KROK PO KROKU CZYLI JAK ZAKŁOŻYĆ FIRMĘ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KROK PO KROKU CZYLI JAK ZAKŁOŻYĆ FIRMĘ?"

Transkrypt

1 KROK PO KROKU CZYLI JAK ZAKŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 - REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest miejscowośd, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji powinno zawierad: oznaczenie przedsiębiorcy oraz numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł. Niektóre samorządy z takiej opłaty rezygnują. Termin załatwienia sprawy 14 dni. KROK 2 - UZYSKANIE NUMERU REGON Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania się w urzędzie statystycznym i uzyskania tam numeru REGON. 2. Złożenie wniosku musi nastąpid w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Wpis do rejestru jest bezpłatny. 4. Wniosek można wypełnid w urzędzie gminy. 5. Wniosek o REGON można wysład pocztą, ale ze względu na czas najlepiej jest złożyd osobiście. 6. Urząd ma na wdanie zaświadczenia 7 dni od momentu złożenia wniosku. Większośd urzędów wydaje je od razu. Druk wniosku O WPISIE DO REJESTRU KRAJOWEGO URZĘDU PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ LUB O ZMIANĘ CECH OBJĘTYCH WPISEM RG-1 można pobrad ze strony internetowej zakładka rejestry Po wypełnieniu przygotuj również kserokopię tego druku. KROK 3 - ZGŁOSZENIE W URZĘDZIE SKARBOWYM Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłosid ten fakt w urzędzie skarbowym. W tym celu osoby fizyczne muszą złożyd formularz NIP 1. Złożenie formularza jest nieodpłatne. Zastanów się nad sposobem opodatkowania twojej firmy. Przedsiębiorca indywidualny może wybrad jedną z trzech form opodatkowania: 1. Kartę podatkowa Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania, która w praktyce przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych. Dla jej zastosowania konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków, takich jak np. złożenie wniosku PIT i kwot określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o zpd), zwanej dalej tabelą. Wysokośd miesięcznych stawek karty podatkowej jest bardzo zróżnicowana i zależy głównie od wielkości miejscowości, w której usługi są wykonywane, wielkości zatrudnienia oraz rodzaju usług. Na wysokośd karty mają wpływ różnorodne inne czynniki wymienione w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, np. wiek podatnika - przy ukooczeniu 60. roku życia stawka może byd obniżona o 20 proc. w stosunku do wartości podanej w ustawie. Urząd skarbowy ustala decyzją wysokośd karty, co zwalnia podatnika z obowiązku obliczenia podatku. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W takim przypadku podatnik jest obowiązany płacid:

2 1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone dla tej formy opodatkowania, albo 2. podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Dla zastosowania karty nie ma znaczenia wysokośd przychodów osiągniętych w roku poprzednim, ważniejszy jest np. limit zatrudnienia, którego przekroczenie powoduje wyłączenie z karty. Również w tym roku Minister Finansów w Monitorze Polskim Nr 72 (poz. 912) obwieścił stawki karty podatkowej na 2010 rok. Stawki wzrosły o ponad 3% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2009 roku. 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2010 r. mogą płacid przedsiębiorcy, którzy z działalności gospodarczej osiągnęli w 2009 r. przychody nie przekraczające kwoty zł. W przypadku spółek osobowych pod uwagę bierze się sumę przychodów wszystkich wspólników. Limit nie jest jednak jedynym warunkiem do zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu. Między innymi w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawarty jest wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania w formie ryczałtu. Dla wyboru tej formy opodatkowania w 2010 r. niezbędne jest złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze ryczałt, chyba że podatnik był już opodatkowany ryczałtem za 2008 r. Wtedy nie składa tego oświadczenia, ponieważ wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozciąga się automatycznie na kolejne lata. Aby w danym roku zrezygnowad z tej formy opodatkowania, należy złożyd oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu, chodby pośrednio poprzez wybór innej formy opodatkowania do 20 stycznia. Od 1 stycznia 2009 r. przestała natomiast obowiązywad regulacja, na mocy której podatnicy mogli utracid prawo do opodatkowania w formie ryczałtu w trakcie roku, jeżeli ich przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki przekroczyły stosowne limity. 3. Opodatkowanie dochodu Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotem opodatkowania w działalności gospodarczej jest dochód, a zatem różnica pomiędzy uzyskanym z działalności przychodem a kosztami jego uzyskania. Efektem powyższego jest koniecznośd prowadzenia bardziej skomplikowanych niż przy metodach ryczałtowych form rozliczeo księgowych, którymi są podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwie formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej: 1) zasady ogólne, czyli opodatkowanie według progresji zawartej w skali podatkowej, 2) podatek liniowy, tj. opodatkowanie dochodu przy zastosowaniu jednolitej - liniowej stawki w wysokości 19 proc. dochodu. Nowa skala podatkowa w 2010 r. Skala ta przewiduje tylko dwie stawki podatkowe - 18 i 32 proc., przy czym wyższa 32-proc. stawka podatku ma zastosowanie do dochodów o wartośd powyżej zł. Opodatkowanie według tej skali staje się atrakcyjne również dla tych podatników, opodatkowanych dotychczas podatkiem liniowym, którzy przewidują, że ich dochody w 2009 r. opodatkowane według skali nie przekroczą kwoty zł.

3 Podatnicy, którzy w 2009 r. opodatkowani byli podatkiem liniowym, a w 2010 r. chcą skorzystad z opodatkowania według skali podatkowej muszą zrezygnowad z opodatkowania podatkiem liniowym przez złożenie stosownego oświadczenia do urzędu skarbowego. Dokonując wyboru pomiędzy opodatkowaniem wg skali podatkowej, a podatkiem liniowym trzeba brad pod uwagę wszystkie osiągane dochody opodatkowane według skali, a nie tylko dochód z działalności gospodarczej, jak to było w przykładzie. Przykładowo, gdyby w 2009 r. obok zakładanych dochodów z działalności gospodarczej w kwocie zł, podatnik osiągnął również dochody z tytułu umowy o pracę w wysokości zł, to korzystniejszym okazałoby się kontynuowanie opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W przeciwnym przypadku nadwyżka dochodów ponad kwotę zł podlegałaby opodatkowaniu wg stawki 32 proc. Ulgi Przy wyborze formy opodatkowania pod uwagę należy brad również katalog ulg, które przysługują przy danym sposobie opodatkowania. Są one szczególnym atutem opodatkowania na zasadach ogólnych w stosunku do podatku liniowego. Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych może skorzystad potencjalnie z całego katalogu odliczeo. Od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych w 2009 r. podlegają odliczeniu: straty z lat ubiegłych, składki ZUS, zwrot kwot nienależnych, wydatki na cele rehabilitacyjne, darowizny, ulga z tytułu Internetu, ulga z tytułu nowych technologii, ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (w ramach kontynuacji), odsetki od kredytów mieszkaniowych (w ramach kontynuacji). Od podatku płaconego na zasadach ogólnych przedsiębiorca może odliczyd: zapłaconą z własnych środków składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę uczniowską (w ramach kontynuacji), ulgę związaną z wychowaniem dzieci, podatek zapłacony za granicą, Argumentami zawsze przemawiającymi za wyborem opodatkowania wg skali podatkowej są możliwości preferencyjnego rozliczenia podatku na imię obojga małżonków albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci. W celu wybrania optymalnego opodatkowania twojej firmy skontaktuj się z doradcą finansowym, porozmawiaj z ludźmi z branży. KROK 4 - ZGŁOSZENIE W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEO SPOŁECZNYCH Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłosid obowiązek do ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych. Do zgłoszenia w ZUS potrzebne są kopie decyzji o nadaniu NIP i numeru REGON. Każdy przedsiębiorca obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnym, rentowym, wypadkowym, również obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne oraz opłata składek na Fundusz Pracy. Natomiast dobrowolnie można opłacad składki na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku prowadzenia kilku rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenia społeczne płacone są od jednego wybranego rodzaju działalności, natomiast składkę zdrowotną uiszczad należy z każdego tytułu. Więcej informacji na stronie Internetowej Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalnośd gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących: Podstawę obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w 2010 roku stanowi kwota: 1 887,60 złotych.

4 * Podane składki ubezpieczeo wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. Przedsiębiorcy prowadzący działalnośd gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym. * Podane składki ubezpieczeo wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalnośd gospodarczą krócej niż 24 miesiące: Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalnośd obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej. W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2010 płacy minimalnej, rosną też składki ZUS, które zapłacid muszą właściciele nowych firm. Przez pierwsze 24 miesiące działalności mogą one płacid składki ZUS naliczane od obniżonego wymiaru. Podstawa wymiaru w 2010 roku roku to 395,10 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2010 r.)

5 Przedsiębiorcy prowadzący działalnośd gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym. Ulga dla nowych firm przysługuje przedsiębiorcom, którzy: 1. Rozpoczęli działalnośd po 23 sierpnia 2005 roku, kiedy weszła w życie ustawa o systemie ubezpieczeo społecznych, obniżająca podstawę dla nowych firm. 2. Nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, 3. Nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej KROK 5 - WYKONANIE PIECZĄTKI Do załatwiania formalności w urzędach, założenia rachunku bankowego, a także do wystawiania rachunków i faktur potrzebna jest pieczątka przedsiębiorstwa, na której musi znajdowad się: pełna nazwa przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko; adres pod którym prowadzona jest (lub będzie) działalnośd gospodarcza; numer identyfikacji REGON; dodatkowo można umieścid numer NIP raz numer telefonu kontaktowego. KROK 6 - ZAŁOŻENIE RACHUNKU BANKOWEGO Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia rachunku bankowego. Nie można używad na potrzeby firmy osobistego rachunku rozliczeniowego. Bez względu na kwotę wszystkie rozliczenia muszą byd bezgotówkowe i dokonywane za pośrednictwem firmowego rachunku. Limity nie mają znaczenia również

6 w przypadku wypłat pracownikom. Można ich dokonywad bezgotówkowe, albo wypłacad wynagrodzenie gotówką. Przedsiębiorca może wybrad dowolny bank, posiadad kilka rachunków, a także swobodnie dysponowad zgromadzonymi środkami. Z ustawy wynika jednak obowiązek poinformowania właściwego urzędu skarbowego o każdym posiadanym przez przedsiębiorcę rachunku bankowymi oraz numerze. W przypadku małych przedsiębiorstw ważny jest koszt prowadzenia konta. Opłata jest zróżnicowana i waha się od 35 zł do 100 zł miesięcznie. Należy także wziąd pod uwagę wysokośd za przelewy, prowizje od wpłat gotówkowych, możliwości korzystania z czeków, kart, obsługi telefonicznej konta czy odległośd banku. W banku wypełnia się dokumenty związane z założeniem konta: wniosek o założeni konta, karty ze wzorem podpisu, wniosek o wyrobienie karty lub i czeków Z reguły założenie konta trwa kilka dni. KROK 7 SZYLD Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa działalności gospodarczej główny zakład, oddział oraz inne stałe miejsce wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, powinny byd oznakowane na zewnątrz. Oznaczenie to, czyli szyld, powinno zawierad: oznaczenie przedsiębiorcy, czyli w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę, pod którą wykonywana jest działalnośd gospodarcza, zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny. Jednocześnie należy pamiętad, że umieszczenie szyldu, tablicy informacyjnej lub reklamowej na terenie posesji lub nieruchomości, która nie jest wyłączną własnością przedsiębiorcy (np. budynek komunalny lub klatka schodowa w budynku spółdzielczym) wymaga zgody zarządcy nieruchomości. Wiąże się to zwykle z koniecznością wnoszenia stosownych opłat. INNE: Państwowa Inspekcja Pracy Jeżeli twoja firma będzie zatrudniała pracowników należy pamiętad, aby w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności powiadomid o tym Paostwowy Inspektorat Pracy. Sanepid W przypadku gdy planowana działalnośd to gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru firmy musi dokonad Sanepid. W tym celu należy złożyd wniosek zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym oraz architektoniczne plany pomieszczenia i jego dane (powierzchnia, wysokośd, liczba okien, dostęp do wody itd.). Na rozpatrzenie wniosku Inspektor ma 14 dni. Opłata za odbiór uzależniona jest od czasu trwania oględzin obiektu. Zakład energetyczny Jeśli prowadzona działalnośd wymagad będzie dłużej ilości energii elektrycznej należy zwrócid sie do właściwego zakładu energetycznego w celu uzyskania przydziału mocy. Państwowa Straż Pożarna Obiekt w którym prowadzona jest działalnośd gospodarcza powinien byd właściwie zabezpieczony przed pożarem. Nadzór nad tym obszarem sprawują właściwie terytorialne jednostki Straży Pożarnej, do których należy uzgodnienie z przedsiębiorcą założeo

7 techniczno-ekonomicznych działalności gospodarczej, pod względem przeciwpożarowej.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Pod redakcją Marcina Milewskiego Od pucybuta do milionera takie historie w ostatnich dziesięcioleciach zdarzały się w Polsce rzadko. Era internetu i nowych technologii dostarczyła

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo