(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach 1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych na następujących zasadach : a) Cena brutto: zł (słownie.. zł) Cena netto:... zł (słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł (słownie zł) b) Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności - zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy). 3. Oświadczamy, ze uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oświadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 5. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie, zgodnie z warunkami ustalonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie prawo zamówień publicznych. 6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 7. Oświadczamy, że spełniamy wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. 8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: a) wykonanie.. b) wykonanie... Miejscowość i data Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

2 U M O W A nr. Zawarta w Wojkowicach w dniu... pomiędzy: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o Wojkowice, ul. Długosza 27 reprezentowaną przez : Krystynę Wiśniewską - Prezes Zarządu Dyrektora Spółki Iwonę Czarnuch Prokurenta Główną Księgową Nr NIP: Nr REGON: Nr konta bankowego: ING Bank Śląski O/Będzin nr Nr wpisu przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego KRS zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a: w imieniu której działa:. Nr NIP Nr REGON. Konto bankowe: Nr wpisu przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego/ Nr wpisu przedsiębiorstwa do rejestru działalności gospodarczej KRS zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr z dnia..została zawarta umowa o poniższej treści: 1 Przedmiot umowy 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach 2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja rekultywacji oraz przedmiar robót. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Decyzją Nr 2825/OS/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 grudnia udzielająca zgody na zamknięcie składowiska odpadów, Decyzją nr 2824/OS/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 grudnia 2014r. na przetwarzanie oraz na warunkach ustalonych SIWZ, przedmiarem robót i niniejszą umową. 2 Obowiązki stron 1. Obowiązki zamawiającego Dostarczenie dokumentacji rekultywacji w terminie do 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w 4 niniejszej umowy Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku rekultywacji prowadzonym przez wykonawcę. 2. Obowiązki wykonawcy Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, przedmiarem robót oraz Decyzją na zamknięcie składowiska Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy Współpraca ze służbami zamawiającego Koordynacja prac realizowanych przez ewentualnych podwykonawców Prowadzenie Dziennika rekultywacji i udostępnianie go zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 1

3 2.7. Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez zamawiającego Zgłaszanie robót do odbioru Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż Zapewnienie kadry i nadzoru zgodnie z wymaganymi uprawnieniami Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych Utrzymanie porządku na placu budowy w trakcie realizacji prac Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 3 Terminy wykonania 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do r. 2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku rekultywacji i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 4 Odbiory 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 2 dni robocze. 3. Roboty, dla których strony ustalą odbiory częściowe, wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika rekultywacji, zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty i atesty dotyczące odbieranego elementu robót. 4. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 3 dni, licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. 5. W czynnościach odbioru końcowego powinni również uczestniczyć przedstawiciele wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik rekultywacji, świadectwa jakości, certyfikaty oraz atesty. 7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 9.1. Nadające się do usunięcia to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad Nienadające się do usunięcia, to zamawiający może - o ile wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 5 Podwykonawcy 2

4 1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy z udziałem Podwykonawcy. Wykonawca we własnym zakresie powierza wydzielone części zamówienia podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 2. Wykonanie robót przez Podwykonawcę nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót wykonywanych przez Podwykonawcę. 3. Wykonawca przed wykonywaniem robót z udziałem Podwykonawcy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę i Podwykonawcę. 4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 5. Umowa z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię umowy zawartej z Podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 7. Każdorazowa zmiana umowy zawartej z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 8. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art Kodeksu Cywilnego. 9. W przypadku rozliczenia robót, które zostały w całości lub części wykonane z udziałem Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed rozliczeniem końcowym Zamawiającemu: 9.1. kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przez Podwykonawcę, 9.2. kserokopię dowodu zapłaty. 10. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności należności Wykonawcy, do czasu otrzymania tych dokumentów. 11. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego Paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleń niniejszego Paragrafu, aż do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy włącznie. W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum rozliczenia między konsorcjantami będą tak samo egzekwowane przez Zamawiającego jak rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami. 6 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 32 kodeksu cywilnego, w wysokości brutto:.. zł. (słownie: ) w tym: - podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę.. zł (słownie: ) wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi zł (słownie:.) 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączniku do SIWZ i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust Warunki płatności 1. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonanych robót podpisanego bez zastrzeżeń przez zamawiającego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w przypadku, jeżeli wykonawca nie przedstawi rachunku potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część był realizowany przez Podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia kserokopii faktury (rachunku), 3

5 wystawionego przez Podwykonawcę oraz kserokopii dowodu zapłaty tej faktury (rachunku) na co najmniej 14 dni przed terminem płatności faktury wskazanym w ust. 1 niniejszego. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony do czasu doręczenia dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim. 8 Gwarancja i rękojmia 1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji. 2. Wykonawca udziela zamawiającemu 12- miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy. b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości zadania. c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przestawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 10 Zmiana umowy Kryteria zmiany umowy 1. Termin realizacji ulega przedłużeniu w następujących sytuacjach: a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. c) zawieszenia robót przez zamawiającego, d) zmiany w dokumentacji rekultywacji o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany. 2. Inne zmiany: a) możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, b) dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii, c) umowa ulega zmianie w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych lub rezygnacji z części robót jeśli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 3. Warunki dokonywania zamian : a) inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, b) uzasadnienie zmiany prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, c) forma zmiany aneks do umowy forma pisemna pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 4

6 11 Odstąpienie od umowy Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 1.2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie przez zamawiającego, 1.3. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż dwa tygodnie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót pomimo pisemnego wezwania. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 4.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 4.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 4.4. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego wniesione lub dostarczone. 12 Ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych: 1) w okresie realizacji przedmiotu umowy, 2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 13 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 2.1. Zamawiający: Inspektor nadzoru 2.2. Wykonawca:.. Kierownik budowy 3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby zamawiającego. 4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 5

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo