SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl"

Transkrypt

1 SYSTEM NAWIGACJI GPS Instrukcja obs³ugi

2 Spis treœci 1 Przed rozpoczêciem u ytkowania...2 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji...3 Cechy urz¹dzenia Zawartoœæ pudeùka Budowa urz¹dzenia Zasady u ytkowania adowanie urz¹dzenia Instalacja uchwytu samochodowego Uruchomienie urz¹dzenia GPS Pod³¹czenie urz¹dzenia GPS do komputera Obsùuga urz¹dzenia W³¹czanie...9 Wy³¹czanie Nawigacja...10 Odtwarzanie muzyki Przegl¹danie zdjêæ Przegl¹danie plików tekstowych - ebook Odtwarzanie plików wideo Regulacja g³oœnoœæ Ustawienia podœwietlenia ekranu Ustawienia daty i czasu Jêzyk...14 Informacje o systemie Tryb USB Kalibracja ekranu dotykowego Instalacja oprogramowania USB ACTIVE SYNC Pod³¹czenie urz¹dzenia GPS do komputera Rozwi¹zywanie problemów Parametry techniczne

3 Przed rozpoczêciem u ytkowania 2 Rejestrowanie produktu - MapaMap Przed rozpoczêciem u ytkowania zarejestruj produkt MapaMap w serwisie W tym celu wybierz Moje produkty Rejestrujê posiadany produkt, wprowadÿ numer seryjny swojego urz¹dzenia i zarejestruj go. W ten sposób zostanie on przypisany do Twojego konta. Po zarejestrowaniu, bêdziesz móg³ uzyskaæ klucz odblokowuj¹cy, jeœli taki jest wymagany do korzystania z Twojego produktu. Numer licencji do mapy... Numer seryjny urz¹dzenia...

4 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji Szanowni Pañstwo. Informujemy, i oprogramowanie nawigacyjne MapaMap 5.0 znajduje siê w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia (pamiêci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamiêci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mog¹ spowodowaæ nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratê praw licencyjnych. Informujemy, i zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie odpowiada w aden sposób za utracone dane z winy u ytkownika (w tym pliki licencyjne znajduj¹ce siê w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia). W przypadku utracenia plików licencyjnych (usuniêcia plików z pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia) u ytkownik mo e uzyskaæ pomoc jedynie w przypadku wczeœniejszego zarejestrowania oprogramowania na stronie producenta Instrukcje wykonania rejestracji produktu znajd¹ pañstwo w pude³ku z zestawem, a tak e na: oraz 3 PROSIMY O NIEINGEROWANIE W PAMIÊÆ WEWNÊTRZN URZ DZENIA. W CELU DOGRANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH (TAKICH JAK NP. JPG, WMA, WMV I INNE) PROSIMY O KORZYSTANIE Z ZEWNÊTRZNEJ PAMIÊCI (KARTY SD). UWAGA! Ponosisz pe³n¹ odpowiedzialnoœæ i ryzyko zwi¹zane z u ytkowaniem urz¹dzenia nawigacyjnego GPS. Pamiêtaj, aby nie obs³ugiwaæ urz¹dzenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Nie odrywaj uwagi od sytuacji na drodze w trakcie jazdy. Mapy dostarczane razem z urz¹dzeniami Lark GPS (linia FreeBird) pochodz¹ od Imagis S.A. (www.imagis.pl). Imagis S.A. nie ponosi wobec U ytkowników odpowiedzialnoœci za przydatnoœæ map i aplikacji do konkretnych celów oraz za nastêpstwa ich wyboru i stosowania. Wszelkich informacji na temat map udziela IMAGIS S.A, UWAGA! Producent oraz gwarant nie ponosz¹ adnej odpowiedzialnoœci za przydatnoœæ urz¹dzenia i jego oprogramowania do konkretnych celów oraz za nastêpstwa ich wyboru i u ytkowania. U ytkownik winien zapoznaæ siê z aktualnym stanem technologii GPS oraz jej ograniczeniami. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci zw³aszcza za szczegó³owoœæ i precyzjê map.

5 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji 4 Wa ne wskazówki 1. Chroñ urz¹dzenie przed kurzem, wilgoci¹, wod¹, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrz¹sami, upadkiem itp. 2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy mo e spowodowaæ powa ne, nieodwracalne uszkodzenie urz¹dzenia lub baterii. 3. Na³aduj bateriê lub pod³¹cz urz¹dzenie do zasilacza samochodowego, je eli: WskaŸnik zu ycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie. Urz¹dzenie samo siê wy³¹cza, wy³¹cza siê zaraz po jego w³¹czeniu. Urz¹dzenie nie reaguje na naciskanie przycisków. 4. Nie od³¹czaj urz¹dzenia od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików mo e to spowodowaæ uszkodzenie danych oraz urz¹dzenia! 5. U ytkownik jest zobowi¹zany do w³aœciwego zabezpieczenia wa nych danych (kopie na ró nych noœnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci za utratê jakichkolwiek danych spowodowan¹ nieprawid³owym dzia³aniem urz¹dzenia czy jego uszkodzeniem! Wa ne dane powinny byæ archiwizowane na co najmniej dwóch noœnikach! 6. Aby zminimalizowaæ ryzyko utraty danych, chroñ urz¹dzenie przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobli u telewizora, g³oœników, telefonu komórkowego itp. 7. Chroñ s³uch. Lekarze ostrzegaj¹, e d³ugotrwa³e s³uchanie zbyt g³oœnej muzyki przez s³uchawki mo e uszkadzaæ s³uch. 8. Zachowaj szczególn¹ ostro noœæ, gdy s³uchasz muzyki, prowadz¹c samochód. Odciêcie od zewnêtrznych bodÿców mo e groziæ niebezpieczeñstwem. Staraj siê nie s³uchaæ zbyt g³oœnej muzyki. UWAGA! Odtwarzacz multimedialny, bêd¹cy jedn¹ z funkcji urz¹dzenia, mo e byæ u ywany jedynie do odtwarzania utworów, do których u ytkownik posiada prawa autorskie lub zakupi³/otrzyma³ od w³aœciciela takich praw zgodê na korzystanie z utworu. U ytkownik, który ³amie prawa autorskie, mo e zostaæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci karnej, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi

6 Cechy urz¹dzenia Urzadzenie nawigacyjne z 3,5" ekranem TFT-LCD, 320x240 pikseli Stereo audio, wbudowany 1,5W glosnik, glosnosc regulowana z poziomu menu Latwy w obsludze, intuicyjny ekran dotykowy Wbudowany, 20 kanaùowy odbiornik GPS Slot na karty pamieci SD Odtwarzanie plików audio i wideo Mo liwoœæ odczytu plików tekstowych Odtwarzane formaty: wma, wmv, bmp, jpeg, png, gif, txt Wbudowana bateria litowo-jonowa Mo liwoœæ ³adowania z sieci lub przez gniazdko zapalniczki w samochodzie (za³¹czona ³adowarka samochodowa) 5 Zawartoœæ opakowania: 1. Urz¹dzenie GPS 2. Uchwyt do mocowania na szybie samochodu 3. adowarka samochodowa 4. Kabel mini-usb 5. Ryski 6. Instrukcja obs³ugi

7 Budowa urz¹dzenia 6 Zapoznanie z elementami produktu Front urz¹dzenia Ekran dotykowy 1 Tyù urz¹dzenia Góra urz¹dzenia 5 6 Naciœniêcie przycisku Menu, spowoduje wejœcie do g³ównego menu urz¹dzenia.

8 Budowa urz¹dzenia Lewa strona urz¹dzenia Prawa strona urz¹dzenia Stan na³adowania akumulatora 2. Antena GPS 3. G³oœnik 4. Regulacja g³oœnoœci 5. Przycisk Menu 6. Przycisk zasilania Power 7. Slot na karty SD i MMC Potrzebne, jeúli chce siê zastosowaæ dodatkow¹ mapê lub inne dane (muzyka, filmy itp.) 8. Gniazdo sùuchawek 9. Przycisk Reset Gdy system nie odpowiada i nie reaguje na przycisk ZASILANIE, naciúnij ten przycisk za pomocà wskaênika 10. Port Mini-USB Uýywany do transmisji danych z komputerem 11. Zlàcze do podùàczenia zewnætrznej anteny GPS 12 Regulacja gùoúnoúci 13. Przeùàcznik ON (w³¹czenie) / OFF (wy³¹czenie) 14. Gniazdo zasilania U ywanie karty pamiêci SD NIGDY nie wyjmuj karty SD ze slotu, gdy urzàdzenie jest wùàczone. Je eli musisz wyjàã kartæ SD wyùàcz najpierw urzàdzenie, a nastæpnie wyjmij kartæ ze slotu. Karta SD mo e zostaæ umieszczona w slocie tylko w jeden sposób, konektorami do przodu i œciêciem do do³u. W³ó kartê do slotu i maksymalnie dopchnij, aby poprawnie siê osadzi³a w slocie. Przed u yciem karty, ustaw j¹ w pozycjê UNLOCK.

9 Zasady u ytkowania 8 Ladowanie urz¹dzenia Aby naùadowaæ akumulator, wtyczkê kabla USB umieœæ w z³¹czu mini-usb urz¹dzenia. Akumulator bêdzie siê ³adowaæ niezale nie od tego, czy urz¹dzenie jest w³¹czone czy wy³¹czone. Dioda œwiec¹ca na czerwono oznacza, e trwa proces ³adowania akumulatora. Kiedy ³adowanie siê zakoñczy, dioda zaœwieci na niebiesko. Mo liwe jest równie ³adowania poprzez ³adowarkê samochodow¹. 1. Jeœli u ywasz urz¹dzenia w czasie jego ³adowania, proces ³adowania bêdzie trwa³ d³u ej. 2. Po zakoñczeniu ³adowania lub aby przerwaæ ³adowanie, od³¹cz kabel od urz¹dzenia. 3. Nie zgniataj akumulatora, nie wrzucaj go do ognia itd. grozi to po arem lub pora eniem pr¹dem. 4. Gdy u ytkujesz urz¹dzenie w samochodzie, zalecamy pod³¹czenie ³adowarki samochodowej do urz¹dzenia na sta³e (szczególnie podczas d³u szych podró y). 5. Je eli to mo liwe u³ó kabel zasilaj¹cy tak, aby nie utrudnia³ korzystania z innych urz¹dzeñ pojazdu. Instalacja uchwytu samochodowego Krok 1 Dociœnij gumê do czystej powierzchni szyby i przekrêæ dÿwigniê, aby przyssaæ uchwyt do szyby Krok 2 U yj pokrête³, aby dostosowaæ pozycjê urz¹dzenia do swoich potrzeb Uruchomienie urz¹dzenia GPS Pierwsze uruchomienie GPS powinno odbyæ siê na otwartym terenie bez du ych przeszkód w pobli u. Trzymaj urz¹dzenie stabilnie, a do uzyskania sygna³u z czterech satelit, nastêpnie zaprogramuj podró. W przypadku niektórych typów samochodów zaleca siê u ywanie dodatkowej, zewnêtrznej anteny GPS (np. niektóre samochody terenowe o pionowej szybie przedniej itp.). Zaleca siê wychwycenie sygna³u z satelity przed umieszczeniem urz¹dzenia w samochodzie. Pod³¹czenie urz¹dzenia GPS do komputera Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync (patrz str. 19) pod³¹cz urz¹dzenie GPS do komputera przy pomocy kabla mini-usb.

10 Obsùuga urz¹dzenia Wù¹czanie Przesuñ prze³¹cznik ZASILANIE do pozycji ON, a nastæpnie naciœnij przycisk POWER. Po chwili ukaýe siæ ekran powitalny urzàdzenia, 9 Ekran powitalny a nastæpnie system przejdzie do menu gùównego urzàdzenia. UWAGA! Po pod³¹czeniu urz¹dzenia do zasilania w³¹czy siê ono samoczynnie. Jeœli akumulator jest wyczerpany, urz¹dzenie nie w³¹czy siê (w takim przypadku pod³¹cz je do zasilania). W czasie, gdy urz¹dzenie dzia³a w trybie nawigacji, odtwarzania muzyki lub filmu mo esz wróciæ do menu g³ównego, dotykaj¹c przycisku MENU. Wy³¹czanie Naciœnij przycisk POWER, aby wy³¹czyæ urz¹dzenie. Ekran po egnalny Jeýeli wyùàczasz urzàdzenie na dùuýej przestaw przeùàcznik ZASILANIE w pozycjæ OFF.

11 Obsùuga urz¹dzenia 10 Menu gùówne urz¹dzenia 1. Navigation Nawigacja Urz¹dzenie po w³¹czeniu przejdzie do ekranu g³ównego menu. W menu g³ównym urz¹dzenia kliknij ikonkê trybu Nawigacja Szczegó³y u ytkowania oprogramowania GPS znajdziesz w odrêbnej instrukcji obs³ugi. 2. Music Muzyka Urz¹dzenie po w³¹czeniu przejdzie do ekranu g³ównego menu. W menu g³ównym urz¹dzenia kliknij ikonkê trybu odtwarzania muzyki. Po wybraniu trybu Muzyka pojawi¹ siê pliki do odtworzenia. Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Lista plików Poprzednia strona Nastêpna strona Lista plików Wybierz z listy plik muzyczny, który chcesz ods³uchaã i naciúnij jego ikonæ wskaênikiem. Po chwili przejdziesz do samego interfejsu odtwarzacza: Czas odtwarzania Pauza Tytu³ utworu Zamknij, naciœnij przycisk, aby powróciæ do widoku listy plików Powtarzanie REPEAT Odtwarzanie losowe RANDOM Lista plików Odtwarzanie/ Zatrzymanie Przejœcie do poprzedniego pliku Przejœcie do nastêpnego pliku

12 Obs³uga urz¹dzenia Naciœnij ikonê REPEAT, aby zapêtliæ odtwarzanie aktualnie otwartego pliku. Naciœnij ikonê RANDOM, aby rozpocz¹æ losowe odtwarzanie plików muzycznych. 11 Photo Zdjêcia W menu g³ównym urz¹dzenia kliknij ikonkê trybu Zdjêcia, aby wejœæ do trybu przegl¹dania zdjêæ. Pojawi siê lista obrazów zgromadzonych w pamiæci urzàdzenia. Naciœnij ikonê wybranego pliku, aby wejœæ do interfejsu przegl¹darki obrazów: Poprzedni plik Nastêpny plik Lista plików Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Powiêkszenie obrazu Zmniejszenie obrazu Obrót o 90 Wyœwietlanie w trybie pe³noekranowym E-Book Teksty W menu g³ównym urz¹dzenia kliknij ikonkê trybu Teksty, aby wejœæ do trybu przegl¹dania plików tekstowych. Pojawi siê lista dokumentów zgromadzonych w pamiæci urzàdzenia. Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Poprzednia strona Nastæpna strona Lista plików

13 Obs³uga urz¹dzenia 12 Naciœnij ikonê wybranego pliku, aby wejœæ do interfejsu przegl¹dadania dokumentów tekstowych: Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Poprzedni plik Nastêpny plik Lista plików Wybór strony Naciœnij ikonê "Wybór strony", aby wprowadziæ numer strony, do której chcesz przejœæ Numer wprowadzonej strony Usuwa ostatni¹ cyfrê Usuwa wszystkie cyfry Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Przyciski numeryczne Powrót do ekranu przêgladania tekstu Video Filmy W menu gùównym urzàdzenia kliknij ikonkæ trybu Filmy, aby wejúã do trybu odtwarzania plików wideo. Wyœwietlanie w trybie pe³noekranowym Lista plików Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Odtwarzanie/ Pauza Zatrzymanie Nastêpny plik Pojawi siæ lista dokumentów zgromadzonych w pamiæci urzàdzenia. Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Poprzednia strona Nastêpna strona Lista plików

14 Obs³uga urz¹dzenia Setup Ustawienia 13 W menu gùównym urz¹dzenia kliknij ikonkê trybu Setup, aby przejœæ do menu ustawieñ zaawansowanych: Naciœnij ikonê "Volume", aby ustawiæ g³oœnoœæ urz¹dzenia: Przycisk + zwiêksza g³oœnoœæ Przycisk zmniejsza g³oœnoœæ Naciœnij ikonê "Power", aby sprawdziæ poziom na³adowania akumulatora Naciœnij ikonê "Backlight" aby przejœæ do ustawieñ podœwietlenia urz¹dzenia: Za pomoc¹ przycisków "+" i " " ustawisz jasnoœæ podœwietlenia urz¹dzenia. Poni ej mo esz ustawiæ czas opóÿnienia wygaszacza ekranu, oszczêdzaj¹cego akumulator oraz przy zasilaniu z zewnêtrznego Ÿród³a zasilania.

15 Obs³uga urz¹dzenia 14 Naciœnij ikonê "Date & Time" w g³ównym menu urz¹dzenia, aby przejœæ do menu ustawieñ daty i czasu: Naciœnij ikonê "Language", aby przejœæ do menu wyboru jêzyka w jakim bêd¹ wyœwietlane komunikaty na ekranie urz¹dzenia. Naciœnij ikonê "System Information", aby uzyskaæ informacjê o urz¹dzeniu: Naciœnij ikonkê USB, aby wybraæ tryb po³¹czenia urz¹dzenia z komputerem Dostêpne opcje: MASS STOARGE i MS ACTIVESYNC Dziêki wbudowanemu sterownikowi USB Mass Storage urz¹dzenie rozpoznawane bêdzie przez komputer jako dodatkowy dysk (nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników). Opcja ta dzia³a w systemach Windows 2000/XP oraz Mac OS 9 i wy szych. Naciœnij przycisk Kalibracja, aby skalibrowaæ ekran dotykowy. Pojawi siê krzy yk na ekranie, naciœnij jego œrodek, aby rozpocz¹æ kalibracjê ekranu. Pod¹ aj za ruchem krzy yka, ka dorazowo dotykaj¹c jego œrodka. Kiedy pojawi siê ikonka OK, naciœnij j¹, aby zapisaæ ustawienia kalibracji. Jeœli proces kalibracji siê nie powiedzie, ca³a procedura bêdzie powtarzana a do skutku.

16 USB ACTIVE SYNC Instalacja oprogramowania USB ACTIVE SYNC 15 Do poùàczenia urzàdzenia Lark Freebird z komputerem potrzebny jest program Microsoft ActiveSync. Jest to ogólnie dostæpna aplikacja dystrybuowana przez firmæ Microsoft. Wiæcej informacji na temat oprogramowania oraz sam program ACTIVE SYNC znajdziesz na stronie: Po œci¹gnieciu programu kliknij dwukrotnie setup.msi, aby zainstalowaæ oprogramowanie. Kliknij Dalej > Kliknij Dalej >, aby kontynuowaã Kliknij Zmieñ, aby wybraã úcieýkæ instalacji Kliknij Zainstaluj Poczekaj na zakoñczenie instalacji Kliknij Zakoñcz i zrestartuj komputer

17 Pod³¹czenie urz¹dzenia GPS do komputera 16 Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync podù¹cz urz¹dzenie GPS do komputera przy pomocy kabla USB mini-a (nie do³¹czony do zestawu, dostêpny powszechnie w sprzeda y). Kliknij Dalej>, aby kontynuowaæ Kliknij Dalej>, aby wejœæ do interfejsu po³¹czenia: Po udanym po³¹czeniu pojawi siê ekran: Kliknij na pulpicie ikonkê "Mój komputer" Kliknij dwukrotnie, aby wywoùaã ekran: Teraz mo esz zarz¹dzaæ plikami (kopiowaæ, usuwaæ itd.)

18 Rozwi¹zywanie problemów Urz¹dzenie nie w³¹cza siê - problemy z zasilaniem Poziom na³adowania akumulatora jest zbyt niski, aby uruchomiæ urz¹dzenie. Pod³¹cz urz¹dzenie do Ÿród³a zasilania. 17 Czarny wyœwietlacz W³¹cz urz¹dzenie, na³aduj akumulator. Problem z systemem W normalnych warunkach, resetowanie systemu nie jest konieczne. Gdy system nie odpowiada i nie reaguje na przycisk zasilanie, naciœnij przycisk Reset za pomoc¹ wskaÿnika. Dziwne znaki na wyœwietlaczu SprawdŸ, jaki jêzyk menu wybrano. Zmieñ jêzyk na polski. Niew³aœciwe reagowanie na dotyk PrzeprowadŸ kalibracjê ekranu. Brak dÿwiêku Zwiêksz g³oœnoœæ. Brak dÿwiêku w s³uchawkach Zwiêksz g³oœnoœæ, sprawdÿ pod³¹czenie s³uchawek. SprawdŸ, czy pliki audio nie s¹ uszkodzone (wgraj inne pliki). SprawdŸ pod³¹czenie s³uchawek. Nie udaje siê zgranie plików do pamiêci urz¹dzenia SprawdŸ, czy kabel USB jest prawid³owo podpiêty. SprawdŸ poprawnoœæ instalacji sterownika. SprawdŸ, czy pamiêæ urz¹dzenia nie jest pe³na. Nie udaje siê zgranie plików na kartê pamiêci Przed u yciem karty, ustaw zabezpiecznie w pozycji UNLOCK. SprawdŸ, czy pamiêæ urz¹dzenie nie jest pe³na. Nie da siê ustanowiæ po³¹czenia z komputerem Kabel USB wspó³pracuje tylko z oprogramowaniem Microsoft Active Sync. Zestaw GPS nie odnajduje ulicy w miejscowoœci XXX Przypominamy, i mapa znajduj¹ca siê w urz¹dzeniu nie gwarantuje pe³nego pokrycia Polski. Aktualne pokrycie dróg i miejscowoœci mo na sprawdziæ na stronie producenta mapy. Po pod³¹czeniu sytemu nawigacji do komputera system wykrywa je, jako nieznane urz¹dzenie. Od³¹cz urz¹dzenie od komputera, zainstaluj sterowniki i ponownie pod³¹cz urz¹dzenie.

19 Rozwi¹zywanie problemów 18 Po w³¹czeniu urz¹dzenia i naciœniêciu przycisku Nawigacja program nawigacyjny nie uruchamia siê lub wyœwietla informacja o koniecznoœci aktywacji produktu (patrz obrazek). Informujemy, i oprogramowanie nawigacyjne MapaMap 5.0 znajduje siê w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia (pamiêci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamiêci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mog¹ spowodowaæ nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratê praw licencyjnych. Informujemy, i zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie odpowiada w aden sposób za utracone dane z winy u ytkownika (w tym pliki licencyjne znajduj¹ce siê w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia). W przypadku utracenia plików licencyjnych (usuniêcia plików z pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia) u ytkownik mo e uzyskaæ pomoc jedynie w przypadku wczeœniejszego zarejestrowania oprogramowania na stronie producenta Instrukcje wykonania rejestracji produktu znajd¹ pañstwo w pude³ku z zestawem, a tak e na: oraz Je eli oprogramowanie zosta³o zarejestrowane na stronie proszê przejœæ do zak³adki logowanie, zalogowaæ siê, przejœæ do zak³adki moje produkty

20 Rozwi¹zywanie problemów i z pól zaznaczonych na obrazku 19 Odczytaæ odpowiednie dane i wpisaæ je do urz¹dzenia (nr seryjny oraz klucz odblokowuj¹cy). W przypadku wykasowania plików licencyjnych przed rejestracj¹ oprogramowania przez stronê internetow¹, niezbêdne jest wykupienie nowej licencji na u ytkowanie oprogramowania MapaMap. Informacje o kosztach oraz sposobie wykupienia nowego pliku licencji uzyskaj¹ Pañstwo pod numerem telefonu: (22) Prosimy o nieingerowanie w pamiêæ wewnêtrzn¹ urz¹dzenia. W celu dogrania plików multimedialnych (takich jak np. WMA, WMV, JPG i inne) prosimy o korzystanie z zewnêtrznej pamiêci (karty SD). Ka da ingerencja w pamiêæ wewnêtrzn¹, próba zainstalowania innej aplikacji itp. dzia³ania u ytkownik wykonuje na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i musi liczyæ siê z ryzykiem utraty oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie. Po w³¹czeniu urz¹dzenia pojawia siê ekran: Jest to ekran kalibracji ekranu. Naciœnij na œrodek krzy yka, aby rozpocz¹æ kalibracjê ekranu. Pod¹ aj za ruchem krzy yka, ka dorazowo dotykaj¹c jego œrodka. Po skoñczonej kalibracji pojawi siê przycisk napis OK. Dotknij ekranu, aby zapisaæ ustawienia kalibracji. Po w³¹czeniu urz¹dzenia i naciœniêciu przycisku nawigacja uruchamia siê inne oprogramowanie ni MapaMap 5.0 SprawdŸ czy w ustawieniach nawigacji (Ustawienia Wybierz nawig.) nie zosta³a zmieniona œcie ka dostêpu. Prawid³owa œcie ka dostêpu powinna wygl¹daæ w taki sposób: NANDFlash\MobileNavigator\mobilenavigator.exe

21 Parametry techniczne 20 Wbudowany, 20 kana³owy odbiornik GPS SiRF Star III Procesor Centrality Atlas III Czêstotliwoœæ 400 MHz Pamiêæ operacyjna ROM 64MB Wbudowana pamiêæ flash 1GB System operacyjny WINCE 5.0 Core Po³¹czenie USB Active Sync Rozszerzenie pamiêci kart¹ SD Ekran kolorowy, dotykowy LCD 3,5" Rozdzielczoœæ ekranu 320x240 pikseli, kolorów Formaty obs³ugiwanych plików: WMA/WMV/BMP/JPG/GIF/PNG/TXT Wbudowany g³oœnik o mocy 1,5W Mo liwoœæ u ycia blokady ekranu i przycisków Zasilanie: - z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego lub ³adowarki samochodowej Z³¹cze komunikacyjne USB Gniazdo karty pamiêci SD/MMC Gniazdo s³uchawkowe 3,5mm Pobór mocy < 20mW Szerokoœæ: 91 mm Wysokoœæ: 76 mm Gruboœæ: 21 mm Waga: 150 g UWAGA! Wyglàd grafiki/ animacji w urzàdzeniu zaleýy od wersji oprogramowania i moýe róýniã siê od przedstawionego w instrukcji! Aktualne FAQ i wa ne wskazówki znajdziesz na Jeœli nie znalaz³eœ rozwi¹zania problemu w dziale FAQ, zadzwoñ do serwisu: (22) , wyœlij lub faks (22)

22 Lark Polska Sp. z o.o. Kopiowanie caùoúci lub czæúci instrukcji jest zabronione bez wczeúniejszej pisemnej zgody wùaúciciela praw autorskich Przekreúlony symbol pojemnika na úmieci oznacza, ýe na terenie Unii Europejskiej po zakoñczeniu uýytkowania produktu naleýy siæ go pozbyã w osobnym, specjalnie od tego przeznaczonym punkcie. Nie naleýy wyrzucaã tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Lark Polska Sp. z o.o. tel.: fax

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

43.2. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

43.2. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 43.2 Instrukcja obsługi Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. www.lark.com.pl Dziękujemy za wybór nawigacji Lark FreeBird 42.3

Bardziej szczegółowo

50.2. Instrukcja obsługi. Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

50.2. Instrukcja obsługi. Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. 50.2 Instrukcja obsługi Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania................................

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji... 3

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji... 3 Instrukcja obsługi Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania................................ 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji.......... 3 Cechy urządzenia...........................................

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. www.lark.com.

Instrukcja obsługi. Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. www.lark.com. Instrukcja obsługi Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. www.lark.com.pl Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania................................

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór urządzenia nawigacyjnego Lark FreeBird i życzymy satysfakcji z jego użytkowania

Dziękujemy za wybór urządzenia nawigacyjnego Lark FreeBird i życzymy satysfakcji z jego użytkowania Dziękujemy za wybór urządzenia nawigacyjnego Lark FreeBird i życzymy satysfakcji z jego użytkowania Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia Producent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. www.lark.com.

Instrukcja obsługi. Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. www.lark.com. Instrukcja obsługi Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. www.lark.com.pl Dziękujemy za wybór nawigacji Lark FreeBird życzymy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

Instrukcja obsługi. Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. Instrukcja obsługi Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania................................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Specyfikacja

Wprowadzenie Specyfikacja Wprowadzenie Dziêkujemy za zakup sportowej kamery HD Redleaf RD32. Urz¹dzenie posiada wytrzyma³¹ obudowê wysokiej jakoœci. Dziêki odpornoœci na wodê, kurz i uderzenia œwietnie sprawdzi siê w ka dych warunkach.

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ³ u g i

I n s t r u k c j a o b s ³ u g i Instrukcja obs³ugi Zawartoœæ instrukcji obs³ugi 1. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa... 2 2. Lokalizacja sterowników... 3 3. Akcesoria... 3 4. Instrukcja uruchomienia... 4 Wyœwietlacz OLED... 4 Wk³adanie

Bardziej szczegółowo

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI Gratulujemy zakupu zestawu s³uchawkowego Ear Force Sentinel Task Force Turtle Beach. Zachwycisz siê niezwyk³¹

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD

PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD INSTRUKCJA OBS UGI IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA PRZEWODNIK SZYBKIEJ INSTALACJI 1. Upewnij siê, e wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cruser Sigma B43

Instrukcja obsługi Cruser Sigma B43 Instrukcja obsługi Cruser Sigma B43 Spis treści Opis zestawu, podstawowe cechy urządzenia...2 Wygląd urządzenia...3 Dane techniczne...4 Menu główne...5 Menu ustawień...6 Menu preferencje...8 Obsługa urządzenia...9

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Projektora DLP

Instrukcja Projektora DLP www.maxled.tv SPIS TREŒCI 1. Instrukcja bezpieczeñstwa... 2. Œrodki bezpieczeñstwa... 3. Nale y przestrzegaæ... 4. Do³¹czone akcesoria... 5. Akcesoria dodatkowe... 6. Budowa projektora... 7. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Dalsze instrukcje dotycz¹ce u ycia aplikacji Xenic-SMU U ycie aplikacji Xenic-SMU Muzyka, Video, Dokumenty

SPIS TREŒCI Dalsze instrukcje dotycz¹ce u ycia aplikacji Xenic-SMU U ycie aplikacji Xenic-SMU Muzyka, Video, Dokumenty INSTRUKCJA OBSLUGI SPIS TREŒCI Opis urz¹dzenia...3 Zanim zaczniesz.4 Instalacja aplikacji Xenic-SMU....5 Po³¹czenie Smarfona/Tabletu do Smart Multishare USB.. 6-7 Tworzenie listy odtwarzania (Playlist).

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach Garmin

Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach Garmin Podłącz urządzenie GPS do komputera za pomocą kabla USB i poczekaj, aż uruchomi się ono w trybie Mass Storage na ekranie urządzenia pojawi się obraz podobny do tego na poniższym zdjęciu. Upewnij się również,

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

OFFICE INTEL OPTICAL PRO

OFFICE INTEL OPTICAL PRO OFFICE INTEL OPTICAL PRO OPTICAL PC MOUSE MT1009 Instrukcja obs³ugi POLSKI Zawartoœæ opakowania Myszka OFFICE INTEL OPTICAL RF adowarka Zasilacz 2x akumulatory AAA P³yta lub dyskietka ze sterownikiem Przejœciówka

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci Spis treœci Czêœæ I Instalacja Czêœæ pierwsza jest przeznaczona dla serwisanta. Zawiera informacje dotycz¹ce pod³¹czeñ elektrycznych i monta u sterownika I.D.E. e2.05. Czêœæ druga jest przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Projektora LED

Instrukcja Projektora LED MINI Instrukcja Projektora LED www.maxled.tv SPIS TREŒCI 1. Panel wejœæ / wyjœæ.... Panel górny... 3. Opis pilota... 4. Obs³ugiwane typy plików... 5. Przyk³ad rozmieszczenia... 6. Instalacja projektora...

Bardziej szczegółowo

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi SP@CECOM RF SET MT140 Instrukcja obs³ugi Witamy Zestaw SP@CECOM RF SET to klawiatura i mysz komunikuj¹ca siê z komputerem za poœrednictwem fal radiowych, co przede wszystkim likwiduje problem pl¹cz¹cych

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE WPROWADZENIE Firma MODECOM przygotowała dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego najnowszy model nawigacji GPS FreeWAY MX3 HD. Produkt ten jest bezpośrednim następcą popularnej na rynku nawigacji MODECOM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji KaMap CE

Instrukcja instalacji KaMap CE Instrukcja instalacji KaMap CE Tematy pomocy: 1. Instalacja z pliku instalatora.exe 1.1 Wymagania wstępne 1.2 Instalacja na palmtopie 1.3 Instalacja na nawigacji samochodowej 2. Instalacja z pliku.zip

Bardziej szczegółowo

ZESTAW: KAMERA BEZPRZEWODOWA 2,4 Ghz + PRZENOŚNY REJESTRATOR Z WBUDOWANYM MONITOREM TFT-LCD 2,5

ZESTAW: KAMERA BEZPRZEWODOWA 2,4 Ghz + PRZENOŚNY REJESTRATOR Z WBUDOWANYM MONITOREM TFT-LCD 2,5 ZESTAW: KAMERA BEZPRZEWODOWA 2,4 Ghz + PRZENOŚNY REJESTRATOR Z WBUDOWANYM MONITOREM TFT-LCD 2,5 Model Nr: 830AD PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WŁAŚCIWOŚCI ZESTAWU 3 3. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/7 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem.

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. 1 Wstęp Dziękujemy za zakup niniejszego odtwarzacza MP3! Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. Za uszkodzenia fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Blue Bay MP3-player. Dzięki kompaktowemu odtwarzaczowi MP3 można słuchać ulubionej muzyki w formatach MP3 i WMA w każdy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson TC44

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson TC44 Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson TC44 Wstęp Dziękujemy Państwu za zakup nowego cyfrowego odtwarzacza MP5. Urządzenie to jest nowoczesnym produktem łączącym najnowsze technologie z łatwością obsługi.

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID INSTRUKCJAOBSŁUGI Strona 1 1.Opis techniczny urządzenia 1.1 Mikrofon 2.1 Przycisk wyciszenia dźwięku 3.1 Przycisk GPS 4.1 Przycisk zasilania 5.1 Przycisk kamery

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo