Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie, do którego zobowiązał się w umowie. Gwarancja jest więc jednym z za- bezpieczeń kredytu, które w dużym stopniu minimalizuje negatywne skutki jego niespłacenia. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 4 marca 2013 ro- Oprocentowanie kredytu wg stałej stopy procentowej i wynosi: - 8,50% dla osób posiadających w BS w Skierniewicach ROR, POL-konto, rachunek bieżący, - 9,50% dla osób nie posiadających w BS w Skierniewicach ROR-u, Pol-konta, rachunku bieżącego. Maksymalna kwota kredytu: zł. RRSP dla kredytu gotówkowego sezonowego w kwocie 8 500,00 PLN, udzielonego na 23 miesiące, z oprocentowaniem nominalnym w skali roku 8,33%, prowizją 2,09% w wysokości 177,65 PLN wynosi 12,00%. Całkowita kwota kredytu wynosi 8 500,00 PLN, całkowita kwota kredytu do zapłaty wynosi 9 453,11 PLN. Pozostałe szczegóły w naszych placówkach. Zapraszamy! ku z pięcioma bankami umowy, które inaugurują rządowy program wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w formie gwarancji de minimis. Umowa podpisana została w obecności Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów i Jacka Rostowskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów przez przedstawicieli pięciu banków: PKO Banku Polskiego S.A., BRE Banku S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Banku S.A. Gwarancje de minimis są gwarancjami udzielanymi w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytów obrotowych udzielonych mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom (tzw. sektor MŚP). Bank posiadając zabezpieczenie w formie gwarancji de minimis ma pewność, że w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań o czasie, BGK dokona za niego spłaty w terminie 15 dni. W takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwadokończenie na str. 2

2 dokończenie ze str. 1 Wspieranie przedsiębiorczości... rancji kwotę wraz z odsetkami. Gwarancje będą udzielane na wniosek kredytobiorcy, składany do banku udzielającego kredytu. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł. Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: należą do sektora MŚP, są rezydentami, w opinii banku kredytującego posiadają zdolność kredytową, nie posiadają negatywnego wpisu w rejestrze dłużników aprobowanym przez BGK, nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy publicznej. Warunki gwarancji de minimis: gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego przeznaczonego na fi nansowanie działalności bieżącej. Kredyt taki może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków, nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu (bez odsetek i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu), udzielana jest maksymalnie na okres 27 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące, jedyne zabezpieczenie gwarancji to weksel własny in blanco przedsiębiorcy, gwarancja udzielona w 2013 r. jest w pierwszym roku bezkosztowa. W drugim roku opłata prowizyjna wynosi 0,5% kwoty gwarancji, nie może obejmować kredytu przeznaczonego na fi - nansowanie produkcji pierwotnej produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, a także sektora węglowego. Nie może również gwarantować kredytu na fi nansowanie wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą, w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych. Celem programu jest wzmocnienie sektora MŚP. W ramach instrumentu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, BGK udziela gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne oraz banki spółdzielcze. Każdy przedsiębiorca, dzięki gwarancji de minimis, bez względu na etap rozwoju fi rmy, może uzyskać dostęp do fi nansowania kredytem obrotowym. Klienci, którzy rozpoczynają działalność i posiadają krótką historię kredytową, zyskują wiarygodność w oczach banków, ponieważ w ten sposób zwiększa się pewność spłaty kredytu. Natomiast klienci działający od lat i posiadający majątek, uzyskują elastyczność w zakresie dysponowania nim nie muszą zastawiać go na rzecz banku jako zabezpieczenie. Michał Grzybowski Zespół Planowania, Analiz i Zarządzania Ryzykiem 2 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

3 DLA ZDROWIA I URODY w Skierniewicach, do którego trafi ł za radą rodziców, którzy ze skierniewickim Bankiem współpracują od dłuższego czasu i z jego usług są w pełni usatysfakcjonowani. Twierdzi iż dzięki współpracy z bankiem spółdzielczym mogliśmy znacznie rozwinąć naszą działalność i na przestrzeni roku nasze obroty zwiększyły się dwukrotnie. Przed trzema laty Efekt-Pharm sp. z o.o. uruchomiła stacjonarną aptekę w Rozprzy w powiecie piotrkowskim. To trzecia apteka w gminie liczącej 12 tys. mieszkańców. Jednak jak twierdzi Paweł Kowalczyk, prezes Efekt-Pharmu, fi rma wyspecjalizowała się w sprzedaży kosmetyków i leków nie wymagających recepty lekarskiej, a także suplementów diety za pośrednictwem Internetu. Aby produkt leczniczy mógł zostać dopuszczony do obrotu jako lek OTC, musi być bezpieczny w ściśle limitowanym czasie stosowania (zwykle do 3 lub 5 dni) w dolegliwościach konkretnych, łatwych do samodiagnozowania przez pacjenta. Ten kanał dystrybucji, zdaniem prezesa, ma największe szanse rozwoju i dziś w strukturze sprzedaży spółki stanowi zdecydowaną większość. Aktualnie fi rma zatrudnia siedmiu pracowników. Sprzedażą za pośrednictwem Internetu zajmują się cztery osoby, a w stacjonarnej aptece pracują kolejne trzy. W lipcu fi rma wygrała przetarg i uruchamia kolejną placówkę w Niechcicach. Będzie to punkt apteczny i do tej placówki zatrudniliśmy już jedną osobę mówi prezes Paweł Kowalczyk. Sprzedaż wysyłkowa miała być w zamiarach fi r- my uzupełnieniem sprzedaży detalicznej w stacjonarnej aptece, ale stało się jednak inaczej. Internet, jako źródło najbardziej dostępnego sposobu porozumiewania się ludzi i pozyskiwania informacji, okazał się dźwignią rozwoju fi rmy. Prezes Efekt-Pharmu nie zamierza ograniczać tradycyjnej formy sprzedaży leków, bo dywersyfi - kacja sprzedaży w działalności fi rmy zapewnia jej stabilność. Twierdzi, że w prowadzeniu aktywnej działalności biznesowej ważny jest rozwój stagnacja oznacza cofanie się Jednym z fi larów działalności jest jego zdaniem dobra współpraca z piotrkowskim Oddziałem Banku Spółdzielczego dokończenie na str. 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 3

4 dokończenie ze str. 3 Dla zdrowia i urody JEST NAS PONAD MILION Trudnością w dynamicznym rozwoju naszej fi rmy nie jest obecnie panujący kryzys, lecz wprowadzenie ustawy refundacyjnej w 2012 roku, która całkowicie zakazała promocji działalności aptek stwierdza prezes Kowalczyk. Klienci o tym, że jesteśmy fi rmą, która stara się mieć jak najbardziej konkurencyjne ceny, dowiadują się powoli. To nasi klienci robią nam najlepszą reklamę i dzięki temu rozwój naszej fi rmy jest stopniowy, ale następuje cały czas. Firma z miesiąca na miesiąc odnotowuje większą sprzedaż. Jestem przekonany, że po głębszej analizie skutków ustawy zakazującej reklamy, zostanie ona zmieniona i na nowo będzie dozwolona, a fi rmy naszego pokroju będą mogły nadal swobodnie się rozwijać i dawać nowe miejsca pracy. Jedynym, widocznym skutkiem kryzysu jest u nas poszukiwanie tańszych zamienników przez osoby przychodzące z receptami. Kolejnym krokiem, jaki planuje fi rma, jest uruchomienie internetowej drogerii, gdyż nie są one objęte zakazem reklamy. Ciekawostką jest tu fakt, że apteki i drogerie sprzedają te same produkty, suplementy diety i kosmetyki, z wyłączeniem leków nie wymagających medycznej recepty. Nasza fi rma nieustannie analizuje nowe miejsca do uruchomienia aptek, gdyż chcemy znacznie zwiększyć ilość placówek sprzedaży mówi prezes Paweł Kowalczyk. Rozmawiał: Andrzej Malanowski Kontakt do firmy: ul. Młynarska 2, Piotrków Trybunalski tel , Według opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego danych banki spółdzielcze mają aktualnie członków, w tym udziałowców to osoby prywatne. W pierwszym kwartale 2013 r. dysponowały 10 proc. depozytów bankowych i udzieliły 7,8 proc. ogółu udzielonych kredytów. Ich aktywa w trzy miesiące zwiększyły się aż o 0,7 punktu procentowego do 9,3 proc. W Polsce działają 572 banki spółdzielcze, 206 jest zrzeszonych w SGB Banku, a 365 w Banku Polskiej Spółdzielczości. Niezrzeszonym lecz współpracującym jest Krakowski Bank Spółdzielczy. 20 proc. banków ma aktywa powyżej 200 mln zł. Aktywa całego sektora wynoszą 92,3 mld zł. Osoby prywatne miały na koniec marca 52,3 mld zł depozytów (469 mld w bankach komercyjnych). Banki spółdzielcze mają nadwyżkę depozytów nad kredytami: przy 10 proc. udziale w rynku depozytów, mają też 7,8 proc. rynku kredytowego. Co trzecia placówka bankowa w Polsce z 15 tysiecy oddziałów ma szyld banku spółdzielczego. W sektorze pracuje co piąty pracownik ze 173 tysięcy zatrudnionych w bankowości. W ostatnich latach to bs-y otworzyły najwięcej nowych placówek, szczególnie w mniejszych miejscowościach i wsiach, są też coraz bardziej widoczne w wielkich miastach w samej Warszawie posiadają ponad czterdzieści placówek. Red. 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

5 Coś, z czego można zrobić wiele! Zbigniew Sukiennik, współwłaściciel Styromax-u (po prawej) i Grzegorz Szkup, wieloletni szef produkcji Styropian to porowate tworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie granulek polistyrenu, zawierających porofor (np. eter naftowy). Składa się z zamkniętych komórek o obłych kształtach (powstałych ze wspomnianych granulek), wewnątrz których znajduje się pianka polistyrenowa. Komórki są ze sobą połączone i występują między nimi niewielkie pustki powietrzne (ich ilość i wielkość zależy od gęstości materiału), co uwidacznia się po przełamaniu styropianu. Ze styropianu da się wyprodukować wiele kształtów twierdzi Zbigniew Sukiennik, współwłaściciel Styromax-u działającego w Kolonii Łyszkowice. Firma od początku była spółką rodzinną, a 18 lat temu jej głównym klientami były fi rmy budowlane zaopatrujące się w styropian do ociepleń domów. Ze względu na sezonowość budownictwa przez kilka miesięcy w roku groziły nam przestoje, więc z 90 procent takiej produkcji zeszliśmy do kilku, kilkunastu procent mówi pan Sukiennik. Robiliśmy także sztukaterię, listwy, kasetony sufi towe, rozety, ale prace remontowe też na ogół odbywają się latem. Rozszerzyliśmy więc naszą ofertę o wszelkie opakowania, jakich potrzebują producenci sprzętu RTV i AGD. Ze względu na właściwości styropianu, brak zanieczyszczeń, idealną gładkość może być używany także i do opakowań np. przy przewozie lekarstw i żywności. Siedziba fi rmy w Łyszkowicach Kolonii Styromax jest nie tylko dostawcą na polski rynek, ale i dużym eksporterem swoich wyrobów do Niemiec, Holandii, Włoch, Czech, Słowacji, Rosji i na Ukrainę. Wyroby fi rmy otrzymały certyfi katy, a samo przedsiębiorstwo wiele dyplomów i wyróżnień. Obecna oferta fi rmy, to (oprócz opakowań do RTV i AGD) pudełka styropianowe o różnych pojemnościach i grubości ścianek, chroniące produkty w transporcie, a także kształtki styropianowe np. dziecięce foteliki samochodowe czy kaski rowerowe oraz otuliny na rury, kątowniki, ceowniki, ozdobne gzymsy i inne. Opakowania ze styropianu są lekkie, czyste i tanie. Mają doskonałe właściwości izolacyjne, regulują wilgotność, są odporne na wstrząsy i zabezpieczają przed naciskiem, działaniem światła, utratą zapachu czy wysychaniem. Styromax produkuje też opakowania z polipropylenu spienialnego EPP, który jest materiałem wielofunkcyjnym z nieograniczonymi możliwościami kształtowania, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego. Produkty z EPP cechuje mała waga, podwyższona odporność na ścieranie, wysoka wytrzymałość na temperaturę, stałość kształtu pod wpływem ciepła, doskonałe właściwości izolacyjne, a co równie ważne są przyjazne dla środowiska, gdyż jest możliwość ich powtórnego przetworzenia. Nie byłoby tak dużej fi r- my bez zastosowań najnowszych technologii i maszyn. Park maszynowy pochodzi od największej i liczącej się w branży niemieckiej fi rmy Kurtz GmbH. Firma Styromax dysponuje wtryskarkami o różnej wielkości dzięki temu może optymalnie zaprojektować i wykonać kształtkę ze styropianu lub EPP. Cały proces jest skomplikowany i przebiega we wtryskarce, w której wstępnie spieniony surowiec za pomocą wtryskiwaczy zostaje wdmuchnięty do formy. Para scala granulat styropianowy i powstaje jednolity kształt, który chłodzony jest wodą a nas- dokończenie na str. 6 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 5

6 Część hali produkcyjnej fi rmy Styromax tępnie próżnią. Nadany przez formę kształt odbiera robot. Produkcja cechuje się więc laboratoryjną czystością, wysoką wydajnością, a fi rma zapewnia krótki termin realizacji zamówień i możliwość ekspresowej produkcji nawet tylko dobę od dostarczenia formy i złożenia zamówienia. Styromax wykazuje niezwykłą mobilność ma własną narzędziownię, w której wytwarzane są formy idealnie dopasowane do potrzeb producentów i rozmiarów ich produktów, posiada bazę transportową, której pojazdy zapewniają punktualną i bezpieczną dostawę opakowań pod wskazane adresy. Ważnym atutem jest także wykwalifi kowany personel, gdyż fi rma zatrudnia przeciętnie około 70-ciu pracowników. Do najważniejszych producentów zlecających wykonanie opakowań należą: LG Electronics, HU- MAX, Pilkington, SANITEC KOŁO, CERSA- NIT, PRUSZYŃSKI, THOMPSON TCL. Firma od początku swojej działalności ma konto w Oddziale w Łyszkowicach Banku Spółdzielczego w Skierniewicach i podtrzymuję współpracę, a teraz tylko czeka na udostępnienie kontrolowania konta przez Internet, co jeszcze bardziej usprawniłoby jej działanie. Oprac. Maria Barbara Weber Redakcja dziękuje panom Zbigniewowi Sukiennikowi i Grzegorzowi Szkupowi za czas poświęcony na omówienie osiągnięć fi rmy i przygotowanie profesjonalnych materiałów potrzebnych przy powstaniu tego materiału. 40-lecie Oddziału w Nowym Kawęczynie 8 czerwca 2013 r. miały miejsce obchody 40-lecia działalności Oddziału naszego Banku w Nowym Kawęczynie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie, a następnie była kontynuowana w Sali OSP w Nowym Kawęczynie. Zaproszonych gości powitali: przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Jan Siejka, oraz prezes Zarządu Banku Władysław Klażyński, Gospodarzem uroczystości była Elżbieta Zwolińska, dyrektor Oddziału w Nowym Kawęczynie, która przybliżyła zebranym historię Oddziału oraz jego obecną działalność. Początki działalności Oddziału w Nowym Kawęczynie sięgają 1973 roku. Obecnie Oddział w Nowym Kawęczynie to nowoczesna placówka, spełniająca wysokie standardy w zakresie obsługi klientów, dostępna dla osób niepełnosprawnych, będąca wizytówką Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczenie odznaczeń i medali zasłużonym działaczom samorządowych oraz klientom i pracownikom Oddziału. Uroczystość zakończyła się koncertem młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skierniewicach pod opieką Sławomira Trochonowicza oraz występem artystycznym młodzieży szkolnej Gimnazjum im. J. Wybickiego w Strzybodze. Zespół Polityki Handlowej i Marketingu BS w Skierniewicach 40-lecie Oddziału w Puszczy Mariańskiej Kontakt do P.P.H.U. Styromax Łyszkowice Kol. 4A tel./fax fi Z okazji jubileuszu Oddziału w Puszczy Mariańskiej BS w Skierniewicach list gratulacyjny nadesłał Tomasz Mironczuk, prezes BPS S.A. 6 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

7 Festyn na Przydrożku 7. lipca 2013 r. w Głuchowie odbył się Festyn Rodzinny na Przydrożku. Oddział w Głuchowie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach był jednym ze sponsorów święta. Za przekazane pieniądze zostały ufundowane nagrody dla uczestników konkursu. W namiocie bankowym goście mogli porozmawiać z pracownikami o produktach bankowych, na festyn przybyły bowiem całe rodziny szczególnym zainteresowaniem ze strony najmłodszych cieszyły się baloniki z logo Banku oraz inne gadżety, starsi zaś chętnie sięgali po bankową prasę. ZPHiM 22 czerwca 2013 r. odbyły się obchody 40-lecia działalności Oddziału naszego Banku w Puszczy Mariańskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Puszczy Mariańskiej, a następnie była kontynuowana w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej. Zaproszonych gości powitali: przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Jan Siejka i prezes Zarządu Banku Władysław Klażyński oraz dyrektor Oddziału w Puszczy Mariańskiej Dariusz Błoński, którzy przybliżyli zebranym historię Oddziału oraz jego obecną działalność. Jubileusz 40-lecia Oddziału Banku w Puszczy Mariańskiej wpisuje się w bogatą tradycję Banku, sięgającą już ponad 114 lat. Obecnie Oddział w Puszczy Mariańskiej to nowoczesna placówka, spełniająca wysokie standardy w zakresie obsługi klientów, będąca też wizytówką Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczenie odznaczeń i medali zasłużonym działaczom samorządowych oraz klientom i pracownikom Oddziału. Uroczystość zakończyła się Koncertem Kwartetu Smyczkowego Fuerte oraz występem muzycznym Kapeli Dzieci Naszych z Ełku. Zespół Polityki Handlowej i Marketingu BS w Skierniewicach III Międzynarodowy Festiwal Rzemiosła Dawnego 28. lipca 2013 r. w Bolimowie odbył się III Międzynarodowy Festiwal Dawnego Rzemiosła. Podczas festiwalu Bank Spółdzielczy w Skierniewicach wystawił swoje stoisko, na którym promowane były produkty bankowe. Bank reprezentowały Paulina Tarmanowska i Karolina Jóźwiak, pracownice Oddziału w Bolimowie. W trakcie festiwalu przeprowadzono wywiady ze Stanisławem Linartem, wójtem Gminy Bolimów oraz klientami Oddziału w Bolimowie na temat współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach. Można je obejrzeć na stronie ZPHiM CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 7

8 Z Biesiady Łowickiej 25. sierpnia 2013 r. w Skansenie w Maurzycach miała miejsce XIV Biesiada Łowicka połączona z Piknikiem Mlecznym. Wzorem lat ubiegłych Bank Spółdzielczy w Skierniewicach wziął w niej czynny udział. Jest to impreza organizowana przez Starostę Łowickiego promująca powiat łowicki. Na imprezie o zasięgu powiatowym nie mogło więc zabraknąć przedstawicieli naszego Banku. Stoisko bankowe reprezentowały pracownice Oddziału w Łowiczu. Było ono odwiedzane zarówno przez obecnych klientów BS, jak i gości imprezy. Pracownice Banku udzielały informacji o dostępnych produktach i usługach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się takie produkty Banku jak Kredyt Lekki oraz oferta lokat, szczególnie walutowych. Każdy kto nas odwiedził dostawał gadżety oraz materiały reklamowe Banku. Jak co roku biesiadę uświetniły występy folklorystyczne zespołów ludowych. Wielką atrakcją imprezy była prezentacja największego na świecie haftowanego łowickiego jaśka. Posilić się można było na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały potrawy w ramach konkursu na biesiadny przysmak. Gwiazdą wieczoru była Ania Rusowicz. Zespół Polityki Handlowej i Marketingu BS w Skierniewicach Spotkania z kulturą żydowską sierpnia br. w Skierniewicach zrealizowano II edycję projektu Przywracania pamięci skierniewickich Żydów. Jest to wydarzenie poświęcone społeczności żydowskiej, zapomnianym mieszkańcom naszego miasta, którzy przez wieki współtworzyli jego historię. Przed II Wojną Światową stanowili oni ponad 1/3 ludności Skierniewic. Dzisiaj nie ma ich wśród nas. Celem projektu jest przywrócenie ich pamięci, przybliżenie Skierniewiczanom kultury żydowskiej. Autorem projektu jest Lech Mackiewicz aktor i reżyser, urodzony w Skierniewicach absolwent PWST w Krakowie oraz UTS w Sydney. Wśród realizatorów projektu znaleźli się Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR, Fundacja Piwnica u Artystów, Izba Historii Skierniewic, Miejski Ośrodek Kultury i Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości. 8 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

9 Nasza placówka Oddział w Łyszkowicach Oddział Banku w Łyszkowicach obejmuje działalnością bankową teren gminy Łyszkowice. W jego strukturę włączone są Punkty Obsługi Klienta w Brzezinach i Bełchowie. Obsługuje klientów z terenu powiatów łowickiego i brzezińskiego. Do 1991 roku był samodzielnym bankiem. Połączenie z bankiem w Skierniewicach spowodowane było koniecznością osiągnięcia przez banki wyższych progów kapitałowych. Tradycje bankowości spółdzielczej w gminie Łyszkowice sięgają 1936 roku, kiedy to dzięki zaangażowaniu proboszcza tutejszej parafi i ks. Wła- Siedziba Oddziału dysława Krzywkowskiego oraz działaczy ludowych: Józefa Słomiany, Piotra Parysa, Ludwika Szkupa i Antoniego Anyszko powstała spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa działająca pod nazwą Kasa Stefczyka. Przed wybuchem II wojny światowej Kasa rozwijała się dynamicznie, zaczęła przynosić zyski i skupiała 140 członków. Okres okupacji nie przerwał jej działalności, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej wzrosło jej znaczenie, Radosław Michalak, dyrektor Oddziału czego dowodem jest wzrost liczby członków w styczniu 1945 roku było to 195 osób. Losy spółdzielni w drugiej połowie minionego wieku są analogiczne jak wszystkich innych banków spółdzielczych. Dziś członkami BS w Skierniewicach jest ponad sześciuset udziałowców z terenu działania Oddziału w Łyszkowicach. dokończenie na str. 11 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach był jednym ze sponsorów, którzy wsparli realizację wydarzenia. W programie tegorocznej edycji znalazły się dwie wystawy fotografi czne, koncerty Patrycji Zywert i Dominiki Dawidowicz, projekcje fi lmów, spektakl teatralny, czytanie teatralne oraz pamiątkowe wydawnictwo. Ofi cjalne otwarcie imprezy miało miejsce 30 sierpnia w Izbie Historii Skierniewic. Wszystkie punkty programu cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców. Zespół Polityki Handlowej i Marketingu BS w Skierniewicach Cechy kredytu - oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, liczonej w stosunku rocznym: * 8,25% dla osób posiadających w BS w Skierniewicach ROR, Pol-konto, rachunek bieżący lub inny produkt kredytowy, * 8,75% dla osób nie posiadających w BS w Skierniewicach produktu ROR, Pol-konta, rachunku bieżącego lub innych produktów kredytowych. - Maksymalna kwota kredytu: zł. - Maksymalny okres kredytowania: do 24 miesięcy. RRSP dla kredytu gotówkowego sezonowego w kwocie 8 500,00 PLN, udzielonego na 23 miesiące, z oprocentowaniem nominalnym w skali roku 8,33%, prowizją 2,09% w wysokości 177,65 PLN wynosi 12,00%. Całkowita kwota kredytu wynosi 8 500,00 PLN, całkowita kwota kredytu do zapłaty wynosi 9 453, 11 PLN. Raty kapitałowo-odsetkowe kredytu są malejące. Podane powyżej informacje stanowią reprezentacyjny przykład dla pożyczki gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. Przykład sporządzono na podstawie prognoz sprzedaży.

10 Nowi pracownicy Jolanta Skierska 1 sierpnia br. rozpoczęła pracę w warszawskim Oddziale Banku przy ulicy Rudnickiego 3a początkowo na stanowisku inspektora ds. kredytów, a następnie dyrektora tego Oddziału. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomiczno Humanistycznej w Skierniewicach na kierunku Rachunkowość i Finanse. Pasją pani dyrektor jest dobra literatura. Jolanta Skierska Nowym pracownikiem Oddziału w Łyszkowicach jest Michał Zieliński. Pracę w Oddziale rozpoczął w maju tego roku na stanowisku referenta do spraw kredytów oszczędności i rozliczeń. Jest to jego pierwsza praca w bankowości. Aktualnie studiuje w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Finanse i Bankowość. Jego hobby to pływanie oraz fi lm. Michał Zieliński W maju bieżącego roku na stanowisku referenta ds. oszczędności i rozliczeń w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął pracę Marcin Pełka. Posiada roczne doświadczenie w pracy bankowej nabyte wcześniej w banku komercyjnym. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jego hobby to w zależności od pory roku motoryzacja, snowboard, jazda na rowerze, czyli aktywność fi zyczna. Marcin Pełka Z początkiem czerwca funkcję naczelnika Punktu Obsługi Klienta na Osiedlu Rawka objęła Justyna Świderek. Pani naczelnik posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w bankowości. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomiczno Humanistycznej w Skierniewicach na kierunku Finanse i Rachunkowość. Uwielbia czytanie książek, jazdę na rowerze i turystykę górską. Justyna Świderek 10 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

11 dokończenie ze str. 9 Oddział w Łyszkowicach Nasz Oddział jest mocno placówek ma miejski zakorzeniony w tutej- charakter, cały Oddział szym krwiobiegu gospodarczym ma charakter placów- mówi jego ki uniwersalnej, w któ- dyrektor Radosław Michalak. rej ofercie znajdują się Mamy tu do wszystkie produkty oferej czynienia z wielopokoleniowym rowane przez Bank. Silkostwa. typem członną stroną Oddziału są Teren gminy Łyszkowice depozyty. To, moim zdanie i Bełchowa w gminiem, dobrze świadczy Nieborów to tereny o konkurencyjności oferty rolnicze, więc rolnicy stanowią Banku oraz zaufaniu, największą grupę jakim cieszy się wśród klientów. klientów Oddziału, a ponieważ W ostatnim cza- jedna z naszych sie duże zainteresowanie klientów Oddziału budzą kredyty z dofi nansowaniem proekologicznym na instalowanie kolektorów słonecznych czy usuwanie azbestu. Serdecznie zapraszamy do naszego Oddziału w Łyszkowicach, który po zakończeniu gruntownego remontu, całkowicie zmienił wygląd, funkcjonalność i estetykę. A.M. PIONOWO A1 Gad o wielu zębach A10 Na niej kura A17 Do pary z banknotem C1 Proces, w którym znika gleba C8 Ciężkie, twarde drzewo do budowy łodzi C14 Zaopiekuje się zepsutym samochodem E7 W nim nasz kod genetyczny E11 Najczęściej czyni mistrza F1 Tusz pod skórą F19 Wypływa z wulkanu G9 Londyn, Paryż lub Warszawa H5 Wierzchnia szata księdza H15 Ciąg logiczny jakiejś myśli I1 Druga strona rewersu J9 Uczucie powodujące uśmiech J16 Według legendy kwitnie tylko raz K3 Zapachy L12 Kot Gargamela Ł3 Podłączona do gniazdka kroi chleb POZIOMO 1A Jedna z kart w ofercie Banku 3A Wyraz dźwiękonaśladowczy 5C Krakowsko-Częstochowska 5H Miejsce pełne spokoju 6A Przed trójką 6F Staropolska zupa na zakwasie 7H Na pięciolinii 8A Może zejść w górach 8K Pierwiastek chemiczny o symbolu Tl 9G Ciężkie, odświętne zasłony 10A W samym środku kapusty 11G Śnieg, deszcz, a nawet mżawka 12D Kazimierz Wielki lub Henryk V 12J Mała Aleksandra 14A Z papierosa 14J Nocny motyl 15E Na boisku 16B Przez poetów zwane oknami duszy 17H Kanadyjski myśliwy lub ciężki but 18A Zła, choć cienka w talii 19F Specjalista od chorób 20A Taki kształt ma ziemska orbita 21H Staropolska matka 22D Z niego leci woda (C14, A13, Ł11, K19, B14) (C16, L16, A13) (Ł11, C17, A18, H1, B8, Ł9, G13, C1) (J16, C20, G19, E8, Ł10, A13, A14, D16, B14) (H15) (I5, Ł3, I1, A11, D20, C1, Ł11, L16, A20) (K19, B16, D10, K3, G14, D16) (A19, H8, B18, C4, C10) (J18, B1, B16, D20, J20, D16, E16, G14, L5, A13)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania prosimy przesyłać do placówek Banku na załączonych kuponach z dopiskiem na kopercie Hasło krzyżówki do 10 listopada 2013 roku. Pierwsze trzy osoby, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki, otrzymają ciekawe książki. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 28 naszego czasopisma upominki od Banku otrzymują: Zenon Pietrzak, Karolina Caban i Beata Nowakowska. CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 11

12 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ WARSZAWA PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn przy budynku UG; tel Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43 tel Płock; ul. Bielska 45; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Warszawa, ul. Rudnickiego 3 A, lok. 20 H; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27B; tel Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, ul. Staszica 9; tel Łowicz, ul. 1 Maja 8; tel Łowicz, ul. Stanisławskiego 28; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and); tel Łódź, ul Dolna 5, tel Łódź, ul. Tatrzańska 111; tel Maków, ul. Brzosty 3A; tel Płock, ul. Armii Krajowej 34 lok. U2; tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3; tel Skierniewice, ul. Łowicka 127: tel Skierniewice - Rawka, ul. Warszawska 9B; tel Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16b nr lok. 8; tel Warszawa ul. Św. Bonifacego 92 lok 1, tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Żyrardów, ul. Szarych Szeregów 1; tel Grupa BPS Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD)

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 1. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela mikroprzedsiębiorcom oraz małym i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (wniosek kierowany do BGK za pośrednictwem Banku Kredytującego) I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r.

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Instrumenty finansowe BGK wspierające przedsięwzięcia oszczędzające energię Fundusz Termomodernizacji Fundusz

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty**

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty** Załącznik Nr 1 D do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓLDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Kielce, dnia 10.06.2016 roku Celem działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting. KREDYT TECHNOLOGICZNY www.royalconsulting.pl Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.pl Komu może być udzielona dotacja? Podmioty uprawnione to mikro, mali lub

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? Uniwersytet w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r. dr Ewa Tokajuk EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. Poręczenia kredytowe udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 18/PLD/2013 zmienionej Aneksem nr 1

Załącznik nr 13 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 18/PLD/2013 zmienionej Aneksem nr 1 Załącznik nr 13 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 18/PLD/2013 zmienionej Aneksem nr 1 Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję www.bslezajsk.pl Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Kielce, dnia 28.10.2014 roku Celem działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 01/01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, STYCZEŃ 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail BANK SPÓŁDZIELCZY w Ełku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO Oddział w........... Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU JUBLEUSZOWEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich założeniach Spółka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 202/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 29 grudnia 2014 roku Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych i krajowych nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Oferta. koszt wg taryfy operatora

Oferta. koszt wg taryfy operatora Oferta Kasa Stefczyka Kasa Stefczyka to instytucja finansowa odwołująca się do ponad 100-letniej tradycji Kas Spółdzielczych, zakładanych na terenach Polski. Kasa działa od 18 lat, a jej kapitał jest w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Prezentacja dla Pracowników Regionu - poręczenie kredytowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr W.4a do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Cz. II WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU CZTERY PORY ROKU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU CZTERY PORY ROKU Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU CZTERY PORY ROKU Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Rodzaj kredytu Okres kredytowania: miesięcy Słownie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 68/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 18 marca 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS POWATOWY BANK SPÓŁDZELCZY W JANOWE LUBELSKM GRUPA BPS Oddział w............... Nr wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt na zimę Data złożenia wniosku kredytowego..

Bardziej szczegółowo