numery telefonów i ewentualnie również telefaksów, 2. W przypadku nie okazania przez Klienta dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub braków w dokumentach, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z Klientem. 3. W przypadku zawierania Umowy ze spółką kapitałową w organizacji, konieczne jest przedłożenie przez osoby reprezentujące tę spółkę dokumentów stwierdzających zawiązanie takiej spółki oraz jednoznacznie wskazujących osoby upoważnione do działania w imieniu takiej spółki, do czasu jej zarejestrowania; w szczególności zawarcie Umowy ze spółką w organizacji wymaga przedstawienia Domowi Maklerskiemu: 1) umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej, 2) dokumentów stwierdzających ustanowienie władz spółki lub pełnomocnika (pełnomocników) spółki w organizacji, jeżeli władze te lub pełnomocnik (pełnomocnicy) nie zostali ustanowieni w dokumentach, o których mowa w pkt Klient, o którym mowa w ust. 1, przekazuje również Domowi Maklerskiemu przy zawieraniu Umowy wykaz osób upoważnionych (reprezentantów, prokurentów, pełnomocników) do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie dotyczącym Umowy wraz z danymi ich dokumentów tożsamości (rodzaju, serii i numeru dowodu osobistego wydanego w RP lub paszportu), adresem zamieszkania oraz numerem PESEL (jeśli osoby te posiadają taki numer), przy czym osoby te będą mogły składać oświadczenia w imieniu Klienta w zakresie Umowy po przekazaniu do Domu Maklerskiego (w jednym lub większej liczbie dokumentów): 1) pisemnego oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Dom Maklerski ich danych osobowych, 2) wzoru podpisu tych osób. 5. Dom Maklerski może ustalić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Domu Maklerskiego o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kserokopii takich dokumentów.

9 Oddział 4 Umowy zawierane z zagranicznymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej Zagraniczna osoba prawna lub zagraniczna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 4, przy zawieraniu Umowy, jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski następujące oryginały dokumentów (lub ich uwierzytelnione notarialnie kopie): 1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub inny dokument urzędowy stwierdzający, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa i zawierający podstawowe dane o takiej zagranicznej osobie prawnej lub zagranicznej jednostce organizacyjnej oraz informacje o jej statusie (aktualny, wydany nie wcześniej niż miesiąc przez datą zawarcia Umowy), 2) odpowiednie zezwolenia, o ile są wymagane w zakresie działalności danej zagranicznej osoby prawnej lub zagranicznej jednostki organizacyjnej, 3) odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienie do składania przez osoby lub podmioty reprezentujące zagraniczną osobę prawną lub zagraniczną jednostkę organizacyjną, oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z dokumentów, o których mowa w pkt 1, 4) potwierdzenie nadania numeru NIP i/lub potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT/VAT EU, 5) oraz dokument koncesji wydanej przez Prezesa URE dotyczącej, odpowiednio wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną lub paliwami gazowymi w przypadku, gdy wymóg posiadania takiej koncesji wynika z przepisów prawa lub innych regulacji, 6) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania zażąda Dom Maklerski. 2. Klient, o którym mowa w ust. 2, przekazuje również do Domu Maklerskiego, przy zawieraniu Umowy, wykaz osób upoważnionych do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy; w zakresie tym stosuje się odpowiednio 9 ust Dom Maklerski może określić inny, niż określony w ust. 1 3, sposób informowania Domu Maklerskiego o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kserokopii takich dokumentów Dom Maklerski może zażądać (osobiście, telefonicznie lub na adres Klienta), aby oświadczenia lub dokumenty pochodzące od zagranicznych osób prawnych lub zagranicznych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej albo od organów administracji publicznej oraz sądów państw obcych, zostały uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej. 2. Dom Maklerski może zażądać (osobiście, telefonicznie lub na adres Klienta), aby w przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w 10 sporządzone są w języku obcym, zostały przedstawione przez Klienta przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

10 ROZDZIAŁ 2 USTANAWIANIE PEŁNOMOCNICTW PRZEZ KLIENTA Klient może udzielić pełnomocnictwa do składania w imieniu Klienta oświadczeń w związku z realizacją Umowy. 2. Klient nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na formularzu wprowadzonym przez Dom Maklerski; Dom Maklerski może zaakceptować pełnomocnictwo udzielone przez Klienta w innym dokumencie, jeżeli: 1) jego forma i zakres spełniają wymogi określone w przepisach prawa i w Regulaminie, 2) z pełnomocnictwa jednoznacznie wynika co najmniej zakres pełnomocnictwa i osoba pełnomocnika, 3) Dom Maklerski uzna prawidłowość umocowania pełnomocnika do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy, przy czym Klient jest zobowiązany zamieścić w dokumencie pełnomocnictwa: 1) imię i nazwisko pełnomocnika, adres zameldowania i zamieszkania (o ile pełnomocnik posiada takie adresy), posiadany numer PESEL pełnomocnika (o ile pełnomocnik posiada taki numer), rodzaj, serię i numer dokumentu (dowodu osobistego wydanego w RP lub paszportu) stwierdzającego tożsamość pełnomocnika w przypadku udzielania pełnomocnictwa osobie fizycznej, 2) nazwę (firmę), siedzibę i adres, nazwę i numer rejestru, do którego została wpisana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (jeśli wpis został dokonany) w przypadku udzielania pełnomocnictwa osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 3. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem ust. 5, może być udzielone przez Klienta w formie: 1) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście przez Klienta w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski, poświadczającej autentyczność podpisu Klienta, 2) pisemnego oświadczenia z poświadczonym notarialnie podpisem Klienta udzielającego pełnomocnictwa, przy czym Dom Maklerski, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać: a) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej, b) przedstawienia przez Klienta, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego, dokumentu pełnomocnictwa, 3) pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, przy czym Dom Maklerski, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać: a) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej, b) przedstawienie przez Klienta, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego, dokumentu pełnomocnictwa. 4. Pełnomocnictwo może być udzielone bez obecności pełnomocnika, przy czym pełnomocnik będzie mógł dokonywać czynności na podstawie takiego pełnomocnictwa, po przekazaniu do Domu Maklerskiego: 1. pisemnego oświadczenia pełnomocnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Dom Maklerski danych osobowych pełnomocnika w zakresie niezbędnym do wykonywania udzielonego pełnomocnictwa, 2. wzoru podpisu pełnomocnika złożonego (w jednym lub większej liczbie dokumentów) w formie:

11 a) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście przez pełnomocnika w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski, poświadczającej autentyczność podpisu pełnomocnika, b) poświadczonego notarialnie, przy odpowiednim uwzględnieniu ust. 3 pkt 3, c) w formie aktu notarialnego, przy odpowiednim uwzględnieniu ust. 3 pkt 3 5. Dom Maklerski może ustalić inny, niż określony w ust. 3, sposób udzielania pełnomocnictwa, który jest podawany do wiadomości Klientów na stronie internetowej Domu Maklerskiego. 6. Dom Maklerski, po otrzymaniu dokumentu pełnomocnictwa sprawdza, czy przekazane dokumenty są kompletne i zgodne z wymaganiami Domu Maklerskiego w tym zakresie, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta osobiście, telefonicznie lub na adres Klienta, do ich uzupełnienia lub do złożenia przez Klienta wyjaśnień; do czasu uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnienia, Dom Maklerski może nie zaakceptować udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa w całości lub w części Dom Maklerski określa dopuszczalne zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Klienta w związku z realizacją Umowy. Klient może ustanowić następujące rodzaje pełnomocnictw do składania w imieniu Klienta oświadczeń w związku z realizacją Umowy: 1) pełnomocnictwo pełne (bez ograniczeń), na którego podstawie pełnomocnik jest umocowany do wykonywania wszelkich czynności w związku z realizacją Umowy w takim samym zakresie jak Klient, 2) pełnomocnictwo ograniczone, w którym Klient określa zakres pełnomocnictwa i umocowuje pełnomocnika tylko do wskazanych w pełnomocnictwie czynności w związku z realizacją Umowy i korzystaniem z Rachunku Klienta. 2. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1, mogą być: 1) stałe, 2) jednorazowe, lub 3) udzielone na określony czas. 3. Dyspozycje, wnioski i oświadczenia pełnomocnika, prokurenta oraz reprezentanta Klienta składane Domowi Maklerskiemu powinny zawierać dane wymagane dla dyspozycji, wniosków i oświadczeń Klienta, a ponadto co najmniej imię i nazwisko (nazwę) pełnomocnika. Dom Maklerski, po otrzymaniu dyspozycji, wniosku lub oświadczenia pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, może zażądać od pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta (osobiście, telefonicznie lub na adres Klienta) uzupełnienia dyspozycji, wniosku lub oświadczenia o dodatkowe informacje dotyczące pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta (w szczególności numer PESEL lub inne dane identyfikujące pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta) albo okazania przez pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta osobie upoważnionej przez Dom Maklerski dokumentu tożsamości (dowodu osobistego wydanego w RP lub paszportu) potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta albo aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, do którego jest wpisany pełnomocnik, prokurent lub reprezentant Pełnomocnictwo, o którym mowa w 12 i 13 Regulaminu, może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Klienta. Do sposobu, trybu, warunków oraz formy zmiany lub odwołania pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia 12 i 13. Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić na podstawie dyspozycji telefonicznej Klienta. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w 12 i 13, wygasa: 1) wskutek odwołania lub upływu terminu na jaki zostało udzielone, 2) z chwilą utraty podmiotowości prawnej przez Klienta lub pełnomocnika w przypadku, gdy Klient lub pełnomocnik są osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

12 3. Dom Maklerski, do czasu otrzymania pisemnej informacji potwierdzającej fakt śmierci Klienta lub utratę podmiotowości prawnej Klienta, np. prawomocne postanowienie sądu lub dokument wydany przez organ administracji publicznej, nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji lub zleceń złożonych przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygasło z chwilą śmierci lub utraty podmiotowości prawnej przez Klienta. ROZDZIAŁ 3 TRYB I WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW Oddział 1 Postanowienia ogólne Dom Maklerski, przy uwzględnieniu przepisów prawa i regulacji obowiązujących w obrocie na TGE, a także postanowień Regulaminu, po zawarciu Umowy i na jej podstawie, otwiera dla Klienta Rachunek Dyspozycje lub zlecenia dotyczące Rachunku może składać Klient, pełnomocnik, prokurent lub reprezentant Klienta, a w zakresie określonym w Umowie lub w Regulaminie, również Dom Maklerski. 2. Klient, reprezentant, prokurent lub pełnomocnik Klienta składający dyspozycję lub zlecenie dotyczące Rachunku jest zobowiązany do podpisania takiej dyspozycji lub zlecenia, chyba że dyspozycja jest przekazywana w sposób niewymagający jej podpisywania, w szczególności w formie telefonicznej. 3. Dom Maklerski, działając przez osobę upoważnioną przez Dom Maklerski, potwierdza podpisem przyjęcie dyspozycji lub zlecenia, o których mowa w Regulaminie, przy czym potwierdzenie przyjęcia dyspozycji lub zlecenia może nastąpić także w innej formie, o ile wynika to z przepisów prawa Klient, na warunkach określonych w Regulaminie i w Umowie, ma dostęp osobiście lub telefonicznie do informacji o Rachunku Klienta, w tym do informacji o złożonych dyspozycjach i zleceniach Klienta: wykonanych oraz niewykonanych przez Dom Maklerski, ma również możliwość uzyskania, po uiszczeniu opłat określonych w Tabeli opłat i prowizji, wyciągów z Rachunku sporządzanych przez Dom Maklerski za okresy wskazane przez Klienta. 2. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru w zakresie korzystania z Rachunku TG i Rachunku pieniężnego przy użyciu Aplikacji internetowej udostępnionej przez Dom Maklerski, Dom Maklerski udostępnia Klientom informacje za pośrednictwem tej aplikacji. 3. Dom Maklerski przekazuje Klientowi, na podstawie dyspozycji Klienta, na adres Klienta, informacje dotyczące wykonania zleceń kupna i sprzedaży towarów giełdowych Klient potwierdza stan Rachunku i rejestru sesji przed złożeniem lub przekazaniem do Domu Maklerskiego kolejnej dyspozycji lub kolejnego zlecenia, a złożenie dyspozycji lub zlecenia oznacza potwierdzenie stanu Rachunku i rejestru sesji. 2. Klient, w przypadku stwierdzenia niezgodności zapisów na Rachunku lub w rejestrze sesji, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dom Maklerski przekazując, w jeden z poniższych sposobów, odpowiednią informację:

13 1) w formie pisemnej: w siedzibie Domu Maklerskiego, 2) w formie listownej, przesłanej na adres siedziby Domu Maklerskiego, 3) przesyłając odpowiednią informację z adresu a Klienta na adres Domu Maklerskiego, a brak zgłoszenia niezgodności w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia ostatniej dyspozycji lub zlecenia przez Klienta, uważa się za potwierdzenie przez Klienta zgodności zapisów na Rachunku i w rejestrze sesji. 19 Klient może żądać sporządzenia i wydania aktualnego wyciągu o aktualnym stanie Rachunku oraz wyciągu zawierającego zestawienie dotychczasowych operacji i czynności na Rachunku. Przekazanie wyciągu o aktualnym stanie Rachunku następuje w drodze osobistego wręczenia wyciągu Klientowi lub przesłania go na wskazany przez Klienta adres przesyłką poleconą. Koszty ewentualnych przesyłek obciążają Klienta. Oddział 2 Rachunek TG Rachunek TG Klienta służy do zapisywania i rejestrowania towarów giełdowych Klienta notowanych na TGE lub wprowadzanych do obrotu na TGE. 2. Rachunek TG składa się w szczególności z następujących kont: 1) konta zwykłego, 2) konta blokowanego, na którym rejestrowane są towary giełdowe zablokowane na podstawie odrębnej dyspozycji Klienta lub zablokowane w wyniku złożenia ważnego zlecenia sprzedaży towarów giełdowych, 3) konta blokowanego, na którym ewidencjonowane są towary giełdowe będące prawami majątkowymi, nabywane w celu wykonania przez Dom Maklerski obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 Prawa Energetyczne oraz w art. 12 Ustawy o efektywności energetycznej. 3. Dom Maklerski może otworzyć dla Klienta, dla którego prowadzi Rachunek TG, rejestr operacyjny. Rejestr operacyjny jest rejestrem towarów giełdowych oraz praw do otrzymania towarów giełdowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży. 4. Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku i w rejestrach prowadzonych dla Klienta zgodnie z procedurami i na podstawie dowodów ewidencyjnych TGE i IRGiT. 5. Wszelkie zapisy na Rachunku TG z tytułu zrealizowanych transakcji na rynkach organizowanych przez TGE dokonywane są w terminach określonych w regulacjach TGE i IRGiT. 6. Dom Maklerski, po spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa lub Regulaminu, dokonuje odpowiednich zapisów na Rachunku TG w przypadku: 1) złożenia zlecenia sprzedaży towarów giełdowych zapisanych na Rachunku TG poprzez zablokowanie towarów giełdowych będących przedmiotem zlecenia sprzedaży, 2) wykonania zlecenia kupna lub sprzedaży towarów giełdowych, 3) praw majątkowych z Rejestru - kupna lub sprzedaży towarów giełdowych przez Klienta w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego w obrocie wtórnym, gdy kupno lub sprzedaż jest dokonywana na TGE w transakcjach pozasesyjnych, 4) innym, określonym w: a) przepisach prawa, b) regulacjach (w szczególności w: regulaminach, uchwałach, decyzjach, zwyczajach) obowiązujących w obrocie na TGE, c) Umowie lub Regulaminie. 7. Dom Maklerski, w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na Rachunku TG Klienta, dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie poinformowany przez Dom Maklerski, informacją przesłaną na adres Klienta, o każdym zapisie korygującym mającym istotne

14 znaczenie dla Klienta, w szczególności o zapisie prowadzącym do zmiany stanu posiadania po wcześniejszym uzyskaniu przez Klienta informacji o stanie posiadania towarów giełdowych zapisanych na Rachunku TG Klienta, przy czym Klient nie będzie informowany o zapisach korygujących wynikających z błędów drukarskich lub oczywistych błędów rachunkowych. Dom Maklerski, w przypadku gdy na Rachunku TG Klienta, w tym w wyniku dokonania przez Dom Maklerski zapisów korygujących, wystąpi saldo debetowe (ujemne), wzywa Klienta, w drodze wezwania przesyłanego na adres Klienta, do likwidacji salda debetowego w terminie tygodnia od daty otrzymania wezwania. 8. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji lub zleceń Klienta dotyczących towarów giełdowych zapisanych na Rachunku TG Klienta, w następujących przypadkach: 1) braku dostępnych i niezablokowanych towarów giełdowych na Rachunku TG, 2) blokady towarów giełdowych na Rachunku TG w związku ze złożeniem dyspozycji lub zleceń sprzedaży towarów giełdowych, 3) blokady Rachunku TG, 4) ustanowienia zabezpieczeń na towarach giełdowych Klienta na Rachunku TG, 5) dokonania zajęcia lub zablokowania Rachunku TG przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa, 6) wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Klienta towarami giełdowymi zapisanymi na Rachunku TG. 9. Klient może żądać wystawienia przez Dom Maklerski dokumentu, w którym Dom Maklerski potwierdzi rodzaj oraz liczbę towaru giełdowego zapisanego na Rachunku TG Klienta, informacje o ograniczeniach dysponowania towarami giełdowymi lub o obciążeniach dokonanych na towarach giełdowych zapisanych na Rachunku TG, a także datę i miejsce wystawienia tego dokumentu. 10. Dom Maklerski, na życzenie Klienta przedstawione w formie osobistej, pisemnej, telefonicznej lub drogą internetową oraz po uiszczeniu opłat ustalonych w Tabeli opłat i prowizji, jeśli dana czynność jest wykonywana odpłatnie, może wydać/przekazać Klientowi: 1) wyciąg z Rachunku za dany okres (historia Rachunku), 2) wyciąg z Rachunku na określony dzień. Oddział 3 Rachunek pieniężny Rachunek pieniężny Klienta służy do obsługi Rachunku TG Klienta i są na nim deponowane, zapisywane i rejestrowane środki pieniężne Klienta: 1) przeznaczane i wykorzystywane na wykonywanie dyspozycji lub zleceń Klienta, 2) na pokrycie opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu w zakresie określonym w Tabeli opłat i prowizji, 3) na pokrycie innych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umów lub Regulaminu, 4) uzyskane z tytułu sprzedaży towarów giełdowych przez Klienta za pośrednictwem Domu Maklerskiego, 5) w innych przypadkach, określonych w przepisach prawa, Umowie lub Regulaminie. 2. Dom Maklerski prowadzi Rachunek pieniężny Klienta w złotych polskich; Dom Maklerski może w drodze Uchwały Zarządu określić możliwość i warunki prowadzenia Rachunku pieniężnego w walucie obcej lub dokonywania wypłat z Rachunku pieniężnego Klienta w walucie obcej, 3. Zapisy na Rachunku pieniężnym dokonywane są na podstawie dowodów ewidencyjnych, których treść określa TGE lub IRGiT, a także na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Rachunek pieniężny składa się w szczególności z następujących kont: 1) konta blokowanego, na którym ewidencjonowane są w szczególności środki pieniężne zabezpieczające, na warunkach określonych w Umowie, pokrycie wartości wystawionych przez Klienta aktualnych zleceń

15 kupna wraz z przewidywaną prowizją Domu Maklerskiego oraz opłatami TGE, IRGiT i Rejestru, należnymi w przypadku ich pełnej realizacji wraz z należnymi podatkami, 2) konta blokowanego, na którym ewidencjonowane są środki pieniężne na poczet podatku akcyzowego w przypadku transakcji zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego, gdy podatek ten jest naliczany, 3) konta blokowanego, na którym ewidencjonowane są środki w wysokości odpowiednich opłat zastępczych, należnych od zrealizowanego wolumenu kupna energii elektrycznej lub gazu ziemnego, w celu zabezpieczenia wykonania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających odpowiednio z Prawa energetycznego oraz Ustawy o efektywności energetycznej, 4) konta zwykłego, na którym ewidencjonowane są pozostałe środki pieniężne, które mogą być przedmiotem dyspozycji wypłaty Klienta, pochodzące w szczególności z wpłat i rozliczonych transakcji sprzedaży towarów giełdowych na Rachunku Klienta, 5) konta depozytu zabezpieczającego, na którym ewidencjonowane są środki pieniężne, które stanowią zabezpieczenie transakcji zawartych na rynku terminowym. 5. Środki pieniężne są blokowane w momencie wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego na podstawie zlecenia kupna Klienta, na zasadach określonych w Umowie lub Regulaminie, maksymalnie w wysokości odpowiadającej wartości zlecenia, powiększonej o należne prowizje, opłaty i podatki. 6. Środki pieniężne Klienta mogą być odblokowane w takiej wysokości, aby zablokowane środki pieniężne stanowiące pokrycie wystawionych zleceń kupna towarów giełdowych zrealizowanych w trakcie sesji, były wystarczające na rozliczenie przez Dom Maklerski transakcji zawartych w trakcie tej sesji. 7. Środki pieniężne Klienta zablokowane na pokrycie zleceń kupna towarów giełdowych mogą zostać odblokowane przed otrzymaniem z TGE lub IRGiT dokumentów ewidencyjnych, na podstawie informacji, które zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku pozwalają na stwierdzenie, że transakcja na pewno nie została zrealizowana. 8. Środki pieniężne zablokowane, na koncie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, tytułem zabezpieczenia wykonania obowiązków Klienta, wynikających odpowiednio z Prawa energetycznego lub Ustawy o efektywności energetycznej, mogą zostać odblokowane przez Dom Maklerski pod warunkiem złożenia przez Klienta, w formie pisemnej, oświadczenia o nabyciu, w okresie powyższej blokady, odpowiednio energii elektrycznej lub gazu ziemnego, celem dalszej odsprzedaży. Kwoty stanowiące zabezpieczenie wykonania powyższych obowiązków są odblokowywane przez Dom Maklerski po wykonaniu tych obowiązków na zasadach określonych w art. 9e ust. 13 i 13a Prawa energetycznego lub art. 27 Ustawy o efektywności energetycznej, proporcjonalnie do liczby praw majątkowych wynikających z umorzonych świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej. Dom Maklerski może odstąpić od blokady środków pieniężnych na poczet obowiązków wymienionych w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, w przypadku Klientów posiadających koncesję na obrót, odpowiednio energią elektryczną lub gazem, którzy złożyli oświadczenie, że nie posiadają urządzeń i instalacji fizycznie przyłączonych do sieci oraz całość nabywanej na TGE odpowiednio energii elektrycznej lub gazu ziemnego przeznaczona jest do dalszej odsprzedaży. W takim przypadku, Klienci zobowiązani są dodatkowo, niezależnie od obowiązku złożenia oświadczenia określonego w 5 pkt 9, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, złożyć pisemne oświadczenie o przeznaczeniu odpowiednio nabytej energii elektrycznej lub nabytego gazu ziemnego w danym miesiącu kalendarzowym do dalszej odsprzedaży. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia w powyższym terminie przez Klienta, Dom Maklerski jest uprawniony do zablokowania środków pieniężnych w kwocie wymaganej do zabezpieczenia wykonania przez Dom Maklerski obowiązków wymienionych w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu odpowiednio dla energii elektrycznej lub gazu nabytych w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W przypadku braku środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta w wymaganej wysokości, Klient upoważnia Dom Maklerski do zaspokojenia swoich roszczeń z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w Domu Maklerskim, w tym do sprzedaży towarów giełdowych znajdujących się w rejestrach i na Rachunkach Klienta prowadzonych przez NS, w tym do zamknięcia wszystkich pozycji Klienta. 9. Dom Maklerski dokonuje odpowiednich zapisów na Rachunku pieniężnym Klienta w przypadku: 1) wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych, 2) złożenia zlecenia kupna towarów giełdowych poprzez zablokowanie środków pieniężnych na pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, opłat i podatków, 3) innym, określonym w:

16 a) przepisach prawa, b) regulacjach (w szczególności w: regulaminach, uchwałach, decyzjach, zwyczajach) obowiązujących w obrocie na TGE, ustalonych przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa, c) Umowie lub Regulaminie. 10. Dom Maklerski, w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na Rachunku pieniężnym Klienta, dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie poinformowany przez Dom Maklerski, informacją przesłaną na adres Klienta, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie dla Klienta, w szczególności o zapisie prowadzącym do zmiany stanu posiadania po wcześniejszym uzyskaniu przez Klienta informacji o stanie posiadania na Rachunku pieniężnym Klienta, przy czym Klient nie będzie informowany o zapisach korygujących wynikających z błędów drukarskich lub oczywistych błędów rachunkowych. Dom Maklerski, w przypadku gdy na Rachunku pieniężnym Klienta, w tym w wyniku dokonania przez Dom Maklerski zapisów korygujących, wystąpi saldo debetowe (ujemne), wzywa Klienta, w drodze wezwania przesyłanego na adres Klienta, do pokrycia salda debetowego w terminie tygodnia od daty otrzymania wezwania, a do czasu pokrycia salda debetowego wszelkie środki pieniężne i należności zapisywane na Rachunku pieniężnym Klienta są, w pierwszej kolejności, zaliczane na pokrycie salda debetowego. 11. Rozliczanie zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego odbywa się w następującej kolejności: 1) spłata salda debetowego na Rachunku pieniężnym Klienta, 2) spłata należności Domu Maklerskiego, 3) spłata innych zobowiązań Klienta określonych w przepisach, Regulaminie lub Umowie. 12. Klient, w przypadku wystąpienia salda debetowego (ujemnego) na Rachunku pieniężnym Klienta, jest zobowiązany do jego natychmiastowej spłaty; Dom Maklerski może obciążyć Klienta opłatą określoną w Tabeli opłat i prowizji za każde pisemne wezwanie Klienta do zapłaty; w przypadku debetu na Rachunku pieniężnym Klienta, Klient jest zobowiązany do zapłaty Domowi Maklerskiemu odsetek ustawowych od wysokości salda debetowego, a Dom Maklerski jest uprawniony, do pobrania kwoty równej należnych Domowi Maklerskiemu odsetek z Rachunku pieniężnego Klienta, bez odrębnej dyspozycji Klienta. Dom Maklerski, w przypadku wystąpienia salda debetowego na Rachunku pieniężnym Klienta, może, poza skorzystaniem z możliwości, o których mowa w ust. 9-10, według swojego uznania, wystawić zlecenie sprzedaży zapisanych na Rachunku TG Klienta towarów giełdowych lub praw do ich otrzymania, w liczbie pozwalającej na pokrycie salda debetowego. 13. Dom Maklerski, na zasadach i warunkach określonych w Uchwale Zarządu, może wprowadzić/zlikwidować oprocentowanie środków pieniężnych zapisanych na Rachunku pieniężnym Klienta Klient może, na zasadach i warunkach określonych przez Dom Maklerski i podanych na stronie internetowej Domu Maklerskiego, dokonywać wpłat na Rachunek pieniężny Klienta w jeden z następujących sposobów: 1) wpłata gotówkowa dokonana na rachunek bankowy Domu Maklerskiego w banku obsługującym Dom Maklerski, określony przez Dom Maklerski i podany na stronie internetowej Domu Maklerskiego, 2) przelew dokonany na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, o którym mowa w pkt Klient może dysponować środkami pieniężnymi wpłacanymi na Rachunek pieniężny Klienta z chwilą ich zapisania przez Dom Maklerski na Rachunku pieniężnym, przy czym zapisanie: 1) wpłaty gotówkowej dokonanej na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w szczególności na podstawie potwierdzonego przez bank prowadzący ten rachunek dowodu wpłaty złożonego w siedzibie Domu Maklerskiego, przy czym Dom Maklerski może, przed zapisaniem takiej wpłaty na Rachunku pieniężnym Klienta, zweryfikować okazany przez Klienta dokument bankowy, w banku prowadzącym rachunek bankowy Domu Maklerskiego, jak również może obciążyć Klienta opłatami pobranymi przez bank od Domu Maklerskiego z tytułu danej wpłaty gotówkowej, 2) wpłaty dokonanej przelewem na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje na podstawie dokumentu bankowego potwierdzającego tę wpłatę, którym w szczególności

17 może być wyciąg bankowy, przy czym dokonujący wpłaty przelewem jest zobowiązany do zamieszczenia w tytule przelewu: wpłaty imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru Rachunku pieniężnego Klienta, a brak tych danych może spowodować, że Dom Maklerski nie dokona zapisania wpłaconych środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta, przy czym w takiej sytuacji Dom Maklerski dokona zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy, z którego środki wpłynęły na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, po wcześniejszym potrąceniu kosztów takiego przelewu Wypłaty z Rachunku pieniężnego Klienta, na zasadach i warunkach określonych przez Dom Maklerski i podanych na stronie internetowej Domu Maklerskiego, są dokonywane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem pieniężnym Klienta, przy czym Dom Maklerski dokonuje wypłat w złotych polskich do wysokości salda dostępnych niezablokowanych środków pieniężnych, w szczególności w jeden z następujących sposobów: 1) przelew na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie lub w aneksie do Umowy, 2) przeksięgowanie na inny Rachunek pieniężny Klienta w Domu Maklerskim. 2. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji Klienta dotyczących środków pieniężnych Klienta zapisanych na Rachunku pieniężnym Klienta, w tym dyspozycji wypłaty lub przelewu/przeksięgowania środków pieniężnych, w następujących przypadkach: 1) braku dostępnych lub niezablokowanych środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta (w przypadku, gdy Klient złożył dyspozycję wypłaty lub przelewu/przeksięgowania środków pieniężnych w kwocie większej niż posiadana przez niego kwota dostępnych lub niezablokowanych środków pieniężnych, Dom Maklerski wykonuje wypłatę lub przelew/przeksięgowanie środków pieniężnych w wysokości dostępnych lub niezablokowanych środków pieniężnych), 2) blokady środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta w związku ze złożonymi dyspozycjami lub zleceniami kupna towarów giełdowych, 3) blokady Rachunku pieniężnego Klienta, 4) ustanowienia zabezpieczeń na środkach pieniężnych Klienta na Rachunku pieniężnym Klienta, 5) dokonanie zajęcia lub zablokowania środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa, 6) brak niezbędnych elementów dyspozycji wypłaty lub przelewu/przeksięgowania środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta, 7) wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Klienta środkami pieniężnymi zdeponowanymi na Rachunku pieniężnym Klienta Dom Maklerski, w przypadku zawarcia, na podstawie dyspozycji lub zlecenia Klienta, transakcji kupna towarów giełdowych, obciąża Rachunek pieniężny Klienta kwotą wynikającą z rzeczywistego wykonania zlecenia. 2. W przypadku gdy nie dochodzi do zawarcia, na podstawie dyspozycji lub zlecenia Klienta, transakcji kupna towarów giełdowych, kwota, o której mowa w ust. 1, zostaje odblokowana niezwłocznie po upływie terminu ważności zlecenia. 3. Dom Maklerski, w przypadku zawarcia, na podstawie dyspozycji lub zlecenia Klienta, transakcji kupna towarów giełdowych, za kwotę niższą niż kwota, która została zablokowana na pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, opłat i podatku, dokona odblokowania nadwyżki zablokowanej kwoty z chwilą rozliczenia zrealizowanego zlecenia, przy uwzględnieniu przepisów prawa w tym zakresie.

18 Oddział 4 Rachunek nieaktywny Dom Maklerski, w przypadku gdy Rachunek pieniężny Klienta wykazuje stan zerowy lub saldo debetowe (ujemne), saldo Rachunku TG Klienta przez co najmniej 3 kolejne miesiące jest zerowe, może nadać Rachunkowi Klienta status Rachunku nieaktywnego ( Rachunek nieaktywny ), o czym niezwłocznie informuje Klienta (osobiście, telefonicznie lub na adres Klienta). 2. Dom Maklerski, w okresie kiedy Rachunek posiada status Rachunku nieaktywnego: 1) nie pobiera opłaty za prowadzenie Rachunku w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji, 2) nie wykonuje dyspozycji Klienta dotyczących Rachunku nieaktywnego, z wyjątkiem zapisania na Rachunku towarów giełdowych lub środków pieniężnych, przy czym z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na Rachunku w tym zakresie, Rachunek traci status Rachunku nieaktywnego. ROZDZIAŁ 4 TRYB I WARUNKI PROWADZENIA REJESTRU SESJI Dom Maklerski, na zasadach i warunkach określonych w przepisach prawa i w Regulaminie, otwiera dla Klienta oraz prowadzi rejestr sesji, w tym dokonuje odpowiednich zapisów w rejestrze sesji oraz zamyka rejestr sesji. 2. Rejestr sesji jest prowadzony wyłącznie w celu sprawdzania pokrycia zleceń Klienta składanych w czasie sesji. 3. Dom Maklerski może odblokować środki pieniężne lub towary giełdowe zablokowane na Rachunku Klienta, stanowiące pokrycie zleceń, które zostały zrealizowane w trakcie sesji, w takiej wysokości, aby nadal zablokowane środki pieniężne lub towary giełdowe były wystarczające do rozliczenia przez Dom Maklerski zawartych transakcji. 4. Dom Maklerski, w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów w rejestrze sesji Klienta, stosuje odpowiednio postanowienia 20 ust. 7 i 21 ust. 9. ROZDZIAŁ 5 WYPOWIEDZENIE, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMÓW ORAZ ZAMYKANIE I LIKWIDACJA RACHUNKÓW Oddział 1 Rozwiązanie Umów w drodze porozumienia lub wypowiedzenia Klient i Dom Maklerski, o ile nie rozwiązują Umowy w drodze porozumienia, mogą rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia, przy czym Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, a Klient może wypowiedzieć Umowę wyłącznie w całości. Okres wypowiedzenia wynosi tydzień od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie, z zastrzeżeniem ust. 3 i Rozwiązanie Umowy w drodze porozumienia lub wypowiedzenia jest dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

19 3. Klient w okresie wypowiedzenia, jest zobowiązany złożyć takie dyspozycje, których przedmiotem są towary giełdowe zapisane na Rachunku TG Klienta i środki pieniężne zapisane na Rachunku pieniężnym Klienta, aby saldo Rachunku na dzień rozwiązania Umowy wykazywało stan zerowy; w przypadku nie złożenia przez Klienta dyspozycji, o których mowa w niniejszym ustępie, Dom Maklerski może dokonać sprzedaży towarów giełdowych po każdej cenie, a środki pieniężne, w tym pochodzące ze sprzedaży towarów giełdowych, są przekazywane przelewem na rachunek bankowy Klienta (ostatni znany Domowi Maklerskiemu) lub przekazem pocztowym na adres Klienta (ostatni znany Domowi Maklerskiemu), po potrąceniu kosztów przelewu lub przekazu, a w przypadku braku takiej możliwości środki mogą zostać: 1) zaksięgowane na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego Domu Maklerskiego lub 2) przekazane do depozytu sądowego, przy czym Dom Maklerski może pobrać z rachunku pieniężnego Klienta środki pieniężne na pokrycie pełnych kosztów dokonania takich czynności. 4. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem określonym w porozumieniu Klienta i Domu Maklerskiego albo z upływem okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że Rachunek TG Klienta wykazuje stan zerowy, a na Rachunku pieniężnym Klienta brak jest środków pieniężnych lub należności albo występuje na nim saldo debetowe (ujemne) Dom Maklerski, niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy lub po przekazaniu Klientowi oświadczenia Domu Maklerskiego o wypowiedzeniu Umowy, przekaże, na adres Klienta, zawiadomienie o stanie Rachunku Klienta według stanu na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez Dom Maklerski oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu Umowy lub przekazaniu Klientowi oświadczenia Domu Maklerskiego o wypowiedzeniu Umowy, jak również wezwanie do złożenia dyspozycji, których przedmiotem są towary giełdowe zapisane na Rachunku TG Klienta lub środki pieniężne zaksięgowane na Rachunku pieniężnym Klienta, w terminie tygodnia od daty otrzymania przez Klienta tego zawiadomienia. 2. Klient, od dnia, w którym złożył lub otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, może składać wyłącznie dyspozycje i zlecenia, które zmierzają do likwidacji Rachunku Klienta, a mianowicie: 1) sprzedaży towarów giełdowych lub praw do ich otrzymania zapisanych na Rachunku TG Klienta, 2) wypłaty środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta, chyba że Dom Maklerski zgodzi się na wykonywanie przez Klienta, w tym okresie, innych czynności dotyczących Rachunku. 3. Klient, od dnia, w którym złożył lub otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, ponosi w pełnej wysokości koszty przechowywania towarów giełdowych przez Dom Maklerski, w szczególności z tytułu opłat ponoszonych przez Dom Maklerski na rzecz TGE lub IRGiT z tytułu ich przechowywania, a Dom Maklerski może pokrywać te opłaty poprzez sprzedaż tych towarów giełdowych po dowolnej cenie i w dowolnym czasie. Oddział 2 Rozwiązanie Umów w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia Dom Maklerski może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w całości lub w części, w przypadku: 1) naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub regulacji obowiązujących w obrocie towarami giełdowymi,

20 2) nieregulowania przez Klienta zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, mimo wezwania przez Dom Maklerski, 3) podejmowania przez Klienta działań lub czynności, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Domu Maklerskiego, 4) podania przez Klienta, przy zawieraniu Umowy lub później, danych lub informacji nieprawdziwych albo niezgodnych ze stanem faktycznym, w tym takich, których treść lub charakter mogłyby skłonić Dom Maklerski do nie zawierania Umowy z Klientem, 5) ustalenia, że Klient, przy zawieraniu Umowy lub później, posłużył się lub posługuje dokumentami sfałszowanymi, przerobionymi, podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę, 6) gdy przez 3 kolejne miesiące na Rachunku pieniężnym Klienta brak jest środków pieniężnych w wysokości wystarczającej na pokrycie zaległych i bieżących opłat za prowadzenie Rachunku za okres ich pobierania, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, oraz gdy Rachunek TG Klienta wykazuje stan zerowy, 7) gdy przez 6 kolejnych miesięcy Rachunek posiada status Rachunku nieaktywnego, 8) naruszenia przez Klienta, przy korzystaniu z usług Domu Maklerskiego, zasad współżycia społecznego w stosunku do Domu Maklerskiego lub osób zatrudnionych lub współpracujących z Domem Maklerskim albo w stosunku do innych Klientów, 9) odmowy przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących wykonywania przez Klienta obowiązków wynikających z przepisów praw, 10) wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają Domowi Maklerskiemu świadczenie usług na dotychczasowych warunkach, 11) zaprzestania prowadzenia przez Dom Maklerski działalności określonej w Umowie, 12) braku możliwości wykonania obowiązków w ramach stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 2. Klient może rozwiązać Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie, pod warunkiem, że na Rachunku TG Klienta brak jest towarów giełdowych oraz praw do ich otrzymania, a na Rachunku pieniężnym Klienta brak jest środków pieniężnych lub należności albo występuje na nim saldo debetowe (ujemne). 3. W sytuacji rozwiązania Umowy w całości w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia stosuje się odpowiednio postanowienia Oddział 3 Wygaśnięcie Umów Umowa wygasa, pod warunkiem, że na Rachunku TG Klienta brak jest towarów giełdowych lub praw do ich otrzymania, a na Rachunku pieniężnym Klienta brak jest środków pieniężnych lub należności albo występuje na nim saldo debetowe (ujemne), w przypadku: 1) śmierci Klienta będącego osobą fizyczną z chwilą uzyskania przez Dom Maklerski informacji o śmierci Klienta w formie dokumentu, 2) utraty osobowości prawnej przez Klienta będącego osobą prawną z chwilą uzyskania przez Dom Maklerski informacji o wykreśleniu Klienta z właściwego rejestru w formie dokumentu, 3) likwidacji Klienta nie posiadającego osobowości prawnej z chwilą uzyskania przez Dom Maklerski informacji w formie dokumentu o wykreśleniu Klienta z właściwej ewidencji, rozwiązaniu odpowiedniej umowy lub o wystąpieniu innego zdarzenia powodującego likwidację. 2. W przypadku Klienta, o którym mowa w ust. 1, gdy na Rachunku TG Klienta są towary giełdowe lub prawa do ich otrzymania, a na Rachunku pieniężnym Klienta zapisane są środki pieniężne lub należności, Umowa nie wygasa, a decyzję co do środków pieniężnych i towarów giełdowych zapisanych na Rachunku podejmują spadkobiercy Klienta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub odpowiednio następcy prawni Klienta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 3, o ile istnieją.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 10 stycznia 2017

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 10 stycznia 2017 REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 10 stycznia 2017 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. Wersja obowiązująca od dnia 10 sierpnia 2010 r. 1 DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.... /nazwa Wnioskodawcy/

WNIOSEK. o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.... /nazwa Wnioskodawcy/ Do Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. WNIOSEK o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.... /nazwa Wnioskodawcy/ zwraca się do Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY DOMU MAKLERSKIEGO I JEGO KLIENTÓW Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z 29.07.2005

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA I. INFORMACJE OGÓLNE WZYWAJĄ CY: Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne

Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne Małgorzata Słomko Radca prawny Spółki Towarowej Giełdy Energii S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Giełda regulacje Funkcjonowanie giełd towarowych reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Regulamin świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Regulamin świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na Towarowej Giełdzie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin precyzuje prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO Wersja obowiązująca od dnia 14 października 2016 r. 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO Wersja obowiązująca od dnia 9 października 2015 r. 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

... nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy:

... nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy: Umowa prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez

Bardziej szczegółowo

Zasady zawierania Umów IKE lub Umów IKZE w trybie korespondencyjnym

Zasady zawierania Umów IKE lub Umów IKZE w trybie korespondencyjnym Zasady zawierania Umów IKE lub Umów IKZE w trybie korespondencyjnym I. Definicje 1 1. Ilekroć w postanowieniach procedury jest mowa o: 1) Funduszu oznacza to PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny, 2) IKE oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu energią elektryczną, instrumentami terminowymi na energię elektryczną oraz prawami majątkowymi wynikającymi z świadectw

Bardziej szczegółowo

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. OGŁOSZONEGO W DNIU 26 SIERPNIA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu energią elektryczną, instrumentami terminowymi na energię elektryczną oraz prawami majątkowymi wynikającymi z świadectw

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

[wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych]

[wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych] [wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych] UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE OBROTU TOWARAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 18 sierpnia 20149 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Instrukcja wypłaty rekompensat z systemu rekompensat dokonywanych przez Krajowy Depozyt Papierów

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA BĘDĄCYCH POTWIERDZENIEM WYPRODUKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII I W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązują od 2 września 2013 r. Warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru:

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko / Nazwa: Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: Nazwa organu wydającego dokument tożsamości / paszport / organu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 30/6/14 z dnia 3 lutego 2014r. Szczegółowe zasady wchodzą w

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Nowy system samofakturowania - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku

Nowy system samofakturowania - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku Nowy system samofakturowania - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku Kalendarium samofakturowania 01.01.2012 wdrożenie usługi samofakturowania oraz nowego sposobu dystrybucji faktur, oraz wydanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A. ( Polmos Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka: IPOPEMA Securities S.A. Raport bieżący nr: 4/2015 Data: 3 czerwca 2015 r. Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach W ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, ul. Turyńska 101, wpisana

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Reprezentowana przez: Imię i Nazwisko:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Reprezentowana przez: Imię i Nazwisko:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): Umowa prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo