WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A"

Transkrypt

1 WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001

2 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument i zawarte w nim informacje s¹ w³asnoœci¹ firmy Psion Teklogix Inc.i nie mog¹ byæ reprodukowane i kopiowane w ca³oœci ani czêœciowo za wyj¹tkiem przypadku, gdy celem tego bêdzie promowanie sprzeda y wyrobów i us³ug firmy Psion Teklogix. Ponadto niniejszy dokument nie mo e byæ podstaw¹ projektowania, produkcji, podzlecania lub jakichkolwiek innych czynnoœci szkodz¹cych interesom firmy Psion Teklogix Inc. Wszystkie znaki handlowe nale ¹ do ich w³aœcicieli. Gwarancja zwrotu produktu do producenta Psion Teklogix gwarantuje mo liwoœæ reklamacji produktów w okresie jednego roku. W niektórych rejonach, gwarancja ta mo e byæ d³u sza. Szczegó³y dotycz¹ce tego mo na uzyskaæ w lokalnym biurze Psion Teklogix. Wspomniana gwarancja nie dotyczy wyrobów, które mia³y zdjête plomby fabryczne, by³y zmieniane lub naprawiane przez osoby nie bed¹ce pracownikami organizacji serwisowych firmy Psion Teklogix. Prosimy o zapoznanie siê z warunkami sprzeda y celem uzyskania informacji szczegó³owych. Naprawy W przypadku koniecznoœci naprawy sprzêtu, nale y podaæ informacje dotycz¹ce natury uszkodzenia i sposobu, w jaki sprzêt by³ u ywany w momencie pojawienia siê niesprawnoœci. Nale y równie podaæ typ komputera, model oraz jego numer fabryczny. Przed przes³aniem jakichkolwiek wyrobów do firmy Psion Teklogix nale y skontaktowaæ siê z Customer Services Group (Dzia³ napraw) celem uzyskania numeru autoryzacji wysy³ki. Pomoc techniczna Psion Teklogix zapewnia pe³na pomoc techniczn¹ dla swoich u ytkowników dla wszystkich rodzajów urz¹dzeñ. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce pomocy mo na znaleÿæ w czêœci Pomoc techniczna na str. 29. Ograniczenie odpowiedzialnoœci Do³o ono wszelkich starañ, aby niniejszy dokument by³ kompletny, rzetelny i aktualny. Psion Teklogix Inc. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek szkody.

3 Spis treœci 1. Podstawowe czynnoœci wstêpne adowanie akumulatorów Instalowanie akumulatorów W³¹czanie komputera Wy³¹czanie komputera (hibernacja) Podstawowe wiadomoœci o komputerze WORKABOUT PRO Dane techniczne Akumulatory Zamiana akumulatorów i czas ich pracy Klawiatura Klawisze modyfikuj¹ce Klawisze Regulacja podœwietlania klawiatury Wyœwietlacz Regulacja podœwietlenia wyœwietlacza Wygl¹d wyœwietlacza Kalibracja czu³oœci dotyku wyœwietlacza Sygnalizatory Dioda LED WskaŸniki na wyœwietlaczu Sygnalizator dÿwiêkowy Nawigacja w systemie Windows CE Nawigacja po ekranie dotykowym Nawigacja z u yciem klawiszy Pulpit startowy Dostêp do ikon pulpitu Pasek zadañ Menu Start U ycie pól dialogowych Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 1

4 4.Ogólne zasady konserwacji Konserwacja ekranu dotykowego Czyszczenie komputera WORKABOUT PRO Certyfikaty Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

5 1. Podstawowe czynnoœci wstêpne Wa ne: Wszystkie certyfikaty i dokumenty bezpieczeñstwa s¹ podane w Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO - nr zamówieniowy Wymieniona instrukcja jest dostêpna na stronie w czêœci Teknet extranetu. Przed rozpoczêciem ³adowania akumulatorów i u yciem skanera nale y bezwzglêdnie zapoznaæ siê z tymi informacjami. Skrócona instrukcja u ytkowania podaje podstawowe informacje o dzia³aniu i w³aœciwoœciach komputerów rêcznych WORKABOUT PRO M oraz WORKABOUT PRO C produkcji firmy Psion Teklogix, pracuj¹cych na systemie operacyjnym WinCE code D285t oraz z firmware m w wersji E055k. Bardziej szczegó³owe informacje zamieszczono w Instrukcji u ytkowania komputerów rêcznych WORKABOUT PRO M/C (nr katalogowy PN ) lub w dokumentacji dostarczanej z u ywan¹ aplikacj¹. Z regu³y WORKABOUT PRO jest skonfigurowany w zak³adzie produkcyjnym i u ytkownik otrzymuje go gotowego do u ycia. 1.1 adowanie akumulatorów Akumulatory wysy³ane z fabryki nie s¹ na³adowane. Przed pierwszym u yciem winny byæ w pe³ni na³adowane. Pe³na pojemnoœæ mog¹ osi¹gn¹æ dopiero po co najmniej 5 cyklach ³adowania i roz³adowania. 1.2 Instalowanie akumulatorów w komputerze Obróæ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obrotowe zamkniêcie pokrywy akumulatorów i wyci¹gnij je. Wspomniane zamkniêcie daje siê obracaæ odpowiednio ukszta³towan¹ koñcówk¹ piórka do obs³ugi ekranu. W³ó do zasobnika na³adowane akumulatory. Za³ó pokrywê zasobnika i nastêpnie przekrêæ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obrotowe zamkniêcie. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 3

6 Uwaga: Przy u yciu stacji dokuj¹cej, komputer z umieszczonym w nim akumulatorami nale y w³o yæ do stacji dokuj¹cej i nastêpnie j¹ w³¹czyæ. 1.3 W³¹czanie komputera Aby w³¹czyæ komputer, nale y przez co najmniej 1 sekundê przytrzymaæ wciœniêty klawisz <ENTER/ON>. Klawisz <ENTER> nale y zwolniæ, gdy zaœwieci siê zielona dioda LED. Na ekranie powitalnym pojawi siê logo Psion Teklogix oraz logo Microsoft Windows CE.NET a nastêpnie pulpit startowy. Uwaga: Jeœli komputer by³ ju u ywany - komputer mo e byæ wy³¹czony (stan hibernacji) wciœniêcie <ENTER/ON> budzi komputer z tego stanu. Pojawi siê wówczas ekran, który by³ wyœwietlany w momencie wejœcia komputera w stan hibernacji. 1.4 Wy³¹czanie komputera (hibernacja) W celu wy³¹czenia komputera WORKABOUT PRO (wejœcia w stan hibernacji) nale y wcisn¹æ niebieski klawisz <BLUE>, a nastêpnie <ENTER/ON>. 4 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

7 2. Zaznajomienie siê z komputerem WORKABPUT PRO 2.1 Podstawowe w³aœciwoœci g³oœnik piórko (do nawigacji po ekranie) LED (dioda elektroluminescencyjna) mikrofon Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 5

8 pokrywa koñcowa pokrywa tylna pokrywa zasobnika akumulatorów zamkniêcia pokrywy zasobnika akumulatorów port Tether gniazdo LIF (Low Insertion Force) gniazdo audio 6 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

9 2.2 Akumulatory WORKABOUT PRO mo e byæ zasilany ze standardowego zestawu akumulatorów litowo-jonowych o pojemnoœci 1750 mah, zestawu akumulatorów litowo-jonowych o podwy szonej pojemnoœci do 2350 mah lub trzech baterii alkalicznych typu AA. Przy u ywaniu zestawów akumulatorów litowo-jonowych, przed w³o eniem ich do komputera nale y je wczeœniej na³adowaæ. W najbli szym czasie przewidywana jest dostêpnoœæ akumlatorów o innej pojemnoœci. Ostrze enie: Przed rozpoczêciem ³adowania lub u ywania tych zestawów istotne jest, aby wczeœniej zapoznaæ siê dok³adnie z zasadami bezpieczeñstwa podanymi w niniejszym rozdziale i œciœle ich przestrzegaæ. BATERIE I AKUMULATORY S ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI. Wszystkie zu yte baterie i akumulatory, w celu w³aœciwej ich utylizacji, nale y przes³aæ na adres: AXED Spó³ka Jawna ul. Fredry Poznañ tel.: fax: Ostrze enie: Celem unikniêcia wycieku kwasu z baterii i akumulatorów, nagrzewania siê lub eksplodowania nale y przestrzegaæ poni ej podanych regu³: Baterie i akumulatory produkowane s¹ w sposób umo liwiaj¹cy ich bezpieczne u ytkowanie. Aby zagwarantowaæ ich prawid³owe dzia³anie, nie wolno nic w nich zmieniaæ. Nale y unikaæ zwierania ich biegunów przez bezpoœrednie po³¹czenie ich przedmiotami metalowymi takimi jak drut. Nie nale y ich przechowywaæ z przedmiotami metalowymi takimi jak bransoletki, spinki do w³osów itp. Nie wolno wrzucaæ baterii i akumulatorów do ognia. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 7

10 Nie nale y ich przechowywaæ w pobli u Ÿróde³ ciep³a, takich jak ogieñ lub grzejniki. Nie nale y ich zanurzaæ w wodzie. Akumulatory nale y ³adowaæ tylko w przewidzianych dla nich ³adowarkach i komputerze Workabout Pro. Nie wolno ich dziurawiæ ani nimi rzucaæ, uderzaæ w nie lub deptaæ. Nie nale y ich bezpoœrednio lutowaæ. Nie wolno ich pod³¹czaæ bezpoœrednio do gniazdek sieci elektrycznej, gniazd zapalniczek samochodowych itp. Nie wolno wk³adaæ ich do kuchenek mikrofalowych i pojemników z podwy szonym ciœnieniem. Nie wolno u ywaæ jednoczeœnie akumulatorów i baterii oraz baterii i akumulatorów o ró nych pojemnoœciach i od ró nych producentów. Nale y natychmiast usun¹æ baterie lub akumulatory z komputera lub ³adowarki oraz zaprzestaæ ich u ytkowania w przypadku stwierdzenia wydzielania siê z nich jakiegoœ zapachu, nadmiernego rozgrzewania siê, zmiany pierwotnej barwy i kszta³tu lub pracy odbiegaj¹cej od przyjêtej za normaln¹. Nale y zaprzestaæ ³adowania akumulatorów jeœli nie na³adowa³y siê w przewidzianym do tego czasie. Akumulatory lub baterie mog¹ wybuchn¹æ lub zapaliæ siê w przypadku wyst¹pienia wycieku elektrolitu. Nale y dbaæ, aby nie znajdowa³y siê one w pobli u otwartego ognia. W przypadku dostania siê elektrolitu z baterii lub akumulatorów do oczu, nale y przemyæ je pod czyst¹, bie ¹c¹ wod¹ i udaæ siê natychmiast do lekarza. Nie nale y przechowywaæ baterii i akumulatorów w bardzo wysokich temperaturach (np. w samochodzie, wystawionych bezpoœrednio na dzia³anie promieni s³onecznych itp.), gdy mo e to spowodowaæ ich przegrzanie lub zap³on. Ponadto znacznie zmniejsza ich wydajnoœæ i skraca czas u ytkowania. Nie nale y u ywaæ baterii i akumulatorów w obszarze elektrycznoœci statycznej wy szej ni zalecanej przez producenta. Baterie i akumulatory nale y przechowywaæ z dala od dzieci. 8 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

11 2.2.1 Zamiana akumulatorów i czas ich pracy W normalnych warunkach pracy, ca³kowicie na³adowany akumulator o pojemnoœci 1800 mah mo e pracowaæ 8 godzin. Zast¹pienie go akumulatorem o pojemnoœci 2700 mah pozwala na pracê do 12 godzin. 2.3 Klawiatura Klawisz przesuwania strza³ek Klawisz skanera Klawisz regulacji kontrastu Klawisz pomarañczowy (Orange) Klawisz skanera Klawisz niebieski (Blue) Klawisz podœwietlania wyœwietlacza Klawiatura sk³ada siê ze standardowych klawiszy oraz klawiszy modyfikuj¹cych <ORANGE> i <BLUE> pozwalaj¹cych na dostêp do innych klawiszy i funkcji. Klawisze standardowe, które mog¹ byæ u ywane jako dodatkowe, oznaczone s¹ pomarañczowym lub niebieskim nadrukiem umieszczonym nad nimi. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 9

12 2.3.1 Klawisze modyfikuj¹ce Klawisze <SHIFT>, <CRTL>, <ALT>, <ORANGE> i <BLUE> s¹ klawiszami modyfikuj¹cymi. Naciœniêcie klawisza modyfikuj¹cego zmienia funkcjê wciœniêtego po nim klawisza. Przyk³adowo, nawias prostok¹tny jest zaznaczony kolorem pomarañczowym nad klawiszem <4>. Wobec tego przyciœniêcie klawisza <ORANGE> a nastêpnie klawisza <4> spowoduje pojawienie siê na ekranie nawiasu kwadratowego a nie cyfry 4. Klawisze <SHIFT>, <CRTL> i <ALT> dzia³aj¹ prawie tak samo jak w klawiaturze komputera PC z ta ró nic¹, e nie mog¹ one byæ wciskane równoczeœnie. Klawisz modyfikuj¹cy musi byæ wciœniêty zawsze przed klawiszem, którego funkcje modyfikujemy. Aktywacja klawiszy modyfikuj¹cych Jednorazowe wciœniecie klawisza modyfikuj¹cego powoduje pojawienie siê jego ikony z ma³ych liter na pasku zadañ. Przyk³adowo, jednorazowe naciœniêcie klawisza <CRTL> spowoduje pojawienie siê napisu crtl key na pasku zadañ. Po powtórnym naciœniêciu tego klawisza staje siê on nieaktywny i poprzedni napis znika z paska zadañ. Blokowanie klawiszy modyfikuj¹cych Dwukrotne naciœniêcie klawisza modyfikuj¹cego powoduje jego zablokowanie. Fakt ten jest sygnalizowany pojawieniem siê na pasku zadañ napisu du ymi literami. Przyk³adowo, dwukrotne wciœniêcie klawisza <BLUE> spowoduje jego zablokowanie i pojawienie siê na pasku zadañ na dole ekrany napisu BLUE KEY Inne klawisze Klawisz <SHIFT> U ywany jest, gdy nale y pisaæ tekst du ymi literami i gdy chcemy skorzystaæ z symboli umieszczonych nad klawiszami numerycznymi. 10 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

13 Klawisze kursorowe Do sterowania kursorem u ywany jest okr¹g³y klawisz umieszczony w górnej czêœci klawiatury. Przy jego u yciu mo liwe jest przesuwanie kursora po ca³ym ekranie w górê, w dó³, w lewo i w prawo. Klawisz <BKSP/DEL> Klawisz ten przesuwa kursor o jedna literê w lewo, usuwaj¹c niepoprawnie wprowadzony znak. Klawisz <DEL> (<BLUE> <BSKP>) usuwa znak w pozycji kursora. Klawisze <CRTL> i <ALT> Klawisze te modyfikuj¹ funkcje wciskanych po nich klawiszy i s¹ wykorzystywane w zale noœci od u ywanej aplikacji. Klawisz <TAB> Przewa nie przesuwa kursor na nastêpne pole w prawo lub w dó³. Kombinacja <ORANGE> <TAB> przesuwa kursor do ty³u. Klawisz <ESC> Ogólnie u ywany jako klawisz skrótu do zamykania u ywanego menu, okien dialogowych i czynnoœci i powrotu do poprzednich. Klawisz <SPACE> U ywany do wstawiania spacji miêdzy s¹siednie znaki. W oknach dialogowych systemu Windows klawisz <SPACE> u ywany do wstawiania/usuwania znaku (V) (tzw. ptaszka ).s³u ¹cego do zaznaczania wybranej opcji. Klawisze <SCAN> S³u ¹ do aktywacji g³owicy skranera. W modelach bez wewnêtrznego skanera te klawisze s¹ nieaktywne. Klawisze funkcyjne <F1> do <F10> Spe³niaj¹ specjalne, okreœlone przez u ytkownika funkcje. Wywo³ywanie ich odbywa siê przez wciœniêcie klawisza <BLUE> a nastêpnie jednego z klawiszy numerycznych od <1> do <10>. Mog¹ byæ u ywane przez system operacyjny Windows CE>NET lub inna aplikacjê. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 11

14 Klawisze makro <M1> do <M3> Przy ich pomocy mo na zaprogramowaæ do 20 znaków ( pozycji ) i klawiszy wykonawczych. U ycie tych klawiszy jest mo liwe po wciœniêciu klawisza <ORANGE> a nastêpnie klawiszy literowych <O>, <P> lub <Q>. U ycie klawiszy makro generuje ci¹g okreœlonych przez u ytkownika znaków, ³¹cznie z klawiszami wykonawczymi Regulacja podœwietlenia klawiatury W celu zmiany intensywnoœci podœwietlenia klawiatury oraz okolicznoœci jego aktywacji nale y: W Panelu sterowania wybraæ ikonê klawiatury. Uwaga: Dostêp do panelu sterowania mo e byæ ograniczony tylko dla uprawnionych osób. W polu dialogowym W³aœciwoœci klawiatury wybraæ przycisk Podœwietlenie. Regulacja intensywnoœci podœwietlenia. Okreœlenie czasu, po jakim wygasza siê podœwietlenie w przypadku nieu ywania komputera. 12 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

15 2.4 Wyœwietlacz Regulacja podœwietlenia wyœwietlacza Regulacji podœwietlenia wyœwietlacza dokonuje siê rêcznie i w tym celu nale y: Wcisn¹æ klawisz Podœwietlenia < > aby przejœæ od pe³nego maksymalnego podœwietlenia do minimalnego i powróciæ do maksymalnego. Wcisn¹æ klawisze <ORANGE> < > aby przejœæ od podœwietlenia minimalnego do maksymalnego. W celu okreœlenia zakresu zmian podœwietlenia, nale y: Wybraæ ikonê Wyœwietlacz w Panelu sterowania Wybraæ przycisk Podœwietlenie. Regulacja intensywnoœci podœwietlenia Ustalenie czasu przez jaki w³¹czona jest ustalona intensywnoœæ podœwietlenia od momentu nieu ywania komputera Ustalenie czasu przez jaki w³¹czona jest po³owa wartoœci ustalonej intensywnoœci podœwietlenia od momentu nieu ywania komputera Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 13

16 2.4.2 Wygl¹d wyœwietlacza W zale noœci od realizowanych funkcji wyœwietlacz komputera Workabout Pro mo e mieæ ró ny wygl¹d i przedstawiaæ ró ne informacje. 14 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

17 2.4.3 Kalibracja czu³oœci ekranu dotykowego Uwaga: Funkcja ta mo e byæ dostêpna tylko dla upowa nionych osób. W przypadku, gdy ekran dotykowy komputera nie by³ nigdy kalibrowany lub gdy ekran nie reaguje na dotykanie go piórkiem, nale y: W Panelu Sterowania wybraæ ikonê Piórka, potem jego Kalibracjê a na koñcu klawisz <Recalibrate>. Postêpowaæ zgodnie z podpowiedziami wyœwietlanymi w oknie dialogowym. 2.5 Sygnalizatory W komputerze WORKABOUT PRO jako sygnalizatorów u ywa siê diody LED, komunikatów pokazywanych na ekranie i sygna³ów akustycznych Dioda LED Pojedyñcza, dwukolorowa dioda LED znajduje siê po lewej stronie komputera, powy ej klawisza <BKSP>. Po wciœniêciu klawisza <ENTER/ON>, dioda b³yœnie œwiat³em zielonym informuj¹c, e komputer jest zasilany. Zamieszczona poni ej tabela podaje, co siê dzieje, gdy komputer umieszczony jest w stacji dokuj¹cej. Nale y pamiêtaæ, e aplikacje wykonywane przez komputer WORKABOUT PRO mog¹ sterowaæ praca wspomnianej diody. Dlatego nale y szczegó³owo zapoznaæ siê z dokumentacj¹ dostarczonej aplikacji, eby wiedzieæ, jak mo e zachowywaæ siê dioda sygnalizacyjna LED. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 15

18 Wskazania diody LED Œwiat³o zielone ci¹g³e Œwiat³o zielone migaj¹ce Œwiat³o czerwone ci¹g³e Œwiat³o czerwone migaj¹ce Aktualna sytuacja Koniec ³adowania akumulatorów adowanie akumulatorów Przekroczona temperatura baterii Akumulator uszkodzony - nie ³aduje siê Komunikaty sygnalizacyjne na ekranie Pasek zadañ w dolnej czêœci ekranu mo e sygnalizowaæ ró ne stany komputera. Informacje pokazywane w pasku zadañ komputera zmieniaj¹ siê dynamicznie i tylko ikony, które zwi¹zane s¹ z jego prac¹, s¹ wyœwietlane. Tak wiêc przyk³adowo, jeœli modu³ radiowy Bluetooth nie jest zainstalowany, jego ikona nie bêdzie pokazywana. Podwójne uderzenie w wyœwietlan¹ ikonê powoduje pojawienie siê zwi¹zanego z ni¹ okna dialogowego. Przycisk startu Windows Dotkniêcie Przycisku startu Windows w pasku zadañ powoduje wyœwietlenie Menu startowego. 16 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

19 WskaŸniki klawiszy modyfikuj¹cych Klawisze <SHIFT>, <CRTL>, <ALT>, <BLUE> i <ORANGE> s¹ klawiszami modyfikuj¹cymi, których stan aktywny lub zablokowany sygnalizowany jest na ekranie. Jeœli któryœ z nich jest przyciœniêty tylko raz celem uaktywnienia go, pokazywany jest on w pasku zadañ ma³ymi literami. Dwukrotne wciœniêcie któregoœ z nich, celem zablokowania go, sygnalizowane jest w pasku zadañ du ymi literami: WskaŸniki stanu baterii lub akumulatorów Ikony stanu baterii lub akumulatorów podaj¹ wizualnie ich stan na³adowania. Jeœli komputer zasilany jest z sieci, pokazywana jest odpowiednia ikona. Full 75% 50% 25% Empty AC Connecttion pe³na pojemnoœæ roz³adowana Pod³¹czenie do sieci adowanie akumulatorów W trakcie ³adowania akumulatorów zasilaj¹cych komputer na pasku zadañ pokazywana jest ikona ³adowania. Porty LIF i Theter Jeœli urz¹dzenie zewnêtrzne takie jak stacja dokuj¹ca lub ³adowarka do³¹czone s¹ do komputera poprzez port LIF lub Theter, na pasku zadañ pojawiaj¹ siê odpowiednie ikony: Do³¹czone nowe urz¹dzenie: port LIF Do³¹czone nowe urz¹dzenie: port Theter Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 17

20 Poziom bezpieczeñstwa Odpowiedni poziom bezpieczeñstwa ustala siê celem ograniczenia korzystania z okreœlonych aplikacji i zapobie enia nieumyœlnej zmianie ustawieñ. Radio Bluetooth Jeœli w komputerze zainstalowany jest modu³ komunikacji radiowej Bleutooth, na pasku zadañ wyœwietla siê poni sza ikona Sygnalizacja dÿwiêkowa G³oœnik mo e emitowaæ ró ne dÿwiêki i mo e byæ tak skonfigurowany, aby wydawa³ je zale nie od okreœlonej sytuacji. Szczegó³y podano w rozdziale Regulacja dÿwiêku w Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO. Uwaga: Sygna³y dÿwiêkowe mo na równie regulowaæ przy u yciu okna dialogowego G³oœnoœæ i w³aœciwoœci dÿwiêku w Panelu sterowania. Regulacja poziomu g³oœnoœci Do regulacji poziomu g³oœnoœci s³u ¹ klawisze <A> oraz <B>. Ta funkcja tych klawiszy jest przedstawiona symbolami koloru niebieskiego, które to symbole s¹ umieszczone nad tymi klawiszami. Klawisz zwiêkszania g³oœnoœci oznaczony jest symbolem ze znakiem plus zmniejszania g³oœnoœci oznaczony jest symbolem ze znakiem minus., klawisz W celu dokonania regulacji g³oœnoœci nale y: Wcisn¹æ dwukrotnie klawisz <BLUE>, w celu jego aktywacji. Wciskaj¹c klawisze zwiêkszania <A> lub zmniejszania <B> ustaliæ po ¹dan¹ g³oœnoœæ. Wcisn¹æ klawisz <BLUE>, aby go deaktywowaæ. 18 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

21 3. Nawigacja w systemie Windows CE W komputerze WORKABOUT PRO odpowiednikiem wybrania i klikniêcia mysz¹ komputera PC jest dotkniêcie piórkiem czu³ego na dotyk ekranu. Dodatkowo, ka dej operacji wybrania i klikniêcia odpowiadaj¹ równie stosowne klawisze skrótów. 3.1 Poruszanie siê po ekranie dotykowym Ka dy komputer WORKABOUT PRO wyposa ony jest w ekran dotykowy i s³u ¹ce do tego celu specjalne piórko. Aby unikn¹æ uszkodzenia ekranu, nale y u ywaæ wy³¹cznie piórka dostarczanego z komputerem. nigdy nie nale y u ywaæ œrubokrêta lub innych ostrych przedmiotów. Aby otworzyæ plik, uruchomiæ aplet lub otworzyæ folder, nale y: Dotkn¹æ piórkiem odpowiednia ikonê. Uwaga: Jeœli ekran nie reaguje w³aœciwie na dotykanie piórkiem,mo e wymagaæ kalibracji. Sposób jej dokonania opisano w Kalibracja ekranu na stronie Nawigacja z u yciem klawiatury Do wyboru ikon, poruszania siê pomiêdzy oknami dialogowymi, wyœwietlania pulpitu itp. mo na u yæ równie klawiatury. W przeciwieñstwie do komputerów PC, w komputerze WORKABOUT PRO nie jest mo liwe jednoczesne u ywanie kilku klawiszy. Najpierw nale y wcisn¹æ jeden klawisz, potem kolejno nastêpne. Operacja Prze³¹czanie pomiêdzy aplikacjami Otwarcie ekranu mened era zadañ Przemieszczanie kursora Klawisz lub kombinacja klawiszy <ALT><TAB> <ALT><ESC> Klawisz kursorów Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 19

22 Otwarcie pliku, folderu lub ikony Zapisanie ustawieñ i wyjœcie Zamknij/wyjdŸ & nie zachowuj Nawigowanie w oknach dialogowych <ENTER> <ENTER> <ESC> Nastêpne pole: <TAB> Przesuwanie kursora do góry: <SHIFT><TAB> Wybór przycisku typu radio/ wciœnij przycisk IdŸ do Menu startowego Pokazanie nastêpnego tabu : <CRTL><TAB> <SPACE> <BLUE> 3. 3 Okno startowe - Pulpit Po uruchomieniu komputera, na jego ekranie pojawia siê okno startowe. Aplikacje umieszczone w Folderze startowym uruchamiaj¹ siê natychmiast. Folder startowy znajduje siê w \Windows\Startup and\flash Disk\Startup Wywo³ywanie ikon pulpitu W celu otwarcia okna, nale y dwukrotnie dotkn¹æ odpowiedni¹ ikonê. Uruchomienie aplikacji, nastêpuje po dwukrotnym dotkniêciu ikony danego programu. 20 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

23 3.3.2 Pasek zadañ W pasku zadañ na dole ekranu pokazywane s¹ ikony informuj¹ce o poziomie zabezpieczeñ i stanie baterii lub akumulatorów. Komputer z zainstalowanym modu³em komunikacji radiowej Bluetooth wyœwietla odpowiedni¹ ikonê na pasku zadañ. Komputer do³¹czony do stacji dokuj¹cej, uchwytu dokuj¹cego lub ³adowarki wyœwietla równie odpowiednie ikony. Na pasku zadañ pokazywane s¹ równie aktywne klawisze modyfikuj¹ce - <SHIFT>, <ALT>,<CRTL>,<ORANGE> oraz <BLUE>. Klawisze zablokowane pokazywane s¹ za pomoc¹ ma³ych liter. U ywanie paska zadañ Dotkniêcie ikony na ekranie powoduje ukazanie siê odpowiadaj¹cego jej okna dialogowego. Przyk³adowo, dotkniêcie ikony baterii spowoduje ukazanie siê okna dialogowego W³aœciwoœci zasilania, pokazuj¹cego aktualna pojemnoœæ baterii lub akumulatorów. 3.4 Menu pocz¹tkowe Menu pocz¹tkowe podaje wszystkie operacje, jakie s¹ dostêpne i które mo na wykonywaæ. S¹ one dostêpne na pulpicie pocz¹tkowym lub z ka dej wykonywanej aplikacji. W celu wywo³ania menu nale y: Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 21

24 Dotkn¹æ ikonê Przycisku startowego Windows na pasku zadañ. Nastêpnie nale y dotkn¹æ opcji menu, z któr¹ chce siê pracowaæ. Uwaga: Jeœli ekran nie reaguje, bo jest zablokowany, nale y wcisn¹æ klawisze <BLUE> i <.>. Desktop - Pulpit Wybranie Desktop (Pulpitu) w Start Menu (Menu pocz¹tkowym) spowoduje pokazanie pulpitu na ekranie komputera. Security - Poziom bezpieczeñstwa W celu ustawienia odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa, nale y: Wybraæ Security ( Bezpieczeñstwo) w Start Menu. Wybraæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa w oknie dialogowym i wprowadziæ odpowiednie has³o. W celu zmiany istniej¹cego has³a nale y: Uwaga: Nale y pamiêtaæ, e jest to samo has³o co wprowadzone w aplecie Password (Has³o) panelu sterowania. 22 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

25 Wybraæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa i wprowadziæ istniej¹ce has³o w polu Password. Wybraæ przycisk Set Password. W oknie dialogowym Password Properties (W³aœciwoœci has³a) nale y teraz: Wpisaæ nowe has³o w polu Password (Has³o) i nastêpnie powtórzyæ je w polu Confirm Password (PotwierdŸ has³o). System Tray Obszar systemowy paska zadañ Uwaga: Opcji tej u ywa siê tylko wtedy, gdy chcemy wybraæ ikony w pasku zadañ w sytuacji, gdy ekran komputera nie dzia³a na dotyk. Jeœli ta sytuacja nie wystêpuje, wystarczy dotkn¹æ ikonê na pasku zadañ. Opcja System Tray pozwala na wybieranie przy pomocy klawiatury ikon na paski zadañ w dolnej czêœci ekranu. Na pasku tym pokazywane s¹ takie ikony jak wskaÿnik stanu baterii/akumulatorów oraz poziom bezpieczeñstwa. Ikony te zwi¹zane s¹ z oknami dialogowymi podaj¹cymi dodatkowe informacje. Wybierz System Tray ze Start Menu (Menu pocz¹tkowego). Po wybraniu System Tray, ikony w pasku zadañ staj¹ siê dostêpne i aby wywo³aæ zwiazane z nimi pole dialogowe nale y: Podœwietliæ ¹dan¹ ikonê przy u yciu klawiszy <LEFT> i <RIGHT> klawisza sterowania kursorami. Wcisn¹æ klawisz <ENTER/ON> aby pokazaæ pole dialogowe zwi¹zane z podœwietlon¹ ikon¹. The Task Manager - zarz¹dzanie zadaniami Opcja Task Manager pozwala przejœæ do nastêpnego zadania lub zakoñczyæ aktualnie wykonywane. Aby pokazaæ opcjê okna zarz¹dzania zadaniami, nale y: Dotkn¹æ na ekranie opcjê Task Manager (Zarz¹dzanie zadaniami) w zak³adce Shortcuts z menu Start Menu. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 23

26 Cycle Tasks - Prze³¹czanie zadañ Po wybraniu Cycle Tasks (gdy Mened er zadañ nie jest otwarty), mo na poruszaæ siê pomiêdzy aktywnymi aplikacjami. W celu wywo³ania nastêpnego aktywnego zadania, nale y: Dotkn¹æ Cycle Tasks w zak³adce Shortcuts z menu Start Menu. Power Info - Informacja o zasilaniu Wybranie Power Info z zak³adki Shortcuts menu Start Menu powoduje wyœwietlenie okna dialogowego Power Properties (W³aœciwoœci zasilania). To okno dialogowe podaje informacje o stanie na³adowania baterii lub akumulatorów. Programs - Aplikacje Program wyœwietla podmenu z opcjami, z których mo na wybraæ poszczególne aplikacje. 24 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

27 Settings Ustawienia Wybranie opcji Settings wyœwietla podmenu umo liwiaj¹ce dostêp do apletów w Control Panel, konfigurowanie modu³u komunikacji (Network and Dial-up Connections) i personalizacjê Taskbar (Pasek zadañ) oraz Start Menu (Menu pocz¹tkowe). Run Wykonaj Wybranie opcji Run (Wykonaj) powoduje wyœwietlenie okna dialogowego, do którego mo na wpisaæ nazwê aplikacji, folderu lub pliku, które chce siê otworzyæ. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 25

28 Shutdown Zamkniêcie Wybranie Shutdown podaje ró ne mo liwe opcje zamykania systemu komputera. Wstrzymuje prace komputera natychmiast hibernacja równowa ne wy³¹czeniu komputera. Skrót klawiaturowy: klawisz <Blue>, a nastêpnie <Enter-On> Resetuje komputer pozostawiaj¹c bez zmiany wszystkie zachowane pliki i ustawienia(rejestry). Dane nie zachowane zostan¹ utracone. Resetuje komputer. Utrata danych nie umieszczonych w pamiêci trwa³ej komputera. Uwaga: Wymienione menu zmienia siê w zale noœci od ustalonego poziomu bezpieczeñstwa. Na poziomie User (U ytkownika) podmenu Shutdown zast¹pione jest jedn¹ tylko opcj¹ - Suspend. Wymienione podmenu nie jest dostêpne. Na poziomie Teklogix dostêpna jest nastêpna opcja Bootloader. Opcja ta zachowuje siê jak zimny reset z t¹ tylko ró nic¹, e komputer uruchamia aplikacjê Bootloader a nie Windows CE. NET. 3.5 U ycie okien dialogowych Zak³adki kart Przyciski typu Radio Pola wpisywania tekstu Przycisk menu rozwijalnego Przycisk Pole zaznaczania wyboru 26 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

29 Uwaga: Celem wybrania lub zrezygnowania z okreœlonego elementu okna dialogowego lub otwarcia menu rozwijalnego nale y je dotkn¹æ piórkiem. U ycie klawiatury opisano na str. 19 w czêœci zatytu³owanej U ycie klawiatury do poruszania siê po ekranie. Okna dialogowe wymieniane przyk³adowo w niniejszym rozdziale zawieraj¹ nastêpuj¹ce elementy: Tab (Zak³adka): Zak³adki pozwalaj¹ wybraæ ró ne elementy okien dialogowych. Piórkiem nale y dotkn¹æ tej zak³adki, która oznacza stronê, z której siê chce korzystaæ. Textbox (Pole wpisywania tekstu): W te pola wpisuje siê informacje tekstow¹. Aby wpisaæ tekst w okreœlone pole, nale y go najpierw podœwietliæ dotykaj¹c piórkiem. Dropdown (Menu rozwijalne): Ten rodzaj menu ma po swojej prawe stronie skierowan¹ do do³u lub do góry strza³kê informuj¹c¹, e dostêpne s¹ dodatkowe opcje. Aby z nich skorzystaæ, nale y podœwietliæ menu a nastêpnie u yæ strza³ek do przewiniêcia dostêpnych opcji. Checkbox (Pola wyboru): W tych polach zaznacza siê, czy jesteœmy czy te nie zainteresowani dana opcj¹. Aby to uczyniæ, wpisujemy w nie lub kasujemy w nim tzw. ptaszka (V) u ywaj¹c do tego piórka. Radio buttons (Przyciski szybkiego wybierania): Pozwalaj¹ one wybraæ jedn¹ z wielu dostêpnych opcji. Przyk³adowo, w ekranie podanym w rozdziale 3.5 na stronie 26 mo emy wybraæ opcjê Obtain an IP address via DHCP lub Specify an IP address poprzez dotknieciê przycisku dla odpowiedniej opcji. Buttons (Przyciski): Te przyciski pozwalaj¹ Zachowaæ, Usun¹æ itp. opcje wybrane w oknie dialogowym. Aby wykonaæ wybran¹ czynnoœæ, nale y wybraæ odpowiedni przycisk za pomoc¹ piórka. Saving Your Choices (Zachowanie wybranych preferencji): W celu zapamiêtania wybranych preferencji, nale y wybraæ przycisk <OK> i zamkn¹æ okno. Uwaga: Jeœli nazwa opcji w oknie dialogowym podana jest szarym tekstem, nie jest ona aktualnie dostêpna. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 27

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD

MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD MES-211 IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE Przed uruchomieniem lub ustawianiem tego produktu Proszê przeczytaæ ten podrêcznik u ytkownika

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo