RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta"

Transkrypt

1 010 rodki trwa e rodki trwa e Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej Obiekty inzynierii l dowej Obiekty inzynierii l dowej i wodnej Kot y i maszyny energetyczne Kot y i maszyny energetyczne Maszyny i urz dzenia Maszyny, urz dzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny Specjalistyczne maszyny, urz dzenia i aparaty Urz dzenia techniczne Urz dzenia techniczne rodki transportu rodki transportu Inne rodki trwa e Inne rodki trwa e 020 Warto ci niemat. i prawne Warto ci niematerialne i prawne Koszty zako czonych prac rozwo Koszty zako czonych prac rozwojowych Inne warto ci niematerialne Inne warto ci niematerialne i prawne 030 Inwestycje w nieruch. inwestycje w nieruchomo ci 031 Inwestycje w WNiP inwestycje w warto ci niematerialne i prawne 032 Inwestycje udzia y/akcje inwestycje w udzia y i akcje Jednostek powi zanych Inwestycje w jednostkach powi zanych Pozosta ych jednostek inwestycje w pozosta ych jednostkach 070 Umorzenie rodków trw. Umorzenie rodków trwa ych Grunty i prawa u ytkowania Umorzenie - Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów Budynki i lokale Umorzenie - Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej Obiekty inzynierii l dowej Umorzenie - Obiekty inzynierii l dowej i wodnej Kot y i maszyny energetyczne Umorzenie - Kot y i maszyny energetyczne Maszyny i urz dzenia Umorzenie - Maszyny, urz dzenia i aparaty Specjalistyczne maszyny Umorzenie - Specjalistyczne maszyny, urz dzenia i aparaty Urz dzenia techniczne Umorzenie - Urz dzenia techniczne rodki transportu Umorzenie - rodki transportu Inne rodki trwa e Umorzenie - Inne rodki trwa e 075 Umorzenie WNiP Umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych Koszty zako czonych prac rozwo Umorzenie - Koszty zako czonych prac rozwojowych Inne warto ci niematerialne Inne warto ci niematerialne i prawnych 080 r.tr. w budowie rodki trwa e w budowie Modernizacja -budynki Modernizacja-budynki Maszyny i urz dzenia Maszyny i urz dzenia rodki z MNiSW rodki z MNiSW rodki tr. w likwidacji rodki trwa e w likwidacji 092 rodki tr. dzier awione rodki trwa e dzier awione 093 rodki trwa e obce rodki trwa e obce 100 Kasa Kasa krajowych rodków pieni nych 101 Kasa walutowa Kasa walutowa 102 Kasa walutowa-pozosta e Kasa walutowa-pozosta e 130 Bie cy rach. bankowy Bie cy rachunek bankowy 131 Rachunki bankowe lokat Rachunki bankowe lokat 132 Rachunki BPH-waluty Rachunki BPH-waluty Rachunek EURO Rachunek EURO 133 Rachunki bankowe funduszy UE Rachunki bankowe rodków funduszy -granty dla beneficjentów POIi POIG FBN 134 Rachunki bankowe pomocy techni Rachunki bankowe rodków funduszy -granty dla beneficjentów POIi POIG FBN 149 rodki pieni ne w drodze rodki pieni ne w drodze 200 Rozrach. - bie ce Rozrachunki bie ce, nieterminowe - kontrola zerowego salda 201 Rozrach. - odbiorcy kraj. Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytu u dostaw i us ug 202 Rozrach. - dostawcy kraj. Rozrachunki krajowe z dostawcami z tytu u dostaw i us ug 203 Rozrach. - odbiorcy zagr. Rozrachunki zagranicz. z odbiorcami z tytu u dostaw i us ug 204 Rozrach. - dostawcy zagr. Rozrachunki zagranicz. z dostawcami z tytu u dostaw i us ug 205 Rozrachunki z beneficjentamiue Rachunki bankowe rodków funduszy -granty dla beneficjentów POIi POIG FBN 206 Aktualizacja nale Aktualizacja nale no ci 208 Zaliczki dla kontahenta Zaliczki dla kontahenta 209 Zaliczki od odbiorców Zaliczki od odbiorców Strona 1 pierwsza

2 220 Rozrachunki z bud etami Rozrachunki publicznoprawne ZUS ZUS US US PFRON PFRON rozrachunki z Zus rozrachunki z Zus Wieczyste u ytkowanie gruntu Wieczyste u ytkowanie gruntu 221 Rozrachunki VAT Rozrachunki z tytu u VAT Rozlicz.nale.VAT Rozliczenie nale nego VAT Rozlicz.nalicz.VAT Rozliczenie naliczonego VAT Korekty nale.vat Korekty naliczonego VAT Korekty nalicz.vat Korekty naliczonego VAT 230 Rozrach.- wynagrodz Rozrachunki z tytu u wyp at wynagrodze Um. o prac Wynagrodznia z tytu u umów o prac i zasilkow chorobowych Um. cywilno prawne Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych 231 Niepodj te wynagrodz. Niepodjete wynagrodzenia 234 Inne rozrach.z prac. Inne rozrachunki z pracownikami Zaliczki Zaliczki Po yczki Po yczki krótkoterminowe Rozr.z tyt.podr.s bowych Rozr.z tyt.podr.s bowych 235 Karty p atnicze Karty p atnicze 242 Niedobory, szkody Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwy ek Niedobory Niedobory Nadwy ki Nadwy ki 244 Konto techniczne Konto techniczne 245 Nal. doch. na drodze s d. Nale no ci dochodzone na drodze s dowej 248 Rozrachunki z MNiSW Rachunki bankowe rodków funduszy -granty dla beneficjentów POIi POIG FBN 249 rozrach. rozrachunki i rozliczenia PZU PZU Pracownicy-komornik Pracownicy-komornik Kaucje, wadia Kaucje,wadia Odsetki bankowe Odsetki bankowe Prowizje bankowe Prowizje bankowe - koszty bankowe 301 Rozlicz. zakupu mater. Rozliczenie zakupu materia ów 302 Rozliczenie zakupu us ug Rozliczenie zakupu us ug 310 Materia y w magazynie Materia y w magazynie 311 Magazyn- pozosta e materia y Magazyn- pozosta e materia y 320 Opakowania zwrotne Opakowania zwrotne 330 Towary Towary 400 Amortyzacja rodków trwa ych rodki trwa e Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej Obiekty inzynierii l dowej Obiekty inzynierii l dowej i wodnej Kot y i maszyny energetyczne Kot y i maszyny energetyczne Maszyny i urz dzenia Maszyny, urz dzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny Specjalistyczne maszyny, urz dzenia i aparaty Urz dzenia techniczne Urz dzenia techniczne rodki transportu rodki transportu Inne rodki trwa e Inne rodki trwa e 401 Amortyzacja WNIP Amortyzacja WNIP Koszty zako czonych prac rozwo Koszty zako czonych prac rozwojowych Inne warto ci niematerialne Inne warto ci niematerialne i prawne 402 Zu ycie materia ów i energii Zu ycie materia ów i energii Wyposa enie Wyposa enie Zu ycie energii Zu ycie energii Centralne ogrzewanie Centralne ogrzewanie Artyku y biurowe i papier Artyku y biurowe i papier Literatura fachowa i prasa Literatura fachowa i prasa rodki czysto ci rodki czysto ci Paliwa Paliwa Artyku y spo ywcze Artyku y spo ywcze Materia y eksploatacyjne sam. Materia y eksploatacyjne - samochodów s bowe Us ugi obce Us ugi obce Transportowe i magazynowe Transportowe i magazynowe T umaczenia umaczenia Op aty bankowe Op aty bankowe Ochrona mienia Ochrona mienia Wywóz nieczysto ci Wywóz nieczysto ci Utrzymanie czysto ci Utrzymanie czysto ci Drukarskie i introligatorskie Drukarskie i introligatorskie Wykonanie ekspertyz Wykonanie ekspertyz Dostarczania wody Dostarczania wody i odprowadzania cieków Us ugi pocztowe i kurierskie Us ugi pocztowe i kurierskie Strona 2

3 Remontowe i konserwacyjne Remontowe i konserwacyjne Telekomunikacyjne Telekomunikacyjne Najmu i dzier awy Najmu i dzier awy Obs uga prawna Obs uga prawna Leasing operacyjny Leasing operacyjny Informatyczne Informatyczne Audytorskie Audytorskie Us ugi do samochodów s. Us ugi do samochodów s bowych Podatki i op aty Podatki i op aty Wieczyste u ytkowanie Wieczyste u ytkowanie PFRON PFRON Podatek od nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci podatki i op aty podatki i op aty 405 Wynagrodzenia Zu ycie materia ów i energii Umowy o prac Umowy o prac Umowy cywilnoprawne - pracow Umowy cywilnoprawne - pracownicy Umowy cywilnoprawne zewn trz Umowy cywilnoprawne zewn trzni Odprawy rekompensaty itp Umowy o prac 406 Ubezpieczenia spo eczne i inne Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia pracownicze Sk adki na ub. emerytalne Sk adki na ub. emerytalne Sk adki na ub. rentowe Sk adki na ub. rentowe Sk adki na ub. wypadkowe Sk adki na ub. wypadkowe Fundusz Pracy Fundusz Pracy ZF S Zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Koszty BHP Koszty BHP ponoszonych na rzecz pracownikow Szkolenia pracowników Szkolenia pracowników Ubezpieczenia podró ne pracown Ubezpieczenia podró ne pracowników Us ugi medyczne prac. Us ugi medyczne prac koszty Wieczyste u ytkowa 407 Podró e s bowe Podró e s bowe Podró e s uzbowe krajowe Podró e s uzbowe krajowe Podró e s bowe zagraniczne Podró e s bowe zagraniczne Podró e s bowe - kontrole Podró e s bowe kontrole projektów 408 Reprezentacja Reprezentacja Hotele Hotele Targi Targi Spotkania i inne imprezy, konf Spotkania i inne imprezy, konferencje wydatki na reprezent wydatki na reprezentacj 409 Reklama Reklama Hotele Hotele Targi Targi Spotkania i inne imprezy, konf Spotkania i inne imprezy, konferencje wydatki na reklam wydatki na reklam 410 koszty Podró e s bowe Ubezpieczenia maj tkowe Ubezpieczenia maj tkowe Rozliczenie kosztów Rozliczenie kosztów 501 Bud et Kierownika dzia u kadr Bud et Kierownika dzia u kadr 502 Bud et utrzymania infrastruktu Bud et utrzymania infrastruktury 503 Bud et kosztów pozosta ych Bud et kosztów pozosta ych 504 Bud et kosztów PR Bud et kosztów PR 511 Bud et kosztów administracji i Bud et kosztów administracji i zarz dzania 512 Bud et sprzeda y powierzchni b Bud et sprzeda y powierzchni biurowej 513 Bud et pozosta ej sprzeda y Bud et pozosta ej sprzeda y 521 Bud et POIG Bud et POIG 522 Bud et POIi Bud et POIi 523 Bud et FBN Bud et FBN 531 Bud et Bazy Nauki Polskiej Bud et Bazy Nauki Polskiej 532 Bud et dz. Informatyki Bud et dz. Informatyki 533 Bud et Zespo u realizacji proj Bud et Zespo u realizacji proj 534 Bud et dz. badawczego Bud et dz. badawczego 641 Rozliczenia czynne koszty Rozliczenia mi dzyokresowe czynne kosztów D ugoterminowe Krótkoterminowe Krótkoterminowe Rozliczenia pozosta e Rozliczenia pozosta e 645 Rozliczenia bierne koszty Rozliczenia mi dzyokresowe bierne kosztów D ugoterminowe Krótkoterminowe Krótkoterminowe Strona 3

4 701 Przychody z dzia alno ci Przychody z dzia alno ci Kontrakty UE Kontrakty UE Dzia alno nauk. i badawcza Przychody z dzia alno ci wsp. nauk i badania (dotacje) przychody przychody 702 Przychody ze rodków struktura Przychody z tytu u otrzymanych rodków strukturalnych Pomoc techniczna Pomoc techniczna Rezerwa celowa Rezerwa celowa 710 Koszt sprzeda y materia ów Koszt sprzeda y materia ów Koszt sprzeda y materia ów Koszt sprzeda y materia ów 730 Koszt sprzeda y tow. i us Koszt sprzeda y towarów i us ug Koszt sprzeda y towarów Koszt sprzeda y 731 Sprzeda towarów Sprzeda towarów Sprzeda towarów Kontrakty UE 732 Sprzeda materia ów Sprzeda materia ów Sprzeda materia ów Sprzeda materia ów 750 Przychody finansowe Przychody finansowe Odsetki Odsetki Odsetki na rach. Fund Strukt. Odsetki na rach. Fund Strukt Ró nice kursowe dodatnie Ró nice kursowe dodatnie 751 Koszty finansowe Koszty finansowe Odsetki podatkowe Odsetki podatkowe Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe Róznice kursowe ujemne Róznice kursowe ujemne Prowizje bankowe Prowizje bankowe Ró nice kursowe statystyczne Ró nice kursowe statystyczne Odsetki od kont funduszy struk 762 Wynik na sprzeda y rodków tr. Wynik na sprzeda y rodków tr. i WNIP Przychody ze sprzeda y Sprzed. sk ad. maj tku trwa ego Koszty sprzeda y Sprzed. sk ad. maj tku trwa ego 763 przychody operacyjne przychody operacyjne Amortyzacja inwestycji Amortyzacja inwestycji Amortyzacja gruntów Odzyski z likwidacji rod. tr Odzyski z likwidacji rod. tr. Odzyski z likwidacji rod. tr Odpisanie przedaw. i um. zob. Odpisanie przedawnionych i um. zobowi za Otrzymane odszkodowania i kary Otrzymane odszkodowania i kary koszty operacyjne koszty operacyjne Rezerwy Rezerwy Zwroty dotacji- projekty Zwroty dotacji- projekty Odpisy aktual. nale no ci Odpisy aktual. nale no ci Darowizny aktywów Darowizny aktywów Odpisy akt. wart. maj t. obrot Odpisy akt. wart. maj t. obrot Kary umowne Kary umowne Zyski nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne 772 Straty nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 801 Kapita (Fundusz) zak adowy Kapita zak adowy 805 Kapita (Fundusz)zapasowy Kapita zapasowy 806 Kapita rezerwowy Kapita rezerwowy 807 Kapita z akt. wyceny Kapita z aktualizacji wyceny 821 Rozlicz.wyn.finans. Rozliczenie wyniku finansowego lat ubieg ych bilansowe specjalne 822 Wynik fin.rozl.roku bie. Rozliczenie na poczet wyniku finansowego roku bie cego 833 Rezerwa na wiadczenie pracown Rezerwa na wiadczenie pracown 834 rezerwy rezerwy rezerwy 841 Rezerwa pod. dochod. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 844 Rozliczenia mi dzyokresowe prz Przychody finansowe Rozliczenie gruntów Rozliczenie gruntów Inne rozliczenia Inne rozliczenia Rozliczenia inwestycji Rozliczenia inwestycji Rozliczenie mi dz. przych. d u Rozliczenie mi dz. przych. d u Odsetki niestanowi ce przychod Odsetki niestanowi ce przychodów danego okresu 851 ZF S Zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 852 Inne fund.specjalne Inne fundusze specjalne 860 Wynik finansowy Wynik finansowy bilansowe specjalne 871 Podatek dochodowy Podatek dochodowy Podatek dochodowy Podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy Kwoty bie cego okresu Kwoty bie cego okresu Strona 4

5 931-2 Kwoty przysz ych okresów Kwoty bie cego okresu 932 Wnioski o p atno FBN Wnioski o p atno Wnioski o p atno 933 Kwoty do rozliczenia Kwoty do rozliczenia Kwoty bie cego okresu Kwoty do rozliczenia bie cego okresu Kwoty przysz ych okresów Kwoty do rozliczenia bie cego okresu 934 rodki wyp acone FBN rodki wyp acone rodki wyp acone 935 Zabezpieczenia do umów FBN Zabezpieczenia do umów Zabezpieczenia do umów Zabezpieczenia do windyk. Zabezpieczenia przekazane do windykacji 936 Windykacje FBN rodki wyp acone rodki wyp acone 937 Umowy bez zabezp. FBN Umowy bez zabezp. Zabezpieczenia do umów 938 Koszty i odsetki windykacji Koszty i odsetki windykacji FBN Koszty windykacji i realizacji Koszty windykacji i realizacji Odsetki Odsetki wynikaj ce z zaleg ych p atno ci 990 Konto techniczne Konto techniczne - kontrola zerowego salda Strona 5 ostatnia

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Plan kont 2011. strona 1 z 30

Plan kont 2011. strona 1 z 30 BO01 BO zespołu 1 PKZP BOZNP BO ZNP 00000- aktywa trwale 010000 grunty 010010 grunty w wieczystym uzytkowaniu 010100 budynki administracyjne i dydaktyczne 010200 budowle 010300 kotly i maszyny energetyczne

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. DANE OGÓLNE 1. Plast-Box S.A. (zwana dalej Spółk ) prowadzi działalno w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba spółki mie ci si w Słupsku przy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty p atnicze wycena kosztów i korzy ci

Instrumenty p atnicze wycena kosztów i korzy ci Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 4 (34), t. 2: 165 182 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Instrumenty p atnicze wycena ów i korzy ci Jakub Górka W artykule przedstawiono autorski podzia i metod pomiaru

Bardziej szczegółowo

G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych

G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych SZKO A G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych Warszawskie Dni Logistyki LEASING JAKO ZEWN TRZNE RÓD O FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW TRANSPORTOWYCH 1 Tomasz Rokicki, dr in. Katedra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo