WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1]"

Transkrypt

1 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie

2 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM GARŚĆ INFORMACJI Kontakt Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 707 tel./fax: /81/ mail: Dyżury i konsultacje Czwartek, 13:00 14:30 Zaliczenie Sposób zaliczenia Test pisemny Zakres materiału Wykład + materiały zalecane do samodzielnej lektury Forma Pytania wyświetlane w auli, odpowiedzi na przygotowanych blankietach, punktacja [-1; 0; 1] Obecności Nieobowiązkowe, lecz preferowane Wyniki Strona internetowa 2

3 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM LITERATURA Pozycje obowiązkowe 1. Bankowa obsługa firmy. Rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, red. R. Szewczyk, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków A. Dahmen, P. Jacobi, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2009 Pozycje uzupełniające 1. J. Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa A. Sołoma, Instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, A. Skowronek-Milczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Beck, Warszawa, Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Diffin, Warszawa Bankowość. Podręcznik Akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltex, Warszawa

4 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA A BANKOWOŚĆ DETALICZNA Bank detaliczny to instytucja prowadząca działalność depozytowo-kredytową na rzecz gospodarstw domowych (konsumentów). Bank detaliczny historycznie, to bank z rozbudowaną siecią oddziałów, świadczący pełen zakres usług bankowych dla klienta detalicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie banki detaliczne są tworzone w różnych formach, w tym jako banki internetowe, stąd liczba oddziałów nie stanowi ich wyróżnika spośród innych banków. Główne usługi detaliczne to: prowadzenie rachunków bankowych klientów detalicznych, świadczenie usług depozytowych, świadczenie usług kredytowych, pozostałe usługi finansowe dla klientów detalicznych. 4

5 BANKOWOŚĆ DETALICZNA - EWOLUCJA Lata 60-te i 70-te szybki rozwój oddziałów bankowych, jednostek dużych, oferujących znaczną ilość produktów i wykonujących szeroki zakres zadań. Etap ubankowienia i nasycenia rynku usługami bankowymi. Lata 80-te i 90-te obok oddziałów lub zamiast oddziałów powstają małe jednostki z kilkuosobową załogą powołane do wykonywania prostych operacji podstawowych. Dzięki temu sieć banków ulega zagęszczeniu, punkty powstają w dużych skupiskach ludzi (porty lotnicze, domy towarowe itp.) Druga połowa lat 80-tych szerokie zastosowanie bankomatów, które odciążyło zespoły pracownicze placówek bankowych z wykonywania najprostszych czynności. Bankomaty pozwoliły na dotarcie jeszcze bliżej klienta, będąc chociażby instalowane przy ruchliwych ulicach. Koniec XX i początek XXI w. rozwój bankowości elektronicznej, systemów home banking i bankowości internetowej, umożliwiające często likwidację fizycznych placówek. Bank wchodzi do domu. 5

6 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA A BANKOWOŚĆ DETALICZNA Banki korporacyjne gromadzą wkłady pieniężne od podmiotów gospodarczych posiadających nadwyżki finansowe i przekształcają je w fundusze oferowane podmiotom zgłaszającym na nie popyt. Klientami banków korporacyjnych z reguły są przedsiębiorstwa. Oferta banków korporacyjnych obejmuje m.in.: prowadzenie rachunków bankowych przedsiębiorstw, zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych, organizowanie finansowania bieżącej i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw, obsługę w zakresie realizacji rozliczeń pieniężnych, doradztwo finansowe. 6

7 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE Wyszczególnienie Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) Spożycie indywidualne (z dochodów osobistych) w sektorze gospodarstw domowych Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 104,2 103,5 102,6 104,3 Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem (stan w końcu roku) 9,5 12,1 12,4 12,5 7

8 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE Banki komercyjne Krajowe Oddziały instytucji kredytowych* Banki spółdzielcze *Societe Generale Oddział w Polsce do momentu wejścia Polski do UE działał w formie prawnej oddziału banku zagranicznego. 8

9 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE Banki komercyjne Banki spółdzielcze 9

10 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE Przedsiębiorstwa w Polsce [finansowe i niefinansowe] POLSKA i więcej = =

11 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - TRENDY Trendy we współczesnej bankowości Dezintermediacja wypieranie instytucji finansowych jako pośredników z operacji kredytowych [Efekt poprawy płynności w wielu przedsiębiorstwa; naciski przedsiębiorstwa na banki, aby te obniżyły marże; odpływ najlepszych klientów i pogorszenie się sytuacji banków.] Sekurytyzacja zamiana należności od przedsiębiorstw na papiery wartościowe [Instrument finansowy zastępujący kredyt; kombinacja kredytu i elementów obligacji (finansowanie hybrydowe); rola banków ogranicza się do funkcji gwaranta; Commercial Paper (CP) zdarza się, że ryzyko sprzedaży zostaje przerzucone na banki; CP jest atrakcyjne tylko dla niektórych banków, głównie ze względu na możliwość realizowania transakcji pośredniczących] In-house-banking wykonywanie operacji bankowych we własnym zakresie przez różne działy przedsiębiorstwa. [Tworzenie u siebie własnego banku; możliwy tylko w dużych przedsiębiorstwach; dążenie do włączania do własnego banku małych i średnich firm kooperujących.] 12

12 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - TRENDY Z in-house-banking związane są in-house-netting oraz cash management system. Netting można zdefiniować jako wspólny system płatniczy grupy kapitałowej, w którym dochodzi do rozliczenia finansowego w postaci kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności określonych w jednej walucie. Rozróżniamy netting dwustronny (bilateral netting), w którym stronami są dwa podmioty z grupy kapitałowej oraz wielostronny (multilateral netting), w którym uczestnikami są podmioty z grupy kapitałowej oraz tzw. netting lider (podmiot dokonujący rozliczeń pomiędzy członkami systemu). Netting jako system wspólnych kompensat ma za zadanie zredukować przepływy kapitałowe pomiędzy członkami grupy kapitałowej tak, aby jedynie wartość netto (net amount) została przekazana określonemu podmiotowi 13

13 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - TRENDY Przed Netting dwustronny Po Podmiot A (Niemcy) Podmiot B (Polska) Podmiot A (Niemcy) Centrum nettingu Podmiot B (Polska) Przed Netting wielostronny Po Podmiot A (Niemcy) Podmiot B (Polska) Podmiot A (Niemcy) Podmiot B (Polska) Podmiot C (Francja) Podmiot E (GB) Podmiot C (Francja) Centrum nettingu Podmiot E (GB) Podmiot D (USA) Podmiot F (Indie) Podmiot D (USA) Podmiot F (Indie) 14

14 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - TRENDY Systemy cash-management mają na celu zapewnienie wystarczającej płynności przedsiębiorstwu. Cash-management stanowi część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych. Służy w zasadzie do zapewnienia gotowości płatniczej, zminimalizowania kosztów zachowania płynności i zmaksymalizowania zysku z nadwyżek płynności. Usługi cash management oferowane przez bank dla swoich klientów korporacyjnych to m.in. obsługa zarządzania gotówką, umożliwienie klientom optymalnego zarządzania ich środkami finansowymi, sprawnego realizowania płatności, koordynacji spływu należności, koncentracji środków gotówkowych i bezgotówkowych. Wszystkie te elementy mają charakter transakcyjny, opierają się na operacjach, których liczba i częstotliwość zależą od liczby odbiorców, skali działalności, powtarzalności transakcji i ich rozłożenia w czasie. 15

15 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - TRENDY Trendy w zakresie transakcji prowizyjnych Commercial banking [Różnorodne usługi finansowe na rzecz przedsiębiorstw, począwszy od prowadzenia rachunków bankowych po operacje depozytowe i kredytowe; instrumenty zabezpieczające; rozliczenia zagraniczne; finansowanie eksportu] Ubezpieczenia [Oferta podstawowych produktów ubezpieczeniowych; Bankassurance] Corporate finance doradztwo strategiczne i operacyjne [Wprowadzanie akcji na giełdę, doradztwo i oferowanie sprzedaży przedsiębiorstw lub ich udziałów; consulting bankowy; management buy out MBO, management buy in MBI; leasing; finansowanie strukturalne] 16

16 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM WYBÓR BANKU Czynniki marketingowe istotne w bankowości korporacyjnej oferowane produkty profil banku jakość produktów opieka nad klientami ceny doradztwo na rzecz klientów 17

17 KRYTERIA WYBORU BANKU Cena usługi bankowej Organizacja procesu obsługi Dostępność do instytucji finansowej Zaufanie do instytucji finansowej 18

18 WYBÓR BANKU A KLIENCI Klienci, dla których głównym bankiem jest bank znajdujący się niedaleko firmy Klienci banków spółdzielczych Liczy się wygoda i sprawna realizacja transakcji bankowych Korzystne warunki zaciągania kredytów i pomoc w przypadku pojawienia się problemów finansowych Klienci posiadający główny rachunek w dużych bankach regionalnych Elastyczność w dziedzinie cen, porad w zakresie lokowania środków, dobrej znajomości przez bank potrzeb finansowych przedsiębiorstwa Klienci krajowych lub ponadnarodowych, dużych banków komercyjnych Oczekują szybkiego podejmowania decyzji kredytowych, doświadczenia międzynarodowego, innowacyjności w dziedzinie finansów 19

19 KRYTERIA WYBORU BANKU [1] Lokalizacja Ceny usług bankowych Organizacja procesu obsługi Szybkość i terminowość przeprowadzanych operacji Specjalizacja działalności banków Zakres oferty banku i jej atrakcyjność Jakość informatyki bankowej Małe firmy, często kontaktujące się z bankami Małe i średnie przedsiębiorstwa Firmy wchodzące na rynek Wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku Przedsiębiorstwa współpracujące z firmami zagranicznymi Firmy o rozwiniętej działalności Przedsiębiorstwa przeprowadzające szereg operacji bankowych 20

20 KRYTERIA WYBORU BANKU [2] Zakres przeprowadzanych przez bank operacji zagranicznych Aktywność banku na rynku pieniężnym i kapitałowym Pozycja kapitałowa banku Bezpieczeństwo powierzonych bankowi pieniędzy (wypłacalność) Możliwość uzyskania wsparcia kredytowego Doradztwo finansowe Sieć oddziałów banku Przedsiębiorstwa współpracujące z firmami zagranicznymi Przedsiębiorstwa posiadające zasoby finansowe Firmy szukające znacznych źródeł finansowania działalności Małe i średnie przedsiębiorstwa Wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku Małe i średnie przedsiębiorstwa Holdingi, przedsiębiorstwa o rozbudowanej strukturze organizacyjnej z siecią placówek 21

21 KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Mierzalne Pozycja majątkowa banku [kapitały, aktywa, wyniki, płynność, jakość aktywów itp ] Bezpieczeństwo lokat [współczynnik wypłacalności, płynność, efektywność itd. ] Opłacalność lokat bankowych [oprocentowanie, sposób naliczania odsetek, gwarancja stałego oprocentowania, indywidualizacja warunków, konsekwencje zerwania umowy, inflacja, opodatkowanie itp. ] Ceny usług bankowych [koszty rachunku bankowego, lokaty, koszty finansowania kredyty itd....] 22

22 KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Niemierzalne Jakość usług bankowych [sprawności działania banku, czyli szybkości i pewności obsługi, kompetencje pracowników] Poziomy usługi finansowej Rdzeń usługi Usługa rzeczywista Usługa poszerzona Podstawowe korzyści jakie otrzymuje jej nabywca. W przypadku kredytu - np. możliwość zakupu kredytowanego dobra Cechy decydujące o postrzeganiu usługi. Przy kredycie będzie to np. cena, procedura rozpatrywania wniosku, możliwość wcześniejszej spłaty, wizerunek instytucji finansowej itp. Dodatkowe korzyści [darmowa karta kredytowa, polisa, bankowość elektroniczna] Usługa potencjalna [możliwa do uzyskania w przyszłości] 23

23 KRYTERIA WYBORU BANKU - MARKETING MIX USŁUG FINANSOWYCH Specyficzne cechy usług finansowych Niematerialność (rodzaj prezentacji a nie przedmiotu fizycznego) trudność ochrony prawem autorskim trudność (niemożność) pokazania cech w ramach akwizycji trudność w testowaniu projektu usługi wartość i przydatność możliwa do oceny dopiero po zakupie Nierozdzielność usługi z osobą wykonawcy (nie można oddzielić fazy produkcji usługi od fazy jej konsumpcji, usługa powiązana z osobą, która ją prezentuje i świadczy ) Różnorodność (usługi finansowe są ze sobą nieporównywalne, trudno je znormalizować, zawsze różnią się miejscem świadczenia, osobą sprzedawcy itp.) Produkt Materialne świadectwo świadczenia usług Proces Cena Dystrybucja Promocja Ludzie 24

24 KRYTERIA WYBORU BANKU - MARKETING MIX USŁUG FINANSOWYCH Materialne świadectwo świadczenia usług finansowych to inaczej fizyczne środowisko w jakim wytwarzana jest usługa na gruncie oddziaływania osoby sprzedającej i klienta, łącznie ze wszystkimi materialnymi instrumentami komunikacji, wspierającymi jej sprzedaż. Dowody materialnego świadczenia usług Identyfikacja podstawowa (logo w różnych wersjach kolorystycznych i stylach), Papiery firmowe, koperty firmowe, wizytówki, wyciągi itp., Identyfikacja wewnętrzna (identyfikatory, tabliczki wewnętrzne imienne, tablice informacyjne wewnętrzne), Identyfikacja zewnętrzna (tablice informacyjne, szyldy, kasetony, banery, oznakowanie pojazdów), Podstawowe i wspólne elementy reklamy ogólnej (ogłoszenia prasowe, tablice reklamowe, plakaty reklamowe), Wygląd i ubiór pracowników. 25

25 KRYTERIA WYBORU BANKU - MARKETING MIX USŁUG FINANSOWYCH Proces świadczenia usług to faktyczne procedury, mechanizmy i płynące z nich czynności poprzez które usługi dostarczane są klientom. Potencjalni klienci wykazują szczególną wrażliwość na sposób ich obsługi. Skomplikowane, długotrwałe procedury, zawiłość treści w dokumentach oraz powolny pracownik potrafią skutecznie zniechęcić do zaciągnięcia kredytu Innym komponentem wpływającym na przebieg procesu sprzedaży usługi finansowej jest infrastruktura teleinformatyczna służąca do jego obsługi. Proces sprzedaży Faza przygotowawcza Faza negocjacyjna Faza posprzedażowa Gromadzenie danych Poszukiwanie nabywców Przygotowanie spotkań z klientem Spotkanie Prezentacja usługi Pokonanie oporów Zawarcie transakcji 26

26 Szybkość obsługi bankowej KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Szybkość operacji Funkcjonujący w banku system ewidencji i automatyzacji operacji bankowych Możliwość korzystania z systemu poczty elektronicznej usprawniającej przesyłanie między bankami (oddziałami) informacji Przyjęte rozwiązania dotyczące prowadzenia rozliczeń międzybankowych Funkcjonowanie w banku systemów międzynarodowego przekazu bankowego umożliwiającego sprawną obsługę operacji zagranicznych Posiadanie przez bank właściwego oprogramowania służącego do obsługi działalności kredytowo-depozytowej Istnienie systemu przekazywania i analizowania danych osobowych Nowoczesność usług Gotowość banku do dostosowywania własnej oferty do potrzeb firmy np. Możliwość negocjowania terminów lokat, uzyskiwania informacji na hasło Rozwój usług kompleksowych, bazujących na ingerencji między depozytami, dyspozycjami płatniczymi i kredytowaniem Automatyzacje wszelkich operacji bankowych Sprawną obsługę operacji krajowych i zagranicznych, tym możliwość dokonywania operacji bankowych z krajami WNP Gotowość banku do organizowania agencji i ekspozytur w samych przedsiębiorstwach Doradztwo banku w zakresie inwestycji kapitałowych, jak również finansowe i ekonomiczne 27

27 Kompetencje banków KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Właściwy poziom kadry dotyczy poszczególnych rodzajów działalności banku: Organizacji, administracji i zarządzania Operacji bankowych krajowych i zagranicznych Analizy kredytowej Rynku pieniężno-kredytowego Informatyki Bankowej obsługi prawnej 28

28 KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Sieć oddziałów banku oraz ich kompetencje Liczba placówek [własne i obce] Połączenia się z innym bankiem, posiadającym określoną ilość oddziałów Kompetencje placówek [własne i obce] Możliwość podejmowania przez oddział określonych decyzji kredytowych Rozwoju własnej sieci oddziałów w rejonach, w których bank dotychczas nie był reprezentowany Zagęszczenia istniejącej sieci placówek, np. przez tworzenie filii oddziałów i punktów obsługi bankowej w określonym mieście lub dzielnicy Organizowania agencji banku w samych przedsiębiorstwach w celu kompleksowej ich obsługi Tworzenia własnej sieci oddziałów za granicą Kompetencji w zakresie przeprowadzania operacji zagranicznych Kompetencji w dziedzinie rozszerzania zakresu usług Kompetencji dyrektora oddziału dotyczących stopnia określania wysokości wszelkiego rodzaju prowizji i opłat za czynności bankowe Możliwość podejmowania decyzji uruchomienia filii oddziału, agencji oraz punktów kasowych Możliwość negocjowania przez firmę indywidualnych warunków obsługi 29

29 Polityka kredytowa banków KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA [Politykę kredytowa banku, to zespół instrumentów i procedur działania wyznaczający reguły i mechanizmy udzielania kredytów oraz kryteria oceny kredytobiorców, określających cele i sposoby współpracy w tej dziedzinie.] Podstawowe zasady prowadzenia działalności kredytowej przez bank Wytyczenie w zakresie udzielania kredytów Obowiązki nałożone na pracowników kredytowych Rodzaje kredytów oferowanych przez bank i warunki ich spłaty Wymogi kredytowe Polityka cenowa w stosunku do kredytów Zasady stosowania prawnych zabezpieczeń kredytów oraz sposób podejścia banku do problemu wyceny majątku 30

30 KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Dogodność korzystania z usług bankowych Lokalizacja banku Łatwość dostępu do banku Godziny przyjmowania klientów Układy personalne 31

31 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - LOJALNOŚĆ Produkt Cena Dystrybucja Rzeczywisty standard usługi Oczekiwania nabywcy stawiane przed usługą finansową Promocja Ludzie Satysfakcja z usługi (wysoka jakość) Materialne świadectwo świadczenia usług Proces Ocena satyskacji Ocena negatywna Nielojalność - odejście do konkurencji Ocena pozytywna Lojalność 32

32 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - LOJALNOŚĆ Korzyści z lojalności Lojalność przyczynia się do przetrwania rynkowego. Obsługa stałych klientów jest tańsza. Lojalni klienci częściej korzystają z usług. Zadowoleni klienci często rekomendują instytucję finansową, poszerzając bezkosztowo grupę klientów. Lojalni klienci mniejszą wagę przykładają do ceny, gdyż w ich ocenie jakość może rekompensować jej wyższy poziom. 33

33 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY RACHUNKI BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE OGRANICZANIE RYZYKA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ KREDYTY INWESTYCYJNE CORPORATE BANKING 34

34 WPzB ROZRACHUNKI dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie

35 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI Wpłacone do banku środki pieniężne (depozyty) są przechowywane na rachunkach bankowych. Prawo bankowe wyróżnia cztery grupy rachunków bankowych Art : rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościoworozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, rachunki powiernicze. 36

36 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościoworozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 37

37 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI Wymóg posiadania rachunku bankowego przez podmiot gospodarczy wynika z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (DzU nr 173 poz ze zm.) Art Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. 2. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie zagranicznym stosuje odpowiednio przepisy art. 63g i art. 111 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. 1) ). (są to przepisy regulujące obowiązki banków w zakresie przelewów transgranicznych) 39

38 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI W praktyce rachunki pomocnicze otwiera się do obsługi finansowej oddziałów przedsiębiorstwa wielozakładowego zlokalizowanych z dala od jego siedziby lub do prowadzenia rozliczeń zagranicznych przez bank dewizowy, gdy bank prowadzący rachunek podstawowy nie ma stosownych uprawnień do prowadzenia rozliczeń zagranicznych

39 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI Podmiot gospodarczy musi dysponować co najmniej jednym rachunkiem bieżącym. Nieograniczona jest liczba wydzielonych w ramach tego rachunku podrachunków rachunków pomocniczych. Otwarcie rachunku pomocniczego jest fakultatywne. Ustawa nie ogranicza ich liczby dla jednego podmiotu. Nie ma też opisanych zasad zależności pomiędzy rachunkiem pomocniczym a rachunkiem bieżącym. Umowa rachunku pomocniczego powinna precyzować: 1. Źródło wpłat na ten rachunek i/lub tytuły z jakich mogą być dokonywane wpłaty, 2. Rozliczenia jakie mogą być realizowane z wykorzystaniem tego rachunku. 41

40 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI - Korzyści z posiadania rachunku bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku możliwość składania dyspozycji przeprowadzenia przez bank operacji rozliczeniowych, włączenie w system krajowych i międzynarodowych rozliczeń pieniężnych możliwość korzystania z oferty produktów i usług oferowanych przez bank, przejrzystość przepływów pieniężnych i możliwość ich kontrolowania, - większa wiarygodność firmy jako podmiotu handlowego ułatwienie w uzyskiwaniu kredytów (przedsiębiorstwo jest znane bankowi kredytodawcy). 42

41 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI SKONSOLIDOWANE Rachunek skonsolidowany [Cash pooling] Jest to zintegrowany rachunek, na który przelewane są na podstawie stałej, wydanej bankowi dyspozycji środki ze wszystkich rachunków podmiotu gospodarczego. Z oferty korzystają podmioty z rozbudowaną siecią rachunków bankowych w celu efektywnego wykorzystania posiadanych środków. Mogą np. zlecić bankowi lokowanie nadwyżek finansowych wpływających na rachunek skonsolidowany na rynku międzybankowym lub w określonych instrumentach rynku pieniężnego. 43

42 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI

43 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI ZASTRZEŻONE Rachunek zastrzeżony [ESCROW] Pozwala ograniczyć ryzyko towarzyszące transakcjom zawieranym z partnerem, którego wiarygodność trudno ocenić. Rachunek jest wykorzystywany w przypadku jednorazowych nietypowych transakcji o znaczącej wartości. Konstrukcja rachunku zastrzeżonego opiera się na powierzeniu bankowi roli arbitra i strażnika interesów poszczególnych stron transakcji handlowej. Na podstawie umowy rachunku zastrzeżonego zawartej pomiędzy kupującym, sprzedającym a bankiem następuje rozliczenie transakcji na warunkach ustalonych przez kupującego i sprzedającego. Wykonawcą tej umowy jest bank. W praktyce oznacza to, że strony nie mogą odstąpić od wykonania umowy, o ile spełnione zostaną warunki uzgodnione w umowie rachunku ESCROW. W rezultacie, jeśli kupujący otrzymał towar/usługę, musi uregulować należność ze środków, które zostały zdeponowane w banku na rachunku zastrzeżonym pod zastaw transakcji. 45

44 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI ZASTRZEŻONE Rachunek zastrzeżony [ESCROW] zasady działania 1. Kupujący deponuje środki na rachunku zastrzeżonym 2. Bank potwierdza istnienie środków w dyspozycji sprzedającego i uniemożliwia ich użycie niezgodne z warunkami zapisanymi w umowie rachunku ESCROW oraz wynikającymi z umowy kupna-sprzedaży lub kontraktu. po podpisaniu umowy rachunku ESCROW i zdeponowaniu środków na rachunku bank uniemożliwia stronom umowy wykorzystanie środków zdeponowanych na rachunku niezgodnie z warunkami zapisanymi w umowie, 3. Sprzedający dostarcza towar lub usługę kupującemu i jednocześnie wysyła do banku fakturę i potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy przez kupującego, 4. Bank przelewa pieniądze z rachunku zastrzeżonego na rachunek sprzedającego. Podmioty najczęściej korzystające z rachunku ESCROW: firmy prowadzące działalność handlową, pośredniczące w transakcjach kupnasprzedaży, deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe, firmy podwykonawcze. 46

45 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI ZASTRZEŻONE Rachunek zastrzeżony [ESCROW] Korzyści Zabezpieczenie interesów stron umowy - bank kontroluje wydatkowanie środków zgromadzonych na rachunku ESCROW zgodnie z postanowieniami umowy, Uniwersalna konstrukcja prawna, która jednocześnie spełnia funkcje podobne do bardziej skomplikowanych produktów bankowych zabezpieczających transakcje handlowe (np. akredytywy), Proste i szybkie wdrożenie usługi - niskie koszty oraz brak konieczności uzyskiwania limitów kredytowych w banku prowadzącym rachunek Poprawa wiarygodności handlowej i finansowej Klienta - szczególnie istotne w przypadku nawiązywania nowych relacji handlowych Możliwość dostosowania warunków umowy do rodzaju transakcji - indywidualny charakter postanowień zawartych w umowie 47

46 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI OVERNIGHT (O/N) - depozyt od daty waluty dziś do daty waluty jutro 0 T 48

47

48 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM DOSTĘP DO RACHUNKU w sposób bezpośredni - osobisty i telefoniczny kontakt z przedstawicielem banku telefonicznie (callcenter) całodobowa obsługa przedsiębiorstw przez centrum telefoniczne, kanałami elektronicznymi elektroniczne przetwarzanie i transmisja danych, (często w formuje home/office-banking) za pośrednictwem stron i portali internetowych Innych formy komunikacji elektronicznej 50

49 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM Typowy pakiet korporacyjny prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego, rachunki wielowalutowe, udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, przyłączenie do systemu bankowości elektronicznej realizacja poleceń zapłaty oraz innych form płatności/cześć bez kosztów wydawanie biznesowych kart płatniczych i kredytowych lokowanie nadwyżek np. O/N, lokaty standardowe factoring i dyskonto weksli obsługa całodobowa płatności [np. trezor, wpłatomaty] 51

50 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM Typowy pakiet korporacyjny.. cd doradztwo, Systemy płatności masowych, automatyczne księgowanie operacji bankowych bankassurance homebanking Bankowość inwestycyjna 52

51 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM ROZRACHUNKI Rozliczeniami pieniężnymi nazywa się regulowanie wszelkich zobowiązań, jakie powstają pomiędzy różnymi podmiotami w gospodarce, poprzez przekazywanie wierzycielowi określonej kwoty pieniężnej w gotówce lub pieniądzu bezgotówkowym. Art Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się czekiem gotówkowym lub przez wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela. Art Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności: 1) poleceniem przelewu, 2) poleceniem zapłaty, 3) czekiem rozrachunkowym, 4) kartą płatniczą. 53

52 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM ROZRACHUNKI FORMY ROZLICZEŃ BEZGOTÓWKOWYCH POLECENIE PRZELEWU POLECENIE ZAPŁATY CZEK ROZRACHUNKOWY KARTY PŁATNICZE INKASO POLECENIE WYPŁATY AKREDYTYWA PŁATNOŚCI MASOWE NETTING 54

53 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM POLECENIE PRZELEWU Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. DŁUŻNIK FAKTURA WIERZYCIEL POLECENIE PRZELEWU ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU PRZELEWU BANK DŁUŻNIKA PRZELEW ŚRODKÓW BANK WIERZYCIELA 55

54 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM POLECENIE ZAPŁATY Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela DŁUŻNIK 1. UPOWAŻNIENIE WIWERZYCIEL 4. OBCIĄŻENIE RACHUNKU DŁUŻNIKA BANK DŁUŻNIKA 5. PRZELEW ŚRODKÓW 3. POLECENIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW 6. POWIADOMIENIE WIERZYCIELA O ZAPŁACIE BANK WIERZYCIELA 2. ZŁOŻENIE OBCIĄŻENIA 57

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Zarządu BS z dn. 18.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, październik 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 47/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLAKLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w BankuSpółdzielczym

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH (wersja jawna) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo