Informacja o wynikach kontroli postępowań urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o wynikach kontroli postępowań urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe"

Transkrypt

1 N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW KBF /2011 Nr ewid. 21/2012/P11024/KBF Informacja o wynikach kontroli postępowań urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe W a r s z a w a, m a j r.

2 Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Waldemar Długołęcki Akceptuję: Wojciech Misiąg Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Zatwierdzam: Jacek Jezierski Prezes Najwyższej Izby Kontroli dnia: maja 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa tel./fax:

3 Spis treści Wprowadzenie Założenia kontroli Podsumowanie wyników kontroli Ocena kontrolowanej działalności Uwagi końcowe i wnioski Informacje szczegółowe Uwarunkowania Wyniki kontroli Działania nadzorcze i kontrolne Ministra Finansów Skuteczność ujawniania przypadków naruszenia przepisów prawa, stanowiących przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz terminowość przekazywania informacji o powyższych zdarzeniach do odpowiednich komórek organizacyjnych Wykorzystanie informacji o przypadkach naruszenia przepisów podatkowych w postępowaniach karnych skarbowych Prawidłowość stosowania przepisów prawa i procedur wewnętrznych w prowadzonych postępowaniach karnych skarbowych Postępowania w trybie mandatowym Informacje dodatkowe Organizacja i metodyka kontroli Działania podjęte po zakończeniu kontroli Załączniki... 35

4 Wprowadzenie Wprowadzenie Kontrola P/11/024 Postępowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe została przeprowadzona z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z planem pracy NIK na 2011 r. Poprzednią tego rodzaju kontrolę NIK przeprowadziła w 2002 r. w urzędach skarbowych 1. Badania wykazały, że kontrolowane urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej, niezależnie od wymierzania należnych podatków, skuteczniej niż w poprzednich okresach stosowały wobec podatników naruszających przepisy podatkowe sankcje karne przewidziane w ustawie z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (kks) 2. Głównym źródłem informacji o naruszeniach przepisów podatkowych, stanowiących przestępstwa i wykroczenia skarbowe są ustalenia kontroli podatkowych. Ustalenie osób odpowiedzialnych i wyjaśnienie okoliczności popełnienia czynu powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie i z poszanowaniem obowiązujących procedur. Świadczy to bowiem o skuteczności organów państwa. Zagrożenie karne działa prewencyjnie i wpływa na podnoszenie dyscypliny podatkowej. Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzonej w 2010 r. kontroli prawidłowości postępowań kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe i skarbowe ustaliła, że w latach i w I półroczu 2010 r. ponad połowa kontroli podatkowych zakończyła się stwierdzeniem nieprawidłowości. Należne podatki wynikające z wydanych decyzji pokontrolnych i złożonych przez podatników korekt w PIT, CIT i VAT wyniosły w badanym okresie 5,6 mld zł 3. Kontrole poboru podatku dochodowego od osób prawnych (w 2008 r.) 4 i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (w 2009 r.) 5 wykazały, że wielu podatników nie przestrzega obowiązku terminowego składania deklaracji podatkowych. Obecna kontrola ujawniła problem systemowy, dotyczący dopuszczalności wszczynania postępowań karnych skarbowych na podstawie art. 54 kks przeciwko osobom, którym wymierzono zryczałtowany 75% podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 6 w związku z uzyskiwaniem dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (str. 10, str. 21). 1 Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w Informacji o wynikach kontroli realizacji przez urzędy skarbowe zadań w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, Nr ewidencyjny 17/2003/P/02/017/KBF, marzec 2003 r. 2 Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm. 3 Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w Informacji o wynikach kontroli prawidłowości postępowań kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, Nr ewidencyjny 46/2011/P10024/KBF, kwiecień 2011 r. 4 Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w Informacji o wynikach kontroli poboru podatku dochodowego od osób prawnych, Nr ewidencyjny 66/2009/P/08024/KBF, maj 2009 r. 5 Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w Informacji o wynikach kontroli poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, Nr ewidencyjny 18/2010/P09024/KBF, kwiecień 2010 r. 6 Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. 4

5 Założenia kontroli 1. Założenia kontroli Cel kontroli Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej w zakresie postępowań w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz ocena sprawowania nadzoru nad podległymi organami przez Ministra Finansów. Podstawa prawna, kryteria, standardy kontroli Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 7 z uwzględnieniem kryteriów legalności i rzetelności 8. NIK dokonała oceny działalności jednostek poddanych kontroli według jednolitych mierników (prawidłowość i skuteczność postępowania) oraz czterostopniowej skali (ocena pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocena negatywna). Zakres przedmiotowy kontroli Przedmiotem kontroli było zbadanie ujawniania przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej (inspektorów kontroli skarbowej) naruszania przez podatników przepisów podatkowych stanowiących przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz wykorzystywania ich w postępowaniach karnych skarbowych. Zbadano aktywność pozyskiwania informacji o przypadkach naruszenia przepisów, szybkość przekazywania ich do komórek ds. karnych skarbowych, termin i zakres ich wykorzystania w prowadzonych postępowaniach. Zbadano również prawidłowość prowadzonych postępowań karnych skarbowych, w szczególności pod względem przestrzegania przepisów prawa i procedur wewnętrznych, a także czy słusznie i w uzasadnionych przypadkach odstępowano od wszczęcia postępowania. Sprawdzano, czy wobec sprawców są stosowane jednolite kryteria. Przedmiotem kontroli były również działania Ministra Finansów w zakresie określenia celów i zadań podległych jednostek, analizowania efektów ich pracy, kontroli prawidłowości postępowania, działań podejmowanych w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk. 7 Dz.U. z 2012 r., poz Kryteria stosowane w kontroli zgodności, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Kontroli INTOSAI (ISSAI). W praktyce zastosowanie znalazły kryteria legalności i rzetelności. 5

6 Założenia kontroli Zakres podmiotowy kontroli Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Finansów, w siedmiu urzędach kontroli skarbowej (44% populacji) oraz w 14 urzędach skarbowych (3,5% populacji), na terenie siedmiu województw. Wykaz skontrolowanych jednostek zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Okres objęty kontrolą Badaniami objęto 2010 rok oraz I półrocze 2011 r. 6

7 Podsumowanie wyników kontroli 2. Podsumowanie wyników kontroli 2.1. Ocena kontrolowanej działalności Ocena ogólna Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie postępowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe, pomimo stwierdzonych uchybień. Skontrolowane urzędy wykonywały zgodnie z prawem zadania będące przedmiotem kontroli. Stanowisko urzędów było podtrzymywane przez sądy, które tylko w pojedynczych przypadkach umarzały postępowania przygotowawcze lub uchylały nałożone mandaty. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w części skontrolowanych podmiotów nie wpłynęły na możliwość wymiaru podatków i tylko w nielicznych przypadkach przyczyniły się do przedawnienia czynów zagrożonych sankcjami karnymi z Kodeksu karnego skarbowego. Ocenę kontrolowanej działalności uzasadniają poniższe ustalenia: 1. Pracownicy urzędów skarbowych i inspektorzy kontroli skarbowej (w urzędach kontroli skarbowej) prawidłowo wykonywali zadania w zakresie ujawniania przypadków naruszenia przepisów podatkowych i przekazywania zawiadomień do komórek organizacyjnych prowadzących postępowania karne skarbowe. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie niepodejmowania działań dyscyplinujących w stosunku do podatników niewywiązujących się z obowiązku terminowego złożenia deklaracji podatkowych i płatników zalegających z wpłatą pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych. 1.1.Kilkumiesięczne opóźnienia w przekazywaniu zawiadomień dotyczących naruszenia przepisów podatkowych stwierdzono w dwóch z 14 kontrolowanych urzędów skarbowych. Nie miały one wpływu na wymiar i egzekucję należnych podatków i nie spowodowały przedawnienia ścigania czynów, stanowiących przestępstwa skarbowe (str. 15). W połowie skontrolowanych urzędów skarbowych nie monitorowano rzetelnie składania deklaracji podatkowych 9, a postępowanie wobec części podatników nie przestrzegających obowiązku terminowego rozliczenia się z zobowiązań było niewystarczające i niekonsekwentne. Ponadto w pięciu urzędach skarbowych wystąpiły opóźnienia w przekazywaniu zawiadomień do komórki karnej skarbowej o płatnikach zalegających z wpłatą pobranego podatku dochodowego od osób 9 Zgodnie z art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, przez deklaracje rozumie się również zeznania podatkowe do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. 7

8 Podsumowanie wyników kontroli fizycznych, w tym płatników zalegających na znaczne kwoty. Sprawcy nie byli niezwłocznie pociągani do odpowiedzialności przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym. Powyższe zaniedbania NIK ocenia jako nierzetelne wykonywanie zadań przez te urzędy (str ) Inspektorzy kontroli skarbowej w większości przypadków prawidłowo i bez zbędnej zwłoki zawiadamiali oddziały postępowań przygotowawczych o ustaleniach kontroli podatkowej, wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Na siedem kontrolowanych jednostek, nieprawidłowości stwierdzono w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie, w którym z opóźnieniem w stosunku do terminu ustalonego przez Dyrektora UKS przekazano do Oddziału postępowań przygotowawczych zawiadomienia o naruszeniu przepisów w 12 sprawach na 55 zbadanych, a w jednej sprawie do czasu kontroli NIK nie przekazano zawiadomienia (str. 19). 2.Kontrolowane organy postępowania przygotowawczego prawidłowo wykorzystywały zawiadomienia o przypadkach naruszenia przepisów podatkowych w postępowaniach karnych skarbowych. 2.1.W urzędach skarbowych rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystywane były zawiadomienia o przypadkach naruszenia przepisów podatkowych w postępowaniach karnych skarbowych. Opóźnienia we wszczynaniu postępowań przygotowawczych w czterech urzędach skarbowych na 14 skontrolowanych były spowodowane najczęściej oczekiwaniem na wydanie prawomocnej decyzji podatkowej 10. Nie stwierdzono, by w wyniku zwłoki we wszczęciu postępowania przygotowawczego nastąpiło przedawnienie ścigania czynów stanowiących przestępstwo skarbowe (str. 19). 2.2.Zwłokę we wszczęciu postępowań przygotowawczych w stosunku do daty wpływu wniosku do komórki postępowania przygotowawczego stwierdzono natomiast we wszystkich siedmiu kontrolowanych urzędach kontroli skarbowej. W poszczególnych sprawach opóźnienie sięgało nawet kilkunastu miesięcy. W przeważającej części było to spowodowane trwającymi postępowaniami odwoławczymi, postępowaniem przed sądami administracyjnymi, czy prowadzeniem dodatkowego postępowania dowodowego. W razie zbliżającego się terminu przedawnienia karalności, dochodzenia były wszczynane bez względu na brak ostatecznej decyzji wymiarowej 11 (str. 20). 10 Zgodnie z art. 303 kpk do wszczęcia postępowania wystarczy uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, a także wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody nastąpi w toku postępowania przygotowawczego (art pkt 1 i pkt 4 kpk). 11 Por. przypis 11. 8

9 Podsumowanie wyników kontroli 3. W urzędach skarbowych i urzędach kontroli skarbowej postępowania przygotowawcze były prowadzone prawidłowo, a nieprawidłowości wystąpiły sporadycznie. 3.1.Postępowania przygotowawcze w urzędach skarbowych prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieliczne uchybienia dotyczyły nieznacznego przekroczenia terminu przekazania aktów oskarżenia i wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności do sądu (str. 22). 3.2.NIK oceniła pozytywnie prowadzenie postępowań przygotowawczych w urzędach kontroli skarbowej. Nieliczne nieprawidłowości nie wpłynęły na ogólną ocenę wykonywanych zadań. W UKS w Krakowie z powodu zagubienia akt postępowanie przygotowawcze zostało umorzone w związku z przedawnieniem karalności czynu. W sprawie nie nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnych. Z powodu długotrwałego postępowania dotyczącego wymiaru podatku, postępowania odwoławczego i przed sądami administracyjnymi przedawnieniu uległo pięć postępowań karnych skarbowych wszczętych w UKS Wrocław w latach i jedno wszczęte w 2010 r. Ich przedmiotem były uszczuplenia podatków za lata na łączną kwotę 8.498,8 tys. zł (str. 25). 3.3.Urzędy kontroli skarbowej prawidłowo postępowały z wnioskami podatników o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Stwierdzono jednak, że UKS w Warszawie skierował do sądu dwa wnioski o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, pomimo że sprawcy nie uregulowali uszczuplonych należności publicznoprawnych, czyli nie spełnili warunku określonego art pkt 1 kks. Postępowanie to było nielegalne i nierzetelne. Także UKS we Wrocławiu skierował do sądu wniosek podatnika, pomimo że nie dokonał on w całości zwrotu dotacji. Wniosek ten został oddalony przez sąd (str. 26). 4. Naczelnicy urzędów skarbowych i inspektorzy kontroli skarbowej prawidłowo odstępowali od stosowania sankcji karnych w przypadkach dozwolonych przez ustawę kks, stosując wobec sprawców jednakowe kryteria. Poprawnie stosowali przepis art. 16 kks dotyczący instytucji czynnego żalu, a także przepis 16a kks, wyłączający karanie, gdy podatnik w wyniku kontroli podatkowej złożył korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i niezwłocznie lub w wyznaczonym terminie uiścił uszczuploną należność. Nieliczne nieprawidłowości dotyczyły bezczynności urzędu w przypadkach braku wpłaty zaległości w wyznaczonym terminie, np. gdy podatnik zaprzestał spłacania rat, w sytuacji gdy wobec innych podatników podejmowano przewidziane prawem działania (str. 24 i 27). 5. W urzędach skarbowych i w urzędach kontroli skarbowej postępowania mandatowe prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymierzone kary mieściły się w granicach określonych ustawowo i nie były nadmiernie surowe. Za podobne czyny wymierzano grzywny w zbliżonej wysokości. 9

10 Podsumowanie wyników kontroli Nieprawidłowości dotyczyły opóźnień w wystawianiu tytułów wykonawczych na należności z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi w sześciu z 14 kontrolowanych urzędów skarbowych i we wszystkich siedmiu skontrolowanych urzędach kontroli skarbowej, a także zwłoki w podejmowaniu czynności egzekucyjnych w ośmiu urzędach skarbowych. Zdaniem NIK, opóźnienia te miały wpływ na rozmiar zaległości z tytułu niezapłaconych grzywien. Na 30 czerwca wartość nieuiszczonych mandatów w 14 kontrolowanych urzędach skarbowych wynosiła 282 tys. zł. W siedmiu kontrolowanych UKS kwota nieuiszczonych grzywien wynosiła 1.677,6 tys. zł, w tym z mandatów nałożonych przez inspektorów kontroli skarbowej w poprzednich latach - 929,3 tys. zł (str. 27, 29). 6. Minister Finansów prawidłowo określił cele, kierunki i zadania izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej w zakresie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Analizował również efekty i poprawność wykonania zadań (str. 13). Stwierdzone uchybienie polegało na niejednolitym ujmowaniu danych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej w sprawozdaniu MS-P2 z czynności dochodzeniowo-śledczych. Na przełomie 2011 r. i 2012 r. ujednolicone zostały zasady sporządzania sprawozdania (str. 14). W wyniku 22 kontroli sformułowano następujące oceny jednostkowe: w jednym urzędzie kontroli skarbowej i w trzech urzędach skarbowych oceny pozytywne, w Ministerstwie Finansów, czterech urzędach kontroli skarbowej i w sześciu urzędach skarbowych oceny pozytywne pomimo stwierdzonych uchybień, w dwóch urzędach kontroli skarbowej i w pięciu urzędach skarbowych oceny pozytywne pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Żadna z kontrolowanych jednostek nie otrzymała oceny negatywnej Uwagi końcowe i wnioski Wyniki kontroli w UKS w Krakowie wskazały na występowanie wątpliwości co do dopuszczalności wszczynania postępowań karnych skarbowych na podstawie art. 54 kks przeciwko osobom, którym wymierzono zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 12 (w związku z uzyskiwaniem dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach). 12 Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. 10

11 Podsumowanie wyników kontroli Istnieje sprzeczność stanowisk Sądu Najwyższego 13 i sądów powszechnych, które umarzają wszczęte dochodzenia w tych sprawach ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego 14 o braku kolizji obu wymienionych przepisów i ich zgodności z art. 2 Konstytucji RP (str. 21). Minister Finansów, po uzyskaniu stanowiska Prokuratury Generalnej, powinien ustalić dalszy tok postępowania co do dopuszczalności stosowania sankcji karnych skarbowych z art. 54 kks przeciwko podatnikom, którym wymierzono na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów niemających pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (str. 21). Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na potrzebę podjęcia przez Ministra Finansów działań zmierzających do: 1. wyegzekwowania od podległych organów bezzwłocznego wykonywania kar grzywien wymierzonych w postępowaniach mandatowych, w szczególności nałożonych przez inspektorów kontroli skarbowej, 2. wyegzekwowania od urzędów skarbowych rzetelnego monitorowania składania deklaracji podatkowych, 3. wyegzekwowania od urzędów skarbowych pociągania do odpowiedzialności płatników, zalegających z wpłatą pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych. 13 Wyrok Sądu Najwyższego z 10 czerwca 2009 r., sygn. II KK 20/09 (OSNKW 2009/11/95) i Wyrok Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. sygn. V KK 340/11 14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt P 90/08 (Dz.U. z 2011 r. Nr 87, poz. 493). 11

12 Informacje szczegółowe 3. Informacje szczegółowe 3.1. Uwarunkowania Zgodnie z art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych 15 do zakresu działania urzędów skarbowych, należy prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego 16 oraz Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z art i art ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 17 (kks), urząd skarbowy jest finansowym organem postępowania przygotowawczego. Czynności procesowe urzędów skarbowych wykonują (art kks) upoważnieni przez naczelnika urzędu pracownicy wydzielonych organizacyjnie komórek (stanowisk) karnych skarbowych (oskarżyciele skarbowi). Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej 18 inspektorzy kontroli skarbowej, będący na podstawie art i art kks finansowymi organami postępowania przygotowawczego, prowadzą postępowania przygotowawcze, w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i Kodeksu karnego skarbowego w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli skarbowej. Organy te mogą wszcząć postępowanie przygotowawcze w sprawach nienależących do ich właściwości. Po zabezpieczeniu dowodów sprawy przekazywane są właściwemu organowi. W strukturze urzędów kontroli skarbowej wyodrębniono komórki organizacyjne postępowań przygotowawczych, które realizują zadania związane z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach ujawnionych w kontroli skarbowej, postępowań mandatowych oraz z występowaniem inspektorów kontroli skarbowej przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego. Komórki te współpracują z innymi organami, w szczególności z organami ścigania w celu zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości. Dla finansowych organów postępowania przygotowawczego podstawowym źródłem informacji o naruszeniach przepisów podatkowych, stanowiących przestępstwa i wykroczenia skarbowe, są ustalenia kontroli podatkowych, a także wyniki własnych 15 Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz ze zm. 16 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.). 17 Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm. 18 Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm. 12

13 Informacje szczegółowe analiz, z których wynika, że podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył zeznania lub nie zapłacił podatku. Inspektorzy kontroli skarbowej wszczęli w 2010 r postępowań 19, tj. o 19,2% więcej niż w roku poprzednim. Zakończonych zostało w tym okresie postępowań, tj. o 20,0% więcej niż w 2009 r. Do sądu z aktem oskarżenia skierowanych zostało 755 spraw (w 2009 r. 737 spraw). Skierowano również do sądu wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w 1806 sprawach (wzrost o 8,0% w 2010 r. w stosunku do 2009 r.). Nałożono mandaty karne, tj. o 46,2% więcej niż w 2009 r. W 2010 r. w sprawach ujawnionych w zakresie działania urzędów skarbowych oskarżyciele skarbowi wszczęli postępowań przygotowawczych 20. Oznaczało to wzrost w stosunku do roku 2009 o 11,0%. Wzrosła także liczba zakończonych postępowań (31.078), tj. o 10,4% spraw w stosunku do poprzedniego roku. Do sądu z aktem oskarżenia skierowano spraw, tj. o 21,7% więcej niż w 2009 r. W 6795 sprawach skierowano do sądu wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (spadek o 12,3%). Ponadto nałożono mandatów karnych 21 (spadek o 3%). W okresie objętym kontrolą stwierdzono, że zbieg sankcji stosowanych w polskim prawie podatkowym z sankcjami przewidzianymi w Kodeksie karnym skarbowym stwarzał trudności w prowadzeniu postępowań karnych skarbowych (str. 21). Charakterystyka stanu prawnego stanowi załącznik nr Wyniki kontroli Działania nadzorcze i kontrolne Ministra Finansów Minister Finansów prawidłowo określił cele, kierunki i zadania izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej w zakresie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Analizował również efekty i poprawność wykonania zadań. W Departamencie Administracji Podatkowej sporządzano analizy realizacji wytycznych zawartych w zadaniach dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie spraw karnych skarbowych za lata Wyniki analiz i stosowne zalecenia zostały przekazane dyrektorom izb skarbowych. 19 Dane na podstawie rocznego sprawozdania MS-P2 z czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli publicznych i Informacji dotyczącej postępowań mandatowych w urzędach kontroli skarbowej. 20 Dane na podstawie rocznego sprawozdania SK dotyczącego postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Sprawozdanie to jest sporządzane później niż sprawozdanie MS- P2 z czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli publicznych i zostało skorygowane przez izby skarbowe. 21 Dane na podstawie rocznej Informacji o postępowaniach mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe, Ministerstwo Finansów, Departament Administracji Podatkowej. 13

14 Informacje szczegółowe W okresie objętym kontrolą realizacja zadań w zakresie spraw karnych skarbowych nie była przedmiotem kontroli Ministerstwa Finansów w urzędach skarbowych. Kontrole podległych urzędów skarbowych w tym zakresie przeprowadziły wszystkie Izby Skarbowe. Izba Skarbowa w Zielonej Górze skontrolowała wszystkie podległe urzędy, pozostałe Izby Skarbowe przeprowadziły rocznie od 1 do 11 kontroli działania komórek ds. karnych skarbowych. Rzetelnie były monitorowane efekty działania inspektorów kontroli skarbowej. Analizy danych z kwartalnych sprawozdań były podstawą formułowania ocen i zaleceń dla dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Kontrole wybranych zagadnień z postępowań karnych skarbowych przeprowadzone przez Departament Kontroli Skarbowej w 2010 r. i I półroczu 2011 r. w urzędach kontroli skarbowej (ogółem 10) wpłynęły dyscyplinująco na wykonywanie zadań przez inspektorów kontroli skarbowej 22. Stwierdzone przez NIK uchybienie polegało na niejednolitym ujmowaniu danych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej w sprawozdaniu MS-P2 z czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli publicznych. Urzędy skarbowe sporządzały sprawozdanie MS-P2 w oparciu o wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości z 2002 r. a urzędy kontroli skarbowej posługiwały się instrukcją, opracowaną przez Departament Kontroli Skarbowej w 2007 r. Urzędy skarbowe w liczbie stwierdzonych przestępstw nie wykazywały spraw rozpatrzonych w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Przy zbiegu wielu czynów w jednym postępowaniu wykazywały wszystkie naruszone przepisy Kodeksu karnego skarbowego, a w przypadku umorzenia postępowania wykazywały także osoby, co do których sąd warunkowo umorzył postępowanie. Urzędy kontroli skarbowej w liczbie stwierdzonych przestępstw uwzględniały czyny w sprawach zakończonych w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Przy zbiegu czynów w jednym postępowaniu wykazywały tylko czyn zagrożony ustawowo karą najsurowszą oraz nie wykazywały osób, co do których sąd warunkowo umorzył postępowanie. Niespójne zasady sporządzania sprawozdania powodowały, że w takich samych stanach faktycznych wykazywano różne dane. Przyczyną był brak koordynacji pracy departamentów Ministerstwa Finansów nadzorujących organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Stan ten występował już przed okresem objętym kontrolą NIK. NIK ocenia pozytywnie sposób przygotowania i prowadzenie przez urzędy kontroli skarbowej wzmożonych kontroli w okresach i miejscach zwiększonej aktywności podmiotów gospodarczych. W 2011 r. została przeprowadzona przez urzędy kontroli skarbowej, we współpracy z izbami skarbowymi i urzędami skarbowymi, kontrola 22 Nieprawidłowości w działaniu komórki prowadzącej postępowania przygotowawcze stwierdzono w jednym urzędzie, w związku z tym przekazano dyrektorowi urzędu stosowne zalecenia. 14

15 Informacje szczegółowe przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków rejestrowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz przestrzegania innych przepisów podatkowych 23. Sprzyjało to eliminowaniu przypadków nieuczciwego działania przedsiębiorców i poprawie dyscypliny podatkowej. Także podsumowania tzw. akcji mandatowych były przedmiotem narad dyrektorów urzędów kontroli skarbowej z kierownictwem Departamentu Kontroli Skarbowej Skuteczność ujawniania przypadków naruszenia przepisów prawa, stanowiących przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz terminowość przekazywania informacji o powyższych zdarzeniach do odpowiednich komórek organizacyjnych NIK pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, skuteczność ujawniania przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz terminowość przekazywania informacji o powyższych zdarzeniach do komórek organizacyjnych, prowadzących postępowania karne skarbowe. Urzędy skarbowe W kontrolowanych urzędach skarbowych, w większości przypadków rzetelnie i bez zbędnej zwłoki przekazywano do stanowisk ds. karnych skarbowych zawiadomienia o przypadkach naruszenia przepisów podatkowych ujawnionych w trakcie kontroli podatkowych 24. Następowało to niezwłocznie po zakończeniu kontroli i zatwierdzeniu jej wyników w systemie informatycznym lub zgodnie z wewnętrznymi procedurami, po zakończeniu postępowania w sprawie wymiaru podatku (wydaniu lub uprawomocnieniu się decyzji wymiarowych). Kilkumiesięczne opóźnienia stwierdzono w dwóch urzędach skarbowych 25, a występujące sporadycznie w trzech 26. W żadnym przypadku nie spowodowały one przedawnienia ścigania czynów, stanowiących przestępstwa skarbowe. Nieliczne przypadki przedawnienia wykroczeń skarbowych 27 były niezawinione, gdyż czyny te zostały ujawnione przez kontrolę podatkową już po upływie rocznego terminu przedawnienia. 23 Akcja weź paragon. 24 Przekazywanie zawiadomień o ujawnionych w kontroli podatkowej przypadkach naruszenia przepisów podatkowych zbadano na podstawie raportów o wynikach kontroli podatkowych i złożonych wnioskach do komórki karnej skarbowej oraz na próbie 15 kontroli zakończonych stwierdzeniem nieprawidłowości (6% populacji), w tym 5 o najwyższych kwotach ustaleń (uszczuplenia podatkowego) i 10 wybranych losowo. W niektórych urzędach badanie przeprowadzono na liczniejszej próbie (np. US w Kędzierzynie-Koźlu zbadano 30 spraw, tj. 13,5% populacji). 25 W US Kraków-Podgórze i w Drugim US w Toruniu. 26 W US w Pruszkowie, Radomsku, w Ostrowcu Świętokrzyskim 27 Zgodnie z art kks, czyn polegający na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej stanowi wykroczenie skarbowe, jeżeli kwota uszczuplona lub narażona na uszczuplenie nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. 15

16 Informacje szczegółowe Nieprawidłowości stwierdzono w US Kraków-Podgórze, w którym komórki wymiarowe Urzędu z opóźnieniem przekazały do stanowiska ds. karnych skarbowych 9 z 15 badanych zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego i uszczupleniu podatku na kwotę ogółem 114,6 tys. zł, w tym pięć zawiadomień po upływie dni od dnia, w którym decyzje wymiarowe na kwotę 46,8 tys. zł stały się ostateczne. Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym, jeżeli czyn polega na uszczupleniu należnych podatków, komórki wymiarowe Urzędu powinny przekazać zawiadomienie do stanowiska ds. karnych skarbowych niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji podatkowych. Także w Drugim US w Toruniu ze zwłoką przekazano do stanowiska ds. karnych skarbowych 7 z 15 badanych zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego i uszczupleniu należnego podatku na kwotę ogółem 2.530,2 tys. zł, w tym dwóch zawiadomień po upływie 151 i 268 dni od uprawomocnienia się decyzji wymiarowych na kwotę 130,1 tys. zł. Zwłoka była spowodowana opóźnieniami w przepływie informacji pomiędzy komórkami Urzędu po zmianie jego struktury organizacyjnej. NIK zwraca uwagę, że do złożenia zawiadomienia do komórki ds. karnych skarbowych wystarczy nieostateczna decyzja organu pierwszej instancji stwierdzająca nieprawidłowości w zakresie zobowiązań podatkowych. W wyniku kontroli NIK, w celu przyśpieszenia obiegu informacji, w US w Pruszkowie i w Drugim US w Toruniu zmieniono instrukcje postępowania i współpracy komórek organizacyjnych. W zakresie monitorowania składania deklaracji podatkowych w każdym urzędzie skarbowym sprawdzano, czy i kiedy wykonywane były raporty o niezłożonych deklaracjach za 2009 i 2010 r. oraz o deklaracjach złożonych z opóźnieniem. Na podstawie losowo wybranej próby 20 przypadków niezłożenia deklaracji i 20 deklaracji złożonych z opóźnieniem sprawdzono, czy i jakie czynności podjęto wobec podatników, którzy nie wywiązali się z obowiązku terminowego złożenia deklaracji oraz czy i kiedy przekazano stosowne zawiadomienia do komórki karnej skarbowej. W siedmiu kontrolowanych urzędach skarbowych rzetelnie monitorowano składanie deklaracji podatkowych. Ustalano podatników, którzy nie złożyli deklaracji podatkowych oraz podatników, którzy złożyli deklaracje z opóźnieniem w stosunku do ustawowego terminu. Przeprowadzano czynności sprawdzające i wyjaśniające z udziałem podatnika. Sporządzano stosowne zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa podatkowego do komórki karnej skarbowej, stosując jednolite kryteria 28. W wyniku podjętych działań w US w Ostrowcu Świętokrzyskim i w US w Skarżysku Kamiennej poprawiła się dyscyplina składania deklaracji podatkowych. Liczba brakujących zeznań rocznych za 2010 r. oraz zeznań rocznych złożonych z 28 Zgodnie z wewnętrznymi procedurami, zazwyczaj nie kierowano zawiadomień do komórki karnej skarbowej w przypadku nieznacznych opóźnień (najczęściej do 3 dni) oraz gdy z deklaracji nie wynikała kwota do wpłaty. 16

17 Informacje szczegółowe opóźnieniem zmniejszyła się w porównaniu do 2009 r. odpowiednio o 15% i o 13%, a w US w Skarżysku-Kamiennej o 33% zmniejszyła się także liczba złożonych z opóźnieniem deklaracji miesięcznych na podatek VAT. Nieprawidłowości lub uchybienia w zakresie monitorowania składania deklaracji podatkowych stwierdzono w połowie kontrolowanych urzędów. Polegały one na wielomiesięcznych opóźnieniach i przypadkach nieprzekazania zawiadomień, co stwierdzono na badanej próbie spraw w US w Radomsku, Kędzierzynie-Koźlu, w US w Piotrkowie Trybunalskim i w US w Otwocku (w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych), a w pojedynczych przypadkach także w US Kraków-Podgórze. Postępowanie wobec niesolidnych podatników było często niewystarczające i niekonsekwentne. Na przykład w US w Kędzierzynie-Koźlu nie sporządzono zawiadomień do komórki ds. karnych skarbowych o 143 podatnikach, którzy nie zareagowali na wezwanie Urzędu i nie złożyli zeznań za 2009 r. do końca 2010 r. W Drugim US w Bydgoszczy, do czasu kontroli NIK (do dnia 30 września 2011 r.) nie ustalono powodów niezłożenia przez 124 podatników deklaracji CIT-8, PIT-36 i PIT- 36L, PIT-28 za 2009 r., a podejmowane działania polegające na jednorazowym ich wezwaniu do Urzędu były nieskuteczne. Stwierdzone nieprawidłowości polegały także na nieustaleniu terminów sporządzania wykazów deklaracji brakujących (tzw. oczekiwanych) i złożonych z opóźnieniem oraz trybu przekazywania zawiadomień do stanowiska ds. karnych skarbowych i ich ewidencjonowania. W US w Pruszkowie spowodowało to trudności z ustaleniem rzeczywistej liczby przekazanych zawiadomień. Po kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w tym Urzędzie w marcu 2011 r. oraz w trakcie kontroli NIK zmieniono obowiązujące instrukcje postępowania i współpracy komórek organizacyjnych Urzędu w przypadku niezłożenia zeznań i deklaracji podatkowych lub złożenia ich po ustawowym terminie. Nieprawidłowości dotyczące ewidencjonowania zawiadomień stwierdzono również w US w Kędzierzynie-Koźlu, w którym komórka ds. karnych skarbowych rejestrowała w podsystemie MANDATY 29 tylko te zawiadomienia, na podstawie których wszczęto postępowania lub odstąpiono od wszczęcia postępowania. Pozostałe zawiadomienia, oczekujące na rozpatrzenie były przechowywane poza ewidencją w zbiorze podręcznym. W pięciu spośród 14 skontrolowanych urzędów skarbowych, stwierdzono istotne opóźnienia w przekazywaniu zawiadomień do komórki karnej skarbowej o płatnikach, zalegających z wpłatą pobranego podatku dochodowego o osób fizycznych. W US w Otwocku nie ustalono i nie egzekwowano obowiązku przekazywania przez Dział Rachunkowości Podatkowej zawiadomień o zaległościach płatników do Stanowiska ds. karnych skarbowych. W US Kraków-Podgórze, w US w 29 Podsystem MANDATY stanowi element systemu informatycznego użytkowanego w urzędach skarbowych. 17

18 Informacje szczegółowe Radomsku, w US w Wałbrzychu i w US w Piotrkowie Trybunalskim nie zawsze przestrzegano ustalonych zasad i terminów przekazywania zawiadomień. W US w Otwocku z wpłatą pobranego podatku w kwocie ogółem 246,8 tys. zł za 2009 r. zalegało sześciu płatników, a za 2010 r. 13 płatników na kwotę ogółem 448,0 tys. zł. Do rozpoczęcia kontroli NIK nie zostały złożone zawiadomienia o zaleganiu we wpłacie pobranego podatku przez czterech płatników na kwotę 61,1 tys. zł. Ze znacznym opóźnieniem, wynoszącym od dwóch miesięcy do trzech lat od daty ujęcia deklaracji w systemie informatycznym i zaksięgowania należności, przekazanych zostało 11 zawiadomień o płatnikach zalegających z wpłatą podatku na kwotę ogółem 377,8 tys. zł. Zawiadomienia te zostały złożone w dniach 20 i 30 września oraz w trakcie kontroli NIK w dniu 6 października 2011 r. Zwłokę lub niezłożenie zawiadomień tłumaczono zazwyczaj dużą liczbą zalegających płatników (US Kraków-Podgórze) oraz dużym obciążeniem bieżącymi zadaniami. W trakcie kontroli NIK poinstruowano pracowników, a sprawom nadano bieg poprzez złożenie stosownych zawiadomień a także wysłanie wezwań do płatników podatku. Urzędy kontroli skarbowej W dwóch spośród siedmiu skontrolowanych urzędów kontroli skarbowej stwierdzono opóźnienia w składaniu przez inspektorów kontroli skarbowej zawiadomień do Oddziałów postępowania przygotowawczego o stwierdzonych w toku kontroli podatkowych naruszeniach przepisów i uszczupleniu podatku 30. W Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie, inspektorzy kontroli skarbowej z opóźnieniem zawiadomili Oddział postępowania przygotowawczego o naruszeniach przepisów podatkowych w siedmiu z 50 badanych spraw. W jednej sprawie, dotyczącej ustalenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 3.860,9 tys. zł, inspektor kontroli skarbowej sporządził wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego 31 po 10 miesiącach od wydania decyzji przez Dyrektora Urzędu i po pięciu miesiącach od wydania decyzji przez organ odwoławczy. Zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniu Dyrektora UKS wnioski należało przekazać po zakończeniu postępowania kontrolnego i wydaniu decyzji określających zaległości podatkowe. Kontrola pięciu spraw dotyczących zobowiązania podatkowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów (na kwotę ogółem 5.926,9 tys. zł), w których nastąpiło przedawnienie karalności czynu wykazała, że wnioski o wszczęcie postępowania przygotowawczego sporządzono po upływie od 30 Terminowość zawiadamiania Oddziałów postępowania przygotowawczego o stwierdzonych w toku kontroli podatkowych naruszeniach przepisów i uszczupleniu podatku oceniono na podstawie 50 postępowań kontrolnych zakończonych decyzją Dyrektora UKS (zbadano 13,5% tych postępowań), a także przeglądu i szczegółowego badania 5 spraw w których nastąpiło przedawnienie karalności czynu. 31 W urzędach kontroli skarbowej zawiadomienie o ujawnieniu naruszenia przepisów podatkowych i uszczupleniu należnych podatków następuje w formie wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego. 18

19 Informacje szczegółowe trzech do pięciu miesięcy od doręczenia protokołu kontroli i w okresie dni od doręczenia decyzji Dyrektora UKS w Warszawie. Naruszenie obowiązujących zasad spowodowało, że przekazano je do Oddziału postępowań przygotowawczych od sześciu do 32 dni po upływie terminu przedawnienia karalności czynów. Przynajmniej w jednej z tych spraw (dotyczącej zobowiązania podatkowego w wysokości 5.593,7 tys. zł) niezwłoczne złożenie wniosku pozwoliłoby wszcząć postępowanie przygotowawcze i zapobiec przedawnieniu 32. Zdaniem NIK, powyższe nieprawidłowości były spowodowane brakiem nadzoru ze strony Kierownictwa Urzędu. W przypadku trzech spraw opóźnienie wynikało z nieznajomości przez inspektora kontroli skarbowej przepisów i procedur wewnętrznych dotyczących obowiązku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania z kodeksu karnego skarbowego, a przełożeni nie sprawdzili, czy pracownik prawidłowo wykonał swoje obowiązki. W czwartej sprawie inspektor nie znał terminu przedawnienia. W UKS w Warszawie stwierdzono ponadto, że nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie podatnika, który w dniu 9 czerwca 2010 r. złożył do właściwego urzędu skarbowego skorygowane deklaracje na podatek VAT na kwotę 77,6 tys. zł, ale nie uregulował kwoty 33,1 tys. zł, czyli nie dopełnił warunku wyłączenia karalności, wymienionego w art. 16a kks. Zaniechanie złożenia wniosku było działaniem nierzetelnym. W trzech innych przypadkach stosowne wnioski zostały złożone, co może świadczyć o nierównym traktowaniu podatników. W UKS w Krakowie, wnioski w pięciu sprawach na 50 badanych zostały przekazane z naruszeniem 30-dniowego terminu określonego zarządzeniem Dyrektora UKS, w tym w czterech przypadkach w terminie od 32 do 54 dni od daty doręczenia kontrolowanemu decyzji wymiarowej, a w jednym przypadku po upływie 119 dni od tej daty, nie powodując jednak przedawnienia zobowiązania podatkowego ani karalności czynu Wykorzystanie informacji o przypadkach naruszenia przepisów podatkowych w postępowaniach karnych skarbowych Urzędy skarbowe W kontrolowanych urzędach skarbowych w większości przypadków rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystywano informacje o przypadkach naruszenia przepisów podatkowych w postępowaniach karnych skarbowych. W pierwszej kolejności wszczynano dochodzenia i postępowania mandatowe z zawiadomień po kontrolach podatkowych i wobec płatników, którzy nie wpłacili pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wobec podatników 32 Od doręczenia decyzji do upływu terminu przedawnienia wszczęcia postępowania karnego skarbowego było 44 dni, w pozostałych czterech omawianych przypadkach od 4 do 21 dni. 19

20 Informacje szczegółowe niewywiązujących się z obowiązków składania deklaracji podatkowych. W przypadku wykroczeń brano pod uwagę, czy naruszenie przepisów nastąpiło pierwszy czy kolejny raz. Na podstawie badania w każdym urzędzie skarbowym 30 wszczętych postępowań przygotowawczych i 15 spraw, w których pomimo zawiadomienia nie wszczęto postępowania stwierdzono, że zwłoka była spowodowana najczęściej oczekiwaniem na wydanie prawomocnej decyzji podatkowej. Z tego powodu np. w US w Otwocku trzy z 30 kontrolowanych postępowań wszczęto po upływie 279, 281 i 334 dni od daty wpływu zawiadomienia. Ze znaczną zwłoką wszczęto postępowania przygotowawcze także w Drugim US w Toruniu (cztery z 30 badanych spraw wszczęto po upływie od 262 do 617 dni od daty wpływu zawiadomienia), w Drugim US w Bydgoszczy (13 z 30 badanych spraw wszczęto po upływie od 243 do 870 dni) i w US w Piotrkowie Trybunalskim (12 z 34 badanych spraw wszczęto po upływie od 294 dni do czterech i pół roku od daty wpływu zawiadomienia). Zwłokę wyjaśniano dużą ilością spraw skierowanych do komórki karnej skarbowej i ograniczonymi możliwościami kadrowymi. Wszczęcie postępowania opóźniali również sprawcy, którzy nie odbierali wezwań lub nie stawiali się na wezwania. Oczekiwano również na wpłatę należności przez podatników, którzy po zakończeniu kontroli złożyli skorygowaną deklarację podatkową. Na podstawie badania w każdym urzędzie po 15 takich spraw ustalono, że oczekiwanie to było zbyt długie i niezasadne w dwóch przypadkach, co było działaniem nierzetelnym. W US w Radomsku do zakończenia kontroli NIK nie wszczęto postępowania przygotowawczego wobec podatnika, który w wyniku kontroli podatkowej zakończonej 25 listopada 2010 r. złożył korektę deklaracji VAT (w dniu 17 marca 2011 r.), ale w wyznaczonym terminie nie uiścił uszczuplonej należności w łącznej kwocie 69,9 tys. zł. W trzech innych przypadkach, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do zapłaty zaległości podatkowych, w stosunku do podatników wszczęto dochodzenia. Sytuacja taka może budzić podejrzenie o nierówne traktowanie podatników. W US w Piotrkowie Trybunalskim w jednej sprawie do czasu kontroli NIK nie zostało skierowane zawiadomienie do komórki karnej skarbowej i nie wszczęto postępowania karnego skarbowego, pomimo nieuiszczenia przez podatnika uszczuplonej należności w podatku VAT za 2008 r. w kwocie 16,3 tys. zł i upływu 235 dni od daty złożenia korekty deklaracji (w dniu 24 marca 2011 r.). Zawiadomienie zostało złożono dopiero w trakcie kontroli NIK w dniu 14 listopada 2011 r. Zwłokę tłumaczono dużym obciążeniem pracą osoby zajmującej się sprawą. Zwłoka we wszczęciu postępowania przygotowawczego nie spowodowała przedawnienia ścigania czynów stanowiących przestępstwo skarbowe (przedawnieniu uległy nieliczne wykroczenia skarbowe, ujawnione przez kontrolę już po upływie przedawnienia). 20

21 Informacje szczegółowe Urzędy kontroli skarbowej We wszystkich kontrolowanych urzędach kontroli skarbowej w badanej próbie 50 kontroli podatkowych zakończonych ustaleniem nieprawidłowości i stwierdzeniem uszczuplenia podatkowego wystąpiły przypadki wszczynania postępowań przygotowawczych ze zwłoką w stosunku do daty wpływu wniosku do komórki postępowania przygotowawczego. W jednostkowych sprawach opóźnienie sięgało kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Przeważnie było to spowodowane oczekiwaniem na zakończenie postępowania w sprawie wymiaru podatku. Postępowanie karne skarbowe przeciw osobie potencjalnego sprawcy można wszcząć na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli lub w oparciu o nieostateczną decyzję organu pierwszej instancji stwierdzającą nieprawidłowości w zakresie zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 303 kpk, do wszczęcia postępowania wystarczy bowiem uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa karnego skarbowego 33. Ustalono, że postępowano tak głównie wtedy, gdy zbliżał się terminem przedawnienia karalności czynu (analizę spraw po kątem upływu terminu przedawnienia przeprowadzały Oddziały postępowania przygotowawczego). W UKS we Wrocławiu w związku ze zbliżającym się terminem przedawnienia karalności czynu wszczęto postępowania przygotowawcze w czterech sprawach 34 po upływie od siedmiu miesięcy do roku od daty wydania decyzji (nieostatecznej). W UKS w Opolu postępowanie w siedmiu sprawach 35 wszczęto po upływie od czterech do 14 miesięcy od daty doręczenia podatnikowi nieostatecznej decyzji. Dyrektor UKS w Krakowie podjął w 2010 r. decyzję o niewszczynaniu postępowań karnych skarbowych z art. 54 kks przeciwko podatnikom, którym wymierzono zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Decyzja Dyrektora UKS w Krakowie związana była z wyrokami sądów powszechnych uniewinniających oskarżonych (cztery wyroki) 36. Do 2010 r. podatnikom wymierzano 75% podatek dochodowy od 33 Ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, a także wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody następuje w toku postępowania przygotowawczego (art pkt 1 i pkt 4 kpk). 34 W UKS we Wrocławiu z badanej próby 50 kontroli zakończonych stwierdzeniem nieprawidłowości postępowanie przygotowawcze wszczęto w 25 sprawach, w których wydana została decyzja wymiarowa. 35 W UKS w Opolu z badanej próby 50 kontroli zakończonych stwierdzeniem nieprawidłowości postępowanie przygotowawcze wszczęto w 31 sprawach, w których wydana została decyzja wymiarowa. 36 Np. w wyroku z 27 maja 2010 r. (sygn. II 1 Ks 2/10) Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uzasadnił, że: stwierdzenie wystąpienia przychodów, niemających pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych było wystarczające do wydania w odniesieniu do oskarżonych konstytutywnych decyzji podatkowych ustalających wysokość zobowiązań podatkowych i nakładających zryczałtowaną należność podatkową według stawki 75%. Powyższa ( ) stawka podatkowa ma za zadanie zadośćuczynić interesom podatkowym Skarbu Państwa, m.in. wobec trudności dowodowych w zakresie ustalenia momentu czasowego osiągnięcia zatajonych dochodów i co za tym idzie niemożności wdrożenia postępowania karno-skarbowego. 21

22 Informacje szczegółowe dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz stosowano sankcje wynikające z art. 54 kks. Prawidłowość tego postępowania potwierdzało stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości o braku kolizji obu wymienionych przepisów. Sąd Najwyższy w wyrokach z 10 czerwca 2009 r. 37 i z 20 października 2011 r. 38 orzekł, że sprawca nie może ponieść dwukrotnie odpowiedzialności za to samo zachowanie, tj. odpowiedzialności wynikającej z art pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), wiążącej się z naliczeniem podatku w wysokości 75% uzyskanego dochodu, a równocześnie za przestępstwo skarbowe z art kks. Trybunał Konstytucyjny 12 kwietnia 2011 r. orzekł 39, że art. 54 kks w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność karną za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe podatnika będącego osobą fizyczną, któremu wymierzono uprzednio zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75% dochodu, jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP. W wystąpieniu do Ministra Finansów NIK stwierdziła, że wskazane jest ponowne skierowanie do urzędów kontroli skarbowej jednoznacznych wytycznych w tych sytuacjach. Minister Finansów poinformował, że w związku ze złożonością przedmiotowego zagadnienia, wystąpi do Prokuratury Generalnej o zajęcie stanowiska w kwestii dopuszczalności prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe, polegające na uszczupleniu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Po zajęciu przez Prokuraturę Generalną stanowiska w tym zakresie, przekaże je urzędom kontroli skarbowej oraz Departamentom Ministerstwa Finansów, sprawującym nadzór nad działaniem finansowych organów postępowania przygotowawczego. Zdaniem NIK, inspektorzy kontroli skarbowej zobowiązani są do jednolitego stosowania art. 54 kks w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Prawidłowość stosowania przepisów prawa i procedur wewnętrznych w prowadzonych postępowaniach karnych skarbowych Postępowania przygotowawcze w urzędach skarbowych W kontrolowanych urzędach skarbowych postępowania przygotowawcze prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy stanowiska ds. karnych skarbowych prawidłowo dokonywali kwalifikacji prawnej czynu. Jedynie w US Otwocku oskarżyciel skarbowy w 10 wezwaniach do osobistego stawienia się płatników w sprawie nieodprowadzenia w terminie 37 Wyrok Sądu Najwyższego z 10 czerwca 2009 r., sygn. II KK 20/09 (OSNKW 2009/11/95). 38 Wyrok Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. sygn V KK 340/ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt P 90/08 (Dz.U. z 2011 r. Nr 87, poz. 493). 22

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LKI-4101-14-02/2011 Pani Małgorzata Spadło Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, grudnia 2011 r. P/11/024 LKR-4101-17-02/2011 Pani Ewa Danilewicz Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze ul. Wadowicka 10 30-415 Kraków Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Bydgoszcz, listopada 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Pan Roman Lewandowski Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu P/10/024 LBY 4101-21-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej przeprowadzonych w II półroczu 2011 r. I. Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Pl. Cyryla Ratajskiego 5 tel.: +48 61 85 86 100 fax :+48 61 85 22 224 Definicja i istota przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Pl. Cyryla Ratajskiego 5 tel.: +48 61 85 86 100 fax :+48 61 85 22 224 Definicja i istota przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 3 sierpnia 2010 r. Pan TADEUSZ KRZAKOWSKI P/10/167 LWR-4101-03-02/2010 Prezydent Legnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 listopada 2009 r. P/09/024 LOP-410-10-01/2009 Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LKI-4101-14-01/2011 Pan Paweł Cymbalak Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt V KK 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz Sygn. akt IV KK 253/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2016 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek Sygn. akt II KK 233/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 sierpnia 2017 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA TŁUSZCZA. z dnia roku

BURMISTRZA TŁUSZCZA. z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 0050.121.2016 BURMISTRZA TŁUSZCZA z dnia 22.12.2016 roku w sprawie: procedury dotyczącej odpowiedzialności za rozliczenia podatku od towarów i usług dyrektorów jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444 52 31; fax 444 52 24 KBF 41017-4/08 P/08/024 Pani Danuta Lesiak P.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli

NajwyŜsza Izba Kontroli NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 23 czerwca 2010 r. LLU-4101-01-01/2010 P/10/167 Pan Adam Wasilewski Prezydent Miasta Lublin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów

Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KBF-4101-06-05/2010 P/10/024/ Pan Jan Szostak Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 13/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 marca 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 27 stycznia 2010 r. LWR-410-21-02/2009 P/09/023 Pan Artur Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2013

PROTOKÓŁ Nr III/2013 Brzeziny, dnia 9 maja 2013 r. KZ.1712.1A.2013 PROTOKÓŁ Nr III/2013 z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Brzezinach, funkcjonującej jako Wydział Urzędu Miasta Brzeziny. Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 19 października 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 19 października 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 19 października 2010 r. LKA-4101-22-01/2010/ P/10/023 Pan Dariusz Preficz Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia lutego 2010 r. Pani GraŜyna Lendzion Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie LWA- 4112-05-05/2009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401/19/2/11 Opole, dnia 21 października 2011 r. Pan

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 1 Ustawodawca definiuje, iż przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 7 lipca 2010 r. NKO-401-11/10 Pan Ryszard Gołębowski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Brzeziny, dnia 30 maja 2012 r. KZ a/12. PROTOKÓŁ Nr IV/2012

Brzeziny, dnia 30 maja 2012 r. KZ a/12. PROTOKÓŁ Nr IV/2012 Brzeziny, dnia 30 maja 2012 r. KZ.1712 2a/12 PROTOKÓŁ Nr IV/2012 z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Brzezinach, funkcjonującej jako Wydział Urzędu Miasta Brzeziny. Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Sankcje za wadliwe wystawianie faktur Gdynia, 10 lutego 2014 RODZAJE ODPOWIEDZIALNO CI Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność karna skarbowa ODPOWIEDZIALNO Ć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania obowiązków związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy

Bardziej szczegółowo

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012 Październik 2012 Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland Spis treści Źródła Prawa Podatkowego.3 Pojęcia w Prawie Podatkowym.5 Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

AP/ /14 Sprawozdanie z działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w 2013 roku

AP/ /14 Sprawozdanie z działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w 2013 roku AP/0711-50 /14 Sprawozdanie z działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w 2013 roku Do głównych celów administracji podatkowej w 2013 r. należało: 1. zapewnienie wpływu dochodów do budżetu

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. NIK, bior c pod uwag kryterium legalno ci, pozytywnie ocenia dokonywanie zwrotu nadpłat i monitorowanie zapłaty zobowi

2. NIK, bior c pod uwag kryterium legalno ci, pozytywnie ocenia dokonywanie zwrotu nadpłat i monitorowanie zapłaty zobowi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 21 grudnia 2009 r. LOP-410-10-02/2009 P/09/024 Pan Bolesław Darłak Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak Jak skutecznie wyegzekwować w Prowadzący: Hanna Kmieciak Przymusowe dochodzenie podatków i opłat lokalnych: Działania informacyjne wierzyciela; Postępowanie przedegzekucyjne upomnienie; Postępowanie egzekucyjne

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2009 r. P/09/024 LBY-410-07-001/2009 Pan Jarosław Wojciechowski p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów

Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Warszawa, dnia 21 grudnia 2010 r. KBF-4101-06-06/2010 P/10/024 Pani Hanna Olczyk Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Klimek Wójt Gminy Moskorzew

Pan Jarosław Klimek Wójt Gminy Moskorzew WK-60.46.2011.505.2012 Kielce, dnia 30 stycznia 2012 r. Pan Jarosław Klimek Wójt Gminy Moskorzew Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Tomasz WASZCZYKOWSKI Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

Pan Tomasz WASZCZYKOWSKI Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 342-10-32, fax 342-87-77 P/07/031 LWR-41034-1-2007 Wrocław, dnia listopada 2007 r. Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 19 sierpnia 2010 r. LBY-4101-04-01/2010 P/10/167 Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska Sygn. akt II CZ 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

U S T A W A z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa projekt U S T A W A z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Zawiadamiający: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu

Zawiadamiający: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Do: Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie ul. Wiślicka 6 02-114 Warszawa Zawiadamiający: ul. Krakowskie Przedmieście 6 00-325 Warszawa Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-09-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/042 Zwalczanie oszustw

Bardziej szczegółowo

timufa/m OZ/A /M/^ Urząd Kontroli Skarbom w Krakowie

timufa/m OZ/A /M/^ Urząd Kontroli Skarbom w Krakowie Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie WPŁYNĘŁO DNIA timufa/m OZ/A /M/^ Urząd Kontroli Skarbom w Krakowie 3 0. 11. 201 Phitokół kontroli l\%l{

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE ul. Jacka OdrowąŜa 1, 71-420 Szczecin LSZ-41022-1-07 P/07/031 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 8 Dz.U.2004.64.594 art. 2 Dz.U.2004.91.868 art. 2 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 10 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800

Bardziej szczegółowo

obniżanie dochodów do opodatkowania o straty z działalności gospodarczej

obniżanie dochodów do opodatkowania o straty z działalności gospodarczej KBF-4101-06-00/2012 Nr ewid. 26/2013/P12/038/KBF Informacja o wynikach kontroli obniżanie dochodów do opodatkowania o straty z działalności gospodarczej MarzEc 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-06-04/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-06-04/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-06-04/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

dochodu oraz imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela, która sporządziła wezwanie.

dochodu oraz imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela, która sporządziła wezwanie. Uzasadnienie Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), w art. 39 pkt 3 lit. b, wprowadziła zmianę art. 6 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Gdańsku LGD-4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk T +48 58 768 36

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Wrocław, 16 listopada 2015 roku WK.WR.40.41.2015.315 Pan Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Ji Kraków, dnia^* czerwca 2013 r. - 's ' '---... DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE ' ni. NU-1/096-16/13 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście ul. Krowoderskich Zuchów 2 31-272 Kraków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06 PROKURATURA KRAJOWA Warszawa, dnia 2006 r. PR I 070/7/06 I N F O R M A C J A dotycząca prowadzenia w 2005 r. postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 1 Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/08/139 LWA-41037-2-2008 Pan Mirosław Milewski Prezydent

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE r-n I Kraków, dnia^ lutego 2013 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ w KRAKOWIE NU-1/096-88/13 f luv\m.il.tta; ' Q5 '2.02.2014 Ul. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza ul. Krowoderskich Zuchów 2 31-272 Kraków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 36/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 marca 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2016 r. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

ABC POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO W RUCHU DROGOWYM

ABC POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO W RUCHU DROGOWYM WYDZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KSP Źródło: http://szkolenia.policja.waw.pl/wdz/prawo/26527,abc-postepowania-mandatowego-w-ruchu-drogowym.html Wygenerowano: Niedziela, 19 lutego 2017, 02:51 ABC POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/158 Windykacja dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Artymiuk SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK PODATKOWY. z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

OBOWIĄZEK PODATKOWY. z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. OBOWIĄZEK PODATKOWY Art. 4 O.p. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego

Bardziej szczegółowo

Sankcje karne skarbowe za niepłacenie podatków piątek, 13 stycznia :47

Sankcje karne skarbowe za niepłacenie podatków piątek, 13 stycznia :47 Firma wszystkie deklaracje podatkowe składa w terminie. Czasami jednak, w okresach problemów finansowych związanych z niewypłacalnością kontrahentów, zalega z zapłatą podatków. Uiszcza je po terminie wraz

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-21-02/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-21-02/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-21-02/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo