Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość"

Transkrypt

1

2 Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość Spis treści: Wprowadzenie (str. 2) Ebooki tworzone na platformie Issuu (str.3) Prezentacja w programie Prezi (str. 11) Projekty edukacyjne Wiki (str. 21) Blogi Google Blogspot (str. 29) Platformy elearningowe Moodle (str. 32) Opracowanie: Szymon Konkol Katarzyna Paliwoda

3 Wprowadzenie Zapowiedzią nieuchronnych zmian w sposobie i jakości nauczania i uczenia się może być raport Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku powołanej przez UNESCO, zatytułowany: Edukacja: jest w niej ukryty skarb". Czytamy w ni m, że z prognoz wynika, że w 2020 r. wiedza będzie się w pełni odnawiać wprzeciętnych dyscyplinach naukowych i technologiach co 76 dni. Wobec tak szybkiego postępu szkoła czy zakład doskonalenia zawodowego nie mają szans przekazywania aktualnej wiedzy i nowinek technologicznych, w któr ą może wyposażyć ucznia na wiele lat. Jednocześnie wiadomo, że w społeczeństwie informacyjnym, do którego zmierzamy, wiedza b ędzie najważniejszą wartością i dobrem. Wobec stale rosnącej konkurencji na rynku pracy zwycięży ten, kto będzie miał dostęp do informacji oraz posiądzie umiejętność jej przetwarzania i stosowania praktyce zawodowej. W społeczeństwie informacyjnym pojawił się nowy świat edukacji ogólnej i zawodowej, z bogactwem interaktywnych i społecznościowych narzędzi informatycznych, które w naturalny sposób wykorzystuj ą codziennie młodzi ludzie. Współcze śni uczniowie to zupełnie inne pokolenie, którego nawyki przyswajani a wiedzy uległy zmianie. W takim świecie kończy się epoka kredy. Nowe wyzwania skłaniają do poszukiwania nowych metod i narzędzi edukacyjnych jednak w polskich realiach rzadko działania innowacyjne są jednocześnie działalnością przynoszącą korzyści materialne, co więcej, pociągają za sobą nieraz spore koszty. Nie inaczej ma się działalność w skwerze e-edukacji. Sytuacja taka skutecznie odstrasza ambitnych i kreatywnych nauczycieli od wdrażania nowych technik. Kolejną barierą skutecznego wdrażania technik e-learningu jest słaba znajomość technik TI oraz narzędzi umożliwiających publikację materiałów w Internecie i budow ę interaktywnych zasobów edukacyjnych. Od czego zacząć? Pozornie nie jest możliwe funkcjonowanie w środowisku wirtualnej edukacji bez ponoszenia kosztów, posiadania wiedzy i umiejętności informatycznych. Jednak istnieją metody, dzięki którym mo że to okazać się możliwe i łatwe do realizacji. Na początek proponuję zadać sobie kilka pytań: Czy chc ę?, Czy mam czas? i Czy aby to ma sens?. Jeżeli odpowiedzi są twierdzące to możemy przystąpić do pracy... 2

4 1. Nowy model podręcznika ebooki tworzone na platformie Issuu. Współczesny ucze ń częstej sięga po telefon komórkowy ni ż po książkę czy podręcznik. Tendencji takiej trudno jest zapobiegać, może więc warto ją wykorzystać dostosowując podręczniki do oczekiwań ich adresatów czyli wła śnie samych uczniów? Rozwiązaniem takim są ró żnej formy e-booki. E-book, z definicji to książka lub publikacja elektroniczna. Jest to treść drukowana zapisana w formacie określonego pliku, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w komputerze, tablecie czy telefonie. Mam autorskie materiały i chcę się nimi podzielić. Nawet przy niewielkim stażu każdy nauczyciel zgromadzi sporo interesujących opracowań w postaci fiszek, konspektów, scenariuszy, zada ń testów, sprawozda ń, skryptów... Możemy je skutecznie przechowywać w pękatych teczkach awansu zakurzonych regałach czy szufladach, możemy je oddać na makulaturę lub... ułatwić życie uczniom lub innym nauczycielom publikując je w sieci. Jak w prosty i szybki sposób z dokumentów tekstowyc h zrobić interesującą publikację w postaci e-booka i udostępnić te zasoby szerokiemu gronu odbiorców? Wystarczy szybka, automatyczna konwersja plików tek stowych w dowolnym formacie do postaci prezentacji i umieszczenie jej w wirtualnej bibliotece. Jest możliwe i zupełnie darmowe dzięki platformie ISSUU. Narzędzie to jest stosowane zarówno przez amatorów jak i profesjonalne wydawnictwa i nie wyma ga od autora posiadania żadnych umiejętności informatycznych. Zarówno automatyczne konwertowa nie pilów jak i hosting powstałych e-booków s ą dostępne w wersji free. Wykorzystanie Issuu w tworzeniu i publikacji ebookó w. Issuu.com to darmowa platforma umożliwiająca prezentację wielu typu dokumentów w przystępnej i interesującej formie prezentacji książki elektronicznej. Strona ta powstała z myślą o ró żnych rodzajach dokumentów: tekstach, raportach, alb umach, prezentacjach, internetowych czasopismach itp. Warto wykorzystać te możliwości równie ż w tworzeniu i publikacji własnych opracowań lub prac naszych uczniów. Issuu pozwala konwertować większość plików w formatach tekstowych, plików graficznych, plików PDF, prezentacji Power Point do postaci dającej się łatwo osadzać na własnych stronach internetowych, blogach czy platformach elearningowych. Dzięki Issuu możemy przeglądać swoje dokumenty jak książkę, w formie odwracanych kartek osadzoną we własnych zasobach lub w udostępnionej w portalu bibliotece. Jeśli chcemy umieścić na Issuu swój dokument, w pierwszej kolejno ści należy się zalogować i utworzyć swój profil. 3

5 Od momentu utworzenia konta możemy dodawać swoje dokumenty do przypisanej kontu biblioteki ebooków i zarz ądzać wygenerowanymi prezentacjami przez rozbudowany panel administracyjny. Wszystkie eksportowane do Issuu dokumenty znajdują się w naszej e- bibliotece, której charakter okre ślamy zależnie od własnych potrzeb jako prywatny lub publiczny. Możemy równie ż określić czy konkretne materiały chcemy udostępniać, na jakim obszarze geograficznym i na jakich licencjach. 4

6 Z płaszczyzny utworzonej ebiblioteki przeglądamy i edytujemy nasze pliki. Każdą przesłaną prezentację możemy oznaczyć tagami, zdefiniować jej docelowych widzów, okre ślić kategorię i język. Przydatną funkcją są statystyki, które pokazuj ą ilość odsłon danego dokumentu. 5

7 Mamy równie ż możliwość edycji poszczególnych stron PDFa, np. skasowania w ybranych dokumentów, bez konieczno ści przebudowywania całego katalogu. Najbardziej ceniona funkcją jaka jest udostepniana użytkownikom Issuu jest łatwość publikacji własnych ebooków. W tym celu wystarczy o kreślić czy dany dokument chcemy wysłać pocztą , udostępnić na portalu społecznościowym czy też osadzić go na stronie internetowej lub w blogu. 6

8 Korzystając z opcji Embed możemy zamieszczać gotową publikację na stronę lub bloga. Możemy określić wiele cech widgetu, m.in. rozmiar w pikselach, kolor tła, dźwięk (można go dodać do prezentacji), układ stron itd. 7

9 Po ustaleniu wszystkich parametrów zostaje wygenero wany kod, który wystarczy wklei ć w odpowiednie miejsce na własnej stronie by prezentacja ebooka została udostępniona w twoim zasobie. Tak przygotowana prezentacje można przegladać jako miniaturę na twojej stronie lub powiększyć do trybu pełnoekranowego. 8

10 Przy pomocy Issuu można równie ż przygotować ciekawe prezentacje, które mo żna wykorzystać podczas zajęć czy prelekcji. Wystarczy przesłać na platformę wczesniej przygotowaną prezentację Power Point by otrzymać ciekawą formę animacji, która mo że uatrakcyjnić nasza lekce lub wykład. 9

11 Przygotowane w ten sposób ebooki mo żna dowolnie udostępniać, załanczać na portalach społecznościowych, wysyłać pocztą lub pobierać. Autor publikacji szczegółowo okre śla poziom dostępu do prezentowanych dokumentów i zasady ich dalsze go kolportażu. Prezentacje wykonane w Issuu dają dużą swobodę w posługiwaniu się ebookami podczas zajęć szkolnych czy w pracy poza szkołą, ponadto łatwość w ich edycji umożliwia ich udostępnianie w zasobach sieciowych o ró żnorakim charakterze. Cechy te predysponują to narzędzie do tworzenia własnych zasobów a równie ż prezentacji prac uczniowskich, portfolio, albumów, kronik czy innych form publikac ji w sieci Internet. 10

12 2. Prezentacja w programie Prezi. Na stronie znajduje się internetowe narzędzie to tworzenia multimedialnej prezentacji opartej na technologii flash. Efektem pracy w Prezi jest prezentacja, która przypomina fragment ruchomej reklamy. Program działa po zalogowaniu się do swojego konta, które tworzymy podczas pierwszej wizyty na s tronie. Każde kolejne logowanie jest już prostą czynnością wystarczy podać login i hasło. Na pierwszej stornie mieszczą się równie ż trzy zakładki. Cerate zakładka z edytorem. Learn en Support zakładka, gdzie umieszczone s ą filmy instruktażowe jak pracować z programem Prezi. Explore zakładka, gdzie mieszcz ą się już istniejące zasoby utworzone i udostępnione publicznie przez użytkowników. Działanie i obsługa programu jest niezw ykle łatwa i intuicyjna. Rys. Wygląd strony W prawym rogu strony znajduje się polecenie Sing up dla osób nie posiadaj ących jeszcze własnego konta. Dla tych, którzy posiadaj ą już swoje konto, udostępniona jest możliwość zalogowania się korzystając z polecenia Log in. Tworzenie konta polega na wyborze odpowiedniego modułu. Polecam wybrać bezpłatny moduł. Rys. Wybór rodzaju konta Logowanie się do swojego konta Aby się załogować należy wpisać login, który jest naszym adresem owym (podan ym przez nas podczas zakładania konta) oraz wpisać hasło (które równie ż utworzyliśmy w formularzu rejestracyjnym podczas tworzenia konta). 11

13 Rys. Logowanie Widok własnych zasobów, przechowywanych prezentacji na koncie Prezi. Rys. Własne konto z prezentacjami w programie Prezi Na koncie zapisane są i przechowywane utworzone przez nas prezentacje. W każdej chwili możemy do nich sięgnąć, edytować je, usuwać, udostępniać. Każda prezentacja posiada swój prywatny adres internetowy, który prow adzi bezpośrednio do niej. Po zalogowaniu się na swoje konto widzimy równie ż informacja o sobie, publikowane w prawym górnym rogu strony i mo żemy je edytować, rozwijając menu. Polecenie mieszczące się w lewej części strony New prezi uruchomi edycj ę i pomoże nam rozpocząć tworzenie nowej prezentacji. Tworzenie nowej prezentacji. Zaczynamy od wybrania szablonu. 12

14 Rys. Wybór szablonu. Istnieje możliwość podejrzenia szablonu w rzeczywistych rozmiarach. Możemy wówczas zbada ć jego funkcjonalność i sprawdzić czy nam graficznie odpowiada. Przy wyborze szablonu najlepiej kierować się jego funkcjonalnością i układem treści. Kiedy wybierzemy szablon, możemy przygotować go do realizacji uruchamiając edycję. W tym celu naciskamy przycisk Start editing. Uruchamia się wówczas pełna edycja wybranego szablonu. Jeśli zatwierdzimy przycisk start w okienku, które si ę pojawiłoautomatycznie zostanie odtworzona instrukcja obsługi. Jeśli naciśniemy krzyżyk, zamkniemy pokaz i przejdziemy na powierzchnię karty w prezentacji. Rys. Obraz programu wraz z narzędziami. 13

15 Tworzenie pokazu to wypełnianie slajdów tre ścią. Klikając na wybrany slajd ustawia się on do edycji na ekranie i można z nim rozpocząć pracę. Rys. Ramki i strzałki polecenie ułatwiaj ące dodawanie zaznaczonych obszarów prezentacji Rys. Wstawanie obiektów polecenie przy pomocy, kt órego umo żliwia umieszczenie ró żnych obiektów na przestrzeni karty. Rys. Szablony Najważniejszym obiektem jest w Prezi jest górne menu to obiekt składający się z trzech ważnych przycisków menu: Ramki i strzałki, Wstawian ie obiektów oraz Szablony. 14

16 Rys. Menu górne trzy główne przyciski (Ramki i st rzałki, Wstawianie obiektów oraz Szablony) Rys. Polecenia menu górnego Manipulowanie elementami obrazu. Na powierzchni prezentacji możemy swobodnie manipulować poszczególnymi elementami obrazu, tekstem i obiektami. Na przykład, aby poruszyć obrazkiem należy na niego kliknąć. Pojawi się wówczas małe menu do zaznaczonego obrazka. By powiększyć lub zmniejszyć obraz używamy znaku + lub odpowiednio -. By przenie ść z miejsca na miejsce łapiemy za środek z symbolem łapki. Aby obróci ć obiekt poruszamy kółeczkiem. Rys. Małe menu podr ęczne obiektu 15

17 Rys. Obracanie obiektów o wybrany k ąt (zakres od 0 do 360 stopni) odbywa się poprzez manipulowanie symbolem kółka obracaj ąc wokół wybranej osi. Symbol kołka wykonuj ącego obrót na obrazku zaznaczony jest czerwona p ętlą. Wprowadzanie i edycja tekstu. Aby rozpocząć edycję tekstu wystarczy kliknąć na wybrane miejsce na karcie. Pojawi się wówczas kreska pulsuj ąca, symbolizująca kursor. Wówczas przy pomocy klawiatury komputera wprowadzamy tekst. Rys. Po kliknięciu kursorem myszy na karcie uruchamia się edycja. Wprowadzony tekst można powiększać, zmieniać kąt jego położenia i przenosić w dowolne miejsce. Analogicznie jak w przypadku grafiki. Wprowadzony tekst po dwukrotnym kliknięciu na jego treść otwiera edycję i można go formatować, edytować, zmieniać. Rys. Zmiana czcionki pasek menu edytora tekstu 16

18 Rys. Edycja obszaru (widzimy narzędzia edycji w postaci paska menu) Rys. W ramce można umieszczać zarówno tekst jak i grafik ę Polecenia z grupy do tworzenia i edytowania obszaró w, ramek, zakresów pozwala na określenie powierzchni do pracy. Jednoczenie może posłużyć jak grupowanie obiektów w jedno miejsce, tak by podczas prezentowania owy obszar został centralnie pokazany na monitorze. Zgrupowane obiekty w obszarze stanowi ą swoistą grupę. - pasek menu umieszczony na dole ramki pozwala na dodawanie obiektów innych ni ż tekst i edytowanie ich w obszarze ramki. 17

19 Zakończenie pracy z prezentacją odbywa się przez jej zapisane i podjęcie decyzji o ewentualnym publikowaniu. Prezentacja może być widziana publicznie, ale może równie ż być ukryta i oczekiwać na jej wykorzystanie mieszcząc się na naszym koncie. Może równie ż pobrać prezentację na swój komputer jako zestaw plików znajduj ących się w automatycznie tworzonym podczas pobierania folderze. Do dzielenia się prezentacją z innymi służy menu przycisku Share. Rys. Menu (polecenie) Share umożliwia zapis i publikacje prezentacji (prawy górny r óg ekranu) Rys. Zbliżenie menu Share Jak widać prezentację możemy prezentować bezpośrednio przez sieć, publikować ją na Facebooku, pobierać jako plik PDF, pobierać jako przenośny plik. Zapisywanie i dzielenie się prezentacją 18

20 Rys. Prezentacja w interencie Rys. Pobierz Rys. Zapisz kopię 19

21 Rys. Podziel się Rys. Wstaw 20

22 3. Klasopracownia w Internecie zastosowanie Wiki w projektach edukacyjnych. Z pewnością znasz już Wikipedię. Jest to swego rodzaju encyklopedia powstająca poprzez uzupełnianie jej treści przez szerokie gremium autorów. Narz ędzie te łatwo zaadaptować na potrzeby pracy online większych lub mniejszych zespołów uczniowskich. Wiki to typ witryn internetowych, w których tre ść można tworzyć i zmieniać w prosty i szybki sposób, z poziomu przegl ądarki internetowej, za pomocą prostego języka znaczników lub edytora WYSIWYG. Strony Wiki, ze względu na swoją specyfikę, są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad wspólnymi projektami, t akimi jak repozytoria wiedzy na wybrany temat lub projekty ró żnych grup, z pomocą tego narzędzia łatwo można równie ż stworzyć i edytować stronę internetową o dowolnej tematyce lub portfolio. Praca klasowa na odległość? Czemu nie. Ze względu na dużą popularność Wiki wielu dostawców usług hostingowych udostępnia generatory stron Wiki. Przykładem jest serwis WikiSpaces. Jest to miejsce, gdzie bez umiejętności budowy stron internetowych stworzysz własną Wiki, stronę internatową, forum lub blog dzięki łatwym w obsłudze edytorom i automatycznej instalacji. Po założeniu konta na platformie WikiSpaces otrzymasz gotowy szablon twojej strony Wiki wzbogaconej o wiele przydatnych funkcji opracowanych specjalnie dla działań edukacyjnych. Narzędzia WikiSpaces Strony Wiki w platformie WikiSpeace to bardzo rozbudowane narzędzia zbudowane w oparciu o mechanizmy WikiMedia mogące służyć w ró żnorodnych celach. Podobnie jak Wikipedia są to docelowo kompedia wiedzy tworzone prze zespoły redakcyjne. W warunkach klasy mogą to być projektry tworzone przez nauczyciele lub zespoły uczniowskie, często są to równie ż zasoby powstające w wyniku współpracy kilku szkół lub projekty mi ędzynarodowe. Członkowie zespołu mogą wspólnie współtworzy ć treści artykułów lub administrator mo że nadać uprawnienia redaktorów konkretnych zasobów okre ślonej osobie lub wydzielonej grupie. Generacja własnej strony w portalu jest niezwykle prosta i polega na rejestracji, po potwierdzeniu której okre ślamy nazwę strony, odpowiadający nam indywidualny adres oraz znaczniki określające jej charakter. Następnie możemy wybrać jeden z gotowych szablonów, który umozliwia dostosowanie układu i grafiki zgodn ie z naszymi potrzebami i charakterem strony. 21

23 Następnie możemy wybrać jeden z gotowych szablonów, który umo żliwia dostosowanie układu i grafiki zgodnie z naszymi potrzebami i charakterem strony. Wikispaces oferuje szereg gotowych tematów do wyboru, które mo żna swobodnie edytować. Możesz wybierać kolorystykę, miejsce umieszczenie paska nawigacji, umieścić własny baner i logo na górze strony, a nawet zbudować swój autorski projekt w oparciu o edycj ę kodu HTML i CSS. Głównym mechanizmem budowy zasobów Wiki s ą edytory tekstu, w których powstaj ą artykuły grupowane w rozdziały, działy i wieksze zakresy tematyczne. Dzięki systemowi likowania treści te są ze sobą powiązane w kluczu określonym przez autorów lub administratora platformy Wiki. Redagowanie artykułów jest w tym procesem niezwykle prostym dzięki intuicyjnej nawigacji i edytorom treści. 22

24 Tekst wpisywany jest w polu tekstowym bez konieczności stosowania jakichkolwiek znaczników znanych z obsługi innych platform Wiki. Jest to szczególnie wa żnym ułatwieniem w pracy osób nie maj ących wcześniej styczności z tego typu narzędziami. Uproszczona zasada edycji ułatwia pracę uczniom i oszczędza czas, który w innych przypadkach należy poświęcić na opanowanie zasad edycji zasobów Wiki. Powstały w tak prosty sposób artykuł zawiera ć może odnośniki do kolejnych materiałów rozbudowując się tym sposobem do postaci podstron zawierających informacje szczegółowe lub tematy pokrewne. 23

25 Strony tak powstałe mogą być równie ż wykorzystane w dowolnym innym celu, jak na przykład blogi czy wizytówki członków społeczno ści pracującej nad wspólnym projektem Wiki. Jest szczególnie wa żne w przypadku współpracy grup z róznych szkół czy projektów międzynarodowych. Redagowane opracowania mogą być wzbogacane o ilustracje, materiały wideo, prezentacje i wiele interesujących widgetów. Ewenementem w porównaniu z innymi portalami udostępniającymi Wiki jest bardzo bogata oferta dodatków do str on oferowana przez WikiSpeace. 24

26 Wśród proponowanych komponentów znajdujemy tutaj mied zy innymi rozbudowane narzędzi edycji tekstu takie jak przypisy, odnośniki do innych zasobów, spisy tre ści, narzędzia porządkujące stronę oraz wiele udogodnień dla administratora i redaktorów nasz ą stronę Wiki. Nie bez znaczenia są równie ż udostępniane komponenty socjalmediów takie jak czaty, fora i kontaktowy dzięki którym mo żliwe jest utrzymanie kontaktu i interakcja pomiędzy współpracuj ącymi ze sobą zespołami redaktorów. Tworzone strony można wzbogacać o zasoby ze źródeł zewn ętrznych takie jak np. filmy hostingowane w serwisach YouTube, TeacherTube, Yahos Wideo i innych. Mechanizm umieszczania multimediów jest bardzo pros ty. Wystarczy wybrać z listy określony serwis lub podać własną lokalizację multimediów. 25

27 Kod konieczny do osadzenia filmu w źródle strony wpisywany jest w formularz. Po zatwierdzeniu operacji wybrany film staje się częścią naszej strony. WikiSpeace jako projekt kierowany do uczniów i nauc zycieli udostępnia paletę gotowych do natychmiastowego zastosowania interaktywnych narzędzi edukacyjnych. Wrót propozycji znajdujemy gry dydaktyczne, testy, prezentacje, ebooki i inne przydatne dodatki. 26

28 Zasoby te możemy równie ż edytować lub tworzyć własne, które nastepnie mo żna udostępniać innym wikipedystom zrzeszonym w portalu. aby umieścić na własnej stronie takie interaktywne zasoby wystarczy tylko wskazać w wyszukiwarce ich oczekiwany charakter i wybrać następnie określony zasób z tych, które system nam zaproponował. 27

29 Po sprawdzeniu adekwatności zasobu, zatwierdzamy wybór, wskazujemy miejsce n a stronie, w którym widget ma si ę znaleźć i od tego momentu jest on częścią naszej Wiki. Dzięki połączeniu mechanizmów WikiMedia, dodatków socjalmedia i interaktywnych gir i komponentów edukacyjnych strony budowane na platfor mie WikiSpeace staja się doskonałym i łatwym w obsłudze narz ędziem do zastosowania w szkole a równie ż do budowy własnych zasobów edukacyjnych i rozwojowych projekt ów w sieci. 28

30 4. Blogger. Tworzymy edukacyjną blogosferę. Blogspot jest jednym z najpopularniejszych miejsc do darmowego prowadzenia bloga i coraz więcej osób zwi ązanych z szeroko rozumianą edukacją właśnie tam uymieszcza swoje sieciowe zasoby edukacyjne lub publikacje. Założenie bloga na Blogspot jest bardzo proste i jeżeli posiadamy konto na Gmail nie wymaga niczego więcej, gdyż blog na Blogspot wymaga dokładnie tych samych danych przy logowaniu. Jeżeli jednak konta Gmail nie posiadamy należy założyć konto na blogger.com lub blogspot.com. Po zalogowaniu należy wybrać nazwę, nick, którym b ędą podpisywane posty oraz oczywiście zaakceptować regulamin. Następnie należy wybrać nazwę dla bloga. Ze względu na to, że Blogspot jest naprawdę popularny, nie jest to zadanie łatwe, gdyż wiele atrakcyjnych nazw jest zajętych. 29

31 Warto przemyśleć nazwę swego bloga gdyż dobrze by była ona związana ze specyficznym adresem strony, którego nie b ędzie już można zmienić. Jeżeli nie jest możliwe założenie bloga pod wybraną nazwą i adresem, Blogspot proponuje inne. Można równie ż wykupić domenę o nazwie dokładnie takiej, jak nam się podoba i podpiąć ją pod blog na Blogspot. Ostatnim krokiem do stworzenia nowego bloga jest wybór szablonu. Mo żna skorzystać z gotowego szablonu proponowanego przez Blogspot, by personalizować swojego bloga. Służy do tego Projektant szablonów Bloggera. Jest w nim w idoczny wygląd bloga z wybranymi opcjami, dzięki czemu możemy na bieżąco widzieć, jak wyglądają wybrane przez nas zmiany. Korzystanie z Projektanta szablonów Bloggera nale ży zacząć od wybrania jednego z szablonów zaproponowanych przez profesjonalist ę. Po wybraniu którego ś z nich, poniżej wyświetlają się dodatkowe warianty wybranego szablonu. Jeżeli wybrany wygląd jest tym odpowiednim, należy kliknąć przycisk Zastosuj do bloga, który znajduje si ę w prawym górnym rogu. 30

32 Nie musimy jednak na tym poprzestać. Po wybraniu szablonu możemy zmieniać też inne elementy, takie jak tło, układ kolumn, a w tym równ ież szerokość tychże. Jest to też szerokie pole do popisu dla tych, którzy chc ą stworzyć swój własny, niepowtarzalny szablon. W opcji Szablon istnieje przycisk Dostosuj. Po jego wybraniu można ustawiać dowolne parametry takie jak swoje własne tło, zdjęcia, dodatki, czcionkę, a wszystko bardzo intuicyjnie i łatwo. Szczególnie wa żną zaleta tego narzędzia jest swoboda w rozmieszczeniu kolumn i pól ora z Widzewów do naszej strony. Odbywa si ę to na zasadzie uchwy ć i upuść. Atutem Bloggera jest równie ż bardzo łatwy sposób redagowania postów na stronie. Wszystko odbywa się bowiem za pośrednictwem doskonale znanego z programów graficznyc h i edytorów tekstu formularza posiadaj ącego rozbudowane menu i sporo bardzo użytecznych funkcji umożliwiających swobodne linkowanie czy umieszczanie zdjęć bądź filmów hostingowanych w serwisie You Tube. 31

33 Ostateczny styl i wygląd strony zależy już tylko od funkcji jaka ma pełnić strona, inwencji i gustu autora Platformy Moodle, e-kursy czyli szkoła w sieci. Czy można zdać egzamin w Internecie nie wychodząc z domu? Być może taka perspektywa już wkrótce b ędzie osiągalna. Termin e-learning odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii elektronicznej, w szczególno ści komputerów, cyfrowych no śników informacji oraz Internetu. Zgodnie z definicją jest to nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych. i Internetu. Pozwala na ukończenie kursów, szkoleń, a nawet studiów bez konieczno ści fizycznej obecności w sali wykładowej. Platforma może równie ż być płaszczyzną komunikacji pomiędzy jej użytkownikami dzięki komunikatorom, czatom i forom dyskusyjnym. 32

34 Twoja pierwsza platforma e-learningowa Moodle Miałeś już styczność z platformami e-learningowymi i chcesz mieć własną. Wiesz jak działa Moodle - ale nie masz pojęcia o bazach danych, kontach ftp, serwerach... i nie masz funduszy na opłacanie usług hostingowych i edycji... Nie musisz tego wszystkiego wiedzieć, umieć ani ponosić kosztów by spróbowa ć skonstruować swój pierwszy kurs! Istnieją inicjatywy wspierające rozwój platform edukacyjnych opartych na oprogramowaniu Moodle. Jedną z nielicznych w Polsce jest inicjatywa grupy Fabryka Elearningu. Szkoła Moodle czyli wirtualny kampus prowadzony przez Fabrykę Elearningu jest kompletną platformą internetową szkoleń dla organizacji non profit, nauczycieli, wychowawców i instruktorów. W ciągu kilku minut można tu skonfigurować internetową szkołę i stworzyć profesjonalny kurs online, i który spełnia najbardz iej rygorystyczne wymagania edukacyjne. Usługa ta jest zupełnie darmowa. Wystarczy zało żenie konta i określenie nazwy swego kursu by po kilku minutach dysponować wygenerowaną i skonfigurowaną przez administratora platformą Moodle. Pozostaje tylko zapełnienie jej treściami edukacyjnymi i materiałami interaktywnymi. Narzędzia platform Moodle Aby założyć konto na platformie Moodle należy wypełnić formularz rejestracyjny dostepny z poziomu strony głownej platformy w zakładce Zalogu j się. Po wypełnieniu formularza nastepuje proces rejestracji nowego użytkownika platformy. Proces ten może przebiegać automatycznie, wówczas nale ży potwierdzić swe dane w mailu wygenerowanym z platformy lub poczekać na zatwierdzenie nowego użytkownika przez administratora platformy. 33

35 Po uzyskaniu danych dostępowych do platformy Szkoła Moodle możesz przystąpić do tworzenia własnego kursu elearningowego lub zwróci ć się do administratora by udostępnił ci gotowy kurs. To drugie rozwiązanie jest szczególnym ułatwieniem dal osób nie maj ących wcześniej styczności z narzeczami Moodle. Po zalogowaniu do Moodle każdy widzi listę dostępnych kursów. Osoba z uprawnieniami do tworzenia kursów, widzi dodatkowo blok Administracja. Wybierając opcję Kursy i dalej Dodaj/edytuj kursy wchodzimy na stronę zarządzania kategoriami i kursami. Zanim dodamy nowy kurs warto upewnić się, że jesteśmy we właściwej kategorii (ewentualnie wybrać właściwą), i możemy kliknąć przycisk Dodaj nowy kurs. Otwiera się strona z formularzem do definiowania parametrów kursu. Klikaj ąc w przycisk Dodaj nowy kurs rozpoczynasz budowę swego kursu elearningowego.. W pierwszej kolejności następuje określenie właściwości kursu. Na ekranie widzimy formularz zawierający pola, które nale ży wypełnić określając podstawowe cechy kursu. 1. Nazwa i skrót nazwy kursu - trzeba pamiętać, że skrócone nazwy wszystkich kursów na jednej platformie muszą być ró żne. Jeśli to administrator założył Twój kurs i nadał mu określoną nazwę, to nie zmieniaj jej. 2. Opis - w tym polu krótko opisujemy, jaki jest temat kursu, dla kogo jest przeznaczony itp. 3. Format i liczba tygodni/tematów - wybieramy Układ tygodniowy lub Układ tematyczny. Oznacza to, że system stworzy w naszym kursie określoną olosć sekcji tygodniowych/tematycznych. Liczbę tę możemy potem zwiększyć a tygodnie możemy zamienić na tematy lub odwrotnie 4. Dostępność kursu dla studentów i go ści - wybieramy opcje dla kogo kurs ma być dostepny. 5. Zapisz zmiany - możemy zakończyć klikając na ten przycisk. Jeśli zapomnieliśmy wypełnić jedno z pól obowi ązkowych lub wpisany skrót nazwy kursu nie był unikalny, to system zwraca nam odpowiedni komunikat. Musimy uzupełnić dane lub poprawić skrót i ponownie mo żemy kliknąć przycisk Zapisz zmiany. 34

36 Przed przystąpieniem do tworzenia zawartości kursu, trzeba przemyśleć i zaplanować jego tematykę, zakres, podział materiału i ewentualne ćwiczenia dla uczniów. Na pocz ątku przejdź do ramki "Administracja" na stronie głównej kursu i kliknij na "Ustawienia..." (Uwaga: ten link i cały dział Administracja są dostępne tylko dla Ciebie (i administratora). Studenci nie będą nawet widzieć tych linków. Na stronie Ustawienia mo żesz zmienić szereg ustawień dotyczących Twojego kursu, począwszy od jego nazwy a skończywszy na dacie jego rozpoczęcia. Nie zostaną tutaj omówione wszystkie poniewa ż przy każdym z ustawień widoczna jest ikona pomocy, która udost ępnia ich szczegółowy opis. Poni żej opisane jest tylko najważniejsze z tych ustawień - format kursu. Wybór formatu zadecyduje o zasadniczym układzie kur su i będzie stanowić niejako szablon. Należy zwróci ć uwagę na to, że formaty tygodniowy i tematyczny mają bardzo podobną strukturę. Ró żnią się głównie tym, że w formacie tygodniowym jedna ramka zawsze obejmuje dokładnie jeden tydzień, natomiast w formacie tematycznym jedna ramka może obejmować dowolny okres. Format towarzyski nie zawiera dużo treści i oparty jest tylko na jednym forum. Pokazane jest ono na stronie głównej. Skorzy staj z przycisków pomocy na stronie "Ustawienia kursu" aby uzyskać więcej szczegółowych informacji. Jeżeli nie wiesz jaki format będzie Ci najbardziej odpowiadał - nie przejmuj sie i wybierz format tematyczny ;) w każdej chwili możesz to zmienić... 35

37 Po zamknięciu formularza z parametrami kursu, system zazwyczaj automatycznie prowadzi do strony nadawania uprawnień do kursu. Widzimy na niej, jakie role są możliwe w naszym Moodle - zazwyczaj jest to nauczyciel, nauczyciel bez prawa edycji, uczeń lub student, gość. Zatwierdzając ustawienia przyciskiem Kliknij aby wej ść do kursu przechodzimy do strony naszego nowoutworzonego kursu. Po otwarciu strony nowego kursu rozpoczynamy prace nad jego edycją i zapełnieniem treściami edukacyjnymi. Aby zacząć należy włączyć tryb edycji kursu klikając w przycisk wł ącz tryb edycji na górnym pasku nawigacji strony. 36

38 W celu włączenia funkcji edycji kliknij "Włącz tryb edycji. Przeł ącznik ten pokazuje albo ukrywa dodatkowe funkcje umożliwiające manipulowanie stroną główn ą. Zwró ć uwagę, że na powyższym obrazie ekranu funkcje edycji są włączone. W trybie edycji możemy uzupełniać tematykę kursu i dodawać określone zasoby lub składowe kursu wybierając je z zakładek umieszczonych pod kolejnymi tematami kursu. W tym celu należy kliknąć w określone ikony osadzone przy tematach kursu lub wybrać określone zasoby czy składową z rozwijanego menu. Tworzenie kursu obejmuje dodawanie modułów działa ń (składowych) do strony głównej aby umo żliwić korzystanie z nich uczniom. Możesz w każdej chwili zmieniać kolejność tych modułów Aby dodać nową składową kursu przejdź do tygodnia, tematu, lub sekcji ekranu, w której chcesz tą składową dodać i wybierz rodzaj składowej z menu podręcznego. Oto krótkie omówienie wszystkich standardowych składowych kursó w w Moodle: Zadanie Zadanie obejmuje wyznaczenie pracy do wykonania, daty jej ukończenia i maksymalnej oceny. Studenci będą mogli przesłać jeden plik aby spełnić ustalone wymagania. Data przesłania pliku przez studenta zostaje zapisana. Następnie, na pojedynczej stronie możesz przeglądać każdy plik (wraz z informacją o tym, z jakim opó źnieniem lub przyspieszeniem został przesłany) oraz zapisać ocenę i komentarz. Pół godziny po wystawieniu danemu studentowi oceny, Moodle automatycznie wyśle do niego zawiadomienie pocztą elektroniczną. Wybór Składowa "Wybór" jest bardzo prosta - zadajesz pyta nie i podajesz możliwe odpowiedzi, z których studenci mog ą dokonać wyboru. Wyniki przedstawiane są na 37

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIURA PRASOWEGO

SYSTEM BIURA PRASOWEGO SYSTEM BIURA PRASOWEGO Instrukcja obsługi systemu biura prasowego Uwzględnia zagadnienia związane z obsługą systemów prasowych dla agencji PR i grup kapitałowych. Aktualizacja: wrzesień 2011 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tutorial. Opracowanie Sławomir Wyspiański. Lublin, 16.04.2013 r.

Tutorial. Opracowanie Sławomir Wyspiański. Lublin, 16.04.2013 r. Tutorial Opracowanie Sławomir Wyspiański Lublin, 16.04.2013 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 STRUKTURA ZASOBÓW IDIKS.ORG... 2 UPLOAD MULTIMEDIÓW... 3 VIMEO... 3 SOUNDCLOUD... 4 FLICKR... 5 LAST VIDEO LAST

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo