Geneza projektu. W ostatnich kilku latach Gmina Krosno zainicjowała szereg programów i projektów mających na celu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geneza projektu. W ostatnich kilku latach Gmina Krosno zainicjowała szereg programów i projektów mających na celu"

Transkrypt

1 PL / EN 3 Geneza projektu The Project Background W ostatnich kilku latach Gmina Krosno zainicjowała szereg programów i projektów mających na celu poprawę stanu zdrowia wśród mieszkańców regionu, jednakże inicjatywy te, ze względów finansowych, miały ograniczony zasięg. Dlatego, kiedy pojawiła się możliwość uzyskania znacznego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Gmina Krosno przygotowała i podjęła się realizacji kompleksowego projektu pn. Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej. In recent years the Krosno Municipality initiated a number of programmes and projects intended to improve the general health of the local society but the initiatives were limited in scope due to financial reasons. Thus, when an opportunity appeared to obtain substantial co-financing from the funds of the European Economic Area Financial Mechanism, the Municipality of Krosno developed and committed to implement a comprehensive project entitled Inducing a Synergy Effect of Activities by Simultaneous Implementation of Prophylaxis Programmes and Health Promotion as well as Comprehensive Perinatal Care [ Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej ].

2 PL Na etapie planowania projektu zidentyfikowane zostały następujące zagrożenia i problemy zdrowotne: pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego wśród dzieci i młodzieży, niewystarczająca informacja o stanie zdrowia dzieci i młodzieży; niski standard opieki perinatalnej; niska świadomość przyszłych rodziców w zakresie opieki perinatalnej, a także dotyczącej odpowiedzialnego rodzicielstwa; brak możliwości finansowych na przeprowadzenie programu profilaktyki na szeroką skalę, prowadzenia działań w zakresie promocji zdrowia oraz poprawy standardów opieki perinatalnej; brak działań zwiększających świadomość w zakresie zdrowia; brak nowoczesnego sprzętu na oddziałach Ginekologiczno- Położniczym, Noworodkowym z pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków, Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej oraz Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie; wysokie koszty uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia. Opis i realizacja projektu Projekt Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej został zrealizowany przez Gminę Krosno w partnerstwie z Województwem Podkarpackim i norweską Gminą Fjell w okresie od października 2008 r. do marca 2011 r. projekt uzyskał w 85% dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem realizacji projektu była poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz wzrost społecznej świadomości w zakresie zdrowia. Efekt synergii działań miał na celu połączenie trzech różnych modułów. Moduł pierwszy dotyczył badań profilaktycznych przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży, uczęszczających do krośnieńskich szkół i przedszkoli. Moduł drugi odnosił się do wzrostu świadomości w zakresie zdrowia, natomiast trzeci moduł dotyczył kompleksowej opieki perinatalnej. 4

3 The following threats and health issues were identified at the planning stage of the project: deterioration of children and young people s physical and mental health, insufficient information on the general health of children and young people, low standards of perinatal care; low awareness of future parents as regards perinatal care and responsible parenthood, no financial resources to carry out a large-scale prophylaxis programme and a health promotion campaign and to improve perinatal care standards, no activities to encourage general health awareness, no state-of-the-art medical equipment in the Gynaecological and Obstetric Ward, the Neonatal Ward, including the Infant Intensive Care Unit, the ENT Ward and the Children ENT Ward, as well as in the Paediatric Ward of the John Paul II Podkarpacki Province Hospital in Krosno, high costs of attendance at antenatal classes. Project description and implementation The project entitled Inducing a Synergy Effect of Activities by Simultaneous Implementation of Prophylaxis Programmes and Health Promotion as well as Comprehensive Perinatal Care has been accomplished by the Township of Krosno in partnership with the Podkarpackie Province and the Norwegian Municipality of Fjell, from October 2008 to March The project was co-financed in 85% from the funds of the European Economic Area Financial Mechanism. The main objective of the project was to improve the physical and mental health of children and youth and the enhancement of general health awareness in society. The activities synergy effect was intended to combine three different modules. The first module concerned prophylactic medical examinations among children and adolescents attending the Krosno schools and pre-school institutions. The second module concerned the increase of general health awareness while the third module comprised comprehensive perinatal care. EN 5

4 PL Cele szczegółowe projektu: uzyskiwanie na bieżąco szczegółowych informacji w zakresie problemów zdrowotnych występujących wśród dzieci i młodzieży, poprzez przeprowadzenie na szeroką skalę badań przesiewowych. W wyniku realizacji projektu, dzieci i młodzież z krośnieńskich szkół i przedszkoli została poddana badaniom: ortopedycznym, wzroku, słuchu, badaniom w kierunku alergii oraz kardiologicznym, zwiększenie ogólnej świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowia. W trakcie projektu przeprowadzony został cykl wykładów i spotkań dotyczących zagadnień związanych ze zdrowiem. Grupą docelową byli uczniowie krośnieńskich szkół oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i ich rodzice, poprawa standardów opieki perinatalnej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, zwiększenie świadomości rodzicielskiej przyszłych rodziców oraz przygotowanie ich do pełnienia odpowiedzialnej opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w ramach zajęć szkoły rodzenia. Współpraca: Partnerzy Jednym z warunków realizacji projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego było zaproszenie do współpracy doświadczonego w dziedzinie opieki zdrowotnej norweskiego Partnera Gminę Fjell. Główne zadania Gminy Fjell w projekcie określone zostały następująco: wymiana doświadczeń i korzystanie z dobrych praktyk w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, udział w ewaluacji projektu, wyjazd delegacji reprezentantów Gminy Fjell do Polski, przyjęcie delegacji reprezentantów Gminy Krosno w Norwegii. Województwo Podkarpackie będące drugim, krajowym Partnerem Gminy Krosno partycypowało finansowo w zakupie sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 6

5 Project objectives in detail: collection of detailed information on health issues appearing among children and adolescents by means of widespread screening service. As part of the project implementation, the children and adolescents of the Krosno schools and preschool institutions were screened for orthopaedic conditions and possible disorders of eyesight, hearing, as well as allergy and cardiological conditions, enhancement of general health awareness in society. During the project a cycle of talks and meetings was held regarding health issues. The target group were the pupils and students of the Krosno schools, the pre-school children and their parents, improvement of perinatal care standards through purchases of specialist medical equipment for the John Paul II Podkarpacki Province Hospital in Krosno, enhancement of parental awareness of future parents and preparing them for exercising responsible care of a new-born baby, as part of antenatal classes. Cooperating parties: Partners Inviting to cooperation a partner experienced in health care services, the Norwegian Municipality of Fjell, was a sine qua non of the Project implementation as part of the European Economic Area Financial Mechanism. The main tasks of the municipality of Fjell in the Project were defined as follows: sharing experience and the use of good practices in prophylaxis and health promotion, participation in the Project evaluation, visit of the Municipality of Fjell s representatives in Poland, hosting the representatives of the Municipality of Krosno in Norway. The Podkarpackie Province, which was the other, domestic Partner of the Municipality of Krosno, financially contributed to the purchases of specialist medical equipment for the John Paul II Podkarpacki Province Hospital in Krosno. EN 7

6 PL Moduł I Badania profilaktyczne Profilaktyka zdrowia W ramach tego modułu prowadzone były począwszy od miesiąca kwietnia 2009 r. do lutego 2011 r. profilaktyczne badania dzieci i młodzieży uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono łącznie ponad badań słuchu, wzroku, układu krążenia, badań w kierunku alergii oraz badań narządu ruchu. Wszystkie badania zostały przeprowadzone na terenie szkół i przedszkoli przez specjalistów przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego. Moduł II Promocja zdrowia Elementy promocji zdrowia, profilaktyka uzależnień poświęconej promocji zdrowia w Ottawie (Kanada). Według karty, promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia, w celu poprawy ich stanu zdrowia. Działania w zakresie promocji zdrowia są ukierunkowane na rozwijanie zachowań promujących zdrowie wśród ludzi oraz wprowadzenie zmian w środowisku życia. Promocja zdrowia jest również określana jako sztuka interwencji w systemy społeczne i zachęcanie ich do rozwoju w zakresie zdrowego środowiska. W ramach modułu promocji zdrowia, realizowanego w ramach projektu, przeprowadzono następujące bloki tematyczne: Zdrowe odżywianie, w ramach którego realizowano zajęcia z tematyki: prawidłowego odżywiania, chorób układu krążenia. Łącznie w ramach tematyki dotyczącej zdrowego odżywiania przeprowadzono 971 godzin zajęć dydaktycznych. Promocja zdrowia to koncepcja i strategia działań na rzecz zdrowia. Powstała w latach 70 XX wieku. Jej główne założenia zostały sformułowane w 1986 r. w Karcie Ottawskiej podczas pierwszej konferencji 8

7 Module I Prophylactic screening Health prophylaxis As part of this Module, starting from April 2009 through February 2011, prophylactic screening was carried out, to comprise the children and adolescents attending the Krosno nursery, primary, secondary and post-secondary schools. In total, medical examinations were performed, including examinations of eyesight, hearing, cardiovascular system, screening for allergies, and the motor organs examinations. All the examinations were conducted on the school premises, by medical specialists / consultants, using state-of-theart medical equipment. Module II Health promotion Health promotion elements, addiction prevention Health promotion is a concept and strategy of activities for general health. It originated in the 70s of the 20 th century. Its main objectives were formulated in 1986 in the Ottawa Charter for Health Promotion during the first International Conference on Health Promotion in Ottawa (Canada). According to the Charter, health promotion is a process which enables people to increase their control of health determinants, aimed at improvement of their general health. Health promotion activities are focused on encouraging behaviour which promotes health among people and introduce changes in their life environment. Health promotion is also defined as the art of intervention into social systems and encouraging them to develop sound and healthy environment. As part of the Health Promotion Module, implemented as part of the Project, the following series of theme talks were given: Wholesome and healthy diet series, which comprised theme classes about: well-balanced diet, cardiovascular diseases. In total, there were 971 hours of classes devoted to healthy nutrition. EN 9

8 PL Higiena, w ramach którego realizowano zajęcia z tematyki: higieny jamy ustnej, higieny osobistej. Łącznie w ramach tematyki dotyczącej higieny przeprowadzono 966 godzin zajęć dydaktycznych. Przeciwdziałanie uzależnieniom, w ramach którego realizowano zajęcia z tematyki: co szkodzi zdrowiu, używanie środków psychoaktywnych i narkotyków, spożycie alkoholu, palenie papierosów. Łącznie w ramach tematyki dotyczącej przeciwdziałaniu uzależnieniom przeprowadzono 730 godzin zajęć dydaktycznych. Umiejętne wykorzystanie wolnego czasu, w ramach którego realizowano zajęcia z tematyki: wady postawy, miejsce pracy i nauki, ruch na świeżym powietrzu (sport, czynny odpoczynek) choroby cywilizacyjne: komputer, telewizor, aktywne formy wypoczynku. Łącznie w ramach tematyki dotyczącej umiejętnego wykorzystania wolnego czasu przeprowadzono godzin zajęć dydaktycznych. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w ramach którego realizowano zajęcia z tematyki: nadpobudliwość i zaburzenia emocjonalne, stres zaburzenia nerwicowe, tolerancja, sposoby opanowania apatii, bierności i zniechęcenia, agresja w szkole, metody rozwiązywania konfliktów. Łącznie w ramach tematyki dotyczącej umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach przeprowadzono godzin zajęć dydaktycznych. W przeprowadzonych zajęciach dydaktycznych uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli, a także ich rodzice i opiekunowie. Zajęcia zostały przeprowadzone przez kadrę, w skład której wchodzili: dietetycy, ortopedzi, specjaliści rehabilitacji, magistrzy wychowania fizycznego, psychologowie oraz pedagodzy. Według uzyskanych informacji uczniowie chętnie współpracowali na zajęciach, dzieląc się swoimi obserwacjami i spostrzeżeniami. Wszyscy uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, wyrażali swoje 10

9 Hygiene series, which comprised theme classes about: dental hygiene, personal hygiene. In total, there were 966 hours of classes devoted to hygiene. Addiction prevention series, which comprised theme classes about: what is noxious for your health?, use of psychoactive / psychotropic substances and drugs, drinking alcohol, smoking. In total, there were 730 hours of classes devoted to addiction prevention. Series devoted to making a good use of one s leisure time, which comprised theme classes about: abnormal spinal curvature and posture correction, work and learning environment, outdoor exercise (sports, active leisure) civilization disease: relative to computer use and watching TV, active leisure forms. In total, there were hours of classes devoted to beneficial forms of spending leisure time. Series devoted to the ability to cope with difficult situations, with the following theme classes: hyperactivity and emotional disorders, stress neurotic disorders, tolerance, measures to control apathy, passivity and affective disorders (discouragement), aggression at school, conflict management methods. In total, there were hours of classes devoted to the ability to cope with difficult situations, The classes were attended by the pupils and students of the Krosno primary, secondary and post-secondary schools, the preschool-aged children as well as their parents and guardians. The classes were conducted by specialist staff including nutritionists, orthopaedists, rehabilitation specialists, physical education specialists, psychologists and pedagogy counsellors. As per the feedback on the classes, the participants were cooperative, sharing their observations and findings with one another. All the pupils and students enjoyed the classes and readily expressed their opinions on the topics under discussion. The speakers and instructors EN 11

10 PL zdanie na temat będący przedmiotem dyskusji. Prowadzący zajęcia dołożyli wszelkich starań i włożyli wiele wysiłku w nawiązanie kontaktu z uczniami oraz poznanie potrzeb uczniów w różnym przedziale wiekowym. Realizacja części poświęconej promocji pozwoliła na wykrycie kilku przypadków chorób takich jak anoreksja czy bulimia oraz zwróciła uwagę na problem lekceważenia objawów chorób układu krążenia, jakość odżywiania, kwestię spędzania wolnego czasu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wpadania w pułapkę uzależnień. Moduł III Kompleksowa opieka perinatalna W wyniku realizacji projektu zakupiono 54 sztuki sprzętu medycznego, z którego 52 sztuki przekazano w bezpłatne używanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny, który trafił na Odziały: Ginekologiczno Położniczy, Noworodkowy z pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków, Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej: aparat USG do wczesnego wykrywania wad płodu, parat USG z głowicami pediatrycznymi, paraty KTG - monitory płodu - ciąża pojedyncza, Infant Flow - system wspomagania wentylacji noworodka, pulsoksymetry, kardiomonitory, pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, pompy objętościowe, laryngoskopy z łyżkami noworodkowymi, resuscytatory silikonowe AMBU, audiometr tonalny, rynomanometr, fiberoskop, ezofagoskop pediatryczny, pakiet do zestawu endoskopowego, kamera endoskopowa z torem wizyjnym, stanowiska do pielęgnacji noworodków, inkubator otwarty wraz ze sprzętem do resuscytacji, inkubatory zamknięte do wzmożonej opieki nad noworodkiem. Pozostałe 2 sztuki sprzętu aparatura do komputerowej oceny postawy 12

11 did their best to establish good relationships with the young audiences and tried to get acquainted with the needs of pupils and students in various age ranges. During the promotional part of the Project a few cases of such disorders as anorexia and bulimia came out and the problem of ignoring the symptoms of cardiovascular disorders was brought to attention, as well as the quality of nutrition / diet, the issue of spending leisure time, coping with difficult situations and falling into addiction trap. Module III Comprehensive perinatal care As part of the project implementation, 54 medical equipment units were purchased, out of which 52were handed over free of charge for the use at John Paul II Podkarpacki Province Hospital in Krosno. The state-of-the-art diagnostic equipment which was transferred to the Gynaecological and Obstetric Ward, the Neonatal Ward, including the Infant Intensive Care Unit, the ENT Ward and the Children ENT Ward, comprised: ultrasound scanner (USG) for early diagnostics of congenital abnormalities of the foetus, ultrasound scanner (USG) with paediatric heads, cardiotocography (CTG) units to monitor the foetus, in singlebaby gestation, Infant Flow infant assisted ventilation system, pulse oximeters, cardiac monitors, double-syringe infusion pumps, positive displacement pumps, laryngoscope with handles with infant blades, AMBU silicone resuscitators, pure tone audiometer, rhinomanometer, fiberscope, paediatric oesophagoscope, endoscopy kit, endoscopy camera with a vision track, infant nursing units, open neonatal intensive care unit, with CPR equipment, closed neonatal intensive care units, for extra-intensive care of an infant. The remaining 2 pieces of equipment, a computer-aided posture EN 13

12 ciała metodą stereografii rastrowej oraz zestaw do profilaktycznych badań ortopedycznych (pedoskop) wraz z lustrem z naniesionymi siatkami posturograficznymi będą wykorzystywane w prowadzonych przez Gminę Krosno programach zdrowotnych. assessment unit, using a raster stereography method and a unit for prophylactic orthopaedic screening (pedoscope / podoscope) with a mirror with posture graphic graticules will be used in health care programmes run by the Municipality of Krosno. Zakupiona w ramach projektu aparatura podniosła jakość świadczonych usług medycznych oraz pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnej diagnostyki. The equiopment purchased as part of the project increased the level of medical services rendered and facilitated introduction of modern diagnostics. Realizacja projektu o tak szerokim zakresie nie byłaby możliwa bez aktywnego udziału dyrekcji i pracowników placówek oświatowych z terenu miasta Krosna. Zaangażowanie w przygotowanie oraz realizację modułów profilaktyki i promocji zdrowia pozwoliły na sprawną realizację tak szerokiego zakresu, jaki obejmował projekt Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej. The implementation of such a largescale project could not be possible without pro-active participation of managements and employees of educational institutions of Krosno. Their commitment to preparation and realization of the prophylaxis and health promotion Modules significantly contributed to efficient implementation of the comprehensive scope of the Project of Inducing a Synergy Effect of Activities by Simultaneous Implementation of Prophylaxis Programmes and Health Promotion as well as Comprehensive Perinatal Care. PL / EN 14

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Zamawianie prac dyplomowych przez przedsiębiorstwa

Zamawianie prac dyplomowych przez przedsiębiorstwa komponentibadani a: Rolaprac dyplomowych w rozwoj u gospodarkiwoj ewództwamałopolski ego raportzawi erazestawi eni ewydzi ałów publi cznych małopolski ch uczelni Pr o j e k tws p ó ł f i n a n s o wa n

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo