MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008

2 1. WSTĘP Wprowadzenie Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej Umowa licencyjna 5 2. INSTALACJA PROGRAMU Wymagania systemowe Instalacja oprogramowania i pierwsze uruchomienie Instalacja bazy danych FirebirdSQL - wymagania wstępne Instalacja serwera FirebirdSQL w systemach Windows Instalacja serwera FirebirdSQL w systemach Linux Instalacja klienta bazy danych Instalacja programu MagCS ZASADY PORUSZANIA SIĘ W PROGRAMIE I USTAWIENIE OPCJI PROGRAMU Podstawowe pojęcia uŝywane w programie MagCS Opcje programu Ustawianie haseł i praw dostępu, logowanie innego uŝytkownika Wygląd ekranu i udogodnienia MENU Operacje Tablice Opcje Narzędzia Operacje na pasku narzędzi CZYNNOŚCI W MAGAZYNIE OPERACYJNYM Awizowanie przesyłki Tworzenie dostawy Przyjęcie przesyłki Odprawa przesyłki OPERACJE W MAGAZYNIE CZASOWEGO SKŁADOWANIA Zdefiniowanie magazynu czasowego składowania Wprowadzenie na magazyn czasowego składowania Odprawa przesyłki WYDRUKI Z PROGRAMU DODATKOWE FUNKCJE Historia operacji na Magazynie czasowego składowania Notatki, komunikaty i blokady Wyszukiwanie przesyłek 24 2 HUZAR SOFTWARE

3 8.4 Współpraca programu MagCS z innymi aplikacjami Współpraca programu MagCS z WinSADemIB moduł Terminator 27 MagCS 3

4 4 HUZAR SOFTWARE

5 1. Wstęp Kupując MagCS - program do obsługi magazynu czasowego składowania staliście się Państwo klientami firmy HUZAR SOFTWARE działającej na rynku oprogramowania celnego od 1992 roku. Nasze wieloletnie doświadczenie w tematyce celnej oraz znajomość najnowszych narzędzi programistycznych sprawia, Ŝe oddajemy do rąk Państwa nowoczesny produkt najwyŝszej jakości. Program słuŝy do ewidencji towarów w magazynie czasowego składowania opisanej w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów czasowego składowania (Dz.U. Nr 89/2004 poz. 847, 62/2005, poz. 553). Program moŝe współpracować z WinSADemIB programem przeznaczonym do obsługi dokumentów celnych. Wówczas dokumenty DSK, PWD, SAD będą tworzone automatycznie w WinSADIB na podstawie danych zapisanych w MagCS. 1.1 Wprowadzenie Program MagCS jest przeznaczony do pracy w środowisku 32-bitowym w systemach Windows NT, Windows 2000, Windows XP oraz Windows Vista Zakłada się, Ŝe dane o przesyłkach nie będą wprowadzane ręcznie (mimo iŝ program daje taką moŝliwość) lecz będą pobierane za pomocą dodatkowych modułów z zewnętrznych systemów. Takie moduły mogą zostać napisane w firmie HUZAR SOFTWARE z przeznaczeniem dla konkretnych systemów. Przykładowo moŝe to być program przygotowujący importowe dokumenty SAD (lub faktury nabycia w przypadku obrotu towarami unijnymi), na podstawie których dokonuje się wprowadzenia do magazynu. Prawa autorskie naszej firmy w zakresie uŝywania programu MagCS są zabezpieczone za pomocą układu szyfrującego zakładanego na port szeregowy lub USB komputera. Program zapewnia kompleksową obsługę magazynu czasowego składowania. Za pomocą programu MagCS moŝna prowadzić ewidencję przesyłek w magazynie czasowego składowania w zakresie wymaganym przez przepisy prawa celnego. Główne funkcje realizowane przez program to: zbieranie danych o przesyłkach awizowanych, grupowanie przesyłek w ramach dostawy, przyjmowanie przesyłek na stan, wprowadzanie przesyłek na magazyn czasowego składowania, dokonywanie odpraw przesyłek z magazynu czasowego składowania lub z jego pominięciem, wydawanie przesyłek, prowadzenie ewidencji ruchu przesyłek w magazynie, archiwizowanie wszystkich danych, tworzenie raportów obrazujących stan magazynu, historię operacji na przesyłkach W niniejszej dokumentacji zamieszczono podstawowe informacje dla uŝytkownika. W czasie pracy z programem udostępnione są liczne podpowiedzi ułatwiające jego wykorzystanie. 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej Program MagCS działa zgodnie z wymaganiami określonymi w rozp. Ministra Finansów (DZ. U. 89/2004 poz. 847 ze zmianami w DZ. U. 62/2005 poz. 553 par. 8, ust. 7), a w szczególności: zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i przechowuje dane w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, pozwala na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym, uniemoŝliwia usuwanie dokonanych zapisów, umoŝliwia przechowywanie kopii archiwalnych na nośnikach zewnętrznych Warunkiem jest uŝytkowanie programu zgodnie z dostarczoną uŝytkownikowi instrukcją i nie dokonywanie przez uŝytkownika Ŝadnych zmian w jego kodzie. 1.3 Umowa licencyjna Program jest rozpowszechniany na zasadzie umowy licencyjnej zawieranej pomiędzy firmą HUZAR SOFTWARE jako licencjodawcą a osobą fizyczną lub prawną, jako licencjobiorcą. Firma HUZAR SOFTWARE zastrzega sobie pełne prawo autorskie do programu MagCS. MagCS 5

6 Licencjodawca udziela sześciomiesięcznej gwarancji dotyczącej funkcjonowania programu. Ewentualne powtarzalne błędy, tj. takie, które uŝytkownik potrafi systematycznie powodować, a nie są wynikiem niepoprawnej jego obsługi lub niewłaściwej eksploatacji w danym środowisku programowo-sprzętowym, licencjodawca usuwa w terminie do dwóch tygodni od daty ich zgłoszenia. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego funkcjonowania programu spowodowanego zmianami przepisów prawnych lub samodzielnymi modyfikacjami programu przez licencjobiorcę. Jeśli okaŝe się, Ŝe błąd jest spowodowany wirusem, złą konfiguracją środowiska lub skasowaniem któregoś z plików wchodzących w skład programu (lub jego części), to uŝytkownik jest zobowiązany zapłacić za serwis. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie programu w przypadku zmian sprzętowych przeprowadzonych przez licencjobiorcę. Licencjodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z posługiwania się wadliwie funkcjonującym programem. Firma HUZAR SOFTWARE zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia zmian do programu bez uprzedzenia. W związku z tym opisy menu lub niektórych funkcji zawarte w niniejszej instrukcji mogą się róŝnić od występujących w programie. 6 HUZAR SOFTWARE

7 2. Instalacja programu 2.1 Wymagania systemowe Aby zainstalować i uruchomić program MagCS oraz efektywnie na nim pracować, wymagana jest następująca konfiguracja: komputer zgodny z IBM PC z procesorem co najmniej klasy Pentium (częstotliwość powyŝej 200 MHz) z systemem operacyjnym Windows NT/2000/XP/Vista, minimum 512 MB RAM, dostępny port USB bądź szeregowy, minimum 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym, monitor kolorowy VGA o rozdzielczości nie mniejszej od 800x600, mysz, napęd CD-ROM w trakcie instalacji, drukarka laserowa lub atramentowa, dostęp do poczty elektronicznej (dla potrzeb szybkiej i taniej aktualizacji oraz ewentualnej diagnostyki), dostęp do internetu (pobieranie kursów walut, aktualizacje słowników). 2.2 Instalacja oprogramowania i pierwsze uruchomienie Przed rozpoczęciem instalowania naleŝy załoŝyć specjalny układ na odpowiedni port (szeregowy lub USB - układ znajduje się w zestawie instalacyjnym i dotyczy to tylko wersji programu zabezpieczonej takim układem). Proces instalacji moŝna podzielić na dwa zasadnicze kroki: 1. Instalacja serwera FirebirdSQL, oraz 2. Instalacja programu MagCS. Jeśli na danym stanowisku jest juŝ zainstalowany FirebirdSQL (np. inne programy na nim oparte juŝ działają na tym komputerze), to naleŝy pominąć jego instalację (punkt 1). W przeciwnym razie naleŝy go zainstalować. Uruchomienie programu InstallMagCSIB.exe znajdującego się na płytce instalacyjnej pozwala wybrać instalację FirebirdaSQL jako pierwszy krok. Kolejne kroki i wybór odpowiednich opcji instalacji tego programu opisano poniŝej w punktach Po zainstalowaniu Firebirda naleŝy przejść do instalacji programu MagCS (przycisk Dalej), którą opisano w punkcie Instalacja bazy danych FirebirdSQL - wymagania wstępne Serwer bazy danych moŝe pracować na komputerach z systemami operacyjnymi Windows NT/2000/XP/2003/Vista, jak równieŝ z popularnymi dystrybucjami opartymi o system operacyjny Linux np. Fedora Core czy Mandrake. Nie zalecamy instalacji FirebirdSQL w środowisku systemów Windows 95/98/ME. Zazwyczaj systemy te pracują niestabilnie i nie nadają się na serwer jakiejkolwiek bazy danych. Wymagania sprzętowe dla około 5 20 uŝytkowników współpracujących z bazą FirebirdSQL oraz wykorzystujących programy firmy HUZAR SOFTWARE są następujące: Minimalne: komputer z procesorem Pentium III, 256 MB RAM, 512 MB wolnej przestrzeni dyskowej serwera (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe) Zalecane: komputer z procesorem Pentium IV lub Athlon, 512 MB RAM 1GB wolnej przestrzeni dyskowej serwera (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe) Aplikacje komunikują się z bazą danych FirebirdSQL za pomocą protokołu TCP/IP na porcie NaleŜy zadbać by port ten na serwerze nie był zablokowany. NaleŜy zadbać o to, aby programy antywirusowe, firewalle oraz zapory nie blokowały komunikacji. MagCS 7

8 2.4 Instalacja serwera FirebirdSQL w systemach Windows Po uruchomieniu instalatora bazy danych, w oknie Zaznacz komponenty naleŝy wybrać z rozwijanego menu Pełna instalacja Serwera i narzędzi developera. Nacisnąć przycisk Dalej. W następnym oknie Zaznacz dodatkowe zadania, naleŝy ustawić opcje zgodnie z rysunkiem poniŝej. W systemie Windows Vista naleŝy koniecznie WYŁĄCZYĆ opcję Zainstalować Control Panel Aplet? Po naciśnięciu przycisku Dalej, baza danych FirebirdSQL zostanie zarejestrowana jako usługa systemu Windows i będzie uruchamiana automatycznie w czasie startu systemu. W Panelu Sterowania utworzona zostanie ikonka do sterowania, umoŝliwiająca zatrzymywanie i uruchamianie bazy przez administratora, która opisana jest: Firebird 1,5 Server Manager. Domyślnie FirebirdSQL uruchamia się z wykorzystaniem lokalnego konta systemowego. Administrator moŝe utworzyć nowego uŝytkownika np. Firebird (tak ja pokazano na rysunkach poniŝej), nadać odpowiednie uprawnienia do zasobów na dysku i z prawami tego uŝytkownika uruchamiać serwer bazy danych Panel sterowania Narzędzia administracyjne Zarządzanie komputerem. Następnie naleŝy rozwinąć węzeł Aplikacje i usługi i zaznaczyć węzeł Usługi. W prawym oknie naleŝy wskazać Firebird Guardian a następnie po kliknięciu prawego klawisza myszki z rozwiniętego menu kontekstowego naleŝy wybrać funkcję Właściwości. W wyświetlonym okienku Firebird Guardian - DefaultInstance interesować nas będą ustawienia na dwóch zakładkach: Logowanie oraz Odzyskiwanie. Na zakładce Logowanie wybieramy opcje To konto wpisując nazwę uŝytkownika (np. Firebird - tak jak na rysunku poniŝej) oraz Hasło i jego potwierdzenie. 8 HUZAR SOFTWARE

9 Na zakładce Odzyskiwanie wybieramy akcję, jaką ma podjąć system operacyjny w przypadku wystąpienia usługi. NaleŜy dla pierwszego, drugiego i kolejnych błędów wybrać akcję: Ponownie uruchom usługę (rysunek powyŝej). Administrator powinien równieŝ utworzyć na serwerze folder, w którym będą się znajdować pliki baz danych programów HUZAR SOFTWARE. Katalog ten MUSI znajdować się na dysku lokalnym serwera bazy danych i nie powinien być udostępniony jako zasób sieciowy dla uŝytkowników programów korzystających z bazy. UWAGA: MoŜna zakładać róŝne bazy danych, jednak MUSZĄ się one znajdować w RÓśNYCH folderach lub jeśli są w jednym folderze, to muszą się róŝnić nazwami. Wbudowanym superuŝytkownikiem serwera bazy danych jest uŝytkownik o nazwie SYSDBA, a jego domyślne hasło to: masterkey. Tylko ten uŝytkownik ma prawo do tworzenia nowych uŝytkowników bazy danych oraz nadawania praw (tzw. grantów) dla tych uŝytkowników. By zmienić domyślne hasło superuŝytkownika naleŝy w oknie poleceń DOS przejść do katalogu bazy danych (C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5 \bin - domyślnie znajdują tam się pliki wykonywalne serwera) i wydać polecenie: gsec user SYSDBA pa masterkey modify SYSDBA pw <nowe hasło> Informacje o graficznych programach do zarządzania bazą (np. MiTeC InterBase Query czy FlameRobin) znajdują się na stronie 2.5 Instalacja serwera FirebirdSQL w systemach Linux FirebirdSQL w wersji w firmie HUZAR SOFTWARE testowany był pod dystrybucjami Fedora Core 1 oraz Fedora Core 3. W wyŝej wymienionych dystrybucjach naleŝy korzystać z pakietu: FirebirdSS nptl.i686.rpm lub nowszego. Obecnie nie moŝna na serwer bazy danych wykorzystać dystrybucji linuksa zbudowanych dla procesorów AMD64 (bądź 86_64), ze względu na niestabilne (na razie) działanie serwera FirebirdSQL dla tych architektur Przed instalacją serwera bazy danych naleŝy zainstalować w systemie pakiety: Ncurses-5xxxx.rpm oraz Compat-libstdc++xxx.rpm. W czasie instalacji skrypt instalacyjny pakietu załoŝy w systemie uŝytkownika Firebird oraz grupę Firebird.. Serwer bazy danych domyślnie będzie uruchamiany z uprawnieniami tego uŝytkownika. Katalogiem domowym uŝytkownika Firebird jest katalog /opt/firebird, gdzie zainstalowany zostanie serwer bazy danych. Skrypt instalacyjny zmienia równieŝ domyślne hasło wbudowanego konta superuŝytkownika bazy FirebirdSQL (czyli SYSDBA) na hasło wylosowane skrypt zapisuje je dla informacji administratora w pliku /opt/firebird/sysdba.password. Uaktualniany jest równieŝ skrypt /etc/rc.d/init.d/firebird. Podczas startu systemu skrypt ten uruchamia serwer bazy danych. Do zmiany hasła superuŝytkownika słuŝy skrypt /opt/firebird/bin/changedbapassword.sh. Administrator powinien utworzyć na serwerze katalog, w którym aplikacje korzystające z serwera będą tworzyć i przechowywać pliki baz danych. Katalog musi się znajdować na lokalnym dysku, a jego właścicielem powinien być uŝytkownik Firebird z prawami do odczyt, zapisu i wykonywania. 2.6 Instalacja klienta bazy danych Poprawne działanie programów korzystających z bazy danych FirebirdSQL wymaga zainstalowania oprogramowania klienta bazy danych na stacjach roboczych (poniewaŝ programy HUZAR SOFTWARE są programami Win32, dlatego poniŝsza instalacja dotyczy systemu Windows). Plik instalatora bazy danych zawiera równieŝ klienta bazy. W celu automatycznej instalacji klienta naleŝy w trakcie instalacji na pierwszym okienku z listy rozwijalnej wybrać opcję Minimalna instalacja klienta bez serwera i narzędzi Instalator automatycznie zainstaluje niezbędne biblioteki w systemie operacyjnym. MagCS 9

10 2.7 Instalacja programu MagCS W celu zainstalowania programu naleŝy włoŝyć instalacyjną płytę CD do napędu CD-ROM. Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, to uruchomić program InstallMagCSIB.exe klikając dwukrotnie w jego nazwę pod Eksploratorem Windows. Na okienku startowym moŝna wybrać jako pierwszą instalację FirebirdaSQL, albo klikając w Dalej przejść do instalowania programu MagCS. Po zakończeniu instalacji, do grupy Programy menu Start zostanie dopisana nowa grupa HUZAR SOFTWARE\MagCS. Po zainstalowaniu programu naleŝy go uruchomić. W startowym oknie pojawi się nazwa uŝytkownika Administrator; okienko z hasłem naleŝy (na razie) pozostawić puste. Przycisk Baza danych pozwala uŝytkownikowi wskazać ścieŝkę do pliku bazy danych programu MagCS. KaŜdorazowo podczas uruchamiania programu istnieje moŝliwość zmiany tego pliku, pozwalając na pracę z róŝnymi kompletami danych. Program zawsze domyślnie uruchamia się na tej samej bazie danych, na której pracował ostatnio. Jeśli korzystamy z innych baz, warto zapisać je jako domyślne (haczyk przy zapisz jako domyślne ), a potem wybierać za pomocą Wybierz opcje. Jeśli MagCS ma współpracować z WinSADemIB, jako baza MagCSa ma być wskazana baza danych WinSADaIB (patrz rozdz. 8.5) Okno startowe posiada równieŝ dwie opcje: Naprawa tablic zaznaczenie tej opcji uruchomi restrukturyzację tablic bazy danych. Restrukturyzacja jest wykonywana zazwyczaj przy uruchomieniu kolejnej wersji programu i tylko wtedy, gdy nowa wersja zmienia postać tablic bazy. NaleŜy korzystać z tej opcji w przypadku uszkodzenia indeksów bazy danych. Blokada dostępu - zaznaczenie tej opcji powoduje zablokowanie dostępu do danej bazy innym uŝytkownikom (waŝne w instalacjach sieciowych). Przycisk Ochrona programu słuŝy do wskazania sposobu zabezpieczenia programu (układ na porcie szeregowym, na porcie USB, numer seryjny Novella; hasło sprzętowe jest udostępniane przez firmę HUZAR SOFTWARE w sytuacjach awaryjnych). Przy pierwszym uruchomieniu programu naleŝy koniecznie uŝyć przycisku Ochrona programu, następnie w oknie Opcji programu przycisnąć przycisk Sprawdź układ szyfrujący. Jeśli do portu komputera jest włoŝony klucz szyfrujący, to dane z klucza zostaną wyświetlone jako Nr licencji. Jakiekolwiek błędy w odczycie układu szyfrującego są traktowane jako brak uprawnień do korzystania z programu. UWAGA: MoŜna zakładać róŝne bazy magazynu czasowego składowania, jednak MUSZĄ one być zlokalizowane w RÓśNYCH folderach i mieć róŝne foldery archiwizacji. Jeśli pliki róŝnych baz danych będą w jednym folderze, muszą się róŝnić nazwami. Wówczas dla kaŝdej bazy naleŝy przewidzieć inny folder dla archiwum. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje otwarcie głównego okna programu. Po zainstalowaniu zaleca się ustawić odpowiednio opcje działania programu. 10 HUZAR SOFTWARE

11 3. Zasady poruszania się w programie i ustawienie opcji programu 3.1 Podstawowe pojęcia uŝywane w programie MagCS magazyn magazyn czasowego składowania, magazyn operacyjny - magazyn przesyłek, które znajdują się na stanie (zostały przyjęte ale jeszcze nie wydane) przesyłka podstawowy element magazynu, przesyłka awizowana przesyłka, której jeszcze nie ma fizycznie, ale jest informacja o jej nadejściu, dostawa element grupujący przesyłki moŝe zawierać jedną lub więcej przesyłek, zawiera termin dostarczenia przesyłki i numer transportu przesyłka duŝej wartości przesyłka której wartość jest większa niŝ wartość progowa określona w opcjach, lub mimo wartości nie przekraczającej progu ręcznie została zakwalifikowana jako przesyłka duŝej wartości przesyłka małej wartości przeciwieństwo przesyłki duŝej wartości 3.2 Opcje programu Sposób działania programu moŝna modyfikować ustawiając opcje programu. Okienko Opcje programu jest otwierane z menu Opcje Opcje programu.... MoŜna ustawić opcje wybierając jeden z następujących węzłów: Ochrona programu pokazany jest sposób autoryzacji programu. Kontrola haseł umoŝliwia określenie kontrolowania systemu haseł dostępu do programu. Po rozwinięciu tego węzła moŝna określić elementy składające się na hasło, ilość znaków występujących w haśle, okres obowiązywania hasła, ilość nieudanych prób logowania, po których dostęp do bazy jest blokowany. Baza danych pokazana jest ścieŝka do bazy danych programu (tylko podgląd); moŝna ustawić ścieŝkę do bazy słowników, jeśli jest inna niŝ baza danych programu MagCS najczęściej będzie to baza danych programu WinSADIB. Archiwum wstawienie haczyka oznacza zachowywanie kopii bazy danych. Przy pierwszym zamknięciu programu danego dnia archiwizacja jest wykonywana automatycznie. Zamykanie programu kolejny raz danego dnia powoduje, Ŝe pojawi się pytanie, czy ponowić archiwizację. Z kaŝdego dnia pamiętana jest jedna kopia. Zaleca się pamiętanie kilku ostatnich kopii (np. 5). W razie awarii bazy danych są szanse na ich odzyskanie z kopii (pod warunkiem, Ŝe kopia teŝ nie jest uszkodzona). Jest to pomocne równieŝ w sytuacji uszkodzenia (lub kradzieŝy) dysku lub komputera. Niestety, ścieŝka do archiwum musi wskazywać na dysk lokalny (własność Firebirda). Czyli, aby zabezpieczyć się przed utratą kopii w przypadku utraty dysku, naleŝy kopie archiwalne składować na jakimś innym zapasowym nośniku (dysk sieciowy, CD, pen drive). Dane początkowe w celu przyspieszenia wprowadzania przesyłki do magazynu moŝna ustawić dane przesyłki, które zostaną wypełnione automatycznie. Te dane, to Kod magazynu oraz Nazwa firmy odpowiedzialnej za magazyn. Połączenia - w tym miejscu naleŝy ustawić odpowiednio sposób komunikacji z internetem. Dodatkowe moduły - pozwala skonfigurować dodatkowe moduły dołączone do programu. Szablony wydruków tu znajdują się ścieŝki do szablonów dokumentów, które są drukowane z programu. Domyślnie są ustawione w momencie pierwszego uruchomienia programu i nie naleŝy ich zmieniać. Chyba, Ŝe w danej instalacji te szablony są umieszczone gdzie indziej. System Celina za pomocą przycisku Wczytaj domyślne naleŝy ustawić adres strony Celiny; następnie wpisać login i hasło. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe jeśli Celina wymaga zmiany hasła, naleŝy przeprowadzić tę operację na stronie Celiny. Następnie to zmienione hasło naleŝy wpisać w omawianym okienku. MagCS 11

12 Inne pozwala skonfigurować indywidualnie właściwości programu. MoŜna ustawić próg, od którego przesyłka jest traktowana jako wysokiej wartości; moŝna wymusić powiadamianie uŝytkownika o przebywaniu przesyłki w magazynie przez okres dłuŝszy niŝ zadany; moŝna określić dzielnik wagi objętościowej. Dzielnik wagi objętościowej jest to liczba, która słuŝy do wyznaczania wagi objętościowej przesyłki. Waga objętościowa przesyłki, to jej objętość (wysokość * szerokość * głębokość) podzielona przez ten dzielnik wagi objętościowej. MoŜna wymusić sprawdzanie poprawności i kompletności dokumentów. Po zaznaczeniu tej opcji program przypomina o tym podczas przyjmowania przesyłki do magazynu. Identyfikator oddziału lub bazy ma znaczenie dla instalacji w firmach wielooddziałowych lub w przypadku pracy wielostanowiskowej na róŝnych bazach danych. Systemy celne (m. in. Celina) wymagają unikalności numerów przesyłanych dokumentów. PoniewaŜ program losuje te numery, więc wie, jakie numery juŝ wystąpiły w danej bazie danych. Nie wie nic natomiast o numerach wylosowanych w innych bazach (zapewne się będą powtarzać, bo algorytm jest ten sam). Aby uniknąć tego problemu, konieczne jest ustalenie między oddziałami firmy lub między bazami danych, na których pracują, tzw. identyfikatorów, które będą je odróŝniać. Taki identyfikator ma wpływ na wynik losowania. 3.3 Ustawianie haseł i praw dostępu, logowanie innego uŝytkownika. W menu Opcje znajduje się funkcja Hasła i uprawnienia. Pozwala ona na zarządzanie dostępem uŝytkowników do programu oraz jego danych. Funkcja Hasła i uprawnienia otwiera okienko Hasła i uprawnienia, którego przyciski pozwalają utworzyć nowego (przycisk Nowy), skasować (Usuń) lub zmienić hasło (Edytuj) danego uŝytkownika programu. Pozwala równieŝ na ustalenie uprawnień lub ich zmianę (przyciski, ) Jedynym uŝytkownikiem tworzonym standardowo podczas instalacji jest uŝytkownik o nazwie Administrator, z pustym hasłem oraz pełnymi uprawnieniami. UŜytkownik z pełnymi uprawnieniami moŝe: tworzyć i usuwać uŝytkowników oraz nadawać im uprawnienia. Zaleca się pozostawić najwyŝsze uprawnienia administratorowi oraz nadać mu hasło. Inni uŝytkownicy, powołani przez Administratora powinni mieć ograniczone uprawnienia, tak, aby bezpiecznie zarządzać bazą danych. Zaleca się równieŝ, aby uprawnienie Funkcje specjalne pozostawić w grupie Pozostałe uprawnienia, a przenieść do Posiadanych uprawnień wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonania konkretnej operacji zaraz po jej wykonaniu naleŝy je z powrotem zabrać. Wybierając zakładkę Kto pracuje moŝna dowiedzieć się, którzy uŝytkownicy aktualnie pracują w danej bazie danych (dotyczy instalacji sieciowej). W celu zalogowania się innego uŝytkownika do programu wystarczy z menu Opcje wybrać Zmiana uŝytkownika i wpisać login i hasło. Wszystkie ustawienia programu są pamiętane w kontekście uŝytkownika. Czyli np. dane do logowania do Celiny ustawione w opcjach programu są pamiętane wraz z uŝytkownikiem, w kontekście którego były ustawiane. 3.4 Wygląd ekranu i udogodnienia Na najwyŝszym pasku u góry ekranu są widoczne informacje o uruchomionym programie: wersja programu, nr licencji, uŝytkownik oraz baza danych, na której program pracuje. PoniŜej jest główne menu. Poziom niŝej znajduje się pasek przycisków, za pomocą których moŝna wykonać często uŝywane operacje nie wchodząc do menu. W głównym oknie jest widoczna lista przesyłek przedstawiona na kilku zakładkach. Nazwy zakładek określają podzbiór magazynu operacyjnego. Np. na zakładce Awizowane są widoczne 12 HUZAR SOFTWARE

13 przesyłki awizowane, na zakładce Na stanie widać przesyłki znajdujące się na magazynie operacyjnym, czyli te, które zostały juŝ dostarczone i nie zostały jeszcze wydane. Na zakładce Na magazynie czasowego składowania widać przesyłki, które znajdują się w magazynie czasowego składowania. Na zakładce Dostawy widoczne są wszystkie zdefiniowane dostawy, na zakładce Odprawione widać te przesyłki, które są odprawione, ale jeszcze nie wydane z magazynu operacyjnego. Na zakładce Wydane widać przesyłki wydane z magazynu. Na poszczególnych zakładkach udostępniono róŝne sposoby filtrowania zawartości lub oznaczania kolorami pozycji o pewnych własnościach. Np. na zakładkach Na stanie oraz Odprawione moŝna odfiltrować tylko pozycje o duŝej wartości lub tylko o małej wartości. Na zakładce Na magazynie czasowego składowania moŝna oglądać zawartość wszystkich zdefiniowanych w programie magazynów lub tylko wybranego. Na zakładkach Dostawy i Wydane moŝna filtrować pozycje wg daty. Wybierając z kalendarza datę od i datę do powoduje się pokazanie tylko przesyłek z określonego okresu. Pozostawienie tych okienek pustymi oznacza wyświetlenie wszystkich przesyłek. RóŜnymi kolorami są oznaczone przesyłki wydane bez odprawy lub znajdujące się za długo na magazynie. Wygląd zakładki (które kolumny mają być widoczne i w jakiej kolejności) uŝytkownik moŝe skonfigurować wg swoich potrzeb. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wierszu z tytułami kolumn ukazuje się lista pól, które mogą być widoczne jako kolumny. Postawienie haczyka przy danej kolumnie oznacza, Ŝe ma się ona ukazać na ekranie. Zdjęcie haczyka spowoduje ukrycie danej kolumny. Wstawienie lub usunięcie haczyka odbywa się za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki przy danym polu. Przesunięcie kolumny w inne miejsce odbywa się poprzez jej uchwycenie (lewym przyciskiem myszki na tytule) i przeciągnięcie odpowiednio w lewo lub w prawo (cały czas trzymając wciśnięty przycisk); naleŝy go zwolnić w momencie, gdy przeciągana kolumna będzie juŝ we właściwym połoŝeniu. Szerokość kolumny zmienia się ustawiając wskaźnik myszki na wierszu z tytułami kolumn na pograniczu kolumn. Gdy wskaźnik myszki zmieni kształt na dwie pionowe kreski z poziomymi strzałkami naleŝy lewym przyciskiem myszki przeciągnąć w lewo lub prawo w zaleŝności od potrzeb. Dane na zakładce moŝna sortować klikając w nagłówek kolumny, wg której ma się odbyć sortowanie. Obok nazwy kolumny pojawi się trójkącik pokazujący rodzaj sortowania: skierowany w dół oznacza sortowanie od największej do najmniejszej wartości klucza, skierowany w górę od najmniejszej do największej. MoŜna równieŝ sortować wg kilku kluczy. Np. jeśli naleŝy posortować elementy alfabetycznie wg Odbiorcy, a dla kaŝdego odbiorcy wg Daty przyjęcia, a dla tej samej daty przyjęcia wg Daty wydania, to naleŝy klikać w nagłówki tych kolumn w takiej właśnie kolejności trzymając cały czas wciśnięty klawisz Alt. Wiele operacji moŝna wykonać korzystając z menu podręcznego (zwanego teŝ kontekstowym lub pop-up); osiąga się je poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki podświetliwszy uprzednio odpowiedni element w bazie. Zawartość tego menu zaleŝy od kontekstu uŝycia (stąd nazwa). I tak np. menu podręczne przesyłki udostępnia lub nie operacje Przyjęcie przesyłki, Wprowadzenia na magazyn, Odprawa przesyłki, Wydanie przesyłki w zaleŝności od statusu przesyłki. PoniŜej przykłady menu podręcznego przesyłek o róŝnych statusach: Awizowana Na Magazynie C.S. Odprawiona Dla typowych operacji przewidziano skróty klawiszowe są one widoczne w menu podręcznym obok danej operacji. MagCS 13

14 W wielu przypadkach po najechaniu kursorem myszki i zatrzymaniu go przez chwilę na elemencie widocznym na ekranie (przycisk, nazwa flagi, opcji itp.) pojawi się objaśnienie danego elementu ujęte w dymek (jak w komiksach). Dane widoczne na ekranie w postaci tabeli (np. na zakładkach Na stanie, Na magazynie czasowego składowania, Historia itp.) moŝna skopiować do schowka za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+C. Następnie moŝna je wkleić np. do arkusza kalkulacyjnego i poddać dalszej obróbce, a potem wydrukować. Program umoŝliwia wykonanie pewnych operacji na grupie przesyłek (np. eksport do pliku w postaci xml). W tym przypadku wybieranie przesyłek polega na ich zaznaczeniu klawiszem Spacji (odznaczenie równieŝ za pomocą tego klawisza). OdświeŜanie widoku bazy danych wymusza się za pomocą funkcji OdświeŜ wywołanej z menu podręcznego. 14 HUZAR SOFTWARE

15 4. Menu 4.1 Operacje W menu Operacje zawarte są operacje typowe dla magazynu: przyjęcie, wydanie przesyłek, wprowadzenie na magazyn czasowego składowania, rejestracja odprawy, wydruk raportu, weryfikacja przesyłek, kontrola wagi przesyłki. Te operacje mogą być równieŝ wykonane za pomocą przycisków umieszczonych na górnym pasku programu lub z menu podręcznego. W tej grupie znajdują się równieŝ funkcje ogólne takie, jak wyszukiwanie, aktualizacja słowników, przydział pracy 4.2 Tablice Baza firm... - zawiera informacje o firmach - kontrahentach. Swoją firmę teŝ naleŝy umieścić w tej bazie. Deklaracje skrócone zawiera listę deklaracji skróconych. Historia... - zawiera historię operacji na przesyłkach. Wyświetlanie moŝna zawęzić do elementów z określonego okresu. Jeśli przesyłka była zmieniana, to jest udokumentowany rodzaj zmiany. Baza komunikatów... - zawiera komunikaty związane z przesyłkami. Lista magazynów... - zawiera listę magazynów zdefiniowanych w danej bazie. Kursy walut zawiera bazę kursów walut są tu zarówno tabele A, B oraz celne. 4.3 Opcje Opcje programu oraz Zmiana uŝytkownika zostały opisane w poprzednim rozdziale. Wyślij wiadomość do uŝytkowników umoŝliwia wymianę komunikatów z innymi uŝytkownikami działającymi aktualnie na danej bazie danych (dotyczy instalacji sieciowej). Wygląd ekranu pozwala na skonfigurowanie wyglądu ekranu: pokazywanie lub ukrywanie górnego paska programu zawierającego informację o numerze jego wersji oraz w prawej jego części dane teleadresowe firmy Huzar Software; pokazywanie lub nie podpowiedzi w dymkach; przywrócenie podpowiedzi o zaistnieniu nietypowej sytuacji w programie przy pojawieniu się takiego komunikatu moŝna ustawić opcję, aby następne się nie pojawiały; za pomocą niniejszej funkcji moŝna je przywrócić. 4.4 Narzędzia Edytuj narzędzia umoŝliwia wprowadzenie na listę menu Narzędzia dodatkowej funkcji polegającej na wywoływaniu innego programu bez potrzeby wychodzenia z programu MagCS. Kalkulator (F12) uaktywnia podręczny kalkulator Edytor zapytań SQL (F11) otwiera okno edytora zapytań SQL; za pomocą tego mechanizmu moŝna uzyskać róŝne raporty i zestawienia; wymaga znajomości zasad pisania zapytań SQL; zapytania modyfikujące stan bazy danych muszą być autoryzowane. Konserwacja bazy tu są zgrupowane operacje dotyczące bazy danych: tworzenie kopii zapasowej (na Ŝądanie), przywracanie bazy z istniejącej kopii, przesyłanie bazy do firmy Huzar Software w celu diagnostyki w sytuacji wystąpienia błędu, wysyłanie do Huzar Software pliku monitorującego działanie programu. 4.5 Operacje na pasku narzędzi Przyjęcie na MO otwiera okno przyjęcia przesyłki; naleŝy zdefiniować nazwę dostawy oraz pobrać przesyłki lub ich części na daną dostawę (patrz menu podręczne lub funkcja z menu Operacje) Wprowadź na MCS wprowadzenie na magazyn czasowego składowania wszystkich nieodprawionych przesyłek i wygenerowanie dla nich Deklaracji Skróconych. Rejestruj odp. Przypisanie do przesyłki danych związanych z odprawą. Wydanie z MO rozpoczęcie operacji wydawania przesyłki odprawionej. Program umoŝliwia wydanie całej lub części przesyłki (patrz menu podręczne lub funkcja z menu Operacje). Kontrola dok. pozwala na ustawienie znacznika, Ŝe dokumenty mają być kontrolowane. Po otwarciu okna i wpisaniu numeru przesyłki przeznaczonej do kontroli naleŝy skorzystać z przycisku Sprawdzono. Dodaj notatkę umoŝliwia dołączenie notatki do przesyłki; po wybraniu tej funkcji pojawia się okienko, w którym naleŝy wpisać treść notatki oraz numer przesyłki, do której ma być przypięta. MagCS 15

16 Dopisz kom. pozwala dopisać komunikat do przesyłki. MoŜna wybrać komunikat umieszczony w bazie komunikatów (korzystając z ikonki ksiąŝeczki) lub dopisać nowy komunikat oraz określić numer przesyłki, której komunikat dotyczy. Za pomocą przycisku Dopisz komunikat zostaje przypisany danej przesyłce. Ustaw blok. pozwala oznaczyć przesyłkę do kontroli lub wyniki kontroli celnej. Znajdź narzędzie pozwalające na wyszukiwanie przesyłek omówione szerzej w rozdziale 8.3. Drukuj narzędzie słuŝące do sporządzania raportów omówione szerzej w rozdziale 7. Przydział pracy umoŝliwia przypisanie agentom przesyłek do odprawy 16 HUZAR SOFTWARE

17 5. Czynności w magazynie operacyjnym W magazynie operacyjnym znajdują się wszystkie przesyłki, które zostały przyjęte, ale nie zostały jeszcze wydane. Czyli przyjęte, wprowadzone do magazynu czasowego składowania oraz odprawione, ale jeszcze nie wydane. 5.1 Awizowanie przesyłki Zakłada się, Ŝe standardowo przesyłki awizowane będą wprowadzane z innego programu (np. konwertera napisanego specjalnie w tym celu). Ręczne wprowadzanie awizacji jest przewidziane raczej dla sytuacji awaryjnych lub dla terminali o małym ruchu. Będąc na zakładce Awizowane z menu kontekstowego (prawym myszki) naleŝy wybrać operację Dodaj. Spowoduje to pojawienie się okna przesyłki, które naleŝy wypełnić danymi awizowanej przesyłki. W odpowiednich okienkach naleŝy umieścić dane charakterystyczne danej przesyłki: nazwę, numer, awizowaną ilość, wagę, rozmiary, wartość w walucie, kurs waluty oraz datę tabeli. Dane nadawcy, odbiorcy oraz odpowiedzialnego najwygodniej jest pobierać z bazy firm za pomocą przycisku Pobierz. Podczas wprowadzania przesyłki awizowanej naleŝy wypełnić dane na zakładce Przesyłka, oraz (opcjonalnie) Uwagi. Operacje typu: przyjęcie, odprawa, wydanie będą skutkowały pojawianiem się przesyłki na odpowiednich zakładkach. 5.2 Tworzenie dostawy Zakłada się, Ŝe standardowo dostawy będą wprowadzane z programu zewnętrznego (np. konwertera napisanego specjalnie w tym celu). Ręczne tworzenie dostawy jest przewidziane raczej dla sytuacji awaryjnych lub dla terminali o małym ruchu. W celu ręcznego stworzenia dostawy dla danej przesyłki (w dostawie moŝe być więcej niŝ jedna przesyłka) naleŝy na zakładce Dostawy z menu podręcznego wybrać Dodaj. Pojawi się okno nowej dostawy, w którym naleŝy ustawić numer dostawy oraz z kalendarza wybrać datę przewidywanej dostawy przesyłki. Za pomocą przycisku Wybierz przesyłki dostawy naleŝy wskazać awizowane przesyłki, które wejdą w skład danej dostawy. Zamknąć dostawę za pomocą przycisku OK. MagCS 17

18 5.3 Przyjęcie przesyłki Po dotarciu przesyłki na miejsce naleŝy dokonać operacji przyjęcia przesyłki. Powoduje ona umieszczenie przesyłki w magazynie operacyjnym. Przesyłki moŝna przyjmować w trzech trybach: pojedynczo - okienko takie jak na rysunku obok, w kontekście dostawy z menu podręcznego w dostawie, tryb automatyczny - przycisk: Przyjęcie przesyłek wówczas program automatycznie ustali kontekst właściwej dostawy (przyjęcie wielu przesyłek najlepiej z uŝyciem skanera) Przyjęcie przesyłki pierwszym z wymienionych powyŝej sposobów polega na podświetleniu danej przesyłki i wybraniu funkcji Przyjęcie przesyłki z menu podręcznego lub z menu Operacje. Pojawi się okno Przyjęcie przesyłki, w którym naleŝy wpisać numer przesyłki oraz zweryfikować ilość paczek. Po zatwierdzeniu danego okna przesyłka zniknie z zakładki Awizowane, a pojawi się na zakładce Na stanie. W oknie edycji tej przesyłki widać, Ŝe okienko Ilość faktyczna zostało wypełnione liczbą wpisaną w danych przesyłki. Taka przesyłka moŝe teraz zostać wprowadzona na magazyn czasowego składowania lub od razu odprawiona i wydana (w zaleŝności od potrzeb). Drugi ze sposobów - przyjęcie przesyłki w kontekście dostawy polega na podświetleniu danej dostawy i wybraniu z menu podręcznego funkcji Przyjęcie przesyłek dostawy. Po wpisaniu numeru przesyłki oraz ilości pobieranych paczek oraz kliknięciu przycisku Przyjmij pojawi się okno, w którym są informacje o przyjętej przesyłce: waga brutto przesyłki, ilość przyjętych paczek, ilość awizowanych, oznaczenie przesyłki (DW/MW). Przycisk Dodaj przesyłkę słuŝy do dodania ręcznie przesyłki do danej dostawy. Po dokonaniu przyjęcia przesyłek w kontekście dostawy na zakładce Dostawy widoczne są przesyłki danej dostawy, jak na poniŝszym okienku. 18 HUZAR SOFTWARE

19 Trzeci sposób za pomocą przycisku Przyjęcie na MO z górnego paska narzędzi pojawi się okno jak w pierwszym ze sposobów. MagCS 19

20 5.4 Odprawa przesyłki Towary znajdujące się w magazynie operacyjnym moŝna odprawić nie wprowadzając ich na magazyn czasowego składowania. Operację tę moŝna uzyskać z menu podręcznego: Odprawa przesyłki. NaleŜy określić odprawianą ilość paczek przeznaczonych do odprawy. Okienka związane z momentem dokonania odprawy, czyli datę i godzinę program wypełnia automatycznie, natomiast naleŝy wpisać nr ewidencji celnej dokumentu odprawy, a następnie zatwierdzić za pomocą OK. Taka przesyłka znika z zakładki Na stanie, a pojawia się na zakładce Odprawione. 5.5 Wydanie z magazynu Po dokonaniu odprawy przesyłka moŝe zostać wydana z magazynu. W tym celu naleŝy podświetlić daną przesyłkę na zakładce Odprawione i z menu podręcznego (lub z menu Operacje) wybrać Wydanie przesyłki z MO. Operacja wywołana z menu podręcznego dotyczy podświetlonej przesyłki, natomiast z menu Operacje pozwala wybrać numer przesyłki. W pierwszym przypadku pojawi się okno, w którym naleŝy określić ilość paczek do wydania. W drugim przypadku pojawi się okno, w którym wybiera się odprawioną przesyłkę do wydania z magazynu. Program umoŝliwia wydanie całości lub części przesyłki w tym przypadku naleŝy określić, ile sztuk zostaje wydanych. Operację wydania realizuje się za pomocą przycisku Wydaj. Po zatwierdzeniu tego okna, jeśli wydano juŝ wszystkie paczki z danej przesyłki, znika ona z zakładki Odprawione, a pojawia się na zakładce Wydane. Jednocześnie program umieścił w danych przesyłki informacje o dacie i godzinie wydania. 20 HUZAR SOFTWARE

21 6. Operacje w magazynie czasowego składowania Typowa kolejność operacji na przesyłkach jest następująca: 1. awizowanie przesyłki, 2. umieszczenie przesyłki w dostawie (opcjonalnie: w jednej dostawie moŝe być kilka przesyłek), 3. przyjęcie przesyłki na stan magazynu operacyjnego, 4. wprowadzenie na magazyn czasowego składowania, 5. odprawa przesyłki,(zwolnienie z magazynu czasowego składowania), 6. wydanie przesyłki z magazynu operacyjnego, 7. MoŜe teŝ się zdarzyć sytuacja, gdy przesyłka w ogóle nie trafia do magazynu czasowego składowania, lecz od razu jest odprawiana wówczas nie ma etapów przyjmowania na magazyn oraz wydawania z magazynu. 6.1 Zdefiniowanie magazynu czasowego składowania Pierwszą operacją po zainstalowaniu programu powinno być zdefiniowanie magazynu (lub magazynów). UŜytkownik moŝe zdefiniować w programie róŝne magazyny, na które otrzymał pozwolenie. W tym celu naleŝy wejść w Tablice -> Lista magazynów. Pojawi się pusta baza magazynów. Za pomocą przycisku Dodaj naleŝy utworzyć magazyn podając niezbędne dane z pozwolenia. Dane podmiotu prowadzącego moŝna wybrać z bazy firm za pomocą przycisku Pobierz. Po wprowadzeniu niezbędnych danych konkretnego magazynu zamknąć okno za pomocą przycisku OK. Jeśli chcemy utworzyć kolejne magazyny, to powtórzyć czynność Dodaj. Okno listy magazynów zamyka się za pomocą przycisku Zamknij. 6.2 Wprowadzenie na magazyn czasowego składowania Po podświetleniu danej przesyłki (na zakładce Na stanie) z menu podręcznego na przesyłce wybrać Wprowadzenie na MCS lub z menu Operacje Wprowadź na MCS. Pojawi się okno, w którym naleŝy określić przyjmowaną ilość paczek. Data i godzina przyjęcia wypełniane są przez program automatycznie. NaleŜy równieŝ wpisać numer dokumentu wprowadzającego na MCS. Zatwierdzenie przyciskiem OK powoduje umieszczenie przesyłki w magazynie czasowego składowania. Od tego momentu daną przesyłkę widać na zakładce Na magazynie czasowego składowania. Szczegóły tej przesyłki moŝna obejrzeć wywołując funkcję Podgląd z menu podręcznego. Po wybraniu funkcji Edytuj z menu podręcznego moŝna obejrzeć dane szczegółowe przesyłki niektóre z nich poddają się edycji. 6.3 Odprawa przesyłki Towary znajdujące się w magazynie czasowego składowania moŝna odprawić uŝywając funkcji z menu podręcznego Odprawa przesyłki lub z menu Operacje Rejestruj odp.. Okienka związane z momentem dokonania odprawy, czyli datę i godzinę program wypełnia automatycznie, natomiast naleŝy wpisać nr ewidencji celnej dokumentu odprawy, a następnie zatwierdzić za pomocą OK. Taka przesyłka znika z zakładki Na magazynie czasowego składowania, a pojawia się na zakładce Odprawione. MagCS 21

22 22 HUZAR SOFTWARE

23 7. Wydruki z programu Program generuje określone wydruki, ale ma równieŝ moŝliwość generowania wydruków na Ŝądanie. MoŜna je uzyskać poprzez wyciągnięcie z bazy niektórych danych za pomocą zapytania SQL-owego (Narzędzia->Edytor zapytań SQL). Potem te dane moŝna wydrukować lub przekazać do dalszej obróbki do plików typu dbf, txt, xml, arkusza Excel lub schowka. Dane zebrane w formie tabel np. Baza firm lub Historia moŝna skopiować do schowka za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl_Shift_C. Standardowe raporty uzyskuje się za pomocą funkcji Drukuj raport z menu Operacje lub za pomocą przycisku Drukuj raport znajdującego się na pasku narzędzi. Funkcja daje wiele moŝliwości. Najpierw naleŝy zdecydować, czy raport ma obejmować magazyn czasowego składowania, czy magazyn operacyjny i wybrać odpowiednią zakładkę. NaleŜy określić zakres dat obejmujący okres raportowania. Jeśli wydruk ma dotyczyć magazynu czasowego składowania, to na zakładce Magazyn czasowego składowania naleŝy określić rodzaj przesyłek, które mają być raportowane (np. przyjęcia, towary na magazynie, wydania). Dodatkowo moŝna uzyskać raport o przesyłkach przebywających w magazynie dłuŝej niŝ określona ilość dni lub o przesyłkach określonego odbiorcy. Zaznaczenie flagi Raport podstawowy oznacza, Ŝe wydruk będzie miał postać standardową, na której wygląd uŝytkownik nie ma wpływu. MoŜna równieŝ zaprojektować wygląd raportu i umieścić go jako szablon. Wówczas naleŝy zdjąć haczyk z opcji Raport podstawowy oraz w folderze Szablony umieścić dany szablon. ŚcieŜki do szablonów ustawia się w Opcje->Opcje programu->szablony wydruków. Po utworzeniu taki raport pokazuje się w przeglądarce i z niej moŝna go wydrukować. Szablon moŝna równieŝ zamówić w firmie Huzar Software. W magazynie operacyjnym naleŝy wybrać odpowiedni rodzaj przesyłek (np. awizowane, na stanie, itd.), dodatkowo moŝna zdecydować, czy w raporcie mają zostać ujęte tylko przesyłki o małej (duŝej) wartości, po kontroli celnej lub przesyłki dostawy o określonym numerze. Zlecenie złoŝenia towaru na magazynie czasowego składowania oraz zlecenie wyprowadzenia towaru z magazynu czasowego składowania drukuje się po wybraniu odpowiedniej funkcji z menu podręcznego po uprzednim podświetleniu odpowiedniej przesyłki. Dokument otwiera się w przeglądarce internetowej; następnie moŝna go wydrukować wybierając operację drukowania (np. w Internet Explorer naleŝy wybrać funkcję Drukuj z menu Plik. Jest moŝliwy wydruk stanu wybranej przesyłki po wybraniu z menu podręcznego operacji Podgląd moŝna wydrukować informacje za pomocą przycisku Drukuj. MagCS 23

24 8. Dodatkowe funkcje 8.1 Historia operacji na Magazynie czasowego składowania. Zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów program odnotowuje zmiany dokonywane w magazynie czasowego składowania. MoŜna je obejrzeć uŝywając funkcji Historia w menu Tablice. Zmiany konkretnej przesyłki są widoczne po uŝyciu funkcji Historia modyfikacji z menu podręcznego po uprzednim podświetleniu danej przesyłki. Ten dokument moŝna wydrukować (Ctrl+Shift+C kopiuje do schowka). Po przeniesieniu i opracowaniu tej tabeli w edytorze lub arkuszu kalkulacyjnym tabela moŝe wyglądać, jak poniŝej: Operacja Osoba Data Opis Dane ZmienionoTowar Administrator :17 Nr. przesyłki: 2/200 Ilość paczek wydana : --> 70 ZmienionoTowar Administrator :17 Nr. przesyłki: 2/200 Ilość paczek wydana : 70 --> 80 ZmienionoTowar Administrator :17 Nr. przesyłki: 2/200 Ilość paczek wydana : 80 --> 100 ZmienionoTowar Administrator :20 Nr. przesyłki: 2/200 Wydanie : --> :17: Notatki, komunikaty i blokady Do przesyłki moŝna dołączyć notatkę, komunikat lub blokadę. Operacja ta jest dostępna z menu podręcznego danej przesyłki (Dopisz komunikat, Dopisz notatkę lub Dopisz blokadę). Komunikaty mają określoną strukturę i moŝna je pamiętać w bazie (Tablice->Baza komunikatów); podczas dołączania komunikatu do przesyłki moŝna korzystać z bazy wybierając go z ksiąŝeczki znajdującej się obok okienka Kod. Natomiast notatki są jednorazowymi adnotacjami tworzonymi w Notatniku bez Ŝadnej struktury.. Na przesyłkę moŝna nałoŝyć blokadę, która uniemoŝliwia jej wydanie z magazynu (z jakichś powodów). Blokadę moŝna zdjąć edytując ją i zdejmując haczyk przy Aktywna. Wszystkie omawiane tu elementy są widoczne w okienku edycji przesyłki na zakładce Uwagi. 8.3 Wyszukiwanie przesyłek Przesyłki moŝna wyszukiwać podając ich numer. Przewiduje się w przyszłości dodanie moŝliwości wyszukiwania według innych kryteriów. Operacje wyszukiwania są w menu Operacje->Znajdź przesyłkę lub na górnej listwie przycisk Znajdź przesyłkę. Po wybraniu tej funkcji otwiera się okno, w którym naleŝy wpisać numer szukanej przesyłki. Szukanie realizuje się po przyciśnięciu ikonki z lupą. Jeśli w wyniku poszukiwania pojawi się kilka wpisów, to oznacza, Ŝe dana przesyłka przybyła w kilku dostawach. Klikając dwukrotnie w dany wpis lub wybierając z menu podręcznego funkcję Podgląd moŝna wyświetlić szczegóły danego wpisu. Na ekranie pojawiają się wszystkie dane tej przesyłki oraz jej status (przyjęta, odprawiona, wydana itp.). Za pomocą przycisku Drukuj moŝna te informacje wydrukować. Jest jeszcze inny sposób wyszukiwania przesyłek. Tu moŝna wybierać wg kilku kluczy z konkretnego magazynu lub ze wszystkich. Nad listwą z nazwami widocznych kolumn na kaŝdej zakładce jest okienko Szukaj; tuŝ za nim okienko Według. W tym drugim naleŝy określić kryteria wyszukiwania te są zaleŝne od zakładki, 24 HUZAR SOFTWARE

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.5x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo