Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]"

Transkrypt

1 Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie 1: Dodaj nowe maszyny wirtualne dla istniejących już twardych dysków. Dodaj nowe maszyny wirtualne dla istniejących już twardych dysków. Typ zadania: Uruchamianie i wyłączanie wirtualnych maszyn Zadanie 2: Uruchom wirtualne maszyny. Wyłącz maszynę zapisując jej stan. Konsola VPC / Operacja start Logowanie za pomocą przerwania poprzez kombinację Prawy Alt + Del Zapisywanie poprzez zamykanie a nie wylogowywanie i wybranie operacji save state Typ zadania: Sprawdzanie i konfigurowanie ustawień konsoli Zadanie 3: Sprawdź ustawienia ilość pamięci RAM używaną przez konsolę. Ustaw, aby wirtualne maszyny miały alokowaną większą ilość pamięci RAM, jeśli są aktywne. Umożliw udostępnianie wirtualnych maszynom katalogów rzeczywistego systemu. Udostępnij maszynie wirtualnej dowolny katalog oraz przyznaj większą ilość pamięci RAM. Sprawdzanie wykorzystanej ilości pamięci RAM - Konsola VPC / Okno uruchomionej wirtualnej maszyny / Menu Action / Properties Ustawianie większej ilości alokacji RAM dla aktywnych maszyn Konsola VPC / Menu File /Options Umożliwienie udostępniania wirtualnych maszynom katalogów rzeczywistego systemu - Konsola VPC / Okno uruchomionej wirtualnej maszyny / Menu Action / Install or Update Virtual Machines Additions Udostępnianie maszynie wirtualnej dowolny katalog oraz przyznawanie większą ilość

2 pamięci RAM - Konsola VPC / Zaznaczenie wirtualnej maszyny, dla której mają zostać dokonane zmiany / przycisk Settings.

3 I. ZARZĄDZANIE ACTIVE DIRECTORY Temat 1 Przygotowanie środowiska domeny Typ zadania: Instalowanie kontrolera Domeny Zadanie 1: Sprawdź czy zainstalowana jest usługa kontrolera domeny. Jeśli nie zainstaluj usługę Acitve Directory, jako domenę podając edu.pl. 1. Windows Server 2008: Narzędzia administracyjne (Administrative Tools) \ Konsola Server Manager Operacja Add Roles Zaznaczenie opcji Active Directory Domain Services Konfiguracja usługi (dane drzewa, lokalizacja bazy, serwer DNS) 2. Windows Server 2003 Narzędzia administracyjne (Administrative Tools) \ Konsola Configure Your Server Wizard

4 Konfiguracja usługi 3. W przypadku braku serwera DNS również należy go zainstalować Typ zadania: Dodawanie hosta do domeny Zadanie 2: Sprawdź na drugiej wirtualnej maszynie czy komputer jest członkiem domeny czy grupy roboczej. Jeśli nie jest członkiem domeny dodaj go do domeny edu.pl. Właściwości komputera \ zakładka Computer name (w przypadku serwera 2008 należy uprzednio kliknąć na przycisk Change settings) Przycisk change \ wskazanie nazwy domeny dodanie komputera do domeny wymaga podania nazwy użytkownika i hasła o odpowiednich uprawnieniach (np. administratora domeny)

5 Temat 2 Tworzenie obiektów Active Directory Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computers oraz Computer Management (dla innego komputera). Polecenie mmc Dodanie odpowiednich przystawek menu File \ Operacja Add/Remove Snap-in Typ zadania: Tworzenie jednostki organizacyjnej Zadanie 2: Utwórz jednostkę organizacyjną tworząc własną konsolę administracyjną. Konsola Active Directory Users and Computers Dodanie jednostki organizacyjnej - na nazwie domeny/jednostki organizacyjnej operacja New \ typ obiektu Organizational Unit Typ zadania: Tworzenie i zarządzanie kontem użytkownika Zadanie 3: Utwórz konto użytkownika, który nie musi zmieniać hasła przy następnym logowaniu oraz o niewygasającym haśle. Zresetuj hasło konta, następnie zablokuj je i utwórz na jego podstawie kolejne.

6 Konsola Active Directory Users and Computers Dodanie konta użytkownika - Na nazwie domeny/jednostki organizacyjnej/kontenera operacja New \ typ obiektu User Ustawianie dotyczy opcji m.in. opcji User must change password at next logon oraz User cannot change password Resetowanie, blokowanie konta, tworzenie na podstawie konta kolejnych - odpowiednie operacje są dostępne pod prawym przyciskiem myszki Typ zadania: Tworzenie konta komputera Zadanie 4: Utwórz konto komputera zarządzanego. Konsola Active Directory Users and Computers Konto zarządzane konto komputera tworzone przed jego dodaniem do domeny, pozwalające na jego przyłączenie przez osobę standardowo nie posiadającą takich uprawnień. Dodanie konta komputera - na nazwie domeny/jednostki organizacyjnej/kontenera operacja New \ typ obiektu Computer - dla bezpieczeństwa można zdefiniować GUID dodawanego komputera Typ zadania: Definiowanie kwerend Zadanie 5: Wyszukaj konta użytkowników z określonego miasta oraz o nazwie konta rozpoczynającej się od określonych znaków. Szczegółowy sposób wykonania: 1. Poleceniem mmc otwórz konsole 2. Dodaj przystawkę Active Directory Users and Computers 3. W konsoli Active Directory Users and Computers, kliknij prawym przyciskiem

7 myszy folder Saved Queries, wybierz polecenie New, a następnie Query 4. W oknie dialogowym New Query, utwórz kwerendę o następujących parametrach: Nazwa, Opis 5. Wybierz przycisk Define Query 6. W polu Find wybierz pozycję Users, Contacts, and Groups 7. Na karcie Advanced kliknij przycisk Field, rozwiń pozycję User i wybierz atrybut City 8. Upewnij się, czy w polu Condition wybrany jest warunek Starts with 9. W polu Value wpisz Nazwakomputera i wybierz przycisk Add 10. Aby zamknąć okno dialogowe Find wybierz przycisk OK 11. Aby zamknąć okno dialogowe New Query wybierz przycisk OK 12. Aby odświeżyć zapisaną kwerendę kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę i wybierz polecenie Refresh Typ zadania: Grupy wbudowane Zadanie 6: Sprawdź jakie są wbudowane grupy domenowe i lokalne Grupy domenowe konsola Active Directory Users and Computers \ sekcje Builtin oraz Users Grupy lokalne konsola Computer Management \ sekcja Users and Local Groups Typ zadania: Tworzenie grup Zadanie 7: Utwórz grupę globalną i lokalną i przypisz grupie lokalnej grupę globalną. Sprawdź członków grupy globalnej podając, na jakiej zakładce takie informacje są zawarte. Konsola Active Directory Users and Computers Dodanie grupy - na nazwie domeny/jednostki organizacyjnej/kontenera operacja New \ typ obiektu Group Dodawanie członków grup zakładki Members i Member of Typ zadania: Przydzielenie menedżera do grupy Zadanie 8: Przydziel menadżera do grupy i przyznaj mu uprawnienia zarządzania listą jej członków. Konsola Active Directory Users and Computers Określenie menadżera grupy właściwości grupy, zakładka Managed By

8 Jeśli menadżer ma mieć prawo modyfikowania członkostwa w grupie należy zaznaczyć pole Manager can update membership list

9 Temat 3 Zarządzanie dostępem do zasobów Typ zadania: Udostępnianie i ustawianie uprawnień folderu Zadanie 1: Udostępnij folder z uprawnieniami udostępnienia jako odczytu i uprawnieniami dostępu jako zmiany. Połącz się z folderem przez sieć. Jakie uprawnienia są lokalne a jakie zdalne? Sprawdź listę udostępnionych zasobów. Ustaw, aby folder był ukryty przy przeglądaniu udostępnionych zasobów. Jakie będą uprawnienia jak zmienisz dostęp do folderu z read na deny? Zdefiniuj dostęp do folderu jako dysku sieciowego. Właściwości folderu Udostępnianie zakładka sharing Ustawianie uprawnień dostępu zakładka security Dostęp poprzez sieć - \\serwer\zasób Lista udostępnionych zasobów konsola Computer Management \ sekcja Shared Folders Aby folder był ukryty na końcu należy dodać $ Definiowanie dysku sieciowego Eksplorator Windows \ menu Tools \ Operacja Map Network Drive Typ zadania: Uprawnienia efektywne Zadanie 2: Sprawdź ustawienia efektywne dla udostępnionego folderu. Właściwości folderu \ zakładka Security \ Ustawienia zaawansowane (przycisk Advanced) \ zakładka Effective Permissions Wskazanie grupy/konta, dla którego sprawdzane są uprawnienia efektywne przycisk Select

10 Temat 4 Drukarki Typ zadania: Instalacja i wyszukiwanie drukarki sieciowej Zadanie 1: Zainstaluj drukarkę lokalną, a następnie drukarkę sieciową, która się będzie do niej odnosić. Opisz procedurę, w jaki sposób znaleźć drukarkę sieciową przeszukując domenę. Zmień lokalizację spoolera na osobny twardy dysk (osobną partycję) dla zwiększenia efektywności działania serwera wydruku. Dodanie drukarki - Control Panel / Printers Wyszukiwanie drukarki - Active Directory Users and Computers Jeśli drukarka sieciowa będzie zainstalowana na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowana drukarka, do której się odnosi, nie nastąpi jej zainstalowanie jako drukarki sieciowej ze względu na to, że w rzeczywistości jest drukarką lokalną Zmiana lokalizacji spoolera: o Właściwości serwera wydruku Printers and Faxes \ menu File \ operacja Server Properties o Zakładka Advanced \ pole tekstowe Spool folder

11 o Restart usługi spoolera cmd \ Typ zadania: Ustawianie priorytetów drukarek Zadanie 2: Zainstaluj dwie drukarki odnoszące się do jednego urządzania w celu przydzielania do niego dostępu na różnym poziomie w zależności od grupy. Koncepcja Dodanie drukarki - Control Panel / Printers Drukarki muszą być zainstalowane na tym samym porcie Konfigurowanie priorytetów: o Zdefiniowanie priorytetu właściwości drukarki zakładka Advanced (1- priorytet najniższy, 99-priorytet najwyższy) o Przypisanie odpowiednich uprawnień grupom i użytkownikom - zakładka Security Typ zadania: Konfiguracja basenu (puli) drukowania

12 Zadanie 3: Zainstaluj dwie drukarki i skonfiguruj dla nich basen drukowania dla rozłożenia obciążeń drukowania. Koncepcja Dodanie drukarki - Control Panel / Printers Należy zainstalować identyczne drukarki (ten sam sterownik) Konfigurowanie puli: o Zdefiniowanie puli właściwości drukarki, zakładka Ports o Włączenie mechanizmu puli pole Enable printer pooling o Wskazanie drukarek pracujących w puli wskazanie portów, na których ma pracować pula (np. LPT1 i LPT2)

13

14 Temat 5 Polisy bezpieczeństwa Typ zadania: Delegowanie uprawnień Zadanie 1: Deleguj uprawnienia użytkownikowi dla jednostki organizacyjnej do dodawania, zarządzania i usuwania grupami. Szczegółowy sposób wykonania: 1. W konsoli Active Directory Users and Computers, w drzewie konsoli przejdź do odpowiedniej jednostki organizacyjnej, kliknij prawym przyciskiem jednostkę organizacyjną Computers i wybierz polecenie Delegate Control 2. W oknie Delegation of Control Wizard, na stronie Welcome kliknij przycisk Next 3. Na stronie Users and Groups dodaj użytkownika NazwakomputeraUser i kliknij przycisk Next 4. Na stronie Tasks to Delegate pozostaw opcję Delegate the following common tasks, zaznacz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Next 5. Na stronie Complete the Delegation of Control Wizard kliknij przycisk Finish Typ zadania: Szczegółowe ustawianie uprawnień Zadanie 2: Nadaj użytkownikowi uprawnienia dla jednostki organizacyjnej do resetowania haseł oraz zmiany danych teleadresowych kont użytkowników. Konsola Active Directory Users and Computers Ustawienie trybu zaawansowanego menu View \ opcja Advanced Features Właściwości jednostki organizacyjnej zakładka Security / Sekcja Zaawansowane (przycisk Advanced) Dodanie wpisu (przycisk Add): o Wskazanie użytkownika o Wskazanie obiektu pole listy Apply onto o Określenie uprawnień: operacji (zakładka Object), właściwości (zakładka Properties)

15 Typ zadania: Tworzenie polis grupowych Zadanie 3: Utwórz 2 polisy grupowe i podlinkuj je odpowiednio do domeny i jednostki organizacyjnej. Zablokuj dziedziczenie a następnie je wymuś. Szczegółowy sposób wykonania: 1. W konsoli Group Policy Management rozwiń kontener nazwy domeny. 2. Utwórz obiekt GPO o odpowiedniej nazwie w kontenerze Group Policy Objects poprzez operację Create a GPO 3. Rozwiń domenę, a następnie jednostkę organizacyjną i wybierz operacje Link an Existing GPO... i wskaż w liście utworzona polisę Polisę można jednocześnie utworzyć i przypisać do domeny/jednostki organizacyjnej poprzez operację Create a GPO in this domain, and Link it here.

16 4. Dla jednostki organizacyjnej dla zablokowania dziedziczenia zaznacz opcję Block Inheritance 5. Dla domeny dla wymuszenia dziedziczenia zaznacz Enforce 6. Aby sprawdzić kolejność implementacji polis dla jednostki organizacyjnej we właściwościach polisy należy przejść na zakładkę Group Policy Inheritance Typ zadania: Ustawianie parametrów szczegółowych polisy Zadanie 4: Sprawdź jakie szczegółowe ustawienia polisy mogą być definiowane. Konsola Group Policy Management Właściwości polisy, zakładki: o Scope określenie kont użytkowników i grup, dla których polisa ma być wdrażana o Delails określenie wdrażanych obszarów polisy (komputera i użytkownika) o Delegation lista wykluczeń poprzez zablokowanie odczytu polisy Typ zadania: Sprawdzanie ustawień polisy / eksport danych Zadanie 5: Sprawdź jakie są ustawienia domyślne dla polis: Default Domain Policy i Default Domain Controlers Policy. Wyeksportuj dane polisy domenowej jako stronę html. Konsola Group Policy Management Sprawdzenie ustawień polisy - Właściwości polisy w sekcji Group Policy Objects \ zakładka Settings

17 Typ zadania: Konfigurowanie polisy ograniczanie interfejsu użytkownika Zadanie 6: Dla dodanej polisy przypisanej do jednostki organizacyjnej ustaw: Usuń menu run Zablokuj dostęp do rejestru Wyłącz automatyczne odtwarzanie w napędzie CD/DVD Zablokuj możliwości zmiany pulpitu Zmodyfikuj działanie Internet Explorera: o Wyświetlanie wyłącznie zakładek General i Security o Ustawienie zabezpieczeń strefy internetowej jako maksymalnych Ogranicz możliwości zmiany sieci: o Zmiany ustawień TCP / IP o Włączania / wyłączania połączeń o Sprawdzania aktualnych połączeń Na koniec zablokuj dostęp do całego panelu sterowania. Konsola Group Policy Management Na nazwie polisy operacja Edit nastąpi pojawienie się konsoli Group Policy Object Editor (Group Policy Management Editor w 2008) Lokalizacje ustawień: - Menu start - User Configuration \ (Policies w 2008 Server) \ Administrative Templates \ Start Menu and Taskbar - Rejestr - User Configuration \ Administrative Templates \ System

18 - Autoplay User Configuration \ Administrative Templates \ Windows Components \ AutoPlay Policies - Pulpit - User Configuration \ Administrative Templates \ Desktop - Panel sterowania - User Configuration \ Administrative Templates \ Control Panel - Internet Explorer : Computer Configuration \ (Policies w 2008 Server) \ Administrative Templates \ Windows Components \ Internet Explorer User Configuration \ Administrative Templates \ Windows Components \ Internet Explorer User Configuration \ Windows Settings \ Internet Explorer Maintenance - TCP/IP - User Configuration \ Administrative Templates \ Network \ Network Connections - Panel sterowania - User Configuration \ Administrative Templates \ Control Panel ODŚWIEŻENIE POLISY (wymuszenie wdrożenia) polecenie gpupdate / force Typ zadania: Konfigurowanie polisy kwoty dyskowe Zadanie 7: Zdefiniuj kwotę dyskową dla użytkowników w utworzonej jednostce organizacyjnej jako limit do wykorzystania w wysokości 100 MB. Przy przekroczeniu 50 MB w logach systemowych mają zostać zapisane odpowiednie ostrzeżenia. Konsola Group Policy Management / Operacja na polisie Edit Miejsce włączenia polisy: Computer Configuration \ Administrative Templates \ System \ Disk Quotas Ustawienie kwot dyskowych właściwości partycji \ zakładka Quota

19 Typ zadania: Konfigurowanie polisy ograniczanie dostępnego oprogramowania Zadanie 8: W polisie przypisanej jednostce organizacyjnej ustaw blokadę uruchomienia aplikacji notatnika oraz kalkulatora. Konsola Group Policy Management / Operacja na polisie Edit Lokalizacja ustawień User Configuration \ Administrative Templates \ System Typ zadania: Konfigurowanie polisy Przekierowanie folderu Zadanie 9: Przekieruj pulpit dla wszystkich użytkowników jednostki organizacyjnej do udostępnionego katalogu, z automatycznym utworzeniem prywatnego podkatalogu dla każdego z nich. Szczegółowy sposób wykonania: 1. Dla utworzonej polisy wybierz polecenie Edit Skonfiguruj przekierowanie folderu: Lokalizacja: User Configuration \ Windows Settings \ Folder Redirection Ustawienie Zasad grupy: My Documents, Desktop, inne Opcje: o Lokalizacja katalogu gównego: np. Basic Redirect everyone s folder to the same location o Lokalizacja folderu inidywidualnego użytkowników: np. Create a folder for each user under the root path

20 o Ścieżka katalogu głównego: \\Nazwakomputera\Katalog$ - $ dla jego ukrycia o Ustawienia przekierowania: np. Grant the user exclusive rights to My Documents o Zadady usuwania: np. opcja Redirect the folder back to the local userprofile location when policy is removed powoduje po usunięciu polisy na przekopiowanie przekierowanego folderu do profile użytkownika. o Preferencje folderu: np. opcja Make My Pictures a subfolder of My Documents, powoduje utworzenie podfolderu w folderze My Documents dla przechowywania zawartości folderu My Pictures Typ zadania: Konfigurowanie polisy skrypt startowy Zadanie 10: W polisie przypisanej jednostce organizacyjnej zdefiniuj skrypt sieciowy mapujący udostępniony katalog jako dysk sieciowy X. Konsola Group Policy Management / Operacja na polisie Edit Lokalizacja: User Configuration \ Windows Settings \ Scripts Treść skryptu Set objnetwork = Wscript.CreateObject("WScript.Network") objnetwork.mapnetworkdrive "X:", "\\NazwaKomputera\Folder" msgbox "Skrypt działa!!!!!" Typ zadania: Konfigurowanie polisy Bezpieczeństwo dostępu Zadanie 11: Włącz ograniczenia korzystania z komputerów domeny: Zaostrzenia korzystania z kont użytkowników: o Po trzech nieudanych próbach logowania konto jest blokowane, a odblokowywane wyłącznie manualnie przez administratora o Użytkownik musi zmieniać hasła min. co 14 dni o Hasła muszą być kompleksowe Czyszczenia za każdym wyłączeniem komputerów ich pamięci wirtualnej Wyłączenia konta gościa Wylogowania użytkowników, których godziny korzystania z kont zostały przekroczone Pozwól użytkownikom innym niż administrator na logowanie interaktywne do serwera.

21 Konsola Group Policy Management / Operacja na polisie Edit Lokalizacje ustawień: o Polisy logowania - Computer Configuration \ (Policies w 2008 Server) \ Windows Settings \ Security Settings \ Account Policies polisa powinna być ustawiona dla kontrolera domeny (Default Domain Controlers Policy) o Czyszczenie pamięci wirtualnej, konto gościa, automatyczne wylogowywanie - Computer Configuration \ Windows Settings \ Security Settings \ Security Options \ Sekcje: Shutdown, Accounts, Network Security o Logowanie interaktywne Computer Configuration \ Windows Settings \ Security Settings \ User Rights Assignment \ Allow log on locally Typ zadania: Konfigurowanie polisy Zdefiniuj polisę automatycznego instalowania oprogramowania Zadanie 12: Ustaw dla polisy jednostki organizacyjnej pojawienie się na liście aplikacji jako aplikacji sieciowej aplikacji wskazanej przez prowadzącego. Zmień polisę, aby następowało automatyczne instalowanie aplikacji w trakcie logowania. Szczegłowy sposób wykonania: Konsola Group Policy Management / Operacja na polisie Edit Lokalizacja: o Instalowania aplikacji dla konta komputera - Computer Configuration /Software Settings / Software Installation. Tryby: - Assigned aplikacja instalowana w trakcie uruchamiania systemu o Instalowania aplikacji dla kont użytkowników - User Configuration /Software Settings / Software Installation (aplikacja podąża za kontem

22 użytkownika jest instalowana wszędzie tam gdzie użytkownik się loguje): - Assigned aplikacja instalowana w trakcie logowania użytkownika - Published aplikacja wskazana na liście aplikacji sieciowych (we właściwościach, zakładka Advanced ustawiamy instalowanie aplikacji w trakcie otwierania plików o przypisanym rozszerzeniu lub podczas logowania) Instalowana aplikacja musi być przygotowana jako pakiet instalacyjny msi lub zap. Typ zadania: Konfigurowanie polisy Ustawienia preferencji (Server 2008) Zadanie 13: Ustaw dla polisy jednostki organizacyjnej, jako preferencje: Dodanie nowej drukarki sieciowej wskazującej na drukarkę zainstalowaną na kontrolerze domeny. Włączenie na komputerach funkcjonalności hibernacji, gdzie zamknięcie klapy laptopa powoduje jej wykonanie Utworzenie na stacjach roboczych konta lokalnego o nazwie menadzerfinanse Konsola Group Policy Management / Operacja na polisie Edit Lokalizacje: o Preferencje dla konta komputera Computer Configuration / Preferences o Preferencje dla konta użytkownika - User Configuration / Preferences Typ zadania: Zasady inspekcji monitorowania logowania Zadanie 14: Włącz zasady inspekcji dla domeny dla audytu logowania. Kilkakrotnie podaj błędne hasło. Sprawdź zarejestrowane zdarzenia. Konsola Group Policy Management / Operacja na polisie Edit i Event Viewer Lokalizacja: Computer Configuration \ (Policies w 2008 Server) \ Windows Settings \ Security Settings \ Audit Policies polisa Audit account logon events Odblokowanie konta - zależy od ustawień polisy: automatyczne lub ręcznie (właściwości konta, zakładka Account) Typ zadania: Zasady inspekcji monitorowanie dostępu do zasobów Zadanie 15: Włącz zasady inspekcji dla domeny dla audytu dostępu do katalogów i plików. Ustaw dla katalogu monitorowanie dostępu. Sprawdź zarejestrowane zdarzenia.

23 Konsola Group Policy Management / Operacja na polisie Edit i Event Viewer Lokalizacja: Computer Configuration \ (Policies w 2008 Server) \ Windows Settings \ Security Settings \ Audit Policies polisa Audit object access Po włączeniu audytu każdy monitorowany obiekt musi mieć indywidualnie zdefiniowane śledzone zdarzania. Sposób ustawienia: o Właściwości folderu \ zakładka Security \ Ustawienia zaawansowane (przycisk Advanced) \ zakładka Auditing o Dodanie wpisu przycisk Add, wskazanie: kont użytkowników i grup, które śledzenie ma obejmować zdarzeń, które mają być śledzone typu śledzenia: sukces, porażka Typ zadania: Szablony polis Zadanie 16: Przygotuj szablon dla nowej polisy. Porównaj jego ustawienia z aktualnymi ustawieniami polisy. Konsole dostępne jako przystawki Microsoft Management Console (polecenie mmc): o Definiowanie szablonu konsola Security templates o Analiza polis - konsola Security Configuration and Analysis Dodanie nowego szablonu konsola Security Templates \ operacja New

24 Template Analiza szablonu względem aktualnych ustawień - konsola Security Configuration and Analysis: o Operacja Open Database o Podanie nazwy nowej bazy analizy o Wskazanie pliku z szablonem, który jest porównywany o Wybranie operacji Analyze Computer Now o Dla wdrożenia szablonu należy wybrać operację Configure Computer Now o Jeśli ustawienia szablonu nie są widoczne w porównaniu analizy należy wybrać operację Import template

25 II. USŁUGI SERWEROWE Temat 1 Usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Typ zadania: Usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Zadanie 1: Opisz: Koncepcję i cel oferowania usługi DHCP Działanie usługi DHCP Sposób przyznawania adresów przez usługę DHCP Proces komunikacji host / serwer DHCP w trakcie pobierania nowego adresu IP oraz jego odnawiania Mechanizm APIPA (Automatic Private IP Addressing), sposób zablokowania mechanizmu Blokowanie mechanizmu APIPA dodanie klucza IPAutoconfigurationEnabled z wartością 0x0 do rejestru w pozycji HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Para meters\interfaces\<adapter GUID> Przyznawanie adresu: 1. Host (klient) DHCPDISCOVER 2. Server DHCP DHCPOFFER 3. Klient DHCPREQUEST 4. Server DHCP - DHCPACK / DHCPNACK Typ zadania: Dodawanie i autoryzacja serwera DHCP Zadanie 2: Dodaj usługę DHCP na kontrolerze domeny bez ustawiania zakresów oraz opcji. Następnie autoryzuj serwer w domenie jaki jest tego cel? Instalowanie usługi DHCP Administrative tools / Configure your server / DHCP Server Autoryzowanie serwera DHCP Konsola DHCP / operacja Authorize na nazwie serwera Typ zadania: Konfigurowanie zakresu serwera DHCP Zadanie 3: Zainstalowany serwer DHCP ma zostać wdrożony dla przyznawania adresów. W związku z tym zdefiniuj jeden zakres (ang. Scope) obsługujący sieć , maska Ustaw wyłącznie podstawowe elementy - nazwę zakresu, adres

26 IP startowy i końcowy, maskę. Po pewnym czasie w związku ze zmianą systemu adresowania zakres przestał być tymczasowo potrzebny, dlatego też wyłącz go. Dodawanie nowego zakresu Konsola DHCP / Operacja New Scope.. na nazwie serwera. Podstawowe opcje: nazwa zakresu, adres IP startowy i końcowy, maska. Deaktywacja zakresu - Konsola DHCP / Operacja Deactivate na nazwie zakresu. Typ zadania: Konfigurowanie nadzakresu serwera DHCP Zadanie 4: Zdefiniuj zakres (ang. Scope) obsługujący sieć, w której znajduje się serwer DHCP 192. Ustaw wyłącznie podstawowe elementy - nazwę zakresu, adres IP startowy ( ) i końcowy (zgodnie z uznaniem) oraz maskę. Dodaj nowy zakres maska za pomocą wiersza poleceń. Dla obu zakresów ustaw nadzakres. Ustaw na komputerze klienta (Sopot) dynamiczne pobieranie adresu, jeśli było ono ustawione odśwież adres. Dodawanie nowego zakresu graficznie Konsola DHCP / operacja New Scope.. na nazwie serwera. Podstawowe opcje: nazwa zakresu, adres IP startowy i końcowy, maska. Dodawanie nowego zakresu za pomocą polecenia Dodawanie nowego zakresu - netsh dhcp server ipserwera scope ipzakresu maska nazwazakresu Dodawanie puli adresów do zakresu - netsh dhcp server ipserwera scope ipzakresu add iprange ippoczątkowy ipkońcowy Dodawanie zakresu - netsh dhcp server ipserwera scope ipzakresu set state 1 Odświeżanie adresu IP przydzielanego dynamicznie: Odświeżanie adresu ipconfig /renew Uwalnianie adresu ip - ipconfig /release Konfigurowanie nadzakresu - Konsola DHCP / operacja New SuperScope.. na nazwie serwera Typ zadania: Monitorowanie procesu przydzielania adresu Zadanie 5: Dla przetestowania działania mechanizmu przydzielania adresów zapisz i przeanalizuj odpowiedni ruch sieciowy.

27 Monitorowania pakietów związanych z procesem przyznawania adresu IP narzędzie Network Monitor, filtrowanie wg protokołu DHCP. Typ zadania: Konfiguracja opcji, rezerwacji i wykluczeń Zadanie 6: Skonfiguruj zmiany zgodnie z listą poniżej, odśwież IP klienta sprawdzając czy zostały one u niego odzwierciedlone po realizacji każdego z punktów: 1. Opcje przydzielania adresów IP dla sieci adresy: bramy domyślnej (ang. Default Gateway) i serwera DNS. Odśwież IP klienta i sprawdź czy zostały one u niego odzwierciedlone. 2. Skróć okres przyznawania adresu na 3 godziny i zmień zakres dolny na Odśwież IP klienta i sprawdź czy zmiany zostały one u niego odzwierciedlone. 3. Ustaw wykluczenie dla zakresu Odśwież IP klienta i sprawdź czy zmiany zostały one u niego odzwierciedlone. 4. Dodaj rezerwację dla klienta dla adresu IP podając jego adres MAC bez myślników. Ustaw na serwerze DHCP nową klasę opcji o nazwie bisswojeinicjały, w której serwer DNS będzie miał adres Ustaw na kliencie (Sopot) dla jego karty sieciowej odpowiednia nazwę klasy. Przetestuj wprowadzone zmiany. Konfigurowanie opcji NazwaZakresu / Scope options/ operacja Configure Options Konfigurowanie zakresu i długości przyznawania adresu IP- NazwaZakresu / Properties Ustawianie wykluczeń - NazwaZakresu / Address pool/ operacja New exclusions range Dodawanie rezerwacji - NazwaZakresu / Reservations/ operacja New reservation Konfigurowanie klas: 1. Dodawanie klasy - operacja Define user classes na nazwie serwera DHCP. Kliknięcie na przycisk add i dodanie nowej klasy. W polu ID należy kliknąć na wysokości ASCII i wprowadzić tekst. 2. Definiowanie ustawień klasy zakresu - W sekcji Scope options/ operacja Configure Options następnie zakładka Advanced. Wybranie z listy User

28 class nazwy klasy i ustawienie parametrów dla niej. 3. Ustawienie nazwy klasy dla połączenia po stronie klienta ipconfig /setclassid nazwapołączenia //np. Local Area Connection // nazwaklasy. 4. Sprawdzenie nazwy klasy - ipconfig /showclassid nazwapołączenia // np. Local Area Connection // Typ zadania: Konfigurowanie agenta DHCP Zadanie 7: Określ, w jakiej sytuacji usługa DHCP Relay Agent jest potrzebna i na jakiej zasadzie działa. Zainstaluj usługę DHCP Relay Agent na komputerze Sopot tak, aby pobierał on adresy z serwera DHCP na serwerze Gdansk i rozsyłał innym klientom w sieci lokalnej. Instalowanie serwera RRAS - Administrative tools / Configure your server / Routing and Remote Access Server Aktywacja usług serwera RRAS Na nazwie serwera kliknij na operację Configure Routing and Remote Access. W opcjach wybierz Custom configuration i zaznacz jedynie funkcję LAN Routing. Uruchom serwer RRAS klikając na yes. Konfigurowanie DHCP Relay Agent na General kliknij i wybierz operację New Routing Protocol, a następnie DHCP Relay Agent. Ustaw odpowiedni adres serwera DHCP oraz interfejs nasłuchiwania. W właściwościach agenta na zakładce General zaznacz pole Relay DHCP packets. Typ zadania: Scenariusze zarządzania serwisem DHCP Zadanie 8: Opisz, jakie zadania i narzędzia są wykorzystywane dla zarządzania DHCP w przypadku następujących scenariuszy: Zarządzanie rozrostem bazy DHCP, Zabezpieczanie bazy DHCP, Zapewnianie spójności bazy DHCP, Dodawanie nowych klientów, Dodawanie nowych serwerów usługi Dodawanie obsługi dla nowych sieci Scenariusz Zadanie Narzędzie Zarządzanie rozrostem bazy Kompaktowanie bazy DHCP Jetpack.exe DHCP

29 Zabezpieczanie bazy DHCP, Tworzenie kopii zapasowych Konsola DHCP Zapewnianie spójności bazy DHCP Dodawanie nowych klientów Dodawanie nowych serwerów usługi Dodawanie obsługi dla nowych sieci Łączenie zakresów DHCP Konfigurowanie lub modyfikowanie zakresów Konfigurowanie lub modyfikowanie nowych opcji zakresów Konfigurowanie DHCP Relay Agent Konsola DHCP Konsola DHCP Konsola DHCP Konsola Routing and Remote Access Typ zadania: Budowa bazy DHCP Zadanie 9: Opisz, z jakich elementów konfiguracyjnych składa się baza DHCP. Gdzie znajduje się baza danych? Opisz, z jakich plików składa się baza DHCP. Składniki bazy DHCP: zakresy, dzierżawy, rezerwacje, opcje Lokalizacja bazy DHCP %systemroot%\system32\dhcp Pliki bazy DHCP: DHCP.mdb mapowania Tmp.edb baza tymczasowa jako plik wymiany J50.log i J50*.log - logi transakcji Res*.log log rezerwowy w przypadku wyczerpania miejsca na twardym dysku J50.chk plik punktu kontrolnego Typ zadania: Naprawianie bazy danych DHCP Zadanie 10: Zmień miejsce tworzenia kopii zapasowych bazy DHCP na katalog d:\dhcpbak. Utwórz kopię zapasową bazy dhcp. Usuń rzeczywistą bazę danych DHCP i przywróć bazę z kopii zapasowej. Dla pewności zachowania spójności bazy dokonaj sprawdzenia spójności bazy. Zmiana miejsca tworzenia kopi zapasowej Konsola DHCP / Właściwości serwera / zakładka Advanced. Tworzenie kopi zapasowej Konsola DHCP / Nazwa serwera / operacja Backup.

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Instrukcje do laboratorium ASK (2) Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows 2000. 1. Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details ->

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Dariusz Kiszkiel (Dakota) 5/21/2007 Wstęp Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

DHCP redukuje złożonośd i ilośd pracy administracyjnej poprzez automatyzację procesu konfigurowania TCP/IP.

DHCP redukuje złożonośd i ilośd pracy administracyjnej poprzez automatyzację procesu konfigurowania TCP/IP. Laboratorium 1: DHCP DHCP redukuje złożonośd i ilośd pracy administracyjnej poprzez automatyzację procesu konfigurowania TCP/IP. Sposób zdobywania adresu IP przez klienta: Klient wysyła pakiet rozgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika

Podrêcznik u ytkownika Podrêcznik u ytkownika Połączenie z udostępnionymi folderami Najprostszym sposobem na połączenie urządzenia StorCenter z udostępnionymi folderami jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI M START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS 7... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej...

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe)

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Tematem ćwiczeń jest usługa Remote Desktop, oraz podstawowe usługi internetowe. Pierwsza z nich umożliwia logowanie się na lokalna

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo