Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie"

Transkrypt

1 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie Specjalny Eurobarometr Przeprowadzony przez TNS Opinion & Social na zlecenie Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Zakres badania: UE-27 ( obywateli europejskich) Metoda: Wywiad bezpośredni Badania prowadzono w okresie: Luty marzec 2011 r. 7 lipca 2011 r. PL 1 avenue du Président Robert Schuman CS F Strasbourg Cedex Tel (0) Faks + 33 (0)

2 Spis treści Wprowadzenie 3 Najważniejsze ustalenia 5 1. Karta praw podstawowych a prawa obywatelskie Jak dobrze poinformowani o karcie czują się obywatele Prawa obywatelskie w Europie Wydajność administracji UE 9 3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Obowiązki Rzecznika Zainteresowanie obywateli zdobyciem wiedzy o roli Rzecznika...12 Podsumowanie 14 2

3 Wprowadzenie Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi obywateli UE, spółek, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji, dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE. Niewłaściwe administrowanie obejmuje wszystkie rodzaje niewłaściwych i niestosownych praktyk administracyjnych od opóźnionych płatności za projekty UE po nieuzasadnioną odmowę wydania dokumentów lub udzielenia informacji. Rzecznik Praw Obywatelskich jest łącznikiem pomiędzy europejskimi obywatelami a administracją UE. Jednym z jego głównych priorytetów jest wspieranie administracji UE w taki sposób, aby stała się bardziej przejrzysta, skuteczna i przyjazna obywatelom. Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich chętnie informuje europejskich obywateli o ich nowych prawach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych i Traktat z Lizbony, na podstawie którego karta zyskała moc prawną, wzmocniły pozycję europejskich obywateli wobec administracji UE. Gwarantują one większe zaangażowanie obywateli w proces podejmowania decyzji w UE i wprowadzają prawo do dobrej administracji leżące u podstaw działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Niniejsze badanie Eurobarometru1ma na celu zbadanie, jak dobrze poinformowani o karcie praw podstawowych czują się europejscy obywatele i jakie znaczenie przypisują europejskim prawom obywatelskim. Jest to niezwykle istotne dla działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Tylko obywatele, którzy znają swoje prawa i wiedzą, do kogo zwrócić się z problemami, mogą skutecznie korzystać z tych praw. Ponadto informacja o tym, jak Europejczycy oceniają działalność administracji UE, powinna pomóc w określeniu dziedzin wymagających poprawy. Głównymi interesantami Rzecznika Praw Obywatelskich są nie tylko europejscy obywatele, lecz także organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i inne organizacje, czyli wszystkie podmioty działające na terenie Unii Europejskiej, które mogą mieć problemy z administracją UE. Rzecznik planuje wykorzystać wyniki niniejszego badania do usprawnienia swojej wydajności i działalności informacyjnej, aby lepiej dotrzeć do zainteresowanych stron. Przekaże również wyniki Europejskiej Sieci Rzeczników i zwróci się do rzeczników krajowych i regionalnych z prośbą o wsparcie w informowaniu obywateli o ich prawach. Rzecznik dziękuje Parlamentowi Europejskiemu za zlecenie niniejszego badania, a TNS Opinion & Social za jego przeprowadzenie. Pełne badanie, obejmujące liczne dane socjodemograficzne oraz inne statystyki, jest dostępne na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: 1 Badanie Eurobarometru przeprowadzone w 27 państwach członkowskich UE. TNS Opinion & Social network przeprowadziło bezpośrednie wywiady z obywatelami europejskimi w wieku od 15 lat w dniach od 9 lutego do 8 marca 2011 r. Zastosowano metodologię badań przeprowadzanych dla Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego (Działu Badań i Analiz Politycznych). 3

4 Niektóre fragmenty tekstu i elementy grafiki wykorzystane w niniejszym podsumowaniu zostały pobrane z pełnego raportu opublikowanego przez TNS Opinion & Social. 4

5 Najważniejsze ustalenia Siedemdziesiąt dwa procent (72 %) respondentów deklaruje, że nie czuje się poinformowanych o karcie praw podstawowych.. Rzecznik Praw Obywatelskich, inne instytucje UE i Europejska Sieć Rzeczników zdecydowanie odgrywają główną rolę w procesie lepszego informowania obywateli o karcie. Prawie połowa respondentów uważa prawo do swobodnego przemieszczania i osiedlania się na terenie UE za najważniejsze prawo obywatelskie.. Drugim z najważniejszych praw obywatelskich jest według respondentów prawo do dobrej administracji, a następnie prawo do składania skarg u Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyniki te są bardzo obiecujące w kontekście działań Rzecznika zmierzających do zwiększenia jego widoczności, co ma pomóc obywatelom w lepszym wykorzystaniu przysługującego im prawa do dobrej administracji. Zadowolenie z administracji UE jest ogólnie niskie w odniesieniu do skuteczności, ukierunkowania na dobro obywateli i przejrzystości. Szczególnie niepokojące jest to, że w powszechnym odczuciu UE najgorzej radzi sobie z przejrzystością (42 % respondentów uważa się za niezadowolonych z poziomu przejrzystości administracji UE). Ponieważ jedna trzecia dochodzeń prowadzonych przez Rzecznika dotyczy braku przejrzystości, wynik ten zwiększa jego determinację do pomocy instytucjom UE w osiągnięciu wyższego stopnia otwartości, skuteczności i przyjaznego nastawienia do obywateli. Większość respondentów (52 %) uważa, że najważniejszą funkcją Rzecznika jest czuwanie nad tym, aby obywatele UE znali swoje prawa i potrafili z nich korzystać.34 % respondentów uważa, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien współpracować z rzecznikami z poszczególnych państw członkowskich UE, podczas gdy dążenie do zadośćuczynienia skarżącym w przypadkach niewłaściwego administrowania jest uznawane za ważne przez zaledwie 27 % respondentów. Wyniki te podkreślają znaczenie polityki informacyjnej Rzecznika wobec europejskich obywateli oraz potrzebę ścisłej współpracy z Europejską Siecią Rzeczników. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien jednak usprawniać politykę informacyjną związaną z jego głównym zadaniem polegającym na rozpatrywaniu skarg, zwłaszcza wobec potencjalnych skarżących, np. spółek, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, innych organizacji itp. Mniej więcej połowa respondentów chciałaby wiedzieć więcej na temat działalności Rzecznika. Wynik ten ilustruje znaczenie starań Rzecznika mających na celu informowanie szerszego grona obywateli o jego działalności. Podkreśla on również potrzebę udzielania informacji ukierunkowanych na tych obywateli, spółki lub inne zainteresowane strony, które mogą w przyszłości potrzebować pomocy Rzecznika. 5

6 1. Karta praw podstawowych a prawa obywatelskie 1.1. Jak dobrze poinformowani o karcie czują się obywatele Znaczna większość obywateli UE (72 %) nie czuje się poinformowana o Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Kolejnych 13 % respondentów udzieliło spontanicznej odpowiedzi, że nigdy nie słyszało o karcie. Dla porównania jedynie 14 % respondentów z UE uważa się za dobrze poinformowanych w tym zakresie, 12 % osób dość dobrze, a zaledwie 2 % badanych uważa się za bardzo dobrze poinformowanych. Na podstawie wyników z poszczególnych państw członkowskich można stwierdzić, że zaledwie w trzech krajach: Luksemburgu (25 %), w Czechach (22 %) i we Włoszech (21 %) ponad 20 % respondentów czuje się dobrze poinformowanych. Zaledwie 6 % osób na Łotwie i 8 % osób we Francji, na Litwie i w Rumunii czuje się dobrze poinformowanych. Co najmniej 70 % respondentów w 18 państwach członkowskich deklaruje brak poczucia poinformowania, przy czym szczególnie wysoki odsetek dotyczy Hiszpanii (88 %) i Finlandii (85 %). W Portugalii jedynie 49 % respondentów nie uważa się za poinformowanych, ale bardzo duża liczba osób (39 %) spontanicznie 6

7 przyznaje, że nigdy nie słyszała o Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, co deklaruje również 28 % osób w Irlandii i 27 % osób w Grecji. 7

8 1.2. Prawa obywateli europejskich Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w UE uważane jest za ważne przez największą liczbę respondentów (48 %), podczas gdy drugie miejsce zajmuje prawo do dobrej administracji w instytucjach UE (33 %), a za trzecie w kolejności najważniejsze prawo obywatelskie respondenci z UE uznają prawo do wnoszenia skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (32 %).21 % osób uważa prawo do głosowania w europejskich wyborach w razie pobytu w innym państwie członkowskim za jedno ze swoich najważniejszych praw, podobnie jak prawo dostępu do dokumentów. 20 % osób uznaje prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego za jedno ze swoich najbardziej znaczących praw, podczas gdy prawo do występowania z inicjatywą ustawodawczą w ramach inicjatywy obywatelskiej oceniane jest jako istotne przez 19 % respondentów. Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w UE uważane jest za najważniejsze w 21 państwach członkowskich. Prawo do dobrej administracji w instytucjach UE uznawane jest za najważniejsze w trzech krajach (w Grecji, w Hiszpanii i we Włoszech), podczas gdy w pozostałych trzech krajach (w Czechach, na Malcie i w Portugalii) za najważniejsze uważa się prawo do wnoszenia skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w UE uznawane jest za szczególnie ważne w Finlandii (74 %) i Szwecji (73 %), ale już za mniej istotne przez respondentów we Włoszech (28 %) i w Hiszpanii (31 %). Prawo do wnoszenia skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich najbardziej cenione jest w Grecji (46 %) i Słowenii (44 %), ale już na Litwie i Łotwie postrzegane jest jako istotne jedynie przez odpowiednio 16 % i 21 % osób. 32 % osób w Danii i Szwecji za istotne uważa prawo do dostępu do dokumentów instytucji UE, co deklaruje jednak już tylko 13 % osób w Hiszpanii i na Litwie. 8

9 2. Wydajność administracji UE Respondenci nisko oceniają działalność administracji UE pod względem wszystkich trzech badanych kryteriów skuteczności, ukierunkowania na dobro obywateli i przejrzystości. W odniesieniu do wszystkich trzech kryteriów więcej osób ocenia działalność jako niezadowalającą niż umiarkowanie zadowalającą lub zadowalającą. Jeśli chodzi o pytanie o skuteczność administracji, respondentów, którzy uważają, że administracja UE nie wykazuje się zadowalającą skutecznością, jest więcej (35 %) niż tych, którzy wyrażają umiarkowane lub duże zadowolenie. Co trzeci respondent ocenia działalność UE jako umiarkowanie zadowalającą (31 %), podczas gdy zaledwie 10 % uznaje ją za zadowalającą. Jeśli chodzi o podejście administracji UE do pełnionej przez siebie służby, respondenci z UE wydają się częściej oceniać działalność UE jako niezadowalającą (33 %) niż jako umiarkowanie zadowalającą (30 %) lub zadowalającą (10 %). Działalność UE jest ogólnie gorzej oceniana pod względem przejrzystości niż skuteczności i ukierunkowania na dobro obywateli. 42 % osób wyraża niezadowolenie z podejścia UE do kwestii przejrzystości, 25 % badanych uważa się za umiarkowanie zadowolonych, a zaledwie 9 % osób wyraża zadowolenie. 9

10 Analiza danych z poszczególnych krajów wyraźnie wskazuje, które z nich najlepiej oceniają działalność administracji UE. Najlepszą ocenę pod względem wszystkich trzech kryteriów wystawiają UE respondenci na Malcie i Słowacji, przy czym duże zadowolenie konsekwentnie wyrażają również mieszkańcy Bułgarii i Rumunii. Na drugim końcu skali znajdują się respondenci w Niemczech i Wielkiej Brytanii, którzy konsekwentnie wystawiają niską ocenę administracji UE. 10

11 3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 3.1. Obowiązki Rzecznika Za najważniejszy obowiązek Rzecznika powszechnie uważa się czuwanie nad tym, aby obywatele UE znali swoje prawa i potrafili z nich korzystać. Obowiązek ten 52 % respondentów uznaje za jedną z zasadniczych funkcji Rzecznika.34 % respondentów uważa, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien współpracować z rzecznikami z poszczególnych państw członkowskich UE w celu dopilnowania, aby skargi obywateli dotyczące UE były skutecznie rozpatrywane, podczas gdy 30 % za zadanie Rzecznika uważa szerzenie prawa obywateli UE do dobrej administracji w instytucjach UE. Dążenie do zadośćuczynienia skarżącym w przypadkach niewłaściwego administrowania za ważne uznaje 27 % respondentów, 22 % uważa zaś, że priorytetem Rzecznika powinno być szerzenie prawa obywateli UE do dostępu do dokumentów UE. 19 % osób chce, aby Rzecznik skupił się na dążeniu do większego ukierunkowania UE na dobro obywateli. Czuwanie nad tym, aby obywatele UE znali swoje prawa i potrafili z nich korzystać, to pierwsza odpowiedź podawana we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Holandii, gdzie najczęstszą odpowiedzią jest współpracowanie z rzecznikami z państw członkowskich w celu dopilnowania, aby skargi obywateli dotyczące UE były skutecznie rozpatrywane, i Irlandii, gdzie za równie ważne uznaje się szerzenie prawa obywateli UE do dobrej administracji w instytucjach UE i czuwanie nad tym, aby obywatele UE znali swoje prawa. Czuwanie nad tym, aby obywatele UE znali swoje prawa i potrafili z nich korzystać, uważane jest za szczególnie ważny obowiązek w Danii i Szwecji, gdzie odpowiedź tę wybiera 69 % osób, ale już za mniej istotny w Rumunii (38 %), Irlandii (43 %) i Portugalii (43 %). Współpracowanie z rzecznikami z państw członkowskich w celu dopilnowania, aby skargi obywateli dotyczące UE były skutecznie rozpatrywane, po raz kolejny uważane jest za główną funkcję Rzecznika w Danii (61 %), Szwecji (59 %) i Holandii (53 %), natomiast stosunkowo niewielu respondentów przywiązuje do niego wagę w Rumunii (16 %) i na Litwie (22 %). 11

12 Respondenci na Cyprze (49 %), w Szwecji (43 %) i w Irlandii (43 %, 1. odpowiedź na równi z czuwaniem nad tym, aby obywatele UE znali swoje prawa i potrafili z nich korzystać ) uznają szerzenie prawa obywateli UE do dobrej administracji w instytucjach UE za jeden z najważniejszych obowiązków Rzecznika, z czym zgadza się jednak już tylko 18 % osób w Polsce i 20 % osób na Litwie. Dążenie do zadośćuczynienia skarżącym w przypadkach niewłaściwego administrowania postrzegane jest jako bardzo ważne przez 52 % osób w Finlandii i 48 % osób na Cyprze. Dla porównania zadanie to za priorytet uznaje jedynie 12 % osób w Estonii i 16 % osób w Szwecji. Respondenci w Szwecji (38 %) i Danii (36 %) za główny obowiązek uznają szerzenie prawa obywateli UE do dostępu do dokumentów UE. Pogląd ten podziela zaledwie 13 % osób na Litwie oraz 14 % osób w Czechach, na Łotwie i w Polsce. Dążenie do większego ukierunkowania UE na dobro obywateli to priorytet zdaniem 36 % osób w Austrii i 31 % osób w Grecji, ale już mniej ważne zadanie według respondentów na Łotwie (11 %), w Luksemburgu (13 %) czy w Wielkiej Brytanii (13 %). Stosunkowo duża liczba osób w Rumunii (26 %), w Estonii (22 %) i na Litwie (22 %) twierdzi, że nie wie, co powinno należeć do najważniejszych obowiązków Rzecznika Zainteresowanie obywateli zdobyciem wiedzy o roli Rzecznika Kwestia zainteresowania lepszym poznaniem obowiązków Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dzieli obywateli UE, z których w przybliżeniu jedna połowa deklaruje zainteresowanie (49 %), a druga połowa brak zainteresowania (48 %). Zaledwie 10 % osób jest bardzo zainteresowanych, zaś 39 % osób raczej zainteresowanych. Z kolei 29 % osób uważa się za raczej niezainteresowanych, a 19 % osób za w ogóle niezainteresowanych. 12

13 W skali poszczególnych krajów jedynie w 11 państwach członkowskich co najmniej połowa respondentów deklaruje zainteresowanie lepszym poznaniem roli Rzecznika. Zainteresowanie jest największe na Cyprze, gdzie deklaruje je 74 % osób, w Luksemburgu (64 %) i na Malcie (62 %). Natomiast zaledwie 21 % osób na Słowacji, 30 % na Łotwie i 32 % w Danii deklaruje jakiekolwiek zainteresowanie tą kwestią. Liczba respondentów deklarujących brak zainteresowania działalnością Rzecznika jest największa na Słowacji (78 %), na Łotwie (68 %) i w Danii (67 %). Bardzo zainteresowany to najczęstsza odpowiedź tylko w jednym państwie członkowskim na Cyprze (40 %) podczas gdy raczej niezainteresowany to odpowiedź najczęściej podawana w ośmiu krajach: w Danii (49 %), na Łotwie (47 %), w Finlandii (45 %), w Czechach (43 %), na Słowacji (40 %), na Węgrzech (36 %), w Polsce (36 %) i w Bułgarii (32 %). 13

14 Podsumowanie Brak wiedzy uczestników badania na temat karty praw podstawowych jest niepokojący. Jednocześnie większość respondentów uważa, że najważniejszą funkcją Rzecznika jest czuwanie nad tym, aby obywatele UE znali swoje prawa i potrafili z nich korzystać. Wyniki badania wyraźnie wskazują, jak duże znaczenie dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych instytucji UE i Europejskiej Sieci Rzeczników ma lepsze informowanie obywateli o karcie i ich prawach. Z punktu widzenia Rzecznika szczególnie korzystne jest to, że jeden na trzech respondentów uważa, że prawo do dobrej administracji jest jednym z najważniejszych praw obywatelskich. Mniej więcej taka sama liczba respondentów uważa prawo do składania skarg do Rzecznika za bardzo ważne. Wyniki te podkreślają znaczenie polityki informacyjnej Rzecznika wobec europejskich obywateli i wzmacniają jego rolę jako głównego łącznika pomiędzy obywatelami europejskimi a administracją UE. W odniesieniu do wyników badań dotyczących wydajności administracji UE szczególnie niepokojące jest to, że 42 % respondentów twierdzi, że nie jest zadowolonych z poziomu przejrzystości w instytucjach UE. Zadowolenie ze skuteczności instytucji i ukierunkowania na dobro obywateli jest również niskie. Jednym głównych priorytetów Rzecznika jest wspieranie administracji UE w taki sposób, aby stała się bardziej przejrzysta, skuteczna i przyjazna obywatelom. Rzecznik powinien zdecydowanie wzmocnić swoją aktywną rolę w kontaktach z instytucjami UE w celu zwiększenia zaufania obywateli do administracji UE. Funkcja Rzecznika jest najbardziej odpowiednia do wykrywania niedociągnięć w administracji UE i zwalczania ich w drodze aktywnej współpracy z różnymi instytucjami. Postrzeganie instytucji UE różni się jednak znacznie w poszczególnych krajach, co jest dowodem na to, że subiektywne odczucie braku skuteczności niekoniecznie odzwierciedla rzeczywistą wydajność administracji UE. Potwierdza to również fakt, że im lepiej poinformowani są obywatele o karcie praw podstawowych (a tym samym UE), tym wyżej oceniają wydajność administracji UE. Wskazane jest zatem informowanie obywateli nie tylko po to, aby byli bardziej świadomi swoich praw, lecz również po to, aby lepiej postrzegali instytucje UE. Brak wiedzy wśród obywateli stanowi równie poważny problem dla wizerunku UE jak wszelkie wady w funkcjonowaniu instytucji UE. W odpowiedzi na pytanie o rolę Rzecznika większość respondentów stwierdza, że jego najważniejszą funkcją jest informowanie obywateli o ich prawach, a w drugiej kolejności podkreśla znaczenie współpracy z rzecznikami w różnych państwach członkowskich Tylko 27 % respondentów uważa, że najważniejszym zadaniem Rzecznika jest dążenie do zadośćuczynienia skarżącym w przypadkach niewłaściwego administrowania. Oczywiście wyniki te można wytłumaczyć tym, że obywatele w pierwszej kolejności chcą poznać swoje prawa, zanim zaczną myśleć o ich ochronie. Wyniki te podkreślają znaczenie polityki informacyjnej Rzecznika wobec europejskich obywateli oraz potrzebę ścisłej współpracy z Europejską Siecią Rzeczników. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien jednak usprawniać politykę informacyjną związaną z jego głównym zadaniem polegającym na rozpatrywaniu skarg, zwłaszcza wobec potencjalnych 14

15 skarżących, np. spółek, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, innych organizacji itp. Mniej więcej połowa respondentów chciałaby wiedzieć więcej o tym, czym zajmuje się Rzecznik. Wynik ten jest bardzo obiecujący i wskazuje znaczenie starań Rzecznika na rzecz informowania szerszego grona obywateli na temat jego działalności. Podkreśla on również potrzebę udzielania informacji ukierunkowanych na tych obywateli, spółki lub inne zainteresowane strony, które mogą w przyszłości potrzebować pomocy Rzecznika. Zarówno przy informowaniu szerszego grona obywateli, jak i ukierunkowaniu informacji na potencjalnych skarżących Rzecznik potrzebuje wsparcia Europejskiej Sieci Rzeczników. Niniejsze badanie wskazuje na to, że przedsięwzięcie, jakim jest zacieśnienie więzi pomiędzy zwykłymi obywatelami a UE, pozostaje w fazie realizacji. Rzecznik jest gotów wykorzystać te wyniki do usprawnienia własnej działalności informacyjnej oraz zintensyfikowania wysiłków na rzecz zwiększania wydajności administracji UE. Przekaże je również Europejskiej Sieci Rzeczników, aby rozpowszechnić informacje na temat praw obywatelskich na krajowym i regionalnym szczeblu UE. Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny dziękuje Parlamentowi Europejskiemu i TNS Opinion & Social za ich wkład w przeprowadzenie niniejszego badania. Jest przekonany, że stałe monitorowanie opinii obywateli na temat kwestii będących przedmiotem badania ma kluczowe znacznie dla zwiększenia wydajności wszystkich instytucji UE. 15

Specjalny Eurobarometr. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Specjalny Eurobarometr. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Specjalny Eurobarometr Przeprowadzony przez TNS Opinion & Social na zlecenie Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich TNS Opinion & Social Avenue Hermann Debroux, 40 1160 Bruksela

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Monitorowania Opinii Publicznej Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr 2015 - Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY Zakres: UE28 (28 150 obywateli

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Sondaż powyborczy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r.

Sondaż powyborczy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r. Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Sondaż powyborczy 2014 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r. PODSUMOWANIE ANALITYCZNE Zasięg: Populacja:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe podsumowanie

Szczegółowe podsumowanie Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 24 marca 2009 r. EUROPEJCZYCY WOBEC KRYZYSU GOSPODARCZEGO Eurobarometr Standard (EB 71) Populacja: UE

Bardziej szczegółowo

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 27/10/2009 EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład

Bardziej szczegółowo

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2)

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 14 lutego 2013 r. Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) DOKUMENT TEMATYCZNY SKUPIAJĄCY SIĘ NA

Bardziej szczegółowo

8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w sytuacji kryzysu

8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w sytuacji kryzysu Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. 8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w

Bardziej szczegółowo

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne?

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? TNS 2012 1 Obecny kryzys finansowy w Europie wpływa na codzienne życie milionów Europejczyków - rośnie bezrobocie,

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

BŁYSKAWICZNE BADANIE EUROBAROMETRU FLASH nr 266 KOBIETY I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Krótka analiza

BŁYSKAWICZNE BADANIE EUROBAROMETRU FLASH nr 266 KOBIETY I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Krótka analiza Bruksela, 2 marca 2009 r. BŁYSKAWICZNE BADANIE EUROBAROMETRU FLASH nr 266 KOBIETY I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Krótka analiza W przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz w związku ze zbliżającymi

Bardziej szczegółowo

Porównajmy pensje minimalne nauczycieli w szkołach podstawowych (czyli w polskim ujęciu wynagrodzenie zasadnicze): Portugalia -139%

Porównajmy pensje minimalne nauczycieli w szkołach podstawowych (czyli w polskim ujęciu wynagrodzenie zasadnicze): Portugalia -139% Według najnowszych opracowań europejskich EURYDICE 2014/2015 sytuacja polskich nauczycieli przedstawia się następująco (dane są przedstawiane w % ujęciu w stosunku o PKB. Podaje również jakie jest roczne

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruksela, 30 stycznia 2015 r. Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY Zakres badania:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 11.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 72 E/59 Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 P7_TA(2012)0405 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Sport i aktywność fizyczna

Sport i aktywność fizyczna Badanie specjalne Eurobarometru nr 334/ seria badawcza 72.3; TNS Opinion & Social Komisja Europejska Badanie specjalne Eurobarometru Sport i aktywność fizyczna Prace badawcze: październik 2009 r. Publikacja:

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI REGIONY W KRAJU 1 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU Z ROZBICIEM NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru zleconych przez Parlament Europejski.

Bardziej szczegółowo

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 INSTRUKCJA OBSŁUGI 150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 Strona 1 z 7 1. Informacje o produkcie Główne właściwości Zgodny z normami bezprzewodowymi 802.11b/g/n z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012 Wysokość czesnego na wyższych uczelniach w krajach europejskich znacznie się różni - wynika z najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej. Najdrożej jest w Anglii, gdzie studenci płacą za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

Konkurencja w przewozach kolejowych opinie pasażerów w Unii Europejskiej

Konkurencja w przewozach kolejowych opinie pasażerów w Unii Europejskiej Joanna Raczyńska Konkurencja w przewozach kolejowych opinie pasażerów w Unii Europejskiej W ostatnich dwóch stuleciach transport kolejowy w Europie rozwijał się głównie na poziomie krajowym. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Badanie Parlemeter. Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego

Eurobarometr Badanie Parlemeter. Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego Eurobarometr 76.3 Badanie Parlemeter Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego Badanie koordynowane przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE Wyniki badania w skrócie

Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE Wyniki badania w skrócie MEMO / 23 maja 2012 r. Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE Wyniki badania w skrócie W sprawozdaniu Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE zaprezentowano pierwsze najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE Procedury odnoszące się do wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje zarówno prawodawstwo europejskie, które definiuje zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich,

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR 65 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ WIOSNA 2006

EUROBAROMETR 65 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ WIOSNA 2006 Standardowy Eurobarometr EUROBAROMETR 65 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ WIOSNA 2006 Standardowy Eurobarometer 65 / wiosna 2006 TNS Opinion & Social RAPORT KRAJOWY POLSKA Badanie zostało zamówione

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. WPROWADZENIA EURO PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień Ocena konsekwencji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać?

Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać? Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać? TNS 2012 1 Istnieje wiele powodów by oszczędzać pieniądze: od zabezpieczania się na wypadek niespodziewanych wydatków, poprzez oszczędności na emeryturę,

Bardziej szczegółowo

KLIMAT SPOŁECZNY. Streszczenie sprawozdania. Specjalny Eurobarometr 315. Przygotowanie maj czerwiec 2009 Publikacja styczeń 2010.

KLIMAT SPOŁECZNY. Streszczenie sprawozdania. Specjalny Eurobarometr 315. Przygotowanie maj czerwiec 2009 Publikacja styczeń 2010. MONITOR EUROPEJSKI KLIMAT SPOŁECZNY Streszczenie sprawozdania Przygotowanie maj czerwiec 2009 Publikacja styczeń 2010 Specjalny Eurobarometr 315 Klimat społeczny Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) NA ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 R. Część Parlametr PODSUMOWANIE ANALITYCZNE

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) NA ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 R. Część Parlametr PODSUMOWANIE ANALITYCZNE Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Badania Opinii Publicznej Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) Bruksela, grudzień 2013 r. NA ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 R. Część Parlametr

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR 67 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ WIOSNA 2007. Raport opracowany dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce.

EUROBAROMETR 67 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ WIOSNA 2007. Raport opracowany dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Standardowy Eurobarometr Komisja Europejska EUROBAROMETR 67 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ WIOSNA 2007 Standardowy Eurobarometr 67 / wiosna 2007 TNS Opinion & Social RAPORT KRAJOWY POLSKA Badanie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR PARLAMETR: ANALIZA REGIONALNA 2016 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE UE28 REGIONY W KRAJU

EUROBAROMETR PARLAMETR: ANALIZA REGIONALNA 2016 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE UE28 REGIONY W KRAJU PARLAMETR: 2016 REGIONY W KRAJU 1 PARLAMETR: 2016 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU W ROZBICIU NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru

Bardziej szczegółowo

Standardowy Eurobarometr 76. OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA

Standardowy Eurobarometr 76. OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA Standardowy Eurobarometr 76 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA Badanie zamówione i koordynowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA WSPÓLNE PRZEPISY

PODSTAWA PRAWNA WSPÓLNE PRZEPISY PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE Procedury odnoszące się do wyborów do Parlamentu Europejskiego są regulowane zarówno prawodawstwem europejskim, które definiuje przepisy wspólne dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE Procedury odnoszące się do wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje zarówno prawodawstwo europejskie, które definiuje zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich,

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce

Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja ds. Kontaktów z Obywatelami Dział Badania Opinii Publicznej Do wiadomości Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego Dział Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Parlametr. Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social

Parlametr. Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social PARLAMENT EUROPEJSKI Parlametr Eurobaromètre Spécial / Vague 74.3 TNS Opinion & Social Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień 2011 Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5)

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) BADANIE SOCJODEMOGRAFICZNE Część gospodarcza i społeczna Bruksela, sierpień 2013 r.

Bardziej szczegółowo

500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne

500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne 500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne KROK 1 Tu wpisujemy swoje dane - czyli osoby, która ubiega się o świadczenie wychowawcze na dziecko (bo tak ma nazywać się 500

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA PLAN BADANIA I PRÓBA PLAN BADANIA Czas realizacji badań: czerwiec 2015 Grupa badana: próba

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Zachęty do stosowania systemu EMAS

Zachęty do stosowania systemu EMAS Zachęty do stosowania systemu EMAS Numer: XVI 03.03.2010 Inicjowany przez Komisję Europejską instrument EMAS (Eco Management and Audot Scheme System Ekozarządzania i Audytu), omawiany już w IV części Informatora

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji

STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Parlametr 2016 Krótka analiza Wydanie specjalne Eurobarometru Parlamentu Europejskiego STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Autor: Jacques Nancy, Dział Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 Prezydencja szwedzka UE 1 lipca 31 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX 9 grudnia 2009 Streszczenie Sekretarze generalni

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Artykuły 20, 24 oraz 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Artykuły 20, 24 oraz 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Społeczna rola sportu w kontekście polityki europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Społeczna rola sportu w kontekście polityki europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Społeczna rola sportu w kontekście polityki europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Europejski Model Sportu struktura piramidy/ monopol federacji autonomia organizacji pozarządowych zasada finansowej

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-PL-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans można pobrać lub bezpłatnie zaprenumerować

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Europejski Rzecznik. Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik. Praw Obywatelskich D Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich L a PL Niezależnie od tego, w którym kraju UE działa twoja organizacja, i czy jest dużą, międzynarodową firmą, czy należy do sektora MŚP, masz prawo złożyć skargę

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH. Kamila Ordowska

MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH. Kamila Ordowska MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH Kamila Ordowska PRIORYTET zaangażowanie obywateli w życie polityczne i społeczne Zachęcanie obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Poważny krok w kierunku normalności

Poważny krok w kierunku normalności Poważny krok w kierunku normalności Dwadzieścia lat po podpisaniu polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy : wyniki raportu Instytutu Allensbach na temat relacji polskoniemieckich

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych

Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych J. T. Hryniewicz Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych Geneza współczesnych organizacji gospodarczych powstanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013 Program Europa dla Obywateli 2007-2013 Kraków, 19 listopada 2013 Cele ogólne Programu rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu demokratycznej, różnorodnej

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ , ,

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ , , CBOS Vilmorus Ltd. SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R.

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. C 175/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.7.2010 III (Akty przygotowawcze) 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. Opinia Komitetu Regionów Europejski Rok (2011 r.) (2010/C 175/10) Przyjmuje z

Bardziej szczegółowo

1977L0249 PL

1977L0249 PL 1977L0249 PL 01.01.2007 005.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY z dnia 22 marca 1977 r. mająca

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011 Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011 Podsumowanie wyników Maj 2011 Metodyka badania W dniach od 4 stycznia do 1 lutego 2011 roku nasi ankieterzy przeprowadzili łącznie 2.365 wywiadów - telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład IX Swoboda przepływu osób

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład IX Swoboda przepływu osób Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład IX Swoboda przepływu osób Europa Obywatela,,Opinia publiczna naszych krajów nie chce Europy technokratycznej. Unia Europejska musi być odczuwalna w

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W UE A KADENCYJNOŚĆ

ZRÓŻNICOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W UE A KADENCYJNOŚĆ ZRÓŻNICOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W UE A KADENCYJNOŚĆ EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO z dnia 15.10.1985 r. WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Zasada samorządności terytorialnej - ustawa bądź konstytucja

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W LATACH 2014-2020: PRZYGOTOWANIA I ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

WDRAŻANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W LATACH 2014-2020: PRZYGOTOWANIA I ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI ROZWÓJ REGIONALNY WDRAŻANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W LATACH 2014-2020: PRZYGOTOWANIA I

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością stosowania wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię Nazwisko

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię Nazwisko Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo