SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl"

Transkrypt

1 SYSTEM NAWIGACJI GPS Instrukcja obs³ugi

2 Spis treœci 1 Przed rozpoczêciem u ytkowania...2 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji...3 Cechy urz¹dzenia Zawartoœæ pudeùka Budowa urz¹dzenia Zasady u ytkowania adowanie urz¹dzenia Instalacja uchwytu samochodowego Uruchomienie urz¹dzenia GPS Pod³¹czenie urz¹dzenia GPS do komputera Obsùuga urz¹dzenia W³¹czanie...9 Wy³¹czanie Nawigacja...10 Odtwarzanie muzyki Przegl¹danie zdjêæ Przegl¹danie plików tekstowych - ebook Odtwarzanie plików wideo Regulacja g³oœnoœæ Ustawienia podœwietlenia ekranu Ustawienia daty i czasu Jêzyk...14 Informacje o systemie Tryb USB Kalibracja ekranu dotykowego Instalacja oprogramowania USB ACTIVE SYNC Pod³¹czenie urz¹dzenia GPS do komputera Rozwi¹zywanie problemów Parametry techniczne

3 Przed rozpoczêciem u ytkowania 2 Rejestrowanie produktu - MapaMap Przed rozpoczêciem u ytkowania zarejestruj produkt MapaMap w serwisie W tym celu wybierz Moje produkty Rejestrujê posiadany produkt, wprowadÿ numer seryjny swojego urz¹dzenia i zarejestruj go. W ten sposób zostanie on przypisany do Twojego konta. Po zarejestrowaniu, bêdziesz móg³ uzyskaæ klucz odblokowuj¹cy, jeœli taki jest wymagany do korzystania z Twojego produktu. Numer licencji do mapy... Numer seryjny urz¹dzenia...

4 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji Szanowni Pañstwo. Informujemy, i oprogramowanie nawigacyjne MapaMap 5.0 znajduje siê w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia (pamiêci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamiêci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mog¹ spowodowaæ nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratê praw licencyjnych. Informujemy, i zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie odpowiada w aden sposób za utracone dane z winy u ytkownika (w tym pliki licencyjne znajduj¹ce siê w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia). W przypadku utracenia plików licencyjnych (usuniêcia plików z pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia) u ytkownik mo e uzyskaæ pomoc jedynie w przypadku wczeœniejszego zarejestrowania oprogramowania na stronie producenta Instrukcje wykonania rejestracji produktu znajd¹ pañstwo w pude³ku z zestawem, a tak e na: oraz 3 PROSIMY O NIEINGEROWANIE W PAMIÊÆ WEWNÊTRZN URZ DZENIA. W CELU DOGRANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH (TAKICH JAK NP. JPG, WMA, WMV I INNE) PROSIMY O KORZYSTANIE Z ZEWNÊTRZNEJ PAMIÊCI (KARTY SD). UWAGA! Ponosisz pe³n¹ odpowiedzialnoœæ i ryzyko zwi¹zane z u ytkowaniem urz¹dzenia nawigacyjnego GPS. Pamiêtaj, aby nie obs³ugiwaæ urz¹dzenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Nie odrywaj uwagi od sytuacji na drodze w trakcie jazdy. Mapy dostarczane razem z urz¹dzeniami Lark GPS (linia FreeBird) pochodz¹ od Imagis S.A. (www.imagis.pl). Imagis S.A. nie ponosi wobec U ytkowników odpowiedzialnoœci za przydatnoœæ map i aplikacji do konkretnych celów oraz za nastêpstwa ich wyboru i stosowania. Wszelkich informacji na temat map udziela IMAGIS S.A, UWAGA! Producent oraz gwarant nie ponosz¹ adnej odpowiedzialnoœci za przydatnoœæ urz¹dzenia i jego oprogramowania do konkretnych celów oraz za nastêpstwa ich wyboru i u ytkowania. U ytkownik winien zapoznaæ siê z aktualnym stanem technologii GPS oraz jej ograniczeniami. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci zw³aszcza za szczegó³owoœæ i precyzjê map.

5 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji 4 Wa ne wskazówki 1. Chroñ urz¹dzenie przed kurzem, wilgoci¹, wod¹, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrz¹sami, upadkiem itp. 2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy mo e spowodowaæ powa ne, nieodwracalne uszkodzenie urz¹dzenia lub baterii. 3. Na³aduj bateriê lub pod³¹cz urz¹dzenie do zasilacza samochodowego, je eli: WskaŸnik zu ycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie. Urz¹dzenie samo siê wy³¹cza, wy³¹cza siê zaraz po jego w³¹czeniu. Urz¹dzenie nie reaguje na naciskanie przycisków. 4. Nie od³¹czaj urz¹dzenia od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików mo e to spowodowaæ uszkodzenie danych oraz urz¹dzenia! 5. U ytkownik jest zobowi¹zany do w³aœciwego zabezpieczenia wa nych danych (kopie na ró nych noœnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci za utratê jakichkolwiek danych spowodowan¹ nieprawid³owym dzia³aniem urz¹dzenia czy jego uszkodzeniem! Wa ne dane powinny byæ archiwizowane na co najmniej dwóch noœnikach! 6. Aby zminimalizowaæ ryzyko utraty danych, chroñ urz¹dzenie przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobli u telewizora, g³oœników, telefonu komórkowego itp. 7. Chroñ s³uch. Lekarze ostrzegaj¹, e d³ugotrwa³e s³uchanie zbyt g³oœnej muzyki przez s³uchawki mo e uszkadzaæ s³uch. 8. Zachowaj szczególn¹ ostro noœæ, gdy s³uchasz muzyki, prowadz¹c samochód. Odciêcie od zewnêtrznych bodÿców mo e groziæ niebezpieczeñstwem. Staraj siê nie s³uchaæ zbyt g³oœnej muzyki. UWAGA! Odtwarzacz multimedialny, bêd¹cy jedn¹ z funkcji urz¹dzenia, mo e byæ u ywany jedynie do odtwarzania utworów, do których u ytkownik posiada prawa autorskie lub zakupi³/otrzyma³ od w³aœciciela takich praw zgodê na korzystanie z utworu. U ytkownik, który ³amie prawa autorskie, mo e zostaæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci karnej, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi

6 Cechy urz¹dzenia Urzadzenie nawigacyjne z 3,5" ekranem TFT-LCD, 320x240 pikseli Stereo audio, wbudowany 1,5W glosnik, glosnosc regulowana z poziomu menu Latwy w obsludze, intuicyjny ekran dotykowy Wbudowany, 20 kanaùowy odbiornik GPS Slot na karty pamieci SD Odtwarzanie plików audio i wideo Mo liwoœæ odczytu plików tekstowych Odtwarzane formaty: wma, wmv, bmp, jpeg, png, gif, txt Wbudowana bateria litowo-jonowa Mo liwoœæ ³adowania z sieci lub przez gniazdko zapalniczki w samochodzie (za³¹czona ³adowarka samochodowa) 5 Zawartoœæ opakowania: 1. Urz¹dzenie GPS 2. Uchwyt do mocowania na szybie samochodu 3. adowarka samochodowa 4. Kabel mini-usb 5. Ryski 6. Instrukcja obs³ugi

7 Budowa urz¹dzenia 6 Zapoznanie z elementami produktu Front urz¹dzenia Ekran dotykowy 1 Tyù urz¹dzenia Góra urz¹dzenia 5 6 Naciœniêcie przycisku Menu, spowoduje wejœcie do g³ównego menu urz¹dzenia.

8 Budowa urz¹dzenia Lewa strona urz¹dzenia Prawa strona urz¹dzenia Stan na³adowania akumulatora 2. Antena GPS 3. G³oœnik 4. Regulacja g³oœnoœci 5. Przycisk Menu 6. Przycisk zasilania Power 7. Slot na karty SD i MMC Potrzebne, jeúli chce siê zastosowaæ dodatkow¹ mapê lub inne dane (muzyka, filmy itp.) 8. Gniazdo sùuchawek 9. Przycisk Reset Gdy system nie odpowiada i nie reaguje na przycisk ZASILANIE, naciúnij ten przycisk za pomocà wskaênika 10. Port Mini-USB Uýywany do transmisji danych z komputerem 11. Zlàcze do podùàczenia zewnætrznej anteny GPS 12 Regulacja gùoúnoúci 13. Przeùàcznik ON (w³¹czenie) / OFF (wy³¹czenie) 14. Gniazdo zasilania U ywanie karty pamiêci SD NIGDY nie wyjmuj karty SD ze slotu, gdy urzàdzenie jest wùàczone. Je eli musisz wyjàã kartæ SD wyùàcz najpierw urzàdzenie, a nastæpnie wyjmij kartæ ze slotu. Karta SD mo e zostaæ umieszczona w slocie tylko w jeden sposób, konektorami do przodu i œciêciem do do³u. W³ó kartê do slotu i maksymalnie dopchnij, aby poprawnie siê osadzi³a w slocie. Przed u yciem karty, ustaw j¹ w pozycjê UNLOCK.

9 Zasady u ytkowania 8 Ladowanie urz¹dzenia Aby naùadowaæ akumulator, wtyczkê kabla USB umieœæ w z³¹czu mini-usb urz¹dzenia. Akumulator bêdzie siê ³adowaæ niezale nie od tego, czy urz¹dzenie jest w³¹czone czy wy³¹czone. Dioda œwiec¹ca na czerwono oznacza, e trwa proces ³adowania akumulatora. Kiedy ³adowanie siê zakoñczy, dioda zaœwieci na niebiesko. Mo liwe jest równie ³adowania poprzez ³adowarkê samochodow¹. 1. Jeœli u ywasz urz¹dzenia w czasie jego ³adowania, proces ³adowania bêdzie trwa³ d³u ej. 2. Po zakoñczeniu ³adowania lub aby przerwaæ ³adowanie, od³¹cz kabel od urz¹dzenia. 3. Nie zgniataj akumulatora, nie wrzucaj go do ognia itd. grozi to po arem lub pora eniem pr¹dem. 4. Gdy u ytkujesz urz¹dzenie w samochodzie, zalecamy pod³¹czenie ³adowarki samochodowej do urz¹dzenia na sta³e (szczególnie podczas d³u szych podró y). 5. Je eli to mo liwe u³ó kabel zasilaj¹cy tak, aby nie utrudnia³ korzystania z innych urz¹dzeñ pojazdu. Instalacja uchwytu samochodowego Krok 1 Dociœnij gumê do czystej powierzchni szyby i przekrêæ dÿwigniê, aby przyssaæ uchwyt do szyby Krok 2 U yj pokrête³, aby dostosowaæ pozycjê urz¹dzenia do swoich potrzeb Uruchomienie urz¹dzenia GPS Pierwsze uruchomienie GPS powinno odbyæ siê na otwartym terenie bez du ych przeszkód w pobli u. Trzymaj urz¹dzenie stabilnie, a do uzyskania sygna³u z czterech satelit, nastêpnie zaprogramuj podró. W przypadku niektórych typów samochodów zaleca siê u ywanie dodatkowej, zewnêtrznej anteny GPS (np. niektóre samochody terenowe o pionowej szybie przedniej itp.). Zaleca siê wychwycenie sygna³u z satelity przed umieszczeniem urz¹dzenia w samochodzie. Pod³¹czenie urz¹dzenia GPS do komputera Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync (patrz str. 19) pod³¹cz urz¹dzenie GPS do komputera przy pomocy kabla mini-usb.

10 Obsùuga urz¹dzenia Wù¹czanie Przesuñ prze³¹cznik ZASILANIE do pozycji ON, a nastæpnie naciœnij przycisk POWER. Po chwili ukaýe siæ ekran powitalny urzàdzenia, 9 Ekran powitalny a nastæpnie system przejdzie do menu gùównego urzàdzenia. UWAGA! Po pod³¹czeniu urz¹dzenia do zasilania w³¹czy siê ono samoczynnie. Jeœli akumulator jest wyczerpany, urz¹dzenie nie w³¹czy siê (w takim przypadku pod³¹cz je do zasilania). W czasie, gdy urz¹dzenie dzia³a w trybie nawigacji, odtwarzania muzyki lub filmu mo esz wróciæ do menu g³ównego, dotykaj¹c przycisku MENU. Wy³¹czanie Naciœnij przycisk POWER, aby wy³¹czyæ urz¹dzenie. Ekran po egnalny Jeýeli wyùàczasz urzàdzenie na dùuýej przestaw przeùàcznik ZASILANIE w pozycjæ OFF.

11 Obsùuga urz¹dzenia 10 Menu gùówne urz¹dzenia 1. Navigation Nawigacja Urz¹dzenie po w³¹czeniu przejdzie do ekranu g³ównego menu. W menu g³ównym urz¹dzenia kliknij ikonkê trybu Nawigacja Szczegó³y u ytkowania oprogramowania GPS znajdziesz w odrêbnej instrukcji obs³ugi. 2. Music Muzyka Urz¹dzenie po w³¹czeniu przejdzie do ekranu g³ównego menu. W menu g³ównym urz¹dzenia kliknij ikonkê trybu odtwarzania muzyki. Po wybraniu trybu Muzyka pojawi¹ siê pliki do odtworzenia. Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Lista plików Poprzednia strona Nastêpna strona Lista plików Wybierz z listy plik muzyczny, który chcesz ods³uchaã i naciúnij jego ikonæ wskaênikiem. Po chwili przejdziesz do samego interfejsu odtwarzacza: Czas odtwarzania Pauza Tytu³ utworu Zamknij, naciœnij przycisk, aby powróciæ do widoku listy plików Powtarzanie REPEAT Odtwarzanie losowe RANDOM Lista plików Odtwarzanie/ Zatrzymanie Przejœcie do poprzedniego pliku Przejœcie do nastêpnego pliku

12 Obs³uga urz¹dzenia Naciœnij ikonê REPEAT, aby zapêtliæ odtwarzanie aktualnie otwartego pliku. Naciœnij ikonê RANDOM, aby rozpocz¹æ losowe odtwarzanie plików muzycznych. 11 Photo Zdjêcia W menu g³ównym urz¹dzenia kliknij ikonkê trybu Zdjêcia, aby wejœæ do trybu przegl¹dania zdjêæ. Pojawi siê lista obrazów zgromadzonych w pamiæci urzàdzenia. Naciœnij ikonê wybranego pliku, aby wejœæ do interfejsu przegl¹darki obrazów: Poprzedni plik Nastêpny plik Lista plików Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Powiêkszenie obrazu Zmniejszenie obrazu Obrót o 90 Wyœwietlanie w trybie pe³noekranowym E-Book Teksty W menu g³ównym urz¹dzenia kliknij ikonkê trybu Teksty, aby wejœæ do trybu przegl¹dania plików tekstowych. Pojawi siê lista dokumentów zgromadzonych w pamiæci urzàdzenia. Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Poprzednia strona Nastæpna strona Lista plików

13 Obs³uga urz¹dzenia 12 Naciœnij ikonê wybranego pliku, aby wejœæ do interfejsu przegl¹dadania dokumentów tekstowych: Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Poprzedni plik Nastêpny plik Lista plików Wybór strony Naciœnij ikonê "Wybór strony", aby wprowadziæ numer strony, do której chcesz przejœæ Numer wprowadzonej strony Usuwa ostatni¹ cyfrê Usuwa wszystkie cyfry Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Przyciski numeryczne Powrót do ekranu przêgladania tekstu Video Filmy W menu gùównym urzàdzenia kliknij ikonkæ trybu Filmy, aby wejúã do trybu odtwarzania plików wideo. Wyœwietlanie w trybie pe³noekranowym Lista plików Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Odtwarzanie/ Pauza Zatrzymanie Nastêpny plik Pojawi siæ lista dokumentów zgromadzonych w pamiæci urzàdzenia. Naciœnij przycisk zamknij, aby powróciæ do widoku listy plików Poprzednia strona Nastêpna strona Lista plików

14 Obs³uga urz¹dzenia Setup Ustawienia 13 W menu gùównym urz¹dzenia kliknij ikonkê trybu Setup, aby przejœæ do menu ustawieñ zaawansowanych: Naciœnij ikonê "Volume", aby ustawiæ g³oœnoœæ urz¹dzenia: Przycisk + zwiêksza g³oœnoœæ Przycisk zmniejsza g³oœnoœæ Naciœnij ikonê "Power", aby sprawdziæ poziom na³adowania akumulatora Naciœnij ikonê "Backlight" aby przejœæ do ustawieñ podœwietlenia urz¹dzenia: Za pomoc¹ przycisków "+" i " " ustawisz jasnoœæ podœwietlenia urz¹dzenia. Poni ej mo esz ustawiæ czas opóÿnienia wygaszacza ekranu, oszczêdzaj¹cego akumulator oraz przy zasilaniu z zewnêtrznego Ÿród³a zasilania.

15 Obs³uga urz¹dzenia 14 Naciœnij ikonê "Date & Time" w g³ównym menu urz¹dzenia, aby przejœæ do menu ustawieñ daty i czasu: Naciœnij ikonê "Language", aby przejœæ do menu wyboru jêzyka w jakim bêd¹ wyœwietlane komunikaty na ekranie urz¹dzenia. Naciœnij ikonê "System Information", aby uzyskaæ informacjê o urz¹dzeniu: Naciœnij ikonkê USB, aby wybraæ tryb po³¹czenia urz¹dzenia z komputerem Dostêpne opcje: MASS STOARGE i MS ACTIVESYNC Dziêki wbudowanemu sterownikowi USB Mass Storage urz¹dzenie rozpoznawane bêdzie przez komputer jako dodatkowy dysk (nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników). Opcja ta dzia³a w systemach Windows 2000/XP oraz Mac OS 9 i wy szych. Naciœnij przycisk Kalibracja, aby skalibrowaæ ekran dotykowy. Pojawi siê krzy yk na ekranie, naciœnij jego œrodek, aby rozpocz¹æ kalibracjê ekranu. Pod¹ aj za ruchem krzy yka, ka dorazowo dotykaj¹c jego œrodka. Kiedy pojawi siê ikonka OK, naciœnij j¹, aby zapisaæ ustawienia kalibracji. Jeœli proces kalibracji siê nie powiedzie, ca³a procedura bêdzie powtarzana a do skutku.

16 USB ACTIVE SYNC Instalacja oprogramowania USB ACTIVE SYNC 15 Do poùàczenia urzàdzenia Lark Freebird z komputerem potrzebny jest program Microsoft ActiveSync. Jest to ogólnie dostæpna aplikacja dystrybuowana przez firmæ Microsoft. Wiæcej informacji na temat oprogramowania oraz sam program ACTIVE SYNC znajdziesz na stronie: Po œci¹gnieciu programu kliknij dwukrotnie setup.msi, aby zainstalowaæ oprogramowanie. Kliknij Dalej > Kliknij Dalej >, aby kontynuowaã Kliknij Zmieñ, aby wybraã úcieýkæ instalacji Kliknij Zainstaluj Poczekaj na zakoñczenie instalacji Kliknij Zakoñcz i zrestartuj komputer

17 Pod³¹czenie urz¹dzenia GPS do komputera 16 Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync podù¹cz urz¹dzenie GPS do komputera przy pomocy kabla USB mini-a (nie do³¹czony do zestawu, dostêpny powszechnie w sprzeda y). Kliknij Dalej>, aby kontynuowaæ Kliknij Dalej>, aby wejœæ do interfejsu po³¹czenia: Po udanym po³¹czeniu pojawi siê ekran: Kliknij na pulpicie ikonkê "Mój komputer" Kliknij dwukrotnie, aby wywoùaã ekran: Teraz mo esz zarz¹dzaæ plikami (kopiowaæ, usuwaæ itd.)

18 Rozwi¹zywanie problemów Urz¹dzenie nie w³¹cza siê - problemy z zasilaniem Poziom na³adowania akumulatora jest zbyt niski, aby uruchomiæ urz¹dzenie. Pod³¹cz urz¹dzenie do Ÿród³a zasilania. 17 Czarny wyœwietlacz W³¹cz urz¹dzenie, na³aduj akumulator. Problem z systemem W normalnych warunkach, resetowanie systemu nie jest konieczne. Gdy system nie odpowiada i nie reaguje na przycisk zasilanie, naciœnij przycisk Reset za pomoc¹ wskaÿnika. Dziwne znaki na wyœwietlaczu SprawdŸ, jaki jêzyk menu wybrano. Zmieñ jêzyk na polski. Niew³aœciwe reagowanie na dotyk PrzeprowadŸ kalibracjê ekranu. Brak dÿwiêku Zwiêksz g³oœnoœæ. Brak dÿwiêku w s³uchawkach Zwiêksz g³oœnoœæ, sprawdÿ pod³¹czenie s³uchawek. SprawdŸ, czy pliki audio nie s¹ uszkodzone (wgraj inne pliki). SprawdŸ pod³¹czenie s³uchawek. Nie udaje siê zgranie plików do pamiêci urz¹dzenia SprawdŸ, czy kabel USB jest prawid³owo podpiêty. SprawdŸ poprawnoœæ instalacji sterownika. SprawdŸ, czy pamiêæ urz¹dzenia nie jest pe³na. Nie udaje siê zgranie plików na kartê pamiêci Przed u yciem karty, ustaw zabezpiecznie w pozycji UNLOCK. SprawdŸ, czy pamiêæ urz¹dzenie nie jest pe³na. Nie da siê ustanowiæ po³¹czenia z komputerem Kabel USB wspó³pracuje tylko z oprogramowaniem Microsoft Active Sync. Zestaw GPS nie odnajduje ulicy w miejscowoœci XXX Przypominamy, i mapa znajduj¹ca siê w urz¹dzeniu nie gwarantuje pe³nego pokrycia Polski. Aktualne pokrycie dróg i miejscowoœci mo na sprawdziæ na stronie producenta mapy. Po pod³¹czeniu sytemu nawigacji do komputera system wykrywa je, jako nieznane urz¹dzenie. Od³¹cz urz¹dzenie od komputera, zainstaluj sterowniki i ponownie pod³¹cz urz¹dzenie.

19 Rozwi¹zywanie problemów 18 Po w³¹czeniu urz¹dzenia i naciœniêciu przycisku Nawigacja program nawigacyjny nie uruchamia siê lub wyœwietla informacja o koniecznoœci aktywacji produktu (patrz obrazek). Informujemy, i oprogramowanie nawigacyjne MapaMap 5.0 znajduje siê w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia (pamiêci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamiêci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mog¹ spowodowaæ nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratê praw licencyjnych. Informujemy, i zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie odpowiada w aden sposób za utracone dane z winy u ytkownika (w tym pliki licencyjne znajduj¹ce siê w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia). W przypadku utracenia plików licencyjnych (usuniêcia plików z pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia) u ytkownik mo e uzyskaæ pomoc jedynie w przypadku wczeœniejszego zarejestrowania oprogramowania na stronie producenta Instrukcje wykonania rejestracji produktu znajd¹ pañstwo w pude³ku z zestawem, a tak e na: oraz Je eli oprogramowanie zosta³o zarejestrowane na stronie proszê przejœæ do zak³adki logowanie, zalogowaæ siê, przejœæ do zak³adki moje produkty

20 Rozwi¹zywanie problemów i z pól zaznaczonych na obrazku 19 Odczytaæ odpowiednie dane i wpisaæ je do urz¹dzenia (nr seryjny oraz klucz odblokowuj¹cy). W przypadku wykasowania plików licencyjnych przed rejestracj¹ oprogramowania przez stronê internetow¹, niezbêdne jest wykupienie nowej licencji na u ytkowanie oprogramowania MapaMap. Informacje o kosztach oraz sposobie wykupienia nowego pliku licencji uzyskaj¹ Pañstwo pod numerem telefonu: (22) Prosimy o nieingerowanie w pamiêæ wewnêtrzn¹ urz¹dzenia. W celu dogrania plików multimedialnych (takich jak np. WMA, WMV, JPG i inne) prosimy o korzystanie z zewnêtrznej pamiêci (karty SD). Ka da ingerencja w pamiêæ wewnêtrzn¹, próba zainstalowania innej aplikacji itp. dzia³ania u ytkownik wykonuje na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i musi liczyæ siê z ryzykiem utraty oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie. Po w³¹czeniu urz¹dzenia pojawia siê ekran: Jest to ekran kalibracji ekranu. Naciœnij na œrodek krzy yka, aby rozpocz¹æ kalibracjê ekranu. Pod¹ aj za ruchem krzy yka, ka dorazowo dotykaj¹c jego œrodka. Po skoñczonej kalibracji pojawi siê przycisk napis OK. Dotknij ekranu, aby zapisaæ ustawienia kalibracji. Po w³¹czeniu urz¹dzenia i naciœniêciu przycisku nawigacja uruchamia siê inne oprogramowanie ni MapaMap 5.0 SprawdŸ czy w ustawieniach nawigacji (Ustawienia Wybierz nawig.) nie zosta³a zmieniona œcie ka dostêpu. Prawid³owa œcie ka dostêpu powinna wygl¹daæ w taki sposób: NANDFlash\MobileNavigator\mobilenavigator.exe

21 Parametry techniczne 20 Wbudowany, 20 kana³owy odbiornik GPS SiRF Star III Procesor Centrality Atlas III Czêstotliwoœæ 400 MHz Pamiêæ operacyjna ROM 64MB Wbudowana pamiêæ flash 1GB System operacyjny WINCE 5.0 Core Po³¹czenie USB Active Sync Rozszerzenie pamiêci kart¹ SD Ekran kolorowy, dotykowy LCD 3,5" Rozdzielczoœæ ekranu 320x240 pikseli, kolorów Formaty obs³ugiwanych plików: WMA/WMV/BMP/JPG/GIF/PNG/TXT Wbudowany g³oœnik o mocy 1,5W Mo liwoœæ u ycia blokady ekranu i przycisków Zasilanie: - z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego lub ³adowarki samochodowej Z³¹cze komunikacyjne USB Gniazdo karty pamiêci SD/MMC Gniazdo s³uchawkowe 3,5mm Pobór mocy < 20mW Szerokoœæ: 91 mm Wysokoœæ: 76 mm Gruboœæ: 21 mm Waga: 150 g UWAGA! Wyglàd grafiki/ animacji w urzàdzeniu zaleýy od wersji oprogramowania i moýe róýniã siê od przedstawionego w instrukcji! Aktualne FAQ i wa ne wskazówki znajdziesz na Jeœli nie znalaz³eœ rozwi¹zania problemu w dziale FAQ, zadzwoñ do serwisu: (22) , wyœlij lub faks (22)

22 Lark Polska Sp. z o.o. Kopiowanie caùoúci lub czæúci instrukcji jest zabronione bez wczeúniejszej pisemnej zgody wùaúciciela praw autorskich Przekreúlony symbol pojemnika na úmieci oznacza, ýe na terenie Unii Europejskiej po zakoñczeniu uýytkowania produktu naleýy siæ go pozbyã w osobnym, specjalnie od tego przeznaczonym punkcie. Nie naleýy wyrzucaã tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Lark Polska Sp. z o.o. tel.: fax

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD

MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD MES-211 IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE Przed uruchomieniem lub ustawianiem tego produktu Proszê przeczytaæ ten podrêcznik u ytkownika

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL OC 500 Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu Charakterystyka 32 bitowy procesor Texas Instruments 300 MHz Czytelny wyœwietlacz, komunikaty g³osowe Praca w trybie online, obs³uga poprzez internet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 70.2S Instrukcja obsługi www.lark.com.pl Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...............3 Cechy urządzenia...............6 Co jest w pudełku...............7 Wymagania sprzętowe...............7

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo