Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie, do którego zobowiązał się w umowie. Gwarancja jest więc jednym z za- bezpieczeń kredytu, które w dużym stopniu minimalizuje negatywne skutki jego niespłacenia. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 4 marca 2013 ro- Oprocentowanie kredytu wg stałej stopy procentowej i wynosi: - 8,50% dla osób posiadających w BS w Skierniewicach ROR, POL-konto, rachunek bieżący, - 9,50% dla osób nie posiadających w BS w Skierniewicach ROR-u, Pol-konta, rachunku bieżącego. Maksymalna kwota kredytu: zł. RRSP dla kredytu gotówkowego sezonowego w kwocie 8 500,00 PLN, udzielonego na 23 miesiące, z oprocentowaniem nominalnym w skali roku 8,33%, prowizją 2,09% w wysokości 177,65 PLN wynosi 12,00%. Całkowita kwota kredytu wynosi 8 500,00 PLN, całkowita kwota kredytu do zapłaty wynosi 9 453,11 PLN. Pozostałe szczegóły w naszych placówkach. Zapraszamy! ku z pięcioma bankami umowy, które inaugurują rządowy program wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w formie gwarancji de minimis. Umowa podpisana została w obecności Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów i Jacka Rostowskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów przez przedstawicieli pięciu banków: PKO Banku Polskiego S.A., BRE Banku S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Banku S.A. Gwarancje de minimis są gwarancjami udzielanymi w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytów obrotowych udzielonych mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom (tzw. sektor MŚP). Bank posiadając zabezpieczenie w formie gwarancji de minimis ma pewność, że w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań o czasie, BGK dokona za niego spłaty w terminie 15 dni. W takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwadokończenie na str. 2

2 dokończenie ze str. 1 Wspieranie przedsiębiorczości... rancji kwotę wraz z odsetkami. Gwarancje będą udzielane na wniosek kredytobiorcy, składany do banku udzielającego kredytu. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł. Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: należą do sektora MŚP, są rezydentami, w opinii banku kredytującego posiadają zdolność kredytową, nie posiadają negatywnego wpisu w rejestrze dłużników aprobowanym przez BGK, nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy publicznej. Warunki gwarancji de minimis: gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego przeznaczonego na fi nansowanie działalności bieżącej. Kredyt taki może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków, nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu (bez odsetek i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu), udzielana jest maksymalnie na okres 27 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące, jedyne zabezpieczenie gwarancji to weksel własny in blanco przedsiębiorcy, gwarancja udzielona w 2013 r. jest w pierwszym roku bezkosztowa. W drugim roku opłata prowizyjna wynosi 0,5% kwoty gwarancji, nie może obejmować kredytu przeznaczonego na fi - nansowanie produkcji pierwotnej produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, a także sektora węglowego. Nie może również gwarantować kredytu na fi nansowanie wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą, w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych. Celem programu jest wzmocnienie sektora MŚP. W ramach instrumentu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, BGK udziela gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne oraz banki spółdzielcze. Każdy przedsiębiorca, dzięki gwarancji de minimis, bez względu na etap rozwoju fi rmy, może uzyskać dostęp do fi nansowania kredytem obrotowym. Klienci, którzy rozpoczynają działalność i posiadają krótką historię kredytową, zyskują wiarygodność w oczach banków, ponieważ w ten sposób zwiększa się pewność spłaty kredytu. Natomiast klienci działający od lat i posiadający majątek, uzyskują elastyczność w zakresie dysponowania nim nie muszą zastawiać go na rzecz banku jako zabezpieczenie. Michał Grzybowski Zespół Planowania, Analiz i Zarządzania Ryzykiem 2 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

3 DLA ZDROWIA I URODY w Skierniewicach, do którego trafi ł za radą rodziców, którzy ze skierniewickim Bankiem współpracują od dłuższego czasu i z jego usług są w pełni usatysfakcjonowani. Twierdzi iż dzięki współpracy z bankiem spółdzielczym mogliśmy znacznie rozwinąć naszą działalność i na przestrzeni roku nasze obroty zwiększyły się dwukrotnie. Przed trzema laty Efekt-Pharm sp. z o.o. uruchomiła stacjonarną aptekę w Rozprzy w powiecie piotrkowskim. To trzecia apteka w gminie liczącej 12 tys. mieszkańców. Jednak jak twierdzi Paweł Kowalczyk, prezes Efekt-Pharmu, fi rma wyspecjalizowała się w sprzedaży kosmetyków i leków nie wymagających recepty lekarskiej, a także suplementów diety za pośrednictwem Internetu. Aby produkt leczniczy mógł zostać dopuszczony do obrotu jako lek OTC, musi być bezpieczny w ściśle limitowanym czasie stosowania (zwykle do 3 lub 5 dni) w dolegliwościach konkretnych, łatwych do samodiagnozowania przez pacjenta. Ten kanał dystrybucji, zdaniem prezesa, ma największe szanse rozwoju i dziś w strukturze sprzedaży spółki stanowi zdecydowaną większość. Aktualnie fi rma zatrudnia siedmiu pracowników. Sprzedażą za pośrednictwem Internetu zajmują się cztery osoby, a w stacjonarnej aptece pracują kolejne trzy. W lipcu fi rma wygrała przetarg i uruchamia kolejną placówkę w Niechcicach. Będzie to punkt apteczny i do tej placówki zatrudniliśmy już jedną osobę mówi prezes Paweł Kowalczyk. Sprzedaż wysyłkowa miała być w zamiarach fi r- my uzupełnieniem sprzedaży detalicznej w stacjonarnej aptece, ale stało się jednak inaczej. Internet, jako źródło najbardziej dostępnego sposobu porozumiewania się ludzi i pozyskiwania informacji, okazał się dźwignią rozwoju fi rmy. Prezes Efekt-Pharmu nie zamierza ograniczać tradycyjnej formy sprzedaży leków, bo dywersyfi - kacja sprzedaży w działalności fi rmy zapewnia jej stabilność. Twierdzi, że w prowadzeniu aktywnej działalności biznesowej ważny jest rozwój stagnacja oznacza cofanie się Jednym z fi larów działalności jest jego zdaniem dobra współpraca z piotrkowskim Oddziałem Banku Spółdzielczego dokończenie na str. 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 3

4 dokończenie ze str. 3 Dla zdrowia i urody JEST NAS PONAD MILION Trudnością w dynamicznym rozwoju naszej fi rmy nie jest obecnie panujący kryzys, lecz wprowadzenie ustawy refundacyjnej w 2012 roku, która całkowicie zakazała promocji działalności aptek stwierdza prezes Kowalczyk. Klienci o tym, że jesteśmy fi rmą, która stara się mieć jak najbardziej konkurencyjne ceny, dowiadują się powoli. To nasi klienci robią nam najlepszą reklamę i dzięki temu rozwój naszej fi rmy jest stopniowy, ale następuje cały czas. Firma z miesiąca na miesiąc odnotowuje większą sprzedaż. Jestem przekonany, że po głębszej analizie skutków ustawy zakazującej reklamy, zostanie ona zmieniona i na nowo będzie dozwolona, a fi rmy naszego pokroju będą mogły nadal swobodnie się rozwijać i dawać nowe miejsca pracy. Jedynym, widocznym skutkiem kryzysu jest u nas poszukiwanie tańszych zamienników przez osoby przychodzące z receptami. Kolejnym krokiem, jaki planuje fi rma, jest uruchomienie internetowej drogerii, gdyż nie są one objęte zakazem reklamy. Ciekawostką jest tu fakt, że apteki i drogerie sprzedają te same produkty, suplementy diety i kosmetyki, z wyłączeniem leków nie wymagających medycznej recepty. Nasza fi rma nieustannie analizuje nowe miejsca do uruchomienia aptek, gdyż chcemy znacznie zwiększyć ilość placówek sprzedaży mówi prezes Paweł Kowalczyk. Rozmawiał: Andrzej Malanowski Kontakt do firmy: ul. Młynarska 2, Piotrków Trybunalski tel , Według opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego danych banki spółdzielcze mają aktualnie członków, w tym udziałowców to osoby prywatne. W pierwszym kwartale 2013 r. dysponowały 10 proc. depozytów bankowych i udzieliły 7,8 proc. ogółu udzielonych kredytów. Ich aktywa w trzy miesiące zwiększyły się aż o 0,7 punktu procentowego do 9,3 proc. W Polsce działają 572 banki spółdzielcze, 206 jest zrzeszonych w SGB Banku, a 365 w Banku Polskiej Spółdzielczości. Niezrzeszonym lecz współpracującym jest Krakowski Bank Spółdzielczy. 20 proc. banków ma aktywa powyżej 200 mln zł. Aktywa całego sektora wynoszą 92,3 mld zł. Osoby prywatne miały na koniec marca 52,3 mld zł depozytów (469 mld w bankach komercyjnych). Banki spółdzielcze mają nadwyżkę depozytów nad kredytami: przy 10 proc. udziale w rynku depozytów, mają też 7,8 proc. rynku kredytowego. Co trzecia placówka bankowa w Polsce z 15 tysiecy oddziałów ma szyld banku spółdzielczego. W sektorze pracuje co piąty pracownik ze 173 tysięcy zatrudnionych w bankowości. W ostatnich latach to bs-y otworzyły najwięcej nowych placówek, szczególnie w mniejszych miejscowościach i wsiach, są też coraz bardziej widoczne w wielkich miastach w samej Warszawie posiadają ponad czterdzieści placówek. Red. 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

5 Coś, z czego można zrobić wiele! Zbigniew Sukiennik, współwłaściciel Styromax-u (po prawej) i Grzegorz Szkup, wieloletni szef produkcji Styropian to porowate tworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie granulek polistyrenu, zawierających porofor (np. eter naftowy). Składa się z zamkniętych komórek o obłych kształtach (powstałych ze wspomnianych granulek), wewnątrz których znajduje się pianka polistyrenowa. Komórki są ze sobą połączone i występują między nimi niewielkie pustki powietrzne (ich ilość i wielkość zależy od gęstości materiału), co uwidacznia się po przełamaniu styropianu. Ze styropianu da się wyprodukować wiele kształtów twierdzi Zbigniew Sukiennik, współwłaściciel Styromax-u działającego w Kolonii Łyszkowice. Firma od początku była spółką rodzinną, a 18 lat temu jej głównym klientami były fi rmy budowlane zaopatrujące się w styropian do ociepleń domów. Ze względu na sezonowość budownictwa przez kilka miesięcy w roku groziły nam przestoje, więc z 90 procent takiej produkcji zeszliśmy do kilku, kilkunastu procent mówi pan Sukiennik. Robiliśmy także sztukaterię, listwy, kasetony sufi towe, rozety, ale prace remontowe też na ogół odbywają się latem. Rozszerzyliśmy więc naszą ofertę o wszelkie opakowania, jakich potrzebują producenci sprzętu RTV i AGD. Ze względu na właściwości styropianu, brak zanieczyszczeń, idealną gładkość może być używany także i do opakowań np. przy przewozie lekarstw i żywności. Siedziba fi rmy w Łyszkowicach Kolonii Styromax jest nie tylko dostawcą na polski rynek, ale i dużym eksporterem swoich wyrobów do Niemiec, Holandii, Włoch, Czech, Słowacji, Rosji i na Ukrainę. Wyroby fi rmy otrzymały certyfi katy, a samo przedsiębiorstwo wiele dyplomów i wyróżnień. Obecna oferta fi rmy, to (oprócz opakowań do RTV i AGD) pudełka styropianowe o różnych pojemnościach i grubości ścianek, chroniące produkty w transporcie, a także kształtki styropianowe np. dziecięce foteliki samochodowe czy kaski rowerowe oraz otuliny na rury, kątowniki, ceowniki, ozdobne gzymsy i inne. Opakowania ze styropianu są lekkie, czyste i tanie. Mają doskonałe właściwości izolacyjne, regulują wilgotność, są odporne na wstrząsy i zabezpieczają przed naciskiem, działaniem światła, utratą zapachu czy wysychaniem. Styromax produkuje też opakowania z polipropylenu spienialnego EPP, który jest materiałem wielofunkcyjnym z nieograniczonymi możliwościami kształtowania, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego. Produkty z EPP cechuje mała waga, podwyższona odporność na ścieranie, wysoka wytrzymałość na temperaturę, stałość kształtu pod wpływem ciepła, doskonałe właściwości izolacyjne, a co równie ważne są przyjazne dla środowiska, gdyż jest możliwość ich powtórnego przetworzenia. Nie byłoby tak dużej fi r- my bez zastosowań najnowszych technologii i maszyn. Park maszynowy pochodzi od największej i liczącej się w branży niemieckiej fi rmy Kurtz GmbH. Firma Styromax dysponuje wtryskarkami o różnej wielkości dzięki temu może optymalnie zaprojektować i wykonać kształtkę ze styropianu lub EPP. Cały proces jest skomplikowany i przebiega we wtryskarce, w której wstępnie spieniony surowiec za pomocą wtryskiwaczy zostaje wdmuchnięty do formy. Para scala granulat styropianowy i powstaje jednolity kształt, który chłodzony jest wodą a nas- dokończenie na str. 6 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 5

6 Część hali produkcyjnej fi rmy Styromax tępnie próżnią. Nadany przez formę kształt odbiera robot. Produkcja cechuje się więc laboratoryjną czystością, wysoką wydajnością, a fi rma zapewnia krótki termin realizacji zamówień i możliwość ekspresowej produkcji nawet tylko dobę od dostarczenia formy i złożenia zamówienia. Styromax wykazuje niezwykłą mobilność ma własną narzędziownię, w której wytwarzane są formy idealnie dopasowane do potrzeb producentów i rozmiarów ich produktów, posiada bazę transportową, której pojazdy zapewniają punktualną i bezpieczną dostawę opakowań pod wskazane adresy. Ważnym atutem jest także wykwalifi kowany personel, gdyż fi rma zatrudnia przeciętnie około 70-ciu pracowników. Do najważniejszych producentów zlecających wykonanie opakowań należą: LG Electronics, HU- MAX, Pilkington, SANITEC KOŁO, CERSA- NIT, PRUSZYŃSKI, THOMPSON TCL. Firma od początku swojej działalności ma konto w Oddziale w Łyszkowicach Banku Spółdzielczego w Skierniewicach i podtrzymuję współpracę, a teraz tylko czeka na udostępnienie kontrolowania konta przez Internet, co jeszcze bardziej usprawniłoby jej działanie. Oprac. Maria Barbara Weber Redakcja dziękuje panom Zbigniewowi Sukiennikowi i Grzegorzowi Szkupowi za czas poświęcony na omówienie osiągnięć fi rmy i przygotowanie profesjonalnych materiałów potrzebnych przy powstaniu tego materiału. 40-lecie Oddziału w Nowym Kawęczynie 8 czerwca 2013 r. miały miejsce obchody 40-lecia działalności Oddziału naszego Banku w Nowym Kawęczynie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie, a następnie była kontynuowana w Sali OSP w Nowym Kawęczynie. Zaproszonych gości powitali: przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Jan Siejka, oraz prezes Zarządu Banku Władysław Klażyński, Gospodarzem uroczystości była Elżbieta Zwolińska, dyrektor Oddziału w Nowym Kawęczynie, która przybliżyła zebranym historię Oddziału oraz jego obecną działalność. Początki działalności Oddziału w Nowym Kawęczynie sięgają 1973 roku. Obecnie Oddział w Nowym Kawęczynie to nowoczesna placówka, spełniająca wysokie standardy w zakresie obsługi klientów, dostępna dla osób niepełnosprawnych, będąca wizytówką Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczenie odznaczeń i medali zasłużonym działaczom samorządowych oraz klientom i pracownikom Oddziału. Uroczystość zakończyła się koncertem młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skierniewicach pod opieką Sławomira Trochonowicza oraz występem artystycznym młodzieży szkolnej Gimnazjum im. J. Wybickiego w Strzybodze. Zespół Polityki Handlowej i Marketingu BS w Skierniewicach 40-lecie Oddziału w Puszczy Mariańskiej Kontakt do P.P.H.U. Styromax Łyszkowice Kol. 4A tel./fax fi Z okazji jubileuszu Oddziału w Puszczy Mariańskiej BS w Skierniewicach list gratulacyjny nadesłał Tomasz Mironczuk, prezes BPS S.A. 6 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

7 Festyn na Przydrożku 7. lipca 2013 r. w Głuchowie odbył się Festyn Rodzinny na Przydrożku. Oddział w Głuchowie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach był jednym ze sponsorów święta. Za przekazane pieniądze zostały ufundowane nagrody dla uczestników konkursu. W namiocie bankowym goście mogli porozmawiać z pracownikami o produktach bankowych, na festyn przybyły bowiem całe rodziny szczególnym zainteresowaniem ze strony najmłodszych cieszyły się baloniki z logo Banku oraz inne gadżety, starsi zaś chętnie sięgali po bankową prasę. ZPHiM 22 czerwca 2013 r. odbyły się obchody 40-lecia działalności Oddziału naszego Banku w Puszczy Mariańskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Puszczy Mariańskiej, a następnie była kontynuowana w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej. Zaproszonych gości powitali: przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Jan Siejka i prezes Zarządu Banku Władysław Klażyński oraz dyrektor Oddziału w Puszczy Mariańskiej Dariusz Błoński, którzy przybliżyli zebranym historię Oddziału oraz jego obecną działalność. Jubileusz 40-lecia Oddziału Banku w Puszczy Mariańskiej wpisuje się w bogatą tradycję Banku, sięgającą już ponad 114 lat. Obecnie Oddział w Puszczy Mariańskiej to nowoczesna placówka, spełniająca wysokie standardy w zakresie obsługi klientów, będąca też wizytówką Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczenie odznaczeń i medali zasłużonym działaczom samorządowych oraz klientom i pracownikom Oddziału. Uroczystość zakończyła się Koncertem Kwartetu Smyczkowego Fuerte oraz występem muzycznym Kapeli Dzieci Naszych z Ełku. Zespół Polityki Handlowej i Marketingu BS w Skierniewicach III Międzynarodowy Festiwal Rzemiosła Dawnego 28. lipca 2013 r. w Bolimowie odbył się III Międzynarodowy Festiwal Dawnego Rzemiosła. Podczas festiwalu Bank Spółdzielczy w Skierniewicach wystawił swoje stoisko, na którym promowane były produkty bankowe. Bank reprezentowały Paulina Tarmanowska i Karolina Jóźwiak, pracownice Oddziału w Bolimowie. W trakcie festiwalu przeprowadzono wywiady ze Stanisławem Linartem, wójtem Gminy Bolimów oraz klientami Oddziału w Bolimowie na temat współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach. Można je obejrzeć na stronie ZPHiM CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 7

8 Z Biesiady Łowickiej 25. sierpnia 2013 r. w Skansenie w Maurzycach miała miejsce XIV Biesiada Łowicka połączona z Piknikiem Mlecznym. Wzorem lat ubiegłych Bank Spółdzielczy w Skierniewicach wziął w niej czynny udział. Jest to impreza organizowana przez Starostę Łowickiego promująca powiat łowicki. Na imprezie o zasięgu powiatowym nie mogło więc zabraknąć przedstawicieli naszego Banku. Stoisko bankowe reprezentowały pracownice Oddziału w Łowiczu. Było ono odwiedzane zarówno przez obecnych klientów BS, jak i gości imprezy. Pracownice Banku udzielały informacji o dostępnych produktach i usługach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się takie produkty Banku jak Kredyt Lekki oraz oferta lokat, szczególnie walutowych. Każdy kto nas odwiedził dostawał gadżety oraz materiały reklamowe Banku. Jak co roku biesiadę uświetniły występy folklorystyczne zespołów ludowych. Wielką atrakcją imprezy była prezentacja największego na świecie haftowanego łowickiego jaśka. Posilić się można było na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały potrawy w ramach konkursu na biesiadny przysmak. Gwiazdą wieczoru była Ania Rusowicz. Zespół Polityki Handlowej i Marketingu BS w Skierniewicach Spotkania z kulturą żydowską sierpnia br. w Skierniewicach zrealizowano II edycję projektu Przywracania pamięci skierniewickich Żydów. Jest to wydarzenie poświęcone społeczności żydowskiej, zapomnianym mieszkańcom naszego miasta, którzy przez wieki współtworzyli jego historię. Przed II Wojną Światową stanowili oni ponad 1/3 ludności Skierniewic. Dzisiaj nie ma ich wśród nas. Celem projektu jest przywrócenie ich pamięci, przybliżenie Skierniewiczanom kultury żydowskiej. Autorem projektu jest Lech Mackiewicz aktor i reżyser, urodzony w Skierniewicach absolwent PWST w Krakowie oraz UTS w Sydney. Wśród realizatorów projektu znaleźli się Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR, Fundacja Piwnica u Artystów, Izba Historii Skierniewic, Miejski Ośrodek Kultury i Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości. 8 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

9 Nasza placówka Oddział w Łyszkowicach Oddział Banku w Łyszkowicach obejmuje działalnością bankową teren gminy Łyszkowice. W jego strukturę włączone są Punkty Obsługi Klienta w Brzezinach i Bełchowie. Obsługuje klientów z terenu powiatów łowickiego i brzezińskiego. Do 1991 roku był samodzielnym bankiem. Połączenie z bankiem w Skierniewicach spowodowane było koniecznością osiągnięcia przez banki wyższych progów kapitałowych. Tradycje bankowości spółdzielczej w gminie Łyszkowice sięgają 1936 roku, kiedy to dzięki zaangażowaniu proboszcza tutejszej parafi i ks. Wła- Siedziba Oddziału dysława Krzywkowskiego oraz działaczy ludowych: Józefa Słomiany, Piotra Parysa, Ludwika Szkupa i Antoniego Anyszko powstała spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa działająca pod nazwą Kasa Stefczyka. Przed wybuchem II wojny światowej Kasa rozwijała się dynamicznie, zaczęła przynosić zyski i skupiała 140 członków. Okres okupacji nie przerwał jej działalności, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej wzrosło jej znaczenie, Radosław Michalak, dyrektor Oddziału czego dowodem jest wzrost liczby członków w styczniu 1945 roku było to 195 osób. Losy spółdzielni w drugiej połowie minionego wieku są analogiczne jak wszystkich innych banków spółdzielczych. Dziś członkami BS w Skierniewicach jest ponad sześciuset udziałowców z terenu działania Oddziału w Łyszkowicach. dokończenie na str. 11 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach był jednym ze sponsorów, którzy wsparli realizację wydarzenia. W programie tegorocznej edycji znalazły się dwie wystawy fotografi czne, koncerty Patrycji Zywert i Dominiki Dawidowicz, projekcje fi lmów, spektakl teatralny, czytanie teatralne oraz pamiątkowe wydawnictwo. Ofi cjalne otwarcie imprezy miało miejsce 30 sierpnia w Izbie Historii Skierniewic. Wszystkie punkty programu cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców. Zespół Polityki Handlowej i Marketingu BS w Skierniewicach Cechy kredytu - oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, liczonej w stosunku rocznym: * 8,25% dla osób posiadających w BS w Skierniewicach ROR, Pol-konto, rachunek bieżący lub inny produkt kredytowy, * 8,75% dla osób nie posiadających w BS w Skierniewicach produktu ROR, Pol-konta, rachunku bieżącego lub innych produktów kredytowych. - Maksymalna kwota kredytu: zł. - Maksymalny okres kredytowania: do 24 miesięcy. RRSP dla kredytu gotówkowego sezonowego w kwocie 8 500,00 PLN, udzielonego na 23 miesiące, z oprocentowaniem nominalnym w skali roku 8,33%, prowizją 2,09% w wysokości 177,65 PLN wynosi 12,00%. Całkowita kwota kredytu wynosi 8 500,00 PLN, całkowita kwota kredytu do zapłaty wynosi 9 453, 11 PLN. Raty kapitałowo-odsetkowe kredytu są malejące. Podane powyżej informacje stanowią reprezentacyjny przykład dla pożyczki gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. Przykład sporządzono na podstawie prognoz sprzedaży.

10 Nowi pracownicy Jolanta Skierska 1 sierpnia br. rozpoczęła pracę w warszawskim Oddziale Banku przy ulicy Rudnickiego 3a początkowo na stanowisku inspektora ds. kredytów, a następnie dyrektora tego Oddziału. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomiczno Humanistycznej w Skierniewicach na kierunku Rachunkowość i Finanse. Pasją pani dyrektor jest dobra literatura. Jolanta Skierska Nowym pracownikiem Oddziału w Łyszkowicach jest Michał Zieliński. Pracę w Oddziale rozpoczął w maju tego roku na stanowisku referenta do spraw kredytów oszczędności i rozliczeń. Jest to jego pierwsza praca w bankowości. Aktualnie studiuje w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Finanse i Bankowość. Jego hobby to pływanie oraz fi lm. Michał Zieliński W maju bieżącego roku na stanowisku referenta ds. oszczędności i rozliczeń w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął pracę Marcin Pełka. Posiada roczne doświadczenie w pracy bankowej nabyte wcześniej w banku komercyjnym. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jego hobby to w zależności od pory roku motoryzacja, snowboard, jazda na rowerze, czyli aktywność fi zyczna. Marcin Pełka Z początkiem czerwca funkcję naczelnika Punktu Obsługi Klienta na Osiedlu Rawka objęła Justyna Świderek. Pani naczelnik posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w bankowości. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomiczno Humanistycznej w Skierniewicach na kierunku Finanse i Rachunkowość. Uwielbia czytanie książek, jazdę na rowerze i turystykę górską. Justyna Świderek 10 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

11 dokończenie ze str. 9 Oddział w Łyszkowicach Nasz Oddział jest mocno placówek ma miejski zakorzeniony w tutej- charakter, cały Oddział szym krwiobiegu gospodarczym ma charakter placów- mówi jego ki uniwersalnej, w któ- dyrektor Radosław Michalak. rej ofercie znajdują się Mamy tu do wszystkie produkty oferej czynienia z wielopokoleniowym rowane przez Bank. Silkostwa. typem członną stroną Oddziału są Teren gminy Łyszkowice depozyty. To, moim zdanie i Bełchowa w gminiem, dobrze świadczy Nieborów to tereny o konkurencyjności oferty rolnicze, więc rolnicy stanowią Banku oraz zaufaniu, największą grupę jakim cieszy się wśród klientów. klientów Oddziału, a ponieważ W ostatnim cza- jedna z naszych sie duże zainteresowanie klientów Oddziału budzą kredyty z dofi nansowaniem proekologicznym na instalowanie kolektorów słonecznych czy usuwanie azbestu. Serdecznie zapraszamy do naszego Oddziału w Łyszkowicach, który po zakończeniu gruntownego remontu, całkowicie zmienił wygląd, funkcjonalność i estetykę. A.M. PIONOWO A1 Gad o wielu zębach A10 Na niej kura A17 Do pary z banknotem C1 Proces, w którym znika gleba C8 Ciężkie, twarde drzewo do budowy łodzi C14 Zaopiekuje się zepsutym samochodem E7 W nim nasz kod genetyczny E11 Najczęściej czyni mistrza F1 Tusz pod skórą F19 Wypływa z wulkanu G9 Londyn, Paryż lub Warszawa H5 Wierzchnia szata księdza H15 Ciąg logiczny jakiejś myśli I1 Druga strona rewersu J9 Uczucie powodujące uśmiech J16 Według legendy kwitnie tylko raz K3 Zapachy L12 Kot Gargamela Ł3 Podłączona do gniazdka kroi chleb POZIOMO 1A Jedna z kart w ofercie Banku 3A Wyraz dźwiękonaśladowczy 5C Krakowsko-Częstochowska 5H Miejsce pełne spokoju 6A Przed trójką 6F Staropolska zupa na zakwasie 7H Na pięciolinii 8A Może zejść w górach 8K Pierwiastek chemiczny o symbolu Tl 9G Ciężkie, odświętne zasłony 10A W samym środku kapusty 11G Śnieg, deszcz, a nawet mżawka 12D Kazimierz Wielki lub Henryk V 12J Mała Aleksandra 14A Z papierosa 14J Nocny motyl 15E Na boisku 16B Przez poetów zwane oknami duszy 17H Kanadyjski myśliwy lub ciężki but 18A Zła, choć cienka w talii 19F Specjalista od chorób 20A Taki kształt ma ziemska orbita 21H Staropolska matka 22D Z niego leci woda (C14, A13, Ł11, K19, B14) (C16, L16, A13) (Ł11, C17, A18, H1, B8, Ł9, G13, C1) (J16, C20, G19, E8, Ł10, A13, A14, D16, B14) (H15) (I5, Ł3, I1, A11, D20, C1, Ł11, L16, A20) (K19, B16, D10, K3, G14, D16) (A19, H8, B18, C4, C10) (J18, B1, B16, D20, J20, D16, E16, G14, L5, A13)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania prosimy przesyłać do placówek Banku na załączonych kuponach z dopiskiem na kopercie Hasło krzyżówki do 10 listopada 2013 roku. Pierwsze trzy osoby, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki, otrzymają ciekawe książki. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 28 naszego czasopisma upominki od Banku otrzymują: Zenon Pietrzak, Karolina Caban i Beata Nowakowska. CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 11

12 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ WARSZAWA PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn przy budynku UG; tel Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43 tel Płock; ul. Bielska 45; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Warszawa, ul. Rudnickiego 3 A, lok. 20 H; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27B; tel Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, ul. Staszica 9; tel Łowicz, ul. 1 Maja 8; tel Łowicz, ul. Stanisławskiego 28; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and); tel Łódź, ul Dolna 5, tel Łódź, ul. Tatrzańska 111; tel Maków, ul. Brzosty 3A; tel Płock, ul. Armii Krajowej 34 lok. U2; tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3; tel Skierniewice, ul. Łowicka 127: tel Skierniewice - Rawka, ul. Warszawska 9B; tel Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16b nr lok. 8; tel Warszawa ul. Św. Bonifacego 92 lok 1, tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Żyrardów, ul. Szarych Szeregów 1; tel Grupa BPS Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat miały wśród nich

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień Święto to zostało proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako doroczny festiwal mający za cel ukazanie solidarności spółdzielców i ich skuteczności działania. Każdego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie dla firm i rolników. Zależy nam na rozwoju lokalnych przedsiębiorców. 7 Z wizytą w najbogatszej gminie w Polsce

Nowości w ofercie dla firm i rolników. Zależy nam na rozwoju lokalnych przedsiębiorców. 7 Z wizytą w najbogatszej gminie w Polsce Kwartalnik ESBANKU Banku Spółdzielczego 7 Z wizytą w najbogatszej gminie w Polsce Odwiedzamy Kleszczów 8 Nowości w ofercie dla firm i rolników Multiregulacje i nowe pakiety rachunków numer czternasty /czerwiec

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej

Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej 17/2012 PIAST W tym numerze polecamy Bezpieczniej w SKOK pod państwowym nadzorem Reklama Ryzyko inwestycji Zanim powierzymy komuś swoje oszczędności w celu ich szybkiego i łatwego pomnożenia, sprawdźmy,

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str.

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. Klienci wygrywają nagrody str 1 W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. 5-7 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2011 nr 4/159 Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu rusza kampania wizerunkowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

6 Jesteśmy dojrzałym Bankiem. 7 Z wizytą w Wolborzu. 8 Przekazy Western Union w placówkach ESBANKU

6 Jesteśmy dojrzałym Bankiem. 7 Z wizytą w Wolborzu. 8 Przekazy Western Union w placówkach ESBANKU 6 Jesteśmy dojrzałym Bankiem Wywiad z Jackiem Zacharewiczem, Prezesem ESBANKU Banku Spółdzielczego 7 Z wizytą w Wolborzu Odwiedzamy Gminę Wolbórz i rozmawiamy z Andrzejem Jarosem, Burmistrzem Wolborza

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10

Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10 Kwartalnik Banku Spółdzielczego w Radomsku Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10 numer drugi/kwiecień 2009/ISSN 1689-7390 od redakcji Witam

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo