Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel"

Transkrypt

1 Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Warszawa, grudzień 2007

2 2

3 Praca nr Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Słowa kluczowe (maksimum 5 słów): e-administracja, usługi publiczne, komunikacja elektroniczna, symulacja komputerowa, publiczne sieci telekomunikacyjne, Internet. Kierownik pracy: dr inż. Waldemar Szczęsny Wykonawcy pracy: dr inż. Waldemar Szczęsny mgr inż. Jerzy Paczocha inż. Waldemar Latoszek mgr inż. Danuta Latoszek Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń 3

4 4

5 Spis treści 1. WPROWADZENIE 7 2. ZASADY WYBORU ROZWIĄZAŃ TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRODUKT I Usługi publiczne definicja i stosowane określenia Polityka rozwoju usług publicznych w Europie i w Polsce Poziom i kierunki rozwoju usług administracji publicznej Klasyfikacja usług administracji publicznej Rodzaje i zakres usług administracji publicznej przewidziane do wdrażania Zakres zastosowań systemów komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej Technologie i rozwiązania teleinformatyczne dla realizacji usług w systemach komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej Realizacja usług publicznych przy wykorzystaniu technologii związanych z Internetem Realizacja usług publicznych przy wykorzystaniu technologii niezwiązanych z Internetem Infrastruktura dostępu do usług egovernment Publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP) Zastosowanie kiosków informacyjnych (infomatów) w administracji publicznej System Kiosków Informacyjnych Organizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędu MODELOWE WARUNKI TECHNICZNO ORGANIZACYJNE BUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA POTRZEB KOMUNIKACJI Z OBYWATELEM PRODUKT II Ogólny model komunikacji elektronicznej obywatel - urząd Systemy komunikacji głosowej Telefonia internetowa Infrastruktura teleinformatyczna Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, usługi sieciowe Rozwój architektury komunikacji elektronicznej Jakość usług w sieci IP i sposób ich gwarantowania Bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby jednostek administracji publicznej Model bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Bezpieczeństwo systemów komunikacji Bezpieczeństwo usług telekomunikacyjnych dla potrzeb administracji publicznej 52 5

6 3.6. Ocena możliwości krajowego rynku telekomunikacyjnego w zakresie publicznych usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych dla realizacji usług administracji publicznej Ocena możliwości rynku dostawców usług w publicznej telefonicznej sieci stacjonarnej Ocena możliwości rynku dostawców usług Internetu Podsumowanie analizy aktualnych ofert przedsiębiorców telekomunikacyjnych Dostosowania rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych Dostępność serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych INSTRUMENTY WSPOMAGANIA DECYZJI W PROCESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD OBYWATEL PRODUKT III Elementy procesu planowania systemów teleinformatycznych urzędu Projektowanie i wymiarowanie infrastruktury teleinformatycznej z zastosowaniem technik modelowania i symulacji komputerowej Model infrastruktury teleinformatycznej w środowisku OPNET Opis elementów modelu sieci w środowisku OPNET Konstrukcja scenariuszy symulacji rzeczywistych zachowań modelu infrastruktury teleinformatycznej Oszacowanie wielkości rzeczywistego ruchu obsługiwanego przez infrastrukturę teleinformatyczną urzędu Zasady kształtowania ruchu IP w środowisku OPNET Wymiarowanie sieci teleinformatycznej z zastosowaniem symulacji komputerowej w środowisku OPNET Zasady opracowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargów Studium wykonalności Określenie przedmiotu zamówienia w specyfikacji SIWZ na publiczne usługi telekomunikacyjne Zasady eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby jednostek administracji publicznej Składowe kosztów budowy infrastruktury teleinformatycznej WNIOSKI MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 102 ZAŁĄCZNIK I Wskaźniki do oceny dostępności i poziomu elektronizacji usług administracji publicznej ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie i charakterystyka ponadsektorowych i sektorowych projektów informatycznych 6

7 1. Wprowadzenie Inicjatywa eeurope zobligowała do udostępniania usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorców przez organy władzy publicznej, przy pomocy mediów elektronicznych. Zapisy zawarte w tej i kolejnych inicjatywach oraz planach działania są wyznacznikami zadań organów administracji publicznej i państw członkowskich Unii, w tym Polski. Wprowadzenie elektronicznych form kontaktu urzędu z obywatelem, określanych jako e-administracja wymaga budowy odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej urzędów i wdrożenia szerokiego zakresu usług sieciowych. Dostęp obywateli do usług administracji publicznej przy pomocy mediów elektronicznych powinien być oparty o takie rozwiązania organizacyjne, techniczne, prawne aby nie powodować wykluczenia grup społecznych ze względów np. na brak dostępności do sieci szerokopasmowej, poziom życia, edukacji, czy niepełnosprawności. Celem pracy było określenie zasad, kryteriów i procedur dla wspomagania decyzji podejmowanych przez jednostki administracji publicznej w zakresie wyboru rozwiązań oraz sposobu wdrożenia infrastruktury teleinformatycznej i jej elementów. Zgodnie z założeniami, wykonano następujące produkty: Produkt I Opracowanie zasad wyboru technologii i rozwiązań teleinformatycznych, obejmujące: Produkt II katalog usług teleinformatycznych dla systemów komunikacji elektronicznej. analizę technologii i rozwiązań teleinformatycznych pod kątem możliwości realizacji usług teleinformatycznych w systemach komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej. Opracowanie warunków techniczno organizacyjnych budowy infrastruktury teleinformatycznej, obejmujące: Produkt III modelowe warunki techniczno - organizacyjne budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel, wymagania dla usług, sieci teleinformatycznych, dostępu do Internetu. Opracowanie instrumentów wspomagania decyzji w procesie budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel, obejmujące: kryteria, metody i procedury wspomagania procesu wyboru rozwiązań techniczno organizacyjnych, sposoby wdrożenia infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z potrzebami obywateli i wymaganiami jednostki administracji publicznej. W kolejnych punktach przedstawiono szczegółowo zrealizowane produkty. 7

8 2. Zasady wyboru rozwiązań teleinformatycznych systemów komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej Produkt I 2.1. Usługi publiczne definicja i stosowane określenia Pod pojęciem usługi publiczne rozumie się usługi świadczone przez organy administracji publicznej na rzecz obywateli oraz organizacji, a także inne formy komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej a obywatelami i organizacjami, służące realizacji zadań administracji publicznej lub wywiązywaniu się obywateli i organizacji z obowiązków wobec państwa. W literaturze anglojęzycznej dla określenia tego rodzaju usług stosowane jest najczęściej określenie egovernment, w różnych formach zapisu np. Egovernment, e-gov. Angielskie określenia usług publicznych stosowane są również publikacjach polskich, stosowany jest także polski odpowiednik e-administracja. Zastosowane w definicji sformułowanie,,na rzecz obywateli oraz organizacji dotyczy, oprócz usług dla obywateli, także usług na rzecz różnego rodzaju organizacji i przedsiębiorstw Polityka rozwoju usług publicznych w Europie i w Polsce Określona w 1999r. przez Unię Europejską inicjatywa eeuropa, mająca na celu przejście społeczeństw krajów członkowskich do społeczeństwa informacyjnego a następnie przyjęta w 2000r. Strategia Lizbońska oraz wytyczane w następnych latach plany działań (eeuropa 2002, eeuropa 2005, eeuropa+, eeuropa10) w zakresie elektronizacji gospodarki krajów członkowskich są zasadniczymi czynnikami powodującymi rozwój elektronizacji sektora administracji publicznej i zmianę metod świadczenia usług publicznych przez wykorzystywanie technik elektronicznych. Głównym celem inicjatywy eeurope jest zapewnienie każdemu obywatelowi Unii Europejskiej każdej szkole, przedsiębiorstwu i urzędowi dostępu do nowych technik teleinformatycznych i ich wykorzystywanie. Wymusza to obowiązek wdrożenia przez organy władzy publicznej wykonywania usług na rzecz obywateli i przedsiębiorców przy pomocy mediów elektronicznych. Zapisy zawarte w inicjatywie eeuropa i w kolejnych ww. planach działania są wyznacznikami zadań organów administracji publicznej i państw członkowskich w tym Polski. Polska po wejściu do Unii przyjęła kierunki dążenia do wprowadzenia społeczeństwa informacyjnego i podjęła działania w zakresie określenia krajowych ram działań strategicznych na rzecz informatyzacji, określonych w strategiach epolska oraz szczegółowych planach działań na poszczególne lata. Pierwszy dokument,, epolska - Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , określający plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata przygotowany został w czerwcu 2001r. (w oparciu o dokument eeurope z 2000 roku) i wytyczono nim 6 istotnych dla informatyzacji kraju celów strategicznych: 1. Rozwój infrastruktury informatycznej. 2. Powszechny, tańszy, szybszy i bezpieczny Internet. 8

9 3. Inwestowanie w ludzi i umiejętności. 4. Stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych obejmujące: gospodarkę elektroniczną, administrację publiczną on-line, sądownictwo i prokuraturę w sieci, teleinformatykę w policji, ochronę zdrowia on-line, integrację społeczną on-line, inteligentne systemy wspomagania transportu, 5. Teleinformatyka na obszarach wiejskich. 6. Rozwój radiofonii i telewizji cyfrowej. Kolejna strategia krajowa została przygotowana w grudniu 2003 r. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata Dokument aktualizował program informatyzacji naszego kraju (w stosunku do ww. opracowania z 2001r.) i wytyczał cztery kierunki priorytetowe dla rozwoju informatycznego Polski: upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu we wszystkich szkołach w kraju, budowę elektronicznej administracji publicznej po nazwą Wrota Polski, tworzenie polskich treści w Internecie, edukację informatyczną społeczeństwa. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska stanowi pierwszy dokument ujmujący modernizację platformy usług administracji publicznej w Polsce. W oparciu o tę strategię przygotowana została m.in.,,narodowa strategia rozwoju dostępu szerokopasmowego do Internetu na lata oraz koncepcja przenoszenia usług administracji publicznej na platformę elektroniczną zawarta w dokumencie,,plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (egovernment) na lata W 2006 rozpoczęto prace nad przygotowaniem strategii informatyzacji Polski na lata , jednakże do chwili obecnej (tj. do połowy listopad 2007) nie wydano takiego dokumentu, natomiast na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (przygotowany został projekt (z dnia r.) Rozporządzenia w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata Plan Informatyzacji Państwa na lata utrzymuje priorytety zaprezentowane w Planie Informatyzacji Państwa na 2006r. i zakłada kontynuację ujętych w nim zadań. Przy tworzeniu planu założono, że następny Plan Informatyzacji Państwa obejmowałby lata , co pozwoliłoby utrzymać pełną korelację między Planami Informatyzacji Państwa a programami operacyjnymi funduszy strukturalnych UE na lata oraz utrzymać spójność ze Strategią kierunkową rozwoju informatyzacji Polski, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r. 9

10 Plan zachowuje zgodność i spójność z Krajowym Programem Reform na lata Plan jest również w pełni zgodny z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Założenia Planu są skorelowane z zadaniami w zakresie informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego ujętymi w Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia) na lata i opracowanymi na jej podstawie programami operacyjnymi Plan Informatyzacji Państwa na lata określa: priorytety i cele informatyzacji państwa, w oparciu o które powinien przebiegać rozwój systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, zestawienie kluczowych projektów, które będą służyć do realizacji określonych priorytetów i usług, szczegółowe opisy projektów wraz z informacją o szacunkowych kosztach ich realizacji, możliwych źródłach finansowania, podmiotach odpowiedzialnych za ich realizację oraz działaniach podejmowanych w 2006 roku. Ponadto przedmiotowy dokument zawiera zestawienie sektorowych i ponadsektorowych projektów do realizacji, program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, uwzględniający zakresy realizacyjne priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych i jest spójny z inicjatywą,,i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, zadania publiczne, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Zestawiono tu usługi priorytetowe, w podziale na kategorie usług świadczonych na rzecz obywateli i na rzecz przedsiębiorstw. Zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych usług oraz terminy rozpoczęcia ich realizacji Poziom i kierunki rozwoju usług administracji publicznej Jak wynika z badań prowadzonych corocznie w krajach Unii Europejskiej w roku 2006, w skali całej Unii, nastąpił postęp w rozwoju usług egovernment. We wszystkich krajach starej unii zostały wprowadzone podstawowe usługi rządowe on-line. Dostępność elektronicznych usług publicznych osiągnęła poziom 75%, a pełna dostępność on-line tych usług poziom 50%. W większości krajów Unii usługi dla przedsiębiorstw są oferowane na poziomie dwustronnej interakcji, a część usług dla obywateli jest w dalszym ciągle świadczona na poziomie interakcji jednostronnej. Dwie trzecie usług dla przedsiębiorstw jest w pełni dostępnych on-line. Obecnie działania koncentrują się na rozszerzeniu interaktywności wprowadzonych usług oraz na zwiększeniu niezawodności i bezpieczeństwa dostępu do tych usług. Prace nad tworzeniem bezpiecznej infrastruktury sieci informatycznej koncentrują się na tworzeniu bezpiecznej europejskiej infrastruktury kart inteligentnych oraz na rozwoju aplikacji usługowych przeznaczonych do zastosowań publicznych i komercyjnych. Chociaż w Polsce od kilku lat postępuje proces rozwoju elektronizacji usług administracji publicznej to jednak w porównaniu z poziomem usług w wielu innych krajach europejskich jest on niski. Powstało wiele opóźnień w procesie elektronizacji usług publicznych. 10

11 Wskaźniki określające poziom dostępności tych usług w Polsce kształtują się poniżej średniej europejskiej. Poziom dostępności tych usług na platformie elektronicznej przekracza niewiele ponad 50% i pod względem Polska zajmuje jedna z ostatnich pozycji wśród krajów UE. Poziom dostępności tych usług w pełni on-line jest niższy niż 25% i pod względem Polska zajmuje pozycję czwartą od końca w rankingu. W skali kraju występuje duże zróżnicowanie w zakresie udostępniania możliwości funkcjonalnych usług egovernment. Obecnie około 95% urzędów zamieszcza na swoich stronach internetowych wyłącznie informacje dla interesantów. Wyniki sondaży wskazują również, że w dalszym ciągu utrzymuje się przewaga we wdrażaniu usług dla przedsiębiorstw w stosunku do usług wdrażanych dla obywateli. Rozwój systemów teleinformatycznych uznano w Planie Informatyzacji Państwa na lata jako zadanie zasadnicze dla dalszego rozwoju usług publicznych. Wyznaczono następujące priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych: 1. Neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej, 2. Przekształcanie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli, 3. Racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Celem realizacji priorytetu nr 1 jest zachowanie zasady równego traktowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej poprzez brak dyskryminacji lub preferencji wobec któregokolwiek z nich. Założono, że cel priorytetu 1 zostanie osiągnięty poprzez: odpowiednie działania legislacyjne w obszarze informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wspieranie neutralności technologicznej w Polskich Ramach Interoperacyjności systemów teleinformatycznych administracji publicznej, zalecenie stosowania jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych, wspieranie rozwoju rozwiązań informatycznych sprzyjających zasadzie ich neutralności technologicznej. Celem realizacji priorytetu nr 2 jest zorientowanie państwa na obywatela poprzez zbudowanie sprzyjającego otoczenia legislacyjnego, instytucjonalnego i technologicznego dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Założono, że cel priorytetu 2 zostanie osiągnięty w szczególności poprzez działania w następujących zakresach: uproszczenie procedur administracyjnych stanowiących podstawę organizacji procesu obsługi osób fizycznych i podmiotów nie będących osobami fizycznymi przez instytucje administracji publicznej, usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej, 11

12 podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystywania elektronicznej drogi udostępniania usług administracji publicznej i informacji publicznej, podnoszenie poziomu zaufania społecznego do elektronicznych metod udostępniania usług administracji publicznej, wspieranie prac badawczo-rozwojowych i innowacyjności w sektorze teleinformatycznym. Celem realizacji priorytetu nr 3 jest zoptymalizowanie nakładów budżetowych ponoszonych na informatyzację administracji publicznej i rozwój społeczeństwa informacyjnego względem uzyskiwanych efektów. Założono, że cel priorytetu 3 zostanie osiągnięty w szczególności poprzez działania w następujących zakresach: integracja procesu informatyzacji administracji publicznej, zapobieganie zbędnemu powielaniu działań w administracji publicznej w dotyczących informatyzacji administracji publicznej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zmiana zakresu funkcjonalnego, sposobów pozyskiwania i eksploatacji systemów teleinformatycznych administracji publicznej dla zracjonalizowania ponoszonych w tym względzie kosztów, skuteczna absorpcja funduszy Unii Europejskiej dotyczących informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, integracja rejestrów, w tym ustanowienie rejestrów referencyjnych (w szczególności rejestr obywateli, osób prawnych oraz jednostek terytorialnych) Klasyfikacja usług administracji publicznej W programie eeuropa wyszczególniono 23 usługi egovernment, które są rekomendowane do elektronizacji, czyli realizacji przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. W dokumencie Wrota Polski, założono, że w Polsce docelowo na platformę elektroniczną zostanie przeniesione 23 usługi egovernment (zgodnie z programem eeuropa). Tabela 1 przedstawia wykaz tych usług. Uwzględniono podział na usługi dla obywateli i przedsiębiorstw. 12

13 Tabela 1. Wykaz usług publicznych, które zostaną przeniesione na platformę elektroniczną Lp. Podstawowa usługa publiczna przyjęta do wdrożenia w ramach inicjatywy Europa 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podstawowa usługa publiczna przyjęta do wdrożenia w ramach projektu Wrota Polski Usługi dla obywateli Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych 2. Pośrednictwo pracy Przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w znalezieniu pracy 3. Zasiłki dla bezrobotnych 4. Ubezpieczenia społeczne 5. Koszty opieki medycznej 6. Stypendia studenckie 7. Dokumenty osobiste Uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Uzyskanie prawa do wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego - - Uzyskanie prawa do stypendium socjalnego lub za wyniki w nauce Wydawanie dokumentów poświadczających tożsamość oraz inne dane osobowe 8. Rejestracja pojazdu Rejestracja pojazdu Wariant (funkcjonalność) podstawowej usługi publicznej przyjęty do wdrożenia w ramach projektu Wrota Polski Rozliczenie (złożenie deklaracji) Przeszukiwanie ofert pracy Uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Uzyskanie emerytury Uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy Uzyskanie renty rodzinnej Uzyskanie zasiłku chorobowego Uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego Uzyskanie prawa do zasiłku opiekuńczego Uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego Uzyskanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Uzyskanie stypendium socjalnego Uzyskanie stypendium za wyniki w nauce Wydanie dowodu osobistego Egzamin i wydanie prawa jazdy Ponowne wydanie prawa jazdy Wydanie paszportu Rejestracja nowego pojazdu Rejestracja używanego pojazdu Rejestracja używanego pojazdu importowanego 13

14 9. Pozwolenie na budowę 10. Zgłoszenie na policję 11. Biblioteki publiczne 12. Urzędy stanu cywilnego Uzyskanie pozwolenia i czynności prawne związane z budową Zgłoszenie przestępstwa na policję Dostęp do katalogów bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie Zgłoszenie do USC faktów podlegających rejestracji i uzyskiwanie odpisów aktów Przerejestrowanie pojazdu do innej gminy Wyrejestrowanie pojazdu Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę Odbiór budowy Oznaczenie nieruchomości numerem Zgłoszenie kradzieży Znalezienie dostępnej pozycji bibliotecznej Zamówienie przesłania pozycji pocztą Zgłoszenie intencji zawarcia związku małżeńskiego (ślub konkordatowy lub cywilny) Zgłoszenie narodzin Zgłoszenie zgonu Uzyskanie odpisu aktu 13. Przyjęcia na studia Przyjęcia na studia Złożenie dokumentów o przyjęcie na studia 14. Zmiana zameldowania 15. Usługi związane z opieką medyczną Usługi dla przedsiębiorstw 1. Ubezpieczenie społeczne 2. Podatek dochodowy od osób prawnych Wymeldowanie się przez obywatela w starej gminie i zameldowanie w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania Zapisanie się na wizytę u lekarza Rejestracja oraz rozliczenie wynikające z obowiązku ubezpieczenia społecznego pracowników Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych 3. Podatek VAT Rozliczenie podatku od towarów i usług 4. Rejestracja działalności Rejestracja działalności gospodarczej Wymeldowanie obywatela Zameldowanie obywatela Zapisanie się na wizytę u lekarza Zgłoszenie Rozliczenie Raport imienny Wyrejestrowanie Rozliczenie Rozliczenie Zgłoszenie działalności w urzędzie gminy wydanie 14

15 gospodarczej 5. Przekazanie danych statystycznych Przekazanie obowiązkowych danych statystycznych zezwolenia i numeru ewidencyjnego Uzyskanie numeru REGON w wojewódzkim urzędzie statystycznym Zgłoszenie działalności w urzędzie skarbowym nadanie numeru NIP i deklaracja formy opodatkowania Zgłoszenie płatnika w ZUS Przekazanie informacji statystycznych 6. Deklaracje celne Deklaracje celne Zgłoszenie celne 7. Pozwolenia i opłaty za korzystanie ze środowiska 8. Zamówienia publiczne Uzyskanie pozwolenia i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego Udział w zamówieniach publicznych Uzyskanie zgody na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza Uzyskanie zgody na korzystanie z wód Uzyskanie zgody na wytwarzanie odpadów Wnoszenie opłat za wykorzystanie środowiska Ogłoszenie zamówienia Postępowanie wybór dostawcy Priorytetowe usługi egovernment Do usług priorytetowych, świadczonych na rzecz obywateli, zaliczone zostały następujące usługi: rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w znalezieniu pracy, uzyskiwanie prawa do wypłat zasiłków z ZUS, wydawanie dokumentów poświadczających tożsamość oraz inne dane osobowe (dowodów osobistych, prawa jazdy, paszportu), dostęp do katalogów bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie, zapisywanie się na wizytę u lekarza. Jako usługi priorytetowe, świadczone na rzecz firm, sklasyfikowane zostały następujące usługi publiczne: rejestracja oraz rozliczenie wynikające z obowiązku ubezpieczenia społecznego pracowników, deklaracje celne, rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, 15

16 rozliczenie podatku od towarów i usług, przekazywanie obowiązkowych danych statystycznych, udział w zamówieniach publicznych. W minionych latach plany realizacji elektronizacji usług publicznych były realizowane w różnym stopniu i różnie w poszczególnych województwach, regionach, miastach i gminach. W wielu przypadkach powstały znaczne opóźnienia. W Planie Informatyzacji Państwa na lata zweryfikowano te procesy, wymieniono usługi, zakres ich funkcjonalności przewidziany do elektronizacji w najbliższej przyszłości i zaktualizowano terminy Rodzaje i zakres usług administracji publicznej przewidziane do wdrażania W punkcie 2.4 wymieniono usługi administracji publicznej zalecane do realizacji przez UE. Tabela 2 zawiera wykaz 9 usług administracji publicznej (nazwanych procesami) przewidzianych do wdrażania w Polsce w ramach planu informatyzacji kraju w najbliższych latach ( ). Tabela 2. Usługi publiczne, które będą realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej Lp. Nazwa usługi administracji publicznej udostępnianej drogą elektroniczną wiodący 1. Proces zmiany zameldowania Resort Podstawowe funkcjonalności Termin uruchomienia usługi MSWiA Zmiana adresu zameldowania Informacja o procesie wymiany dokumentów Dystrybucja informacji do odpowiednich urzędów 2. Proces obsługi praw jazdy MT Złożenie aplikacji o wystawienie prawa jazdy Opłata za usługi Weryfikacja aplikacji Wystawienie prawa jazdy Wysłanie prawa jazdy do obywatela 3 Proces obsługi paszportów MSWiA Złożenie aplikacji o wystawienie nowego paszportu Złożenie aplikacji o wystawienie paszportu w przypadku kradzieży, zgubienia, zniszczenia, przedłużenia, zmiany danych osobowych Opłata za usługę 4 Proces obsługi dowodów osobistych 5 Proces umówienia wizyty lekarskiej 6 Proces przekazania danych statystycznych do GUS MSWiA MZ GU Złożenie aplikacji o wystawienie nowego dowodu osobistego Złożenie aplikacji o wystawienie dowodu osobistego w przypadku kradzieży, zgubienia, zniszczenia, przedłużenia, zmiany danych osobowych Opłata za usługę Przesłanie informacji o aktualnym stanie zdrowia na podstawie której system proponuje specjalistę Umówienie spotkania z lekarzem Przypomnienie o terminie spotkania Przypomnienie o potrzebie przekazania danych statystycznych Wypełnienie dokumentów

17 7 Proces obsługi zamówień publicznych UZP Przesłanie danych statystycznych Przypomnienie o potrzebie przekazania danych statystycznych Przegląd listy zamówień publicznych Uczestnictwo w aukcji Proces składania deklaracji PIT-11 MF 9 Proces rejestracji działalności gospodarczej MG Wypełnienie formularzy PIT-11 Wydrukowanie deklaracji Przesłanie deklaracji pocztą do pracowników (płatników) Przesłanie deklaracji drogą elektroniczną do U.S. Informacje o terminie składania deklaracji Złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Złożenie wniosku o nadanie numeru REGON Zgłoszenie działalności w Urzędzie Skarbowym Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Zapłacenie wszelkich opłat związanych z rejestracją działalności gospodarczej Komunikacja pomiędzy obywatelem i urzędem Informacje o innych czynnościach związanych z procesem rejestracji działalności gospodarczej Podatek dochodowy od osób fizycznych MF MF Udostępnianie informacji o rozliczeniach PIT Udostępnianie oprogramowania do rozliczania PIT Wysyłanie (złożenie) deklaracji PIT przez podatnika Zapłata podatku lub zwrot nadpłaty Komunikacja pomiędzy obywatelem i urzędem Proces rejestracji/wyrejestrowania pojazdu MT Proces rejestracji/wyrejestrowania pojazdu Zgłoszenie kupna pojazdu Zmiana miejsca zameldowania właściciela pojazdu Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji Zapłata za usługę Informacja do Urzędu Skarbowego o zawarciu umowy kupna-sprzedaży Informacja do Zakładu Ubezpieczeń o przerejestrowaniu pojazdu Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę/rozbiórkę Proces uzyskania wymaganych dokumentów MB MSWiA Złożenie wniosku o pozwolenie na budowy/rozbiórki Uzgodnienie aktu własności z wydziałem ksiąg wieczystych Opłata za usługę Informacja o przyznaniu pozwolenia lub odrzuceniu podania Złożenie aplikacji o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

18 z urzędu stanu cywilnego Opłata za usługę Wystawienie odpisu aktu stanu cywilnego Proces obsługi zasiłku dla poszukujących pracy MF Złożenie podania o przyznanie zasiłku dla poszukujących pracę Informacja dla obywatela Proces rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych MF Udostępnienie informacji o rozliczeniach CIT Udostępnienie oprogramowania do rozliczenia CIT Wysłanie (złożenie) deklaracji CIT Zapłata podatku lub zwrot nadpłaty Udostępnienie informacji o stanie bieżących rozliczeń podatkowych Komunikacja pomiędzy obywatelem i urzędem Przypomnienie o terminach złożenia CIT-u Proces rozliczania podatku VAT MF Pośrednictwo pracy MPiPS Informacja o kwalifikacjach osób poszukujących pracy Wyszukiwanie ofert pracy Umówienie spotkania z potencjalnym pracodawcą Informacja o szkoleniach Przypomnienie o terminach złożenia VAT-u 17 Pośrednictwo pracy MPiPS Informacja o kwalifikacjach osób poszukujących pracy Wyszukiwanie ofert pracy Umówienie spotkania z potencjalnym pracodawcą Informacja o szkoleniach Proces uzyskania zezwoleń i realizacji płatności za korzystanie ze środowiska MŚ Złożenie aplikacji o korzystanie ze środowiska Opłata za korzystanie ze środowiska Zakres zastosowań systemów komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej Stosownie do postanowień Rady Unii Europejskiej, polskie urzędy są zobligowane do dostosowania standardów współpracy z obywatelami i podmiotami gospodarczymi do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Przyjmowane w UE kolejne plany działań eeuropa 2002, eeuropa 2005, eeuropa+, eeuropa10 zobowiązują Rząd RP do podejmowania działań mających na celu elektronizację działalności urzędów i instytucji użyteczności publicznej. Przyjęta w Polsce ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i wytyczony plan działań ( ) stanowią zasadnicze dokumenty stanowiące podstawę i określające zakresy podejmowanych działań w dziedzinie elektronizacji organów administracji publicznej i zastosowań systemów komunikacji elektronicznej. Proces elektronizacji urzędów publicznych dotyczy wszystkich rodzajów urzędów: 18

19 urzędów administracji rządowej (urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich) oraz urzędów marszałkowskich określanych jako tzw. grupa I, urzędów administracji samorządowej (starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, urzędów gminnych) określanych jak tzw. grupa II. W ogólności proces elektronizacji urzędów publicznych wymaga zapewnienia odpowiedniego stanu infrastruktury sieciowej i platform usługowych: dla celów usprawnienia (poprzez informatyzację) komunikacji wewnętrznej w obrębie urzędu, dla celu zapewnienia komunikacji obywatel urząd, dla celu zapewnienia komunikacji urząd- urząd. Ponadto wymagane jest wybranie publicznej sieci telekomunikacyjnej i sposobu dołączenia do niej (m.in. określenia wymaganych punktów styku do sieci). Zarówno zapewnienie infrastruktury sieci, platform usługowych jak i różnych form komunikacji wewnątrz urzędu, komunikacji pomiędzy urzędami a przede wszystkim komunikacji obywatel urząd jest możliwe przy wykorzystaniu różnych technologii i wariantów technicznych rozwiązań sieci i dostępu do nich. W zakresie infrastruktury sieci w urzędach mogą być wykorzystane rozwiązania mające charakter uniwersalny (sieci LAN, Intranet, Extranet) natomiast platformy usługowe wymagają dostosowania do specyfiki urzędu. Dla wyboru technologii, rozwiązania technicznego infrastruktury sieci istotne znaczenie ma charakter organizacji danego urzędu, czy jest zwarta czy rozproszona (jeden czy kila budynków i ich lokalizacja - bliska czy odległa np. w różnych strefach miejscowości). Ponadto dla wyboru i określenia zastosowań technologii i rozwiązań teleinformatycznych w urzędach administracji publicznej w zakresie infrastruktury, a przede wszystkim platform usługowych, konieczne jest określenie (we wstępnej fazie projektu) dla realizacji jakich usług administracji publicznej będą one przeznaczone i jakie formy dostępu do usług mogą być w przypadku danego urzędu zastosowane. Uruchomienie sprawnej komunikacji elektronicznej między urzędami i petentami dla realizacji usług publicznych wymaga zapewnienia obywatelom przez urząd dostępności różnych kanałów komunikacji (dostępu do urzędu). Niezależnie od rodzaju i wielkości urzędu administracji publicznej realizacja procesu jego elektronizacji i udostępnienia usług publicznych wymaga wielu działań o charakterze technicznym i organizacyjnym, m.in. wymaga przygotowania i realizacji projektów technicznych i organizacyjnych związanych, z informatyzacją urzędów i implementacją usług publicznych, wymaga przeprowadzenia przetargów, udostępnienia publicznych punków dostępu do Internetu (PIAP), testowania wdrożonych rozwiązań i aplikacji, zmian organizacyjnych, szkolenia personelu, informowania obywateli. Czas budowy, uruchamiania, udostępniania usług i inne ww. procesy zależą od wielu czynników m. in. wielkości projektu, wielkości i liczby lokalizacji urzędu, zastosowanej technologii i rozwiązań technicznych, rozwoju technologii i aplikacji usługowych, zakresu udostępnianych usług oraz uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Należy podkreślić wdrożenie usług elektronicznych zwykle przebiega etapami, a docelowa forma realizacji wielu usług (w trybie on-line) jest osiągana po dłuższym czasie korzystania z tych usług w formie uproszczonej (nie interaktywnej). 19

20 W kolejnych punktach opracowania określono główne technologie i rozwiązania teleinformatyczne stosowane do realizacji usług publicznych i elektronicznej formy dostępu do urzędów Technologie i rozwiązania teleinformatyczne dla realizacji usług w systemach komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej W strategii Europa i konsekwentnie w strategii epolska przyjmuje się, że podstawowym formą dostępu do usług egovernment będzie Internet oraz aplikacje internetowe. W związku z powyższym technologie służące zapewnieniu dostępu i realizacji usług publicznych dzielone są na dwie podstawowe grupy: technologie związane z Internetem, technologie niezwiązanych z Internetem. W odniesieniu stosowanych formy komunikacji z urzędem przy wykorzystaniu ww. technologii także używa się terminu kanały dostępu do usług egovernment Realizacja usług publicznych przy wykorzystaniu technologii związanych z Internetem Realizacja usług publicznych przy wykorzystaniu technologii związanych z Internetem zależy z jednej strony od możliwości dostępu do usług poprzez Internet jakie oferuje dany urząd, z drugiej strony od możliwości dostępu do Internetu jakie ma obywatel, przedsiębiorstwo, instytucja publiczna, szkoła czy inna jednostka społeczna czy gospodarcza. Dla sprawnej realizacji usług publicznych egovernment tak urząd jak i obywatel, a w szczególności jednostka gospodarcza czy instytucja państwowa powinny dysponować dostępem szerokopasmowym do Internetu. Obecnie wszystkie urzędy grupy I i II mają dostęp do Internetu. Oznacza to, że wszystkie Urzędy Gminne i Urzędy Miast oraz Starostwa Powiatowe i Urzędy Marszałkowskie w Polsce mają dostęp do Internetu i posiadają strony WWW. Do rozwiązań, zapewniających realizację usług publicznych poprzez Internet, ale nie wykorzystujących do tego celu stron www, należą następujące metody komunikacji: komunikacja z wykorzystaniem usługi poczty elektronicznej ( ), komunikacja w trybie on-line przy wykorzystaniu technik internetowych w postaci skrzynek pocztowych, newsgroups oraz electronic mailing list, komunikacja w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu usług informatycznych, takich jak: chat oraz instant messaging. Dostęp do Internetu w Polsce jest realizowany głównie w oparciu o technologie przewodowe (gł. przewód telefoniczny miedziany). Preferowany jest model dostępu za pomocą łącza stałego (rzadziej wdzwanianego ). Dostęp poprzez łącza stałe jest możliwy przy wykorzystaniu sieci innych niż sieci telekomunikacyjne np. telewizji kablowej. Szerokopasmowe sieci radiowe (WLAN Wi-Fi) nie są jeszcze w Polsce popularne, tak jak np. w niektórych krajach Europy Zachodniej (np. W. Brytanii, Irlandii). Dostęp przy wykorzystaniu technologii bezprzewodowych np. UMTS, WiMax obecnie jest stosowany w niewielkim stopniu (będzie rozwijany w najbliższej przyszłości). Poniżej przytoczono stosowane w Polsce sposoby i techniki dostępu do Internetu: 20

OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ

OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Część 4 Projekt z dnia 26.01.2007 r. OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Lp. 1. Nazwa Proces zmiany zameldowania WiA Zgłoszenie Obywatela o zmianie

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja E-administracja w liczbach 1 Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Wstęp* Wyposażenie administracji w ICT Wykorzystanie ICT w administracji Rozwój elektronicznej administracji *źródło: Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Małgorzata Kolary-Woźniak Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskiej, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu Rafał Kloc

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 05.12.06 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz.U. z dnia...) Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI DEPARTAMENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI DEPARTAMENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I. Stan informatyzacji urzędu Informacje o Urzędzie Nazwa urzędu Adres / lokalizacja urzędu Osoba odpowiedzialna za wypełnienie Ankiety Strona internetowa urzędu Czy w urzędzie powszechnie funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I CHARAKTERYSTYKA PONADSEKTOROWYCH I SEKTOROWYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

ZESTAWIENIE I CHARAKTERYSTYKA PONADSEKTOROWYCH I SEKTOROWYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH Część 2 ZESTAWIENIE I CHARAKTERYSTYKA PONADSEKTOROWYCH I SEKTOROWYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH Tabela 1. Zestawienie i charakterystyka ponadsektorowych projektów teleinformatycznych Lp. 1. E-PUAP ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

założenia a rzeczywistość

założenia a rzeczywistość Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) założenia a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Utworzenie Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE) 1

Projektu Modelowego. Utworzenie Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE) 1 www.erdf.edu.pl Ministerstwo Gospodarki i Pracy ROZSZERZONY OPIS MERYTORYCZNY Projektu Modelowego Utworzenie Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE) 1 realizowany w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012 Cel strategiczny:

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych?

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych? Część I: Podstawowe informacje 1. Stan zasobów ludzkich, które mogą wziąć udział w realizacji projektu? Czy jest lub będzie wyznaczony koordynator/pełnomocnik, odpowiadający za nadzór nad całością realizacji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 2.1.0.3 2.1.0.28 2.1.0.39 2.1.0.4 2.1.0.29 2.1.0.40 2.1.0.5 2.1.0.14 2.1.0.33 2.1.0.43 2.1.0.6 2.1.0.15 Nazwa Długość sieci Internetu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Jerzy Goraziński Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych jerzy.gorazinski@cpi.gov.pl Warszawa, 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko sko-mazurskim Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007 Program PESEL 2 Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych. Relacja systemu PESEL2 z lokalnymi i regionalnymi strukturami administracji publicznej Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200. Raciechowice: Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach Projektu OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice Numer ogłoszenia: 395688-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Budowa Infrastruktury Społecze Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I

Budowa Infrastruktury Społecze Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I Budowa Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Andrzej Natuniewicz Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Poznań, 06 października 2011 Plan prezentacji Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji

Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji Projekt 11.04.2008 r. Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji W celu przedstawienia spójnej koncepcji systemu ewidencji i informacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W APLIKACJI CENTRALNEJ

WYKAZ ZMIAN W APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 3 do umowy nr 11/DI/PN/2013 WYKAZ ZMIAN W APLIKACJI CENTRALNEJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH UMOWY Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. W rozdziale 2 zawarto wykaz aktów prawnych określających

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r.

Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r. Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r. Mając na uwadze stanowiska jednostek samorządu terytorialnego (JST) przedstawiane w ramach prowadzonych przed Prezesem UKE postępowaniach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo