Analiza rejestru systemów z rodziny Windows za pomocą programu X-Ways Forensics. Informacje podstawowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza rejestru systemów z rodziny Windows za pomocą programu X-Ways Forensics. Informacje podstawowe"

Transkrypt

1 Analiza rejestru systemów z rodziny Windows za pomocą programu X-Ways Forensics. nformacje podstawowe Wprowadzenie i cel pracy Niniejsza publikacja stanowi wstęp do cyklu artyku łów poświęconych możliwościom analizy systemów operacyjnych z rodziny NT. Przeprowadzone badania oraz przedstawione przykłady w znacznej mierze będą opierać się na pracy w programie X-Ways Forensics, jednak autor przedstawi również programy niekomercyjne, które mogą wspomóc analizę cyfrowego materiału dowodowego. Pierwsza część artykułu to wgląd w podstawowe informacje o rejestrze Windows oraz omówienie poszczególnych jego gałęzi. Następnie poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. ostatniej aktywności użytkownika, analizy działalności internetowej, konfiguracji sprzętu, identyfikacji podłączanych urządzeń. Nawiązanie współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi a Politechniką Łódzką, przy wsparciu oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa nformatycznego, zaowocowało pracami nad oprogramowaniem wspomagającym ekspertów z dziedziny informatyki. Dlatego też w dalszych częściach zostaną przedstawione na rzędzia, będące wynikiem tej współpracy. S lużyć one mogą do analizy danych znajdujących si ę na dysku twardym (m.in. program do analizy plików z popularnych przeglądarek internetowych takich jak: FireFox, Opera, Chrome, E), konwertowania formatów plików multimedialnych, pomagają tworzyć różnego rodzaju raporty. Pracując z cyfrowymi nośnikami danych, nie można zapomnieć o prawidłowym postępowaniu z materiałem dowodowym. Dlatego też autor zaproponuje procedury, które powinny być stosowane w laboratoriach kryminalistycznych. Wypracowanie dobrych praktyk wydaje się konieczne, bowiem do tej pory pomimo ich stosowania w poszczególnych laboratoriach, nie zostały one usystematyzowane i rekomendowane przez wszystkie pracownie. Celem starań podjętych przez autora jest zarówno zapoznanie kandydatów na ekspertów pracowni komputerowych z obecnie stosowanymi metodami ujawniania informacji z elektronicznych nośników danych, jak i ugruntowanie wiadomości doświadczonych inżynierów z zakresu informatyki śledczej. Poniższe opracowanie może wydawać się istotne ze względu na fakt, iż w resorcie brak jest specjalistycznych szkoleń podno- szących kwalifikacje ekspertów w dziedzinie informatyki. Dlatego też wypracowywane i przedstawione metody bazują na doświadczen iach ekspertów z terenu calego kraju. nformacje podstawowe - rejestr Windows ustawień w systemach operacyjnych z rodziny Windows to baza danych zawierająca, zestawione hierarchicznie, informacje konfiguracyjne. W tej bazie przechowywane są liczne dane opisu jące: system operacyjny (w tym datę instalacji'), konta użytkowników, urządzenia zarządzane przez system operacyjny z wykorzystaniem kontrolerów DE/ATA/ATAP, SCS, RAD, stacje dysków, karty sieciowe, przenośne urządzenia magazynujące, zainstalowane oprogramowanie oraz wiele innych. Z uwagi na fakt, że działanie systemu zależy w znacz nej mierze od ustawień zapisanych w rejestrze, z punktu widzenia informatyki śledczej jest to bardzo cenny zbiór informacji przydatnych w czasie przeprowadzanych badań, jak chociażby zapisy o odinstalowanych programach. Struktura rejestru składa się z pięciu kiuczy głównych przedstawionych w tabeli 1. W starszych systemach takich jak Windows 98 pliki rejestru zlokalizowane były w dwóch plikach system.dat i user.dat. Systemy operacyjne z rodziny NT mają kilka pojedynczych piików zawierających tematycznie zorganizowane informacje tzw. g a ł ęz i e 2. nformacja o miejscu ich przechowywania znajduje się w kluczu HKEY_LOCAL_MACHNESystemControl Set0011Controllhivelist (ryc. 1) i może przedstawiać się następująco: HKEY_LOCAL_MACHNESAM HKEY_LOCAL_MACHNESecurity HKEY_LOCAL_MACHNESottware HKEY_LOCAL_MACHNESystem HKEY_USER.Defauit HKEY_ US ERS HKEY_ USER S Classes W skład jednej gałęzi np. HKLM wchodzą pliki główne zapisane na dysku twardym. Posiadają one pliki dodatkowe, np. C:lwindowslsystem32config. zawiera m.in. pliki 3 : 38 PROBLEMY KRYMNALSTYK 270 (październik-grudzler'l) 2010

2 Struktura rejestru Windows Structure ot Windows register Tabela 1 Nazwa klucza głównego Opis HKEY_LOCAL_MACHNE HKLM Zawiera informacje o systemie komputera lokalnego, włączając w to dane dotyczące sp rzętu i systemu operacyjnego, takie jak typ magistrali, pam ięć systemowa, słerowniki urządzeń i dane kontroli uruchamiania. Zawiera informa cje wykorzystywane przez róż n e g o rodzaju technologie OLE i dane skojarzeń klas plików. Dany klucz lub wartość występu je w kluczu HKEY_CLASSES_ROOT, j e ś li odpowiadający mu klucz lub wartość występuje w kluczu HKEY_CLASSES_RDDT HKEY_LOCAL_MACHNESOFTWAREClasses bądź kluczu HKCR HKEY_CURRENT_USER \SOFTWAREClasses. Jeżeli klucz lub wartość występuje w obydwu miejscach, to wersja HKEY_CURRENT_USER jest tą, która występuje w kluczu HKEY_CLASSES_ROOT. HKEY_CURRENT_USER HKCU Zawie ra profil u ż y t ko wn ik a, który jest aktualnie zalogowany interakt ywnie (jako p rze ciwieństwo zalogowania zdalnego), w tym zmienne środowiskowe, ustawienia pulpitu, połączenia sieciowe, drukarki i prefe rencje programów. To poddrzewo jest aliasem podd rzewa HKEY_USERS i wskazuje na HKEY_USERS \identyfikator_zabezpieczeń_bieżącego_użytkownika. HKEY_USERS HKU Zawiera informacje o aktualnie załadowanych profilach użytkowników i profilu domyślnym. Część tych informacji pojawia się także w kluczu HKEY_CURRENT_USER. Użytkownicy uzyskujący zdalny dostęp do serwera nie mają profili pod tym kluczem na serwerze; ich profile są załadowane do rejestru ich własnych komputerów. Zawiera informacje o profilu sprzętowym używanym podczas uruchamiania komputera lokalnego. Te informa cje są używane między innymi do konfiguracji ustawień, takich jak HKEY_CURRENT_CONFG sterowniki urządzeń do załadowan ia i dostępne rozdzielczości wyśw ietlania. To poddrzewo HKCC wchodzi w skład poddrzewa HKEY_LOCAL_MACHNE i wskazuje klucz HKEY_LOCAL_MACHNESYSTEM\CurrentControSet\Hardware Profiles \Current. źródł o: opracowan ie własne na podstawie htlp :lltechnet.microsott.com ił Edytor reojestru f lik Edycj. Widok Vlubione Porno," ~ :. Komputer HKE Y_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER ~ HKE Y_lOCAl_MACHNE COMPONENTS HARDWARE SAM SECURrTY SOFTWARE ~ SYSTEM ~ ControlSetOOl ~ Control F.leSynemUtl lities GraphicsDrivers GroupOrderlist HAL hive1ist Nazwa ~ (Do my5 l n a ) ~ \REGST RY\ MAC HN E\ COM PO N E N T S ~ \RE GST RY\M AC HN E\ H A RDWA RE,~ \RE G ST RY\MAC HN E\ SAM ~ \RE GST RY\MA C HlN E\ SE C U PJTY Uazwa waftoki: \REGSTRY\MACHNE\SOFTWARE QanewMtośd.. OK... '" Ryc. 1. Okno Edytor rejestru widok klucza hivelist ź ród ło (ryc. 1-9): autor Fig. 1. Windows Registry editor hivelist key view PROBLEMY KRYMNALSTYK 270 (pażdziernik-grudzień)

3 Tabela 2 Pliki zapisane na dy sku twardym ora z ich powiązania z odpowiednimi gałęziami w rejestrze Windows Fi/es recorde d on hard disk and connected with Windows register hives Nazwa pliku Opis zawartości system, system.sav, system.log sam, sam.log softw are, software.sav, softwa re.log secunty, security.log default HKLM\ SYSTE M HKLM\SECURTY\SAM HKLM\SOFTWARE, HKCR HKLM\SECURTY HKU\.DEFAULT C:\Documents and setttnps-uvazwa u ż yt kown i k a \nt u s er. d at u s e r. d a t. lo g HKCU, HKU\-identyfik ator u żytkownika (810 )- źródło (tab ): opracowanie w łasne software - plik główny, software,log - wprowadzane zmiany, software.sav - kopia. Pow iązanie plików zapisanych na dysku twardym z kluczami rejestru przedstawia tabela 2. Każdy klucz lub podklucz może zawierać kilka wpisów (lub być pusty). Wszystkie wpisy składają się z trzech członów: nazwy, typu i danych. Przykład owe typy danych używanych w rejestrze" : REG_BNARY - wartość binarna 5 wyświetlana przez edytor rejestru w notacji heksadecymalnejś, np. klucz HKLMSOFTWAREMicrosoftl WindowsNT CurrentVersion ldigitalproductld; dane a d (..F Wartość binarną można jednak w niektórych przypadkach podejrzeć, uruchamiając zakładkę Edytowanie wartośc i binarnej (ryc. 2). REG_DWORD - dane zapisane w postaci liczby o długości 4 bajtów (32 bity), wyświetlane przez edytor rejestru w notacji binarnej, szesnastkowej lub dzies iętnej8, np. klucz HKLMSOFTWAREMicrosoftlWindowsNnCurrentVersion\lnstailDate; dane szesnastkowe 4ac3906t, dziesiętne REG_EXPAND_SZ - ciąg danych o zmiennej długości obliczany, gdy program bądż usługa z nich korzysta, np. klucz HKCUSOFTWAREMicro soft\windows lcurrentvers ion lexplorerluser Shell Folders: dane %USERPROFLE%Desktop. REG_MULTCSZ - ciąg wielokrotny. Wartości przedstawione są w formie moż liwej do odczytania przez użytkowników. Wpisy są oddzielone spacjami, przecinkami lub innymi znacznikami, np. klucz HKLM SYSTEM Contro iset001 1 EnumDECdRomLl TE-ON_ DVO_SOHD- 16P9S; dane DECdRomLlTE-ON_DVD_SOHD- ł D 5pHch ~ ~ Typ ::~ E,~. rl-; :~~~:) :;:HAAV a: e.ac.ab FllG..5Z ł> 8 T(pp r... CSOYenion RfG.,,5Z... CJ TehtSM'ver ' t, ~ T.l'N s.rver ' Cwert8l.łd REG-Sl t, SJ rr«tlljl fu' C1xr~ lf G.,5l t CJ Tr-.ctionSr ~Clrl'ltType RfG...n t. SJ~ ~ CUTentY"łlon RfG..5Z., 8 l ll'ltl9$p«m l&1dig1tł1lro6.la:1d Wi..JNAAV ł CJ Updtes ł CJ L.PnP Devb Ho G;J VllA t. \i;] ~ l.dc... W WfJ t i:jwbfm ł. CJ \lr\'ldows ł> CJ WWldowt o.t... ':J Wndowt Gtt'lJłr ;,J Wlncows Me6 (~ """ rf U5tłlc:n ) łb OO.xptpJPl_rP.091:zoe.Z03il! Dodatek5tfva PKk ) (){0bs0W:. del. ÓDno' 2600 ~lprocehor """ ' [dytowclole wertosct binarnej [1]~ O_ J '1 U l 'lf '15 ' D 2 D ao ao W«toki: ' ". lo Ryc. 2. Okno Edytowanie wartości binarnej Fig. 2. Windows Editing ot the binary vełue 40 PROBLEMY KRYMNAliSTYK 270 (październik-grudzień) 2010

4 -16P9S FS09 DELlTE- -ON_D VD_SOHD-16P9S (... j. REG_SZ - ci ąg tekstowy o stałej d ł u gości, np. klucz: HKLMSOFTWARESyman lecsymnel DrvSym/M; dane C:Program Fi/es(x86j Norton AnliViruslEngine nf orm acje podstawowe - X-Ways Forensics X-Ways Forensics jest zaawansowanym śro dow i skiem pracy dla specjalistów z zakresu informatyki ś ledcz ej, oferującym duże m ożliwości analizy danych. Za pom ocą programu można m.in.: powielać cyfrowy mate riał w postaci klonów lub obrazów, od zy s ki wa ć dane, a n a l i z ować zawartość nośników, w tym równi eż dokonywać podg lądu poszczególnych plików np. obrazów graficznych, archiwów, kluczy systemowycn''. za pomocą ne. skasowane, w tym wyeksportowane) pliki rejestru na danej partycji. Kolejny krok to wskazanie odpowiedniego pliku zawie rającego klucz rejestru. Po tej czynno śc i prawego przycisku myszy na leży otwo rzyć podręcz n e Menu i wyb rać o pcję Creale Raport. Wzorzec raportu u Windows ma n azwę Reg Report.ta. Jest to edytowalny plik tekstowy. Na stę p ni e na leż y w skazać nazw ę oraz miejsce, w którym ma b yć zapisany raport w formacie HTML. Program, tworząc zestawienie na podstawie zdefiniowanego pliku Reg Report.txt, zwraca wartości zadeklarowanych kluczy w postaci: HKLMSOFTWAREMicrosoftlWindows NT CurrentVersionlProductName :13:40 Operating system: Name Windows Vista (TM) Home Premium Raportowanie oraz analiza rejestru Windows za pomocą programu X-Ways Forensics Analizę klucza systemowego MS Windows za pomocą X-Ways Forensics można przeprowadzić na dwa sposoby: manualne wskazanie konkretnego pliku (istnieje n iebezpieczeń stwo pominięcia informacji zapisanych w innych ni ż standardowa lokalizacja), wykorzystanie trybu automatycznego z filtrem TypWindows Registry i opcją Explore Recursively (ryc. 3), który pozwala ujawniać wszystkie (widocz- W przypadku wystąpienia n wa rto śc i danego podklucza zostanie on umieszczony n razy w raporcie. Poniżej przedstawiono klucz HKLM SOFTWARE MicrosoftlWindowsNnCurren/Version zawierający informacje o systemie Windows możliwe do odczytania z poziomu programu Edylor rejestru (ryc. 4). Jak już wspomniano, plik wzorca raportu może być edytowany. Funkcjonalność ta może okazać s i ę przydatna, gdy poszukuje się informacji fragmentarycznych np. tylko danych typu: nazwa systemu operacyjnego, data instalacji itp. lub danych pierwotnie nieprzewidzianych w raporcie przez producentów oprogramowania. - o "'.... 1F1r ~...- "-!l " ~..ił ~ Q ".o ę!~c~g_,_ c.. T : _~," '''-< '!",.,.....e- CO""OłlEWTS oj '... c Ryc. 3. Okno filtru Type programu X-Ways Forensics Fig. 3. Windows ol lilter Type program X-Ways Forensics o:>"olllnrl.j..j '''' oj...j,...c'l,,--,o Cł ' lat...j o_ s...r.. Cł ~ A JLT ~..,,_......JSf.--.. J ~...'"."".. oj... _H _ NTVS EDAT.J _...J c.e_...~s.n;..'i. 'ltjse l.oat.j....j..._ J _~ NnU " tlt,...j MW<:w.. tłfusl l. OAT.J _...JPorf\.09'.J 5..-Codo....J w... J '..._, / J JOfTYl'.lP[...J Syl:_~"" ln_mo~ fdo~'~~ SOfTW.Pl.....J Ul... " _...~ ~l oogolljl..j 'ror- Jola (;11M, """''' ".11.-,....J ~""O... "'""'" "...~... "'''" " J...-.,...,U ",,, "" " _ At9'l"JM ~.J P ' th N, m e '!~; P rod u dd ilblreqirteredora, niutlon REG_SZ REG_SZ REG_SZ REG_SZ C:\Windows 89~ 83 0 EM Windows Virt, (TM) Herne Premivm Ryc. 4. Windows - pod gl ąd z program u Edytor rejestru Fig. 4. Windows register ot preview trom program Register Viwer PROBLEMY KRYMNALSTYK 270 (październik-grudzień)

5 W tym celu należy odszukać plik Reg Report.txt w folderze C:Program FileslX-Ways Forensics. Składa się on z następujących trzech elementów. Pierwsza część określa system operacyjny NT, druga część to wartość klucza z rejestru, który będzie wyświetlony, trzecia część to opis (ryc. 5). Zmieniając oraz dodając elementy do tego pliku, można dowolnie modyf ikować póżn iejszy raport tak, aby dostosować go do własnych potrzeb. Poniżej przedstawiono przykłady modyfikacji oraz korelacji poszczególnych kluczy w rejestrze z informacjami, które można uzyskać poprzez tradycyjne przeglądanie działającego systemu Windows 10. W celu ła twiejszego zrozumienia, dane odnośnie do kluczy rejestru będą podawane w tabelkach w oryginalnym brzmieniu - wiersz "" oraz zmodyfikowane gotowe do użycia w programie X-Ways Forensics - wiersz "X-Ways" (tab. 3-17). Pfik Edycj fo rmłt Widok Pomoc NT HKlM \soft ware \Microsoft \Wind on~ NT\c u r r rs i on\ Pr o duct N NT HKLM\Software\M1crosoft\ Wind ows \Currentversion NT HKlM\Software\ Microsoft\ wi ndows NT\Current version\csdvers1on NT HKLM\softwar e\microsoft\ Windows NT\currentVersion\nstal1oate NT HKLM\50ft ware \M1c rosoft \w1ndo~~ NT\currentversion\Productld NT HKLM\Soft ware\m 1 cr osoft \w1 nd~~ NT\C u r r entve r s 1on\ R e g is t er edo~ne r Na~'a systemu operacyjnego. wersja systemu operacyjnego. zai nst alowany Service pac~ Data instalacji systemu. system operacyjny produet d. system zarejestrowany na osobe. Ryc. 5. Fragment pliku Reg Report.txt z zamien ionymi na język polski opisami Fig. 5. Fragment ot file Reg Report.lxt with descriptions converted into Polish Podstawowe informacje o systemie operacyjnym Data instalacji systemu operacyjnego Date ot operation system installation Tabela 3 HKEY_LOCAL _MACHNE\SOFTWAREMicrosoft\Windows NnCurrentVersion\lnstallDate X-Ways NT HKLM\SOFTWARE\MicrosoftWindows NnCurrentVersion\/nstalDate Data instalacji systemu operacyjnego Nazwa systemu operacyjnego Name ot operation system Tabela 4 HKEY_LOCAL _MACHNElSOFTWAREMicrosoftWindows NnCurrentVersion\ProductName X-W'Y' NT HKLM\Software lmicrosoftlwindows NnCurrentVersion\ProductName Nazwa systemu operacyjnego Numer identyfikacyjny Windows Windows D number Tabela 5 HKEY_LOCAL_MACHNElSOFTWARE\MicrosoftWindows NnCurrentVers;onl/nstallDate X-W'Y' NT HKLM\SoftwarelMicrosoftlWindows NnCurrentVersion\ProductName Numer identyfikacyjny Windows 42 PROBLEMY KRYMNALSTYK 270 (październik-grudzień) 2010

6 W doprecyzowaniu wersji produktu Windows XP można rów n ież p rz ea n a l i z ować zawartość pliku szablonu domyślnych uprawnień systemu plików NTFS def/tkw.inf znajdującego się w folderze W/NDOWSVnf. Dla wersji Windows Home Edition widnieje w nim zapis NT 5.1 Personal Edition (c) Microsoft Corporation t Security Configuration Temp/ate for Security Configuration Manager Temp/ate Name: Def/tWK./NF Temp/ate Version: 05. f O.oP. OOOO De/auli Security for NT 5. Persona/ Edition. Potwierdza to również plik eu/a.txt znajdujący się w folderze W/NDOWSsys tem32, w którym znajduje się zapis Microsoft(r) Windows(r) XP Home Edition. W przypadku wersji Windows Professional zapisy będą wyg lądać odpowiednio: Plik def/tkw.inf. (c) Microso ft Corporation Security Configuration Temp/ate for Security Configuration Editor Temp/ate Name: Def/tWK./NF Temp/ale Version: W Defaul Security for Windows NT 5. Professiona/ Plik eu/a.lxt Microsoft Windows XP Professional. Przykładowe oznaczenia Windows Produet : xxxxx-oem-xxxxxxx-xxxxx - wersja OEM, xxxxx-640-xxxxxxx-xxxxx - wersja SOX, xxxxx-647-xxxxxxx-xxxxx - wersja VLK. Window s Produet D Tabela 6 HKEY_LOCAL_ MACHNE\SoftwareMicrosoftWindows NnCurrentVersion\ProductlD X-Way. NT HKLM\Software\MicrosoftWindows NnCurrentVersion\Productld Windows Produet D Klucz W indow s KeV Windows Tabela 7 HKE Y_ LOCAL_MACHNE\SOFTWARElMicrosoftWindows NnCurrenlVersionlDigitalProductlD X-Ways NT HKLM\SOFTWARElMicrosoftlWindowsNnCurrentVersionlDigilalProductlD Klucz Windows! Registry Vi~~ r,, 8.:.J CUrTentVNSion. Nem e Typ. Value, l fi} :..:.J Accessibility li!..:.j AeOebug elo. f. uk) REG.SZ (vl lue not set) ~ C urrentversi on REG.SZ J APnracing ~ C urrent Bu i l dn um b~r REG_SZ 6002!, -2..J AppCompatFlags ~ C urr ent8ui l d REG.SZ 6002 i 1łJ..:J ASR ~ Softw a retype REG_SZ System, ~ ~ Compatibility32 e)currenttype REG_SZ MultiprocessorFree le ~ ( onsole ~;J lnst a 1 0 at e REG. OWORD O,4AC3906F n ) t1r -2..J CorruptedFileReccvery ~ Re9ist eredo r9 an izati o n REG_SZ l.. :...:J OefaultProdudKey ~ Re9 i stere down ef REG_SZ Tomek. $.-:...:J Oisk.Diagnostics ~ Syst em Ro ot REG_S2 C:\Windows, i,. :...:J drivers.desc ~ P ro d u ctn a m e REG.SZ Windows Vista (lm) Hcme Premiu m!--...:.j Orivers32 ejproductld REG_SZ 89S83 0EM S ~.,.-2..J EFS cij..:j EMOM9mt i b1editionld REG SZ HomePremium,'o.'..,.'.. ł ł ł,,.. 1~) OigitalProductld4 REG_BNARY ~~oooo~oooooo~oo~ oo~ oo~ oo Ryc. 6. Klucz produktu Windowszapisany w rejestrze Fig. 6. Windows Key recorded in register PROBLEMY KRYMNALSTYK 270 (pażdziernik-grudzlen)

7 Zainstalowane oprogramowanie nstalled software Tabela 8 HKEY_LOCAL_MACHNE\SOFTWARElMicrosoft\WindowsCurrentVersion\Uninstal/\ X-Ways NT HKLM\$oftwareMicrosoft\Windows CurrentVersion\Uninstafl \*\DisplayName Loca l machine : installed programs: nam e W rejestrze klucz produktu Windows widnieje jako wartość binarna, natomiast w raporcie otrzymujemy przekonwertowane dane 12 (ryc. 6). W celu identyfikacji Windows 7, Vista, Server 2008, posiadając jedynie Klucz Windows, można posłużyć się stronami typu Windows PDchecker (http://d -ault.nl/pidcheck!). Po wpisaniu klucza produktu Windows otrzymuje się takie dane jak: Windows Product D nazwę Windows oraz rodzaj licencji (ryc. 7). nformacje na temat kart sieciowych W rejestrze systemu można znależć informacje na temat zainstalowanych kart sieciowych. W przypadku fizycznego wyjęcia karty dane na jej temat są nadal zapisane w rejestrze. Karty sieciowe numerowane są od 1 w górę, ilość numerów oznacza l icz bę zainstalowa nych urządzeń. Dane te znajdują się w kluczu przedstawionym w tabeli 9 (ryc. 8). PlOchecXH nput ~9..11~.u1.2e : wocows 7 and se rvee 2008 R2 Produet ssr, 122TKD- F8XXO-YG6lF-9M660 -_.-. r C ł1eck P O Outp ut 'tqguct Kły ~zn:d r8xxs Y G6Slr-9i66D -_ Val1111ty Vdld 'cod\l.ct ti looooc"-o[ft-.,926e 2-OOU 1 Act1V1tion D 7c:t14696-Ei9a9-4.n- f 36- r r )0:11a.--. dlt1cm 'l'ype U!tiute t>l 1c:~lptiCll, l/lndo\l' 7 Ulei...u on1slp dl t l cm D l XlS - 313'4 K~y Typ~ OElll51.P C[YP[O, m Ryc. 7. Widok Windows PDchecker z kluczem produktu Windows i dodatkowymi informacjami na temat wersji Fig. 7. View ot Windows POchecker with Windows CO Key and more intormation about MS version " i Zainstalowane karty sieciowe nstalled network cards Tabela 9 HKEY_LOCAL_MACHNESOFTWARE\Microsoft\Windows NnCurrentVersion\NetworkCards X-W.y. NT HKLM\$oftwareMicrosoft Windows NnCurrentVersion\NetworkCards Zainstalowane karty siec iowe W rozpatrywanym przypadku jest zainstalowanych sześć kart sieciowych. :YRegistry Viewer 8 ~ NetworkCerd, ~ 10 ~ ~ 2 1 ~ l f1j " Narne j(defd ) ~ 5e r v lcename ~ De sc r lpt lon Type REG_5Z REG_5Z REG3Z Velue (velue not 'et) {802F80SS E1-86FO-A2A09CC2EA9Af SAGEM W-F 110U5B ed,pter Ryc. 8. Widok klucza rejestru z zainstalowanymi kartami sieciowymi Fig. 8. View ot register key with network cards installed 44 PROBLEMY KRYMNALSTYK 270 (październik-grudzień) 2010

8 Raport z programu X-Ways Forensics wygl ąd a następu jąco : HKLM\software\Microsoft\Windows NnCurrentVersion\NetworkCards\1O\Descr iption :09:18 Model description ol installed network card Realtek RTL8168/8111 PC-E Gigabit Ethernet NC HKLM\software\Microsoft\Windows NnCurrentVersion\NetworkCards\13\Description :31:55 Model description ol installed network card Karta Realtek RTL8029(AS) PC Ethernet Adapter HKLM\software\Microsoft\Windows NnCurrentVersion\NetworkCards\2\Description :10:13 Model description ol installed network card Karta sieciowa 1394 HKLM\software\Microsoft\Windows NnCurrentVersion\NetworkCards\21 \Description :55:06 Model description ol installed network card Sony Ericsson Device 0016 USB Ethernet Emulation (NDS 5) HKLM\software\Microsoft\Windows NnCurrentVersion\NetworkCards\23\Description :32:27 Model description ot installed network card LGE Mobile USB WMC Ethernet (NDS 5) HKLM\software\Microsott\Windows NnCurrentVersion\NetworkCards\27\Description :00:43 Model description ot installed network card SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter Powyższe dane można uzyskać w Panel sterowaniajsystemlmenadżer urządzeń, następn ie wyb ierając właściwo ś ci kart sieciowych. Jednak nie wszystkie urz ą dzenia sieciowe zap isują inlo rmacje o swoich sterownikach w podkluczu NetworkCards. Niektóre z nich (przeważni e USB) można zna leżć w innych lokalizacjach. Dane dotyczące zainstalowanych urządzeń nlormacje o zainstalowanym sprzęcie znajdują się w podkluczu HKLMSYSTEM\CurrentControSetEnum. W przypadku urządzeń magazynujących należy w pierwszej kolejności rozpatrzyć, za pomocą jakiego interfejsu urządzenie to zostało połączone z komputerem. W przypadku standardów ATA/SATA zainstalowane urządzenia odnajduje s ię w podkluczu DE. Urządzen ia typu CO. DVD. HDD (ATA/SAlA) CO. DVD. HDD (ATA/SATA) devices Tabela 10 HKE Y_L OCAL_MA CHN E1SYSTEMlConlroSeOO1 Enum ltde X-Way. NT HKLMSYSTEMConlrolSel'EnumllDE1 ''FriendlyNameName Urządzenie DE W przypadku zewnętrznych urządzeń magazynujących transmisja może następować za pomocą portu USB/ FireWire 13. Urządzenia magazynujące usa typu pendrive, dyski w kieszeniach usa s torage devices such as pendrive, poeket drive Tabela '1 HKE Y_LOCAL_MA CHNE1SYSTEMlConlroSetOO1 Enum USBSTOR X-Ways NT HKLMSYSTEMConlroSel'EnumUSBSTOR'\'\FriendlyName U rząd z en ie ma gazy n uj ące USB PAOBLEMY KRYMNALSTYK 270 (październik-grudzleń)

9 Urządzenia podłączone poprzez FireWire Devices connected by FireWire Tabe la 12 HKEY_LOCALMACHNESYSTEMControSetOO Enuml1394 X-Ways NT HKLM\S YSTEMContro/Set*\Enum\1394 \*\*\Hardware D Urządze n ie m ag az y n uj ące p od łączone poprzez FireWire Stacja FDD FDD station Tabela 13 HKEY_ LOCALMACHNESYSTEMConlroSetOO Enum l X-Ways NT HKLM \SYSTEM \ControfSet*\Enum \FDC \*\*\HardwareD Stacja dyskietek Drukarki usa USB printers Tabela 14 HKEY_LOCAL_MACHNEiSYSTEMControSetOO Enum USBPRNT X-Ways NT HKLM SYSTEMControSet-Enum USBPRN n--friendlyname Drukarki USB Dan e dotyczące użytkownika nformacje dotyczące konta użytkownika można odna leżć w plikach: ntuser.dat. Zawierają one takie dane jak ostatnio uruchomione, za pomocą Windows, programy czy też dokumenty. stotne mogą okazać się przypisane operacjom daty systemowe, wraz z danymi o zainstalowanym oprogramowaniu (HKE Y_LO CAL_MACHNESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion \UninstaWDisplayName) można dokonać identyfikacji zainstalowanych oraz najczęściej używanych programów 14 Historia otwieranych dokumentów History ot opened documents Tabela 15 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MicrosoftWindows CurrentVersion\ExplorerlRecentDocsl X-Ways NT HKCU Software\MicrosottlWindows lcurrentversionlexplorerlrecentdocsl* Histori a otwieranych dokumentów Programy w autostarcie Programmes in autostart Tabela 16 HKEY_ LOCA CMACHNE'lSOFTWAR E\MicrosoftWindows \CurrentVersion \ExplorerRecentDocs\ X~Ways NT HKLM\Software Microsoft\WindowsCurrentVersion\Run l* Programy uruchamiane przy starcie systemu 46 PROBLEMY KRYMNALSTYK 270 (pażdziernik-grudzień) 2010

10 Historia uru ch amianych programów His tory ot laun ched programmes Tabela 17 X-Ways HKEY_ CURRENT_ USER\ SOFTWARE Microsoft\ WindowsCurrent Version \Exp lorerluserassist\( O-EFl F- ttdo DEACF9}\Count NT HKCU\S oftware\m icrosoft\w indows\currentverslorrexplorer\userass ist\{ EF1F OOS097DEACF9)\Count\- Historia uruchamianych programów Za pomocą X-Ways Forensics można również odzyskiwać pliki, w tym pliki rejestru. Jedną z metod jest funkcja File header signalure search. Opcja ta ma duże możliwości konfiguracyjne po legające m.in. na ustawieniu maksymalnej wielkośc i odzyskiwanych plików, obszaru przeszukania (rn.in. wybo ru obszaru tree space, przestrzeni zaalokowanych czy też całej powierzchni nośn ika). Pliki odzyskane za pomocą tej funkcji są umieszczane w utworzonym przez prog ram wirtuainym katalogu badanego nośnika (ryc. 9). o JJ 0 RMC*l l'llmt.oll óeld _ ". ~ """" M- k on 100 _ dol... flwhtoadro S...d. o"pa.lilion1 ~ fjt1jop'(łl ~ QcdT... MPHlrP) N roou...y] flmh V~ ~ MlOlfllidl ~= 00 zapisu liczb w tym systemie potrzebnych jest szesnaści e cyfr. Poza cyframi dziesiętnymi od Odo 9 używa się pierwszych sześciu liter alfabetu łaci ń s ki e go : A, B, C, O, E, F (duże i mał e litery). 7 Nie wstawiono ca łego ciągu znaków. 8 Dziesię tny system liczbowy (decymalny) - system liczbowy, w którym p ods t a wą pozycji są kolejne potęgi liczmi e operacyjnym, oprogramowan iu, urządzen ia ch USB oraz wielu innych przydatnych, z punktu widzenia informatyki śledczej, informacjach. Dlatego też pod cza s interpretacji zapisanych za pomocą systemu operacyjnego Windows danych nie możn a pominąć dokład nej jego analizy. Natomiast elastyczny mechanizm raportowania, za imp lementowany w programie X-Ways Forensics, pozwala na tworzenie wła s nyc h przejrzystych sza blonów mogących znacznie wspomóc pracę eksperta. Wzorzec raportu u Win dows ma nazwę Reg Report.ta, w momen cie za kupu programu jest zdefiniowany w języku angie lskim. Programiści z X-Ways So ftware Technology AG przewidzieli jego rozbu dow ę i edycję, dzięki zapisaniu go w tekstowym pliku edytowalnym. Znajomość kluczy rejestru umożliwia dostosowanie raportów do własny ch potrzeb i uw zględnienie danych nieprzewidzianych przez autorów programu. Tomasz Pawlicki SMJd.. _ bculclomo _ PRZYPSY.. '-' O e--b N1FS Ryc. 9. Okno opcji odzyskiwania File Header Signature Search programu X Ways Forenstcs Fig. 9. Windows of recovery options Fife Header Signature Search program X Ways Forensics W przypadku plików skasowanych za pomocą kosza systemowego zdołano przywrócić dane oraz odczytać z nich info rmacje, jednak już po szybkim (dostępnym z poziomu MS Windows) sformatowaniu nie były one czytelne dla prog ram u. Po d su m ow anie Rejest r systemu Wi ndows to znaczące żró dł o informacji o badanym sprzęcie, jego użytkowniku, syste Wszystkie daty/czas zapisywane w systemie Windows są pobierane z u rząd z e ni a zn ajdu j ąceg o si ę na płycie komputera tzw. zegara systemowego. gł ó wne j 2 ang. hives- ul, gałąż (w rejestrze systemu z rodziny NT). 3 W trakcie tworzen ia artykuł u LK KWP Łódź nie dysponowało systemem Windows 7. 4 J. Honeycu tt : Microsoft Windows XP Registry Guide, Washington s ( tł umacz e n i e autora). 5 System binarny (dwójkowy) to system liczbowy, w którym pod stawą pozycji są kolejne potęg i liczby 2. Do zapisu liczb potrzebne są w ięc tylko dwie cyfry: O i 1. 6 Heksadecyma lny - szesnastkowy system liczbowy, w którym p odstawą pozycji są kolejne potęgi liczby 16. PROBLEMY KRYMNALSTYK 270 (październik-grudzień)

11 by 10. Do zapisu liczb potrze bnych jest więc w nim 10 cytr: O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Podstawowa anal iza danych za po mocą prog ramu X-Ways Forens ics została opisana w pracach zaliczeniowych Bł a żeja Karp i ńskiego "Wykorzystanie programu X-Ways Forens ics w opracowywaniu ekspertyz z zakresu badań sp rzętu komputerow ego" oraz Marka Liszkiewieza "Wykorzystanie aplikacji X-Ways Forensics w kryminalistycznych badaniach cyfrowych nośników danych - aspekty praktyczne". 1O W przypadku analizy materiału dowodowego i koniecz nośc i pracy na uruchomionym systemie należy wykonać jego klon. 11 Szerzej na ten temat można dow i edz ieć s i ę ze stron: i.lunar soft.neuwiki/p rod uclos#.27xxxxx.27_ _the_microsofl Product_Code oraz play.cfm?ttid= Dotyczy X-Ways Forensics od wersji W trakcie pisania a rtykuł u nie posia dano komputera z intertejsem esata. 14 W tym celu dod atkowe informacje można uzys kać za pomocą programu Windows File Analyzer, który analizuje m.in. zawartość folderu G./Windows/Prefetch. BBL OGRA FA 1. Fleischmann 5. : X-Ways Software Technology AG X -Ways ForensicslWinHex. Manuał book, Copyright , X-Ways Software Technology AG. 2. Honeycutt J.: Microsoft Windows XP Registry Guide, Copyri ght (C) 2003 by Jerry Honeycutt. 3. Chorążewsk i M., Zię ba D.: Windows XP. Leksykon kieszonkowy, Helion 2004 r. 4. Ka rpi ńsk i B. : Wykorzystanie programu X-Way s Forensics w opracowywaniu ekspert yz z zakresu b adań s p rzęt u komputerowego, praca zaliczeniowa, LK KWP Bydgoszcz, 2008 r. 5. Li szkiew icz M.: Wykorzystanie aplikacji X-Ways Forensics w kryminalistyczny ch badaniach cyfrowych n o ś ni ków danych - aspekty praktyc zne, praca zaliczeniowa, LK KWP Kraków, 2009 r. St reszczenie Praca ma na celu zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat rejestru Windows, który może być jedynym źród łem pozwalającym na identyfika cję sprzętu i aktywności u ży tkowni ka. Struktura rejestru składa s ię z pięciu kluczy głównych zawierających m.in.:informacje o systemiekomputera lokalnego, ustawieniach pulpitu, połączeniach sieciowych, drukarkach i preferencjach programów oraz konfiguracji sprzętowej. Z uwagi na ten fakt dzia łunie systemu zależy w znacznej mierzeod ustawień zapisanych w rejestrze, a z punktu widzenia informatyki śled czej jest to bardzo cenny zbiór informacji przydatny w czasie przeprowadzanych badań. Pon ieważ jednym z elementów pracy infonnatyka śledczego jest czytelne przedstawianie wyników, w artykule omówione są równ ież możliwości edycyjne raportów generolvanych przez program X-Ways Forensics. Takie dostosowanie programu pozwala na czytelniejs zą prezentację wyników badań informatycznych, które są bardzo cz ęs to niezrozumiałe dla przedstawicieliwymiaru sp raw ied l iwości. Słowa kluczowe: X-Ways Forensics. rejestr Windows, klucze rejestru, analiza rejestru Windows. Summary The hereby ariicle presents basie information on Windows register that may be the only source allowing identification of hardware and user activity. The structure of register comprises five main keys including: informationon local computersystem, desktop seuings, network connections, printers and software preferences, as wellas hardtuare configuration. Due to that[act, system operation largely depends on settings recorded in the register. From the point of view of lt investigations it is a very important collection of information useful in examinations. Because of the elements of expert it is elear presentation of resu1ts, thearticlediscusses also editoriot potential generated by X-Way Forensics software. This adjustment of the programme allows more legible presentation of T examinations, which are very often difficult to understand for representatives of the judiciary. Keywords: X-Way Forensics, Windows register, register keys, Windows register analysis. Biblioteka Naukowa ełk K GP Aleje Uj azdowskie 7 zaprasza ekspertów i techników kryminalistyki do korzystania zarówno z opracowań książkowych. j ak i specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych. Biblioteka jest czynna c od zienn ie w godz tel. (22) b.lcgo olicj a.gov.pl 48 PROBLEMY KRYMNALSTYK 270 (pażdziernik-grudzien) 2010

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr.

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. GENEZA REJESTRU: Inicjalizacja systemu Windows w wersji 3.1 opierała się na plikach: win.ini zawierał podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o.

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o. Zarządzanie Infrastrukturą IT e-audytor v. 3.2.0 Zarządzanie Infrastrukturą IT BTC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Wersje Systemu Windows Server 2003

Wersje Systemu Windows Server 2003 Wersje Systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003, Standard Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium i AMD64) Windows Server 2003, Enterprise Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika CommView Network Monitor and Analyzer for MS Windows Podręcznik użytkownika Copyright 1999-2003 TamoSoft, Inc. Tłumaczenie na język polski Krzysztof Satoła www.studioinfo.pl Wstęp O programie CommView

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager 2 / 68 Quick User's Manual Spis treści 1 Paragon Hard Disk Manager 6.0...6 1.1.1 Wersja Personal... 7 1.1.2 Wersja Professional i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo