Systemy ogrzewania Dr inŝ. Paweł Kędzierski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ogrzewania Dr inŝ. Paweł Kędzierski"

Transkrypt

1 Systemy ogrzewania Dr inŝ. Paweł Kędzierski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa PW Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Audytor energetyczny KAPE 0142

2 Charakterystyka ogólna Ogrzewanie pomieszczeń ma na celu utrzymanie wymaganej temperatury wewnętrznej w chłodnych okresach roku, wpływa na: temperaturę powietrza i tzw. temperaturę promieniowania (średnią temperaturę otaczających powierzchni)

3 Higieniczne podstawy ogrzewania Człowiek w stanie małej aktywności fizycznej wydziela do otoczenia W energii cieplnej Podstawowe procesy decydujące o przekazywaniu ciepła od człowieka do otoczenia są następujące: konwekcja oraz przewodzenie, promieniowanie, parowanie potu, oddychanie.

4 Przeciętne oddawanie ciepła przez normalnie ubranego człowieka nie wykonującego aktywnych czynności ruchowych 160 Strumień oddawanego ciepła, W odpa rowywa nie 80 konwe kcja prze wodze nie 20 promieniowanie i in Temperatura powietrza, ºC

5 Struktura bilansu ciepła oddawanego przez człowieka do otoczenia (odzieŝ normalna, stan spoczynku, przeciętne wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu) Sposób oddawania ciepła Strumień cieplny Konwekcja i przewodzenie Promieniowanie Parowanie Oddychanie Inne Razem W udział %

6 Przeciętna ilość ciepła wydzielanego przez ciało człowieka przy róŝnych poziomach aktywności fizycznej Pozycja leŝąca Pozycja siedząca zrelaksowana Pozycja stojąca zrelaksowana Praca siedząca (np. w biurze, w domu, w szkole) Lekki wysiłek w pozycji stojącej (np. zakupy, lekka praca) Średni wysiłek (np. sprzedawca, prace domowe, praca przy maszynie) CięŜki wysiłek Aktywność fizyczna Moc cieplna, W

7 Komfort cieplny Zestaw parametrów (zakres) komfortu cieplnego to stan, w którym człowiek nie odczuwa ani ciepła, ani chłodu Czynniki subiektywne: ubranie, płeć, wiek, stan zdrowia, nawyki czy teŝ predyspozycje psychiczne

8 Podstawowe parametry komfortu Temperatura powietrza. Prędkość przepływu powietrza wokół człowieka. Temperatura promieniowania (wynikowa). Wilgotność powietrza

9 Temperatura odczuwalna Temperatura odczuwalna (t o ) określa proporcje ciepła traconego przez człowieka na drodze konwekcji oraz promieniowania: t o = 0,5 ( t i + τ r ) [ o C] Wielkość temperatury odczuwalnej w naszej strefie klimatycznej przyjmuje się w granicach od 19 o C do 20 o C

10 Właściwe warunki mikroklimatu wnętrz zapewnia utrzymanie wymaganej temperatury odczuwalnej i doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza świeŝego do oddychania i usuwania zanieczyszczeń. W bilansie cieplnym pomieszczenia naleŝy przewidzieć odpowiednią ilość ciepła na pokrycie strat ciepła przenikającego przez przegrody zewnętrzne, jak równieŝ do podgrzania powietrza wentylacyjnego.

11 Wymagania stawiane instalacjom ogrzewczym Nowoczesne instalacje ogrzewcze powinny: zapewniać równomierny, przestrzenny rozkład temp. odczuwalnej, umoŝliwiać regulację temperatury odczuwalnej, zapewniać odpowiedni mikroklimat wnętrz, być wyposaŝone w grzejniki estetyczne i łatwe do czyszczenia, być trwałe i charakteryzować się niskim kosztem eksploatacji, być moŝliwie najmniej uciąŝliwe dla środowiska naturalnego.

12 Klasyfikacja instalacji ogrzewczych W skład kaŝdej instalacji ogrzewczej wchodzi: źródło ciepła, sieć przewodów wraz z armaturą oraz odbiorniki ciepła. WyróŜnia się: ogrzewanie miejscowe i ogrzewanie centralne

13 Ogrzewanie centralne ze względu na rodzaj nośnika ciepła dzieli się na: ogrzewanie wodne nisko-, średnioi wysokotemperaturowe, ogrzewanie parowe, ogrzewanie powietrzne, ogrzewanie cieczowe z czynnikiem niezamarzającym.

14 Ogrzewanie centralne ze względu na sposób rozdziału czynnika dzieli się na: instalacje dwururowe, instalacje jednorurowe. Ogrzewanie centralne ze względu na rodzaj połączenia z atmosferą dzieli się na: instalacje otwarte, instalacje zamknięte.

15 Ogrzewanie centralne ze względu na schemat instalacji dzieli się na: instalacje pionowe z rozdziałem dolnym, instalacje pionowe z rozdziałem górnym, instalacje poziome układ rozdzielaczowy, instalacje poziome układ trójnikowy, instalacje poziome układ pętli.

16 Podział centralnego ogrzewania wodnego Kryterium podziału Rodzaj obiegu wody: Sposób połączenia z atmosferą: PołoŜenie głównych przewodów rozprowadzających: Materiał sieci przewodów: Sposób podłączenia odbiorników ciepła: ogrzewanie pompowe system zamknięty rozdział dolny instalacje z tworzyw sztucznych ogrzewanie dwururowe Charakterystyka instalacje stalowe pętlicowe mieszka niowe ogrzewanie grawitacyjne system otwarty rozdział górny instalacje z miedzi rozdzielaczowe mikroprze wodowe jednoruro we

17 Części składowe instalacji ogrzewczych Konwencjonalne źródła ciepła Kotły (na paliwo stałe, gazowe, olejowe, elektryczne) Wymienniki ciepła (sieć ciepłownicza) Pompy ciepła (zasilane en. elektryczną, pozyskują ciepło z otoczenia i umoŝliwiają jego wykorzystanie na wyŝszym poziomie temperatury do celów grzewczych)

18

19 Niekonwencjonalne źródła ciepła MoŜna do nich zaliczyć: energię promieniowania słonecznego, energię wiatru, energię rzek i wód morskich, energię geotermalną, energię z biopaliw i energię jądrową.

20 Sieć przewodów Stosuje się rury: stalowe ze szwem, gwintowane, lekkie, miedziane, z tworzyw sztucznych. Aby zmniejszyć transportowe straty ciepła w przewodach instalacji ogrzewczych, rurociągi izoluje się.

21 Grzejniki Grzejniki konwekcyjne oddają większą część ciepła na drodze konwekcji (np. grzejniki członowe Ŝeliwne, grzejniki z rur gładkich i oŝebrowanych, grzejniki stalowe płytowe, konwektory) Grzejniki promieniujące oddają ciepło głównie na drodze promieniowania (grzejniki płaszczyznowe)

22

23

24 Ze względu na proporcje ciepła emitowanego do pomieszczenia na drodze konwekcji i promieniowania, róŝnorodne konstrukcje grzejników sklasyfikować moŝna następująco: Grzejniki płytowe, Grzejniki z ogniw Ŝeliwnych, Grzejniki z wewnętrznymi kanałami powietrznymi, Konwektory.

25

26 Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczające WyróŜniamy armaturę odcinającą i sterująco-regulującą, zabezpieczającą, uzbrojenie pomocnicze oraz inne urządzenia zabezpieczające. Armatura odcinająca to zawory i zasuwy: proste, skośne, gwintowane, słuŝy do zamykania, otwierania i regulowania przepływu, temperatury i ciśnienia nośnika ciepła

27 Do armatury sterująco-regulującej zalicza się: zawory redukcyjne, zawory regulacyjne dwu-, trój- lub czterodrogowe, podpionowe regulatory przepływu, temperatury i róŝnicy ciśnień, regulatory nadmiarowo-upustowe, ograniczniki temperatury i róŝnicy ciśnień.

28 Do armatury zabezpieczającej naleŝą zawory bezpieczeństwa oraz zawory zwrotne. Do uzbrojenia pomocniczego zalicza się urządzenia do odpowietrzania i odwadniania instalacji oraz do oczyszczania nośnika ciepła

29 Centralne ogrzewanie wodne grawitacyjne pompowe

30 Ogrzewanie pompowe ma w stosunku do ogrzewania grawitacyjnego następujące zalety: duŝo większy zakres zastosowania, moŝliwość stosowania mniejszych średnic przewodów, wysoka sprawność źródła ciepła i armatury, duŝo mniejsza bezwładność instalacji, moŝliwość umieszczania grzejników poniŝej źródła ciepła.

31 Wady systemowe tradycyjnego układu ogrzewczego pionowe rozregulowanie hydrauliczne i cieplne spowodowane centralną regulacją jakościową i niewielką statecznością hydrauliczną instalacji nadmierne zyski ciepła od przewodów i ochłodzenie wody zasilającej grzejniki, spowodowane zaleceniem podwyŝszania minimalnych średnic przewodów

32 Wady systemowe tradycyjnego układu ogrzewczego krąŝenie wody przez sieć odpowietrzającą pracującą przy nadciśnieniu (mała skuteczność zamknięć syfonowych) ubytki wody instalacyjnej powodujące konieczność uzupełniania instalacji wodą nieuzdatnioną, co skraca okres eksploatacji instalacji

33 napowietrzanie wody w naczyniu wzbiorczym duŝe ubytki przez odparowanie wody ubytki wody przy odpowietrzaniu zbiornika (zbiornik wadliwie zabudowany) krąŝenie wody przez sieć odpowietrzającą między pionami zróŝnicowane schłodzenie wody zasilającej (rozregulowanie cieplne instalacji) zapowietrzanie się grzejników na najwyŝszych kondygnacjach intensywne krąŝenie wody tzw. "martwy obieg" pionowe rozregulowanie hydrauliczne znaczące i nieefektywne zyski ciepła od przewodów prowadzonych po wierzchu ścian ubytki wody przez dławnice zaworów Źródło ciepła ubytki wody przez dławnice pomp obiegowych

34 zmniejszone średnice pionów i gałązek, stosować φ10 mm samoczynne zawory odpowietrzające zawory bezdławicowe dwustawne z głowicami termostatycznymi hermetyczne (bezdławicowe) pompy obiegowe (poŝądana regulacja obrotów pompy) źródło ciepła o właściwej charakterystyce regulacyjnej (hydraulicznej i cieplnej) przeponowe naczynie wzbiorcze

35 Ogrzewania mieszkaniowe mają cechy nowoczesnej instalacji: duŝą stateczność hydrauliczną moŝliwość indywidualnego rozliczania odbiorców, zmniejszenie liczby pionów, moŝliwość odcinania instalacji domowych, zapewniają większą estetykę wnętrz.

36 Ogrzewania dwururowe mieszkaniowe wieloobwodowe licznik ciepła przewody prowadzone w podłodze

37 Zalety Ogrzewanie parowe duŝo mniejsza bezwładność cieplna, brak niebezpieczeństwa zamarznięcia, mniejsze koszty inwestycyjne (mniejsze średnice przewodów i wielkości grzejników)

38 Wady Ogrzewanie parowe brak moŝliwości regulacji wydajności kotła, wysoka i praktycznie stała temperatura grzejników, brak akumulacji ciepła w grzejnikach, szybka korozja przewodów (szczególnie kondensacyjnych) oraz grzejników

39 Ogrzewanie powietrzne Zalety mniejsze wymiary i większa dowolność prowadzenia przewodów, niŝsza temperatura nawiewu, większa moc źródła ciepła przy tej samej powierzchni grzejnej, mniejsza bezwładność cieplna i większa moŝliwość regulacji temperatury oraz strumienia objętości powietrza, moŝliwość zastosowania urządzeń do obróbki powietrza.

40 Wady hałas Ogrzewanie powietrzne gorszy pionowy rozkład temperatury mniej korzystny sposób przekazywania ciepła

41 Ogrzewanie przez promieniowanie Zalety lepsze warunki higieniczne i podwyŝszony komfort cieplny: niŝsza temperatura powietrza, równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu, mniejsze konwekcyjne ruchy powietrza unoszące kurz i brudzące ściany, brak grzejników, większa estetyka wnętrz, łatwość utrzymania czystości,

42 Zalety (cd) obniŝenie sezonowego zuŝycia ciepła dzięki niŝszej temperaturze nośnika ciepła, moŝliwość efektywnego zastosowania niekonwencjonalnych, ekologicznych źródeł ciepła jak kondensacyjny kocioł gazowy czy pompa ciepła, właściwości samoregulacji (samoczynna zmiana mocy cieplnej grzejnika w wyniku zmiany temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu).

43 Ogrzewanie przez promieniowanie Wady duŝą bezwładność cieplną oraz podwyŝszone wymagania w odniesieniu do regulacji eksploatacyjnej, konieczność bardzo precyzyjnego wymiarowania (obliczeń), ograniczanie mocy cieplnej grzejnika (dywan, meble), brak moŝliwości późniejszych zmian wielkości grzejnika, wyŝsze koszty inwestycyjne.

44 C Pionowe rozkłady temperatury wewnętrznej dla tradycyjnych systemów centralnego ogrzewania 20 C profil idealny grzejniki konwekcyjne usytuowane przy ścianach zewnętrznych j.w. lecz przy ścianach wewnętrznych profil idealny grzejniki sufitowe 20 C profil idealny ogrzewanie powietrzne 20 C profil idealny ogrzewanie podłogowe Pionowy rozkład temperatury wewnętrznej dla ogrzewania podłogowego C

45 Najbardziej zbliŝony do profilu idealnego jest rozkład temperatury w pomieszczeniu w przypadku ogrzewania podłogowego, najmniej korzystny układ występuje dla ogrzewania powietrznego. Ogrzewanie płaszczyznowe oznacza system ogrzewania, w którym ciepło do pomieszczenia przekazywane jest przez otaczające przegrody. WyróŜnia się ogrzewania: sufitowe, podłogowe lub ścienne

46 Rozmieszczenie róŝnych typów płaszczyzn grzejnych w przegrodach pomieszczenia: 1 podłogowe, 2 sufitowe, 3 ścienne, 4 cokołowe, 5 podparapetowe, 6 ryglowe, 7 konturowe

47 Regulacja instalacji ogrzewczych Regulacja wstępna zapewnia załoŝony w projekcie rozkład temperatury i strumieni nośnika ciepła, w warunkach obliczeniowych, moce dobranych grzejników. Regulacja eksploatacyjna zapewnia temperaturę wewnętrzną stosownie do upodobań uŝytkowników mimo zmian temperatury zewnętrznej.

48 Regulacja eksploatacyjna w zaleŝności od jej zasięgu moŝe być: centralna, strefowa, miejscowa. Ze względu na rodzaj korygowanej wielkości regulacja eksploatacyjna moŝe być: jakościowa, ilościowa, mieszana.

49 Sprawność systemu ogrzewania Stosunek energii jaka byłaby rozpraszana z pomieszczeń budynku w ciągu sezonu ogrzewczego przy załoŝeniu utrzymania w nich określonej temperatury wewnętrznej do energii dostarczonej do systemu w ciągu całego sezonu ogrzewczego. Iloczyn współczynników sprawności.

50 W praktyce ogólną sprawność systemu ogrzewania określa się na podstawie sprawności składowych, a więc: wytwarzania ciepła przemiany energii chemicznej paliwa w ciepło przesyłania ciepła ze źródła do odbiorników ciepła (miejsca wykorzystania) wykorzystania ciepła emisji od odbiornika ciepła do powietrza wewnętrznego regulacji dostawy ciepła dopasowania ilości dostarczanego ciepła do chwilowych potrzeb cieplnych budynku/pomieszczenia

51 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia nakładają obowiązek oceny systemu ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego określają kompetencje osób uprawnionych do dokonania oceny i sposób ich szkolenia będą precyzowały metodykę obliczeń i formę/wzór świadectwa są wprowadzane równolegle ze zmianami w prawie budowlanym

52 Ekspert sporządzający świadectwo zbiera informacje dotyczące zastosowanego systemu ogrzewania (identyfikacja) przypisuje współczynniki sprawności czasem dokonuje równieŝ oceny subiektywnej (np. określa stan techniczny urządzeń) określa punkt odniesienia oceny (wskazuje budynek referencyjny) wykonuje obliczenia i nadaje klasę

53 Wartość współczynnika sprawności wytwarzania zaleŝy od konstrukcji urządzenia produkującego ciepło, rodzaju paliwa bądź źródła energii przesyłania zaleŝy od odległości na jaką przesyłane jest ciepło i stopnia izolacji cieplnej instalacji (głównie sieci przewodów)

54 Wartość współczynnika sprawności wykorzystania zaleŝy od rodzaju odbiorników ciepła regulacji zaleŝy od rodzaju instalacji i zastosowanych urządzeń regulacyjnych (regulacja centralna, strefowa, miejscowa) Wartości współczynników sprawności zostały w większości przypadków jednoznacznie określone.

55 Subiektywna ocena eksperta 0,50 0,65 (sprawność wytwarzania kotłów węglowych wyprodukowanych przed 1980 r.) 0,25 0,40 (wytwarzanie, piece kaflowe) 0,92 0,95 (przesył, izolowane przewody) 0,80 0,95 (przesył, sieć osiedlowa) 0,96 0,98 (miejscowa regulacja instalacji c.o.) 0,98 0,99 (regulacja centralna i miejscowa)

56 Charakterystyka energetyczna budynku - pojęcia podstawowe - Budynek referencyjny (WT 2008) Roczne zapotrzebowanie energii w budynku (do ogrzewania i wentylacji), Q H,nd, kwh/rok Roczne zuŝycie energii w budynku (uwzględnia sprawność systemu), Q H, kwh/rok Wskaźnik EP, kwh/m 2 /rok Wskaźnik zintegrowanej oceny energetycznej WZE

57 Budynek referencyjny spełnia aktualne przepisy techniczno-budowlane takie same wymiary i współczynnik kształtu jak budynek/lokal mieszkalny oceniany poszczególne sprawności równe górnej granicy przedziałów ich zmienności sprawność wytwarzania z osobnej tabeli minimalne wartości współczynników sprawności przesyłu, wykorzystania i regulacji

58 Dotychczasowe kryteria oceny poziom komfortu cieplnego koszt inwestycyjny i eksploatacyjny estetyka i łatwość obsługi efektywność energetyczna niezawodność działania poziom zaawansowania rozwiązań wpływ źródła ciepła na środowisko

59 Świadectwo charakterystyki energetycznej (system ogrzewania) identyfikacja systemu ogrzewania obiektu określenie sprawności systemu ogrzewania budynku ocenianego i referencyjnego określenie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji budynku ocenianego i referencyjnego określenie rocznego zuŝycia energii (brutto) do ogrzewania i wentylacji przy normatywnych warunkach uŝytkowania

60 Elementy systemu ogrzewania źródło ciepła: nośnik energii (sieć miejska, paliwo gazowe/płynne, węgiel, biomasa, energia elektryczna, energia odnawialna); rodzaj/konstrukcja źródła (kocioł, wymiennik, pompa ciepła) odbiorniki ciepła: grzejniki (ogniwowe, płytowe, konwektory, płaszczyznowe); rodzaj czynnika grzewczego (woda, powietrze, energia elektryczna)

61 Elementy systemu ogrzewania sieć przewodów: stopień izolacji cieplnej, lokalna sieć osiedlowa, ogrzewanie mieszkaniowe, ogrzewanie miejscowe rodzaj instalacji: centralna (regulacja pogodowa, strefowa, miejscowa); miejscowa (np. elektryczne grzejniki bezpośrednie); bezwładność regulacji (piece akumulacyjne, odbiorniki promieniujące, konwekcyjne lub konwektorowe)

62 Obliczenie rocznego zapotrzebowania na ciepło i zuŝycia energii metoda bilansów miesięcznych od września do maja, jeśli dodatnia wartość zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji róŝnica w okresie miesięcznym strat i zysków ciepła z uwzględnieniem współczynnika wykorzystania zysków ciepła

63 Zakończenie Dyrektywa = instrument realizacji celów Unii (redukcja zuŝycia energii, redukcja emisji CO 2, wzrost bezpieczeństwa energetycznego) Systematyka w zakresie klasyfikacji energetycznej budynków/lokali mieszkalnych Promocja systemów o wysokiej efektywności energetycznej i źródeł odnawialnych Brak ostatecznej wersji Rozporządzenia, nadal nie ustalono metodyki obliczeń

64 Dziękuję za uwagę.

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu ogrzewania budynku

Ocena systemu ogrzewania budynku Ocena systemu ogrzewania budynku System ogrzewania budynku można oceniać wg różnych kryteriów: poziom komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach, koszt inwestycyjny i eksploatacyjny, estetyka i łatwość

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewania (cz. 2)

Instalacje ogrzewania (cz. 2) dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Instalacje ogrzewania (cz. 2) 5 Systemy ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Potencjalne pytania dla studentów na egzamin z ogrzewnictwa część 1

Potencjalne pytania dla studentów na egzamin z ogrzewnictwa część 1 Potencjalne pytania dla studentów na egzamin z ogrzewnictwa część 1 Każdy student zna trud egzaminów i wie, że bez odpowiedniego przygotowania ciężko je zdać. Aby Wam ulżyć w trudach nauki, chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wiadomości wstępne Paliwa energetyczne i spalanie Straty ciepła pomieszczeń Systemy ogrzewania Kotły

Spis treści Wiadomości wstępne Paliwa energetyczne i spalanie Straty ciepła pomieszczeń Systemy ogrzewania Kotły Spis treści 1. Wiadomości wstępne....................................................... 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie............................................... 11 2.1. Co to są paliwa?.......................................................

Bardziej szczegółowo

Systemy ogrzewania. 1 Wprowadzenie. 2 Zarys higienicznych podstaw ogrzewania. 2.1 Wymiana ciepła z otoczeniem. dr inŝ.

Systemy ogrzewania. 1 Wprowadzenie. 2 Zarys higienicznych podstaw ogrzewania. 2.1 Wymiana ciepła z otoczeniem. dr inŝ. dr inŝ. Paweł Kędzierski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Systemy ogrzewania 1 Wprowadzenie Zadaniem instalacji ogrzewczych jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu ogrzewania budynku

Ocena systemu ogrzewania budynku dr inŝ. Paweł Kędzierski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena systemu ogrzewania budynku System ogrzewania budynku moŝna oceniać

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE OGRZEWANIE

CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE urządzenie, którego zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia znajdującego się w pewnej odległości od źródła ciepła oraz w którym istnieje możliwość wyraźnego wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewania (cz. 1)

Instalacje ogrzewania (cz. 1) dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Wprowadzenie Instalacje ogrzewania (cz. 1)

Bardziej szczegółowo

Od źródła do Odbiorcy

Od źródła do Odbiorcy Od źródła do Odbiorcy Mgr inŝ. Andrzej Jurkiewicz Produkujemy energię cieplną Spaliny c.o./cwu paliwo kocioł komin Przesył (rurociągi) węzeł odŝuŝlanie Popiół/ kondensat Kotły śeliwne, stalowe, aluminiowe,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Od Redakcji 11 Recenzja 12 1. Wykaz oznaczeń 13 2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków 16 2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 16 2.1.1. Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/3 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Grzejniki aluminiowe

Grzejniki aluminiowe Grzejniki aluminiowe I AKCESORIA gdy potrzebujesz ciepła... Grzejniki aluminiowe CO Warto wiedzieć Nie zasłaniaj grzejników - zasłonięte czy zabudowane grzejniki muszą mieć wyższą temperaturę, by dostarczać

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

S-00.02 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Budowa Hali Sportowej 1

S-00.02 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Budowa Hali Sportowej 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.03 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej Budowa Hali Sportowej 1 Spis treści 1. Źródła ciepła... 3 1.1. Kotłownia i magazyn oleju opałowego... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU I SPRAWNOŚCI ELEMENTÓW W SYSTEMU GRZEWCZEGO OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I ZAOPATRZENIA

OCENA STANU I SPRAWNOŚCI ELEMENTÓW W SYSTEMU GRZEWCZEGO OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I ZAOPATRZENIA SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIE DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I ZAOPATRZENIA W CIEPŁĄ WODĘ część 1 OCENA STANU I SPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/6 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie Energooszczędność w budownictwie Jerzy Żurawski* ) cz. 8 Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu grzewczego

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Nazwa obiektu Adres obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno szatniowym 41-940 Piekary Śląskie ul. Drzymały dz.nr 4272/325 i 758/325 3 Piekary

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne)

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne) RODZAJE OGRZEWAŃ Ogrzewania (grawitacyjne) powietrzne 1 kocioł, 2 komin, 3 dopływ powietrza zewnętrznego, 4 kanał nawiewny, 5 dopływ powietrza ciepłego do pomieszczeń, 6 usuwanie powietrza ochłodzonego

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz 5. Strona tytułowa CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. WaŜne z projektem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238)

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Rodzaje budynków, których dotyczy ustawa: Budynki mieszkalne (o dowolnym rodzaju

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr..

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/5 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Instalacja grzewcza

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Instalacja grzewcza OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 6/2014 INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA Instalacja grzewcza w budynkach szpitalnych W ramach centralnego ogrzewania, ze względu na rodzaj czynnika grzejnego, wyróżnia się instalacje

Bardziej szczegółowo

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA"

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - AGATKA P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA" Częśd 1. Obliczenia ekonomiczno-energetyczne dla zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła

Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Przyszłe uwarunkowania i trendy w technice budowlanej Poprawa standardów

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie pompą ciepła

Chłodzenie pompą ciepła Chłodzenie pompą ciepła W upalne dni doceniamy klimatyzację, w biurach i sklepach jest już niemal standardem. Również w domach jedno i wielorodzinnych coraz częściej stosowane jest chłodzenie pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Konstrukcja budynku-nowoczesna i funkcjonalna, bez podpiwniczenia. Dach czterospadowy. WAŻNE DO 18 Września 2022 NUMER ŚWIADECTWA 2/09/12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZałoŜeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w śorach

Załącznik nr 2 do ZałoŜeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w śorach Załącznik nr 2 do ZałoŜeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w śorach PROPONOWANE PREFEROWANE UKŁADY FUNKCJONALNE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH DLA POTRZEB TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW I LOKALI W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo