Kontrakt między uczniem a nauczycielem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrakt między uczniem a nauczycielem"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLAS 4-6 Kontrakt między uczniem a nauczycielem 1. Ocenianie uczniów jest sprawiedliwe i systematyczne. 2. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden raz i brane są pod uwagę obie oceny. Uczeń może poprawić ocenę wykonując ponownie ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją w terminie dwóch tygodni. Poprawa pracy nie może odbywać się kosztem prowadzonych zajęć. 3. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz obowiązek okazania zeszytu na polecenie nauczyciela. Nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu oraz skontrolowania staranności i jakości sporządzania notatek, które może wyrazić oceną. 4. Ocena z pracy klasowej lub sprawdzianu zawiera pisemny opis osiągnięć ucznia i wskazówki do dalszej pracy. Ocena z odpowiedzi, kartkówki, pracy na lekcji, zadań dodatkowych itp. jest uzasadniana ustnie. 5. Uczniowi przysługuje prawo jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (w tym braku zadania domowego) w ciągu półrocza. Nauczyciel odnotowuje fakt wykorzystania nieprzygotowania w dzienniku ( np. lub bz ). Wykorzystanie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, prac pisemnych i pracy na lekcji. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugie półrocze. 6. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, ten powinien nadrobić przerabiany materiał w terminie dwóch tygodni a istotne ćwiczenia, piosenki, melodie na flecie i zadania wykonywane na ocenę na opuszczonych lekcjach wykonać na zajęciach dodatkowych w terminie dwóch tygodni. Nie wykonanie istotnych zadań, ćwiczeń, melodii na flecie i piosenek w wyznaczonym terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie: Umiejętności: - tworzenie podstawowej dokumentacji technicznej - zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy i poruszania się w przestrzeni publicznej - stosowanie zasad dobrej organizacji pracy w życiu codziennym - rozwijanie słownictwa i rozumienie pojęć technicznych - znajomość właściwości surowców i materiałów - poznanie procesów technologicznych. - rozwiązywanie problemów technicznych - korzystania z nazewnictwa technicznego - samodzielne wykonywanie zadań - czynne uczestnictwo w zajęciach - diagnozowanie stanu technicznego urządzeń - posługiwanie się instrukcją obsługi - posługiwanie się mapą komunikacyjną i planem miasta Wiadomości: - znajomość podstawowych pojęć technicznych - posługiwanie się właściwym słownictwem technicznym - znajomość podstawowych informacji technicznych

2 - racjonalne gospodarowanie czasem pracy i czasem wypoczynku - zastosowanie i właściwości materiałów - odczytywanie znaków normujących zachowanie w otoczeniu - dbanie o środowisko naturalne Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: a) odpowiedzi ustne (na bieżąco) b) kartkówki, ćwiczenia na lekcji c) uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco) d) test wiadomości e) sprawdziany wiadomości i umiejętności f) prace dodatkowe - referaty, prezentacje, zadania domowe g) udział w konkursach Tryb oceniania (oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za) 1. Sprawdziany - prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres umiejętności i wiedzy. Poprawa sprawdzianów, prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie dwóch tygodni od terminu jego otrzymania. Uczeń pisze ją tylko raz. 2. Krótkie (kartkówki) nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne. 3. Zadania domowe zadawane w miarę potrzeb 4. Zadania dodatkowe zadawane z wyznaczonym terminem ich realizacji 5. Aktywność zgłaszanie na lekcji, wykonywanie dodatkowych zadań i prezentacji, 6. Odpowiedzi ustne odpytywanie na lekcji z przerobionego materiału 7. Prace wytwórcze z wybranych materiałów (według potrzeb) 8. Ćwiczenia wykonywane na lekcji lub samodzielnie w domu Punkty uzyskane ze sprawdzianów przeliczane są na stopnie według następującej skali 100 % celujący 90 % - 99 % bardzo dobry 75 % - 89 % dobry 50 % - 74 % dostateczny 30 % - 49 % dopuszczający 0 % - 29 % niedostateczny Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena sumuje pracę za całe półrocze/ rok szkolny i wyliczana jest przy pomocy średniej ważonej. Oceny cząstkowe mają różną wagę: Sprawdziany - 5p Odpowiedzi ustne, kartkówki, testy 4p Ćwiczenia, zadania dodatkowe, prace wytwórcze - 3p, Zadania domowe, aktywność - 2p,

3 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 1 : KRYTERIA OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO PROGRAMU Bądź bezpieczny na drodze (WSiP) klasa 4 Ocenę celująca (6) otrzymuje uczeń który: - wykazuje biegłość w posługiwaniu się zakresem wiadomości przewidzianych dla danej klasy - wprowadza własne rozwiązania racjonalizatorskie - osiąga sukcesy w konkursach lub wystawach prac wytwórczych - rozpoznaje sytuacje techniczne - potrafi rozwiązywać zadania techniczne - właściwie wykonuje czynności związane z użytkowaniem wytworów techniki - opanował umiejętności i wiadomości, które są przewidziane dla danej klasy - zawsze wykonuje zadania dodatkowe - wykazuje się bardzo dużą aktywnością na zajęciach - potrafi rozpoznawać, zapobiegać i likwidować negatywne skutki działań człowieka w środowisku - wskazuje i omawia przykłady stosowania zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania - stosuje środki ostrożności w kontaktach z obcymi w miejscach publicznych - wyjaśnia, na czym polega praca służb ratowniczych - przewiduje zagrożenia wynikające z jazdy niesprawnym rowerem - poprawnie interpretuje znaczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i dopuszczającą. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: - opanował w pełni treści programowe dla danej klasy, - samodzielnie wyjaśnia zjawiska, procesy i zależności techniczne - wykorzystuje wiedzę przy wykonywaniu zadań wytwórczych - poprawnie, systematycznie i estetycznie wykonuje dokumentację techniczną - sprawnie gospodaruje materiałami - poprawnie wykorzystuje do pracy dokumentację techniczną oraz poznane operacje technologiczne - rozpoznaje, ocenia i stosuje w pracach wytwórczych poznane materiały - prace wytwórcze wykonuje starannie, zgodnie z rysunkami - rozpoznaje, zapobiega i likwiduje negatywne skutki działania człowieka w środowisku - wyjaśnia, jak należy rozumieć zasadę ograniczonego zaufania w ruchu drogowym - planuje bezpieczną trasę wycieczkową, dostosowaną do możliwości wszystkich jej Uczestników - przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykonywania manewrów 1 Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie materiałów wydawnictwa WSIP, Nowa Era

4 - podejmuje działania związane z niesieniem pomocy poszkodowanym - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: - nie opanował w pełni treści przedmiotowych oraz nie wykorzystuje ich w pełni podczas rozwiązywania zadań wytwórczych. - dokumentację techniczną prowadzi systematycznie, starannie ale czasem z błędami - stosuje zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy - w stopniu zadawalającym, poznał i opanował umiejętności technologiczne związane z poznaną technologią - korzysta z dokumentacji technicznej, ale zdarzają się drobne uchybienia w estetyce wykonania prac praktycznych. - stosuje w życiu codziennym zasadę ruchu prawostronnego - wyjaśnia, gdzie, kiedy, jak i dlaczego należy nosić elementy odblaskowe - umie przedstawić algorytm postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku - stosuje wymaganą ostrożność na przejazdach dla rowerzystów - analizuje okoliczności i sytuacje mogące zagrażać bezpieczeństwu rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego - potrafi ocenić sytuację na miejscu wypadku i swoje możliwości udzielenia pomocy - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: -opanował w części umiejętności i wiadomości z zakresu treści przedmiotowych - stara się wykonywać zadania wytwórcze zgodnie ze swoimi możliwościami - dokumentację prowadzi niesystematycznie - ma trudności z czytaniem dokumentacji technicznej - pracuje mało efektywnie - niedokładnie i mało estetycznie wykonuje zadania wytwórcze - poznał i opanował najprostsze operacje technologiczne związane z poznawaną technologią - wykazuje chęć poprawiania swoich błędów - zna zasady przechodzenia przez jezdnie w miejscach wyznaczonych i nieoznakowanych, - czyta rozkłady jazdy, rozumie oznaczenia i informacje podawane na szlakach turystycznych - charakteryzuje drogi rowerowe, zgodnie z ich oznakowaniami - przewiduje zagrożenia wynikające z niestosowania się do znaków drogowych - umie udzielić pierwszej pomocy w drobnych urazach - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń który: - ma wyraźne braki w wiedzy i umiejętnościach ale stara się wykonywać prace wytwórcze niezależnie od uzyskiwanych efektów - dokumentację techniczną prowadzi niesystematycznie i mało czytelnie - wykazuje brak samodzielności

5 - przy pomocy nauczyciela potrafi realizować bardzo proste zadania wytwórcze - posługując się przy tym bardzo prostymi narzędziami - nie rozumie bardzo prostej dokumentacji technicznej - wie, jakie znaki drogowe są szczególnie ważne dla pieszych, - zna przeznaczenie rozkładów jazdy, - identyfikuje znaki turystyczne, - zna informacje zawarte w instrukcji obsługi roweru i umie z nich korzystać - rozróżnia rodzaje, kształty i barwy znaków drogowych - umie zabezpieczyć miejsce wypadku Ocena niedostateczna (1) otrzymuje uczeń który: - nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zrealizować prostych zadań wytwórczych - nie prowadzi zeszytu przedmiotowego oraz dokumentacji technicznej - nie potrafi posługiwać się najprostszymi narzędziami - nie wykazuje żadnego zaangażowania do jakiejkolwiek pracy na lekcjach KRYTERIA OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO PROGRAMU Jak to działa (Nowa Era) klasa 5 i 6 Klasa 5 Ocenę celująca (6) otrzymuje uczeń który: - wykazuje biegłość w posługiwaniu się zakresem wiadomości przewidzianych dla danej klasy - wprowadza własne rozwiązania racjonalizatorskie - osiąga sukcesy w konkursach lub wystawach prac wytwórczych - rozpoznaje sytuacje techniczne - potrafi rozwiązywać zadania techniczne - właściwie wykonuje czynności związane z użytkowaniem wytworów techniki - opanował umiejętności i wiadomości, które są przewidziane dla danej klasy - zawsze wykonuje zadania dodatkowe - wykazuje się bardzo dużą aktywnością na zajęciach - potrafi rozpoznawać, zapobiegać i likwidować negatywne skutki działań człowieka w środowisku - podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych z włókien naturalnych i sztucznych - posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - podaje, kto i kiedy wynalazł papier - wymienia nazwy gatunków drzew liściastych i iglastych - wyjaśnia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do ochrony środowiska

6 naturalnego - omawia znaczenie stosowania pisma technicznego - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i dopuszczającą. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: - opanował w pełni treści programowe dla danej klasy, - samodzielnie wyjaśnia zjawiska, procesy i zależności techniczne - wykorzystuje wiedzę przy wykonywaniu zadań wytwórczych - poprawnie, systematycznie i estetycznie wykonuje dokumentację techniczną - sprawnie gospodaruje materiałami - poprawnie wykorzystuje do pracy dokumentację techniczną oraz poznane operacje technologiczne - rozpoznaje, ocenia i stosuje w pracach wytwórczych poznane materiały - prace wytwórcze wykonuje starannie, zgodnie z rysunkami - rozpoznaje, zapobiega i likwiduje negatywne skutki działania człowieka w środowisku - omawia właściwości zastosowanie różnych materiałów włókienniczych - dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy - określa właściwości i zastosowanie różnych wytworów papierniczych - posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton - wymienia przykłady zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych - określa rolę segregacji odpadów - tłumaczy, dlaczego rysunek techniczny opisuje się za pomocą uniwersalnego języka technicznego - dba o estetykę tekstów zapisanych pismem technicznym - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: - nie opanował w pełni treści przedmiotowych oraz nie wykorzystuje ich w pełni podczas rozwiązywania zadań wytwórczych. - dokumentację techniczną prowadzi systematycznie, starannie ale czasem z błędami - stosuje zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy - w stopniu zadawalającym, poznał i opanował umiejętności technologiczne związane z poznaną technologią - korzysta z dokumentacji technicznej, ale zdarzają się drobne uchybienia w estetyce wykonania prac praktycznych. - wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych na metkach odzieżowych - wykonuje pracę według przyjętych założeń - omawia proces produkcji papieru - podaje nazwy surowców wykorzystywanych do produkcji papieru - tłumaczy, jak się otrzymuje drewno - omawia, w jaki sposób otrzymuje się metale - posługuje się terminami: odpady, recykling, surowce organiczne, surowce wtórne, segregacja - prawidłowo posługuje się przyborami do kreślenia i pomiaru - stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów

7 - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: -opanował w części umiejętności i wiadomości z zakresu treści przedmiotowych - stara się wykonywać zadania wytwórcze zgodnie ze swoimi możliwościami - dokumentację prowadzi niesystematycznie - ma trudności z czytaniem dokumentacji technicznej - pracuje mało efektywnie - niedokładnie i mało estetycznie wykonuje zadania wytwórcze - poznał i opanował najprostsze operacje technologiczne związane z poznawaną technologią - wykazuje chęć poprawiania swoich błędów - omawia konieczność różnicowania stroju w zależności od okazji - wymienia kolejność działań (operacji technologicznych) - wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru - rozróżnia rodzaje materiałów drewnopochodnych - określa rodzaje metali - ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów - wyjaśnia, do czego wykorzystuje się rysunek techniczny - odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń który: - ma wyraźne braki w wiedzy i umiejętnościach ale stara się wykonywać prace wytwórcze niezależnie od uzyskiwanych efektów - dokumentację techniczną prowadzi niesystematycznie i mało czytelnie - wykazuje brak samodzielności - przy pomocy nauczyciela potrafi realizować bardzo proste zadania wytwórcze - posługując się przy tym bardzo prostymi narzędziami - nie rozumie bardzo prostej dokumentacji technicznej - wymienia nazwy przyborów krawieckich - właściwie organizuje miejsce pracy - poprawnie posługuje się terminami: metal, ruda, stop - wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi - podaje nazwy narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych Ocena niedostateczna (1) otrzymuje uczeń który: - nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zrealizować prostych zadań wytwórczych - nie prowadzi zeszytu przedmiotowego oraz dokumentacji technicznej - nie potrafi posługiwać się najprostszymi narzędziami - nie wykazuje żadnego zaangażowania do jakiejkolwiek pracy na lekcjach

8 Klasa 6 Ocenę celująca (6) otrzymuje uczeń który: - wykazuje biegłość w posługiwaniu się zakresem wiadomości przewidzianych dla danej klasy - wprowadza własne rozwiązania racjonalizatorskie - osiąga sukcesy w konkursach lub wystawach prac wytwórczych - rozpoznaje sytuacje techniczne - potrafi rozwiązywać zadania techniczne - właściwie wykonuje czynności związane z użytkowaniem wytworów techniki - opanował umiejętności i wiadomości, które są przewidziane dla danej klasy - zawsze wykonuje zadania dodatkowe - wykazuje się bardzo dużą aktywnością na zajęciach - potrafi rozpoznawać, zapobiegać i likwidować negatywne skutki działań człowieka w środowisku - określa, jakimi symbolami oznacza się poszczególne obiekty osiedlowe - podaje znaczenie elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych - formułuje ocenę gotowej pracy wytwórczej - wymienia zasady funkcjonalnego urządzania pokoju - uzasadnia potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z naturalnych źródeł - oblicza koszt zużycia poszczególnych zasobów - wyjaśnia pojęcie klasy energetycznej sprzętu - podaje przykłady aktywności fizycznej odpowiedniej dla osób w jego wieku - omawia zawartość piramidy zdrowego żywienia - omawia pojęcie żywności ekologicznej - charakteryzuje sposoby konserwacji żywności - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i dopuszczającą. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: - opanował w pełni treści programowe dla danej klasy, - samodzielnie wyjaśnia zjawiska, procesy i zależności techniczne - wykorzystuje wiedzę przy wykonywaniu zadań wytwórczych - poprawnie, systematycznie i estetycznie wykonuje dokumentację techniczną - sprawnie gospodaruje materiałami - poprawnie wykorzystuje do pracy dokumentację techniczną oraz poznane operacje technologiczne - rozpoznaje, ocenia i stosuje w pracach wytwórczych poznane materiały - prace wytwórcze wykonuje starannie, zgodnie z rysunkami - rozpoznaje, zapobiega i likwiduje negatywne skutki działania człowieka w środowisku - omawia funkcjonalność osiedla - wskazuje wady i zalety poszczególnych rodzajów budynków mieszkalnych - wyróżnia w pokoju strefy do nauki, wypoczynku i zabawy - nazywa elementy obwodów elektrycznych - podaje praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia prądu, gazu i wody - przedstawia reguły korzystania z karty gwarancyjnej - formułuje sposoby na zachowanie zdrowia - odczytuje z opakowań produktów spożywczych informacje o ich kaloryczności - wymienia urządzenia elektryczne służące do przygotowywania posiłków

9 - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: - nie opanował w pełni treści przedmiotowych oraz nie wykorzystuje ich w pełni podczas rozwiązywania zadań wytwórczych. - dokumentację techniczną prowadzi systematycznie, starannie ale czasem z błędami - stosuje zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy - w stopniu zadawalającym, poznał i opanował umiejętności technologiczne związane z poznaną technologią - korzysta z dokumentacji technicznej, ale zdarzają się drobne uchybienia w estetyce wykonania prac praktycznych. - wymienia nazwy instalacji osiedlowych - wymienia nazwy elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych - wymienia kolejność działań (operacji technologicznych) - dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu - wymienia nazwy poszczególnych elementów instalacji - wymienia instalacje znajdujące się w domu - wymienia zagrożenia związane z nieodpowiednią eksploatacją sprzętu gospodarstwa domowego - omawia zasady bezpiecznej obsługi wybranych urządzeń - wyjaśnia, jaki wpływ na organizm człowieka ma aktywność fizyczna - ustala, które produkty powinny być podstawą diety - wyjaśnia, czym różni się żywność przetworzona od nieprzetworzonej - omawia etapy obróbki wstępnej żywności - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: -opanował w części umiejętności i wiadomości z zakresu treści przedmiotowych - stara się wykonywać zadania wytwórcze zgodnie ze swoimi możliwościami - dokumentację prowadzi niesystematycznie - ma trudności z czytaniem dokumentacji technicznej - pracuje mało efektywnie - niedokładnie i mało estetycznie wykonuje zadania wytwórcze - poznał i opanował najprostsze operacje technologiczne związane z poznawaną technologią - wykazuje chęć poprawiania swoich błędów - określa, jakie obiekty i instytucje powinny znaleźć się na osiedlu - omawia kolejne etapy budowy domu - wykonuje pracę według przyjętych założeń - omawia, jakie funkcje pełni pokój nastolatka - określa funkcje instalacji występujących w budynku - prawidłowo odczytuje wskazania liczników - odczytuje ze zrozumieniem instrukcje obsługi wybranych sprzętów - określa zastosowanie urządzeń audio-wideo w domu - wymienia przykłady działań zaliczanych do dużej i umiarkowanej aktywności fizycznej - wymienia nazwy produktów dostarczających odpowiednich składników odżywczych - podaje nazwy metod obróbki cieplnej żywności

10 - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń który: - ma wyraźne braki w wiedzy i umiejętnościach ale stara się wykonywać prace wytwórcze niezależnie od uzyskiwanych efektów - dokumentację techniczną prowadzi niesystematycznie i mało czytelnie - wykazuje brak samodzielności - przy pomocy nauczyciela potrafi realizować bardzo proste zadania wytwórcze - posługując się przy tym bardzo prostymi narzędziami - nie rozumie bardzo prostej dokumentacji technicznej - podaje nazwy zawodów związanych z budową domu - dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy - posługuje się terminami: instalacja, elektrownia, tablica rozdzielcza, bezpieczniki - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - rozpoznaje rodzaje liczników - określa funkcje urządzeń domowych - posługuje się terminem: sprzęt audio-wideo - posługuje się terminem: aktywność fizyczna - posługuje się terminami: składniki odżywcze, piramida zdrowego żywienia - przedstawia sposoby konserwacji żywności Ocena niedostateczna (1) otrzymuje uczeń który: - nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zrealizować prostych zadań wytwórczych - nie prowadzi zeszytu przedmiotowego oraz dokumentacji technicznej - nie potrafi posługiwać się najprostszymi narzędziami - nie wykazuje żadnego zaangażowania do jakiejkolwiek pracy na lekcjach

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Temat Na osiedlu Dom bez tajemnic To takie proste! Mostek dla chomika W pokoju Wymagania podstawowe Uczeń: rozpoznaje obiekty na planie osiedla

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje - określa typ zabudowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 Temat Wymagania ogólne Uczeń: I półrocze Wymagania szczegółowe Uczeń: ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 1. Na osiedlu rozpoznaje obiekty na

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 6 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wymienia

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI TEMAT LEKCJI OCENA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ IV: TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Na osiedlu rozpoznaje obiekty na planie osiedla określa,

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach Klasa 4 KONTRAKT: UCZEŃ - NAUCZYCIEL RODZIC 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 3. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6 . Na osiedlu. Dom bez tajemnic Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie Temat Ocena Wymagania edukacyjne. To takie proste! Mostek dla chomika. W pokoju nastolatka

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Podstawowe (dostateczny) Wymagania Rozszerzające (dobry)

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2 Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne zagospodarowanie osiedla osiedlowe instytucje użyteczności publicznej infrastruktura osiedla 2. Dom bez tajemnic rodzaje etapy budowy domu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Technika klasy IV-VI Opracowała: Jolanta Wróblewska CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4 Dział: Zasady poruszania się po drogach nie przestrzega zasady obowiązujące pieszych; wie, jakie zasady postępowania obowiązują pasażerów środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz zachowuje się

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca konieczne Ocena dostateczna podstawowe Ocena dobra rozszerzające Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria ocen

Wymagania programowe i kryteria ocen Wymagania programowe i kryteria ocen Do wskazówek dotyczących oceny osiągnięć ucznia, znajdujących się w programie, dołączamy tabelę zawierającą opis wymagań programowych na poziomie podstawowym, rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V Rozdział III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE(12 godzin lekcyjnych) poprawnie posłuży się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rok szkolny 2016/17

Zajęcia techniczne rok szkolny 2016/17 Zajęcia techniczne rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen z zajęć technicznych w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN 295/2010/2014

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z techniki w klasie 4 szkoły podstawowej

Wymagania programowe i kryteria oceniania z techniki w klasie 4 szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania z techniki w klasie 4 szkoły podstawowej Materiał Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY TECHNIKA KLASA 4

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY TECHNIKA KLASA 4 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY TECHNIKA KLASA 4 RODZIAŁ OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH. zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej ostrożności i ograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA:

TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA: TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA: Otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie i samodzielnie. Zadania wykonuje starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV:

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1.Posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania. 2. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6) szkoły podstawowej pt. Jak to działa. Autorzy: Lech Łabecki

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl. V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15

Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15 Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15 Wymagania i kryteria ocen z zajęć technicznych w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN 295/2010 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Zajęcia Techniczne dla klas I PRZEDMIOT OCENY: odpowiedzi ustne odpowiedzi pisemne (tzw.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną

Wymagania na ocenę dostateczną Odniesienie do podstawy SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W KALISZU Strona 1 z 6 L.p. Proponowany temat jednostki metodycznej dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą. 1 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 1. Podczas ustalania oceny z techniki będą brane pod uwagę: a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, b. organizacja pracy, c. ład i porządek

Bardziej szczegółowo

Praca domowa, projekt, ćwiczenia grupowy celujący. Sprawdzian praktyczny. 100% 90% + zad. dodatkowe

Praca domowa, projekt, ćwiczenia grupowy celujący. Sprawdzian praktyczny. 100% 90% + zad. dodatkowe Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych klasa V - szkoła podstawowa ZASADY OCENIANIA: 1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami. 2. Oceny są jawne. Na początku roku szkolnego każdy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. nauczyciel: Irena Olejnik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. nauczyciel: Irena Olejnik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6) szkoły podstawowej pt. Jak to

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy V. Od włókna do ubrania Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W klasach IV VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W klasach IV VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W klasach IV VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Kwiatkowska 1. Ocenianie jako analizowanie poziomu umiejętności ucznia Obszary podlegające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć technicznych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć technicznych. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć technicznych. klasa IV WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN I SEMESTR Zasady poruszania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć technicznych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć technicznych. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć technicznych. klasa IV WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN I SEMESTR Zasady poruszania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018. Technika

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018. Technika PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 Technika Przedmiotowe zasady oceniania (w skrócie PZO) z techniki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania obowiązujące w Publicznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa VI WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa VI I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki - rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Monika Ogar

Kryteria oceniania z matematyki - rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Monika Ogar Kryteria oceniania z matematyki - rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Monika Ogar Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem ZAJĘCIA TECHNICZNE Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Spis treści : 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. mgr Piotr Jawor PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - zajęcia techniczne klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu

Przedmiotowe zasady oceniania - zajęcia techniczne klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Przedmiotowe zasady oceniania - zajęcia techniczne klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu I. Ocenianie poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Ogólne zasady oceniania z zajęć technicznych Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, ocena ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria ocen

Wymagania programowe i kryteria ocen Wymagania programowe i kryteria ocen Charakterystyka postaw i zachowań na poszczególne oceny Dopuszczająca 2 Dostateczna 3 Dobra 4 Bardzo dobra 5 Celująca 6 nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU 2016/2017 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W NOWEJ SOLI KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU 2016/2017 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W NOWEJ SOLI KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU 2016/2017 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W NOWEJ SOLI KLASY IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI Przedmiotowe ocenianie z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Zajęcia techniczne. Krysztof Jerzy

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Zajęcia techniczne. Krysztof Jerzy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Krysztof Jerzy 1 KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Ocenianie osiągnięć edukacyjnych każdego ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy Gimnazjum nr 33

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy Gimnazjum nr 33 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy Gimnazjum nr 33 CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA Oceniana Zachowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym rozumie pojęcia: bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne klasa IV Ocena dopuszczający przestrzega regulaminu pracowni technicznej organizuje miejsce pracy rozpoznaje wybrane znaki bhp,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. I. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów szkoły podstawowej:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. I. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów szkoły podstawowej: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów szkoły podstawowej: Ocena Niedostateczny 1 Dopuszczający 2 Dostateczny 3

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018 Sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania opracował zespól nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: a) wymaganiach edukacyjnych b) sposobach sprawdzania osiągnięć c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. ZAJĘCIA TECHNICZNE dla uczniów Gimnazjum w Wierzawicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. ZAJĘCIA TECHNICZNE dla uczniów Gimnazjum w Wierzawicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE dla uczniów Gimnazjum w Wierzawicach PODRĘCZNIKI: Kl. I-II-III Gimnazjum: Zajęcia: fotograficzne, elektrotechnika i elektronika, mechaniczno - motoryzacyjne,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Nauczanie przedmiotu Informatyka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIśSZYM OTOCZENIU Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - Sprawdziany Kryteria zgodne z wymaganiami dla poszczególnych klas. Zakres materiału określony przez nauczyciela przez podanie tematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, starannie i poprawnie pod względem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI I. ODPOWIEDZI USTNE Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości, obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum

ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum Wymagania edukacyjne na I semestr roku szkolnego 2016/2017 Tematy 1-16 Rozdział: Zasady bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KLASA V OCENA CELUJĄCA:

TECHNIKA KLASA V OCENA CELUJĄCA: 1 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi TECHNIKA KLASA V OCENA CELUJĄCA: Otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie i samodzielnie. Zadania wykonuje starannie i poprawnie pod względem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Przedmiotowy system oceniania z techniki Przedmiotowy system oceniania z techniki Spis treści I. Uczeń klasy czwartej powinien zdobyć następujące umiejętności:... 2 II. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia.... 2 III. Kryteria ocen z techniki w klasie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

I. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania

I. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV - VIII Przedmiotowy System Ocenia z informatyki i zajęć komputerowych jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO)

Bardziej szczegółowo