WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A"

Transkrypt

1 WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001

2 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument i zawarte w nim informacje s¹ w³asnoœci¹ firmy Psion Teklogix Inc.i nie mog¹ byæ reprodukowane i kopiowane w ca³oœci ani czêœciowo za wyj¹tkiem przypadku, gdy celem tego bêdzie promowanie sprzeda y wyrobów i us³ug firmy Psion Teklogix. Ponadto niniejszy dokument nie mo e byæ podstaw¹ projektowania, produkcji, podzlecania lub jakichkolwiek innych czynnoœci szkodz¹cych interesom firmy Psion Teklogix Inc. Wszystkie znaki handlowe nale ¹ do ich w³aœcicieli. Gwarancja zwrotu produktu do producenta Psion Teklogix gwarantuje mo liwoœæ reklamacji produktów w okresie jednego roku. W niektórych rejonach, gwarancja ta mo e byæ d³u sza. Szczegó³y dotycz¹ce tego mo na uzyskaæ w lokalnym biurze Psion Teklogix. Wspomniana gwarancja nie dotyczy wyrobów, które mia³y zdjête plomby fabryczne, by³y zmieniane lub naprawiane przez osoby nie bed¹ce pracownikami organizacji serwisowych firmy Psion Teklogix. Prosimy o zapoznanie siê z warunkami sprzeda y celem uzyskania informacji szczegó³owych. Naprawy W przypadku koniecznoœci naprawy sprzêtu, nale y podaæ informacje dotycz¹ce natury uszkodzenia i sposobu, w jaki sprzêt by³ u ywany w momencie pojawienia siê niesprawnoœci. Nale y równie podaæ typ komputera, model oraz jego numer fabryczny. Przed przes³aniem jakichkolwiek wyrobów do firmy Psion Teklogix nale y skontaktowaæ siê z Customer Services Group (Dzia³ napraw) celem uzyskania numeru autoryzacji wysy³ki. Pomoc techniczna Psion Teklogix zapewnia pe³na pomoc techniczn¹ dla swoich u ytkowników dla wszystkich rodzajów urz¹dzeñ. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce pomocy mo na znaleÿæ w czêœci Pomoc techniczna na str. 29. Ograniczenie odpowiedzialnoœci Do³o ono wszelkich starañ, aby niniejszy dokument by³ kompletny, rzetelny i aktualny. Psion Teklogix Inc. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek szkody.

3 Spis treœci 1. Podstawowe czynnoœci wstêpne adowanie akumulatorów Instalowanie akumulatorów W³¹czanie komputera Wy³¹czanie komputera (hibernacja) Podstawowe wiadomoœci o komputerze WORKABOUT PRO Dane techniczne Akumulatory Zamiana akumulatorów i czas ich pracy Klawiatura Klawisze modyfikuj¹ce Klawisze Regulacja podœwietlania klawiatury Wyœwietlacz Regulacja podœwietlenia wyœwietlacza Wygl¹d wyœwietlacza Kalibracja czu³oœci dotyku wyœwietlacza Sygnalizatory Dioda LED WskaŸniki na wyœwietlaczu Sygnalizator dÿwiêkowy Nawigacja w systemie Windows CE Nawigacja po ekranie dotykowym Nawigacja z u yciem klawiszy Pulpit startowy Dostêp do ikon pulpitu Pasek zadañ Menu Start U ycie pól dialogowych Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 1

4 4.Ogólne zasady konserwacji Konserwacja ekranu dotykowego Czyszczenie komputera WORKABOUT PRO Certyfikaty Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

5 1. Podstawowe czynnoœci wstêpne Wa ne: Wszystkie certyfikaty i dokumenty bezpieczeñstwa s¹ podane w Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO - nr zamówieniowy Wymieniona instrukcja jest dostêpna na stronie w czêœci Teknet extranetu. Przed rozpoczêciem ³adowania akumulatorów i u yciem skanera nale y bezwzglêdnie zapoznaæ siê z tymi informacjami. Skrócona instrukcja u ytkowania podaje podstawowe informacje o dzia³aniu i w³aœciwoœciach komputerów rêcznych WORKABOUT PRO M oraz WORKABOUT PRO C produkcji firmy Psion Teklogix, pracuj¹cych na systemie operacyjnym WinCE code D285t oraz z firmware m w wersji E055k. Bardziej szczegó³owe informacje zamieszczono w Instrukcji u ytkowania komputerów rêcznych WORKABOUT PRO M/C (nr katalogowy PN ) lub w dokumentacji dostarczanej z u ywan¹ aplikacj¹. Z regu³y WORKABOUT PRO jest skonfigurowany w zak³adzie produkcyjnym i u ytkownik otrzymuje go gotowego do u ycia. 1.1 adowanie akumulatorów Akumulatory wysy³ane z fabryki nie s¹ na³adowane. Przed pierwszym u yciem winny byæ w pe³ni na³adowane. Pe³na pojemnoœæ mog¹ osi¹gn¹æ dopiero po co najmniej 5 cyklach ³adowania i roz³adowania. 1.2 Instalowanie akumulatorów w komputerze Obróæ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obrotowe zamkniêcie pokrywy akumulatorów i wyci¹gnij je. Wspomniane zamkniêcie daje siê obracaæ odpowiednio ukszta³towan¹ koñcówk¹ piórka do obs³ugi ekranu. W³ó do zasobnika na³adowane akumulatory. Za³ó pokrywê zasobnika i nastêpnie przekrêæ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obrotowe zamkniêcie. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 3

6 Uwaga: Przy u yciu stacji dokuj¹cej, komputer z umieszczonym w nim akumulatorami nale y w³o yæ do stacji dokuj¹cej i nastêpnie j¹ w³¹czyæ. 1.3 W³¹czanie komputera Aby w³¹czyæ komputer, nale y przez co najmniej 1 sekundê przytrzymaæ wciœniêty klawisz <ENTER/ON>. Klawisz <ENTER> nale y zwolniæ, gdy zaœwieci siê zielona dioda LED. Na ekranie powitalnym pojawi siê logo Psion Teklogix oraz logo Microsoft Windows CE.NET a nastêpnie pulpit startowy. Uwaga: Jeœli komputer by³ ju u ywany - komputer mo e byæ wy³¹czony (stan hibernacji) wciœniêcie <ENTER/ON> budzi komputer z tego stanu. Pojawi siê wówczas ekran, który by³ wyœwietlany w momencie wejœcia komputera w stan hibernacji. 1.4 Wy³¹czanie komputera (hibernacja) W celu wy³¹czenia komputera WORKABOUT PRO (wejœcia w stan hibernacji) nale y wcisn¹æ niebieski klawisz <BLUE>, a nastêpnie <ENTER/ON>. 4 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

7 2. Zaznajomienie siê z komputerem WORKABPUT PRO 2.1 Podstawowe w³aœciwoœci g³oœnik piórko (do nawigacji po ekranie) LED (dioda elektroluminescencyjna) mikrofon Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 5

8 pokrywa koñcowa pokrywa tylna pokrywa zasobnika akumulatorów zamkniêcia pokrywy zasobnika akumulatorów port Tether gniazdo LIF (Low Insertion Force) gniazdo audio 6 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

9 2.2 Akumulatory WORKABOUT PRO mo e byæ zasilany ze standardowego zestawu akumulatorów litowo-jonowych o pojemnoœci 1750 mah, zestawu akumulatorów litowo-jonowych o podwy szonej pojemnoœci do 2350 mah lub trzech baterii alkalicznych typu AA. Przy u ywaniu zestawów akumulatorów litowo-jonowych, przed w³o eniem ich do komputera nale y je wczeœniej na³adowaæ. W najbli szym czasie przewidywana jest dostêpnoœæ akumlatorów o innej pojemnoœci. Ostrze enie: Przed rozpoczêciem ³adowania lub u ywania tych zestawów istotne jest, aby wczeœniej zapoznaæ siê dok³adnie z zasadami bezpieczeñstwa podanymi w niniejszym rozdziale i œciœle ich przestrzegaæ. BATERIE I AKUMULATORY S ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI. Wszystkie zu yte baterie i akumulatory, w celu w³aœciwej ich utylizacji, nale y przes³aæ na adres: AXED Spó³ka Jawna ul. Fredry Poznañ tel.: fax: Ostrze enie: Celem unikniêcia wycieku kwasu z baterii i akumulatorów, nagrzewania siê lub eksplodowania nale y przestrzegaæ poni ej podanych regu³: Baterie i akumulatory produkowane s¹ w sposób umo liwiaj¹cy ich bezpieczne u ytkowanie. Aby zagwarantowaæ ich prawid³owe dzia³anie, nie wolno nic w nich zmieniaæ. Nale y unikaæ zwierania ich biegunów przez bezpoœrednie po³¹czenie ich przedmiotami metalowymi takimi jak drut. Nie nale y ich przechowywaæ z przedmiotami metalowymi takimi jak bransoletki, spinki do w³osów itp. Nie wolno wrzucaæ baterii i akumulatorów do ognia. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 7

10 Nie nale y ich przechowywaæ w pobli u Ÿróde³ ciep³a, takich jak ogieñ lub grzejniki. Nie nale y ich zanurzaæ w wodzie. Akumulatory nale y ³adowaæ tylko w przewidzianych dla nich ³adowarkach i komputerze Workabout Pro. Nie wolno ich dziurawiæ ani nimi rzucaæ, uderzaæ w nie lub deptaæ. Nie nale y ich bezpoœrednio lutowaæ. Nie wolno ich pod³¹czaæ bezpoœrednio do gniazdek sieci elektrycznej, gniazd zapalniczek samochodowych itp. Nie wolno wk³adaæ ich do kuchenek mikrofalowych i pojemników z podwy szonym ciœnieniem. Nie wolno u ywaæ jednoczeœnie akumulatorów i baterii oraz baterii i akumulatorów o ró nych pojemnoœciach i od ró nych producentów. Nale y natychmiast usun¹æ baterie lub akumulatory z komputera lub ³adowarki oraz zaprzestaæ ich u ytkowania w przypadku stwierdzenia wydzielania siê z nich jakiegoœ zapachu, nadmiernego rozgrzewania siê, zmiany pierwotnej barwy i kszta³tu lub pracy odbiegaj¹cej od przyjêtej za normaln¹. Nale y zaprzestaæ ³adowania akumulatorów jeœli nie na³adowa³y siê w przewidzianym do tego czasie. Akumulatory lub baterie mog¹ wybuchn¹æ lub zapaliæ siê w przypadku wyst¹pienia wycieku elektrolitu. Nale y dbaæ, aby nie znajdowa³y siê one w pobli u otwartego ognia. W przypadku dostania siê elektrolitu z baterii lub akumulatorów do oczu, nale y przemyæ je pod czyst¹, bie ¹c¹ wod¹ i udaæ siê natychmiast do lekarza. Nie nale y przechowywaæ baterii i akumulatorów w bardzo wysokich temperaturach (np. w samochodzie, wystawionych bezpoœrednio na dzia³anie promieni s³onecznych itp.), gdy mo e to spowodowaæ ich przegrzanie lub zap³on. Ponadto znacznie zmniejsza ich wydajnoœæ i skraca czas u ytkowania. Nie nale y u ywaæ baterii i akumulatorów w obszarze elektrycznoœci statycznej wy szej ni zalecanej przez producenta. Baterie i akumulatory nale y przechowywaæ z dala od dzieci. 8 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

11 2.2.1 Zamiana akumulatorów i czas ich pracy W normalnych warunkach pracy, ca³kowicie na³adowany akumulator o pojemnoœci 1800 mah mo e pracowaæ 8 godzin. Zast¹pienie go akumulatorem o pojemnoœci 2700 mah pozwala na pracê do 12 godzin. 2.3 Klawiatura Klawisz przesuwania strza³ek Klawisz skanera Klawisz regulacji kontrastu Klawisz pomarañczowy (Orange) Klawisz skanera Klawisz niebieski (Blue) Klawisz podœwietlania wyœwietlacza Klawiatura sk³ada siê ze standardowych klawiszy oraz klawiszy modyfikuj¹cych <ORANGE> i <BLUE> pozwalaj¹cych na dostêp do innych klawiszy i funkcji. Klawisze standardowe, które mog¹ byæ u ywane jako dodatkowe, oznaczone s¹ pomarañczowym lub niebieskim nadrukiem umieszczonym nad nimi. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 9

12 2.3.1 Klawisze modyfikuj¹ce Klawisze <SHIFT>, <CRTL>, <ALT>, <ORANGE> i <BLUE> s¹ klawiszami modyfikuj¹cymi. Naciœniêcie klawisza modyfikuj¹cego zmienia funkcjê wciœniêtego po nim klawisza. Przyk³adowo, nawias prostok¹tny jest zaznaczony kolorem pomarañczowym nad klawiszem <4>. Wobec tego przyciœniêcie klawisza <ORANGE> a nastêpnie klawisza <4> spowoduje pojawienie siê na ekranie nawiasu kwadratowego a nie cyfry 4. Klawisze <SHIFT>, <CRTL> i <ALT> dzia³aj¹ prawie tak samo jak w klawiaturze komputera PC z ta ró nic¹, e nie mog¹ one byæ wciskane równoczeœnie. Klawisz modyfikuj¹cy musi byæ wciœniêty zawsze przed klawiszem, którego funkcje modyfikujemy. Aktywacja klawiszy modyfikuj¹cych Jednorazowe wciœniecie klawisza modyfikuj¹cego powoduje pojawienie siê jego ikony z ma³ych liter na pasku zadañ. Przyk³adowo, jednorazowe naciœniêcie klawisza <CRTL> spowoduje pojawienie siê napisu crtl key na pasku zadañ. Po powtórnym naciœniêciu tego klawisza staje siê on nieaktywny i poprzedni napis znika z paska zadañ. Blokowanie klawiszy modyfikuj¹cych Dwukrotne naciœniêcie klawisza modyfikuj¹cego powoduje jego zablokowanie. Fakt ten jest sygnalizowany pojawieniem siê na pasku zadañ napisu du ymi literami. Przyk³adowo, dwukrotne wciœniêcie klawisza <BLUE> spowoduje jego zablokowanie i pojawienie siê na pasku zadañ na dole ekrany napisu BLUE KEY Inne klawisze Klawisz <SHIFT> U ywany jest, gdy nale y pisaæ tekst du ymi literami i gdy chcemy skorzystaæ z symboli umieszczonych nad klawiszami numerycznymi. 10 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

13 Klawisze kursorowe Do sterowania kursorem u ywany jest okr¹g³y klawisz umieszczony w górnej czêœci klawiatury. Przy jego u yciu mo liwe jest przesuwanie kursora po ca³ym ekranie w górê, w dó³, w lewo i w prawo. Klawisz <BKSP/DEL> Klawisz ten przesuwa kursor o jedna literê w lewo, usuwaj¹c niepoprawnie wprowadzony znak. Klawisz <DEL> (<BLUE> <BSKP>) usuwa znak w pozycji kursora. Klawisze <CRTL> i <ALT> Klawisze te modyfikuj¹ funkcje wciskanych po nich klawiszy i s¹ wykorzystywane w zale noœci od u ywanej aplikacji. Klawisz <TAB> Przewa nie przesuwa kursor na nastêpne pole w prawo lub w dó³. Kombinacja <ORANGE> <TAB> przesuwa kursor do ty³u. Klawisz <ESC> Ogólnie u ywany jako klawisz skrótu do zamykania u ywanego menu, okien dialogowych i czynnoœci i powrotu do poprzednich. Klawisz <SPACE> U ywany do wstawiania spacji miêdzy s¹siednie znaki. W oknach dialogowych systemu Windows klawisz <SPACE> u ywany do wstawiania/usuwania znaku (V) (tzw. ptaszka ).s³u ¹cego do zaznaczania wybranej opcji. Klawisze <SCAN> S³u ¹ do aktywacji g³owicy skranera. W modelach bez wewnêtrznego skanera te klawisze s¹ nieaktywne. Klawisze funkcyjne <F1> do <F10> Spe³niaj¹ specjalne, okreœlone przez u ytkownika funkcje. Wywo³ywanie ich odbywa siê przez wciœniêcie klawisza <BLUE> a nastêpnie jednego z klawiszy numerycznych od <1> do <10>. Mog¹ byæ u ywane przez system operacyjny Windows CE>NET lub inna aplikacjê. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 11

14 Klawisze makro <M1> do <M3> Przy ich pomocy mo na zaprogramowaæ do 20 znaków ( pozycji ) i klawiszy wykonawczych. U ycie tych klawiszy jest mo liwe po wciœniêciu klawisza <ORANGE> a nastêpnie klawiszy literowych <O>, <P> lub <Q>. U ycie klawiszy makro generuje ci¹g okreœlonych przez u ytkownika znaków, ³¹cznie z klawiszami wykonawczymi Regulacja podœwietlenia klawiatury W celu zmiany intensywnoœci podœwietlenia klawiatury oraz okolicznoœci jego aktywacji nale y: W Panelu sterowania wybraæ ikonê klawiatury. Uwaga: Dostêp do panelu sterowania mo e byæ ograniczony tylko dla uprawnionych osób. W polu dialogowym W³aœciwoœci klawiatury wybraæ przycisk Podœwietlenie. Regulacja intensywnoœci podœwietlenia. Okreœlenie czasu, po jakim wygasza siê podœwietlenie w przypadku nieu ywania komputera. 12 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

15 2.4 Wyœwietlacz Regulacja podœwietlenia wyœwietlacza Regulacji podœwietlenia wyœwietlacza dokonuje siê rêcznie i w tym celu nale y: Wcisn¹æ klawisz Podœwietlenia < > aby przejœæ od pe³nego maksymalnego podœwietlenia do minimalnego i powróciæ do maksymalnego. Wcisn¹æ klawisze <ORANGE> < > aby przejœæ od podœwietlenia minimalnego do maksymalnego. W celu okreœlenia zakresu zmian podœwietlenia, nale y: Wybraæ ikonê Wyœwietlacz w Panelu sterowania Wybraæ przycisk Podœwietlenie. Regulacja intensywnoœci podœwietlenia Ustalenie czasu przez jaki w³¹czona jest ustalona intensywnoœæ podœwietlenia od momentu nieu ywania komputera Ustalenie czasu przez jaki w³¹czona jest po³owa wartoœci ustalonej intensywnoœci podœwietlenia od momentu nieu ywania komputera Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 13

16 2.4.2 Wygl¹d wyœwietlacza W zale noœci od realizowanych funkcji wyœwietlacz komputera Workabout Pro mo e mieæ ró ny wygl¹d i przedstawiaæ ró ne informacje. 14 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

17 2.4.3 Kalibracja czu³oœci ekranu dotykowego Uwaga: Funkcja ta mo e byæ dostêpna tylko dla upowa nionych osób. W przypadku, gdy ekran dotykowy komputera nie by³ nigdy kalibrowany lub gdy ekran nie reaguje na dotykanie go piórkiem, nale y: W Panelu Sterowania wybraæ ikonê Piórka, potem jego Kalibracjê a na koñcu klawisz <Recalibrate>. Postêpowaæ zgodnie z podpowiedziami wyœwietlanymi w oknie dialogowym. 2.5 Sygnalizatory W komputerze WORKABOUT PRO jako sygnalizatorów u ywa siê diody LED, komunikatów pokazywanych na ekranie i sygna³ów akustycznych Dioda LED Pojedyñcza, dwukolorowa dioda LED znajduje siê po lewej stronie komputera, powy ej klawisza <BKSP>. Po wciœniêciu klawisza <ENTER/ON>, dioda b³yœnie œwiat³em zielonym informuj¹c, e komputer jest zasilany. Zamieszczona poni ej tabela podaje, co siê dzieje, gdy komputer umieszczony jest w stacji dokuj¹cej. Nale y pamiêtaæ, e aplikacje wykonywane przez komputer WORKABOUT PRO mog¹ sterowaæ praca wspomnianej diody. Dlatego nale y szczegó³owo zapoznaæ siê z dokumentacj¹ dostarczonej aplikacji, eby wiedzieæ, jak mo e zachowywaæ siê dioda sygnalizacyjna LED. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 15

18 Wskazania diody LED Œwiat³o zielone ci¹g³e Œwiat³o zielone migaj¹ce Œwiat³o czerwone ci¹g³e Œwiat³o czerwone migaj¹ce Aktualna sytuacja Koniec ³adowania akumulatorów adowanie akumulatorów Przekroczona temperatura baterii Akumulator uszkodzony - nie ³aduje siê Komunikaty sygnalizacyjne na ekranie Pasek zadañ w dolnej czêœci ekranu mo e sygnalizowaæ ró ne stany komputera. Informacje pokazywane w pasku zadañ komputera zmieniaj¹ siê dynamicznie i tylko ikony, które zwi¹zane s¹ z jego prac¹, s¹ wyœwietlane. Tak wiêc przyk³adowo, jeœli modu³ radiowy Bluetooth nie jest zainstalowany, jego ikona nie bêdzie pokazywana. Podwójne uderzenie w wyœwietlan¹ ikonê powoduje pojawienie siê zwi¹zanego z ni¹ okna dialogowego. Przycisk startu Windows Dotkniêcie Przycisku startu Windows w pasku zadañ powoduje wyœwietlenie Menu startowego. 16 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

19 WskaŸniki klawiszy modyfikuj¹cych Klawisze <SHIFT>, <CRTL>, <ALT>, <BLUE> i <ORANGE> s¹ klawiszami modyfikuj¹cymi, których stan aktywny lub zablokowany sygnalizowany jest na ekranie. Jeœli któryœ z nich jest przyciœniêty tylko raz celem uaktywnienia go, pokazywany jest on w pasku zadañ ma³ymi literami. Dwukrotne wciœniêcie któregoœ z nich, celem zablokowania go, sygnalizowane jest w pasku zadañ du ymi literami: WskaŸniki stanu baterii lub akumulatorów Ikony stanu baterii lub akumulatorów podaj¹ wizualnie ich stan na³adowania. Jeœli komputer zasilany jest z sieci, pokazywana jest odpowiednia ikona. Full 75% 50% 25% Empty AC Connecttion pe³na pojemnoœæ roz³adowana Pod³¹czenie do sieci adowanie akumulatorów W trakcie ³adowania akumulatorów zasilaj¹cych komputer na pasku zadañ pokazywana jest ikona ³adowania. Porty LIF i Theter Jeœli urz¹dzenie zewnêtrzne takie jak stacja dokuj¹ca lub ³adowarka do³¹czone s¹ do komputera poprzez port LIF lub Theter, na pasku zadañ pojawiaj¹ siê odpowiednie ikony: Do³¹czone nowe urz¹dzenie: port LIF Do³¹czone nowe urz¹dzenie: port Theter Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 17

20 Poziom bezpieczeñstwa Odpowiedni poziom bezpieczeñstwa ustala siê celem ograniczenia korzystania z okreœlonych aplikacji i zapobie enia nieumyœlnej zmianie ustawieñ. Radio Bluetooth Jeœli w komputerze zainstalowany jest modu³ komunikacji radiowej Bleutooth, na pasku zadañ wyœwietla siê poni sza ikona Sygnalizacja dÿwiêkowa G³oœnik mo e emitowaæ ró ne dÿwiêki i mo e byæ tak skonfigurowany, aby wydawa³ je zale nie od okreœlonej sytuacji. Szczegó³y podano w rozdziale Regulacja dÿwiêku w Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO. Uwaga: Sygna³y dÿwiêkowe mo na równie regulowaæ przy u yciu okna dialogowego G³oœnoœæ i w³aœciwoœci dÿwiêku w Panelu sterowania. Regulacja poziomu g³oœnoœci Do regulacji poziomu g³oœnoœci s³u ¹ klawisze <A> oraz <B>. Ta funkcja tych klawiszy jest przedstawiona symbolami koloru niebieskiego, które to symbole s¹ umieszczone nad tymi klawiszami. Klawisz zwiêkszania g³oœnoœci oznaczony jest symbolem ze znakiem plus zmniejszania g³oœnoœci oznaczony jest symbolem ze znakiem minus., klawisz W celu dokonania regulacji g³oœnoœci nale y: Wcisn¹æ dwukrotnie klawisz <BLUE>, w celu jego aktywacji. Wciskaj¹c klawisze zwiêkszania <A> lub zmniejszania <B> ustaliæ po ¹dan¹ g³oœnoœæ. Wcisn¹æ klawisz <BLUE>, aby go deaktywowaæ. 18 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

21 3. Nawigacja w systemie Windows CE W komputerze WORKABOUT PRO odpowiednikiem wybrania i klikniêcia mysz¹ komputera PC jest dotkniêcie piórkiem czu³ego na dotyk ekranu. Dodatkowo, ka dej operacji wybrania i klikniêcia odpowiadaj¹ równie stosowne klawisze skrótów. 3.1 Poruszanie siê po ekranie dotykowym Ka dy komputer WORKABOUT PRO wyposa ony jest w ekran dotykowy i s³u ¹ce do tego celu specjalne piórko. Aby unikn¹æ uszkodzenia ekranu, nale y u ywaæ wy³¹cznie piórka dostarczanego z komputerem. nigdy nie nale y u ywaæ œrubokrêta lub innych ostrych przedmiotów. Aby otworzyæ plik, uruchomiæ aplet lub otworzyæ folder, nale y: Dotkn¹æ piórkiem odpowiednia ikonê. Uwaga: Jeœli ekran nie reaguje w³aœciwie na dotykanie piórkiem,mo e wymagaæ kalibracji. Sposób jej dokonania opisano w Kalibracja ekranu na stronie Nawigacja z u yciem klawiatury Do wyboru ikon, poruszania siê pomiêdzy oknami dialogowymi, wyœwietlania pulpitu itp. mo na u yæ równie klawiatury. W przeciwieñstwie do komputerów PC, w komputerze WORKABOUT PRO nie jest mo liwe jednoczesne u ywanie kilku klawiszy. Najpierw nale y wcisn¹æ jeden klawisz, potem kolejno nastêpne. Operacja Prze³¹czanie pomiêdzy aplikacjami Otwarcie ekranu mened era zadañ Przemieszczanie kursora Klawisz lub kombinacja klawiszy <ALT><TAB> <ALT><ESC> Klawisz kursorów Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 19

22 Otwarcie pliku, folderu lub ikony Zapisanie ustawieñ i wyjœcie Zamknij/wyjdŸ & nie zachowuj Nawigowanie w oknach dialogowych <ENTER> <ENTER> <ESC> Nastêpne pole: <TAB> Przesuwanie kursora do góry: <SHIFT><TAB> Wybór przycisku typu radio/ wciœnij przycisk IdŸ do Menu startowego Pokazanie nastêpnego tabu : <CRTL><TAB> <SPACE> <BLUE> 3. 3 Okno startowe - Pulpit Po uruchomieniu komputera, na jego ekranie pojawia siê okno startowe. Aplikacje umieszczone w Folderze startowym uruchamiaj¹ siê natychmiast. Folder startowy znajduje siê w \Windows\Startup and\flash Disk\Startup Wywo³ywanie ikon pulpitu W celu otwarcia okna, nale y dwukrotnie dotkn¹æ odpowiedni¹ ikonê. Uruchomienie aplikacji, nastêpuje po dwukrotnym dotkniêciu ikony danego programu. 20 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

23 3.3.2 Pasek zadañ W pasku zadañ na dole ekranu pokazywane s¹ ikony informuj¹ce o poziomie zabezpieczeñ i stanie baterii lub akumulatorów. Komputer z zainstalowanym modu³em komunikacji radiowej Bluetooth wyœwietla odpowiedni¹ ikonê na pasku zadañ. Komputer do³¹czony do stacji dokuj¹cej, uchwytu dokuj¹cego lub ³adowarki wyœwietla równie odpowiednie ikony. Na pasku zadañ pokazywane s¹ równie aktywne klawisze modyfikuj¹ce - <SHIFT>, <ALT>,<CRTL>,<ORANGE> oraz <BLUE>. Klawisze zablokowane pokazywane s¹ za pomoc¹ ma³ych liter. U ywanie paska zadañ Dotkniêcie ikony na ekranie powoduje ukazanie siê odpowiadaj¹cego jej okna dialogowego. Przyk³adowo, dotkniêcie ikony baterii spowoduje ukazanie siê okna dialogowego W³aœciwoœci zasilania, pokazuj¹cego aktualna pojemnoœæ baterii lub akumulatorów. 3.4 Menu pocz¹tkowe Menu pocz¹tkowe podaje wszystkie operacje, jakie s¹ dostêpne i które mo na wykonywaæ. S¹ one dostêpne na pulpicie pocz¹tkowym lub z ka dej wykonywanej aplikacji. W celu wywo³ania menu nale y: Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 21

24 Dotkn¹æ ikonê Przycisku startowego Windows na pasku zadañ. Nastêpnie nale y dotkn¹æ opcji menu, z któr¹ chce siê pracowaæ. Uwaga: Jeœli ekran nie reaguje, bo jest zablokowany, nale y wcisn¹æ klawisze <BLUE> i <.>. Desktop - Pulpit Wybranie Desktop (Pulpitu) w Start Menu (Menu pocz¹tkowym) spowoduje pokazanie pulpitu na ekranie komputera. Security - Poziom bezpieczeñstwa W celu ustawienia odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa, nale y: Wybraæ Security ( Bezpieczeñstwo) w Start Menu. Wybraæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa w oknie dialogowym i wprowadziæ odpowiednie has³o. W celu zmiany istniej¹cego has³a nale y: Uwaga: Nale y pamiêtaæ, e jest to samo has³o co wprowadzone w aplecie Password (Has³o) panelu sterowania. 22 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

25 Wybraæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa i wprowadziæ istniej¹ce has³o w polu Password. Wybraæ przycisk Set Password. W oknie dialogowym Password Properties (W³aœciwoœci has³a) nale y teraz: Wpisaæ nowe has³o w polu Password (Has³o) i nastêpnie powtórzyæ je w polu Confirm Password (PotwierdŸ has³o). System Tray Obszar systemowy paska zadañ Uwaga: Opcji tej u ywa siê tylko wtedy, gdy chcemy wybraæ ikony w pasku zadañ w sytuacji, gdy ekran komputera nie dzia³a na dotyk. Jeœli ta sytuacja nie wystêpuje, wystarczy dotkn¹æ ikonê na pasku zadañ. Opcja System Tray pozwala na wybieranie przy pomocy klawiatury ikon na paski zadañ w dolnej czêœci ekranu. Na pasku tym pokazywane s¹ takie ikony jak wskaÿnik stanu baterii/akumulatorów oraz poziom bezpieczeñstwa. Ikony te zwi¹zane s¹ z oknami dialogowymi podaj¹cymi dodatkowe informacje. Wybierz System Tray ze Start Menu (Menu pocz¹tkowego). Po wybraniu System Tray, ikony w pasku zadañ staj¹ siê dostêpne i aby wywo³aæ zwiazane z nimi pole dialogowe nale y: Podœwietliæ ¹dan¹ ikonê przy u yciu klawiszy <LEFT> i <RIGHT> klawisza sterowania kursorami. Wcisn¹æ klawisz <ENTER/ON> aby pokazaæ pole dialogowe zwi¹zane z podœwietlon¹ ikon¹. The Task Manager - zarz¹dzanie zadaniami Opcja Task Manager pozwala przejœæ do nastêpnego zadania lub zakoñczyæ aktualnie wykonywane. Aby pokazaæ opcjê okna zarz¹dzania zadaniami, nale y: Dotkn¹æ na ekranie opcjê Task Manager (Zarz¹dzanie zadaniami) w zak³adce Shortcuts z menu Start Menu. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 23

26 Cycle Tasks - Prze³¹czanie zadañ Po wybraniu Cycle Tasks (gdy Mened er zadañ nie jest otwarty), mo na poruszaæ siê pomiêdzy aktywnymi aplikacjami. W celu wywo³ania nastêpnego aktywnego zadania, nale y: Dotkn¹æ Cycle Tasks w zak³adce Shortcuts z menu Start Menu. Power Info - Informacja o zasilaniu Wybranie Power Info z zak³adki Shortcuts menu Start Menu powoduje wyœwietlenie okna dialogowego Power Properties (W³aœciwoœci zasilania). To okno dialogowe podaje informacje o stanie na³adowania baterii lub akumulatorów. Programs - Aplikacje Program wyœwietla podmenu z opcjami, z których mo na wybraæ poszczególne aplikacje. 24 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

27 Settings Ustawienia Wybranie opcji Settings wyœwietla podmenu umo liwiaj¹ce dostêp do apletów w Control Panel, konfigurowanie modu³u komunikacji (Network and Dial-up Connections) i personalizacjê Taskbar (Pasek zadañ) oraz Start Menu (Menu pocz¹tkowe). Run Wykonaj Wybranie opcji Run (Wykonaj) powoduje wyœwietlenie okna dialogowego, do którego mo na wpisaæ nazwê aplikacji, folderu lub pliku, które chce siê otworzyæ. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 25

28 Shutdown Zamkniêcie Wybranie Shutdown podaje ró ne mo liwe opcje zamykania systemu komputera. Wstrzymuje prace komputera natychmiast hibernacja równowa ne wy³¹czeniu komputera. Skrót klawiaturowy: klawisz <Blue>, a nastêpnie <Enter-On> Resetuje komputer pozostawiaj¹c bez zmiany wszystkie zachowane pliki i ustawienia(rejestry). Dane nie zachowane zostan¹ utracone. Resetuje komputer. Utrata danych nie umieszczonych w pamiêci trwa³ej komputera. Uwaga: Wymienione menu zmienia siê w zale noœci od ustalonego poziomu bezpieczeñstwa. Na poziomie User (U ytkownika) podmenu Shutdown zast¹pione jest jedn¹ tylko opcj¹ - Suspend. Wymienione podmenu nie jest dostêpne. Na poziomie Teklogix dostêpna jest nastêpna opcja Bootloader. Opcja ta zachowuje siê jak zimny reset z t¹ tylko ró nic¹, e komputer uruchamia aplikacjê Bootloader a nie Windows CE. NET. 3.5 U ycie okien dialogowych Zak³adki kart Przyciski typu Radio Pola wpisywania tekstu Przycisk menu rozwijalnego Przycisk Pole zaznaczania wyboru 26 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania

29 Uwaga: Celem wybrania lub zrezygnowania z okreœlonego elementu okna dialogowego lub otwarcia menu rozwijalnego nale y je dotkn¹æ piórkiem. U ycie klawiatury opisano na str. 19 w czêœci zatytu³owanej U ycie klawiatury do poruszania siê po ekranie. Okna dialogowe wymieniane przyk³adowo w niniejszym rozdziale zawieraj¹ nastêpuj¹ce elementy: Tab (Zak³adka): Zak³adki pozwalaj¹ wybraæ ró ne elementy okien dialogowych. Piórkiem nale y dotkn¹æ tej zak³adki, która oznacza stronê, z której siê chce korzystaæ. Textbox (Pole wpisywania tekstu): W te pola wpisuje siê informacje tekstow¹. Aby wpisaæ tekst w okreœlone pole, nale y go najpierw podœwietliæ dotykaj¹c piórkiem. Dropdown (Menu rozwijalne): Ten rodzaj menu ma po swojej prawe stronie skierowan¹ do do³u lub do góry strza³kê informuj¹c¹, e dostêpne s¹ dodatkowe opcje. Aby z nich skorzystaæ, nale y podœwietliæ menu a nastêpnie u yæ strza³ek do przewiniêcia dostêpnych opcji. Checkbox (Pola wyboru): W tych polach zaznacza siê, czy jesteœmy czy te nie zainteresowani dana opcj¹. Aby to uczyniæ, wpisujemy w nie lub kasujemy w nim tzw. ptaszka (V) u ywaj¹c do tego piórka. Radio buttons (Przyciski szybkiego wybierania): Pozwalaj¹ one wybraæ jedn¹ z wielu dostêpnych opcji. Przyk³adowo, w ekranie podanym w rozdziale 3.5 na stronie 26 mo emy wybraæ opcjê Obtain an IP address via DHCP lub Specify an IP address poprzez dotknieciê przycisku dla odpowiedniej opcji. Buttons (Przyciski): Te przyciski pozwalaj¹ Zachowaæ, Usun¹æ itp. opcje wybrane w oknie dialogowym. Aby wykonaæ wybran¹ czynnoœæ, nale y wybraæ odpowiedni przycisk za pomoc¹ piórka. Saving Your Choices (Zachowanie wybranych preferencji): W celu zapamiêtania wybranych preferencji, nale y wybraæ przycisk <OK> i zamkn¹æ okno. Uwaga: Jeœli nazwa opcji w oknie dialogowym podana jest szarym tekstem, nie jest ona aktualnie dostêpna. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Komputer rêczny - Skrócona Instrukcja U ytkowania 27

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA VER. 05.12.2007

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA VER. 05.12.2007 INSTRUKCJA U YTKOWNIKA VER. 05.12.2007 Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Workabout Pro G2 2 Psion Teklogix WORKABOUT PRO G2 Instrukcja obs³ugi Spis treœci: Spis Treœci 1 Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel ten s³u y do przesy³ania i synchronizacji danych miêdzy kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. Mo na go jednocze nie u ywaæ do ³adowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI Kupuj¹c oprogramowanie bezp³atnie wysy³amy projekt samodzielnego wykonania systemu multimedialnego: >> Dobór sprzêtu, umiejscowienie w koœciele,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp WAGA SPEDYCYJNA model: FCS - 150 kg W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp Spis treœci Cechy urz¹dzenia......................... 1 Zasady bezpieczeñstwa pracy............... 1 Opis urz¹dzenia..........................

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Huawei E398 LTE Plus Internet wita w świecie mobilnego internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Legenda (kolorystyka pól): - pole do edycji (wpisywanie danych) - pole do edycji (wybór z listy) - pole nieedytowalne,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo