MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008

2 1. WSTĘP Wprowadzenie Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej Umowa licencyjna 5 2. INSTALACJA PROGRAMU Wymagania systemowe Instalacja oprogramowania i pierwsze uruchomienie Instalacja bazy danych FirebirdSQL - wymagania wstępne Instalacja serwera FirebirdSQL w systemach Windows Instalacja serwera FirebirdSQL w systemach Linux Instalacja klienta bazy danych Instalacja programu MagCS ZASADY PORUSZANIA SIĘ W PROGRAMIE I USTAWIENIE OPCJI PROGRAMU Podstawowe pojęcia uŝywane w programie MagCS Opcje programu Ustawianie haseł i praw dostępu, logowanie innego uŝytkownika Wygląd ekranu i udogodnienia MENU Operacje Tablice Opcje Narzędzia Operacje na pasku narzędzi CZYNNOŚCI W MAGAZYNIE OPERACYJNYM Awizowanie przesyłki Tworzenie dostawy Przyjęcie przesyłki Odprawa przesyłki OPERACJE W MAGAZYNIE CZASOWEGO SKŁADOWANIA Zdefiniowanie magazynu czasowego składowania Wprowadzenie na magazyn czasowego składowania Odprawa przesyłki WYDRUKI Z PROGRAMU DODATKOWE FUNKCJE Historia operacji na Magazynie czasowego składowania Notatki, komunikaty i blokady Wyszukiwanie przesyłek 24 2 HUZAR SOFTWARE

3 8.4 Współpraca programu MagCS z innymi aplikacjami Współpraca programu MagCS z WinSADemIB moduł Terminator 27 MagCS 3

4 4 HUZAR SOFTWARE

5 1. Wstęp Kupując MagCS - program do obsługi magazynu czasowego składowania staliście się Państwo klientami firmy HUZAR SOFTWARE działającej na rynku oprogramowania celnego od 1992 roku. Nasze wieloletnie doświadczenie w tematyce celnej oraz znajomość najnowszych narzędzi programistycznych sprawia, Ŝe oddajemy do rąk Państwa nowoczesny produkt najwyŝszej jakości. Program słuŝy do ewidencji towarów w magazynie czasowego składowania opisanej w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów czasowego składowania (Dz.U. Nr 89/2004 poz. 847, 62/2005, poz. 553). Program moŝe współpracować z WinSADemIB programem przeznaczonym do obsługi dokumentów celnych. Wówczas dokumenty DSK, PWD, SAD będą tworzone automatycznie w WinSADIB na podstawie danych zapisanych w MagCS. 1.1 Wprowadzenie Program MagCS jest przeznaczony do pracy w środowisku 32-bitowym w systemach Windows NT, Windows 2000, Windows XP oraz Windows Vista Zakłada się, Ŝe dane o przesyłkach nie będą wprowadzane ręcznie (mimo iŝ program daje taką moŝliwość) lecz będą pobierane za pomocą dodatkowych modułów z zewnętrznych systemów. Takie moduły mogą zostać napisane w firmie HUZAR SOFTWARE z przeznaczeniem dla konkretnych systemów. Przykładowo moŝe to być program przygotowujący importowe dokumenty SAD (lub faktury nabycia w przypadku obrotu towarami unijnymi), na podstawie których dokonuje się wprowadzenia do magazynu. Prawa autorskie naszej firmy w zakresie uŝywania programu MagCS są zabezpieczone za pomocą układu szyfrującego zakładanego na port szeregowy lub USB komputera. Program zapewnia kompleksową obsługę magazynu czasowego składowania. Za pomocą programu MagCS moŝna prowadzić ewidencję przesyłek w magazynie czasowego składowania w zakresie wymaganym przez przepisy prawa celnego. Główne funkcje realizowane przez program to: zbieranie danych o przesyłkach awizowanych, grupowanie przesyłek w ramach dostawy, przyjmowanie przesyłek na stan, wprowadzanie przesyłek na magazyn czasowego składowania, dokonywanie odpraw przesyłek z magazynu czasowego składowania lub z jego pominięciem, wydawanie przesyłek, prowadzenie ewidencji ruchu przesyłek w magazynie, archiwizowanie wszystkich danych, tworzenie raportów obrazujących stan magazynu, historię operacji na przesyłkach W niniejszej dokumentacji zamieszczono podstawowe informacje dla uŝytkownika. W czasie pracy z programem udostępnione są liczne podpowiedzi ułatwiające jego wykorzystanie. 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej Program MagCS działa zgodnie z wymaganiami określonymi w rozp. Ministra Finansów (DZ. U. 89/2004 poz. 847 ze zmianami w DZ. U. 62/2005 poz. 553 par. 8, ust. 7), a w szczególności: zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i przechowuje dane w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, pozwala na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym, uniemoŝliwia usuwanie dokonanych zapisów, umoŝliwia przechowywanie kopii archiwalnych na nośnikach zewnętrznych Warunkiem jest uŝytkowanie programu zgodnie z dostarczoną uŝytkownikowi instrukcją i nie dokonywanie przez uŝytkownika Ŝadnych zmian w jego kodzie. 1.3 Umowa licencyjna Program jest rozpowszechniany na zasadzie umowy licencyjnej zawieranej pomiędzy firmą HUZAR SOFTWARE jako licencjodawcą a osobą fizyczną lub prawną, jako licencjobiorcą. Firma HUZAR SOFTWARE zastrzega sobie pełne prawo autorskie do programu MagCS. MagCS 5

6 Licencjodawca udziela sześciomiesięcznej gwarancji dotyczącej funkcjonowania programu. Ewentualne powtarzalne błędy, tj. takie, które uŝytkownik potrafi systematycznie powodować, a nie są wynikiem niepoprawnej jego obsługi lub niewłaściwej eksploatacji w danym środowisku programowo-sprzętowym, licencjodawca usuwa w terminie do dwóch tygodni od daty ich zgłoszenia. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego funkcjonowania programu spowodowanego zmianami przepisów prawnych lub samodzielnymi modyfikacjami programu przez licencjobiorcę. Jeśli okaŝe się, Ŝe błąd jest spowodowany wirusem, złą konfiguracją środowiska lub skasowaniem któregoś z plików wchodzących w skład programu (lub jego części), to uŝytkownik jest zobowiązany zapłacić za serwis. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie programu w przypadku zmian sprzętowych przeprowadzonych przez licencjobiorcę. Licencjodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z posługiwania się wadliwie funkcjonującym programem. Firma HUZAR SOFTWARE zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia zmian do programu bez uprzedzenia. W związku z tym opisy menu lub niektórych funkcji zawarte w niniejszej instrukcji mogą się róŝnić od występujących w programie. 6 HUZAR SOFTWARE

7 2. Instalacja programu 2.1 Wymagania systemowe Aby zainstalować i uruchomić program MagCS oraz efektywnie na nim pracować, wymagana jest następująca konfiguracja: komputer zgodny z IBM PC z procesorem co najmniej klasy Pentium (częstotliwość powyŝej 200 MHz) z systemem operacyjnym Windows NT/2000/XP/Vista, minimum 512 MB RAM, dostępny port USB bądź szeregowy, minimum 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym, monitor kolorowy VGA o rozdzielczości nie mniejszej od 800x600, mysz, napęd CD-ROM w trakcie instalacji, drukarka laserowa lub atramentowa, dostęp do poczty elektronicznej (dla potrzeb szybkiej i taniej aktualizacji oraz ewentualnej diagnostyki), dostęp do internetu (pobieranie kursów walut, aktualizacje słowników). 2.2 Instalacja oprogramowania i pierwsze uruchomienie Przed rozpoczęciem instalowania naleŝy załoŝyć specjalny układ na odpowiedni port (szeregowy lub USB - układ znajduje się w zestawie instalacyjnym i dotyczy to tylko wersji programu zabezpieczonej takim układem). Proces instalacji moŝna podzielić na dwa zasadnicze kroki: 1. Instalacja serwera FirebirdSQL, oraz 2. Instalacja programu MagCS. Jeśli na danym stanowisku jest juŝ zainstalowany FirebirdSQL (np. inne programy na nim oparte juŝ działają na tym komputerze), to naleŝy pominąć jego instalację (punkt 1). W przeciwnym razie naleŝy go zainstalować. Uruchomienie programu InstallMagCSIB.exe znajdującego się na płytce instalacyjnej pozwala wybrać instalację FirebirdaSQL jako pierwszy krok. Kolejne kroki i wybór odpowiednich opcji instalacji tego programu opisano poniŝej w punktach Po zainstalowaniu Firebirda naleŝy przejść do instalacji programu MagCS (przycisk Dalej), którą opisano w punkcie Instalacja bazy danych FirebirdSQL - wymagania wstępne Serwer bazy danych moŝe pracować na komputerach z systemami operacyjnymi Windows NT/2000/XP/2003/Vista, jak równieŝ z popularnymi dystrybucjami opartymi o system operacyjny Linux np. Fedora Core czy Mandrake. Nie zalecamy instalacji FirebirdSQL w środowisku systemów Windows 95/98/ME. Zazwyczaj systemy te pracują niestabilnie i nie nadają się na serwer jakiejkolwiek bazy danych. Wymagania sprzętowe dla około 5 20 uŝytkowników współpracujących z bazą FirebirdSQL oraz wykorzystujących programy firmy HUZAR SOFTWARE są następujące: Minimalne: komputer z procesorem Pentium III, 256 MB RAM, 512 MB wolnej przestrzeni dyskowej serwera (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe) Zalecane: komputer z procesorem Pentium IV lub Athlon, 512 MB RAM 1GB wolnej przestrzeni dyskowej serwera (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe) Aplikacje komunikują się z bazą danych FirebirdSQL za pomocą protokołu TCP/IP na porcie NaleŜy zadbać by port ten na serwerze nie był zablokowany. NaleŜy zadbać o to, aby programy antywirusowe, firewalle oraz zapory nie blokowały komunikacji. MagCS 7

8 2.4 Instalacja serwera FirebirdSQL w systemach Windows Po uruchomieniu instalatora bazy danych, w oknie Zaznacz komponenty naleŝy wybrać z rozwijanego menu Pełna instalacja Serwera i narzędzi developera. Nacisnąć przycisk Dalej. W następnym oknie Zaznacz dodatkowe zadania, naleŝy ustawić opcje zgodnie z rysunkiem poniŝej. W systemie Windows Vista naleŝy koniecznie WYŁĄCZYĆ opcję Zainstalować Control Panel Aplet? Po naciśnięciu przycisku Dalej, baza danych FirebirdSQL zostanie zarejestrowana jako usługa systemu Windows i będzie uruchamiana automatycznie w czasie startu systemu. W Panelu Sterowania utworzona zostanie ikonka do sterowania, umoŝliwiająca zatrzymywanie i uruchamianie bazy przez administratora, która opisana jest: Firebird 1,5 Server Manager. Domyślnie FirebirdSQL uruchamia się z wykorzystaniem lokalnego konta systemowego. Administrator moŝe utworzyć nowego uŝytkownika np. Firebird (tak ja pokazano na rysunkach poniŝej), nadać odpowiednie uprawnienia do zasobów na dysku i z prawami tego uŝytkownika uruchamiać serwer bazy danych Panel sterowania Narzędzia administracyjne Zarządzanie komputerem. Następnie naleŝy rozwinąć węzeł Aplikacje i usługi i zaznaczyć węzeł Usługi. W prawym oknie naleŝy wskazać Firebird Guardian a następnie po kliknięciu prawego klawisza myszki z rozwiniętego menu kontekstowego naleŝy wybrać funkcję Właściwości. W wyświetlonym okienku Firebird Guardian - DefaultInstance interesować nas będą ustawienia na dwóch zakładkach: Logowanie oraz Odzyskiwanie. Na zakładce Logowanie wybieramy opcje To konto wpisując nazwę uŝytkownika (np. Firebird - tak jak na rysunku poniŝej) oraz Hasło i jego potwierdzenie. 8 HUZAR SOFTWARE

9 Na zakładce Odzyskiwanie wybieramy akcję, jaką ma podjąć system operacyjny w przypadku wystąpienia usługi. NaleŜy dla pierwszego, drugiego i kolejnych błędów wybrać akcję: Ponownie uruchom usługę (rysunek powyŝej). Administrator powinien równieŝ utworzyć na serwerze folder, w którym będą się znajdować pliki baz danych programów HUZAR SOFTWARE. Katalog ten MUSI znajdować się na dysku lokalnym serwera bazy danych i nie powinien być udostępniony jako zasób sieciowy dla uŝytkowników programów korzystających z bazy. UWAGA: MoŜna zakładać róŝne bazy danych, jednak MUSZĄ się one znajdować w RÓśNYCH folderach lub jeśli są w jednym folderze, to muszą się róŝnić nazwami. Wbudowanym superuŝytkownikiem serwera bazy danych jest uŝytkownik o nazwie SYSDBA, a jego domyślne hasło to: masterkey. Tylko ten uŝytkownik ma prawo do tworzenia nowych uŝytkowników bazy danych oraz nadawania praw (tzw. grantów) dla tych uŝytkowników. By zmienić domyślne hasło superuŝytkownika naleŝy w oknie poleceń DOS przejść do katalogu bazy danych (C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5 \bin - domyślnie znajdują tam się pliki wykonywalne serwera) i wydać polecenie: gsec user SYSDBA pa masterkey modify SYSDBA pw <nowe hasło> Informacje o graficznych programach do zarządzania bazą (np. MiTeC InterBase Query czy FlameRobin) znajdują się na stronie 2.5 Instalacja serwera FirebirdSQL w systemach Linux FirebirdSQL w wersji w firmie HUZAR SOFTWARE testowany był pod dystrybucjami Fedora Core 1 oraz Fedora Core 3. W wyŝej wymienionych dystrybucjach naleŝy korzystać z pakietu: FirebirdSS nptl.i686.rpm lub nowszego. Obecnie nie moŝna na serwer bazy danych wykorzystać dystrybucji linuksa zbudowanych dla procesorów AMD64 (bądź 86_64), ze względu na niestabilne (na razie) działanie serwera FirebirdSQL dla tych architektur Przed instalacją serwera bazy danych naleŝy zainstalować w systemie pakiety: Ncurses-5xxxx.rpm oraz Compat-libstdc++xxx.rpm. W czasie instalacji skrypt instalacyjny pakietu załoŝy w systemie uŝytkownika Firebird oraz grupę Firebird.. Serwer bazy danych domyślnie będzie uruchamiany z uprawnieniami tego uŝytkownika. Katalogiem domowym uŝytkownika Firebird jest katalog /opt/firebird, gdzie zainstalowany zostanie serwer bazy danych. Skrypt instalacyjny zmienia równieŝ domyślne hasło wbudowanego konta superuŝytkownika bazy FirebirdSQL (czyli SYSDBA) na hasło wylosowane skrypt zapisuje je dla informacji administratora w pliku /opt/firebird/sysdba.password. Uaktualniany jest równieŝ skrypt /etc/rc.d/init.d/firebird. Podczas startu systemu skrypt ten uruchamia serwer bazy danych. Do zmiany hasła superuŝytkownika słuŝy skrypt /opt/firebird/bin/changedbapassword.sh. Administrator powinien utworzyć na serwerze katalog, w którym aplikacje korzystające z serwera będą tworzyć i przechowywać pliki baz danych. Katalog musi się znajdować na lokalnym dysku, a jego właścicielem powinien być uŝytkownik Firebird z prawami do odczyt, zapisu i wykonywania. 2.6 Instalacja klienta bazy danych Poprawne działanie programów korzystających z bazy danych FirebirdSQL wymaga zainstalowania oprogramowania klienta bazy danych na stacjach roboczych (poniewaŝ programy HUZAR SOFTWARE są programami Win32, dlatego poniŝsza instalacja dotyczy systemu Windows). Plik instalatora bazy danych zawiera równieŝ klienta bazy. W celu automatycznej instalacji klienta naleŝy w trakcie instalacji na pierwszym okienku z listy rozwijalnej wybrać opcję Minimalna instalacja klienta bez serwera i narzędzi Instalator automatycznie zainstaluje niezbędne biblioteki w systemie operacyjnym. MagCS 9

10 2.7 Instalacja programu MagCS W celu zainstalowania programu naleŝy włoŝyć instalacyjną płytę CD do napędu CD-ROM. Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, to uruchomić program InstallMagCSIB.exe klikając dwukrotnie w jego nazwę pod Eksploratorem Windows. Na okienku startowym moŝna wybrać jako pierwszą instalację FirebirdaSQL, albo klikając w Dalej przejść do instalowania programu MagCS. Po zakończeniu instalacji, do grupy Programy menu Start zostanie dopisana nowa grupa HUZAR SOFTWARE\MagCS. Po zainstalowaniu programu naleŝy go uruchomić. W startowym oknie pojawi się nazwa uŝytkownika Administrator; okienko z hasłem naleŝy (na razie) pozostawić puste. Przycisk Baza danych pozwala uŝytkownikowi wskazać ścieŝkę do pliku bazy danych programu MagCS. KaŜdorazowo podczas uruchamiania programu istnieje moŝliwość zmiany tego pliku, pozwalając na pracę z róŝnymi kompletami danych. Program zawsze domyślnie uruchamia się na tej samej bazie danych, na której pracował ostatnio. Jeśli korzystamy z innych baz, warto zapisać je jako domyślne (haczyk przy zapisz jako domyślne ), a potem wybierać za pomocą Wybierz opcje. Jeśli MagCS ma współpracować z WinSADemIB, jako baza MagCSa ma być wskazana baza danych WinSADaIB (patrz rozdz. 8.5) Okno startowe posiada równieŝ dwie opcje: Naprawa tablic zaznaczenie tej opcji uruchomi restrukturyzację tablic bazy danych. Restrukturyzacja jest wykonywana zazwyczaj przy uruchomieniu kolejnej wersji programu i tylko wtedy, gdy nowa wersja zmienia postać tablic bazy. NaleŜy korzystać z tej opcji w przypadku uszkodzenia indeksów bazy danych. Blokada dostępu - zaznaczenie tej opcji powoduje zablokowanie dostępu do danej bazy innym uŝytkownikom (waŝne w instalacjach sieciowych). Przycisk Ochrona programu słuŝy do wskazania sposobu zabezpieczenia programu (układ na porcie szeregowym, na porcie USB, numer seryjny Novella; hasło sprzętowe jest udostępniane przez firmę HUZAR SOFTWARE w sytuacjach awaryjnych). Przy pierwszym uruchomieniu programu naleŝy koniecznie uŝyć przycisku Ochrona programu, następnie w oknie Opcji programu przycisnąć przycisk Sprawdź układ szyfrujący. Jeśli do portu komputera jest włoŝony klucz szyfrujący, to dane z klucza zostaną wyświetlone jako Nr licencji. Jakiekolwiek błędy w odczycie układu szyfrującego są traktowane jako brak uprawnień do korzystania z programu. UWAGA: MoŜna zakładać róŝne bazy magazynu czasowego składowania, jednak MUSZĄ one być zlokalizowane w RÓśNYCH folderach i mieć róŝne foldery archiwizacji. Jeśli pliki róŝnych baz danych będą w jednym folderze, muszą się róŝnić nazwami. Wówczas dla kaŝdej bazy naleŝy przewidzieć inny folder dla archiwum. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje otwarcie głównego okna programu. Po zainstalowaniu zaleca się ustawić odpowiednio opcje działania programu. 10 HUZAR SOFTWARE

11 3. Zasady poruszania się w programie i ustawienie opcji programu 3.1 Podstawowe pojęcia uŝywane w programie MagCS magazyn magazyn czasowego składowania, magazyn operacyjny - magazyn przesyłek, które znajdują się na stanie (zostały przyjęte ale jeszcze nie wydane) przesyłka podstawowy element magazynu, przesyłka awizowana przesyłka, której jeszcze nie ma fizycznie, ale jest informacja o jej nadejściu, dostawa element grupujący przesyłki moŝe zawierać jedną lub więcej przesyłek, zawiera termin dostarczenia przesyłki i numer transportu przesyłka duŝej wartości przesyłka której wartość jest większa niŝ wartość progowa określona w opcjach, lub mimo wartości nie przekraczającej progu ręcznie została zakwalifikowana jako przesyłka duŝej wartości przesyłka małej wartości przeciwieństwo przesyłki duŝej wartości 3.2 Opcje programu Sposób działania programu moŝna modyfikować ustawiając opcje programu. Okienko Opcje programu jest otwierane z menu Opcje Opcje programu.... MoŜna ustawić opcje wybierając jeden z następujących węzłów: Ochrona programu pokazany jest sposób autoryzacji programu. Kontrola haseł umoŝliwia określenie kontrolowania systemu haseł dostępu do programu. Po rozwinięciu tego węzła moŝna określić elementy składające się na hasło, ilość znaków występujących w haśle, okres obowiązywania hasła, ilość nieudanych prób logowania, po których dostęp do bazy jest blokowany. Baza danych pokazana jest ścieŝka do bazy danych programu (tylko podgląd); moŝna ustawić ścieŝkę do bazy słowników, jeśli jest inna niŝ baza danych programu MagCS najczęściej będzie to baza danych programu WinSADIB. Archiwum wstawienie haczyka oznacza zachowywanie kopii bazy danych. Przy pierwszym zamknięciu programu danego dnia archiwizacja jest wykonywana automatycznie. Zamykanie programu kolejny raz danego dnia powoduje, Ŝe pojawi się pytanie, czy ponowić archiwizację. Z kaŝdego dnia pamiętana jest jedna kopia. Zaleca się pamiętanie kilku ostatnich kopii (np. 5). W razie awarii bazy danych są szanse na ich odzyskanie z kopii (pod warunkiem, Ŝe kopia teŝ nie jest uszkodzona). Jest to pomocne równieŝ w sytuacji uszkodzenia (lub kradzieŝy) dysku lub komputera. Niestety, ścieŝka do archiwum musi wskazywać na dysk lokalny (własność Firebirda). Czyli, aby zabezpieczyć się przed utratą kopii w przypadku utraty dysku, naleŝy kopie archiwalne składować na jakimś innym zapasowym nośniku (dysk sieciowy, CD, pen drive). Dane początkowe w celu przyspieszenia wprowadzania przesyłki do magazynu moŝna ustawić dane przesyłki, które zostaną wypełnione automatycznie. Te dane, to Kod magazynu oraz Nazwa firmy odpowiedzialnej za magazyn. Połączenia - w tym miejscu naleŝy ustawić odpowiednio sposób komunikacji z internetem. Dodatkowe moduły - pozwala skonfigurować dodatkowe moduły dołączone do programu. Szablony wydruków tu znajdują się ścieŝki do szablonów dokumentów, które są drukowane z programu. Domyślnie są ustawione w momencie pierwszego uruchomienia programu i nie naleŝy ich zmieniać. Chyba, Ŝe w danej instalacji te szablony są umieszczone gdzie indziej. System Celina za pomocą przycisku Wczytaj domyślne naleŝy ustawić adres strony Celiny; następnie wpisać login i hasło. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe jeśli Celina wymaga zmiany hasła, naleŝy przeprowadzić tę operację na stronie Celiny. Następnie to zmienione hasło naleŝy wpisać w omawianym okienku. MagCS 11

12 Inne pozwala skonfigurować indywidualnie właściwości programu. MoŜna ustawić próg, od którego przesyłka jest traktowana jako wysokiej wartości; moŝna wymusić powiadamianie uŝytkownika o przebywaniu przesyłki w magazynie przez okres dłuŝszy niŝ zadany; moŝna określić dzielnik wagi objętościowej. Dzielnik wagi objętościowej jest to liczba, która słuŝy do wyznaczania wagi objętościowej przesyłki. Waga objętościowa przesyłki, to jej objętość (wysokość * szerokość * głębokość) podzielona przez ten dzielnik wagi objętościowej. MoŜna wymusić sprawdzanie poprawności i kompletności dokumentów. Po zaznaczeniu tej opcji program przypomina o tym podczas przyjmowania przesyłki do magazynu. Identyfikator oddziału lub bazy ma znaczenie dla instalacji w firmach wielooddziałowych lub w przypadku pracy wielostanowiskowej na róŝnych bazach danych. Systemy celne (m. in. Celina) wymagają unikalności numerów przesyłanych dokumentów. PoniewaŜ program losuje te numery, więc wie, jakie numery juŝ wystąpiły w danej bazie danych. Nie wie nic natomiast o numerach wylosowanych w innych bazach (zapewne się będą powtarzać, bo algorytm jest ten sam). Aby uniknąć tego problemu, konieczne jest ustalenie między oddziałami firmy lub między bazami danych, na których pracują, tzw. identyfikatorów, które będą je odróŝniać. Taki identyfikator ma wpływ na wynik losowania. 3.3 Ustawianie haseł i praw dostępu, logowanie innego uŝytkownika. W menu Opcje znajduje się funkcja Hasła i uprawnienia. Pozwala ona na zarządzanie dostępem uŝytkowników do programu oraz jego danych. Funkcja Hasła i uprawnienia otwiera okienko Hasła i uprawnienia, którego przyciski pozwalają utworzyć nowego (przycisk Nowy), skasować (Usuń) lub zmienić hasło (Edytuj) danego uŝytkownika programu. Pozwala równieŝ na ustalenie uprawnień lub ich zmianę (przyciski, ) Jedynym uŝytkownikiem tworzonym standardowo podczas instalacji jest uŝytkownik o nazwie Administrator, z pustym hasłem oraz pełnymi uprawnieniami. UŜytkownik z pełnymi uprawnieniami moŝe: tworzyć i usuwać uŝytkowników oraz nadawać im uprawnienia. Zaleca się pozostawić najwyŝsze uprawnienia administratorowi oraz nadać mu hasło. Inni uŝytkownicy, powołani przez Administratora powinni mieć ograniczone uprawnienia, tak, aby bezpiecznie zarządzać bazą danych. Zaleca się równieŝ, aby uprawnienie Funkcje specjalne pozostawić w grupie Pozostałe uprawnienia, a przenieść do Posiadanych uprawnień wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonania konkretnej operacji zaraz po jej wykonaniu naleŝy je z powrotem zabrać. Wybierając zakładkę Kto pracuje moŝna dowiedzieć się, którzy uŝytkownicy aktualnie pracują w danej bazie danych (dotyczy instalacji sieciowej). W celu zalogowania się innego uŝytkownika do programu wystarczy z menu Opcje wybrać Zmiana uŝytkownika i wpisać login i hasło. Wszystkie ustawienia programu są pamiętane w kontekście uŝytkownika. Czyli np. dane do logowania do Celiny ustawione w opcjach programu są pamiętane wraz z uŝytkownikiem, w kontekście którego były ustawiane. 3.4 Wygląd ekranu i udogodnienia Na najwyŝszym pasku u góry ekranu są widoczne informacje o uruchomionym programie: wersja programu, nr licencji, uŝytkownik oraz baza danych, na której program pracuje. PoniŜej jest główne menu. Poziom niŝej znajduje się pasek przycisków, za pomocą których moŝna wykonać często uŝywane operacje nie wchodząc do menu. W głównym oknie jest widoczna lista przesyłek przedstawiona na kilku zakładkach. Nazwy zakładek określają podzbiór magazynu operacyjnego. Np. na zakładce Awizowane są widoczne 12 HUZAR SOFTWARE

13 przesyłki awizowane, na zakładce Na stanie widać przesyłki znajdujące się na magazynie operacyjnym, czyli te, które zostały juŝ dostarczone i nie zostały jeszcze wydane. Na zakładce Na magazynie czasowego składowania widać przesyłki, które znajdują się w magazynie czasowego składowania. Na zakładce Dostawy widoczne są wszystkie zdefiniowane dostawy, na zakładce Odprawione widać te przesyłki, które są odprawione, ale jeszcze nie wydane z magazynu operacyjnego. Na zakładce Wydane widać przesyłki wydane z magazynu. Na poszczególnych zakładkach udostępniono róŝne sposoby filtrowania zawartości lub oznaczania kolorami pozycji o pewnych własnościach. Np. na zakładkach Na stanie oraz Odprawione moŝna odfiltrować tylko pozycje o duŝej wartości lub tylko o małej wartości. Na zakładce Na magazynie czasowego składowania moŝna oglądać zawartość wszystkich zdefiniowanych w programie magazynów lub tylko wybranego. Na zakładkach Dostawy i Wydane moŝna filtrować pozycje wg daty. Wybierając z kalendarza datę od i datę do powoduje się pokazanie tylko przesyłek z określonego okresu. Pozostawienie tych okienek pustymi oznacza wyświetlenie wszystkich przesyłek. RóŜnymi kolorami są oznaczone przesyłki wydane bez odprawy lub znajdujące się za długo na magazynie. Wygląd zakładki (które kolumny mają być widoczne i w jakiej kolejności) uŝytkownik moŝe skonfigurować wg swoich potrzeb. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wierszu z tytułami kolumn ukazuje się lista pól, które mogą być widoczne jako kolumny. Postawienie haczyka przy danej kolumnie oznacza, Ŝe ma się ona ukazać na ekranie. Zdjęcie haczyka spowoduje ukrycie danej kolumny. Wstawienie lub usunięcie haczyka odbywa się za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki przy danym polu. Przesunięcie kolumny w inne miejsce odbywa się poprzez jej uchwycenie (lewym przyciskiem myszki na tytule) i przeciągnięcie odpowiednio w lewo lub w prawo (cały czas trzymając wciśnięty przycisk); naleŝy go zwolnić w momencie, gdy przeciągana kolumna będzie juŝ we właściwym połoŝeniu. Szerokość kolumny zmienia się ustawiając wskaźnik myszki na wierszu z tytułami kolumn na pograniczu kolumn. Gdy wskaźnik myszki zmieni kształt na dwie pionowe kreski z poziomymi strzałkami naleŝy lewym przyciskiem myszki przeciągnąć w lewo lub prawo w zaleŝności od potrzeb. Dane na zakładce moŝna sortować klikając w nagłówek kolumny, wg której ma się odbyć sortowanie. Obok nazwy kolumny pojawi się trójkącik pokazujący rodzaj sortowania: skierowany w dół oznacza sortowanie od największej do najmniejszej wartości klucza, skierowany w górę od najmniejszej do największej. MoŜna równieŝ sortować wg kilku kluczy. Np. jeśli naleŝy posortować elementy alfabetycznie wg Odbiorcy, a dla kaŝdego odbiorcy wg Daty przyjęcia, a dla tej samej daty przyjęcia wg Daty wydania, to naleŝy klikać w nagłówki tych kolumn w takiej właśnie kolejności trzymając cały czas wciśnięty klawisz Alt. Wiele operacji moŝna wykonać korzystając z menu podręcznego (zwanego teŝ kontekstowym lub pop-up); osiąga się je poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki podświetliwszy uprzednio odpowiedni element w bazie. Zawartość tego menu zaleŝy od kontekstu uŝycia (stąd nazwa). I tak np. menu podręczne przesyłki udostępnia lub nie operacje Przyjęcie przesyłki, Wprowadzenia na magazyn, Odprawa przesyłki, Wydanie przesyłki w zaleŝności od statusu przesyłki. PoniŜej przykłady menu podręcznego przesyłek o róŝnych statusach: Awizowana Na Magazynie C.S. Odprawiona Dla typowych operacji przewidziano skróty klawiszowe są one widoczne w menu podręcznym obok danej operacji. MagCS 13

14 W wielu przypadkach po najechaniu kursorem myszki i zatrzymaniu go przez chwilę na elemencie widocznym na ekranie (przycisk, nazwa flagi, opcji itp.) pojawi się objaśnienie danego elementu ujęte w dymek (jak w komiksach). Dane widoczne na ekranie w postaci tabeli (np. na zakładkach Na stanie, Na magazynie czasowego składowania, Historia itp.) moŝna skopiować do schowka za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+C. Następnie moŝna je wkleić np. do arkusza kalkulacyjnego i poddać dalszej obróbce, a potem wydrukować. Program umoŝliwia wykonanie pewnych operacji na grupie przesyłek (np. eksport do pliku w postaci xml). W tym przypadku wybieranie przesyłek polega na ich zaznaczeniu klawiszem Spacji (odznaczenie równieŝ za pomocą tego klawisza). OdświeŜanie widoku bazy danych wymusza się za pomocą funkcji OdświeŜ wywołanej z menu podręcznego. 14 HUZAR SOFTWARE

15 4. Menu 4.1 Operacje W menu Operacje zawarte są operacje typowe dla magazynu: przyjęcie, wydanie przesyłek, wprowadzenie na magazyn czasowego składowania, rejestracja odprawy, wydruk raportu, weryfikacja przesyłek, kontrola wagi przesyłki. Te operacje mogą być równieŝ wykonane za pomocą przycisków umieszczonych na górnym pasku programu lub z menu podręcznego. W tej grupie znajdują się równieŝ funkcje ogólne takie, jak wyszukiwanie, aktualizacja słowników, przydział pracy 4.2 Tablice Baza firm... - zawiera informacje o firmach - kontrahentach. Swoją firmę teŝ naleŝy umieścić w tej bazie. Deklaracje skrócone zawiera listę deklaracji skróconych. Historia... - zawiera historię operacji na przesyłkach. Wyświetlanie moŝna zawęzić do elementów z określonego okresu. Jeśli przesyłka była zmieniana, to jest udokumentowany rodzaj zmiany. Baza komunikatów... - zawiera komunikaty związane z przesyłkami. Lista magazynów... - zawiera listę magazynów zdefiniowanych w danej bazie. Kursy walut zawiera bazę kursów walut są tu zarówno tabele A, B oraz celne. 4.3 Opcje Opcje programu oraz Zmiana uŝytkownika zostały opisane w poprzednim rozdziale. Wyślij wiadomość do uŝytkowników umoŝliwia wymianę komunikatów z innymi uŝytkownikami działającymi aktualnie na danej bazie danych (dotyczy instalacji sieciowej). Wygląd ekranu pozwala na skonfigurowanie wyglądu ekranu: pokazywanie lub ukrywanie górnego paska programu zawierającego informację o numerze jego wersji oraz w prawej jego części dane teleadresowe firmy Huzar Software; pokazywanie lub nie podpowiedzi w dymkach; przywrócenie podpowiedzi o zaistnieniu nietypowej sytuacji w programie przy pojawieniu się takiego komunikatu moŝna ustawić opcję, aby następne się nie pojawiały; za pomocą niniejszej funkcji moŝna je przywrócić. 4.4 Narzędzia Edytuj narzędzia umoŝliwia wprowadzenie na listę menu Narzędzia dodatkowej funkcji polegającej na wywoływaniu innego programu bez potrzeby wychodzenia z programu MagCS. Kalkulator (F12) uaktywnia podręczny kalkulator Edytor zapytań SQL (F11) otwiera okno edytora zapytań SQL; za pomocą tego mechanizmu moŝna uzyskać róŝne raporty i zestawienia; wymaga znajomości zasad pisania zapytań SQL; zapytania modyfikujące stan bazy danych muszą być autoryzowane. Konserwacja bazy tu są zgrupowane operacje dotyczące bazy danych: tworzenie kopii zapasowej (na Ŝądanie), przywracanie bazy z istniejącej kopii, przesyłanie bazy do firmy Huzar Software w celu diagnostyki w sytuacji wystąpienia błędu, wysyłanie do Huzar Software pliku monitorującego działanie programu. 4.5 Operacje na pasku narzędzi Przyjęcie na MO otwiera okno przyjęcia przesyłki; naleŝy zdefiniować nazwę dostawy oraz pobrać przesyłki lub ich części na daną dostawę (patrz menu podręczne lub funkcja z menu Operacje) Wprowadź na MCS wprowadzenie na magazyn czasowego składowania wszystkich nieodprawionych przesyłek i wygenerowanie dla nich Deklaracji Skróconych. Rejestruj odp. Przypisanie do przesyłki danych związanych z odprawą. Wydanie z MO rozpoczęcie operacji wydawania przesyłki odprawionej. Program umoŝliwia wydanie całej lub części przesyłki (patrz menu podręczne lub funkcja z menu Operacje). Kontrola dok. pozwala na ustawienie znacznika, Ŝe dokumenty mają być kontrolowane. Po otwarciu okna i wpisaniu numeru przesyłki przeznaczonej do kontroli naleŝy skorzystać z przycisku Sprawdzono. Dodaj notatkę umoŝliwia dołączenie notatki do przesyłki; po wybraniu tej funkcji pojawia się okienko, w którym naleŝy wpisać treść notatki oraz numer przesyłki, do której ma być przypięta. MagCS 15

16 Dopisz kom. pozwala dopisać komunikat do przesyłki. MoŜna wybrać komunikat umieszczony w bazie komunikatów (korzystając z ikonki ksiąŝeczki) lub dopisać nowy komunikat oraz określić numer przesyłki, której komunikat dotyczy. Za pomocą przycisku Dopisz komunikat zostaje przypisany danej przesyłce. Ustaw blok. pozwala oznaczyć przesyłkę do kontroli lub wyniki kontroli celnej. Znajdź narzędzie pozwalające na wyszukiwanie przesyłek omówione szerzej w rozdziale 8.3. Drukuj narzędzie słuŝące do sporządzania raportów omówione szerzej w rozdziale 7. Przydział pracy umoŝliwia przypisanie agentom przesyłek do odprawy 16 HUZAR SOFTWARE

17 5. Czynności w magazynie operacyjnym W magazynie operacyjnym znajdują się wszystkie przesyłki, które zostały przyjęte, ale nie zostały jeszcze wydane. Czyli przyjęte, wprowadzone do magazynu czasowego składowania oraz odprawione, ale jeszcze nie wydane. 5.1 Awizowanie przesyłki Zakłada się, Ŝe standardowo przesyłki awizowane będą wprowadzane z innego programu (np. konwertera napisanego specjalnie w tym celu). Ręczne wprowadzanie awizacji jest przewidziane raczej dla sytuacji awaryjnych lub dla terminali o małym ruchu. Będąc na zakładce Awizowane z menu kontekstowego (prawym myszki) naleŝy wybrać operację Dodaj. Spowoduje to pojawienie się okna przesyłki, które naleŝy wypełnić danymi awizowanej przesyłki. W odpowiednich okienkach naleŝy umieścić dane charakterystyczne danej przesyłki: nazwę, numer, awizowaną ilość, wagę, rozmiary, wartość w walucie, kurs waluty oraz datę tabeli. Dane nadawcy, odbiorcy oraz odpowiedzialnego najwygodniej jest pobierać z bazy firm za pomocą przycisku Pobierz. Podczas wprowadzania przesyłki awizowanej naleŝy wypełnić dane na zakładce Przesyłka, oraz (opcjonalnie) Uwagi. Operacje typu: przyjęcie, odprawa, wydanie będą skutkowały pojawianiem się przesyłki na odpowiednich zakładkach. 5.2 Tworzenie dostawy Zakłada się, Ŝe standardowo dostawy będą wprowadzane z programu zewnętrznego (np. konwertera napisanego specjalnie w tym celu). Ręczne tworzenie dostawy jest przewidziane raczej dla sytuacji awaryjnych lub dla terminali o małym ruchu. W celu ręcznego stworzenia dostawy dla danej przesyłki (w dostawie moŝe być więcej niŝ jedna przesyłka) naleŝy na zakładce Dostawy z menu podręcznego wybrać Dodaj. Pojawi się okno nowej dostawy, w którym naleŝy ustawić numer dostawy oraz z kalendarza wybrać datę przewidywanej dostawy przesyłki. Za pomocą przycisku Wybierz przesyłki dostawy naleŝy wskazać awizowane przesyłki, które wejdą w skład danej dostawy. Zamknąć dostawę za pomocą przycisku OK. MagCS 17

18 5.3 Przyjęcie przesyłki Po dotarciu przesyłki na miejsce naleŝy dokonać operacji przyjęcia przesyłki. Powoduje ona umieszczenie przesyłki w magazynie operacyjnym. Przesyłki moŝna przyjmować w trzech trybach: pojedynczo - okienko takie jak na rysunku obok, w kontekście dostawy z menu podręcznego w dostawie, tryb automatyczny - przycisk: Przyjęcie przesyłek wówczas program automatycznie ustali kontekst właściwej dostawy (przyjęcie wielu przesyłek najlepiej z uŝyciem skanera) Przyjęcie przesyłki pierwszym z wymienionych powyŝej sposobów polega na podświetleniu danej przesyłki i wybraniu funkcji Przyjęcie przesyłki z menu podręcznego lub z menu Operacje. Pojawi się okno Przyjęcie przesyłki, w którym naleŝy wpisać numer przesyłki oraz zweryfikować ilość paczek. Po zatwierdzeniu danego okna przesyłka zniknie z zakładki Awizowane, a pojawi się na zakładce Na stanie. W oknie edycji tej przesyłki widać, Ŝe okienko Ilość faktyczna zostało wypełnione liczbą wpisaną w danych przesyłki. Taka przesyłka moŝe teraz zostać wprowadzona na magazyn czasowego składowania lub od razu odprawiona i wydana (w zaleŝności od potrzeb). Drugi ze sposobów - przyjęcie przesyłki w kontekście dostawy polega na podświetleniu danej dostawy i wybraniu z menu podręcznego funkcji Przyjęcie przesyłek dostawy. Po wpisaniu numeru przesyłki oraz ilości pobieranych paczek oraz kliknięciu przycisku Przyjmij pojawi się okno, w którym są informacje o przyjętej przesyłce: waga brutto przesyłki, ilość przyjętych paczek, ilość awizowanych, oznaczenie przesyłki (DW/MW). Przycisk Dodaj przesyłkę słuŝy do dodania ręcznie przesyłki do danej dostawy. Po dokonaniu przyjęcia przesyłek w kontekście dostawy na zakładce Dostawy widoczne są przesyłki danej dostawy, jak na poniŝszym okienku. 18 HUZAR SOFTWARE

19 Trzeci sposób za pomocą przycisku Przyjęcie na MO z górnego paska narzędzi pojawi się okno jak w pierwszym ze sposobów. MagCS 19

20 5.4 Odprawa przesyłki Towary znajdujące się w magazynie operacyjnym moŝna odprawić nie wprowadzając ich na magazyn czasowego składowania. Operację tę moŝna uzyskać z menu podręcznego: Odprawa przesyłki. NaleŜy określić odprawianą ilość paczek przeznaczonych do odprawy. Okienka związane z momentem dokonania odprawy, czyli datę i godzinę program wypełnia automatycznie, natomiast naleŝy wpisać nr ewidencji celnej dokumentu odprawy, a następnie zatwierdzić za pomocą OK. Taka przesyłka znika z zakładki Na stanie, a pojawia się na zakładce Odprawione. 5.5 Wydanie z magazynu Po dokonaniu odprawy przesyłka moŝe zostać wydana z magazynu. W tym celu naleŝy podświetlić daną przesyłkę na zakładce Odprawione i z menu podręcznego (lub z menu Operacje) wybrać Wydanie przesyłki z MO. Operacja wywołana z menu podręcznego dotyczy podświetlonej przesyłki, natomiast z menu Operacje pozwala wybrać numer przesyłki. W pierwszym przypadku pojawi się okno, w którym naleŝy określić ilość paczek do wydania. W drugim przypadku pojawi się okno, w którym wybiera się odprawioną przesyłkę do wydania z magazynu. Program umoŝliwia wydanie całości lub części przesyłki w tym przypadku naleŝy określić, ile sztuk zostaje wydanych. Operację wydania realizuje się za pomocą przycisku Wydaj. Po zatwierdzeniu tego okna, jeśli wydano juŝ wszystkie paczki z danej przesyłki, znika ona z zakładki Odprawione, a pojawia się na zakładce Wydane. Jednocześnie program umieścił w danych przesyłki informacje o dacie i godzinie wydania. 20 HUZAR SOFTWARE

21 6. Operacje w magazynie czasowego składowania Typowa kolejność operacji na przesyłkach jest następująca: 1. awizowanie przesyłki, 2. umieszczenie przesyłki w dostawie (opcjonalnie: w jednej dostawie moŝe być kilka przesyłek), 3. przyjęcie przesyłki na stan magazynu operacyjnego, 4. wprowadzenie na magazyn czasowego składowania, 5. odprawa przesyłki,(zwolnienie z magazynu czasowego składowania), 6. wydanie przesyłki z magazynu operacyjnego, 7. MoŜe teŝ się zdarzyć sytuacja, gdy przesyłka w ogóle nie trafia do magazynu czasowego składowania, lecz od razu jest odprawiana wówczas nie ma etapów przyjmowania na magazyn oraz wydawania z magazynu. 6.1 Zdefiniowanie magazynu czasowego składowania Pierwszą operacją po zainstalowaniu programu powinno być zdefiniowanie magazynu (lub magazynów). UŜytkownik moŝe zdefiniować w programie róŝne magazyny, na które otrzymał pozwolenie. W tym celu naleŝy wejść w Tablice -> Lista magazynów. Pojawi się pusta baza magazynów. Za pomocą przycisku Dodaj naleŝy utworzyć magazyn podając niezbędne dane z pozwolenia. Dane podmiotu prowadzącego moŝna wybrać z bazy firm za pomocą przycisku Pobierz. Po wprowadzeniu niezbędnych danych konkretnego magazynu zamknąć okno za pomocą przycisku OK. Jeśli chcemy utworzyć kolejne magazyny, to powtórzyć czynność Dodaj. Okno listy magazynów zamyka się za pomocą przycisku Zamknij. 6.2 Wprowadzenie na magazyn czasowego składowania Po podświetleniu danej przesyłki (na zakładce Na stanie) z menu podręcznego na przesyłce wybrać Wprowadzenie na MCS lub z menu Operacje Wprowadź na MCS. Pojawi się okno, w którym naleŝy określić przyjmowaną ilość paczek. Data i godzina przyjęcia wypełniane są przez program automatycznie. NaleŜy równieŝ wpisać numer dokumentu wprowadzającego na MCS. Zatwierdzenie przyciskiem OK powoduje umieszczenie przesyłki w magazynie czasowego składowania. Od tego momentu daną przesyłkę widać na zakładce Na magazynie czasowego składowania. Szczegóły tej przesyłki moŝna obejrzeć wywołując funkcję Podgląd z menu podręcznego. Po wybraniu funkcji Edytuj z menu podręcznego moŝna obejrzeć dane szczegółowe przesyłki niektóre z nich poddają się edycji. 6.3 Odprawa przesyłki Towary znajdujące się w magazynie czasowego składowania moŝna odprawić uŝywając funkcji z menu podręcznego Odprawa przesyłki lub z menu Operacje Rejestruj odp.. Okienka związane z momentem dokonania odprawy, czyli datę i godzinę program wypełnia automatycznie, natomiast naleŝy wpisać nr ewidencji celnej dokumentu odprawy, a następnie zatwierdzić za pomocą OK. Taka przesyłka znika z zakładki Na magazynie czasowego składowania, a pojawia się na zakładce Odprawione. MagCS 21

22 22 HUZAR SOFTWARE

23 7. Wydruki z programu Program generuje określone wydruki, ale ma równieŝ moŝliwość generowania wydruków na Ŝądanie. MoŜna je uzyskać poprzez wyciągnięcie z bazy niektórych danych za pomocą zapytania SQL-owego (Narzędzia->Edytor zapytań SQL). Potem te dane moŝna wydrukować lub przekazać do dalszej obróbki do plików typu dbf, txt, xml, arkusza Excel lub schowka. Dane zebrane w formie tabel np. Baza firm lub Historia moŝna skopiować do schowka za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl_Shift_C. Standardowe raporty uzyskuje się za pomocą funkcji Drukuj raport z menu Operacje lub za pomocą przycisku Drukuj raport znajdującego się na pasku narzędzi. Funkcja daje wiele moŝliwości. Najpierw naleŝy zdecydować, czy raport ma obejmować magazyn czasowego składowania, czy magazyn operacyjny i wybrać odpowiednią zakładkę. NaleŜy określić zakres dat obejmujący okres raportowania. Jeśli wydruk ma dotyczyć magazynu czasowego składowania, to na zakładce Magazyn czasowego składowania naleŝy określić rodzaj przesyłek, które mają być raportowane (np. przyjęcia, towary na magazynie, wydania). Dodatkowo moŝna uzyskać raport o przesyłkach przebywających w magazynie dłuŝej niŝ określona ilość dni lub o przesyłkach określonego odbiorcy. Zaznaczenie flagi Raport podstawowy oznacza, Ŝe wydruk będzie miał postać standardową, na której wygląd uŝytkownik nie ma wpływu. MoŜna równieŝ zaprojektować wygląd raportu i umieścić go jako szablon. Wówczas naleŝy zdjąć haczyk z opcji Raport podstawowy oraz w folderze Szablony umieścić dany szablon. ŚcieŜki do szablonów ustawia się w Opcje->Opcje programu->szablony wydruków. Po utworzeniu taki raport pokazuje się w przeglądarce i z niej moŝna go wydrukować. Szablon moŝna równieŝ zamówić w firmie Huzar Software. W magazynie operacyjnym naleŝy wybrać odpowiedni rodzaj przesyłek (np. awizowane, na stanie, itd.), dodatkowo moŝna zdecydować, czy w raporcie mają zostać ujęte tylko przesyłki o małej (duŝej) wartości, po kontroli celnej lub przesyłki dostawy o określonym numerze. Zlecenie złoŝenia towaru na magazynie czasowego składowania oraz zlecenie wyprowadzenia towaru z magazynu czasowego składowania drukuje się po wybraniu odpowiedniej funkcji z menu podręcznego po uprzednim podświetleniu odpowiedniej przesyłki. Dokument otwiera się w przeglądarce internetowej; następnie moŝna go wydrukować wybierając operację drukowania (np. w Internet Explorer naleŝy wybrać funkcję Drukuj z menu Plik. Jest moŝliwy wydruk stanu wybranej przesyłki po wybraniu z menu podręcznego operacji Podgląd moŝna wydrukować informacje za pomocą przycisku Drukuj. MagCS 23

24 8. Dodatkowe funkcje 8.1 Historia operacji na Magazynie czasowego składowania. Zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów program odnotowuje zmiany dokonywane w magazynie czasowego składowania. MoŜna je obejrzeć uŝywając funkcji Historia w menu Tablice. Zmiany konkretnej przesyłki są widoczne po uŝyciu funkcji Historia modyfikacji z menu podręcznego po uprzednim podświetleniu danej przesyłki. Ten dokument moŝna wydrukować (Ctrl+Shift+C kopiuje do schowka). Po przeniesieniu i opracowaniu tej tabeli w edytorze lub arkuszu kalkulacyjnym tabela moŝe wyglądać, jak poniŝej: Operacja Osoba Data Opis Dane ZmienionoTowar Administrator :17 Nr. przesyłki: 2/200 Ilość paczek wydana : --> 70 ZmienionoTowar Administrator :17 Nr. przesyłki: 2/200 Ilość paczek wydana : 70 --> 80 ZmienionoTowar Administrator :17 Nr. przesyłki: 2/200 Ilość paczek wydana : 80 --> 100 ZmienionoTowar Administrator :20 Nr. przesyłki: 2/200 Wydanie : --> :17: Notatki, komunikaty i blokady Do przesyłki moŝna dołączyć notatkę, komunikat lub blokadę. Operacja ta jest dostępna z menu podręcznego danej przesyłki (Dopisz komunikat, Dopisz notatkę lub Dopisz blokadę). Komunikaty mają określoną strukturę i moŝna je pamiętać w bazie (Tablice->Baza komunikatów); podczas dołączania komunikatu do przesyłki moŝna korzystać z bazy wybierając go z ksiąŝeczki znajdującej się obok okienka Kod. Natomiast notatki są jednorazowymi adnotacjami tworzonymi w Notatniku bez Ŝadnej struktury.. Na przesyłkę moŝna nałoŝyć blokadę, która uniemoŝliwia jej wydanie z magazynu (z jakichś powodów). Blokadę moŝna zdjąć edytując ją i zdejmując haczyk przy Aktywna. Wszystkie omawiane tu elementy są widoczne w okienku edycji przesyłki na zakładce Uwagi. 8.3 Wyszukiwanie przesyłek Przesyłki moŝna wyszukiwać podając ich numer. Przewiduje się w przyszłości dodanie moŝliwości wyszukiwania według innych kryteriów. Operacje wyszukiwania są w menu Operacje->Znajdź przesyłkę lub na górnej listwie przycisk Znajdź przesyłkę. Po wybraniu tej funkcji otwiera się okno, w którym naleŝy wpisać numer szukanej przesyłki. Szukanie realizuje się po przyciśnięciu ikonki z lupą. Jeśli w wyniku poszukiwania pojawi się kilka wpisów, to oznacza, Ŝe dana przesyłka przybyła w kilku dostawach. Klikając dwukrotnie w dany wpis lub wybierając z menu podręcznego funkcję Podgląd moŝna wyświetlić szczegóły danego wpisu. Na ekranie pojawiają się wszystkie dane tej przesyłki oraz jej status (przyjęta, odprawiona, wydana itp.). Za pomocą przycisku Drukuj moŝna te informacje wydrukować. Jest jeszcze inny sposób wyszukiwania przesyłek. Tu moŝna wybierać wg kilku kluczy z konkretnego magazynu lub ze wszystkich. Nad listwą z nazwami widocznych kolumn na kaŝdej zakładce jest okienko Szukaj; tuŝ za nim okienko Według. W tym drugim naleŝy określić kryteria wyszukiwania te są zaleŝne od zakładki, 24 HUZAR SOFTWARE

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji HSSERWER (2007-03-05)

Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji HSSERWER (2007-03-05) Instalacja serwera powinna być wykonywana w firmie przez administratora systemu komputerowego. Łącz- komputerem serwera się poprzez protokół TCP/IP oraz ustalony port dostępowy z zewnątrz. Fizyczna łączność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

A. Instalacja serwera www

A. Instalacja serwera www Instalacja usług sieciowych WWW/FTP z wykorzystaniem IIS w Windows Serwer 2003 1/16 A. Instalacja serwera www 1. Korzystamy z aplikacji zarządzającej serwerem, a w zasadzie jego rolami: 2. Wybieramy dodanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Konserwacja i archiwizacja bazy danych Kraków, grudzień 2008r. Konserwacja bazy danych Konserwacja baz danych naleŝy do dobrych i poŝytecznych

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo