PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039"

Transkrypt

1 PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Pełna oferta aktywnych komponentów sieciowych Intellinet Network Solutions dostępna na stronie: 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Podłączenie oraz instalacja... 4 III. Aplikacja administratora MFP Server Utilities... 8 IV. Instalacja i współuŝytkowanie drukarek MFP... 9 V. Aplikacja MFP Manager VI. Konfiguracja print serwera aplikacja Server Manager VII. Zarządzanie przez 16 VIII. Tabela kompatybilności print serwera z urządzeniami MFP

3 I. Wstęp Print serwer jest urządzeniem współpracującym z drukarkami wielofunkcyjnymi (MFP). UmoŜliwia współdzielenie wszystkich funkcji urządzeń MFP w sieci lokalnej. Dodatkowo, dzięki obsłudze komunikacji wielokierunkowej, pozwala na monitorowanie statusu podłączonych drukarek (poziom toneru, ilość papieru). Print serwer wielofunkcyjny obsługuje wszystkie funkcje urządzeń MFP: drukowanie, skanowanie, faksowanie oraz czytnik kart. Print serwer obsługuje drukarki MFP w systemach Windows 2000 z SP4 (lub wyŝszy) oraz Windows XP z SP1 (lub wyŝszy). Urządzenie moŝe takŝe pełnić funkcję zwykłego print serwera do jednozadaniowych drukarek USB, poniewaŝ obsługuje protokół sieciowy TCP/IP oraz protokoły drukowania LPR, RAW i IPP. W funkcji zwykłego print serwera, współpracuje z systemami Windows 98SE / Me / NT / 2000 / XP / 2003, Unix, Linux oraz MAC OS 9.X. Print serwer moŝe działać jednocześnie w trybie obsługującym urządzenie MFP oraz tradycyjne drukarki USB. Pozwala to na współdzielenie w sieci lokalnej kilku urządzeń jednocześnie. 3

4 II. Podłączenie oraz instalacja Podłączanie urządzeń 1. Podłącz print serwer wielofunkcyjny z urządzeniem wielofunkcyjnym (MFP) lub zwykłą drukarką, uŝywając odpowiedniego kabla USB. 2. UŜywając kabla Ethernetowego Cat5 podłącz print serwer do sieci LAN. 3. Podłącz zasilanie do Po przeprowadzeniu autotestu urządzenie jest gotowe do pracy. Uwaga! 1. UŜywaj tylko zasilacza dostarczonego w komplecie z urządzeniem. 2. W celu uniknięcia problemów z wykrywaniem i prawidłowym działaniem urządzeń, zaleca się podłączenie zasilania najpierw do print serwera, a dopiero potem do drukarki. Instalacja oprogramowania Oprogramowanie przeznaczone jest pod platformy Windows 2000 z SP4 (lub wyŝszy) oraz Windows XP z SP1 (lub wyŝszy). Przed przystąpieniem do instalacji naleŝy upewnić się, czy na komputerze nie są zainstalowane poprzednie wersje oprogramowania. 1. Umieść płytę CD w napędzie CD-ROM. Aplikacja powinna uruchomić się automatycznie. W innym przypadku naleŝy ręcznie uruchomić aplikację Autorun.exe znajdującą się na płycie. Pojawi się następujące menu: 2. Wybieramy opcję MFP Server Instalation, aby uruchomić instalatora oprogramowania. 4

5 3. Klikamy opcję Next i przechodzimy do kolejnego ekranu. Jeśli wybierzemy opcję Change będziemy mieli moŝliwość zmiany docelowego katalogu instalacji. Aby pozostawić bez zmian klikamy ponownie opcję Next. 4. System rozpocznie instalowanie składników oprogramowania administracyjnego. 5. W przypadku pojawienia się poniŝszego komunikatu, klikamy Mimo to kontynuuj (Continue anyway). 6. Następnie instalowane są sterowniki print serwera wielofunkcyjnego. Pojawić się moŝe podobny komunikat, jak poprzednio. Klikamy Mimo to kontynuuj (Continue anyway). 5

6 7. Po zainstalowaniu oprogramowania i sterowników, pojawi się ekran wyboru konfiguracji parametrów urządzenia. Jeśli nie chcemy teraz konfigurować, wybieramy opcję No, I will configure the MFP Server later. Aby od razu skonfigurować print serwer wybieramy Yes, I want to configure the MFP Server now i kilkamy Next. 8. Program przeskanuje naszą sieć lokalną w poszukiwaniu urządzeń MFP. Wybieramy z listy dostępnych urządzeń, to które chcemy konfigurować i klikamy Next. Jeśli za pierwszym razem nie wykryte zostaną Ŝadne urządzenia, uŝywamy przycisku Refresh, aby powtórzyć skanowanie. Jeśli nie uzyskamy efektu, po kilku próbach naleŝy zamknąć program, dokładnie sprawdzić wszystkie podłączenia oraz kable i powtórzyć skanowanie uruchamiając aplikację MFP Manager : Start > Programy > MFP Server Utilities > MFP Manager. 6

7 9. Wprowadzamy domyślne parametry: nazwę uŝytkownika admin oraz hasło 1234, aby zalogować się do menu konfiguracyjnego. 10. Definiujemy nazwę urządzenia oraz wypełniamy (nie jest to konieczne) pole opis urządzenia i klikamy Next. 11. Domyślne parametry sieciowe urządzenia MFP to: Adres IP: Maska podsieci: Aby zmienić ustawienia sieciowe ręcznie, moŝemy wybrać opcję Manual IP i samodzielnie wpisać parametry. NaleŜy pamiętać, aby print serwer był w tej samej podsieci, co pozostałe komputery naszej sieci lokanej. Jeśli mamy w naszej lokalnej sieci router z włączonym serwerem DHCP, to moŝemy skorzystać z opcji automatycznego przydzielania adresów IP, wybierając DHCP. Następnie klikamy Next. 12. Konfiguracja została zakończona. Klikamy Finish, aby zapisać ustawienia. 7

8 13. Ponownie klikamy Finish, aby zakończyć pracę instalatora. 14. Aby manager MFP był uruchamiany automatycznie po starcie systemu Windows, klikamy Yes. Ta opcja jest zalecana. III. Aplikacja administratora MFP Server Utilities Po zakończeniu instalacji, na liście programów powinien pojawić się folder MFP Server Utilities, zawierający 3 aplikacje oraz plik tekstowy: MFP Manager zarządzanie opcjami połączenia między komputerem a urządzeniami MFP. Server Manager konfiguracja ustawień sieciowych oraz pozostałych parametrów print serwera. Uninstal deinstalator oprogramowania About Version informacje o wersji zainstalowanego oprogramowania. 8

9 IV. Instalacja i współuŝytkowanie drukarek MFP Po zakończeniu instalacji oprogramowania print serwera, powinno otworzyć się automatycznie okno aplikacji MFP Manager. Na liście widoczny będzie zainstalowany print serwer oraz podłączona do niego drukarka wielofunkcyjna. Lista podłączonych drukarek moŝe być ukryta aby rozwinąć pełną listę urządzeń podłączonych do danego print serwera, naleŝy kliknąć kwadracik z krzyŝykiem, wyświetlony z lewej strony. Przed rozpoczęciem procesu instalacji naleŝy sprawdzić status zainstalowanych sterowników / oprogramowania danej drukarki na naszym komputerze: - jeśli nie instalowaliśmy do tej pory Ŝadnych sterowników/oprogramowania tej drukarki naleŝy przejść do punktu 1. - jeśli mamy juŝ zainstalowane sterowniki/oprogramowanie drukarki naleŝy przejść do punktu Nie mamy zainstalowanych sterowników/oprogramowania drukarki MFP. Zanim przejdziemy do dalszych czynności, naleŝy zapoznać się z instrukcją podłączenia oraz instalacji naszej drukarki wielofunkcyjnej. W zaleŝności od modelu, drukarki wymagają zainstalowania oprogramowania przed podłączeniem drukarki lub podłączenia drukarki w trakcie procesu instalacji itp. - wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować i kliknij Connect 9

10 - system Windows wykryje nowe urządzenie i przystąpi do automatycznego instalowania urządzenia. Jeśli system nie wykryje lokalizacji sterowników naleŝy wskazać ich lokalizację ręcznie. - po pomyślnym zakończeniu instalacji, drukarka powinna pojawić się w folderze Drukarki i faksy systemu Windows. 2. Sterowniki/oprogramowanie drukarki funkcyjne zostało juŝ zainstalowane uprzednio - wybierz z listy drukarkę, którą chcesz podłączyć do print serwera i kliknij Connect - system Windows wykryje nowe urządzenie i przystąpi do automatycznego instalowania urządzenia. Jeśli system nie wykryje lokalizacji sterowników naleŝy wskazać ich lokalizację ręcznie. - po pomyślnym zakończeniu instalacji, drukarka powinna pojawić się w folderze Drukarki i faksy systemu Windows z oznaczeniem (kopia 1) 10

11 WspółuŜytkowanie drukarki wielofunkcyjnej (MFP). Po zakończeniu procedury podłączania drukarki wielofunkcyjnej jest ona gotowa do pracy. Uwaga! NaleŜy pamiętać, Ŝe kiedy jesteśmy podłączeni do konkretnej drukarki MFP, w tym samym czasie nikt inny nie będzie mógł z niej skorzystać. Po zakończonej pracy z drukarką trzeba więc odłączyć się od niej, uŝywając przycisku Disconnect. MoŜemy teŝ ustawić automatyczne odłączanie drukarki po upływie określonego czasu bezczynności urządzenia, korzystając z funkcji Auto release, aby umoŝliwić bezproblemowe korzystanie z urządzenia wszystkim uŝytkownikom. Drukowanie Po zainstalowaniu, drukarka MFP będzie widoczna w folderze Drukarki i faksy systemu Windows, tak jak zwykła drukarka. KaŜdorazowo, aby podłączyć się do niej naleŝy uŝyć funkcji Connect w aplikacji MFP Manager. Kolejne czynności drukowania na drukarkach MFP nie róŝnią się od korzystania z tradycyjnych drukarek. Uwaga! Jeśli wysłałeś polecenie drukowania, podczas gdy do drukarki podłączony był juŝ inny uŝytkownik, moŝesz otrzymać komunikat o błędzie drukowania lub o niemoŝliwości odnalezienia drukarki. NaleŜy wtedy anulować drukowanie i ponownie podjąć próbę podłączenia się do drukarki, kiedy zostanie ona zwolniona przez poprzedniego uŝytkownika. Skanowanie Większość producentów urządzeń MFP dostarcz własne aplikacje do skanowania. UŜytkownicy systemu Windows XP mogą dodatkowo korzystać z aplikacji zintegrowanej z systemem XP. Przykład: Aplikacja HP

12 Aplikacja systemu Windows XP Czytniki kart Część urządzeń MFP posiada równieŝ wbudowane czytniki kart pamięci. RównieŜ z tych czytników moŝemy korzystać poprzez print serwer wielofunkcyjny. Korzystanie z faksu Jeśli urządzenie MFP posiada funkcję faksu, moŝemy z niej korzystać poprzez nasz print serwer. Przykład: Wysyłanie faksów w urządzeniu HP Officejet 5600 Po zainstalowaniu urządzenia MFP z funkcją faksu, w folderze Drukarki i faksy powinien pojawić się Faks. Po standardowej procedurze podłączenia się do drukarki moŝemy równieŝ korzystać z funkcji faksowania. 12

13 Procedura wysyłania Aby przefaksować wybrany dokument wybieramy polecenie Drukuj, a następnie z listy dostępnych drukarek i faksów wybieramy nasz faks i klikamy Drukuj Pojawia się poniŝsze okno, w którym naleŝy podać numer faksu i kliknąć Wyślij faks. 13

14 V. Aplikacja MFP Manager W oknie aplikacji dostępna jest lista podłączonych do print serwera aktywnych urządzeń MFP oraz informacja o statusie połączenia. Refresh odświeŝa listę podłączonych drukarek MFP Connect / Disconnect podłączenie / odłączenie wybranej drukarki Add to My Favorite dodaje wybrany print serwer wielofunkcyjny do listy ulubionych Auto release when idle time is over automatyczne rozłączanie drukarki po ustalonym czasie bezczynności (definiujemy czas w minutach w zakresie minut) Zakładka Ulubione My favorite Lista print serwerów, z których korzystamy najczęściej. W przypadku gdy w sieci lokalnej działa wiele print serwerów, zakładka ta ułatwia korzystanie z wybranych urządzeń. Zakładka Autopołączenie Auto Connect List W tej zakładce moŝemy zdefiniować automatyczne połączenia wybranych print serwerów i drukarek MFP. W tym celu klikamy Add i z listy wybieramy odpowiedni print serwer oraz drukarkę, z którą będzie się łączył. 14

15 Podstawowe ustawienia programu W głównym oknie aplikacji MFP Manager w zakładce Option mamy do wyboru dwie funkcje: General Setting oraz Search fot MFP Server General Setting : Run MFP Manager when Windows starts uruchamianie aplikacji przy starcie systemu windows Minimized when start MFP Manager aplikacja zostanie po uruchomieniu zminimalizowana do zasobnika systemowego Refresh status automatyczne odświeŝanie statusu w zdefiniowanym interwale czasowym Your Contact information w tym polu moŝemy wpisać informację, która pojawi się w polu MFP Information zakładki MFP Server List aplikacji, w momencie gdy będziemy podłączeni do danej drukarki. Informacje te pozwolą uŝytkownikom czekającym na skorzystanie z drukarki uzyskanie informacji, kto aktualnie uŝytkuje urządzenie. Search for MFP Server Wyszukiwarka print serwerów, znajdujących się w innej podsieci, po ich adresie IP. Uwaga! Jeśli print serwer, którego poszukujemy znajduje się za NAT-em w routerze, moŝe on po podłączeniu nie funkcjonować prawidłowo. 15

16 VI. Konfiguracja print serwera aplikacja Server Manager Aplikacja Server Manager umoŝliwia wykrycie działających w naszej sieci lokalnej print serwerów i skonfigurowanie ich. Po uruchomieniu, aplikacja automatycznie wykonuje skanowanie sieci i wykrywa aktywne urządzenia. KaŜdorazowo moŝemy sami inicjować skanowanie sieci klikając ikonę na głównym pasku zadań. Aby skonfigurować urządzenie, klikamy na wybrany print serwer z listy w ramce po lewej stronie. Następnie wybieramy Setup. Domyślna nazwa uŝytkownika oraz hasło print serwera: Username: admin Password: 1234 NaleŜy pamiętać, iŝ aby zapisać wprowadzone ustawienia naleŝy zrebootować urządzenie klikając na głównym pasku zadań. VII. Zarządzanie przez WWW Print serwer wielofunkcyjny moŝe być konfigurowany i zarządzany równieŝ z poziomu przeglądarki www, zarówno z sieci lokalnej jak i przez internet. Domyślne ustawienia sieciowe urządzenia: Adres IP: User Name: admin Password: 1234 Logujemy się do urządzenia wpisując w przeglądarce www adres IP print serwera np.: i podając nazwę uŝytkownika oraz hasło. 16

17 Zakładka Device Setup W zakładce Device Setup mamy 3 opcje: System Zawiera informacje systemowe, takie jak: nazwa urządzenia, model, wersja firmware u, adres Mac, itp. Printer Informacje o drukarce podłączonej do print serwera oraz status drukarki: Connected, Ready, Off Line lub Paper Out. TCP/IP Zawiera informacje o ustawieniach sieciowych print serwera. Zakładka Setup Wizard W tej zakładce moŝemy zmieniać ustawienia print serwera. NaleŜy pamiętać, aby zapisać wprowadzone ustawienia klikając Save Settings 17

18 System Zmiana nazwy urządzenia oraz hasła dostępu. Domyślne hasło to KaŜde nowe hasło moŝe składać się najwyŝej z siedmiu znaków alfanumerycznych. TCP/IP Konfiguracja parametrów sieciowych print serwera. Zakładka System Tools Load Default Przywracanie domyślnych ustawień urządzenia. Upgrade from Browser Przeprowadzanie upgrade u oprogramowania print serwera. NaleŜy pamiętać, aby rozpoczętą procedurę upgrade u przeprowadzić do końca. Przerwanie procedury moŝe spowodować uszkodzenie urządzenia. 18

19 VIII. Tabela kompatybilności print serwera z urządzeniami MFP y print serwer obsługuję daną funkcję N/A print serwer nie obsługuje tej funkcji ~ funkcja nie została przetestowana. No. Producent Model urządzenia MFP Windows 2000 & XP Druk Skan Faks Czytnik kart 1. HP Laser Jet 1020 (GDI) N/A N/A N/A 2. HP PSC 1210 y y N/A N/A 3. HP PSC 1350 y y N/A N/A 4. HP PSC 1410 y y N/A N/A 5. HP PSC 1510 y y N/A N/A 6. HP PSC 1610 y y N/A y 7. HP PSC 2210 y y ~ y 8. HP PSC 2310 y y N/A y 9. HP PSC 2355 y y N/A y 10. HP PSC 2410 y y N/A y 11. HP PSC 2510 y y N/A y 12. HP PhotoSmart 2575 y y N/A y 13. HP PhotoSmart 2610 y y ~ y 14. HP PhotoSmart 2710 y y ~ y 15. HP PhotoSmart 3110 y y ~ y 16. HP PhotoSmart 3310 y y ~ y 17. HP Office Jet 4255 y y ~ N/A 18. HP Office Jet 5510 y y ~ N/A 19. HP Office Jet 5610 y y ~ N/A 20. HP Office Jet 6110 y y ~ N/A 21. HP Office Jet 6210 y y ~ N/A 22. HP Office Jet 7210 y y ~ y 23. HP Office Jet 7410 y y ~ y 24. HP Office Jet 9100 y y ~ y 25. EPSON CX1500 y y N/A N/A 26. EPSON CX3700 y y N/A N/A 27. EPSON CX4700 y y N/A y 28. EPSON PHOTO 4990 Scanner N/A y N/A N/A 29. EPSON RX430 y y N/A y 30. EPSON RX510 y y N/A y 31. EPSON RX520 y y N/A y 32. EPSON RX530 y y N/A y 33. EPSON RX630 y y N/A y 34. CANON MPC 190 y y N/A N/A 35. CANON PLXMA MP110 y y y N/A 36. CANON PLXMA MP130 y y y N/A 37. CANON PLXMA MP150 y y N/A N/A 38. CANON PLXMA MP170 y y N/A y 19

20 39. CANON PLXMA MP450 y y N/A y 40. CANON PLXMA MP700 y y ~ y 41. CANON PLXMA MP730 y y ~ y 42. CANON PLXMA MP780 y y ~ y 43. LEXMARK X3330 y y N/A N/A 44. LEXMARK X3350 y y N/A N/A 45. LEXMARK X5150 y y N/A N/A 46. LEXMARK X6150 y y y N/A 47. LEXMARK X6170 y y y N/A 48. Brother MFC-210C y y y y 49. Brother MFC-215C y y y y 50. Brother MFC-2820 y N/A y N/A 51. Brother MFC-420CN y y y y 52. Brother MFC-425CN y y y y 53. Brother MFC-3240C y y y N/A 54. Brother MFC-7420 y y y N/A 55. Brother MFC-7820N y y y N/A 56. Brother MFC-8840D y y y N/A 57. Konica Minolta 2480 y y N/A N/A 58. Samsung SF-565P y y y N/A 59. Samsung SCX-4100 y y N/A N/A 60. Samsung SCX-4720F y y y N/A 20

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wielo-funkcyjny serwer wydruku Multi-Protocol On-board INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia w sieci, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2)

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) Prawa autorskie Prawa autorskie 2007 ITian Corporation wszelkie prawa zastrzeŝone. Square One jest

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP Instrukcja załączana do projektora PLC-WXU700 Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania PJ Network Manager. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo