Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:"

Transkrypt

1 Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: lutego 2012

2 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p Czym jest program STOCK? Do czego sªu»y program STOCK? Co jest wymagane do pracy z programem? Co jest wymagane do uruchomienia serwera dla programu? Jak wygl da program STOCK? Co znajdziesz w podr czniku u»ytkownika? Ewidencja Wy±wietlanie listy skªadników maj tku Obsªuga zaznaczania Wy±wietlanie listy wszystkich zaznaczonych skªadników Wy±wietlanie informacji o przedmiocie Dodawanie przedmiotu Kopiowanie istniej cego przedmiotu Kopiowanie wielokrotne Edycja informacji o przedmiocie Wy±wietlanie dokumentów zwi zanych z przedmiotem Przekazanie skªadnika do likwidacji Zdj cie z ewidencji skªadnika maj tku Przywracanie zlikwidowanego skªadnika maj tku Drukowanie etykiet dla skªadników Zmiana miejsca u»ytkowania Zmiana osoby odpowiedzialnej Przekazanie skªadników maj tku do serwisu Przegl dy skªadnika maj tku Gwarancja skªadnika maj tku Wprowadzenie informacji o ubezpieczeniu skªadnika Przypisywanie tagów Konguracja tagów Konguracja szablonu numerów inwentarzowych Konguracja tabel skªadników maj tku Modykacja kodów kreskowych Dodanie dokumentu skªadnika dla wielu przedmiotów Karta przedmiotu 21

3 Strona 2 z Karta przedmiotu Automatyczne generowanie numeru inwentarzowego Obliczanie warto±ci szacunkowej Dodawanie nowego dostawcy z poziomu karty przedmiotu Dodawanie dokumentu przyj cia do istniej cego przedmiotu Generowanie dokumentu przyj cia dla nowego przedmiotu Numer seryjny skªadnika Wy±wietlanie historii przedmiotu Drukowanie karty skªadnika Zarz dzanie materiaªami eksploatacyjnymi Status przedmiotu Galeria zdj w karcie przedmiotu Skªadnik bez kodu kreskowego Dekretacja Wprowadzanie dekretu przyj cia Tworzenie szablonu dekretów amortyzacji Amortyzacja Wy±wietlanie tabeli umorze« Drukowanie tabeli umorze« Otwieranie karty przedmiotu z poziomu listy umorze« Wy±wietlanie podgl du procesu amortyzacji dla danego przedmiotu Modykacja amortyzacji Zmiana stawki amortyzacji Zmiana warto±ci przedmiotów Wy±wietlanie listy modernizacji i przeszacowa« Drukowanie listy modernizacji i przeszacowa« Wy±wietlanie informacji o modernizacji Usuwanie modernizacji/przeszacowania Ustawianie okresu sprawozdawczego Wybór domy±lnej amortyzacji Zamykanie okresu sprawozdawczego Inwentaryzacja Wy±wietlanie listy inwentaryzacji Przeprowadzanie inwentaryzacji Operacje do akceptacji Przypisanie miejsca odczytu do miejsca u»ytkowania

4 Strona 3 z Dane z kolektora Aktualizacja danych inwentaryzacji Inwentaryzacja wedªug szczegóªowych kryteriów Sªowniki Sªowniki Przegl danie Sªowniki Dodawanie elementów Sªowniki Dodawanie elementów podrz dnych Sªowniki Edycja Sªowniki Usuwanie Komisje i zespoªy spisowe Dokumenty Wy±wietlanie listy dokumentów Wy±wietlanie dokumentu Edycja dokumentu Szablony dokumentów Konguracja szablonów numerów dla nowo tworzonych dokumentów Konguracja nazw i zawarto±ci dokumentów Konguracja szablonów dokumentów Wydruki Otwieranie konguratora wydruków Ograniczanie zakresu drukowanych przedmiotów Dodawanie nowego kryterium grupowania przedmiotów Usuwanie kryterium grupowania Dodawanie kryterium sortowania Usuwanie kryterium sortowania Ustalanie listy kolumn umieszczanych na wydruku Zapisywanie konguracji wydruku jako szablon Wczytywanie szablonu wydruku Zarz dzanie szablonami wydruku Raport GUS Raport ksi gowania wedªug skªadników Raport ksi gowania wedªug kont Tabela ruchów skªadników Wydruk stanów kont Etykiety 40

5 Strona 4 z Drukowanie etykiet przedmiotów Drukowanie etykiet dla elementów skªadowych Drukowanie etykiet miejsc u»ytkowania Kongurator etykiet Oznaczanie faktu wydrukowania etykiety w karcie przedmiotu Zestawy Wy±wietlanie listy zestawów Tworzenie nowego zestawu Dodawanie skªadników do zestawów Edycja parametrów zestawu Otwieranie karty przedmiotu z poziomu tabeli zestawów Usuwanie elementów z zestawów Przenoszenie zestawów i ich elementów Wydruk etykiet dla zestawów Elementy skªadowe Wy±wietlanie listy elementów skªadowych Drukowanie etykiet dla elementów skªadowych Dodawanie elementu skªadowego Edytowanie elementu skªadowego Zmiana miejsca u»ytkowania elementu skªadowego Usuwanie elementu skªadowego Przeksztaªcanie elementu w skªadnik maj tku Przeksztaªcanie skªadnika maj tku w element skªadowy innego skªadnika Ewidencja gruntów i budynków Wy±wietlanie listy gruntów Dodawanie nowego gruntu Edycja gruntów Wyszukiwanie gruntów Operacje na gruntach Pola deniowalne Wy±wietlanie listy pól deniowalnych Dodawanie nowego pola Zmiana parametrów pola Przypisywanie pola deniowalnego okre±lonym przedmiotom Usuwanie pola

6 Strona 5 z Zmiana kolejno±ci wy±wietlania pól deniowalnych Edytowanie sªowników zwi zanych z polami deniowalnymi U»ytkownicy i uprawnienia Uwierzytelnianie Wej±cie do programu Wyj±cie z programu U»ytkownicy Przegl danie u»ytkowników Dodawanie u»ytkownika Edycja u»ytkownika Usuni cie u»ytkownika Grupy u»ytkowników Przegl danie grup u»ytkowników Dodawanie grupy u»ytkowników Edycja grupy u»ytkowników Usuni cie grupy u»ytkowników Przypisanie u»ytkowników do grupy Uprawnienia u»ytkowników Przegl danie uprawnie«u»ytkowników Dodawanie uprawnienia Edycja grupy u»ytkowników Usuni cie grupy u»ytkowników Wª czanie i wyª czanie reguª Testowanie uprawnie« Dost p u»ytkowników do danych Dziennik zdarze« Opis dziaªania Zapis do pliku Import Import danych z formatu CSV Zaawansowany import danych Import sªowników Instalator Instalowanie programu STOCK Instalacja w systemie MS Windows

7 Strona 6 z Instalacja w systemie Linux Przeinstalowanie aplikacji Upgrade programu do wy»szej wersji Upgrade programu w systemie MS Windows Upgrade programu do wersji 2.13 w systemie MS Windows Upgrade programu w systemie Linux Aktualizacja aplikacji Aktualizacja programu w systemie MS Windows Aktualizacja programu w systemie Linux Wykonywanie kopii zapasowej Tworzenie kopii zapasowych w systemie MS Windows Tworzenie kopii zapasowych w systemie Linux Odtwarzanie z kopii zapasowej Odtwarzanie z kopii zapasowych w systemie MS Windows Odtwarzanie z kopii zapasowych w systemie Linux Przeniesienie aplikacji na inny komputer Wersje j zykowe Zmiana j zyka Licencja Pierwsza rejestracja Zmiana licencji Generowanie licencji Kolektory danych Program komunikacyjny Aplikacja StockComm Konguracja Wysyªanie sªownika danych do kolektora Przesyªanie sªownika danych na kart pami ci Pobieranie informacji z kolektora STOCK Mobile Uruchomienie programu STOCK Mobile Konguracja aplikacji STOCK Mobile Przygotowanie kolektora do inwentaryzacji Karta skªadnika Wyszukiwanie skªadników

8 Strona 7 z Przypisywanie kodu kreskowego do skªadnika Procedura przeprowadzania inwentaryzacji Wczytanie informacji do aplikacji STOCK Aktualizacja skªadników po zmianach Aktualizacja STOCK Mobile Kolektor CipherLab CPT-800x Opis kolektora Procedura przeprowadzenia inwentaryzacji Aktualizacja oprogramowania Kolektor CASIO DT Opis kolektora Procedura inwentaryzacji Kolektor Unitech HT Opis kolektora Kolektor Unitech PA Opis kolektora Drukarki etykiet Obsªugiwane urz dzenia Instrukcje instalacji drukarek Zebra TLP Argox A Argox CP Najcz ±ciej zadawane pytania Mam wersj systemu z pocz tku lipca, co jaki± czas zawiesza mi si serwer. Co mam zrobi? Dlaczego po aktualizacji ±rodowiska uruchomieniowego nie mog uruchomi aplikacji? Jak uzyska adres adres serwera? Lista zmian w programie Zmiany w wersji 3.03 SP Zmiany w wersji 3.03 SP Zmiany w wersji Zmiany w wersji 3.02 SP Zmiany w wersji 3.02 SP Zmiany w wersji 3.02 SP Zmiany w wersji 3.02 SP Zmiany w wersji 3.02 SP

9 Strona 8 z Zmiany w wersji Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji 3.01 SP Zmiany w wersji Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji 3.00 SP Zmiany w wersji Zmiany w wersji 2.13 SP Zmiany w wersji 2.13 SP Zmiany w wersji 2.13 SP Zmiany w wersji 2.13 SP Zmiany w wersji 2.13 SP Zmiany w wersji 2.13 SP Zmiany w wersji 2.13 SP Zmiany w wersji 2.13 SP Zmiany w wersji Zmiany w wersji 2.12 SP Zmiany w wersji 2.12 SP Zmiany w wersji 2.12 SP

10 Strona 9 z Zmiany w wersji 2.12 SP Zmiany w wersji Zmiany w wersji 2.11 SP Zmiany w wersji 2.11 SP Zmiany w wersji 2.11 SP Zmiany w wersji 2.11 SP Zmiany w wersji 2.11 SP Zmiany w wersji Zmiany w wersji 2.10 SP Zmiany w wersji 2.10 SP Zmiany w wersji 2.10 SP Zmiany w wersji 2.10 SP Zmiany w wersji 2.10 SP Zmiany w wersji 2.10 SP Zmiany w wersji

11 Strona 10 z Wst p 1.1 Czym jest program STOCK? Program STOCK jest aplikacj internetow, korzystaj c z bazy danych. Obsªuguje si j za pomoc przegl darki internetowej (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Aplikacja bardzo dobrze pracuje zarówno przez Internet jak i poza t sieci. Program zostaª napisany w j zyku PHP i korzysta z najnowszych technik tworzenia aplikacji internetowych, mi dzy innymi: AJAX, SOAP, WebServices. 1.2 Do czego sªu»y program STOCK? Program STOCK sªu»y do prowadzenia ewidencji ±rodków trwaªych, warto±ci niematerialnych i prawnych oraz pozostaªego wyposa»enia. Umo»liwia on tworzenie dokumentów zwi zanych z zarz dzaniem maj tkiem rmy oraz wydruk dowolnych zestawie«przedmiotów. Jedn z wielu funkcji programu jest równie» naliczanie umorze«dla wybranych przedmiotów, wg zdeniowanych prametrów amortyzacji. W powi zaniu z kolektorem danych umo»liwia przeprowadzenie inwentaryzacji maj tku przy u»yciu kodów kreskowych. Inwentaryzacja przeprowadzona w ten sposób trwa znacznie krócej ni» tradycyjna i ko«czy si wygenerowaniem arkusza spisu wraz z aktualn wycen przedmiotów. Jako wynik operacji powstaje równie» wykaz ró»nic przedmiotów, których brakowaªo lub których nie byªo na swoim miejscu. Z programu mo»e korzysta wielu u»ytkowników jednocze±nie. Przy czym ka»dy u»ytkownik mo»e posiada dokªadnie zdeniowany zakres uprawnie«do wykonywania operacji w programie. 1.3 Co jest wymagane do pracy z programem? Aby rozpocz prac z programem wymagana jest jedna z poni»szych przegl darek internetowych: MS Internet Explorer 7.0, 8.0 Mozilla Firefox 2, 3 Google Chrome Do wy±wietlania i wydruku utworzonych dokumentów wymagany jest dodatkowy, darmowy program Adobe Acrobrat Reader. Kopi tego programu mo»na pobra ze strony internetowej producenta: lub z pªyty instalacyjnej programu STOCK. 1.4 Co jest wymagane do uruchomienia serwera dla programu? Aby uruchomi serwer dla aplikacji STOCK, nale»y zainstalowa nast puj ce komponenty: Obsªugiwany system operacyjny: MS Windows 2000 (Workstation, Server), Server 2003, Server 2008 MS Windows XP, Windows 7 dystrybucje systemu Linux: Fedora, Ubuntu, Redhat

12 Strona 11 z 131 Serwer stron WWW: Apache z parserem j zyka PHP 5.2 lub wy»szym oraz dodatkowymi moduªami, które znajduj si na pªycie intalacyjnej programu STOCK Jedn z baz danych: MySQL 5.x MS SQL 2000 lub nowszy Oracle 10 (obsªugiwane kodowania UTF oraz WIN1250) 1.5 Jak wygl da program STOCK? Program STOCK skªada si z menu po lewej stronie okna przegl darki, menu górnego zawieraj cego opcje konguracyjne oraz panelu gªównego, w którym odbywa si zarz dzanie wszystkimi przedmiotami. Dodatkowe informacje i operacje mog by wykonywane w dodatkowych, wyskakuj cych okienkach. 1.6 Co znajdziesz w podr czniku u»ytkownika? W podr czniku u»ytkownika opisany zostaª sposób obsªugi programu, jego instalacji, aktualizacji i konguracji oraz bie» cej obsªugi konserwacyjnej. Wszystko zostaªo opisane w oddzielnych rozdziaªach, aby uªatwi wyszukiwanie konkretnych informacji. Dla pocz tkuj cych u»ytkowników proponujemy dokªadne zapoznanie si z caªo±ci podr cznika. yczymy przyjemnej pracy

13 Strona 12 z Ewidencja 2.1 Wy±wietlanie listy skªadników maj tku 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Skªadniki maj tku ] Mo»esz ograniczy liczb wy±wietlanych przedmiotów za pomoc wyszukiwarki: 1. Kliknij "Ustaw kryteria wyszukiwania", aby rozwin dost pne kryteria 2. Ustaw kryteria wg potrzeb 3. Kliknij przycisk [ Szukaj ] 2.2 Obsªuga zaznaczania W celu uªatwienia zaznaczania wielu przedmiotów jednocze±nie na pasku narz dzi zaznaczonych przedmiotów znajduj si 3 przyciski: [ Zaznacz wszystkie wyszukane ] zaznaczy wszystkie przedmioty speªniaj ce aktualnie zdeniowane kryterium wyszukiwania [ Odwró zaznaczenie ] zaznaczy wszystkie nie zaznaczone przedmioty speªniaj ce aktualnie zdeniowane kryterium wyszukiwania, przy jednoczesnym odznaczeniu aktualnie zaznaczonych przedmiotów [ Usu«zaznaczenie ] odznaczy wszystkie aktualnie zaznaczone przedmioty Zaznaczenie przedmiotów posiada funkcj pami ci, dzi ki której mo»na tworzy ró»ne kombinacje zaznaczonych przedmiotów. Posªu»ymy si tu przykªadem.

14 Strona 13 z 131 Przykªad Chcemy jednocze±nie zmieni miejsce u»ytkowania krzeseª z pokoju nr 1 i monitorów z pokoju nr 2 do pokoju nr Ustawiamy ltr wyszukiwania na grup Krzesªa i miejsce u»ytkowania na pokój nr 1 2. Klikamy przycisk [ Szukaj ] 3. Klikamy przycisk [ Zaznacz wszystkie wyszukane ] 4. Ustawiamy ltr wyszukiwania na grup Monitory i miejsce u»ytkowania na pokój nr 2 5. Klikamy przycisk [ Szukaj ] 6. Klikamy przycisk [ Zaznacz wszystkie wyszukane ] 7. Klikamy przycisk [ Zmie«miejsce u»ytkowania zaznaczonych przedmiotów ] 8. Jako nowe miejsce u»ytkowania wybieramy pokój nr 3 (patrz: 2.14 Zmiana miejsca u»ytkowania) 9. Klikamy przycisk [ OK ] 2.3 Wy±wietlanie listy wszystkich zaznaczonych skªadników Wybieraj c skªadniki wedªug ró»nych kryteriów wyszukiwania, istnieje mo»liwo± wy±wietlenia wszystkich zaznaczonych skªadników. Do tego celu sªu»y przycisk [ Poka» zaznaczone ]. 2.4 Wy±wietlanie informacji o przedmiocie 1. (a) Kliknij 2 razy przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania (b) Wybierz przedmiot i z paska narz dzi dla przedmiotów wybranych kliknij [ Otwórz ] (c) Kliknij prawym przyciskiem przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i z menu kontekstowego wybierz opcj [ Otwórz Informacje ] 2. Przegl daj kart przedmiotu 3. (a) Kliknij przycisk [ Anuluj ], aby zamkn kart przedmiotu 2.5 Dodawanie przedmiotu 1. Kliknij przycisk [ Dodaj ] znajduj cy si na pasku narz dzi nad tabel 2. Wprowad¹ informacje o skªadniku maj tku na karcie przedmiotu (patrz: 3.1 Karta przedmiotu) 3. Wprowad¹ numer inwentarzowy lub zaznacz opcj "Nadaj kolejny numer", aby system sam go wygenerowaª 4. Je±li skªadnik maj tku posiada ju» kod kreskowy (wygenerowany w innym programie lub kod umieszczony przez producenta przedmiotu), mo»liwe jest wybranie opcji "Bez kodu kreskowego" - umo»liwi to w pó¹niejszym czasie przypisanie istniej cego kodu do skªadnika za pomoc aplikacji STOCK Mobile 5. Nast pnie (a) Kliknij przycisk [ OK ], aby zapisa zmiany i zamkn kart przedmiotu

15 Strona 14 z 131 (b) Kliknij przycisk [ Zapisz ], aby tylko zapisa zmiany 6. Je»eli wybrano opcj wygenerowania numeru inwentarzowego wy±wietlony zostanie ekran z propozycjami numerów, gdzie jest mo»liwo± wybrania numeru wygenerowanego lub wpisania wªasnego 2.6 Kopiowanie istniej cego przedmiotu 1. (a) i. Kliknij prawym przyciskiem przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i z menu kontekstowego wybierz opcj [ Kopiuj ] (b) i. Otwórz kart przedmiotu ii. Kliknij przycisk [ Kopiuj ] na karcie przedmiotu 2. Wprowad¹ modykacje, aby informacje odpowiadaªy nowemu skªadnikowi maj tku (patrz: 3.1 Karta przedmiotu) 3. (a) Kliknij przycisk [ OK ], aby zapisa zmiany i zamkn kart przedmiotu (b) Kliknij przycisk [ Zapisz ], aby tylko zapisa zmiany 2.7 Kopiowanie wielokrotne 1. (a) Kliknij 2 razy przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania (b) Kliknij prawym przyciskiem przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i z menu kontekstowego wybierz opcj Otwórz 2. Kliknij przycisk [ Kopiuj wielokrotnie ] 3. Uzupeªnij liczb kopii, szablon numeru (znacznik %i oznacza kolejny numer skªadnika) oraz numer skªadnika, od którego ma rozpocz si kopiowanie. 4. (a) Kliknij przycisk [ OK ], aby rozpocz kopiowanie (b) Kliknij przycisk [ Anuluj ], abu anulowa kopiowanie 2.8 Edycja informacji o przedmiocie 1. (a) Kliknij 2 razy przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania (b) Kliknij prawym przyciskiem przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i z menu kontekstowego wybierz opcj Otwórz 2. Na karcie przedmiotu wprowad¹ modykacje (patrz: 3.1 Karta przedmiotu) 3. (a) Kliknij przycisk OK, aby zapisa zmiany i zamkn kart przedmiotu (b) Kliknij przycisk Zapisz, aby tylko zapisa zmiany (c) Kliknij przycisk Anuluj, aby nie wprowadza zmian i zamkn kart przedmiotu 2.9 Wy±wietlanie dokumentów zwi zanych z przedmiotem 1. Kliknij prawym przyciskiem przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i z menu kontekstowego wybierz opcj Otwórz Dokumenty 2. Kliknij 2 razy przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i wybierz zakªadk Powi zane dokumenty na karcie przedmiotu

16 Strona 15 z Przekazanie skªadnika do likwidacji 1. (a) Na li±cie wyników wyszukiwania skªadników maj tku zaznacz przedmioty, które maj Zosta przekazane do likwidacji (b) Z paska narz dzi zaznaczonych przedmiotów wybierz Przekaz do likwidacji 2. Wprowad¹ dat wniosku o likwidacj 3. Okre±l czy ma zosta wygenerowany dokument przekazania do likwidacji 4. Kliknij przycisk OK Po zako«czeniu operacji skªadniki zostaj oznaczone jako przekazane do likwidacji. Likwidacja lub anulowanie odbywa si z poziomu Operacji do akceptacji Zdj cie z ewidencji skªadnika maj tku 1. (a) Na li±cie wyników wyszukiwania skªadników maj tku zaznacz przedmioty, które maj zosta zdj te z ewidencji (b) Z paska narz dzi zaznaczonych przedmiotów wybierz Zdejmij z ewidencji zaznaczone przedmioty lub (a) Kliknij prawym przyciskiem przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i z menu kontekstowego wybierz opcj Zdejmij z ewidencji 2. Wprowad¹ dat zdj cia 3. Okre±l czy maj zosta wygenerowane dokumenty 4. Wybierz sposób likwidacji

17 Strona 16 z Wprowad¹ skªad komisji oraz opis 6. Podaj powód zmiany 7. Kliknij przycisk OK 8. Kliknij przycisk Zako«cz 2.12 Przywracanie zlikwidowanego skªadnika maj tku 1. Na li±cie wyników wyszukiwania zlikwidowanych skªadników maj tku zaznacz przedmioty, które maj zosta przywrócone do ewidencji 2. Z paska narz dzi zaznaczonych przedmiotów wybierz Przywró zlikwidowane 2.13 Drukowanie etykiet dla skªadników 1. (a) Na li±cie wyników wyszukiwania skªadników maj tku zaznacz przedmioty, dla których maj by wydrukowane etykiety (b) Z paska narz dzi zaznaczonych przedmiotów wybierz Wydrukuj etykiety dla zaznaczonych przedmiotów lub (a) Kliknij prawym przyciskiem przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i z menu kontekstowego wybierz opcj Wydrukuj etykiet 2. Wybierz typ etykiet. Je»eli wybrano etykiety do wydruku na arkuszu istnieje mo»liwo± dodrukowania etykiet na stronie podaj c, od której etykiety ma by kontynuowany wydruk 3. W celu wydruku etykiet dla elementów skªadowych zaznaczonych skªadników wybierz opcj Drukuj równie» etykiety elementów skªadowych 4. Kliknij Drukuj 5. Kliknij ikon drukarki 2.14 Zmiana miejsca u»ytkowania 1. (a) Na li±cie wyników wyszukiwania skªadników maj tku zaznacz przedmioty, które maj zmieni miejsce u»ytkowania (b) Z paska narz dzi zaznaczonych przedmiotów wybierz Zmie«miejsce u»ytkowania zaznaczonych przedmiotów lub (a) Kliknij prawym przyciskiem przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i z menu kontekstowego wybierz opcj Zmie«miejsca u»ytkowania 2. Wybierz nowe miejsce u»ytkowania 3. Je±li zachodzi taka potrzeba, wybierz nowego pracownika odpowiedzialnego za wybrane skªadniki 4. Wprowad¹ dat zmiany miejsca 5. Okre±l czy maj zosta wygenerowane dokumenty 6. Podaj powód zmiany 7. Kliknij przycisk OK

18 Strona 17 z Zmiana osoby odpowiedzialnej 1. (a) Na li±cie wyników wyszukiwania skªadników maj tku zaznacz przedmioty, którym zostanie przypisana nowa osoba odpowiedzialna (b) Z paska narz dzi zaznaczonych przedmiotów wybierz Zmie«osob odpowiedzialn lub (a) Kliknij prawym przyciskiem przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i z menu kontekstowego wybierz opcj Zmie«osob odpowiedzialn 2. Wybierz now osob odpowiedzialn 3. Je±li zachodzi taka potrzeba, wybierz nowe miejsce u»ytkowania 4. Wprowad¹ dat zmiany osoby 5. Okre±l czy maj zosta wygenerowane dokumenty 6. Podaj powód zmiany 7. Kliknij przycisk OK 2.16 Przekazanie skªadników maj tku do serwisu 1. (a) Na li±cie wyników wyszukiwania skªadników maj tku zaznacz przedmioty, które maj zosta przekazane do serwisu (b) Z paska narz dzi zaznaczonych przedmiotów wybierz opcj Wy±lij do serwisu lub (a) Kliknij 2 razy przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i wybierz zakªadk Serwis 2. Wprowad¹ dat przekazania do serwisu 3. Wybierz osob przekazuj c 4. W przypadku naprawy gwarancyjnej wybierz opcj Naprawa gwarancyjna 5. Wprowad¹ opis usterki 6. Podaj sposób dostarczenia do serwisu 7. Wybierz rm serwisuj c 8. Je±li wymagane, wybierz opcj wygenerowania dokumentów przekazania do serwisu 9. Wprowad¹ dokument przyj cia do serwisu 10. Kliknij przycisk Oddaj do serwisu 2.17 Przegl dy skªadnika maj tku 1. Kliknij 2 razy przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i wybierz zakªadk Serwis Planowane przegl dy Dodaj 2. Wprowad¹ planowan dat przegl du oraz opis 3. Je±li przegl d zostaª wykonany, wprowad¹ dat wykonania przegl du

19 Strona 18 z Gwarancja skªadnika maj tku 1. Kliknij 2 razy przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i wybierz zakªadk Serwis Gwarancja 2. Wybierz opcj Gwarancja aktywna 3. Wprowad¹ dat ko«ca gwarancji 4. Podaj numer dokumentu gwarancyjnego 5. Wybierz gwaranta 6. Kliknij przycisk Zapisz gwarancj 2.19 Wprowadzenie informacji o ubezpieczeniu skªadnika 1. (a) Na li±cie wyników wyszukiwania skªadników maj tku zaznacz przedmioty, których informacje o ubezpieczeniu zostan uzupeªnione (b) Z paska narz dzi zaznaczonych przedmiotów wybierz opcj Ubezpiecz lub (a) Kliknij 2 razy przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i wybierz zakªadk Serwis Ubezpieczenie Dodaj 2. Wprowad¹ numer ubezpieczenia 3. Wprowad¹ daty rozpocz cia i zako«czenia okresu ubezpieczenia 4. Wybierz rm ubezpieczeniow 5. Podaj kwot ubezpieczenia 6. Kliknij przycisk Dodaj 2.20 Przypisywanie tagów Istniej dwie mo»liwo±ci przypisywania tagów: 1. Kliknij 2 razy przedmiot na li±cie wyników wyszukiwania i w polu Tagi wpisz odpowiednie tagi, oddzielaj c je przecinkami 2. (a) Zaznacz skªadniki, którym chcesz przypisa tagi (b) Z paska narz dzi zaznaczonych przedmiotów wybierz [ Dodaj tagi ] (c) Wprowad¹ tagi i je»eli zachodzi taka potrzeba zaznacz "Zast p istniej ce" (d) Kliknij [ OK ] 2.21 Konguracja tagów 1. W celu edycji lub sprawdzenia popularno±ci tagów w systemie nale»y wej± do Konguracja Ustawienia Tagi 2. Nast pnie po zaznaczeniu wybranego taga mo»liwa jest jego edycja lub usuni cie.

20 Strona 19 z Konguracja szablonu numerów inwentarzowych 1. Wybierz [ Konguracja Konguracja systemu Konguracja numeru inwentarzowego Szablon numerów inwentarzowych ] 2. Wybiez opcj Wª cz szablon numerów 3. Kliknij przycisk [ Dodaj ] 4. Wybierz typ skªadników w kolumnie Typ 5. W kolumnie Szablon numeru wprowad¹ szablon, korzystaj c z tagów umieszczonych w opisie w górnej cz ±ci ekranu 6. Je±li zachodzi taka potrzeba wykonaj powy»sze czynno±ci dla pozostaªych typów skªadników 7. W przypadku wybrania w kolumnie Typ: Wszystkie typy, szablon b dzie dotyczyª wszystkich typów, które nie maj przypisanego szablonu 8. U»ywane szablony s widoczne w zakªadce U»ywane szablony numerów 2.23 Konguracja tabel skªadników maj tku 1. Z górnego menu wybierz [ Konguracja Konguracja u»ytkownika Konguracja tabel skªadników maj tku ] 2. Wybierz odpowiedni zakªadk 3. Wybierz kolumny, które maj by widoczne korzystaj c z metody 'przeci gnij i upu± ' 4. Je»eli jest taka mo»liwo± wybierz liczb skªadników widocznych na stronie.

21 Strona 20 z Modykacja kodów kreskowych 1. Mo»liwo± zmiany kodu kreskowego zostaªa udost pniona z poziomu karty przedmiotu, pozwala ona wygenerowa nowy kod kreskowy dla danego skªadnika maj tku (zarówno stary jak i nowy kod przedmiotu b dzie rozpoznawany przez system) 2. Nowy system numeracji generowanych kodów pozwoliª na znaczne zmniejszenie wielko±ci etykiet Liczba oznaczonych Minimalna szeroko± Minimalna szeroko± przedmiotów etykiety przed zmian etykiety po zmianie mm 22 mm mm 26 mm mm 29 mm mm 29 mm mm 29 mm 2.25 Dodanie dokumentu skªadnika dla wielu przedmiotów 1. Na li±cie wyników wyszukiwania skªadników maj tku zaznacz przedmioty, do których chcesz doda dokument u»ytkownika 2. Z paska narz dzi zaznaczonych przedmiotów wybierz Dodaj dokument u»ytkownika 3. Wybierz dokument u»ytkowania za pomoc przycisku Przegl daj 4. Wprowad¹ nazw dat i typ dokumentu 5. Kliknij przycisk Wy±lij.

22 Strona 21 z Karta przedmiotu 3.1 Karta przedmiotu 3.2 Automatyczne generowanie numeru inwentarzowego W celu automatycznego nadania numeru inwentarzowego, podczas wprowadzania do systemu nowego skªadnika, zaznacz checkbox obok pola "Nr inwentarzowy". Mechanizm automatycznego generowania numerów inwentarzowych wymaga poprawnej konguracji szablonów numerów inwentarzowych (patrz: 2.22 Konguracja szablonu numerów inwentarzowych) 3.3 Obliczanie warto±ci szacunkowej 1. Kliknij aby wstawi warto± pocz tkow skªadnika maj tku 2. Kliknij aby wstawi warto± aktualn (z uwzgl dnieniem amortyzacji) 3.4 Dodawanie nowego dostawcy z poziomu karty przedmiotu 1. Wybierz zakªadk Informacje podstawowe Zakup na karcie przedmiotu 2. Kliknij ikonk + znajduj c si po prawej stronie pola Dostawca 3. Wprowad¹ nazw dostawcy, adres, telefon oraz 4. Po wprowadzeniu pozostaªych informacji kliknij przycisk OK lub Zapisz 3.5 Dodawanie dokumentu przyj cia do istniej cego przedmiotu Je±li dany skªadnik maj tku nie posiada dokumentu przyj cia:

23 Strona 22 z Przejd¹ do zakªadki Informacje podstawowe Przyj cie do ewidencji na karcie przedmiotu 2. W polu Wygeneruj dokument przyj cia wybierz z listy odpowiedni dokument 3. Kliknij przycisk OK lub Zapisz 3.6 Generowanie dokumentu przyj cia dla nowego przedmiotu Na karcie nowego przedmiotu: 1. Wprowad¹ informacje o dodawanym przedmiocie 2. Przejd¹ do zakªadki Informacje podstawowe Przyj cie do ewidencji 3. W polu Wygeneruj dokument przyj cia wybierz z listy odpowiedni dokument 4. Kliknij przycisk OK lub Zapisz 3.7 Numer seryjny skªadnika Dla skªadników, których identykacja opiera si o etykiety z numerami seryjnymi, nale»y uzupeªni pole "S/N". Numer seryjny jest unikalnym numerem skªadnika, rozpoznawanym podczas inwentaryzacji przez kolektor, na takiej samej zasadzie jak kod kreskowy. 3.8 Wy±wietlanie historii przedmiotu 1. Wybierz zakªadk Historia zmian 2. W celu pobrania historii zmian skªadnika w postaci pliku kliknij przycisk [ Pobierz ] 3.9 Drukowanie karty skªadnika 1. Kliknij przycisk [ Karta Skªadnika ] 2. Wybierz szablon kart 3. Kliknij [ OK ] 3.10 Zarz dzanie materiaªami eksploatacyjnymi 1. Wybierz zakªadk Materiaªy eksploatacyjne 2. Aby powi za materiaªy eksploatacyjne ze skªadnikiem kliknij przycisk Dodaj, zaznacz odpowiednie materiaªy i ponownie kliknij przycisk Dodaj 3. Aby zamówi materiaªy eksploatacyjne dla skªadnika wybierz z listy odpowiednie materiaªy i kliknij przycisk Zamów

24 Strona 23 z Status przedmiotu Na górnej belce karty przedmiotu widoczny jest aktualny status przedmiotu oznaczany przez: 1. Wprowadzany - aktualnie wprowadzany przedmiot do systemu 2. Do akceptacji - przedmiot wprowadzony podczas inwentaryzacji oczekuj cy na wprowadzenie do ewidencji 3. Nowy - przedmiot wprowadzony, którego data przyj cia jest pó¹niejsza ni» data aktualna 4. W u»ytkowaniu - przedmiot wprowadzony, którego data przyj cia jest wcze±niejsza ni» data aktualna 5. Zdj ty z ewidencji - przedmiot zdj ty z ewidencji 3.12 Galeria zdj w karcie przedmiotu W prawym górnym rogu karty wy±wietlana jest galeria zdj zaª czonych jako dokument do danego przedmiotu 3.13 Skªadnik bez kodu kreskowego Podczas dodawania nowego skªadnika maj tku mo»liwe jest zaznaczenie opcji "Bez kodu kreskowego". W takim przypadku skªadnik maj tku zostanie zapisany bez wygenerowanego przez system kodu kreskowego. Skªadnikom takim mo»na przypisa istniej cy kod kreskowy przy pomocy kolektora danych i aplikacji STOCK Mobile (patrz: Przypisywanie kodu kreskowego do skªadnika) Dekretacja Wprowadzanie dekretu przyj cia 1. Wybierz zakªadk Dekretacja Dekret Przyj cia 2. Wprowad¹ dat 3. Kliknij przycisk [ Dodaj ] i uzupeªnij tabel : nale»y doda jedno konto i wprowadzi kwot winien - ma zostaje puste, nast pni nale»y wprowadzi drugie konto i wprowadzi kwot ma - winien zostaje 0 4. Kliknij przycisk [ Zapisz ] Tworzenie szablonu dekretów amortyzacji 1. Wybierz zakªadk Dekretacja Szablon dekretów amortyzacji 2. Kliknij przycisk [ Dodaj ] i uzupeªnij tabel : nale»y doda jedno konto i wprowadzi stawk procentow dla konta winien - ma zostaje puste, nast pni nale»y wprowadzi drugie konto i wprowadzi stawk procentow dla konta ma - winien zostaje 0 3. Kliknij przycisk [ Zapisz ] 4. Kwoty zaksi guj si po naliczeniu dekretów amortyzacyjnych: [ Konguracja Konguracja systemu Amortyzacja ] zakªadka Naliczanie dekretów amortyzacyjnych

25 Strona 24 z Amortyzacja 4.1 Wy±wietlanie tabeli umorze«1. Z gªównego menu wybierz Ksi gowo± Umorzenia 2. Domy±lnie wy±wietlana jest lista umorze«za obecny miesi c. Aby zmieni okres: (a) Wybierz wªa±ciw opcj z menu Poka» umorzenia za. Mo»liwe jest wybranie miesi ca, roku, b d¹ dowolnego okresu (b) W zale»no±ci od wybranej opcji podaj miesi c, rok lub dat pocz tkow i ko«cow okresu, dla którego maj by wy±wietlone umorzenia (c) Kliknij przycisk Poka» 4.2 Drukowanie tabeli umorze«1. Wy±wietl tabel umorze«za wybrany okres zgodnie z instrukcj wy±wietlania tabeli umorze«(patrz: 4.1 Wy±wietlanie tabeli umorze«) 2. Kliknij przycisk Wydruk znajduj cy si u doªu listy 4.3 Otwieranie karty przedmiotu z poziomu listy umorze«aby przej± do karty przedmiotu bezpo±rednio z listy umorze«: Kliknij 2 razy na wybranym elemencie listy lub 1. Zaznacz wybran pozycj na li±cie 2. Kliknij przycisk Otwórz znajduj cy si nad list umorze«

26 Strona 25 z Wy±wietlanie podgl du procesu amortyzacji dla danego przedmiotu W celu wy±wietlenia planu amortyzacyjnego dla danego skªadnika maj tku: 1. Otwórz kart wybranego przedmiotu (patrz: 2.4 Wy±wietlanie informacji o przedmiocie) 2. Przejd¹ do zakªadki Amortyzacja 3. Kliknij przycisk Podgl d amortyzacji 4.5 Modykacja amortyzacji Istnieje mo»liwo± dodania r cznie amortyzacji w wybranym miesi cu, aby tego dokona : 1. Otwórz kart przedmiotu do modykacji 2. Przejd¹ do zakªadki Amortyzacja Modykacja historii amortyzacji 3. Kliknij [ Dodaj ] z paska narz dzi i wprowad¹ rok, nast pnie wci±nij TAB na klawiaturze lub dwukrotnie kliknij na pustym polu miesi ca i wybierz odpowiedni termin. Wprowad¹ warto± umorzenia (warto± musi by dodatnia)

27 Strona 26 z Zmiana stawki amortyzacji 1. Zaznacz na li±cie skªadników maj tku te przedmioty, którym chcesz zmieni stawk amortyzacji 2. Z paska narz dzi Zaznaczone wybierz [Modernizuj lub przeszacuj] zakªadka Dane modernizacji 3. W polu warto± modernizacji wprowad¹ 0 4. Wprowad¹ dat - stawka zmieni si od nast pnego miesi ca 5. Zaznacz amortyzacje, których dotyczy zmiana stawki i wprowad¹ now stawk w polu nowa stawka 6. Kliknij przycisk OK znajduj cy si u doªu 4.7 Zmiana warto±ci przedmiotów Aby doda now modernizacj /przeszacowanie dla danych przedmiotów: 1. Zaznacz te przedmioty na li±cie skªadników maj tku 2. Z paska narz dzi Zaznaczone wybierz [Modernizuj lub przeszacuj] 3. W polu powód modernizacji wpisz powód zmiany warto±ci 4. W polu warto± modernizacji wpisz warto± zmiany. Podanie ujemnej warto±ci oznacza przeszacowanie. Mo»na tak»e podawa warto±ci procentowe, na przykªad 10% oznacza zmniejszenie warto±ci wszystkich przedmiotów o 10% warto±ci pocz tkowej 5. Dodatkowo dost pne jest opcjonalne zwi kszenie warto±ci pocz tkowej przedmiotu o warto± ulepszenia, wpªynie ona wtedy na warto± pocz tkow przedmiotu. Warto± pocz tkowa przed

28 Strona 27 z 131 modernizacjami jest przechowywana w polu Warto± pocz tkowa amortyzacji w karcie przedmiotu w zakªadce Amortyzacja Dane podstawowe, warto± w tym polu nie powinna by zmieniana bez wa»nego powodu, gdy» wpªynie to znacz co na przebieg amortyzacji 6. Podaj dat zmiany warto±ci 7. Je»eli wymagane zaznacz opcj Wygeneruj dokumenty przyj cia 8. Zaznacz te rodzaje amortyzacji, które maj uwzgl dnia modernizacj lub przeszacowanie 9. Uzupeªnij warto± dotychczasowego umorzenia elementów, o które b d modernizowane lub przeszacowane skªadniki 10. Kliknij zakªadk Szablon dekretacji 11. Kliknij przycisk [ Dodaj ] i uzupeªnij tabel : nale»y doda jedno konto i wprowadzi stawk procentow dla konta winien - ma zostaje puste, nast pni nale»y wprowadzi drugie konto i wprowadzi stawk procentow dla konta ma - winien zostaje Kliknij przycisk OK znajduj cy si u doªu 4.8 Wy±wietlanie listy modernizacji i przeszacowa«1. Z menu gªównego wybierz Ksi gowo± Modernizacje i przeszacowania 4.9 Drukowanie listy modernizacji i przeszacowa«1. Z menu gªównego wybierz Ksi gowo± Modernizacje i przeszacowania 2. W górnej cz ±ci panelu ustaw rodzaj i daty szukanych modernizacji / przeszacowa«3. Kliknij przycisk Drukuj znajduj cy si na pasku narz dzi 4.10 Wy±wietlanie informacji o modernizacji 1. Z menu gªównego wybierz Ksi gowo± Modernizacje i przeszacowania 2. (a) i. Zaznacz wybran modernizacj /przeszacowanie ii. Kliknij przycisk Otwórz znajduj cy si na pasku narz dzi (b) Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji i z menu wybierz Otwórz

29 Strona 28 z Usuwanie modernizacji/przeszacowania 1. (a) i. Na li±cie modernizacji i przeszacowa«wybierz dan pozycj ii. Kliknij przycisk Usu«znajduj cy si na pasku narz dzi (b) Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji, a nast pnie wybierz Usu«4.12 Ustawianie okresu sprawozdawczego Po lewej stronie górnego menu ustaw» dany okres sprawozdawczy i kliknij [ Ustaw ]. Mo»liwe jest równie» umieszczenie aktualnie ustawionego okresu sprawozdawczego na wydrukach Wybór domy±lnej amortyzacji 1. Z górnego menu wybierz [ Konguracja Konguracja systemu Amortyzacja ] 2. Wybierz zakªadk Domy±lna amortyzacja 3. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni amortyzacj 4. Kliknij przycisk [ Zapisz ] 4.14 Zamykanie okresu sprawozdawczego 1. Z górnego menu wybierz [ Konguracja Konguracja systemu Amortyzacja ] 2. Wybierz zakªadk Zamykanie okresu 3. Wprowad¹ dat zamkni cia okresu i kliknij przycisk [ Zapisz ]

30 Strona 29 z Uwaga: zamkni cie okresu zablokuje edycj warto±ci skªadników, mo»liwo± wprowadzania modernizacji, przeszacowa«i zmiany stawki amortyzacji oraz uniemo»liwi dodawanie i usuwanie skªadników do daty zamkni cia okresu wª cznie - w przypadku naliczenia amortyzacji na konta przed zamkni ciem okresu nale»y naliczy dekretacj w konguracji 5 Inwentaryzacja 5.1 Wy±wietlanie listy inwentaryzacji 1. Z gªównego menu wybierz [ Inwentaryzacja Inwentaryzacje ] 2. Kolorem zielonym oznaczone s inwentaryzacje jeszcze nie zako«czone 3. Ustaw kryteria wyszukiwania dla inwentaryzacji 4. Kliknij przycisk Szukaj 5.2 Przeprowadzanie inwentaryzacji 1. Kliknij przycisk [ Rozpocznij ] znajduj cy si w menu u góry tabeli 2. Ustaw kryteria wyszukiwania skªadników maj tku podlegaj cych inwentaryzacji 3. Kliknij przycisk [ Wybierz ] 4. Kliknij przycisk [ Rozpocznij ] 5. Wprowad¹ dat rozpocz cia inwentaryzacji 6. Wprowad¹ opis inwentaryzacji 7. Wprowad¹ rodzaj inwentaryzacji 8. Kliknij przycisk [ Dalej ] 9. Na ekranie pojawi si komunikat Inwentaryzacja rozpocz ta 10. Zaznacz na li±cie utworzon wªa±nie inwentaryzacj (inwentaryzacje nie zako«czone oznaczone s kolorem zielonym) 11. Kliknij przycisk [ Otwórz ] znajduj cy si w menu u góry tabeli lub kliknij dwukrotnie na wybran inwentaryzacj 12. Pozycje oznaczone na zielono s zwerykowane pozytywnie, na czerwono oznaczone s nadwy»ki, a na biaªo niedobory 13. Wprowadzanie danych (a) R czne i. Zaznacz przedmioty na spisie lub w polu kod kreskowy wprowad¹ numery znajduj ce si pod kodem kreskowym na etykiecie lub wprowad¹ numer seryjny skªadnika (mo»na wprowadza wi cej kodów i numerów seryjnych oddzielonych ±rednikiem) i kliknij przycisk [ Wprowad¹ / Zapisz zmiany ] (b) Z wykorzystaniem kolektora danych i. Zeskanuj kolektorem kody kreskowe lub numery seryjne z etykiet ii. Post puj zgodnie z instrukcjami dla danego modelu kolektora, aby wprowadzi informacje do programu

31 Strona 30 z Mo»liwe jest przypisanie zespoªu spisowego wybranym skªadnikom poprzez zaznaczenie ich na li±cie, wybraniu odpowiedniego zespoªu i potwierdzenie wyboru poprzez klikni cie na klawiarurze Enter. 15. Podczas r cznej modykacji listy skªadników istnieje mo»liwo± wyboru miejsca odczytu. Nale»y wybra odpowiednie miejsce z listy, zaznaczy skªadniki lub poda ich kody kreskowe i klikn przycisk [ Wprowad¹ / Zapisz zmiany ] 16. Przed zako«czeniem inwentaryzacji mo»liwe jest wygenerowanie roboczych wydruków dokumentów: arkusz spisu z natury, szablon arkuszu spisu z natury (pusty dokument), niedobory, nadwy»ki, ró»nice inwentaryzacyjne, przemieszczenia oraz podsumowanie inwentaryzacji. W celu wy±wietlenia wydruków roboczych nale»y klikn przycisk [ Wy±wietl ] 17. Mo»liwe jest tak»e dodanie przedmiotów w uproszczonej postaci, w celu pó¹niejszej ich akceptacji i wprowadzenia na list skªadników maj tku. Aby wprowadzi nowy skªadnik w trakcie inwentaryzacji nale»y wybra przycisk [ Dodaj nowy przedmiot ]. Taki skªadnik pojawi si w inwentaryzacji jako nadwy»ka. 18. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij [ Zako«cz inwentaryzacj ] 19. Wprowad¹ dat i godzin zako«czenia 20. Wprowad¹ opis 21. Wprowad¹ skªad komisji 22. Wprowad¹ wnioski komisji 23. Kliknij [ Dalej ] 24. Na ekranie pojawi si komunikat Inwentaryzacja zako«czona Operacje do akceptacji Zmiany w karcie skªadnika maj tku, wykonane przy pomocy kolektora, wymagaj akceptacji u»ytkownika systemu. W celu zaakceptowania zmian post puj zgodnie z instrukcj : 1. Z gªównego menu wybierz [ Inwentaryzacja Inwentaryzacje ] 2. Wybierz i otwórz odpowiedni inwentaryzacj 3. Wybierz zakªadk [ Operacje do akceptacji Do akceptacji ] 4. Dokonaj akceptacji wybranych operacji przy pomocy przycisku [ Akceptuj ] Przypisanie miejsca odczytu do miejsca u»ytkowania Istnieje mo»liwo± szybkiego przypisania miejsca odczytu do miejsca u»ytkowania 1. Otwórz okno wybranej inwentaryzacji 2. Wybierz zakªadk [ Do akceptacji Przemieszczenia ] 3. Z listy przedmiotów zaznacz te, których miejsce chcesz zmieni i kliknij przycisk [ Wy±lij ] 4. Z menu gªównego wybierz [ Kartoteki Operacje do akceptacji ] 5. Wyszukaj operacje [ Zmiana miejsca u»ytkowania ], zaznacz je i kliknij przycisk [ Akceptuj ]

32 Strona 31 z Podaj dat zmiany miejsca 7. Okre±l czy maj zosta wygenerowane dokumenty 8. Podaj powód zmiany 9. Kliknij przycisk OK Dane z kolektora W zakªadce Dane z kolektora widoczna jest lista sesji zgrywania danych z kolektora do aplikacji Stock. Ka»dorazowe przesyªanie danych z kolektora jest monitorowane. 1. Wybierz zakªadk Dane z kolektora 2. Wy±wietlana jest lista wszystkich sesji zgrywania danych do aplikacji Stock 3. Mo»emy zapozna si ze wszystkimi szczegóªami danej sesji, np. data, godzina, ilo± przesªanych skªadników. Je»eli z jakichkolwiek przyczyn nie zostaªy zgrane wszystkie dane sesji, zaznaczamy dan sesj i klikamy [ Wczytaj ponownie ]. Aby wyczy±ci wszystkie dane inwentaryzacji (informacje o zeskanowanych skªadnikach) klikamy [ Wyczy± inwentaryzajc ]. Nast pnie mo»emy jeszcze raz wczyta wszystkie sesje z kolektora Aktualizacja danych inwentaryzacji Podczas rozpoczynania inwentaryzacji informacje o skªadnikach maj tku, bior cych w nieh udziaª, s kopiowane i 'zamra»ane'. Zmiany wprowadzone do ewidencji w czasie inwentaryzacji, np. nowo wprowadzone skªadniki, nie s widoczne w oknie inwentaryzacji. W celu zaktualizowania danych skªadników bior cych udziaª w inwentaryzacji wykonaj poni»sze czynno±ci: 1. Otwórz okno wybranej inwentaryzacji 2. Kliknij przycisk [ Aktualizuj dane ] 3. Aby zaktualizowa dane skªadników wybierz zakªadk Dane skªadników 4. Aby doda skªadniki wprowadzone po rozpocz ciu inwentaryzacji wybierz zakªadk Nowe skªadniki 5. Aby usun skªadniki zlikwidowane po rozpocz ciu inwentaryzacji wybierz zakªadk Brakuj ce skªadniki 5.3 Inwentaryzacja wedªug szczegóªowych kryteriów Mo»liwe jest rozpocz cie inwentaryzacji obejmuj cej przedmioty wyszukane na li±cie skªadników maj tku. Przykªad Chcemy przeprowadzi inwentaryzacj skªadników wybranego dotawcy, przyj tych przed 2010 rokiem.

33 Strona 32 z Z lewego menu wybieramy [ Kartoteki Skªadniki Maj tku ] 2. Ustawiamy kryteria wyszukiwania na dat przyj cia do 2009/12/31 i wybranego dostawc 3. Klikamy przycisk [ Szukaj ] 4. Klikamy przycisk [ Zaznacz wszystkie wyszukane ] 5. Klikamy przycisk [ Inwentaryzuj zaznaczone ] 6 Sªowniki 6.1 Sªowniki Przegl danie 1. Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki Ewidencje lub 2. Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki Miejsca u»ytkowania lub 3. Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki Grupy lub 4. Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki Grupy K T lub 5. Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki Pracownicy lub

34 Strona 33 z Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki Dostawcy, Odbiorcy, Gwaranci, Serwisy lub 7. Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki Konta lub 8. Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki Typy zagospodarowania gruntu lub 9. Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki Formy wªasno±ci lub 10. Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki ródªa nansowania lub 11. Z górnego menu wybierz Konguracja Sªowniki Firmy ubezpieczeniowe 6.2 Sªowniki Dodawanie elementów 1. Kliknij przycisk [ Dodaj ] znajduj cy si w menu na górze 2. Wypeªnij wszystkie pola oznaczone kolorem niebieskim 3. Zatwierd¹ zmiany klawiszem Enter 6.3 Sªowniki Dodawanie elementów podrz dnych 1. (a) Kliknij prawym przyciskiem wiersz tabeli i wybierz z menu kontekstowego opcj [ Dodaj ] lub (b) Zaznacz element, dla którego chcesz doda element podrz dny. Kliknij przycisk [ Dodaj ] z menu u góry tabeli 2. Wypeªnij wszystkie niebieskie pola 3. Zatwierd¹ zmiany klawiszem Enter 6.4 Sªowniki Edycja 1. (a) Kliknij dwukrotnie pole tabeli lub (b) Kliknij prawym przyciskiem pole tabeli i wybierz z menu kontekstowego opcj [ Edytuj ] lub (c) Zaznacz odpowiednie pole tabeli i kliknij przycisk [ Edytuj ] z menu u góry tabeli 2. Wprowad¹ zmiany 3. Zatwierd¹ zmiany klawiszem Enter

35 Strona 34 z Sªowniki Usuwanie 1. Kliknij prawym przyciskiem wiersz tabeli i wybierz z menu kontekstowego opcj [ Usu«] lub 2. Zaznacz odpowiedni wiersz i kliknij przycisk [ Usu«] znajduj cy si w menu u góry tabeli 6.6 Komisje i zespoªy spisowe Panel Komisje i zespoªy spisowe umo»liwia zarz dzanie komisjami i zespoªami spisowymi bior cymi udziaª w inwentaryzacji, przyj ciu i likwidacji skªadników maj tku. Oprócz standardowych opcji, dost pnych równie» dla pozostaªych sªowników, mo»liwe jest ustalenie domy±lnych komisji dla dokumentów przyj cia, likwidacji i inwentaryzacji (zakªadka Ustawienia domy±lne). 7 Dokumenty 7.1 Wy±wietlanie listy dokumentów 1. Z gªównego menu wybierz Kartoteki Dokumenty 2. Ustaw kryteria wyszukiwania dla dokumentów 3. Kliknij przycisk Szukaj 7.2 Wy±wietlanie dokumentu 1. (a) Kliknij 2 razy dokument na li±cie wyników wyszukiwania lub

36 Strona 35 z 131 (a) Kliknij prawym przyciskiem dokument na li±cie wyników wyszukiwania i z menu kontekstowego wybierz opcj Wy±wietl 7.3 Edycja dokumentu 1. Zaznacz dokument na li±cie wyników wyszukiwania i kliknij przycisk Edycja z menu kontekstowego (a) Edycja arkusza spisu z natury, wykazu nadwy»ek i niedoborów, protokoªu zniszczeniawybrakowania-przekazania i. Wprowad¹ modykacje danych dokumentu ii. W panelu Opcje skªadników maj tku okre±l orientacj strony, ograniczenie zakresu, sposób grupowania i sortowania oraz kolumny, jakie zostan umieszczone w dokumencie. Po okre±leniu kryteriów wybrane ustawienia mo»na zapisa do szablonu w celu ponownego wykorzystania zapisanej konguracji. iii. W zakªadce Poprzednie wersje znajduje si lista poprzednich wersji edytowanego dokumentu wraz z dat modykacji oraz wskazaniem osoby, która j przeprowadziªa. Aby wy±wietli poprzedni wersje zaznacz j na li±cie, a nast pnie kliknij przycisk Wy±wietl z menu kontekstowego iv. Kliknij Zapisz, aby zapisa zmiany v. Kliknij Anuluj, aby zako«czy edycj (b) Edycja dokumentu OT, likwidacji skªadnika maj tku, dokumentu zmiany miejsca u»ytkowania i. Wprowad¹ modykacje danych dokumentu ii. W zakªadce Poprzednie wersje znajduje si lista poprzednich wersji edytowanego dokumentu wraz z dat modykacji oraz wskazaniem osoby, która j przeprowadziªa. Aby wy±wietli poprzedni wersje zaznacz j na li±cie, a nast pnie kliknij przycisk Wy±wietl z menu kontekstowego iii. Kliknij Zapisz, aby zapisa zmiany iv. Kliknij Anuluj, aby zako«czy edycj 7.4 Szablony dokumentów Umo»liwiaj tworzenie szablonów dokumentów do wykorzystania podczas drukowania wygenerowanych dokumentów. Konguracja szablonu 1. Z górnego menu wybierz [ Konguracja Konguracja systemu ] 2. Wybierz zakªadk Konguracja u»ytkownika 3. Kliknij przycisk [ Szablony dokumentów ] 4. Wybierz dokument z listy, a nast pnie kliknij [ Otwórz ] 5. Wprowad¹ dane do szablonu 6. Wybierz opcje skªadników maj tku 7. Kliknij [ Wy±wietl ], aby zobaczy ustawiony szablon 8. Kliknij w prawym górnym rogu ikonk dyskietki, aby zapisa szablon

37 Strona 36 z Konguracja szablonów numerów dla nowo tworzonych dokumentów 1. Z górnego menu wybierz [ Konguracja Konguracja systemu Konguracja numerów dokumentów ] 2. Aby zmieni format numeru dokumentu kliknij dwa razy w polu w kolumnie "Szablon numeru" 3. Wprowad¹ nowy format i wci±nij klawisz Enter. UWAGA: W ka»dym szablonie numeru powinien pojawi si jeden znacznik %i 4. Aby zmieni numer nast pnego wygenerowanego dokumentu kliknij dwa razy w polu w kolumnie "Kolejny numer" 5. Je±li wymagane jest numerowanie dokumentów od numeru 1 po roku lub miesi cu, kliknij dwa razy w polu w kolumnie "Resetowanie licznika" 7.6 Konguracja nazw i zawarto±ci dokumentów 1. Z górnego menu wybierz [ Konguracja Konguracja systemu Konguracja dokumentów ] 2. Aby zmieni symbol, nazw lub opis dokumentu kliknij dwa razy w polu w kolumnach "Symbol", "Nazwa peªna", "Opis" i wprowad¹ zmiany 3. W celu nadania szablonu zaznacz typ dokumentu i kliknij "Przypisz szablon" 4. Wybierz i metod przeci gnij i upu± przypisz szablon 5. Potwierd¹ przyciskiem "Gotowe" 7.7 Konguracja szablonów dokumentów Z górnego menu wybierz [ Konguracja Konguracja Systemu Konguracja szablonów dokumentów ] W celu edycji szablonu domy±lnego: 1. Zaznacz szablon domy±lny i kliknij przycisk [ Kopiuj ] 2. Na li±cie szablonów pojawi si kopia szablonu domy±lnego. Zaznacz j i kliknij [ Edytuj ] 3. Zmiany w szablonie przeprowadza si metod przeci gnij i upu± 4. Po zako«czeniu konguracji, kliknij przycisk [ Zapisz ] W celu dodania nowego szablonu: 1. Kliknij przycisk [ Dodaj ] 2. Wybierz typ dokumentu, uzupeªnij pole nazwa nazwa i opcjonalnie opis 3. Metod przeci gnij i upu± wypeªnij szablon dokumentu 4. Po zako«czeniu wypeªniania, kliknij przycisk [ Zapisz ]

38 Strona 37 z Wydruki 8.1 Otwieranie konguratora wydruków 1. Z menu gªównego wybierz Kartoteki Wydruki 2. Kliknij na odpowiedni typ wydruku (Skªadniki maj tku, Tabela amortyzacji, Umorzenia) 8.2 Ograniczanie zakresu drukowanych przedmiotów 1. Wybierz zakªadk Ograniczenie zakresu w konguratorze wydruku 2. Ustal kryteria, jakie musz speªnia drukowane przedmioty 3. Oprócz wybrania kryteriów mo»liwe jest równie» zaznaczenie opcji pozwalaj cej na wy±wietlenie listy skªadników z wybranego okresu sprawozdawczego - na wydruku pomini te zostan skªadniki lub modernizacje wprowadzone po wybranym okresie (opcja "Drukuj stan skªadników maj tku zgodny z ustawionym okresem sprawozdawczym" 8.3 Dodawanie nowego kryterium grupowania przedmiotów Je±li chcesz, aby znajduj ce si na wydruku przedmioty byªy grupowane: 1. Wybierz zakªadk Grupowanie w konguratorze wydruku 2. Kliknij w ikonk + (Dodaj grupowanie) 3. W polu Grupuj wedªug wybierz kryterium grupowania 4. Dla niektórych grupowa«nale»y równie» okre±li poziom grup. Dzieje si tak dlatego, poniewa» przykªadowy przedmiot przypisany do grupy K T 602 znajduje si równie» w grupie 60 oraz w grupie gªównej 6. Okre±lenie poziomu grup liczb 1 oznacza grupowanie wedªug

39 Strona 38 z 131 grup najwy»szego poziomu (umieszczenie przykªadowego przedmiotu w grupie 6). Analogicznie ustalenie poziomu grup jako 2 powoduje grupowanie przedmiotów wedªug podgrup grup gªównych i umieszczenie przykªadowego przedmiotu w grupie Wybierz opcj grupy w osobnych dokumentach, je»eli chcesz aby ka»da grupa przedmiotów byªa umieszczona w nowym dokumencie 6. Wybierz opcj grupy na oddzielnych stronach, je»eli chcesz aby ka»da grupa zaczynaªa si od nowej strony 7. Zaznacz pole Drukuj podsumowanie grup, je±li chcesz, aby do wydruku zostaªo doª czone podsumowanie skªadników maj tku znajduj cych si w danych grupach 8. Mo»liwe jest podanie do trzech kryteriów grupowania w tym celu nale»y powtórzy powy»sze kroki 9. Istnieje mo»liwo± dodania do wydruku kodu kreskowego miejsca u»ytkowania i zestawu. W tym celu, po wybraniu grupowania wg miejsca u»ytkowania albo zestawu, nale»y zaznaczy opcj "Drukuj kod kreskowy" 8.4 Usuwanie kryterium grupowania 1. W zakªadce Grupowanie konguratora wydruku kliknij przycisk x (Usu«grupowanie) 2. Powtórz powy»sz czynno±, aby usun kolejne kryterium 8.5 Dodawanie kryterium sortowania 1. Przejd¹ do zakªadki Sortowanie w konguratorze wydruku 2. Kliknij przycisk + (Dodaj kryterium sortowania) 3. W polu Sortuj wedªug wybierz kryterium sortowania 4. Wybierz kierunek sortowania (rosn co, malej co) 5. Aby doda kolejne kryterium powtórz powy»sze kroki 8.6 Usuwanie kryterium sortowania 1. W zakªadce Sortowanie konguratora wydruku kliknij przycisk x (Usu«to kryterium) 2. Powtórz powy»sz czynno±, aby usun kolejne kryterium 8.7 Ustalanie listy kolumn umieszczanych na wydruku Kongurator wydruku skªadników maj tku umo»liwia wybranie listy kolumn oraz kolejno±ci drukowanych kolumn. W tym celu: 1. Przejd¹ do zakªadki Kolumny w konguratorze wydruku skªadników maj tku 2. Aby doda now kolumn do wydruku przeci gnij j z listy Pozostaªe kolumny na list Wybrane kolumny 3. Aby usun kolumn z wydruku przeci gnij j na list Pozostaªe kolumny 4. Aby ustali kolejno± kolumn przeci gnij kolumny znajduj ce si na li±cie Wybrane kolumny na odpowiedni pozycj

40 Strona 39 z Zapisywanie konguracji wydruku jako szablon 1. W konguratorze wydruku kliknij ikon dyskietki znajduj c si po prawej stronie listy U»yj szablonu 2. Nadaj szablonowi nazw wpisuj c j w pole Zapisz szablon jako 3. Kliknij przycisk Drukuj 8.9 Wczytywanie szablonu wydruku 1. (a) Otwórz kongurator wydruku (patrz: 8.1 Otwieranie konguratora wydruku) (b) Wybierz odpowiedni szablon z listy U»yj szablonu 2. (a) Z menu górnego wybierz Kartoteki Szablony wydruków (b) Kliknij na ikon wybranego szablonu (c) Wybierz odpowiedni szablon z listy U»yj szablonu 3. (a) Z menu górnego wybierz Kartoteki Dokumenty (b) Kliknij na ikon wybranego dokumentu (c) Wybierz odpowiedni szablon z listy U»yj szablonu 8.10 Zarz dzanie szablonami wydruku Z górnego menu wybierz Kartoteki Konguracja Konguracja u»ytkownika Szablony wydruku 1. Edycja szablonu (a) Wybierz szablon z listy szablonów i kliknij Otwórz z menu kontekstowego (b) Zmie«ustawienia szablonu (c) Aby zobaczy zedytowany szablon kliknij Wy±wietl (d) Aby zapisa zmiany kliknij ikon dyskietki w prawym górnym rogu, a nast pnie podaj nazw pod jak ma zosta zapisany szablon i kliknij Zapisz (e) kliknij Anuluj aby zako«czy edycj 2. Upublicznienie szablonu (a) Wybierz szablon z listy szablonów i kliknij Upublicznij z menu kontekstowego. Szablony ju» upublicznione oznaczone s kolorem zielonym. Szablony upublicznia si, aby widziane byªy nie tylko dla jego twórców, lecz dla wszystkich u»ytkowników. 3. Usuni cie szablonu (a) Wybierz szablon z listy szablonów i kliknij Usu«z menu kontekstowego (b) Potwierd¹ usuni cie klikaj c OK 8.11 Raport GUS 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Wydruki ] 2. Kliknij ikon [ Raport GUS ] 3. Wybierz rok, amortyzacj i opcjonalnie ewidencj i kliknij przycisk [ Generuj ]

41 Strona 40 z Raport ksi gowania wedªug skªadników 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Wydruki ] 2. Wybierz zakªadk Ksi gowanie wedªug skªadników 3. Wybierz konta, które maj zosta uwzgl dnione na wydruku 4. Kliknij przycisk [ Eksportuj ] 8.13 Raport ksi gowania wedªug kont 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Wydruki ] 2. Wybierz zakªadk Ksi gowanie wedªug numerów kont 3. Wybierz konta, które maj zosta uwzgl dnione na wydruku 4. Kliknij przycisk [ Eksportuj ] 8.14 Tabela ruchów skªadników 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Wydruki ] 2. Wybierz amortyzacj oraz okres dla którego chcesz wydrukowa zmiany skªadników 3. Kliknij przycisk [ Wy±wietl ] lub [ Eksportuj do programu Excel ] 8.15 Wydruk stanów kont 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Wydruki ] 2. Wybierz okres dla którego chcesz wydrukowa stan kont 3. Kliknij przycisk [ Excel ] 9 Etykiety 9.1 Drukowanie etykiet przedmiotów (patrz: 2.13 Informacja o drukowaniu etykiet przedmiotów) 9.2 Drukowanie etykiet dla elementów skªadowych (patrz: Informacja o drukowaniu etykiet dla elementów skªadowych) 9.3 Drukowanie etykiet miejsc u»ytkowania 1. Z gªównego menu wybierz Konguracja Sªowniki, a nast pnie Miejsca u»ytkowania 2. (a) Kliknij przycisk [ Arkusz miejsc u»ytkowania ] lub z menu kontekstowego wybierz Drukuj arkusz miejsc u»ytkowania lub

42 Strona 41 z 131 (a) Pod±wietl jeden z elementów w drzewie i kliknij przycisk [ Arkusz miejsc u»ytkowania ] lub z menu kontekstowego wybierz Drukuj arkusz miejsc u»ytkowania. Arkusz miejsc u»ytkowania b dzie zawieraª etykiety z kodami tylko dla pomieszcze«z wybranej gaª zi drzewa. lub (a) Przy pomocy klawiszy Ctrl lub Shift zaznacz odpowiednie miejsca u»ytkowania i kliknij przycisk [ Arkusz miejsc u»ytkowania ] lub z menu kontekstowego wybierz Drukuj arkusz miejsc u»ytkowania. Arkusz miejsc u»ytkowania b dzie zawieraª etykiety z kodami tylko dla wybranych miejsc u»ytkowania. lub (a) Zaznacz miejsca u»ytkowania, dla których zostan wydrukowane etykiety (przy pomocy klawiszy Ctrl lub Shift) (b) Kliknij przycisk [ Drukuj etykiety ] (c) Wybierz typ etykiet. Je»eli wybrano etykiety do wydruku na arkuszu istnieje mo»liwo± dodrukowania etykiet na stronie podaj c od której etykiety ma by kontynuowany wydruk (d) Kliknij przycisk Drukuj 3. Kliknij ikon drukarki 9.4 Kongurator etykiet Pozwala zdeniowa wªasny typ etykiety wraz z jej elementami i ich rozmieszczeniem, aby skongurowa etykiety nale»y przej± do Konguratora wygl du etykiet Konguracja Ustawienia Konguracja systemu Konguracja wygl du etykiet 1. Dodanie arkusza etykiet

43 Strona 42 z 131 (a) Kliknij [ Dodaj ] na dolnym pasku narz dziowym (b) Wprowad¹ dane arkusza (c) Kliknij [ Zapisz ] 2. Edycja arkusza etykiet (a) Wska» arkusz i kliknij [ Edytuj ] na dolnym pasku narz dziowym lub kliknij prawym przyciskiem myszy na arkuszu do edycji i z menu kontekstowego wybierz [ Edytuj ] (b) Wprowad¹ nowe dane arkusza (c) Kliknij [ Zapisz ] 3. Usuni cie arkusza etykiet Z systemu nie mo»na usun arkusza, który ma przypisan etykiet. (a) Nale»y zaznaczy arkusz i klikn [ Usu«] na dolnym pasku narz dziowym lub kliknij prawym przyciskiem myszy na arkuszem do kasacji i z menu kontekstowego wybra [ Usu«] (b) Wprowad¹ nowe dane arkusza (c) Kliknij [ OK ] 4. Import typu etykiety (a) Nale»y klikn [ Import ] na górnym pasku narz dziowym (b) Nast pnie wybra plik do importu zatwierdzaj c przyciskiem [ OK ] 5. Eksport typu etykiety (a) Nale»y zaznaczy arkusz i klikn [ Eksport ] na górnym pasku narz dziowym

44 Strona 43 z 131 (b) Nast pnie wybra miejsce eksportu i zatwierdzi przyciskiem [ OK ] 6. Dodanie typu etykiety Je»eli nie zostanie podany arkusz wydruku etykieta b dzie generowana jako do wydruku na drukarkach etykiet (a) Kliknij [ Dodaj ] na górnym pasku narz dziowym (b) Wprowad¹ dane etykiety (c) Kliknij [ Zapisz ] 7. Kopiowanie typu etykiety (a) Nale»y zaznaczy arkusz i klikn [ Kopiuj ] na górnym pasku narz dziowym lub kliknij prawym przyciskiem myszy na arkuszu do kopiowania i z menu kontekstowego wybierz [ Kopiuj ] 8. Edycja typu etykiety (a) Wska» etykiet i kliknij [ Edytuj ] na górnym pasku narz dziowym lub kliknij prawym przyciskiem myszy na etykiet do edycji i z menu kontekstowego wybierz [ Edytuj ] (b) Wprowad¹ nowe dane etykiety (c) Kliknij [ Zapisz ] aby doda elementy etykiety lub [ OK ] aby zapisa zmiany i powróci do gªównego okna Konguracji wygl du etykiet 9. Usuni cie typu etykiety (a) Nale»y zaznaczy etykiet i klikn [ Usu«] na górnym pasku narz dziowym lub kliknij prawym przyciskiem myszy na etykiet do kasacji i z menu kontekstowego wybierz [ Usu«] (b) Wprowad¹ nowe dane etykiety

45 Strona 44 z 131 (c) Kliknij [ OK ] 10. Aby podejrze etykiet wybierz etykiet do obejrzenia i kliknij [ Podgl d ] z górnego paska narz dziowego 11. Elementy etykiety W celu dodawania, edycji lub usuni cia elementów etykiety nale»y najpierw wybra typ etykiety i klikn [ Edytuj ] w górnym pasku narz dziowym (a) Dodanie typu elementu etykiety i. Kliknij [ Dodaj ] na górnym pasku narz dziowym ii. Wprowad¹ dane elementu iii. Kliknij [ Zapisz ] aby zapisa zmiany, [ OK ] aby zapisa zmiany i zamkn okno, [ Wy±wietl ] aby zobaczy rozmieszczenie zapisanych elementów

46 Strona 45 z 131 (b) Edycja typu elementu etykiety i. Wska» element i kliknij [ Edytuj ] na górnym pasku narz dziowym lub kliknij prawym przyciskiem myszy na element do edycji i z menu kontekstowego wybierz [ Edytuj ] ii. Wprowad¹ nowe dane elementu iii. Kliknij [ Zapisz ] aby doda elementy etykiety lub [ OK ] aby zapisa zmiany i powróci do gªównego okna Konguracji wygl du etykiet (c) Usuni cie typu elementu etykiety i. Nale»y zaznaczy element i klikn [ Usu«] na górnym pasku narz dziowym lub kliknij prawym przyciskiem myszy na element do kasacji i z menu kontekstowego wybierz [ Usu«] ii. Kliknij [ OK ] 9.5 Oznaczanie faktu wydrukowania etykiety w karcie przedmiotu System odnotowuje fakt czy dany przedmiot ma wydrukown etykiet co pozwala na szybkie wyszukanie przedmiotów, dla których jeszcze nie wydrukowano etykiet. Flaga jest ustawiana w momencie wydruku etykiety, a usuwana jest w momencie zmiany kodu kreskowego lub w przypadku r cznej edycji 10 Zestawy 10.1 Wy±wietlanie listy zestawów 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Zestawy ] 2. W celu ograniczenia listy wy±wietlanych zestawów za pomoc wyszukiwarki: (a) Kliknij [ Ustaw kryteria wyszukiwania ]

47 Strona 46 z 131 (b) Ustaw kryteria wg potrzeb (c) Kliknij przycisk [ Szukaj ] 10.2 Tworzenie nowego zestawu 1. Na li±cie wyników wyszukiwania skªadników maj tku zaznacz przedmioty, które maj zosta poª czone w zestaw 2. Z paska narz dzi wybierz przycisk [ Przenie± do zestawu ] 3. Wybierz opcj "Do nowego zestawu" 4. Wprowad¹ nazw nowego zestawu 5. Wprowad¹ pozostaªe informacje 6. Kliknij przycisk [ OK ] 10.3 Dodawanie skªadników do zestawów 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Zestawy ] 2. Zaznacz zestaw, do którego chcesz doda skªadnik 3. W pasku narz dzi "Zaznaczone" kliknij przycisk [ Dodaj ] 4. Nast pnie zaznacz interesuj ce ci przedmioty i w pasku narz dzi "Zaznaczone" kliknij przycisk [ U»yj ] 10.4 Edycja parametrów zestawu 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Zestawy ] 2. (a) Wybierz dany zestaw z listy, a nast pnie kliknij przycisk [ Otwórz ] znajduj cy si w pasku narz dzi

48 Strona 47 z 131 (b) Kliknij dwa razy na wybrany zestaw 3. Wprowad¹ zmiany na karcie zestawu 4. Kliknij przycisk [ OK ] 10.5 Otwieranie karty przedmiotu z poziomu tabeli zestawów 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Zestawy ] 2. Rozwi«zestawy, w których znajduje si dany skªadnik maj tku 3. (a) Wybierz dany przedmiot, a nast pnie kliknij przycisk [ Otwórz ] znajduj cy si w pasku narz dzi (b) Kliknij dwa razy na dany skªadnik maj tku 10.6 Usuwanie elementów z zestawów 1. Na li±cie zestawów zaznacz (a) elementy poszczególnych zestawów, które chcesz usun z tych zestawów (b) zestawy, je±li chcesz usun z zestawu wszystkie skªadniki 2. Kliknij przycisk [ Usu«z zestawu ] znajduj cy si w pasku narz dzi 10.7 Przenoszenie zestawów i ich elementów 1. Na li±cie zestawów zaznacz (a) elementy poszczególnych zestawów, które chcesz przenie± do innego zestawu (b) zestawy, je±li chcesz przenie± zestaw wraz z wszystkimi skªadnikami 2. Kliknij przycisk [ Przenie± do zestawu ] znajduj cy si w pasku narz dzi 3. Post puj dalej zgodnie z instrukcj zawart w (patrz: 10.3 Dodawanie skªadników do zestawów)

49 Strona 48 z Wydruk etykiet dla zestawów 1. Zaznacz zestaw dla którego chcesz wydrukowac etykiety 2. Kliknij przycisk [ Wydrukuj etykiety ] znajduj cy si w pasku narz dzi 3. Nat pnie podaj ilo± etykiet i ich typ 4. Kliknij Wy±wietl w celu podgl du wydruku 10.9 Elementy skªadowe Wy±wietlanie listy elementów skªadowych 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Skªadniki maj tku ] 2. Otwórz kart przedmiotu wybranego skªadnika (patrz: 2.8 Edycja informacji o przedmiocie) 3. Przejd¹ do zakªadki "Elementy skªadowe" Drukowanie etykiet dla elementów skªadowych 1. Przejd¹ do listy elementów skªadowych danego przedmiotu (patrz: Wy±wietlanie listy elementów skªadowych) 2. Zaznacz elementy, dla których zostan wydrukowane etykiety (w celu zaznaczenia wi kszej ilo±ci elementów u»yj klawiszy Ctrl lub Shift) 3. Kliknij przycisk [ Drukuj etykiety ] 4. Wybierz typ etykiety 5. Kliknij przycisk [ Wy±wietl ] Mo»liwe jest równie» wydrukowanie etykiet dla elementów skªadowych podczas drukowania etykiet dla skªadników maj tku (patrz: 2.13 Drukowanie etykiet dla skªadników) Dodawanie elementu skªadowego 1. Przejd¹ do listy elementów skªadowych danego przedmiotu (patrz: Wy±wietlanie listy elementów skªadowych) 2. Kliknij przycisk [ Dodaj ] w pasku narz dzi 3. Wprowad¹ nazw elementu, warto± szacunkow oraz opcjonalnie opis 4. Aby wygenerowa modernizacj zwi zan z dodaniem tego elementu (a) Zaznacz pole "Utwórz modernizacj " (b) Podaj powód modernizacji oraz dat (c) Aby wygenerowa dokument OT zwi zany z modernizacj zaznacz pole "Wygeneruj dokument OT" (d) Zaznacz pole "Zmie«tak»e warto± szacunkow " je±li chcesz, aby warto± szacunkowa danego skªadnika maj tku zostaªa powi kszona o warto± dodawanego elementu

50 Strona 49 z (a) Kliknij przycisk [ Dodaj ] aby doda nowy element (b) Kliknij przycisk [ Anuluj ] aby anulowa operacj Edytowanie elementu skªadowego 1. Wybierz odpowiednie pole w tabeli elementów skªadowych (patrz: Wy±wietlanie listy elementów skªadowych) 2. (a) Kliknij 2 razy na to pole (b) Kliknij przycisk [ Edytuj ] znajduj cy si w pasku narz dzi (c) Kliknij prawym przyciskiem myszy na to pole i z menu kontekstowego wybierz [ Edytuj ] 3. Wprowad¹ zmiany Zmiana miejsca u»ytkowania elementu skªadowego 1. Wybierz odpowiednie pole w tabeli elementów skªadowych (patrz: Wy±wietlanie listy elementów skªadowych) 2. Kliknij przycisk [ Zmie«miejsce u»ytkowania ] znajduj cy si w pasku narz dzi 3. Wprowad¹ miejsce u»ytkowania 4. Kliknij [ Zapisz ] Usuwanie elementu skªadowego 1. (a) Wybierz element na li±cie elementów skªadowych (b) Kliknij przycisk [ Usu«] znajduj cy si w pasku narz dzi lub

51 Strona 50 z 131 (a) Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie (b) Z menu kontekstowego wybierz [ Usu«] 2. Aby utworzy przeszacowanie zwi zane z usuni ciem elementu skªadowego (a) Zaznacz pole "Utwórz przeszacowanie" (b) Wprowad¹ powód przeszacowania, dat oraz warto± przeszacowania (c) Zaznacz pole "Zmie«tak»e warto± szacunkow " aby zmniejszy warto± szacunkow skªadnika maj tku o warto± przeszacowania (d) Aby wygenerowa dokument OT zwi zany z przeszacowaniem zaznacz pole "Wygeneruj dokument OT" 3. Kliknij (a) Przycisk "Usu«" aby usun element (b) Przycisk "Anuluj" aby anulowa usuwanie Przeksztaªcanie elementu w skªadnik maj tku 1. (a) Wybierz element na li±cie elementów skªadowych (b) Kliknij przycisk [ Przeksztaª w przedmiot ] znajduj cy si w pasku narz dzi lub (a) Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie (b) Z menu kontekstowego wybierz [ Przeksztaª w przedmiot ] 2. Aby utworzy przeszacowanie zwi zane z konwersj elementu skªadowego (a) Zaznacz pole "Utwórz przeszacowanie" (b) Wprowad¹ powód przeszacowania, dat oraz warto± przeszacowania (c) Zaznacz pole "Zmie«tak»e warto± szacunkow " aby zmniejszy warto± szacunkow skªadnika maj tku o warto± przeszacowania (d) Aby wygenerowa dokument OT zwi zany z przeszacowaniem zaznacz pole "Wygeneruj dokument OT" 3. Kliknij (a) Przycisk "Przeksztaª " aby wykona konwersj (element zostanie wysªany do operacji oczekuj cych akceptacji: Dodatki Operacje do akceptacji) (b) Przycisk "Anuluj" aby anulowa operacj Przeksztaªcanie skªadnika maj tku w element skªadowy innego skªadnika 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Skªadniki maj tku ] 2. Zaznacz skªadniki maj tku, które chcesz przeksztaªci 3. Kliknij przycisk [ Przeksztaª na elementy ] znajduj cy si w pasku narz dzi 4. Wybierz z listy element, do którego maj zosta dodane elementy 5. (a) Kliknij [ U»yj ] znajduj cy si w pasku narz dzi (b) Kliknij przycisk [ Anuluj ] aby anulowa operacj

52 Strona 51 z Aby utworzy modernizacj wybranego skªadnika maj tku zwi zan z dodaniem nowych elementów (a) Zaznacz pole "Utwórz modernizacj " (b) Podaj powód modernizacji, warto± oraz dat (c) Aby wygenerowa dokument OT zwi zany z modernizacj zaznacz pole "Wygeneruj dokument OT" (d) Zaznacz pole "Zmie«tak»e warto± szacunkow " je±li chcesz, aby warto± szacunkowa danego skªadnika maj tku zostaªa powi kszona o warto± modernizacji 7. (a) Kliknij przycisk [ OK ] aby przeksztaªci skªadniki na elementy (b) Kliknij przycisk [ Anuluj ] aby anulowa operacj 11 Ewidencja gruntów i budynków 11.1 Wy±wietlanie listy gruntów 1. Z gªównego menu wybierz [ Kartoteki Grunty ] 2. Wy±wietli si okno do obsªugi gruntów 11.2 Dodawanie nowego gruntu 1. Aby doda nowy grunt kliknij [ Dodaj ] 2. Uzupeªnij informacje na karcie przedmiotu (patrz: 3.1 Karta przedmiotu) 3. Dla gruntów lub budynków wybieramy grup K T 0 lub 1 4. Nast pnie kliknij [ Zapisz ] 11.3 Edycja gruntów 1. Edytowanie utworzonych gruntów i budynków jest mo»liwe poprzez zaznaczenie danego skªadnika i klikni cie [ Otwórz ] 2. Wy±wietli si karta gruntu, w której mo»emy uzupeªni i edytowa informacje o danym skªadniku 11.4 Wyszukiwanie gruntów 1. Aby wyszuka dany grunt mo»emy skorzysta z panelu wyszukiwania 2. Klikamy [ Ustaw kryteria wyszukiwania ] i wprowadzamy» dane kryteria 11.5 Operacje na gruntach 1. W celu podzielenia gruntu zaznaczamy wybrany skªadnik klikaj c checkbox przy nazwie, nat pnie klikamy przycisk [ Podziel ]. Uzupeªniamy dane operacji i klikamy [ Dodaj ]. Wprowadzamy dane nowego gruntu i zatwierdzamy wciskaj c Enter. Powtarzamy ten ruch dla wszystkich nowych gruntów utworzonych po podziale

53 Strona 52 z Aby scali grunty zaznaczamy wybrane grunty i klikamy [ Scal ]. Uzupeªniamy wszystkie dane i zatwierdzamy operacj klikaj c [ OK ] 12 Pola deniowalne 12.1 Wy±wietlanie listy pól deniowalnych 1. Z górnego menu wybierz [ Konguracja Ustawienia ] 2. W zakªadce "Konguracja systemu" wybierz "Pola dodatkowe" 12.2 Dodawanie nowego pola 1. Przejd¹ do tabeli pól deniowalnych (patrz: 12.1 Wy±wietlanie listy pól deniowalnych) 2. Kliknij przycisk [ Dodaj ] znajduj cy si w pasku narz dzi 3. Wprowad¹ parametry pola (patrz: 12.3 Zmiana parametrów pola) 4. (a) Kliknij przycisk [ OK ] aby doda nowe pole (b) Kliknij przycisk [ Anuluj ] aby anulowa operacj 12.3 Zmiana parametrów pola 1. Przejd¹ do tabeli pól deniowalnych (patrz: 12.1 Wy±wietlanie listy pól deniowalnych) 2. (a) Kliknij lewym przyciskiem myszy na wybranej pozycji (b) Kliknij przycisk [ Edytuj ] znajduj cy si w pasku narz dzi lub (a) Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji (b) Z menu kontekstowego wybierz [ Edytuj ] 3. Wprowad¹ nazw pola, wybierz odpowiedni typ 4. Zaznacz pole "Pole aktywne" je±li chcesz aby to pole byªo u»ywane 5. Wprowad¹ opcjonalny tekst pomocy dotycz cy danego pola, który b dzie wy±wietlany na karcie skªadnika maj tku 6. (a) Kliknij przycisk [ OK ] aby zatwierdzi zmiany (b) Kliknij przycisk [ Anuluj ] aby anulowa 12.4 Przypisywanie pola deniowalnego okre±lonym przedmiotom 1. Przejd¹ do tabeli pól deniowalnych (patrz: 12.1 Wy±wietlanie listy pól deniowalnych) 2. (a) Kliknij lewym przyciskiem myszy na wybranej pozycji (b) Kliknij przycisk [ Edytuj ] znajduj cy si w pasku narz dzi lub (a) Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji

54 Strona 53 z 131 (b) Z menu kontekstowego wybierz [ Edytuj ] 3. Zaznacz typy przedmiotów, z którymi powinno by powi zane dane pole. Zaznaczenie wszystkich typów oznacza,»e dane pole b dzie dotyczyªo wszystkich skªadników maj tku. 4. Je±li chcesz powi za dane pole tylko ze skªadnikami maj tku znajduj cymi si w okre±lonych grupach (a) Wybierz odpowiednie grupy z listy grup klikaj c 2 razy na kolumn "Wybrana" (b) Odznacz wszystkie typy 5. (a) Kliknij przycisk [ OK ] aby zatwierdzi zmiany (b) Kliknij przycisk [ Anuluj ] aby anulowa 12.5 Usuwanie pola 1. Przejd¹ do tabeli pól deniowalnych (patrz: 12.1 Wy±wietlanie listy pól deniowalnych) 2. (a) Kliknij lewym przyciskiem myszy na wybranej pozycji (b) Kliknij przycisk [ Usu«] znajduj cy si w pasku narz dzi lub (a) Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji (b) Z menu kontekstowego wybierz [ Usu«] 3. Potwierd¹ usuni cie pola 12.6 Zmiana kolejno±ci wy±wietlania pól deniowalnych 1. W pasku narz dzi tabeli pól deniowalnych (patrz: 12.1 Wy±wietlanie listy pól deniowalnych) kliknij przycisk [ Ustal kolejno± ] 2. Ustal kolejno± pól u»ywaj c metody przeci gnij i upu± 3. (a) Kliknij przycisk [ OK ] aby zatwierdzi now kolejno± (b) Kliknij przycisk [ Anuluj ] aby anulowa 12.7 Edytowanie sªowników zwi zanych z polami deniowalnymi 1. Z gªównego menu wybierz [ Konguracja Sªowniki ] 2. Kliknij na sªownik o nazwie odpowiadaj cej nazwie danego pola deniowalnego 3. Post puj zgodnie z instrukcj obsªugi standardowych sªowników (patrz: 6 Sªowniki) 13 U»ytkownicy i uprawnienia Dotyczy tylko posiadaczy moduªu wielu u»ytkowników.

55 Strona 54 z Uwierzytelnianie Wej±cie do programu Aby rozpocz prac z programem nale»y prawidªowo si uwierzytelni. Ka»dy u»ytkownik programu posiada nazw u»ytkownika i hasªo przydzielone przez administratora systemu. Program, zaraz po uruchomieniu, prosi o wprowadzenie nazwy u»ytkownika i hasªa oraz klikni cie przycisku [ Login ]. Po pierwszej instalacji programu domy±lne ustawienia gªównego u»ytkownika to: Nazwa u»ytkownika: admin Hasªo: admin Wyj±cie z programu Aby prawidªowo zako«czy prac z programem nale»y w górnym menu po prawej stronie klikn przycisk [ Wyloguj ], a nast pnie zamkn okno przegl darki U»ytkownicy Przegl danie u»ytkowników Aby przejrze list u»ytkowników nale»y: 1. Wybra w górnym menu [ U»ytkownicy -> Konta u»ytkowników ] Dodawanie u»ytkownika Aby doda nowego u»ytkownika nale»y:

56 Strona 55 z Na pasku przycisków klikn przycisk [ Dodaj ] 2. Wypeªni wymagane pola: Imi i nazwisko Nazwa u»ytkownika Hasªo Hasªo powinno skªada si z przynajmniej 4 znaków. Wypeªnienie ka»dego pola nale»y zatwierdzi klawiszem Enter Edycja u»ytkownika Aby zmieni dane u»ytkownika nale»y: 1. Zaznaczy - klikaj c myszk - informacj, któr chcemy edytowa 2. Na pasku przycisków klikn przycisk [ Edytuj ] lub 1. Klikn podwójnie myszk w komórk, któr chcemy edytowa lub 1. Klikn prawym przyciskiem myszy w komórk, któr chcemy edytowa 2. W menu klikn [ Edytuj ] Ka»d modykacj komórki nale»y zatwierdzi klawiszem Enter Usuni cie u»ytkownika Aby usun u»ytkownika nale»y: 1. Zaznaczy - klikaj c myszk - u»ytkownika, którego chcemy usun 2. Na pasku przycisków klikn przycisk [ Usu«] lub 1. Klikn prawym przyciskiem myszy w u»ytkownika, którego chcemy usun 2. W menu klikn [ Usu«] 13.3 Grupy u»ytkowników Przegl danie grup u»ytkowników Aby przejrze list grup u»ytkowników nale»y: 1. Wybra z górnego menu [ U»ytkownicy -> Grupy u»ytkowników ]

57 Strona 56 z Dodawanie grupy u»ytkowników Aby doda now grup u»ytkowników nale»y: 1. Na pasku przycisków klikn przycisk [ Dodaj ] 2. Wypeªni wymagane pola: Nazwa grupy u»ytkowników Wypeªnienie ka»dego pola nale»y zatwierdzi klawiszem Enter Edycja grupy u»ytkowników Aby zmieni nazw grupy u»ytkowników nale»y: 1. Zaznaczy - klikaj c myszk - nazw, któr chcemy edytowa 2. Na pasku przycisków klikn przycisk [ Edytuj ] lub 1. Klikn podwójnie myszk w komórk z nazw grupy u»ytkowników lub 1. Klikn prawym przyciskiem myszy w komórk z nazw grupy u»ytkowniów 2. W menu klikn [ Edytuj ] Ka»d modykacj komórki nale»y zatwierdzi klawiszem Enter Usuni cie grupy u»ytkowników Aby usun grup u»ytkowników nale»y: 1. Zaznaczy - klikaj c myszk - grup u»ytkowników, któr chcemy usun 2. Na pasku przycisków klikn przycisk [ Usu«] lub 1. Klikn prawym przyciskiem myszy w grup u»ytkowników, któr chcemy usun 2. W menu klikn [ Usu«] Przypisanie u»ytkowników do grupy Aby przypisa lub usun u»ytkowników z grupy nale»y: 1. Zaznaczy - klikaj c myszk - grup u»ytkowników 2. Na pasku przycisków klikn przycisk [ Przypisz u»ytkowników ]

58 Strona 57 z 131 lub 1. Klikn prawym przyciskiem myszy w grup u»ytkowników 2. W menu klikn [ Przypisz u»ytkowników ] nast pnie: 3 W okienku przesun myszk u»ytkowników do odpowiedniego panelu 4 Klikn przycisk [ Gotowe ] 13.4 Uprawnienia u»ytkowników Przegl danie uprawnie«u»ytkowników Aby przejrze list zdeniowanych uprawnie«nale»y: 1. Wybra z górnego menu [ U»ytkownicy -> Uprawnienia ] Dodawanie uprawnienia Aby zdeniowa now reguª uprawnie«nale»y: 1. Na pasku przycisków klikn przycisk [ Dodaj ] 2. W formularzu z listy po lewej stronie zmieni, pojedynczym klikni ciem, ustawienie TAK/NIE przy wybranych obiektach i funkcjach 3. W panelach po prawej stronie nale»y wybra u»ytkowników i grupy u»ytkowników, których dotyczy ma uprawnienie.

59 Strona 58 z Na dole po prawej stronie okna wybra czy reguªa ma zezwala na wybrane fukcje czy ich zabrania. 5. Klikn przycisk [ OK ] Edycja grupy u»ytkowników Aby zmieni zdeniowane uprawnienie nale»y: 1. Zaznaczy - klikaj c myszk - reguª, któr chcemy edytowa 2. Na pasku przycisków klikn przycisk [ Edytuj ] lub 1. Klikn podwójnie myszk w reguª uprawnie«, któr chcemy edytowa lub 1. Klikn prawym przyciskiem myszy w reguª, któr chcemy edytowa 2. W menu klikn [ Edytuj ] nast pnie: 3 W formularzu wprowadzi wymagane zmiany 4 Klikn przycisk [ OK ] Reguªy systemowej zdeniowanej dla administratorów programu nie mo»na edytowa Usuni cie grupy u»ytkowników Aby usun zdeniowane uprawnienie nale»y: 1. Zaznaczy - klikaj c myszk - reguª, któr chcemy usun 2. Na pasku przycisków klikn przycisk [ Usu«] lub 1. Klikn prawym przyciskiem myszy w reguª uprawnie«, któr chcemy usun 2. W menu klikn [ Usu«] Reguªy systemowej zdeniowanej dla administratorów programu nie mo»na usun Wª czanie i wyª czanie reguª Aby wyª czy obowi zywanie reguªy nale»y: 1. Klikn myszk w kolumn "Aktywna", aby zmieni status z "Tak" na "Nie" Aby wª czy obowi zywanie reguªy nale»y: 1. Klikn myszk w kolumn "Aktywna", aby zmieni status z "Nie" na "Tak" Reguªy systemowej zdeniowanej dla administratorów programu nie mo»na wyª czy.

60 Strona 59 z Testowanie uprawnie«aby zobaczy do jakich funkcji i obiektów maj dost p poszczególni u»ytkownicy nale»y: 1. Na dole okna z list uprawnie«(patrz: Przegl danie uprawnie«u»ytkowników) klikn przycisk [ Test uprawnie«] Na wy±wietlonej li±cie zobaczymy status dost pno±ci danej funkcji lub obiektu wynikaj cy ze zª - czenia wszystkich zdeniowanych uprawnie« Dost p u»ytkowników do danych W celu konguracji dost pu do cz ±ci danych w systemie: 1. W górnym menu wybierz [ U»ytkownicy Konta u»ytkowników ] 2. Zaznacz u»ytkownika, którego dotyczy b dzie zmiana 3. Kliknij przycisk [ Uprawnienia ] nad list u»ytkowników 4. Je±li chesz ograniczy dost p do danych z ewidencji wybierz zakªadk Ewidencje Je±li chesz ograniczy dost p do danych z miejsca u»ytkowania wybierz zakªadk Miejsca u»ytkowania Je±li chesz ograniczy dost p do danych osoby odpowiedzialnej wybierz zakªadk Osoba odpowiedzialna Je±li chesz ograniczy dost p do danych z grupy wybierz zakªadk Grupy 5. Kliknij dwukrotnie w kolumnie "Wybrana" przy wybranej warto±ci i zaznacz opcj "tak" 14 Dziennik zdarze«14.1 Opis dziaªania Dziennik zdarze«umo»liwia prze±ledzenie logowanych zdarze«w systemie, wraz z mo»liwo±ci przeltrowania po istniej cych typach zdarze«i okre±lonym przedziale czasowym. Aby przejrze dziennik z gªównego menu wybierz [ Dodatki Dziennik zdarze«].

61 Strona 60 z W dzienniku logowane s operacje na: (a) skªadnikach maj tku (b) dokumentach (c) inwentaryzacji (d) sªownikach (e) licencji (f) imporcie (g) zapisie histoii (h) u»ytkownikach (i) grupach u»ytkowników (j) uprawnieniach (k) logowaniu (l) konguracji 14.2 Zapis do pliku Po klikni ciu przycisku [ Pobierz ] zostanie wygenerowany plik csv, który mo»na zaimportowa do programu Excel.

62 Strona 61 z Po zapisaniu pliku na dysk w akruszu kalkulacyjnym wybieramy importuj dane, a nast pnie Pliki tekstowe.

63 Strona 62 z Nast pnie jako Ograniczniki ustawiamy ±rednik 3. Ostatni krok to mo»liwo± zdeniowania specycznych ustawie«kolumn

64 Strona 63 z Import 15.1 Import danych z formatu CSV Aby wykona import danych najpierw nale»y skongurowa aplikacj. Oznacza to wypeªnienie sªowników oraz utworzenie potrzebnych pól deniowalnych. Dopiero po wykonaniu tych czynno±ci mo»na rozpocz procedur importu. W innym przypadku import mo»e by niekompletny. Import danych przeprowadza si z pliku CSV o okre±lonej strukturze. Aby wykona operacj importu nale»y post powa wedªug poni»szej instrukcji: 1. Z gªównego menu wybierz [ Dodatki Import ] 2. Wybierz opcj "Import podstawowy" 3. Kliknij przycisk [ Dalej ] 4. Pobierz wzorcowy dokument Excela klikaj c na link w instrukcji. Zawiera on nast puj ce arkusze: Arkusz danych Arkusz miejsc u»ytkowania Arkusz ewidencji Arkusz grup Arkusz pracowników Arkusz grup K T Arkusz dostawców 5. Wypeªnij Arkusz danych informacjami o skªadnikach maj tkowych. Przy wypeªnianiu odpowiednich pól nale»y kierowa si poni»szymi instrukcjami: Pole Typ przyjmuje nast puj ce warto±ci: st - rodek trwaªy n - Niskocenny skªadnik maj tku

65 Strona 64 z 131 wnp - Warto±ci niematerialne i prawne w - Wyposa»enie Pola typu ID (np. ID grupy, ID ewidencji) powinny zawiera odpowiednie identykatory z adekwatnych arkuszy (Grupy dla pola ID grupy,...) Pola Data przyj cia i Data likwidacji powinny by w formacie rrrr/mm/dd lub rrrrmm-dd Pola Warto± szacunkowa oraz Warto± pocz tkowa powinny by w formacie 123,40 Pola Amortyzowany? oraz Naliczaj od nast pnego miesi ca? powinny przyjmowa warto±ci TAK/NIE lub T/N (bez wzgl du na wielko± liter) Pole Metoda amortyzacji przyjmuje warto±ci: liniowa lub l - metoda liniowa degresywna lub d - metoda degresywna jednorazowa lub j - metoda jednorazowa Pole Amortyzacja sezonowa powinna skªada si z 12-stu liczb naturalnych, oddzielonych przecinkiem; liczby te powinny sumowa si do 12. Pozostawienie pustego pola spowoduje przyj cie domy±lnej warto±ci: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Pole Naliczanie umorze«w miesi cach powinno skªada si z 12-stu liczb 0 lub 1 oddzielonych przecinkami (1 oznacza naliczanie umorze«w danym miesi cu, 0 - brak naliczania). Pozostawienie pustego pola spowoduje przyj cie domy±lnej warto±ci: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 6. Z menu Excela wybieramy pozycj Plik Zapisz jako W polu Zapisz jako typ wybieramy CSV (rozdzielany przecinkami) i klikamy Zapisz 8. W formularzu znajduj cym si w oprogramowaniu STOCK klikamy Przegl daj... i wskazujemy wªa±nie zapisany plik.csv 9. Po klikni ciu OK dane z pliku zostan zaimportowane do programu 15.2 Zaawansowany import danych Rozszerzony moduª importu / integracji pozwala na importowanie danych przy wykorzystaniu bardziej skomplikowanych reguª. Konguracj zaawansowanego importu lub integracji z programami zewn trznymi zajmuj si pracownicy rmy SmartMedia Import sªowników Aby wykona operacj importu sªowników nale»y post powa zgodnie z poni»sz instrukcj : 1. Z gªównego menu wybierz [ Dodatki Import ] 2. Wybierz opcj "Import sªowników" 3. Kliknij przycisk [ Dalej ] 4. Pobierz wzorcowy dokument Excela dla wybranego sªownika 5. Post puj zgodnie z widoczn na ekranie instrukcj 6. Kliknij przycsisk [ OK ]

66 Strona 65 z Instalator 16.1 Instalowanie programu STOCK Instalacja w systemie MS Windows Do poprawnej pracy aplikacji wymagany jest system MS Windows 2000, 2003, XP lub 7. Aby zainstalowa program STOCK: 1. Uruchom program instalacyjny dla systemu MS Windows: Z menu startowego pªyty CD wybierz Zainstaluj oprogramowanie STOCK Uruchom program stock_[nr wersji]_ins.exe z katalogu stock na pªycie CD 2. Kliknij Instaluj 3. Gdy pojawi si zapytanie o uruchomienie usªug kliknij Tak 4. Po uruchomieniu usªug kliknij Zako«cz Instalacja w systemie Linux Do poprawnej pracy aplikacji w systemie Linux wymagane s : Serwer Apache z nast puj cymi moduªami: mod_authz_host.so mod_alias.so mod_dir.so mod_log_cong.so mod_mime.so mod_setenvif.so Parser PHP Moduªy: php_mbstring.so php_gd2.so php_mssql.so php_mysql.so php_mysqli.so php_oci8.so php_oracle.so php_pgsql.so php_zip.so Ustawienia: short_open_tag = On allow_call_time_pass_reference = On safe_mode = O allow_url_fopen = On max_execution_time = 300

67 Strona 66 z 131 max_input_time = 600 memory_limit = 128M post_max_size = 64M le_uploads = On upload_max_lesize = 64M magic_quotes_gpc = O magic_quotes_runtime = O magic_quotes_sybase = O Biblioteka ioncube_loader (dost pna na pªycie CD w katalogu biblioteki) Biblioteka PEAR (poprawnie ustawiona ±cie»ka include_path w pliku php.ini) Jedna z baz danych: MySQL 5.0.x, 5.1.x Oracle 10g Aby zainstalowa program STOCK: 1. Rozpakuj plik stock_[nr wersji]_lin.zip w katalogu podrz dnym dla katalogu DocumentRoot serwera Apache 2. Nadaj uprawnienia 755 dla rozpakowanych katalogów 3. Nadaj uprawnienia 644 dla rozpakowanych plików 4. Nadaj uprawnienia do zapisu dla katalogu [stock]/temp i jego podrz dnych katalogów (chmod -R 777 [stock]/temp) 5. Nadaj uprawnienia do zapisu dla katalogu [stock]/configs (chmod 777 [stock]/configs) 6. Uruchom aplikacj w przegl darce internetowej 7. Kliknij przycisk Instalacja 8. Kliknij przycisk Dalej 9. Przeczytaj licencj programu, nast pnie wybierz przycisk Akceptuj, je±li zgadzasz si z zawartymi w niej postanowieniami 10. Wybierz sposób instalacji Instalacja, a nast pnie kliknij przycisk Dalej 11. Instalator sprawdza, czy zostaªy speªnione wszystkie warunki wymagane do zainstalowania aplikacji (a) Je±li nie post puj zgodnie z instrukcjami zawartymi na ekranie, a nast pnie wybierz Sprawd¹ ponownie (b) Je»eli wszystkie wymagania zostaªy speªnione mo»na kontynuowa instalacj. Kliknij przycisk Dalej 12. Wprowad¹ parametry poª czenia z baz danych. 13. Uruchom wy±wietlone polecenia na serwerze bazy danych, aby utworzy odpowiedni baz danych i u»ytkownika. 14. Kliknij przycisk Dalej 15. Instalator sprawdza parametry poª czenia z baz danych. Na tym etapie instalacji istnieje mo»liwo± ich zmiany wybieraj c przycisk Popraw ustawienia. Aby zainstalowa aplikacj nale»y klikn przycisk Dalej 16. Aplikacja jest instalowana, po zako«czeniu tego procesu kliknij przycisk Uruchom aplikacj, aby przej± do programu STOCK

68 Strona 67 z Przeinstalowanie aplikacji Aby zainstalowa aplikacj STOCK od nowa lub wyczy±ci wszystkie dane z aplikacji i przywróci j do stanu wyj±ciowego: 1. Uruchom program instalacyjny w przegl darce internetowej. Wykonuje si to dopisuj c do adresu aplikacji w przegl darce tekst /setup. Na przykªad je»eli aplikacja dost pna jest pod adresem program instalacyjny uruchamiamy wpisuj c adres 2. Kliknij przycisk Dalej 3. Przeczytaj licencj programu, nast pnie wybierz przycisk Akceptuj, je±li zgadzasz si z zawartymi w niej postanowieniami 4. Wybierz sposób instalacji Instalacja, a nast pnie kliknij przycisk Dalej 5. Na ekranie pojawi si komunikat,»e ponowna instalacja oznacza utrat istniej cych danych. Aby kontynuowa proces instalacji kliknij przycisk Zainstaluj ponownie 6. Instalator sprawdza, czy zostaªy speªnione wszystkie warunki wymagane do zainstalowania aplikacji (a) Je±li nie post puj zgodnie z instrukcjami zawartymi na ekranie, a nast pnie wybierz Sprawd¹ ponownie (b) Je»eli wszystkie wymagania zostaªy speªnione mo»na kontynuowa instalacj. Kliknij przycisk Dalej 7. Sprawd¹ parametry poª czenia z baz danych Je»eli nie chcesz usuwa istniej cych danych podaj inne parametry poª czenia i uruchom wy±wietlone instrukcje na serwerze bazy danych 8. Kliknij przycisk Dalej 9. Instalator prosi o potwierdzenie usuni cia danych, oznacza to,»e w podanej bazie danych znajduj si ju» dane u»ywane przez program STOCK. W tej sytuacji: (a) Je»eli nie chcesz usuwa istniej cych danych kliknij przycisk Zmie«ustawienia bazy, a nast pnie podaj inne parametry poª czenia (b) Je»eli chcesz, aby instalator automatycznie usun ª dane skontaktuj si z producentem i wpisz otrzymane hasªo (c) Je»eli masz odpowiednie uprawnienia mo»esz usun r cznie z bazy danych STOCK wszystkie tabele 10. Instalator sprawdza parametry poª czenia z baz danych. Na tym etapie istnieje mo»liwo± ich zmiany wybieraj c przycisk Popraw ustawienia. Aby zainstalowa aplikacj nale»y klikn przycisk Dalej 11. Aplikacja jest instalowana, po zako«czeniu tego procesu kliknij przycisk Uruchom aplikacj, aby przej± do programu STOCK 16.3 Upgrade programu do wy»szej wersji Upgrade oznacza podniesienie wersji programu na przykªad: z 2.06 do 2.07 lub z 2.07 do Je»eli chcesz zainstalowa aktualizacj (Service Pack SP) przejd¹ do podpunktu o aktualizacji (patrz: 16.4 Aktualizacja aplikacji)

69 Strona 68 z Upgrade programu w systemie MS Windows Aby przeprowadzi upgrade programu STOCK: 1. Wykonaj kopi zapasow aktualnej instalacji (patrz: Tworzenie kopii zapasowych w systemie MS Windows) 2. Pobierz plik z aktualizacj dla wersji MS Windows (stock_[nr wersji]_upd.exe) 3. Uruchom pobrany plik 4. Kliknij Instaluj Pliki z pobranego pliku powinny zast pi pliki znajduj ce si aktualnie na dysku. 5. Uruchom aplikacj STOCK w przegl darce. 6. Na ekranie pojawi si komunikat,»e aplikacja musi zosta zaktualizowana. Kliknij przycisk Aktualizacja 7. Zostanie uruchomiony program instalacyjny. Aby kontynuowa kliknij Dalej 8. Przeczytaj licencj programu, nast pnie wybierz przycisk Akceptuj, je±li zgadzasz si z zawartymi w niej postanowieniami 9. Wybierz sposób instalacji Aktualizacja, a nast pnie kliknij przycisk Dalej 10. Instalator sprawdza, czy zostaªy speªnione wszystkie warunki wymagane do zaktualizowania aplikacji do nowej wersji. Je±li nie post puj zgodnie z instrukcjami zawartymi na ekranie, a nast pnie wybierz Sprawd¹ ponownie. Je»eli wszystkie wymagania zostaªy speªnione mo»na kontynuowa instalacj. Kliknij przycisk Dalej 11. Instalator sprawdza wersj aplikacji. Na ekranie pojawi si komunikat o obecnej wersji oraz wersji, do której program zostanie zaktualizowany. Aby kontynuowa kliknij przycisk Dalej 12. Program instalacyjny prosi o wykonanie kopii zapasowej bazy danych, poniewa» mo»e to zapobiec utracie cennych danych. Niezale»nie od tego, czy kopia zostaªa wykonana kliknij przycisk Dalej aby rozpocz aktualizacj 13. Na ekranie pojawiaj si informacje o przebiegu aktualizacji wraz z paskiem post pu. Po zako«czeniu tego procesu mo»na uruchomi aplikacj wybieraj c Uruchom aplikacj Upgrade programu do wersji 2.13 w systemie MS Windows Wraz z wersj 2.13 zmieniªa si struktura katalogów i bazy danych systemu, w zwi zku z tym aktualizacja w systemie MS Windows wymaga wykonania dodatkowych czynno±ci: 1. Wykonaj kopi zapasow aktualnej instalacji 2. Wykonaj zrzut bazy systemu i zatrzymaj usªugi 3. Zainstaluj aplikacj Stock w wersji Przenie± pliki z katalogu stock/www/temp/les do smartmedia/www/stock/temp/les 5. Zaimportuj baz danych pobran w punkcie 2 6. Uruchom aplikacj STOCK w przegl darce

70 Strona 69 z Upgrade programu w systemie Linux Aby przeprowadzi upgrade programu STOCK: 1. Wykonaj kopi zapasow aktualnej instalacji (patrz: Tworzenie kopii zapasowych w systemie Linux) 2. Pobierz plik z aktualizacj dla wersji MS Windows (stock_[nr wersji]_lin.zip) 3. Rozpakuj pobrany plik w miejscu instalacji programu Mo»e to by katalog /var/www lub podobny, w którym znajduje si aplikacja Pliki z pobranego pliku powinny zast pi pliki znajduj ce si aktualnie na dysku 4. Po przekopiowaniu plików uruchom aplikacj STOCK w przegl darce 5. Na ekranie pojawi si komunikat,»e aplikacja musi zosta zaktualizowana. Kliknij przycisk Aktualizacja 6. Zostanie uruchomiony program instalacyjny. Aby kontynuowa kliknij Dalej 7. Przeczytaj licencj programu, nast pnie wybierz przycisk Akceptuj, je±li zgadzasz si z zawartymi w niej postanowieniami 8. Wybierz sposób instalacji Aktualizacja, a nast pnie kliknij przycisk Dalej 9. Instalator sprawdza, czy zostaªy speªnione wszystkie warunki wymagane do zaktualizowania aplikacji do nowej wersji. Je±li nie post puj zgodnie z instrukcjami zawartymi na ekranie, a nast pnie wybierz Sprawd¹ ponownie. Je»eli wszystkie wymagania zostaªy speªnione mo»na kontynuowa instalacj. Kliknij przycisk Dalej 10. Instalator sprawdza wersj aplikacji. Na ekranie pojawi si komunikat o obecnej wersji oraz wersji, do której program zostanie zaktualizowany. Aby kontynuowa kliknij przycisk Dalej 11. Program instalacyjny prosi o wykonanie kopii zapasowej bazy danych, poniewa» mo»e to zapobiec utracie cennych danych. Niezale»nie od tego, czy kopia zostaªa wykonana kliknij przycisk Dalej, aby rozpocz aktualizacj 12. Na ekranie pojawiaj si informacje o przebiegu aktualizacji wraz z paskiem post pu. Po zako«czeniu tego procesu mo»na uruchomi aplikacj wybieraj c Uruchom aplikacj 16.4 Aktualizacja aplikacji Aktualizacja oznacza wgranie wersji z poprawionymi bª dami znalezionymi po opublikowaniu poprzedniej wersji programu na przykªad: z 2.07 do 2.07 SP1 lub z 2.07 SP2 do 2.07 SP3. Je»eli chcesz zainstalowa aplikacj w wy»szej wersji ni» aktualnie posiadasz przejd¹ do podpunktu dotycz cego upgradu programu (patrz: 16.3 Upgrade programu do wy»szej wersji) Aktualizacja programu w systemie MS Windows Aby przeprowadzi aktualizacj programu STOCK: 1. Wykonaj kopi zapasow aktualnej instalacji (patrz: Tworzenie kopii zapasowych w systemie MS Windows) 2. Pobierz plik z aktualizacj dla wersji MS Windows (stock_[nr wersji]_upd.exe) 3. Uruchom pobrany plik

71 Strona 70 z Kliknij Instaluj Pliki z pobranego pliku powinny zast pi pliki znajduj ce si aktualnie na dysku. 5. Uruchom aplikacj STOCK w przegl darce Aktualizacja programu w systemie Linux Aby przeprowadzi aktualizacj programu STOCK: 1. Wykonaj kopi zapasow aktualnej instalacji (patrz: Tworzenie kopii zapasowych w systemie Linux) 2. Pobierz plik z aktualizacj dla wersji MS Windows (stock_[nr wersji]_lin.zip) 3. Rozpakuj pobrany plik w miejscu instalacji programu Mo»e to by katalog /var/www lub podobny, w którym znajduje si aplikacja Pliki z pobranego pliku powinny zast pi pliki znajduj ce si aktualnie na dysku 4. Po przekopiowaniu plików uruchom aplikacj STOCK w przegl darce 16.5 Wykonywanie kopii zapasowej Kopie zapasowe danych i aplikacji nale»y wykonywa regularnie wedªug ustalonego wcze±niej harmonogramu. Dobr praktyk jest równie» wykonanie kopii zapasowej po wprowadzeniu lub modykacji wielu danych. Kopie zapasowe nie powinny by przechowywane na tym samym komputerze, na którym dziaªa aplikacja Tworzenie kopii zapasowych w systemie MS Windows Aby utworzy kopi zapasow programu STOCK: 1. Przejd¹ do katalogu C:/smartmedia 2. Uruchom skrypt uninstall_services.bat, który zatrzyma baz danych i zapobiegnie modykacji danych podczas kopiowania UWAGA: W tym momencie u»ytkownicy aktualnie korzystaj cy z programu zostan rozª - czeni, a niezapisane przez nich informacjie utracone. 3. Przejd¹ do katalogu C:/ 4. Spakuj katalog smartmedia do archiwum (a) Kliknij na katalog smartmedia prawym klawiszem myszy i wybierz Wy±lij do, a nast pnie Folder skompresowany (zip) (b) U»yj swojego ulubionego programu archiwizuj ceo (WinZip, 7Zip, WinRar) do utworzenia skompresowanego archiwum 5. Zmie«nazw utworzonego pliku smartmedia.zip na smartmedia_yymmdd.zip Gdzie yymmdd oznacza aktualn dat : yy rok, mm miesi c, dd dzie«pomo»e to zachowa kilka ostatnich kopii systemu 6. Przejd¹ do katalogu C:/smartmedia 7. Uruchom skrypt install_services.bat, który uruchomi baz danych i przywróci system do normalnego dziaªania 8. Skopiuj nowo utworzony plik C:/smartmedia_yymmdd.zip na pªyt CD lub dysk sieciowy

72 Strona 71 z Tworzenie kopii zapasowych w systemie Linux Aby utworzy kopi zapasow w systemie Linux nale»y spakowa zarówno pliki aplikacji jak i zrzut struktury i zawarto±ci bazy danych. Dla przejrzysto±ci opisów zostaªo przyj te zaªo»enie,»e program STOCK jest zainstalowany w katalogu /var/www/stock. Aby utworzy kopi zapasow programu STOCK: 1. Utwórz zrzut bazy danych Polecenie: mysqldump -B -u root -p stock > /var/www/stock/stock.sql 2. Skompresuj katalog z programem Polecenie: cd /var/www && tar -zcf stock_yymmdd.tar.gz stock/ Gdzie yymmdd oznacza aktualn dat : yy rok, mm miesi c, dd dzie«pomo»e to zachowa kilka ostatnich kopii systemu 3. Skopiuj nowo utworzony plik stock_yymmdd.tar.gz na pªyt CD lub dysk sieciowy 16.6 Odtwarzanie z kopii zapasowej Odtwarzanie z kopii zapasowych w systemie MS Windows Je»eli przed odtworzeniem programu STOCK na komputerze jeszcze jest uruchomiony program, który chcemy zast pi : 1. Przejd¹ do katalogu C:/smartmedia 2. Uruchom skrypt uninstall_services.bat, który zatrzyma baz danych UWAGA: W tym momencie u»ytkownicy aktualnie korzystaj cy z programu zostan rozª - czeni, a niezapisane przez nich informacjie utracone. 3. Usu«katalog C:/smartmedia Aby odtworzy program STOCK z kopii zapasowej: 1. Skopuj plik archiwum smartmedia_yymmdd.zip do katalogu C: 2. Rozpakuj plik z kopi zapasow na dysku C: (a) Kliknij na plik smartmedia_yymmdd.zip prawym klawiszem i wybierz Wyodr bnij wszystkie. Otworzy si kreator wyodr bniania plików: Kliknij Dalej Zmie«scie»k w okienku na C:/ Kliknij Dalej Odznacz Poka» wyodr bnione pliki Kliknij Zako«cz (b) U»yj swojego ulubionego programu (WinZip, 7Zip, WinRar) do utworzenia skompresowanego archiwum 3. Przejd¹ do katalogu C:/smartmedia

73 Strona 72 z Uruchom skrypt install_services.bat, który uruchomi baz danych i przywróci system do normalnego dziaªania Odtwarzanie z kopii zapasowych w systemie Linux Przed odtworzeniem programu na nowym serwerze upewnij si,»e takowy speªnia wymagania opisane w podpunkcie dotycz cym instalacji w systemie Linux (patrz: Instalacja w systemie Linux) Dla przejrzysto±ci opisów zostaªo przyj te zaªo»enie,»e program STOCK jest zainstalowany w katalogu /var/www/stock. Aby odtworzy program STOCK z kopii zapasowej: 1. Skopiuj plik archiwum stock_yymmdd.tar.gz do katalogu /var/www 2. Rozpakuj katalog z programem Polecenie: cd /var/www && tar -zxvf stock_yymmdd.tar.gz 3. Odtwórz baz danych Polecenie: mysql -u root -p < /var/www/stock/stock.sql 4. Utwórz u»ytkownika bazy danych Polecenie: echo GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON stock.* TO 'U IDENTIFIED BY 'HASŠO'; mysql -u root -p Gdzie: U YTKOWNIK oznacza nazw u»ytkownika bazy danych (w pliku /var/www/stock/configs/conf.inc.php w polu user przy ustawieniach bazy danych) HASŠO oznacza hasªo u»ytkownika bazy danych (w pliku /var/www/stock/configs/conf.inc.php w polu pass przy ustawieniach bazy danych) 16.7 Przeniesienie aplikacji na inny komputer Aby przenie± program STOCK na inny komputer lub serwer: 1. Wykonaj kopi zapasow na aktualnym komputerze (patrz: 16.5 Wykonywanie kopii zapasowej) 2. Przekopiuj plik archiwum na nowy komputer 3. Odtwórz program z kopii zapasowej (patrz: 16.6 Odtwarzanie z kopii zapasowej) 17 Wersje j zykowe 17.1 Zmiana j zyka W ustawieniach programu jest mo»liwo± zmiany wersji j zykowej

74 Strona 73 z Licencja 18.1 Pierwsza rejestracja 1. Kliknij przycisk Wprowad¹ klucz 2. Pobierz aktualny klucz (patrz: 18.3 Generowanie licencji) 3. Wklej w pole skopiowany klucz (Ctrl+V) 4. Kliknij przycisk [ Dalej ] 5. Kliknij przycisk "Uruchom aplikacj " W przypadku bª du spróbuj powtórzy operacj, a je»eli to nie pomo»e skontaktuj si z dostawc oprogramowania Zmiana licencji 1. Z górnego menu wybierz [ Konguracja ] 2. Wybierz zakªadk "Konguracja systemu" 3. Kliknij [ Licencja ] 4. Kliknij przycisk "Nowa licencja" 5. Pobierz aktualny klucz (patrz: 18.3 Generowanie licencji) 6. Wklej w pole skopiowany klucz (Ctrl+V) 7. Kliknij przycisk [ Dalej ] 8. Kliknij przycisk [ Zako«cz ] W przypadku bª du spróbuj powtórzy operacj, a je»eli to nie pomo»e skontaktuj si z dostawc oprogramowania Generowanie licencji Aby pobra aktualny klucz post puj zgodnie z poni»sz instrukcj : 1. Przygotuj login i hasªo do Strefy Klienta (Informacje te powinny zosta przysªane na adres podany podczas zamawiania programu) 2. Wejd¹ na stron 3. Przejd¹ do Strefy Klienta i wprowad¹ swój login oraz hasªo 4. Z górnego menu strony wybierz opcj Licencja 5. Sprawd¹ czy wy±wietlone informacje odpowiadaj zakupionej wersji 6. Kliknij przycisk Pobierz aktualny klucz 7. Zaznacz wy±wietlony klucz i skopiuj go do schowka (Ctrl+C) 8. Wró do okna z aplikacj STOCK 9. Wklej do wªa±ciwego pola skopiowany klucz (Ctrl+V)

75 Strona 74 z Kolektory danych 19.1 Program komunikacyjny Do komunikacji kolektorów z programem STOCK sªu»y aplikacja StockComm ( Rys. 1 ) Aplikacja StockComm StockComm posiada trzy podstawowe funkcje: wysyªanie sªownika danych do kolektorów, przesyªanie sªownika danych na kart pami ci oraz odbieranie z kolektorów informacji o zeskanowanych skªadnikach. Rysunek 1: Gªówne okno aplikacji StockComm Konguracja 1. Z gªównego okna programu wybierz przycisk Ustawienia 2. Wprowad¹ adres internetowy aplikacji STOCK 3. Je±li wymaga tego konguracja serwera, wprowad¹ login i hasªo 4. Wybierz model kolektora 5. Wybierz port COM, do którego podª czony jest kolektor 6. Kliknij przycisk Zapisz.

76 Strona 75 z 131 Rysunek 2: Panel konguracyjny aplikacji StockComm Wysyªanie sªownika danych do kolektora 1. Z gªównego okna aplikacji wybierz przycisk STOCK -> Kolektor 2. Post puj zgodnie z instrukcjami wy±wietlanymi na ekranie Przesyªanie sªownika danych na kart pami ci 1. Z gªównego okna aplikacji wybierz przycisk STOCK -> Karta pami ci

77 Strona 76 z Wybierz wersj aplikacji STOCK Mobile zainstalowan na kolektorze i kliknij Pobierz 3. StockComm wygeneruje plik bazy danych w wybranym miejscu na dysku 4. Wygenerowany plik db.sdf skopiuj do katalogu STOCK Mobile na kolektorze Pobieranie informacji z kolektora 1. Z gªównego okna aplikacji wybierz przycisk Kolektor -> STOCK 2. Wybierz inwentaryzacj której dotycz zeskanowane skªadniki 3. Kliknij przycisk Prze±lij dane inwentaryzacji 4. Post puj zgodnie z instrukcjami wy±wietlanymi na ekranie Rysunek 3: Panel do wczytywania danych z kolektora do programu STOCK STOCK Mobile STOCK Mobile to aplikacja wspomagaj ca inwentaryzacj, dost pna dla kolektorów posiadaj cych system operacyjny Windows Mobile lub Windows CE Uruchomienie programu STOCK Mobile Aby uruchomi program STOCK Mobile nale»y dwukrotnie klikn ikon aplikacji na pulpicie kolektora ( Rys. 4 ).

78 Strona 77 z 131 Rysunek 4: Po lewej pulpit kolektora Unitech HT660. Dwukrotne klikni cie ikony STOCK Mobile spowoduje uruchomienie aplikacji. Po prawej menu gªówne aplikacji STOCK Mobile. Podczas pierwszego uruchamiania STOCK Mobile na kolektorze PA 500 pojawiaj si ikonki z informacj na temat bibliotek ( Rys. 5 ). Rysunek 5: Nie oznaczaj one bª du. Informuj,»e wydawca nie jest znany systemowi. Nale»y klikn YES, za ka»dym razem jak si pojawi i przej± do dalszej obsªugi programu Konguracja aplikacji STOCK Mobile Przed przyst pieniem do inwentaryzacji nale»y skongurowa poª czenie kolektora z serwerem. Aby tego dokona nale»y z gªównego menu aplikacji ( Rys. 4, prawa cz ± ) wybra opcj Ustawienia i wprowadzi adres serwera aplikacji STOCK ( Rys. 6 ). Wi cej szczegóªów: (patrz: 21.3 Sk d wzi adres serwera).

79 Strona 78 z 131 Rysunek 6: Po lewej okno ustawie«aplikacji STOCK Mobile. W celu poprawnej komunikacji z serwerem aplikacji STOCK, nale»y poda poprawny adres serwera. Po prawej informacja o prawidªowym poª czeniu z aplikacj STOCK Przygotowanie kolektora do inwentaryzacji Nast pny krok to uaktualnienie danych kolektora, dotycz cych sªowników, skªadników maj tku oraz trwaj cych inwentaryzacji: Z gªównego menu aplikacji wybierz opcj Dane ( Rys. 7 ) Aby pobra nowe informacje o skªadnikach do kolektora (UWAGA: stare dane zostan bezpowrotnie usuni te) kliknij przycisk Pobierz wszystkie w cz ±ci Sªowniki Aby zaktualizowa dane o skªadnikach zapisane w pami ci kolektora, kliknij przycisk Aktualizuj w cz ±ci Sªowniki Aby pobra dane dotycz ce inwentaryzacji kliknij przycisk Pobierz w cz ±ci Inwentaryzacje

80 Strona 79 z 131 Rysunek 7: Po lewej panel przesyªania danych pomi dzy aplikacjami STOCKMobile i STOCK. Podczas pobierania informacji na kolektor na ekranie wy±wietlane s szczegóªowe informacje (po prawej) Karta skªadnika Aplikacja STOCK Mobile pozwala na wy±wietlanie oraz edycj podstawowych informacji dotycz cych skªadnika, bez potrzeby rozpoczynania inwentaryzacji. Aby zeskanowa kod kreskowy lub numer seryjny skªadnika, w celu wy±wietlenia informacji lub wprowadzenia zmian, nale»y z gªównego menu wybra opcj Skªadniki, a nast pnie Skanowanie. Po wykonaniu powy»szych czynno±ci mo»liwe jest wykonanie operacji: Wy±wietlenie informacji o skªadniku Wy±wietlenie elementów skªadowych skªadnika b d¹ skªadników wchodz cych w skªad zestawu Oznaczenie skªadnika do likwidacji Zmiana osoby odpowiedzialnej Zmiana miejsca u»ytkowania Zmiana numeru seryjnego Oznaczenie skªadnika jako Niekompletny Dodanie informacji w polu Uwagi Wy±wietlenie informacji o ewentualnych materiaªach eksploatacyjnych Wy±wietlenie informacji o gwarancji i ubezpieczeniu Aby wy±wietli elementy skªadowe skªadnika lub skªadniki wchodz ce w skªad zestawu nale»y: Zeskanowa kod kreskowy lub wprowadzi numer seryjny wybranego skªadnika lub zestawu Klikn przycisk Szczegóªy Wybra zakªadk Elementy skªadowe

81 Strona 80 z 131 Aby oznaczy skªadnik jako nadaj cy si do likwidacji nale»y: Zeskanowa kod kreskowy lub wprowadzi numer seryjny wybranego skªadnika Klikn przycisk Szczegóªy Wybra opcj Informacje Zaznaczy opcj Do likwidacji Aby oznaczy skªadnik jako niekompletny nale»y wykona poni»sze czynno±ci: Zeskanowa kod kreskowy lub wprowadzi numer seryjny wybranego skªadnika Klikn przycisk Szczegóªy Wybra opcj Informacje Nast pnie zaznaczy opcj Niekompletny Wyszukiwanie skªadników 1. Z gªównego menu aplikacji STOCK Mobile wybierz opcj Skªadniki 2. Nast pnie wybierz opcj Wyszukiwanie 3. Podaj nazw, miejsce u»ytkowania lub przypisanego pracownika i kliknij przycisk Szukaj Przypisywanie kodu kreskowego do skªadnika Aplikacja STOCK Mobile posiada funkcjonalno± umo»liwiaj c przypisanie dowolnie zeskanowanego kodu kreskowego skªadnikowi bez kodu. Aby przypisa kod kreskowy do skªadnika nale»y wykona nast puj ce czynno±ci: Z gªównego menu wybierz opcj Skªadniki Nast pnie wybierz opcj Kod -> Przedmiot Zeskanuj kod kreskowy znajduj cy si na skªadniku maj tku Nast pnie wyszukaj w±ród skªadników wy±wietlonych na li±cie skªadnik bez kodu kreskowego. Mo»na tego dokona wyszukuj c skªadnik po nazwie peªnej, miejscu u»ytkowania lub przypisanej osobie odpowiedzialnej. Po wyszukaniu i wybraniu odpowiedniego skªadnika kliknij przycisk Przypisz Nale»y pami ta,»e kod kreskowy mo»e by przypisany jedynie do skªadników, które zostaªy wprowadzone z zaznaczon opcj "Bez kodu kreskowego".

82 Strona 81 z 131 Rysunek 8: Po lewej panel przypisywania skªadnika do zeskanowanego kodu kreskowego. Podczas inwentaryzacji mo»na natra na skªadniki, których nie wprowadzono jeszcze do ewidencji ich wprowadzenie umo»liwia opcja Dodaj przedmiot (po prawej) Procedura przeprowadzania inwentaryzacji Z gªównego menu programu STOCK Mobile wybieramy Inwentaryzacja Z listy dost pnych inwentaryzacji ( Rys. 9, po lewej) wybieramy i zaznaczamy interesuj c nas inwentaryzacj Nast pnie z listy dost pnych zespoªów spisowych wybieramy odpowiedni i klikamy przycisk Inwentaryzuj Kolektor jest gotowy do skanowania Po zeskanowaniu kodu kreskowego na etykiecie miejsca u»ytkowania, na ekranie pojawi si informacja o danym miejscu ( Rys. 10, lewa cz ± ) Po zeskanowaniu kodu kreskowego lub numeru seryjnego skªadnika maj tku, na ekranie pojawi si informacja o danym skªadniku ( Rys. 10, prawa cz ± ) Po zeskanowaniu kodu kreskowego skªadnika maj tku mo»liwe jest wykonanie czynno±ci analogicznych do czynno±ci dost pnych w panelu Skªadniki Skanowanie Aby wprowadzi skªadnik maj tku, który nie posiada naklejonej etykiety z kodem kreskowym, nale»y u»y opcji Dodaj przedmiot.

83 Strona 82 z 131 Rysunek 9: Po lewej lista dost pnych inwentaryzacji. Po zaznaczeniu interesuj cej nas inwentaryzacji, nale»y przej± do skanowania wciskaj c przycisk Inwentaryzuj. Rysunek 10: Zeskanowanie etykiety z kodem kreskowym powoduje wy±wietlenie na ekranie kolektora odpowiednich informacji: po lewej informacje o miejscu u»ytkowania, po prawej szczegóªy dotycz ce skªadnika maj tku Wczytanie informacji do aplikacji STOCK Po przeprowadzeniu inwentaryzacji przy pomocy kolektora, nale»y przesªa zeskanowane informacje do programu STOCK Z gªównego menu aplikacji STOCK Mobile nale»y wybra opcj Dane ( Rys. 4, prawa cz ± ) Nast pnie nale»y wybra opcj Wy±lij do STOCK ( Rys. 6, prawa cz ± ) W celu usuni cia z kolektora informacji o zeskanowanych skªadnikach nale»y u»y opcji Wyczy±. UWAGA: r czne usuwanie informacji nie jest wymagane - aplikacja STOCK Mobile po pobraniu zeskanowanych informacji automatycznie wy±wietla pytanie o ich usuni cie.

84 Strona 83 z Aktualizacja skªadników po zmianach Aplikacja STOCK Mobile pozwala na zmian miejsca u»ytkowania skªadnika, zmian osoby odpowiedzialnej, oznaczenie skªadnika jako niekompletny lub przeznaczony do likwidacji, dodanie nowego skªadnika oraz przypisanie kodu kreskowego do skªadnika. Aby przesªa do alikacji Stock wprowadzone zmiany, nale»y wykona poni»sze czynno±ci: Z gªównego menu nale»y wybra opcj Dane Aby wy±wietli informacje o wprowadzonych zmianach, z cz ±ci panelu Zmiany w skªadnikach maj tku, nale»y wybra opcj Poka» Nast pnie nale»y wybra opcj Wy±lij do STOCKa Wszystkie skªadniki, dla których dokonano zmian, zostan umieszczone w systemie STOCK na li±cie skªadników do akceptacji. Rysunek 11: Po wprowadzeniu zmian dotycz cych skªadników, nale»y przesªa nowe dane do systemu STOCK. Zmiany zostaªy podzielone na cztery grupy: zmiany przedmiotów, skªadniki nowo wprowadzone, niekompletne oraz skªadniki z przypisanymi kodami Aktualizacja STOCK Mobile Aby zaktualizowa oprogramowanie STOCK Mobile: Pobierz ze Strefy Klienta instalator odpowiedniej wersji STOCK Mobile; Podª cz kolektor do komputera; Zainstaluj na komputerze, z którego b dzie uruchamiany b dzie instalator doª czon do niego baz danych (instalacja wymagana przy pierwszej instalacji z danego komputera); Uruchom instalator STOCK Mobile; Po pomy±lnym przej±ciu wszystkich kroków instalacji aplikacja jest gotowa do uruchomienia; Przed przyst pieniem do pracy z aplikacj STOCK Mobile nale»y upewni si,»e data ustawiona na kolektorze zgadza si z rzeczywist dat.

85 Rysunek 12: Instalator aplikacji STOCK Mobile w trakcie aktualizacji. Strona 84 z 131

86 Strona 85 z Kolektor CipherLab CPT-800x Opis kolektora Rysunek 13: Kolektor danych CipherLab z serii 800x Procedura przeprowadzenia inwentaryzacji Wª czamy kolektor Z gªównego menu wybieramy 1. Skanowanie ( Rys. 14 ) Nast pnie wybieramy 1. r. trwaªe ( Rys. 15 ) W tym momencie kolektor gotowy jest do skanowania kodów (czarny prostok t obok litery K, Rys. 16 ) Trzymaj c wci±ni ty przycisk skanowania, kierujemy promie«w stron kodu na etykiecie Po zeskanowaniu etykiety, na wy±wietlaczu pojawia si informacja o skªadniku ( Rys. 17 ) Naciskamy niebieski przycisk w celu akceptacji (przyciski nr 1 na Rys. 13 ) Po zaakceptowaniu, kolektor gotowy jest do skanowania nast pnego kodu kreskowego ( Rys. 16 )

87 Strona 86 z 131 Rysunek 14: Gªówne menu aplikacji Rysunek 15: Menu skanowanie Rysunek 16: Skanowanie kodów kreskowych. Rysunek 17: Informacje o skªadniku na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego: kod skªadnika, nazwa, numer inwentarzowy, miejsce u»ytkowania i przypisany pracownik. Przed przeprowadzeniem skanowania kodów przy pomocy kolektora, nale»y upewni si,»e kolektor ma wgrany aktualny sªownik skªadników maj tku! Wgrywanie sªownika opisane jest w aplikacji STOCK w menu Inwentaryzacja -> Plik sªownika.

88 Strona 87 z Aktualizacja oprogramowania Wraz z wersj Stock 2.09 pojawiªa si nowa wersja oprogramowania kolektorów z serii CipherLab CPT800x. Aby zaktualizowa oprogramowanie zainstalowane w kolektorze: 1. Podª cz kolektor do komputera; 2. Uruchom program AG8000_PL.exe, pobrany ze Strefy Klienta ( Rys. 18 ); 3. Kliknij czerwony przycisk Power i wybierz opcj 'Otwórz...'; 4. Wybierz plik typu.agx z najnowsz wersj aplikacji i kliknij 'Otwórz' ( Rys. 19 ); 5. Po pojawieniu si okna z ustawieniami aplikacji, kliknij 'Ok' ( Rys. 20 ); 6. Kliknij czerwony przycisk Power, wybierz opcj 'Ustawienia portu COM...' i upewnij si,»e wybrany jest odpowiedni port COM ( Rys. 21 ); 7. Wª cz kolektor; 8. Wybierz 3 - Narz dzia, nast pnie 6 - Nowa aplikacja i odstaw kolektor na podstawk ; 9. W programie AG8000_PL.exe kliknij czerwony przycisk Power, wybierz opcj 'Wgrywanie aplikacji' i 'Dok komunikacyjny...' ( Rys. 21 ); 10. Po zako«czeniu aktualizacji oprogramowania, na ekranie monitora pojawi si okno z informacj o poprawnym przebiegu operacji ( Rys. 22 ); 11. Kliknij czerwony przycisk Power i wybierz opcj 'Wyj±cie', nie zezwalaj c na zapisanie zmian w aplikacji. Rysunek 18: Aplikacja sªu» ca do aktualizowania oprogramowania kolektorów z serii CipherLab CTP800x.

89 Strona 88 z 131 Rysunek 19: Wybierz najnowsz wersj oprogramowania, pobran ze Strefy Klienta. Rysunek 20: Konguracja wgrywanej aplikacji.

90 Strona 89 z 131 Rysunek 21: Przed aktualizacj oprogramowania upewnij si,»e w konguracji ustawiony jest poprawny port COM (po lewej). Wybranie opcji 'Wgrywanie aplikacji' -> 'Dok komunikacyjny...' spowoduje rozpocz cie aktualizacji (po prawej). Rysunek 22: Po poprawnej aktualizacji na ekranie pojawia si okno z informacj o sukcesie Kolektor CASIO DT Opis kolektora

91 Strona 90 z 131 Rysunek 23: Kolektor CASIO DT Procedura inwentaryzacji Przyst pienie do inwentaryzacji mo»liwe jest po wgraniu do kolektora aktualnych sªowników z aplikacji STOCK. Wgrywanie sªowników do kolektora opisane jest w systemie STOCK (z lewego menu wybieramy Inwentaryzacja, a nast pnie Plik sªownika). Rysunek 24: Menu gªówne kolektora CASIO DT-930. Z gªównego menu aplikacji zainstalowanej na kolektorze nale»y wybra opcj Inwentaryzacja ( Rys. 24 ) W tym momencie kolektor jest gotowy do skanowania kodów Zeskanowanie kodu kreskowego z etykiety miejsca u»ytkowania ustawi dane miejsce jako miejsce odczytu skªadników Zeskanowanie kodu kreskowego z etykiety skªadnika spowoduje wy±wietlenie na ekranie kolektora informacji szczegóªowych dotycz cych skªadnika ( Rys. 25 )

92 Strona 91 z 131 Rysunek 25: Po zeskanowaniu kodu kreskowego na ekranie kolektora pojawiaj si informacje o danym skªadniku: przyporz dkowany kod kreskowy (K), nazwa skªadnika (N), numer inwentarzowy (I), miejsce u»ytkowania (MU), przypisany do skªadnika pracownik (PP), miejsce odczytu (MS) oraz czas odczytu (CZS).

93 Strona 92 z Kolektor Unitech HT Opis kolektora Rysunek 26: Kolektor Unitech HT-660.

94 Strona 93 z Kolektor Unitech PA Opis kolektora Rysunek 27: Kolektor Unitech PA Drukarki etykiet 20.1 Obsªugiwane urz dzenia Program zostaª przygotowany do wspóªpracy z nast puj cymi drukarkami etykiet: Zebra TLP-2844 Argox A-200 Argox CP Instrukcje instalacji drukarek Zebra TLP-2844 Nakªadanie ta±my barwi cej Instrukcja nakªadania ta±my barwi cej znajduje si na wewn trznej stronie górnej pokrywy drukarki.

95 Strona 94 z 131 Nakªadanie ta±my z etykietami Instrukcja nakªadania rolki z etykietami znajduje si na wewn trznej stronie górnej pokrywy drukarki. Instalacja drukarki: Wªó» do nap du CD-ROM pªyt ze sterownikami, doª czon do drukarki. Po pojawieniu si okna powitalnego (Ilustracja poni»ej) klikamy odno±nik 'Windows Drivers' (Install Software / Windows Drivers). Po wykonaniu powy»szej czynno±ci pojawi si ekran, który rozpoczyna instalacj w momencie gdy potwierdzimy j klikaj c 'Next' (Ilustracja poni»ej).

96 Strona 95 z 131

97 Strona 96 z 131 W kolejnym kroku ustawiamy informacje odno±nie naszej drukarki Po wyborze naszego urz dzenia zostaniemy poproszeni o wprowadzenie nazwy pod jaka, b dzie widoczna drukarka w naszym systemie

98 Strona 97 z 131 Nast pnym etapem instalacji naszej drukarki b dzie skongurowanie ustawie«druku, aby przej± do tego etapu w kolejnym oknie klikamy 'Dalej' W kolejnym oknie dokonujemy wyboru wielko±ci etykiet ('Label Size'), orientacji ('Orientation') i jednostki miary ('Unit of Measurement').

99 Strona 98 z 131 Nast pnym krokiem jest wybór wielko±ci etykiet, je»eli kongurator nie posiada etykiet o rozmiarze jaki Pa«stwo posiadaj mo»na je wprowadzi r cznie poprzez zdeniowania nowego rozmiaru - klikaj c 'New' W kolejnym kroku wybieramy etykiety do u»ycia w drukarce Zebra

100 Strona 99 z 131 Kolejne okno pozostawiamy bez zmian W kolejnym kroku wybieramy metod drukowania

101 Strona 100 z 131 W nast pnym oknie wybieramy metod kalibracji etykiet w drukarce W celu zako«czenia procesu instalacji drukarki Zebra klikamy 'Finish'

102 Strona 101 z Argox A-200 Nakªadanie ta±my barwi cej Instrukcja nakªadania ta±my barwi cej znajduje si na wewn trznej stronie górnej pokrywy drukarki. Nakªadanie ta±my z etykietami Instrukcja nakªadania rolki z etykietami znajduje si na wewn trznej stronie górnej pokrywy drukarki. Instalacja drukarki: Wªó» do nap du CD-ROM pªyt ze sterownikami, doª czon do drukarki. Po pojawieniu si okna powitalnego (Ilustracja 1) klikamy przycisk 'Go'.

103 Strona 102 z 131 Wybieramy odpowiedni model drukarki Argox A-200. Rozpakowujemy sterowniki na dysku.

104 Strona 103 z 131 Po pojawieniu si instalatora drukarki klikamy przycisk Anuluj. Nast pnie podª czamy drukark do komputera i wª czamy j. Po pojawieniu si Kreatora znajdowania nowego sprz tu wybieramy opcj 'Nie, nie tym razem' i klikamy przycisk Dalej.

105 Strona 104 z 131 W nast pnym kroku wybieramy opcj 'Zainstaluj z listy lub okre±lonej lokalizacji' i klikamy przycisk Dalej. Nast pnie wybieramy opcj 'Nie wyszukuj, wybior sterownik do zainstalowania' i klikamy przycisk Dalej.

106 Strona 105 z 131 Wybieramy typ sprz tu Drukarki i klikamy przycisk Dalej. Nast pnie klikamy przycisk 'Z dysku...', wskazujemy plik argox.inf we wcze±niej rozpakowanym katalogu i klikamy przycisk Otwórz.

107 Strona 106 z 131 Wybieramy model drukarki Argox A-200 PPLB i klikamy przycisk Dalej. Po wybraniu odpowiedniej drukarki, w dwóch kolejnych krokach klikamy przycisk Dalej bez zmieniania»adnych ustawie«.

108 Strona 107 z 131 Po zainstalowaniu drukarki, z panelu sterowania wybieramy Drukarki i faksy, otwieramy wªa- ±ciwo±ci drukarki i kikamy przycisk Preferencje drukowania. W cz ±ci Materiaª klikamy Nowy i podajemy szeroko± i wysoko± w zale»no±ci od posiadanych materiaªów eksploatacyjnych. Ostatni krok to wydruk testowy. We wªa±ciwo±ciach zainstalowanej drukarki klikamy przycisk Drukuj stron testow w celu ko«cowej kalibracji drukarki.

109 Strona 108 z Argox CP-2140 Nakªadanie ta±my barwi cej: Instrukcja nakªadania ta±my barwi cej znajduje si na wewn trznej stronie górnej pokrywy drukarki. Nakªadanie ta±my z etykietami: Instrukcja nakªadania rolki z etykietami znajduje si na wewn trznej stronie górnej pokrywy drukarki. Instalacja drukarki: Wªó» do nap du CD-ROM pªyt ze sterownikami, doª czon do drukarki. Po pojawieniu si okna powitalnego wciskamy przycisk 'Go'.

110 Wybieramy odpowiedni model drukarki: Argox CP2140. Strona 109 z 131

111 Strona 110 z 131 Wybieramy folder, do którego wypakujemy sterowniki i wciskamy przycisk 'Dalej'. W nast pnym kroku pozostawiamy obydwie opcje odznaczone i wciskamy przycisk 'Zako«cz'.

112 Strona 111 z 131 Zamykamy aplikacj. Nast pnie podª czamy drukark do komputera i wª czamy j. Z menu 'Start' wybieramy 'Urz dzenia i drukarki'. Z menu okna wybieramy 'Dodaj drukark '. Zaznaczamy 'dodaj drukark lokaln '. Wybieramy port drukarki. Zaznaczamy 'U»yj istniej cego portu' i wybieramy z listy rozwijalnej 'USB001'.

113 Strona 112 z 131 W kolejnym kroku instalujemy sterowniki. W tym celu wciskamy przycisk 'Z dysku'. Wciskamy przycisk 'Przegl daj' i wskazujemy plik 'Argox.inf' we wcze±niej rozpakowanym katalogu i wciskamy przycisk 'Otwórz', a nast pnie 'OK'.

114 Strona 113 z 131 Wybieramy model drukarki Argox CP2140 PPLB i wciskamy przycisk 'Dalej'. Upewniamy si,»e nazwa drukarki jest poprawna i wciskamy przycisk 'Dalej'.

115 Strona 114 z 131 Nast puje instalacja drukarki. W kolejnym kroku wciskamy przycisk 'Dalej' a nast pnie 'Zako«cz'. Ponownie otwieramy okienko 'Urz dzenia i drukarki'. Otwieramy wªa±ciwo±ci drukarki. W zakªadce 'Ogólne' klikamy przycisk 'Preferencje..'. W zakªadce 'Ustawienia strony' klikamy przycisk 'Nowy' i podajemy wysoko± i szeroko± w zale»no±ci od posiadanych materiaªów eksploatacyjnych. Ostatni krok to wydruk strony testowej. We wªa±ciwo±ciach zainstalowanej drukarki klikamy przycisk 'Drukuj stron testow ' w celu ko«cowej kalibracji drukarki.

116 Strona 115 z Najcz ±ciej zadawane pytania 21.1 Mam wersj systemu z pocz tku lipca, co jaki± czas zawiesza mi si serwer. Co mam zrobi? Nale»y przeprowadzi aktualizacj ±rodowiska uruchomieniowego i aplikacji. Pami tajmy o wykonaniu kopii zapasowej caªego ±rodowiska przed aktualizacj oprogramowania Dlaczego po aktualizacji ±rodowiska uruchomieniowego nie mog uruchomi aplikacji? W momencie aktualizacji ±rodowiska uruchomieniowego port, na którym dziaªa serwer jest ustawiany na domy±lny (80). Je»eli aplikacja dziaªaªa wcze±niej na innym porcie (np.: 8080) nale»y dokona zmian w kon- guracji: 1. W pliku c:/stock/apache2/conf/httpd.conf nale»y zmieni : Listen 80 -> Listen <port wªa±ciwy> ServerName localhost:80 -> ServerName localhost:<port wªa±ciwy> 2. Nale»y zrestartowa serwer uruchamiaj c kolejno: c:±tock/uninstall_'services.bat c:±tock/install_'services.bat 21.3 Jak uzyska adres adres serwera? Klikamy START Wyszukaj programy i pliki. Wpisujemy cmd i klikamy ENTER. Pojawi si okno DOS. Wpisujemy ipcong. Pojawi si adres serwera.

117 Strona 116 z Lista zmian w programie 22.1 Zmiany w wersji 3.03 SP2 1. Poprawiono wyszukiwanie skªadników 2. Przeniesiono raport GUS do podstawowej wersji programu 3. Stawka amortyzacji pojawiªa si na dokumentach OT 4. Dodano mo»liwo± edycji pól polecenia ksi gowania na dokumentach OT 5. Wprowadzono sprawdzanie unikalno±ci numerów inwentarzowych dla ka»dego typu osobno 6. Poprawki w interfejsie gracznym 22.2 Zmiany w wersji 3.03 SP1 1. Rozwi zano problem poª czenia kolektora ze Stockiem 2. Rozwi zano problem podgl du etykiet 22.3 Zmiany w wersji Zamykanie okresu sprawozdawczego Dodano mo»liwo± wyznaczania miesi ca zamkni cia okresu sprawozdawczego. Powoduje to blokad zmiany stanu i warto±ci skªadników do daty zamkni cia wª cznie. 2. Rozbudowa moduªu amortyzacji Dodanie daty rozpocz cia amortyzacji niezale»nej od daty przyj cia Mo»liwo± zmiany stawki w trakcie amortyzacji na okre±lony przedziaª czasu Deniowalna liczba amortyzacji Dodatkowe kolumny w podgl dzie amortyzacji Mo»liwo± wprowadzenia warto±ci uªamkowych w amortyzacji sezonowej 3. System dekretów ksi gowych Dodano mo»liwo± zdeniowania dekretu przyj cia, likwidacji skªadnika, modernizacji oraz szablonów dekretów dla amortyzacji. 4. Nowe wydruki

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Edyta Juszczyk. Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie. Lekcja 1Wst p

Edyta Juszczyk. Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie. Lekcja 1Wst p Lekcja 1 Wst p Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Baltie Baltie Baltie jest narz dziem, które sªu»y do nauki programowania dla dzieci od najmªodszych lat. Zostaª stworzony przez Bohumira Soukupa

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz Lekcja 8 - ANIMACJA 1 Polecenia Za pomoc Baltiego mo»emy tworzy animacj, tzn. sprawia by obraz na ekranie wygl daª jakby si poruszaª. Do animowania przedmiotów i tworzenia animacji posªu» nam polecenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 12 - POMOCNICY

Lekcja 12 - POMOCNICY Lekcja 12 - POMOCNICY 1 Pomocnicy Pomocnicy, jak sama nazwa wskazuje, pomagaj Baltiemu w programach wykonuj c cz ± czynno±ci. S oni szczególnie pomocni, gdy chcemy ci g polece«wykona kilka razy w programie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE I STAŠE 1 Liczby losowe Czasami spotkamy si z tak sytuacj,»e b dziemy potrzebowa by program za nas wylosowaª jak ± liczb. U»yjemy do tego polecenia: - liczba losowa Sprawd¹my

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7.

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7. ROZDZIAŁ 7. Warstwy Zapewne jeszcze pami tasz czasy przezroczystych folii, na których kreśliłeś poszczególne elementy rysunku, na jednej np. kontury brył, na drugiej opisy, a na trzeciej wymiary. Praca

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usªugi VPS

Regulamin Usªugi VPS Regulamin Usªugi VPS 1 (Poj cia) Poj cia u»ywane w niniejszym Regulaminie maj znaczenia jak okre±lone w Ÿ1 Regulaminu Ogólnego Usªug Auth.pl Sp. z o.o. oraz dodatkowo jak ni»ej: Wirtualny Serwer Prywatny

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Wersja 0.86

Instrukcja Obsługi Wersja 0.86 System Obsługi Firmy Ewidencja Instrukcja Obsługi Wersja 0.86 Autor: Mirosław Erich http://programynazamowienie.eu - 2009 - Instrukcja Obsługi SOF Ewidencja Mirosław Erich http://programynazamowienie.eu

Bardziej szczegółowo

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika Generator recept Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich Instrukcja obsługi użytkownika Copyright Paulina Głąb, Wojciech Januszek 2012-1 - Spis treści 1. Cel programu.... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika . Wstęp Biblioteka AutoCad jest narzędziem przeznaczonym do specyfikowania aparatury niskiego i średniego napięcia w oparciu o sparametryzowany katalog produktów.

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo