Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel"

Transkrypt

1 Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Warszawa, grudzień 2007

2 2

3 Praca nr Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Słowa kluczowe (maksimum 5 słów): e-administracja, usługi publiczne, komunikacja elektroniczna, symulacja komputerowa, publiczne sieci telekomunikacyjne, Internet. Kierownik pracy: dr inż. Waldemar Szczęsny Wykonawcy pracy: dr inż. Waldemar Szczęsny mgr inż. Jerzy Paczocha inż. Waldemar Latoszek mgr inż. Danuta Latoszek Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń 3

4 4

5 Spis treści 1. WPROWADZENIE 7 2. ZASADY WYBORU ROZWIĄZAŃ TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRODUKT I Usługi publiczne definicja i stosowane określenia Polityka rozwoju usług publicznych w Europie i w Polsce Poziom i kierunki rozwoju usług administracji publicznej Klasyfikacja usług administracji publicznej Rodzaje i zakres usług administracji publicznej przewidziane do wdrażania Zakres zastosowań systemów komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej Technologie i rozwiązania teleinformatyczne dla realizacji usług w systemach komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej Realizacja usług publicznych przy wykorzystaniu technologii związanych z Internetem Realizacja usług publicznych przy wykorzystaniu technologii niezwiązanych z Internetem Infrastruktura dostępu do usług egovernment Publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP) Zastosowanie kiosków informacyjnych (infomatów) w administracji publicznej System Kiosków Informacyjnych Organizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędu MODELOWE WARUNKI TECHNICZNO ORGANIZACYJNE BUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA POTRZEB KOMUNIKACJI Z OBYWATELEM PRODUKT II Ogólny model komunikacji elektronicznej obywatel - urząd Systemy komunikacji głosowej Telefonia internetowa Infrastruktura teleinformatyczna Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, usługi sieciowe Rozwój architektury komunikacji elektronicznej Jakość usług w sieci IP i sposób ich gwarantowania Bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby jednostek administracji publicznej Model bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Bezpieczeństwo systemów komunikacji Bezpieczeństwo usług telekomunikacyjnych dla potrzeb administracji publicznej 52 5

6 3.6. Ocena możliwości krajowego rynku telekomunikacyjnego w zakresie publicznych usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych dla realizacji usług administracji publicznej Ocena możliwości rynku dostawców usług w publicznej telefonicznej sieci stacjonarnej Ocena możliwości rynku dostawców usług Internetu Podsumowanie analizy aktualnych ofert przedsiębiorców telekomunikacyjnych Dostosowania rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych Dostępność serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych INSTRUMENTY WSPOMAGANIA DECYZJI W PROCESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD OBYWATEL PRODUKT III Elementy procesu planowania systemów teleinformatycznych urzędu Projektowanie i wymiarowanie infrastruktury teleinformatycznej z zastosowaniem technik modelowania i symulacji komputerowej Model infrastruktury teleinformatycznej w środowisku OPNET Opis elementów modelu sieci w środowisku OPNET Konstrukcja scenariuszy symulacji rzeczywistych zachowań modelu infrastruktury teleinformatycznej Oszacowanie wielkości rzeczywistego ruchu obsługiwanego przez infrastrukturę teleinformatyczną urzędu Zasady kształtowania ruchu IP w środowisku OPNET Wymiarowanie sieci teleinformatycznej z zastosowaniem symulacji komputerowej w środowisku OPNET Zasady opracowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargów Studium wykonalności Określenie przedmiotu zamówienia w specyfikacji SIWZ na publiczne usługi telekomunikacyjne Zasady eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby jednostek administracji publicznej Składowe kosztów budowy infrastruktury teleinformatycznej WNIOSKI MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 102 ZAŁĄCZNIK I Wskaźniki do oceny dostępności i poziomu elektronizacji usług administracji publicznej ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie i charakterystyka ponadsektorowych i sektorowych projektów informatycznych 6

7 1. Wprowadzenie Inicjatywa eeurope zobligowała do udostępniania usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorców przez organy władzy publicznej, przy pomocy mediów elektronicznych. Zapisy zawarte w tej i kolejnych inicjatywach oraz planach działania są wyznacznikami zadań organów administracji publicznej i państw członkowskich Unii, w tym Polski. Wprowadzenie elektronicznych form kontaktu urzędu z obywatelem, określanych jako e-administracja wymaga budowy odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej urzędów i wdrożenia szerokiego zakresu usług sieciowych. Dostęp obywateli do usług administracji publicznej przy pomocy mediów elektronicznych powinien być oparty o takie rozwiązania organizacyjne, techniczne, prawne aby nie powodować wykluczenia grup społecznych ze względów np. na brak dostępności do sieci szerokopasmowej, poziom życia, edukacji, czy niepełnosprawności. Celem pracy było określenie zasad, kryteriów i procedur dla wspomagania decyzji podejmowanych przez jednostki administracji publicznej w zakresie wyboru rozwiązań oraz sposobu wdrożenia infrastruktury teleinformatycznej i jej elementów. Zgodnie z założeniami, wykonano następujące produkty: Produkt I Opracowanie zasad wyboru technologii i rozwiązań teleinformatycznych, obejmujące: Produkt II katalog usług teleinformatycznych dla systemów komunikacji elektronicznej. analizę technologii i rozwiązań teleinformatycznych pod kątem możliwości realizacji usług teleinformatycznych w systemach komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej. Opracowanie warunków techniczno organizacyjnych budowy infrastruktury teleinformatycznej, obejmujące: Produkt III modelowe warunki techniczno - organizacyjne budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel, wymagania dla usług, sieci teleinformatycznych, dostępu do Internetu. Opracowanie instrumentów wspomagania decyzji w procesie budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel, obejmujące: kryteria, metody i procedury wspomagania procesu wyboru rozwiązań techniczno organizacyjnych, sposoby wdrożenia infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z potrzebami obywateli i wymaganiami jednostki administracji publicznej. W kolejnych punktach przedstawiono szczegółowo zrealizowane produkty. 7

8 2. Zasady wyboru rozwiązań teleinformatycznych systemów komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej Produkt I 2.1. Usługi publiczne definicja i stosowane określenia Pod pojęciem usługi publiczne rozumie się usługi świadczone przez organy administracji publicznej na rzecz obywateli oraz organizacji, a także inne formy komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej a obywatelami i organizacjami, służące realizacji zadań administracji publicznej lub wywiązywaniu się obywateli i organizacji z obowiązków wobec państwa. W literaturze anglojęzycznej dla określenia tego rodzaju usług stosowane jest najczęściej określenie egovernment, w różnych formach zapisu np. Egovernment, e-gov. Angielskie określenia usług publicznych stosowane są również publikacjach polskich, stosowany jest także polski odpowiednik e-administracja. Zastosowane w definicji sformułowanie,,na rzecz obywateli oraz organizacji dotyczy, oprócz usług dla obywateli, także usług na rzecz różnego rodzaju organizacji i przedsiębiorstw Polityka rozwoju usług publicznych w Europie i w Polsce Określona w 1999r. przez Unię Europejską inicjatywa eeuropa, mająca na celu przejście społeczeństw krajów członkowskich do społeczeństwa informacyjnego a następnie przyjęta w 2000r. Strategia Lizbońska oraz wytyczane w następnych latach plany działań (eeuropa 2002, eeuropa 2005, eeuropa+, eeuropa10) w zakresie elektronizacji gospodarki krajów członkowskich są zasadniczymi czynnikami powodującymi rozwój elektronizacji sektora administracji publicznej i zmianę metod świadczenia usług publicznych przez wykorzystywanie technik elektronicznych. Głównym celem inicjatywy eeurope jest zapewnienie każdemu obywatelowi Unii Europejskiej każdej szkole, przedsiębiorstwu i urzędowi dostępu do nowych technik teleinformatycznych i ich wykorzystywanie. Wymusza to obowiązek wdrożenia przez organy władzy publicznej wykonywania usług na rzecz obywateli i przedsiębiorców przy pomocy mediów elektronicznych. Zapisy zawarte w inicjatywie eeuropa i w kolejnych ww. planach działania są wyznacznikami zadań organów administracji publicznej i państw członkowskich w tym Polski. Polska po wejściu do Unii przyjęła kierunki dążenia do wprowadzenia społeczeństwa informacyjnego i podjęła działania w zakresie określenia krajowych ram działań strategicznych na rzecz informatyzacji, określonych w strategiach epolska oraz szczegółowych planach działań na poszczególne lata. Pierwszy dokument,, epolska - Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , określający plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata przygotowany został w czerwcu 2001r. (w oparciu o dokument eeurope z 2000 roku) i wytyczono nim 6 istotnych dla informatyzacji kraju celów strategicznych: 1. Rozwój infrastruktury informatycznej. 2. Powszechny, tańszy, szybszy i bezpieczny Internet. 8

9 3. Inwestowanie w ludzi i umiejętności. 4. Stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych obejmujące: gospodarkę elektroniczną, administrację publiczną on-line, sądownictwo i prokuraturę w sieci, teleinformatykę w policji, ochronę zdrowia on-line, integrację społeczną on-line, inteligentne systemy wspomagania transportu, 5. Teleinformatyka na obszarach wiejskich. 6. Rozwój radiofonii i telewizji cyfrowej. Kolejna strategia krajowa została przygotowana w grudniu 2003 r. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata Dokument aktualizował program informatyzacji naszego kraju (w stosunku do ww. opracowania z 2001r.) i wytyczał cztery kierunki priorytetowe dla rozwoju informatycznego Polski: upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu we wszystkich szkołach w kraju, budowę elektronicznej administracji publicznej po nazwą Wrota Polski, tworzenie polskich treści w Internecie, edukację informatyczną społeczeństwa. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska stanowi pierwszy dokument ujmujący modernizację platformy usług administracji publicznej w Polsce. W oparciu o tę strategię przygotowana została m.in.,,narodowa strategia rozwoju dostępu szerokopasmowego do Internetu na lata oraz koncepcja przenoszenia usług administracji publicznej na platformę elektroniczną zawarta w dokumencie,,plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (egovernment) na lata W 2006 rozpoczęto prace nad przygotowaniem strategii informatyzacji Polski na lata , jednakże do chwili obecnej (tj. do połowy listopad 2007) nie wydano takiego dokumentu, natomiast na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (przygotowany został projekt (z dnia r.) Rozporządzenia w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata Plan Informatyzacji Państwa na lata utrzymuje priorytety zaprezentowane w Planie Informatyzacji Państwa na 2006r. i zakłada kontynuację ujętych w nim zadań. Przy tworzeniu planu założono, że następny Plan Informatyzacji Państwa obejmowałby lata , co pozwoliłoby utrzymać pełną korelację między Planami Informatyzacji Państwa a programami operacyjnymi funduszy strukturalnych UE na lata oraz utrzymać spójność ze Strategią kierunkową rozwoju informatyzacji Polski, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r. 9

10 Plan zachowuje zgodność i spójność z Krajowym Programem Reform na lata Plan jest również w pełni zgodny z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Założenia Planu są skorelowane z zadaniami w zakresie informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego ujętymi w Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia) na lata i opracowanymi na jej podstawie programami operacyjnymi Plan Informatyzacji Państwa na lata określa: priorytety i cele informatyzacji państwa, w oparciu o które powinien przebiegać rozwój systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, zestawienie kluczowych projektów, które będą służyć do realizacji określonych priorytetów i usług, szczegółowe opisy projektów wraz z informacją o szacunkowych kosztach ich realizacji, możliwych źródłach finansowania, podmiotach odpowiedzialnych za ich realizację oraz działaniach podejmowanych w 2006 roku. Ponadto przedmiotowy dokument zawiera zestawienie sektorowych i ponadsektorowych projektów do realizacji, program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, uwzględniający zakresy realizacyjne priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych i jest spójny z inicjatywą,,i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, zadania publiczne, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Zestawiono tu usługi priorytetowe, w podziale na kategorie usług świadczonych na rzecz obywateli i na rzecz przedsiębiorstw. Zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych usług oraz terminy rozpoczęcia ich realizacji Poziom i kierunki rozwoju usług administracji publicznej Jak wynika z badań prowadzonych corocznie w krajach Unii Europejskiej w roku 2006, w skali całej Unii, nastąpił postęp w rozwoju usług egovernment. We wszystkich krajach starej unii zostały wprowadzone podstawowe usługi rządowe on-line. Dostępność elektronicznych usług publicznych osiągnęła poziom 75%, a pełna dostępność on-line tych usług poziom 50%. W większości krajów Unii usługi dla przedsiębiorstw są oferowane na poziomie dwustronnej interakcji, a część usług dla obywateli jest w dalszym ciągle świadczona na poziomie interakcji jednostronnej. Dwie trzecie usług dla przedsiębiorstw jest w pełni dostępnych on-line. Obecnie działania koncentrują się na rozszerzeniu interaktywności wprowadzonych usług oraz na zwiększeniu niezawodności i bezpieczeństwa dostępu do tych usług. Prace nad tworzeniem bezpiecznej infrastruktury sieci informatycznej koncentrują się na tworzeniu bezpiecznej europejskiej infrastruktury kart inteligentnych oraz na rozwoju aplikacji usługowych przeznaczonych do zastosowań publicznych i komercyjnych. Chociaż w Polsce od kilku lat postępuje proces rozwoju elektronizacji usług administracji publicznej to jednak w porównaniu z poziomem usług w wielu innych krajach europejskich jest on niski. Powstało wiele opóźnień w procesie elektronizacji usług publicznych. 10

11 Wskaźniki określające poziom dostępności tych usług w Polsce kształtują się poniżej średniej europejskiej. Poziom dostępności tych usług na platformie elektronicznej przekracza niewiele ponad 50% i pod względem Polska zajmuje jedna z ostatnich pozycji wśród krajów UE. Poziom dostępności tych usług w pełni on-line jest niższy niż 25% i pod względem Polska zajmuje pozycję czwartą od końca w rankingu. W skali kraju występuje duże zróżnicowanie w zakresie udostępniania możliwości funkcjonalnych usług egovernment. Obecnie około 95% urzędów zamieszcza na swoich stronach internetowych wyłącznie informacje dla interesantów. Wyniki sondaży wskazują również, że w dalszym ciągu utrzymuje się przewaga we wdrażaniu usług dla przedsiębiorstw w stosunku do usług wdrażanych dla obywateli. Rozwój systemów teleinformatycznych uznano w Planie Informatyzacji Państwa na lata jako zadanie zasadnicze dla dalszego rozwoju usług publicznych. Wyznaczono następujące priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych: 1. Neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej, 2. Przekształcanie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli, 3. Racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Celem realizacji priorytetu nr 1 jest zachowanie zasady równego traktowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej poprzez brak dyskryminacji lub preferencji wobec któregokolwiek z nich. Założono, że cel priorytetu 1 zostanie osiągnięty poprzez: odpowiednie działania legislacyjne w obszarze informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wspieranie neutralności technologicznej w Polskich Ramach Interoperacyjności systemów teleinformatycznych administracji publicznej, zalecenie stosowania jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych, wspieranie rozwoju rozwiązań informatycznych sprzyjających zasadzie ich neutralności technologicznej. Celem realizacji priorytetu nr 2 jest zorientowanie państwa na obywatela poprzez zbudowanie sprzyjającego otoczenia legislacyjnego, instytucjonalnego i technologicznego dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Założono, że cel priorytetu 2 zostanie osiągnięty w szczególności poprzez działania w następujących zakresach: uproszczenie procedur administracyjnych stanowiących podstawę organizacji procesu obsługi osób fizycznych i podmiotów nie będących osobami fizycznymi przez instytucje administracji publicznej, usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej, 11

12 podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystywania elektronicznej drogi udostępniania usług administracji publicznej i informacji publicznej, podnoszenie poziomu zaufania społecznego do elektronicznych metod udostępniania usług administracji publicznej, wspieranie prac badawczo-rozwojowych i innowacyjności w sektorze teleinformatycznym. Celem realizacji priorytetu nr 3 jest zoptymalizowanie nakładów budżetowych ponoszonych na informatyzację administracji publicznej i rozwój społeczeństwa informacyjnego względem uzyskiwanych efektów. Założono, że cel priorytetu 3 zostanie osiągnięty w szczególności poprzez działania w następujących zakresach: integracja procesu informatyzacji administracji publicznej, zapobieganie zbędnemu powielaniu działań w administracji publicznej w dotyczących informatyzacji administracji publicznej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zmiana zakresu funkcjonalnego, sposobów pozyskiwania i eksploatacji systemów teleinformatycznych administracji publicznej dla zracjonalizowania ponoszonych w tym względzie kosztów, skuteczna absorpcja funduszy Unii Europejskiej dotyczących informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, integracja rejestrów, w tym ustanowienie rejestrów referencyjnych (w szczególności rejestr obywateli, osób prawnych oraz jednostek terytorialnych) Klasyfikacja usług administracji publicznej W programie eeuropa wyszczególniono 23 usługi egovernment, które są rekomendowane do elektronizacji, czyli realizacji przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. W dokumencie Wrota Polski, założono, że w Polsce docelowo na platformę elektroniczną zostanie przeniesione 23 usługi egovernment (zgodnie z programem eeuropa). Tabela 1 przedstawia wykaz tych usług. Uwzględniono podział na usługi dla obywateli i przedsiębiorstw. 12

13 Tabela 1. Wykaz usług publicznych, które zostaną przeniesione na platformę elektroniczną Lp. Podstawowa usługa publiczna przyjęta do wdrożenia w ramach inicjatywy Europa 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podstawowa usługa publiczna przyjęta do wdrożenia w ramach projektu Wrota Polski Usługi dla obywateli Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych 2. Pośrednictwo pracy Przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w znalezieniu pracy 3. Zasiłki dla bezrobotnych 4. Ubezpieczenia społeczne 5. Koszty opieki medycznej 6. Stypendia studenckie 7. Dokumenty osobiste Uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Uzyskanie prawa do wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego - - Uzyskanie prawa do stypendium socjalnego lub za wyniki w nauce Wydawanie dokumentów poświadczających tożsamość oraz inne dane osobowe 8. Rejestracja pojazdu Rejestracja pojazdu Wariant (funkcjonalność) podstawowej usługi publicznej przyjęty do wdrożenia w ramach projektu Wrota Polski Rozliczenie (złożenie deklaracji) Przeszukiwanie ofert pracy Uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Uzyskanie emerytury Uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy Uzyskanie renty rodzinnej Uzyskanie zasiłku chorobowego Uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego Uzyskanie prawa do zasiłku opiekuńczego Uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego Uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Uzyskanie stypendium socjalnego Uzyskanie stypendium za wyniki w nauce Wydanie dowodu osobistego Egzamin i wydanie prawa jazdy Ponowne wydanie prawa jazdy Wydanie paszportu Rejestracja nowego pojazdu Rejestracja używanego pojazdu Rejestracja używanego pojazdu importowanego 13

14 9. Pozwolenie na budowę 10. Zgłoszenie na policję 11. Biblioteki publiczne 12. Urzędy stanu cywilnego Uzyskanie pozwolenia i czynności prawne związane z budową Zgłoszenie przestępstwa na policję Dostęp do katalogów bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie Zgłoszenie do USC faktów podlegających rejestracji i uzyskiwanie odpisów aktów Przerejestrowanie pojazdu do innej gminy Wyrejestrowanie pojazdu Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę Odbiór budowy Oznaczenie nieruchomości numerem Zgłoszenie kradzieży Znalezienie dostępnej pozycji bibliotecznej Zamówienie przesłania pozycji pocztą Zgłoszenie intencji zawarcia związku małżeńskiego (ślub konkordatowy lub cywilny) Zgłoszenie narodzin Zgłoszenie zgonu Uzyskanie odpisu aktu 13. Przyjęcia na studia Przyjęcia na studia Złożenie dokumentów o przyjęcie na studia 14. Zmiana zameldowania 15. Usługi związane z opieką medyczną Usługi dla przedsiębiorstw 1. Ubezpieczenie społeczne 2. Podatek dochodowy od osób prawnych Wymeldowanie się przez obywatela w starej gminie i zameldowanie w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania Zapisanie się na wizytę u lekarza Rejestracja oraz rozliczenie wynikające z obowiązku ubezpieczenia społecznego pracowników Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych 3. Podatek VAT Rozliczenie podatku od towarów i usług 4. Rejestracja działalności Rejestracja działalności gospodarczej Wymeldowanie obywatela Zameldowanie obywatela Zapisanie się na wizytę u lekarza Zgłoszenie Rozliczenie Raport imienny Wyrejestrowanie Rozliczenie Rozliczenie Zgłoszenie działalności w urzędzie gminy wydanie 14

15 gospodarczej 5. Przekazanie danych statystycznych Przekazanie obowiązkowych danych statystycznych zezwolenia i numeru ewidencyjnego Uzyskanie numeru REGON w wojewódzkim urzędzie statystycznym Zgłoszenie działalności w urzędzie skarbowym nadanie numeru NIP i deklaracja formy opodatkowania Zgłoszenie płatnika w ZUS Przekazanie informacji statystycznych 6. Deklaracje celne Deklaracje celne Zgłoszenie celne 7. Pozwolenia i opłaty za korzystanie ze środowiska 8. Zamówienia publiczne Uzyskanie pozwolenia i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego Udział w zamówieniach publicznych Uzyskanie zgody na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza Uzyskanie zgody na korzystanie z wód Uzyskanie zgody na wytwarzanie odpadów Wnoszenie opłat za wykorzystanie środowiska Ogłoszenie zamówienia Postępowanie wybór dostawcy Priorytetowe usługi egovernment Do usług priorytetowych, świadczonych na rzecz obywateli, zaliczone zostały następujące usługi: rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w znalezieniu pracy, uzyskiwanie prawa do wypłat zasiłków z ZUS, wydawanie dokumentów poświadczających tożsamość oraz inne dane osobowe (dowodów osobistych, prawa jazdy, paszportu), dostęp do katalogów bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie, zapisywanie się na wizytę u lekarza. Jako usługi priorytetowe, świadczone na rzecz firm, sklasyfikowane zostały następujące usługi publiczne: rejestracja oraz rozliczenie wynikające z obowiązku ubezpieczenia społecznego pracowników, deklaracje celne, rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, 15

16 rozliczenie podatku od towarów i usług, przekazywanie obowiązkowych danych statystycznych, udział w zamówieniach publicznych. W minionych latach plany realizacji elektronizacji usług publicznych były realizowane w różnym stopniu i różnie w poszczególnych województwach, regionach, miastach i gminach. W wielu przypadkach powstały znaczne opóźnienia. W Planie Informatyzacji Państwa na lata zweryfikowano te procesy, wymieniono usługi, zakres ich funkcjonalności przewidziany do elektronizacji w najbliższej przyszłości i zaktualizowano terminy Rodzaje i zakres usług administracji publicznej przewidziane do wdrażania W punkcie 2.4 wymieniono usługi administracji publicznej zalecane do realizacji przez UE. Tabela 2 zawiera wykaz 9 usług administracji publicznej (nazwanych procesami) przewidzianych do wdrażania w Polsce w ramach planu informatyzacji kraju w najbliższych latach ( ). Tabela 2. Usługi publiczne, które będą realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej Lp. Nazwa usługi administracji publicznej udostępnianej drogą elektroniczną wiodący 1. Proces zmiany zameldowania Resort Podstawowe funkcjonalności Termin uruchomienia usługi MSWiA Zmiana adresu zameldowania Informacja o procesie wymiany dokumentów Dystrybucja informacji do odpowiednich urzędów 2. Proces obsługi praw jazdy MT Złożenie aplikacji o wystawienie prawa jazdy Opłata za usługi Weryfikacja aplikacji Wystawienie prawa jazdy Wysłanie prawa jazdy do obywatela 3 Proces obsługi paszportów MSWiA Złożenie aplikacji o wystawienie nowego paszportu Złożenie aplikacji o wystawienie paszportu w przypadku kradzieży, zgubienia, zniszczenia, przedłużenia, zmiany danych osobowych Opłata za usługę 4 Proces obsługi dowodów osobistych 5 Proces umówienia wizyty lekarskiej 6 Proces przekazania danych statystycznych do GUS MSWiA MZ GU Złożenie aplikacji o wystawienie nowego dowodu osobistego Złożenie aplikacji o wystawienie dowodu osobistego w przypadku kradzieży, zgubienia, zniszczenia, przedłużenia, zmiany danych osobowych Opłata za usługę Przesłanie informacji o aktualnym stanie zdrowia na podstawie której system proponuje specjalistę Umówienie spotkania z lekarzem Przypomnienie o terminie spotkania Przypomnienie o potrzebie przekazania danych statystycznych Wypełnienie dokumentów

17 7 Proces obsługi zamówień publicznych UZP Przesłanie danych statystycznych Przypomnienie o potrzebie przekazania danych statystycznych Przegląd listy zamówień publicznych Uczestnictwo w aukcji Proces składania deklaracji PIT-11 MF 9 Proces rejestracji działalności gospodarczej MG Wypełnienie formularzy PIT-11 Wydrukowanie deklaracji Przesłanie deklaracji pocztą do pracowników (płatników) Przesłanie deklaracji drogą elektroniczną do U.S. Informacje o terminie składania deklaracji Złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Złożenie wniosku o nadanie numeru REGON Zgłoszenie działalności w Urzędzie Skarbowym Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Zapłacenie wszelkich opłat związanych z rejestracją działalności gospodarczej Komunikacja pomiędzy obywatelem i urzędem Informacje o innych czynnościach związanych z procesem rejestracji działalności gospodarczej Podatek dochodowy od osób fizycznych MF MF Udostępnianie informacji o rozliczeniach PIT Udostępnianie oprogramowania do rozliczania PIT Wysyłanie (złożenie) deklaracji PIT przez podatnika Zapłata podatku lub zwrot nadpłaty Komunikacja pomiędzy obywatelem i urzędem Proces rejestracji/wyrejestrowania pojazdu MT Proces rejestracji/wyrejestrowania pojazdu Zgłoszenie kupna pojazdu Zmiana miejsca zameldowania właściciela pojazdu Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji Zapłata za usługę Informacja do Urzędu Skarbowego o zawarciu umowy kupna-sprzedaży Informacja do Zakładu Ubezpieczeń o przerejestrowaniu pojazdu Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę/rozbiórkę Proces uzyskania wymaganych dokumentów MB MSWiA Złożenie wniosku o pozwolenie na budowy/rozbiórki Uzgodnienie aktu własności z wydziałem ksiąg wieczystych Opłata za usługę Informacja o przyznaniu pozwolenia lub odrzuceniu podania Złożenie aplikacji o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

18 z urzędu stanu cywilnego Opłata za usługę Wystawienie odpisu aktu stanu cywilnego Proces obsługi zasiłku dla poszukujących pracy MF Złożenie podania o przyznanie zasiłku dla poszukujących pracę Informacja dla obywatela Proces rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych MF Udostępnienie informacji o rozliczeniach CIT Udostępnienie oprogramowania do rozliczenia CIT Wysłanie (złożenie) deklaracji CIT Zapłata podatku lub zwrot nadpłaty Udostępnienie informacji o stanie bieżących rozliczeń podatkowych Komunikacja pomiędzy obywatelem i urzędem Przypomnienie o terminach złożenia CIT-u Proces rozliczania podatku VAT MF Pośrednictwo pracy MPiPS Informacja o kwalifikacjach osób poszukujących pracy Wyszukiwanie ofert pracy Umówienie spotkania z potencjalnym pracodawcą Informacja o szkoleniach Przypomnienie o terminach złożenia VAT-u 17 Pośrednictwo pracy MPiPS Informacja o kwalifikacjach osób poszukujących pracy Wyszukiwanie ofert pracy Umówienie spotkania z potencjalnym pracodawcą Informacja o szkoleniach Proces uzyskania zezwoleń i realizacji płatności za korzystanie ze środowiska MŚ Złożenie aplikacji o korzystanie ze środowiska Opłata za korzystanie ze środowiska Zakres zastosowań systemów komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej Stosownie do postanowień Rady Unii Europejskiej, polskie urzędy są zobligowane do dostosowania standardów współpracy z obywatelami i podmiotami gospodarczymi do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Przyjmowane w UE kolejne plany działań eeuropa 2002, eeuropa 2005, eeuropa+, eeuropa10 zobowiązują Rząd RP do podejmowania działań mających na celu elektronizację działalności urzędów i instytucji użyteczności publicznej. Przyjęta w Polsce ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i wytyczony plan działań ( ) stanowią zasadnicze dokumenty stanowiące podstawę i określające zakresy podejmowanych działań w dziedzinie elektronizacji organów administracji publicznej i zastosowań systemów komunikacji elektronicznej. Proces elektronizacji urzędów publicznych dotyczy wszystkich rodzajów urzędów: 18

19 urzędów administracji rządowej (urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich) oraz urzędów marszałkowskich określanych jako tzw. grupa I, urzędów administracji samorządowej (starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, urzędów gminnych) określanych jak tzw. grupa II. W ogólności proces elektronizacji urzędów publicznych wymaga zapewnienia odpowiedniego stanu infrastruktury sieciowej i platform usługowych: dla celów usprawnienia (poprzez informatyzację) komunikacji wewnętrznej w obrębie urzędu, dla celu zapewnienia komunikacji obywatel urząd, dla celu zapewnienia komunikacji urząd- urząd. Ponadto wymagane jest wybranie publicznej sieci telekomunikacyjnej i sposobu dołączenia do niej (m.in. określenia wymaganych punktów styku do sieci). Zarówno zapewnienie infrastruktury sieci, platform usługowych jak i różnych form komunikacji wewnątrz urzędu, komunikacji pomiędzy urzędami a przede wszystkim komunikacji obywatel urząd jest możliwe przy wykorzystaniu różnych technologii i wariantów technicznych rozwiązań sieci i dostępu do nich. W zakresie infrastruktury sieci w urzędach mogą być wykorzystane rozwiązania mające charakter uniwersalny (sieci LAN, Intranet, Extranet) natomiast platformy usługowe wymagają dostosowania do specyfiki urzędu. Dla wyboru technologii, rozwiązania technicznego infrastruktury sieci istotne znaczenie ma charakter organizacji danego urzędu, czy jest zwarta czy rozproszona (jeden czy kila budynków i ich lokalizacja - bliska czy odległa np. w różnych strefach miejscowości). Ponadto dla wyboru i określenia zastosowań technologii i rozwiązań teleinformatycznych w urzędach administracji publicznej w zakresie infrastruktury, a przede wszystkim platform usługowych, konieczne jest określenie (we wstępnej fazie projektu) dla realizacji jakich usług administracji publicznej będą one przeznaczone i jakie formy dostępu do usług mogą być w przypadku danego urzędu zastosowane. Uruchomienie sprawnej komunikacji elektronicznej między urzędami i petentami dla realizacji usług publicznych wymaga zapewnienia obywatelom przez urząd dostępności różnych kanałów komunikacji (dostępu do urzędu). Niezależnie od rodzaju i wielkości urzędu administracji publicznej realizacja procesu jego elektronizacji i udostępnienia usług publicznych wymaga wielu działań o charakterze technicznym i organizacyjnym, m.in. wymaga przygotowania i realizacji projektów technicznych i organizacyjnych związanych, z informatyzacją urzędów i implementacją usług publicznych, wymaga przeprowadzenia przetargów, udostępnienia publicznych punków dostępu do Internetu (PIAP), testowania wdrożonych rozwiązań i aplikacji, zmian organizacyjnych, szkolenia personelu, informowania obywateli. Czas budowy, uruchamiania, udostępniania usług i inne ww. procesy zależą od wielu czynników m. in. wielkości projektu, wielkości i liczby lokalizacji urzędu, zastosowanej technologii i rozwiązań technicznych, rozwoju technologii i aplikacji usługowych, zakresu udostępnianych usług oraz uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Należy podkreślić wdrożenie usług elektronicznych zwykle przebiega etapami, a docelowa forma realizacji wielu usług (w trybie on-line) jest osiągana po dłuższym czasie korzystania z tych usług w formie uproszczonej (nie interaktywnej). 19

20 W kolejnych punktach opracowania określono główne technologie i rozwiązania teleinformatyczne stosowane do realizacji usług publicznych i elektronicznej formy dostępu do urzędów Technologie i rozwiązania teleinformatyczne dla realizacji usług w systemach komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej W strategii Europa i konsekwentnie w strategii epolska przyjmuje się, że podstawowym formą dostępu do usług egovernment będzie Internet oraz aplikacje internetowe. W związku z powyższym technologie służące zapewnieniu dostępu i realizacji usług publicznych dzielone są na dwie podstawowe grupy: technologie związane z Internetem, technologie niezwiązanych z Internetem. W odniesieniu stosowanych formy komunikacji z urzędem przy wykorzystaniu ww. technologii także używa się terminu kanały dostępu do usług egovernment Realizacja usług publicznych przy wykorzystaniu technologii związanych z Internetem Realizacja usług publicznych przy wykorzystaniu technologii związanych z Internetem zależy z jednej strony od możliwości dostępu do usług poprzez Internet jakie oferuje dany urząd, z drugiej strony od możliwości dostępu do Internetu jakie ma obywatel, przedsiębiorstwo, instytucja publiczna, szkoła czy inna jednostka społeczna czy gospodarcza. Dla sprawnej realizacji usług publicznych egovernment tak urząd jak i obywatel, a w szczególności jednostka gospodarcza czy instytucja państwowa powinny dysponować dostępem szerokopasmowym do Internetu. Obecnie wszystkie urzędy grupy I i II mają dostęp do Internetu. Oznacza to, że wszystkie Urzędy Gminne i Urzędy Miast oraz Starostwa Powiatowe i Urzędy Marszałkowskie w Polsce mają dostęp do Internetu i posiadają strony WWW. Do rozwiązań, zapewniających realizację usług publicznych poprzez Internet, ale nie wykorzystujących do tego celu stron www, należą następujące metody komunikacji: komunikacja z wykorzystaniem usługi poczty elektronicznej ( ), komunikacja w trybie on-line przy wykorzystaniu technik internetowych w postaci skrzynek pocztowych, newsgroups oraz electronic mailing list, komunikacja w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu usług informatycznych, takich jak: chat oraz instant messaging. Dostęp do Internetu w Polsce jest realizowany głównie w oparciu o technologie przewodowe (gł. przewód telefoniczny miedziany). Preferowany jest model dostępu za pomocą łącza stałego (rzadziej wdzwanianego ). Dostęp poprzez łącza stałe jest możliwy przy wykorzystaniu sieci innych niż sieci telekomunikacyjne np. telewizji kablowej. Szerokopasmowe sieci radiowe (WLAN Wi-Fi) nie są jeszcze w Polsce popularne, tak jak np. w niektórych krajach Europy Zachodniej (np. W. Brytanii, Irlandii). Dostęp przy wykorzystaniu technologii bezprzewodowych np. UMTS, WiMax obecnie jest stosowany w niewielkim stopniu (będzie rozwijany w najbliższej przyszłości). Poniżej przytoczono stosowane w Polsce sposoby i techniki dostępu do Internetu: 20

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące:

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące: Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż. Rafał Kałuża, mgr Michał Koralewski, mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo