Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość"

Transkrypt

1

2 Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość Spis treści: Wprowadzenie (str. 2) Ebooki tworzone na platformie Issuu (str.3) Prezentacja w programie Prezi (str. 11) Projekty edukacyjne Wiki (str. 21) Blogi Google Blogspot (str. 29) Platformy elearningowe Moodle (str. 32) Opracowanie: Szymon Konkol Katarzyna Paliwoda

3 Wprowadzenie Zapowiedzią nieuchronnych zmian w sposobie i jakości nauczania i uczenia się może być raport Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku powołanej przez UNESCO, zatytułowany: Edukacja: jest w niej ukryty skarb". Czytamy w ni m, że z prognoz wynika, że w 2020 r. wiedza będzie się w pełni odnawiać wprzeciętnych dyscyplinach naukowych i technologiach co 76 dni. Wobec tak szybkiego postępu szkoła czy zakład doskonalenia zawodowego nie mają szans przekazywania aktualnej wiedzy i nowinek technologicznych, w któr ą może wyposażyć ucznia na wiele lat. Jednocześnie wiadomo, że w społeczeństwie informacyjnym, do którego zmierzamy, wiedza b ędzie najważniejszą wartością i dobrem. Wobec stale rosnącej konkurencji na rynku pracy zwycięży ten, kto będzie miał dostęp do informacji oraz posiądzie umiejętność jej przetwarzania i stosowania praktyce zawodowej. W społeczeństwie informacyjnym pojawił się nowy świat edukacji ogólnej i zawodowej, z bogactwem interaktywnych i społecznościowych narzędzi informatycznych, które w naturalny sposób wykorzystuj ą codziennie młodzi ludzie. Współcze śni uczniowie to zupełnie inne pokolenie, którego nawyki przyswajani a wiedzy uległy zmianie. W takim świecie kończy się epoka kredy. Nowe wyzwania skłaniają do poszukiwania nowych metod i narzędzi edukacyjnych jednak w polskich realiach rzadko działania innowacyjne są jednocześnie działalnością przynoszącą korzyści materialne, co więcej, pociągają za sobą nieraz spore koszty. Nie inaczej ma się działalność w skwerze e-edukacji. Sytuacja taka skutecznie odstrasza ambitnych i kreatywnych nauczycieli od wdrażania nowych technik. Kolejną barierą skutecznego wdrażania technik e-learningu jest słaba znajomość technik TI oraz narzędzi umożliwiających publikację materiałów w Internecie i budow ę interaktywnych zasobów edukacyjnych. Od czego zacząć? Pozornie nie jest możliwe funkcjonowanie w środowisku wirtualnej edukacji bez ponoszenia kosztów, posiadania wiedzy i umiejętności informatycznych. Jednak istnieją metody, dzięki którym mo że to okazać się możliwe i łatwe do realizacji. Na początek proponuję zadać sobie kilka pytań: Czy chc ę?, Czy mam czas? i Czy aby to ma sens?. Jeżeli odpowiedzi są twierdzące to możemy przystąpić do pracy... 2

4 1. Nowy model podręcznika ebooki tworzone na platformie Issuu. Współczesny ucze ń częstej sięga po telefon komórkowy ni ż po książkę czy podręcznik. Tendencji takiej trudno jest zapobiegać, może więc warto ją wykorzystać dostosowując podręczniki do oczekiwań ich adresatów czyli wła śnie samych uczniów? Rozwiązaniem takim są ró żnej formy e-booki. E-book, z definicji to książka lub publikacja elektroniczna. Jest to treść drukowana zapisana w formacie określonego pliku, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w komputerze, tablecie czy telefonie. Mam autorskie materiały i chcę się nimi podzielić. Nawet przy niewielkim stażu każdy nauczyciel zgromadzi sporo interesujących opracowań w postaci fiszek, konspektów, scenariuszy, zada ń testów, sprawozda ń, skryptów... Możemy je skutecznie przechowywać w pękatych teczkach awansu zakurzonych regałach czy szufladach, możemy je oddać na makulaturę lub... ułatwić życie uczniom lub innym nauczycielom publikując je w sieci. Jak w prosty i szybki sposób z dokumentów tekstowyc h zrobić interesującą publikację w postaci e-booka i udostępnić te zasoby szerokiemu gronu odbiorców? Wystarczy szybka, automatyczna konwersja plików tek stowych w dowolnym formacie do postaci prezentacji i umieszczenie jej w wirtualnej bibliotece. Jest możliwe i zupełnie darmowe dzięki platformie ISSUU. Narzędzie to jest stosowane zarówno przez amatorów jak i profesjonalne wydawnictwa i nie wyma ga od autora posiadania żadnych umiejętności informatycznych. Zarówno automatyczne konwertowa nie pilów jak i hosting powstałych e-booków s ą dostępne w wersji free. Wykorzystanie Issuu w tworzeniu i publikacji ebookó w. Issuu.com to darmowa platforma umożliwiająca prezentację wielu typu dokumentów w przystępnej i interesującej formie prezentacji książki elektronicznej. Strona ta powstała z myślą o ró żnych rodzajach dokumentów: tekstach, raportach, alb umach, prezentacjach, internetowych czasopismach itp. Warto wykorzystać te możliwości równie ż w tworzeniu i publikacji własnych opracowań lub prac naszych uczniów. Issuu pozwala konwertować większość plików w formatach tekstowych, plików graficznych, plików PDF, prezentacji Power Point do postaci dającej się łatwo osadzać na własnych stronach internetowych, blogach czy platformach elearningowych. Dzięki Issuu możemy przeglądać swoje dokumenty jak książkę, w formie odwracanych kartek osadzoną we własnych zasobach lub w udostępnionej w portalu bibliotece. Jeśli chcemy umieścić na Issuu swój dokument, w pierwszej kolejno ści należy się zalogować i utworzyć swój profil. 3

5 Od momentu utworzenia konta możemy dodawać swoje dokumenty do przypisanej kontu biblioteki ebooków i zarz ądzać wygenerowanymi prezentacjami przez rozbudowany panel administracyjny. Wszystkie eksportowane do Issuu dokumenty znajdują się w naszej e- bibliotece, której charakter okre ślamy zależnie od własnych potrzeb jako prywatny lub publiczny. Możemy równie ż określić czy konkretne materiały chcemy udostępniać, na jakim obszarze geograficznym i na jakich licencjach. 4

6 Z płaszczyzny utworzonej ebiblioteki przeglądamy i edytujemy nasze pliki. Każdą przesłaną prezentację możemy oznaczyć tagami, zdefiniować jej docelowych widzów, okre ślić kategorię i język. Przydatną funkcją są statystyki, które pokazuj ą ilość odsłon danego dokumentu. 5

7 Mamy równie ż możliwość edycji poszczególnych stron PDFa, np. skasowania w ybranych dokumentów, bez konieczno ści przebudowywania całego katalogu. Najbardziej ceniona funkcją jaka jest udostepniana użytkownikom Issuu jest łatwość publikacji własnych ebooków. W tym celu wystarczy o kreślić czy dany dokument chcemy wysłać pocztą , udostępnić na portalu społecznościowym czy też osadzić go na stronie internetowej lub w blogu. 6

8 Korzystając z opcji Embed możemy zamieszczać gotową publikację na stronę lub bloga. Możemy określić wiele cech widgetu, m.in. rozmiar w pikselach, kolor tła, dźwięk (można go dodać do prezentacji), układ stron itd. 7

9 Po ustaleniu wszystkich parametrów zostaje wygenero wany kod, który wystarczy wklei ć w odpowiednie miejsce na własnej stronie by prezentacja ebooka została udostępniona w twoim zasobie. Tak przygotowana prezentacje można przegladać jako miniaturę na twojej stronie lub powiększyć do trybu pełnoekranowego. 8

10 Przy pomocy Issuu można równie ż przygotować ciekawe prezentacje, które mo żna wykorzystać podczas zajęć czy prelekcji. Wystarczy przesłać na platformę wczesniej przygotowaną prezentację Power Point by otrzymać ciekawą formę animacji, która mo że uatrakcyjnić nasza lekce lub wykład. 9

11 Przygotowane w ten sposób ebooki mo żna dowolnie udostępniać, załanczać na portalach społecznościowych, wysyłać pocztą lub pobierać. Autor publikacji szczegółowo okre śla poziom dostępu do prezentowanych dokumentów i zasady ich dalsze go kolportażu. Prezentacje wykonane w Issuu dają dużą swobodę w posługiwaniu się ebookami podczas zajęć szkolnych czy w pracy poza szkołą, ponadto łatwość w ich edycji umożliwia ich udostępnianie w zasobach sieciowych o ró żnorakim charakterze. Cechy te predysponują to narzędzie do tworzenia własnych zasobów a równie ż prezentacji prac uczniowskich, portfolio, albumów, kronik czy innych form publikac ji w sieci Internet. 10

12 2. Prezentacja w programie Prezi. Na stronie znajduje się internetowe narzędzie to tworzenia multimedialnej prezentacji opartej na technologii flash. Efektem pracy w Prezi jest prezentacja, która przypomina fragment ruchomej reklamy. Program działa po zalogowaniu się do swojego konta, które tworzymy podczas pierwszej wizyty na s tronie. Każde kolejne logowanie jest już prostą czynnością wystarczy podać login i hasło. Na pierwszej stornie mieszczą się równie ż trzy zakładki. Cerate zakładka z edytorem. Learn en Support zakładka, gdzie umieszczone s ą filmy instruktażowe jak pracować z programem Prezi. Explore zakładka, gdzie mieszcz ą się już istniejące zasoby utworzone i udostępnione publicznie przez użytkowników. Działanie i obsługa programu jest niezw ykle łatwa i intuicyjna. Rys. Wygląd strony W prawym rogu strony znajduje się polecenie Sing up dla osób nie posiadaj ących jeszcze własnego konta. Dla tych, którzy posiadaj ą już swoje konto, udostępniona jest możliwość zalogowania się korzystając z polecenia Log in. Tworzenie konta polega na wyborze odpowiedniego modułu. Polecam wybrać bezpłatny moduł. Rys. Wybór rodzaju konta Logowanie się do swojego konta Aby się załogować należy wpisać login, który jest naszym adresem owym (podan ym przez nas podczas zakładania konta) oraz wpisać hasło (które równie ż utworzyliśmy w formularzu rejestracyjnym podczas tworzenia konta). 11

13 Rys. Logowanie Widok własnych zasobów, przechowywanych prezentacji na koncie Prezi. Rys. Własne konto z prezentacjami w programie Prezi Na koncie zapisane są i przechowywane utworzone przez nas prezentacje. W każdej chwili możemy do nich sięgnąć, edytować je, usuwać, udostępniać. Każda prezentacja posiada swój prywatny adres internetowy, który prow adzi bezpośrednio do niej. Po zalogowaniu się na swoje konto widzimy równie ż informacja o sobie, publikowane w prawym górnym rogu strony i mo żemy je edytować, rozwijając menu. Polecenie mieszczące się w lewej części strony New prezi uruchomi edycj ę i pomoże nam rozpocząć tworzenie nowej prezentacji. Tworzenie nowej prezentacji. Zaczynamy od wybrania szablonu. 12

14 Rys. Wybór szablonu. Istnieje możliwość podejrzenia szablonu w rzeczywistych rozmiarach. Możemy wówczas zbada ć jego funkcjonalność i sprawdzić czy nam graficznie odpowiada. Przy wyborze szablonu najlepiej kierować się jego funkcjonalnością i układem treści. Kiedy wybierzemy szablon, możemy przygotować go do realizacji uruchamiając edycję. W tym celu naciskamy przycisk Start editing. Uruchamia się wówczas pełna edycja wybranego szablonu. Jeśli zatwierdzimy przycisk start w okienku, które si ę pojawiłoautomatycznie zostanie odtworzona instrukcja obsługi. Jeśli naciśniemy krzyżyk, zamkniemy pokaz i przejdziemy na powierzchnię karty w prezentacji. Rys. Obraz programu wraz z narzędziami. 13

15 Tworzenie pokazu to wypełnianie slajdów tre ścią. Klikając na wybrany slajd ustawia się on do edycji na ekranie i można z nim rozpocząć pracę. Rys. Ramki i strzałki polecenie ułatwiaj ące dodawanie zaznaczonych obszarów prezentacji Rys. Wstawanie obiektów polecenie przy pomocy, kt órego umo żliwia umieszczenie ró żnych obiektów na przestrzeni karty. Rys. Szablony Najważniejszym obiektem jest w Prezi jest górne menu to obiekt składający się z trzech ważnych przycisków menu: Ramki i strzałki, Wstawian ie obiektów oraz Szablony. 14

16 Rys. Menu górne trzy główne przyciski (Ramki i st rzałki, Wstawianie obiektów oraz Szablony) Rys. Polecenia menu górnego Manipulowanie elementami obrazu. Na powierzchni prezentacji możemy swobodnie manipulować poszczególnymi elementami obrazu, tekstem i obiektami. Na przykład, aby poruszyć obrazkiem należy na niego kliknąć. Pojawi się wówczas małe menu do zaznaczonego obrazka. By powiększyć lub zmniejszyć obraz używamy znaku + lub odpowiednio -. By przenie ść z miejsca na miejsce łapiemy za środek z symbolem łapki. Aby obróci ć obiekt poruszamy kółeczkiem. Rys. Małe menu podr ęczne obiektu 15

17 Rys. Obracanie obiektów o wybrany k ąt (zakres od 0 do 360 stopni) odbywa się poprzez manipulowanie symbolem kółka obracaj ąc wokół wybranej osi. Symbol kołka wykonuj ącego obrót na obrazku zaznaczony jest czerwona p ętlą. Wprowadzanie i edycja tekstu. Aby rozpocząć edycję tekstu wystarczy kliknąć na wybrane miejsce na karcie. Pojawi się wówczas kreska pulsuj ąca, symbolizująca kursor. Wówczas przy pomocy klawiatury komputera wprowadzamy tekst. Rys. Po kliknięciu kursorem myszy na karcie uruchamia się edycja. Wprowadzony tekst można powiększać, zmieniać kąt jego położenia i przenosić w dowolne miejsce. Analogicznie jak w przypadku grafiki. Wprowadzony tekst po dwukrotnym kliknięciu na jego treść otwiera edycję i można go formatować, edytować, zmieniać. Rys. Zmiana czcionki pasek menu edytora tekstu 16

18 Rys. Edycja obszaru (widzimy narzędzia edycji w postaci paska menu) Rys. W ramce można umieszczać zarówno tekst jak i grafik ę Polecenia z grupy do tworzenia i edytowania obszaró w, ramek, zakresów pozwala na określenie powierzchni do pracy. Jednoczenie może posłużyć jak grupowanie obiektów w jedno miejsce, tak by podczas prezentowania owy obszar został centralnie pokazany na monitorze. Zgrupowane obiekty w obszarze stanowi ą swoistą grupę. - pasek menu umieszczony na dole ramki pozwala na dodawanie obiektów innych ni ż tekst i edytowanie ich w obszarze ramki. 17

19 Zakończenie pracy z prezentacją odbywa się przez jej zapisane i podjęcie decyzji o ewentualnym publikowaniu. Prezentacja może być widziana publicznie, ale może równie ż być ukryta i oczekiwać na jej wykorzystanie mieszcząc się na naszym koncie. Może równie ż pobrać prezentację na swój komputer jako zestaw plików znajduj ących się w automatycznie tworzonym podczas pobierania folderze. Do dzielenia się prezentacją z innymi służy menu przycisku Share. Rys. Menu (polecenie) Share umożliwia zapis i publikacje prezentacji (prawy górny r óg ekranu) Rys. Zbliżenie menu Share Jak widać prezentację możemy prezentować bezpośrednio przez sieć, publikować ją na Facebooku, pobierać jako plik PDF, pobierać jako przenośny plik. Zapisywanie i dzielenie się prezentacją 18

20 Rys. Prezentacja w interencie Rys. Pobierz Rys. Zapisz kopię 19

21 Rys. Podziel się Rys. Wstaw 20

22 3. Klasopracownia w Internecie zastosowanie Wiki w projektach edukacyjnych. Z pewnością znasz już Wikipedię. Jest to swego rodzaju encyklopedia powstająca poprzez uzupełnianie jej treści przez szerokie gremium autorów. Narz ędzie te łatwo zaadaptować na potrzeby pracy online większych lub mniejszych zespołów uczniowskich. Wiki to typ witryn internetowych, w których tre ść można tworzyć i zmieniać w prosty i szybki sposób, z poziomu przegl ądarki internetowej, za pomocą prostego języka znaczników lub edytora WYSIWYG. Strony Wiki, ze względu na swoją specyfikę, są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad wspólnymi projektami, t akimi jak repozytoria wiedzy na wybrany temat lub projekty ró żnych grup, z pomocą tego narzędzia łatwo można równie ż stworzyć i edytować stronę internetową o dowolnej tematyce lub portfolio. Praca klasowa na odległość? Czemu nie. Ze względu na dużą popularność Wiki wielu dostawców usług hostingowych udostępnia generatory stron Wiki. Przykładem jest serwis WikiSpaces. Jest to miejsce, gdzie bez umiejętności budowy stron internetowych stworzysz własną Wiki, stronę internatową, forum lub blog dzięki łatwym w obsłudze edytorom i automatycznej instalacji. Po założeniu konta na platformie WikiSpaces otrzymasz gotowy szablon twojej strony Wiki wzbogaconej o wiele przydatnych funkcji opracowanych specjalnie dla działań edukacyjnych. Narzędzia WikiSpaces Strony Wiki w platformie WikiSpeace to bardzo rozbudowane narzędzia zbudowane w oparciu o mechanizmy WikiMedia mogące służyć w ró żnorodnych celach. Podobnie jak Wikipedia są to docelowo kompedia wiedzy tworzone prze zespoły redakcyjne. W warunkach klasy mogą to być projektry tworzone przez nauczyciele lub zespoły uczniowskie, często są to równie ż zasoby powstające w wyniku współpracy kilku szkół lub projekty mi ędzynarodowe. Członkowie zespołu mogą wspólnie współtworzy ć treści artykułów lub administrator mo że nadać uprawnienia redaktorów konkretnych zasobów okre ślonej osobie lub wydzielonej grupie. Generacja własnej strony w portalu jest niezwykle prosta i polega na rejestracji, po potwierdzeniu której okre ślamy nazwę strony, odpowiadający nam indywidualny adres oraz znaczniki określające jej charakter. Następnie możemy wybrać jeden z gotowych szablonów, który umozliwia dostosowanie układu i grafiki zgodn ie z naszymi potrzebami i charakterem strony. 21

23 Następnie możemy wybrać jeden z gotowych szablonów, który umo żliwia dostosowanie układu i grafiki zgodnie z naszymi potrzebami i charakterem strony. Wikispaces oferuje szereg gotowych tematów do wyboru, które mo żna swobodnie edytować. Możesz wybierać kolorystykę, miejsce umieszczenie paska nawigacji, umieścić własny baner i logo na górze strony, a nawet zbudować swój autorski projekt w oparciu o edycj ę kodu HTML i CSS. Głównym mechanizmem budowy zasobów Wiki s ą edytory tekstu, w których powstaj ą artykuły grupowane w rozdziały, działy i wieksze zakresy tematyczne. Dzięki systemowi likowania treści te są ze sobą powiązane w kluczu określonym przez autorów lub administratora platformy Wiki. Redagowanie artykułów jest w tym procesem niezwykle prostym dzięki intuicyjnej nawigacji i edytorom treści. 22

24 Tekst wpisywany jest w polu tekstowym bez konieczności stosowania jakichkolwiek znaczników znanych z obsługi innych platform Wiki. Jest to szczególnie wa żnym ułatwieniem w pracy osób nie maj ących wcześniej styczności z tego typu narzędziami. Uproszczona zasada edycji ułatwia pracę uczniom i oszczędza czas, który w innych przypadkach należy poświęcić na opanowanie zasad edycji zasobów Wiki. Powstały w tak prosty sposób artykuł zawiera ć może odnośniki do kolejnych materiałów rozbudowując się tym sposobem do postaci podstron zawierających informacje szczegółowe lub tematy pokrewne. 23

25 Strony tak powstałe mogą być równie ż wykorzystane w dowolnym innym celu, jak na przykład blogi czy wizytówki członków społeczno ści pracującej nad wspólnym projektem Wiki. Jest szczególnie wa żne w przypadku współpracy grup z róznych szkół czy projektów międzynarodowych. Redagowane opracowania mogą być wzbogacane o ilustracje, materiały wideo, prezentacje i wiele interesujących widgetów. Ewenementem w porównaniu z innymi portalami udostępniającymi Wiki jest bardzo bogata oferta dodatków do str on oferowana przez WikiSpeace. 24

26 Wśród proponowanych komponentów znajdujemy tutaj mied zy innymi rozbudowane narzędzi edycji tekstu takie jak przypisy, odnośniki do innych zasobów, spisy tre ści, narzędzia porządkujące stronę oraz wiele udogodnień dla administratora i redaktorów nasz ą stronę Wiki. Nie bez znaczenia są równie ż udostępniane komponenty socjalmediów takie jak czaty, fora i kontaktowy dzięki którym mo żliwe jest utrzymanie kontaktu i interakcja pomiędzy współpracuj ącymi ze sobą zespołami redaktorów. Tworzone strony można wzbogacać o zasoby ze źródeł zewn ętrznych takie jak np. filmy hostingowane w serwisach YouTube, TeacherTube, Yahos Wideo i innych. Mechanizm umieszczania multimediów jest bardzo pros ty. Wystarczy wybrać z listy określony serwis lub podać własną lokalizację multimediów. 25

27 Kod konieczny do osadzenia filmu w źródle strony wpisywany jest w formularz. Po zatwierdzeniu operacji wybrany film staje się częścią naszej strony. WikiSpeace jako projekt kierowany do uczniów i nauc zycieli udostępnia paletę gotowych do natychmiastowego zastosowania interaktywnych narzędzi edukacyjnych. Wrót propozycji znajdujemy gry dydaktyczne, testy, prezentacje, ebooki i inne przydatne dodatki. 26

28 Zasoby te możemy równie ż edytować lub tworzyć własne, które nastepnie mo żna udostępniać innym wikipedystom zrzeszonym w portalu. aby umieścić na własnej stronie takie interaktywne zasoby wystarczy tylko wskazać w wyszukiwarce ich oczekiwany charakter i wybrać następnie określony zasób z tych, które system nam zaproponował. 27

29 Po sprawdzeniu adekwatności zasobu, zatwierdzamy wybór, wskazujemy miejsce n a stronie, w którym widget ma si ę znaleźć i od tego momentu jest on częścią naszej Wiki. Dzięki połączeniu mechanizmów WikiMedia, dodatków socjalmedia i interaktywnych gir i komponentów edukacyjnych strony budowane na platfor mie WikiSpeace staja się doskonałym i łatwym w obsłudze narz ędziem do zastosowania w szkole a równie ż do budowy własnych zasobów edukacyjnych i rozwojowych projekt ów w sieci. 28

30 4. Blogger. Tworzymy edukacyjną blogosferę. Blogspot jest jednym z najpopularniejszych miejsc do darmowego prowadzenia bloga i coraz więcej osób zwi ązanych z szeroko rozumianą edukacją właśnie tam uymieszcza swoje sieciowe zasoby edukacyjne lub publikacje. Założenie bloga na Blogspot jest bardzo proste i jeżeli posiadamy konto na Gmail nie wymaga niczego więcej, gdyż blog na Blogspot wymaga dokładnie tych samych danych przy logowaniu. Jeżeli jednak konta Gmail nie posiadamy należy założyć konto na blogger.com lub blogspot.com. Po zalogowaniu należy wybrać nazwę, nick, którym b ędą podpisywane posty oraz oczywiście zaakceptować regulamin. Następnie należy wybrać nazwę dla bloga. Ze względu na to, że Blogspot jest naprawdę popularny, nie jest to zadanie łatwe, gdyż wiele atrakcyjnych nazw jest zajętych. 29

31 Warto przemyśleć nazwę swego bloga gdyż dobrze by była ona związana ze specyficznym adresem strony, którego nie b ędzie już można zmienić. Jeżeli nie jest możliwe założenie bloga pod wybraną nazwą i adresem, Blogspot proponuje inne. Można równie ż wykupić domenę o nazwie dokładnie takiej, jak nam się podoba i podpiąć ją pod blog na Blogspot. Ostatnim krokiem do stworzenia nowego bloga jest wybór szablonu. Mo żna skorzystać z gotowego szablonu proponowanego przez Blogspot, by personalizować swojego bloga. Służy do tego Projektant szablonów Bloggera. Jest w nim w idoczny wygląd bloga z wybranymi opcjami, dzięki czemu możemy na bieżąco widzieć, jak wyglądają wybrane przez nas zmiany. Korzystanie z Projektanta szablonów Bloggera nale ży zacząć od wybrania jednego z szablonów zaproponowanych przez profesjonalist ę. Po wybraniu którego ś z nich, poniżej wyświetlają się dodatkowe warianty wybranego szablonu. Jeżeli wybrany wygląd jest tym odpowiednim, należy kliknąć przycisk Zastosuj do bloga, który znajduje si ę w prawym górnym rogu. 30

32 Nie musimy jednak na tym poprzestać. Po wybraniu szablonu możemy zmieniać też inne elementy, takie jak tło, układ kolumn, a w tym równ ież szerokość tychże. Jest to też szerokie pole do popisu dla tych, którzy chc ą stworzyć swój własny, niepowtarzalny szablon. W opcji Szablon istnieje przycisk Dostosuj. Po jego wybraniu można ustawiać dowolne parametry takie jak swoje własne tło, zdjęcia, dodatki, czcionkę, a wszystko bardzo intuicyjnie i łatwo. Szczególnie wa żną zaleta tego narzędzia jest swoboda w rozmieszczeniu kolumn i pól ora z Widzewów do naszej strony. Odbywa si ę to na zasadzie uchwy ć i upuść. Atutem Bloggera jest równie ż bardzo łatwy sposób redagowania postów na stronie. Wszystko odbywa się bowiem za pośrednictwem doskonale znanego z programów graficznyc h i edytorów tekstu formularza posiadaj ącego rozbudowane menu i sporo bardzo użytecznych funkcji umożliwiających swobodne linkowanie czy umieszczanie zdjęć bądź filmów hostingowanych w serwisie You Tube. 31

33 Ostateczny styl i wygląd strony zależy już tylko od funkcji jaka ma pełnić strona, inwencji i gustu autora Platformy Moodle, e-kursy czyli szkoła w sieci. Czy można zdać egzamin w Internecie nie wychodząc z domu? Być może taka perspektywa już wkrótce b ędzie osiągalna. Termin e-learning odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii elektronicznej, w szczególno ści komputerów, cyfrowych no śników informacji oraz Internetu. Zgodnie z definicją jest to nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych. i Internetu. Pozwala na ukończenie kursów, szkoleń, a nawet studiów bez konieczno ści fizycznej obecności w sali wykładowej. Platforma może równie ż być płaszczyzną komunikacji pomiędzy jej użytkownikami dzięki komunikatorom, czatom i forom dyskusyjnym. 32

34 Twoja pierwsza platforma e-learningowa Moodle Miałeś już styczność z platformami e-learningowymi i chcesz mieć własną. Wiesz jak działa Moodle - ale nie masz pojęcia o bazach danych, kontach ftp, serwerach... i nie masz funduszy na opłacanie usług hostingowych i edycji... Nie musisz tego wszystkiego wiedzieć, umieć ani ponosić kosztów by spróbowa ć skonstruować swój pierwszy kurs! Istnieją inicjatywy wspierające rozwój platform edukacyjnych opartych na oprogramowaniu Moodle. Jedną z nielicznych w Polsce jest inicjatywa grupy Fabryka Elearningu. Szkoła Moodle czyli wirtualny kampus prowadzony przez Fabrykę Elearningu jest kompletną platformą internetową szkoleń dla organizacji non profit, nauczycieli, wychowawców i instruktorów. W ciągu kilku minut można tu skonfigurować internetową szkołę i stworzyć profesjonalny kurs online, i który spełnia najbardz iej rygorystyczne wymagania edukacyjne. Usługa ta jest zupełnie darmowa. Wystarczy zało żenie konta i określenie nazwy swego kursu by po kilku minutach dysponować wygenerowaną i skonfigurowaną przez administratora platformą Moodle. Pozostaje tylko zapełnienie jej treściami edukacyjnymi i materiałami interaktywnymi. Narzędzia platform Moodle Aby założyć konto na platformie Moodle należy wypełnić formularz rejestracyjny dostepny z poziomu strony głownej platformy w zakładce Zalogu j się. Po wypełnieniu formularza nastepuje proces rejestracji nowego użytkownika platformy. Proces ten może przebiegać automatycznie, wówczas nale ży potwierdzić swe dane w mailu wygenerowanym z platformy lub poczekać na zatwierdzenie nowego użytkownika przez administratora platformy. 33

35 Po uzyskaniu danych dostępowych do platformy Szkoła Moodle możesz przystąpić do tworzenia własnego kursu elearningowego lub zwróci ć się do administratora by udostępnił ci gotowy kurs. To drugie rozwiązanie jest szczególnym ułatwieniem dal osób nie maj ących wcześniej styczności z narzeczami Moodle. Po zalogowaniu do Moodle każdy widzi listę dostępnych kursów. Osoba z uprawnieniami do tworzenia kursów, widzi dodatkowo blok Administracja. Wybierając opcję Kursy i dalej Dodaj/edytuj kursy wchodzimy na stronę zarządzania kategoriami i kursami. Zanim dodamy nowy kurs warto upewnić się, że jesteśmy we właściwej kategorii (ewentualnie wybrać właściwą), i możemy kliknąć przycisk Dodaj nowy kurs. Otwiera się strona z formularzem do definiowania parametrów kursu. Klikaj ąc w przycisk Dodaj nowy kurs rozpoczynasz budowę swego kursu elearningowego.. W pierwszej kolejności następuje określenie właściwości kursu. Na ekranie widzimy formularz zawierający pola, które nale ży wypełnić określając podstawowe cechy kursu. 1. Nazwa i skrót nazwy kursu - trzeba pamiętać, że skrócone nazwy wszystkich kursów na jednej platformie muszą być ró żne. Jeśli to administrator założył Twój kurs i nadał mu określoną nazwę, to nie zmieniaj jej. 2. Opis - w tym polu krótko opisujemy, jaki jest temat kursu, dla kogo jest przeznaczony itp. 3. Format i liczba tygodni/tematów - wybieramy Układ tygodniowy lub Układ tematyczny. Oznacza to, że system stworzy w naszym kursie określoną olosć sekcji tygodniowych/tematycznych. Liczbę tę możemy potem zwiększyć a tygodnie możemy zamienić na tematy lub odwrotnie 4. Dostępność kursu dla studentów i go ści - wybieramy opcje dla kogo kurs ma być dostepny. 5. Zapisz zmiany - możemy zakończyć klikając na ten przycisk. Jeśli zapomnieliśmy wypełnić jedno z pól obowi ązkowych lub wpisany skrót nazwy kursu nie był unikalny, to system zwraca nam odpowiedni komunikat. Musimy uzupełnić dane lub poprawić skrót i ponownie mo żemy kliknąć przycisk Zapisz zmiany. 34

36 Przed przystąpieniem do tworzenia zawartości kursu, trzeba przemyśleć i zaplanować jego tematykę, zakres, podział materiału i ewentualne ćwiczenia dla uczniów. Na pocz ątku przejdź do ramki "Administracja" na stronie głównej kursu i kliknij na "Ustawienia..." (Uwaga: ten link i cały dział Administracja są dostępne tylko dla Ciebie (i administratora). Studenci nie będą nawet widzieć tych linków. Na stronie Ustawienia mo żesz zmienić szereg ustawień dotyczących Twojego kursu, począwszy od jego nazwy a skończywszy na dacie jego rozpoczęcia. Nie zostaną tutaj omówione wszystkie poniewa ż przy każdym z ustawień widoczna jest ikona pomocy, która udost ępnia ich szczegółowy opis. Poni żej opisane jest tylko najważniejsze z tych ustawień - format kursu. Wybór formatu zadecyduje o zasadniczym układzie kur su i będzie stanowić niejako szablon. Należy zwróci ć uwagę na to, że formaty tygodniowy i tematyczny mają bardzo podobną strukturę. Ró żnią się głównie tym, że w formacie tygodniowym jedna ramka zawsze obejmuje dokładnie jeden tydzień, natomiast w formacie tematycznym jedna ramka może obejmować dowolny okres. Format towarzyski nie zawiera dużo treści i oparty jest tylko na jednym forum. Pokazane jest ono na stronie głównej. Skorzy staj z przycisków pomocy na stronie "Ustawienia kursu" aby uzyskać więcej szczegółowych informacji. Jeżeli nie wiesz jaki format będzie Ci najbardziej odpowiadał - nie przejmuj sie i wybierz format tematyczny ;) w każdej chwili możesz to zmienić... 35

37 Po zamknięciu formularza z parametrami kursu, system zazwyczaj automatycznie prowadzi do strony nadawania uprawnień do kursu. Widzimy na niej, jakie role są możliwe w naszym Moodle - zazwyczaj jest to nauczyciel, nauczyciel bez prawa edycji, uczeń lub student, gość. Zatwierdzając ustawienia przyciskiem Kliknij aby wej ść do kursu przechodzimy do strony naszego nowoutworzonego kursu. Po otwarciu strony nowego kursu rozpoczynamy prace nad jego edycją i zapełnieniem treściami edukacyjnymi. Aby zacząć należy włączyć tryb edycji kursu klikając w przycisk wł ącz tryb edycji na górnym pasku nawigacji strony. 36

38 W celu włączenia funkcji edycji kliknij "Włącz tryb edycji. Przeł ącznik ten pokazuje albo ukrywa dodatkowe funkcje umożliwiające manipulowanie stroną główn ą. Zwró ć uwagę, że na powyższym obrazie ekranu funkcje edycji są włączone. W trybie edycji możemy uzupełniać tematykę kursu i dodawać określone zasoby lub składowe kursu wybierając je z zakładek umieszczonych pod kolejnymi tematami kursu. W tym celu należy kliknąć w określone ikony osadzone przy tematach kursu lub wybrać określone zasoby czy składową z rozwijanego menu. Tworzenie kursu obejmuje dodawanie modułów działa ń (składowych) do strony głównej aby umo żliwić korzystanie z nich uczniom. Możesz w każdej chwili zmieniać kolejność tych modułów Aby dodać nową składową kursu przejdź do tygodnia, tematu, lub sekcji ekranu, w której chcesz tą składową dodać i wybierz rodzaj składowej z menu podręcznego. Oto krótkie omówienie wszystkich standardowych składowych kursó w w Moodle: Zadanie Zadanie obejmuje wyznaczenie pracy do wykonania, daty jej ukończenia i maksymalnej oceny. Studenci będą mogli przesłać jeden plik aby spełnić ustalone wymagania. Data przesłania pliku przez studenta zostaje zapisana. Następnie, na pojedynczej stronie możesz przeglądać każdy plik (wraz z informacją o tym, z jakim opó źnieniem lub przyspieszeniem został przesłany) oraz zapisać ocenę i komentarz. Pół godziny po wystawieniu danemu studentowi oceny, Moodle automatycznie wyśle do niego zawiadomienie pocztą elektroniczną. Wybór Składowa "Wybór" jest bardzo prosta - zadajesz pyta nie i podajesz możliwe odpowiedzi, z których studenci mog ą dokonać wyboru. Wyniki przedstawiane są na 37

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Federacji Inicjatyw Oświatowych

Federacji Inicjatyw Oświatowych Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej Federacji Inicjatyw Oświatowych Spis treści Platforma edukacyjna Federacji Inicjatyw Oświatowych...2 Pierwsze logowanie...2 Uzupełnienie profilu użytkownika...3 Wejście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

DARMOWY MINI PORADNIK

DARMOWY MINI PORADNIK DARMOWY MINI PORADNIK Jak korzystać z e-learningu w Astro Salus www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl LOGOWANIE Aby się móc zalogować do kursu płatnego, musisz być najpierw zarejestrowany.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Nauczyciel Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: INFORMATYKA TEMAT: PREZENTACJE MULTIMEDIALNE W PROGRAMIE PREZI AUTOR SCENARIUSZA: dr Miłosz Olejniczak OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl I. Rejestracja szkoły Rejestracji szkoły można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Konto Google: Gmail, YouTube.

Konto Google: Gmail, YouTube. Konto Google: Gmail, YouTube. Samouczek dla Pracowni Orange Samouczek powstał na potrzeby szkolenia Komunikacja i promocja z wykorzystaniem nowych technologii. Platforma internetowa dla Pracowni Orange,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

Pomoc krok-po-kroku. Jak korzystać z Twinspace

Pomoc krok-po-kroku. Jak korzystać z Twinspace Pomoc krok-po-kroku Jak korzystać z Twinspace Jak zaktualizowad swój profil... Error! Bookmark not defined.3 Jak dodawad nauczycieli i gości do swojej TwinSpace... 5 Jak zapraszad uczniów do swojej TwinSpace...

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Ta instrukcja przeprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze funkcjonalności platformy www.artaktywator.pl i pomoże rozwiać wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn Warszawa, 25 listopada 2013 Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn 1 S t r o n a Adres internetowy platformy Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Personalizowanie wirtualnych pokojów

Personalizowanie wirtualnych pokojów Personalizowanie wirtualnych pokojów www.clickmeeting.pl Dowiedz się, jak spersonalizować swój wirtualny pokój, stosując kolorystykę Twojej marki oraz dodając logo organizacji. Pokażemy Ci krok po kroku,

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Uczeń i Rodzic Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Zakładanie konta użytkownika na platformie Moodle - informacja dla uczestników II etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów Każdy uczestnik II etapu konkursu ma obowiązek utworzyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Korzystanie z platformy Zakładu Doskonalenia Zawodowego Korzystanie z platformy Zakładu Doskonalenia Zawodowego Seweryn Wyszyński Platforma oparta jest o system Moodle 2.8.1 i znajduje się pod adresem: www.zdz-platforma.pl Platforma umożliwia tworzenie kursów

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INSTRUKTAŻOWA POWERPOINT W PROGRAMIE PREZI BUDOWA DOMOWEGO SPEKTROSKOPU

PREZENTACJA INSTRUKTAŻOWA POWERPOINT W PROGRAMIE PREZI BUDOWA DOMOWEGO SPEKTROSKOPU SCENARIUSZ 8 PREZENTACJA INSTRUKTAŻOWA POWERPOINT W PROGRAMIE PREZI BUDOWA DOMOWEGO SPEKTROSKOPU SCENARIUSZ TEMATYCZNY dotyczący działu Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera,

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi Smacznego.rzeszow.pl Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja 13.01.2010 13:05 Spis treści 1. Rejestracja... 1 1.1. Rejestracja w portalu... 1 1.2. Zapomniałem hasła... 2 2. Logowanie... 0 2.1. Menu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Opis środowiska Scratch

Opis środowiska Scratch Opis środowiska Scratch Opis środowiska Scratch Środowisko Scratch służy do tworzenia interaktywnych historii, gier, animacji i obrazków za pomocą skryptów układanych z gotowych bloków. Od roku 2013 ma

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia.

Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia. Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia. I. Wstęp Moduł Sprawdziany, służy do przekazywania w łatwy sposób, drogą elektroniczną zasad zaliczania przedmiotów oraz wyników kartkówek czy

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica

Padlet wirtualna tablica Padlet wirtualna tablica Rejestracja Mimo tego, że aplikacja zezwala na tworzenie tablicy bez rejestracji, to docelowo okaże się, że niektóre funkcje wymagają statusu zarejestrowanego i zalogowanego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Blogger opis serwisu

Blogger opis serwisu Blogger opis serwisu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo