WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI (CMS/DMS) TOMASZ KOMOROWSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI (CMS/DMS) TOMASZ KOMOROWSKI"

Transkrypt

1 WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI TOMASZ KOMOROWSKI Streszczenie W niniejszej pracy poruszono problem wyboru systemu do zarz dzania dokumentami elektronicznymi na przykładzie zadania realizowanego w projekcie BalticMuseums 2.0 Plus. Omówiono zagadnienia zwi zane z procesem podejmowania decyzji, a tak e klasyfikacj systemów zarz dzania tre ci. Przedstawiono skrócon specyfikacj wymaga i kryteriów wyboru oraz dwie metody wyboru systemów CMS/DMS: opart o porównywark CMSmatrix.org oraz diagram Hassego. Słowa kluczowe: wspomaganie decyzji, systemy zarz dzania dokumentami, diagram Hassego 1. Wprowadzenie Problem wyboru odpowiedniego narz dzia wspomagaj cego organizacj w zarz dzaniu dokumentami cyfrowymi jest niezwykle zło onym zagadnieniem. Oferta ponad dwóch tysi cy gotowych rozwi za komercyjnych lub open source'owych systemów CMS (ang. Content Management System) nie jest mo liwa do szybkiego zweryfikowania, a ró norodno funkcji, rozszerze i modułów nie ułatwia ich porównania. Literuatura po wi cona zagadnieniom wspomagania decyzji [8, 9] wskazuje szereg metod o ró nym stopiu zło ono ci, mog cych mie zastosowanie w rozwi zywaniu podobnych problemów. Wiele z nich opiera si na agregacji ocen ekspertów, o których czasem trudno z uwagi na ilo implementacji danego rozwi zania lub ograniczone rodki finansowe zabud etowane na zadania wyboru systemu. Systemy zarz dzania tre ci i dokumentami elektronicznymi przez lata ewaluowały, wzbogacane o nowe cechy i funkcjonalno ci. W niektórych przypadkach trudno zaklasyfikowa dane rozwi zanie i jednoznacznie wskaza przeznaczenie systemu. Wiele z nich aspiruje do rozwi za kompleksowych wspomagaj cych (poprzez liczne moduły i rozszerzenia) niemal ka dy aspekt zarz dzania tzw. kontentem. W niniejszym artykule uwag skupiono na elementach procesu wspomagania decyzji w zakresie wyboru alternatywy decyzyjnej (systemu CMS/DMS). Ze wzgl dów ekonomicznych wykorzystano do tego celu proste metody lub ogólnodost pne narz dzia. 2. Proces podejmowania decyzji Problem decyzyjny i alternatywy Decyzja to " wiadomy wybór jednego spo ród rozpatrywanych i uznanych za mo liwe wariantów przyszłego działania" [3, s. 101]. Procesem podejmowania decyzji mo na nazwa zatem cykl działa zmierzaj cych do rozwi zania problemu wyboru wariantu (alternatywy). Koncentracja aspekcie decyzyjnym, zło ono problemów oraz warunki podejmowania decyzji determinuj zastosowanie jednej lub kilku spo ród kilkuset metod, których wybór sam w sobie jest skomplikowanym zagadnieniem wielokryterialnym. Podejmowanie decyzji implikuje wybór jednej ze

2 62 Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarz dzania dokumentami zbioru alternatyw. Słowo "alternatywa" i "wariant" s w tym przypadku bardzo cz sto stosowane zamiennie. Ich znaczenie nie jest jednak dokładnie takie samo. Słownik j zyka polskiego definiuje "wariant" jako: "inne opracowanie tego samego tekstu lub inne rozwi zanie jakiego problemu" 1. "Alternatywa" z kolei koncentruje si na aspekcie wyboru, co w tym samym ródle opisane jest jako: "dwie wykluczaj ce si mo liwo ci; lub te : "konieczno wyboru mi dzy dwiema wykluczaj cymi si mo liwo ciami". Z logicznego punktu widzenia istniej dwa rodzaje alternatyw. Alternatywy zwykłe i alternatywy wykluczaj ce [1, 2]: Alternatywa zwykła (nierozł czna, niewykluczaj ca) zachodzi wówczas, kiedy mamy do czynienia z co najmniej dwoma wariantami, których wybór jest prawdopodobny i istnieje mo liwo wyboru jednego (lub wi cej ni jednego wariantu) stosowany spójnik "lub". Mo na j przedstawi za pomoc wzoru: p q, która jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy co najmniej jeden z elementów jest prawdziwy: p q= (p q) ( p q) (p q). Alternatywa wykluczaj ca (ekskluzja, kontrawalencja, alternatywa rozł czna, ró nica symetryczna, suma poprzeczna, suma modulo 2, XOR, exclusive or, EOR) kiedy wybór jednego wariantu wyklucza wybór innego wariantu (ze zbioru wariantów nale y wybra tylko jeden) stosowany spójnik "albo"; Alternatyw wykluczaj c mo na przedstawi w postaci ró nicy symetrycznej p q, która jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy p q=(p q) ( p q), czyli tylko jeden z elementów jest prawdziwy. Podejmowanie decyzji najcz ciej sprowadza si do wyboru alternatywy wykluczaj cej. Wybór wi cej ni jednego wariantu bardzo cz sto ze wzgl dów ekonomicznych nie mo e by optymalny. W tym artykule skoncentrowano si na ocenie alternatyw wykluczaj cych, b d cych jednym z niezb dnych etapów podejmowania decyzji. 2. Etapy podejmowania decyzji Proces podejmowania decyzji jest zło on procedur, któr mo na podzieli na nast puj ce, cyklicznie wyst puj ce, etapy: zdefiniowanie celu, zbieranie informacji, rozpoznanie dost pnych opcji, ocena i podj cie decyzji, wprowadzenie decyzji w ycie, monitorowanie i predykcja skutków decyzji. Realizacja ka dego z tych etapów wymaga zastosowania wła ciwych technik, metod i narz dzi, a tak e odpowiedniej wiedzy i do wiadczenia. Dobór wymienionych składników musi by adekwatny do rodzaju i skali problemu decyzyjnego, a tak e wielko ci zasobów mo liwych do zaanga owania w procesie decyzyjnym b d cych w dyspozycji decydenta [7, 8, 9]. Decyzja b d ca wynikiem procesu opiniuj cego realizowanego przez zespół ekspertów jest efektem wielu opinii cz stkowych. Wg Formana i Peniwatiego [6, s ] sposób agregacji eksperckich ocen rozpatrywanych kryteriów jest zale ny od sposobu nadawania przez nich ocen. Wyró niaj oni dwa zasadnicze modele organizacji prac zespołu ekspertów. Jednym z nich jest współpraca przy ocenie relacji mi dzy atrybutami rozpatrywanej grupy, a drugim autonomiczne dokonywanie ocen poszczególnych ekspertów [5, s ]. W dalszej cz ci pracy, po wi conej zagadnieniom wyboru systemu CMS/DMS, przedstawiono zało enia i metody wykorzystane podczas realizacji czterech pierwszych etapów procesu podejmowania decyzji. Kolejne etapy: wprowadzenie decyzji w ycie, monitorowanie i predykcja skut- 1 Słownik J zyka Polskiego. PWN, Waraszwa hasło "alternatywa", "wariant".

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, ków decyzji, w momencie pisania artykułu nie zostały zako czone. Wszystkie oceny eksperckie zostały dokonywane w sposób autonomiczny, tzn. eksperci ne współpracowali ze sob w trakcie oceniania. Z powodu ogranicze edytorskich nie przedstawiono mechanizmu doboru ekspertów, ani sposobu agregacji ocen i weryfikacji ich zgodno ci. Analiza w tym zakresie b dzie przedmiotem osobnego opracowania. 3. Klasyfikacja systemów CMS Systemy zarz dzania zawarto ci (ang. Content Management Systems CMS) s rozwi zaniami, które maj wspiera u ytkowników w zarz dzaniu wszelkiego rodzaju dokumentami elektronicznymi i/lub ich zawarto ci. Dokument elektroniczny (zawarto content) w tym wypadku nale y rozumie jako wszelka forma danych przyjmuj ca posta zarówno dokumentu okre lonego typu: obraz, dokument tekstowy, plik audio czy wideo, strona internetowa, jak i wpis na blogu, komunikat, czy strona wiki. W zale no ci od przeznaczenia systemu CMS, rodzaju zarz dzanej zawarto- ci oraz wbudowanych narz dzi i funkcji systemu CMSy mo na podzieli na nast puj ce podklasy: WCMS Web Content Management System (Systemy Zarz dzania Zawarto ci Stron Internetowych), DMS Document Management System (Systemy Zarz dzania Dokumentami), DAMS Digital Asset Management System (Systemy Zarz dzania Cyfrowymi Zasobami), KMS Knowledge Management System (Systemy Zarz dzania Wiedz ), ECMS Enterprise Content Management System (Systemy Zarz dzania Kontentem Przedsi biorstwa).. Podział na podklasy systemów CMS został dokonany ze wzgl du na rodzaj zarz dzanej zawarto ci (contentu) i narz dzia oraz funkcje, w jakie te systemy zostały wyposa one. WCMS jest systemem wykorzystywanym najcz ciej do tworzenia i zarz dzania serwisami stron internetowych. Ich przeznaczenie i wbudowane narz dzia s dedykowane tworzeniu dokumentów HTML (stron WWW) i wszelkich elementów osadzonych na tych stronach (galerie zdj, kalendarze, galerie filmów lub innych zasobów multimedialnych, fora dyskusyjne itp.). Głównym celem stosowania tego typu systemów jest umo liwienie u ytkownikom nieposiadaj cym umiej tno ci programistycznych na wspólne tworzenie i publikowanie stron internetowych oraz zarz dzanie zasobami serwisu. DMS'ami nazywane s systemy komputerowe (lub zbiory programów komputerowych) u ywane do składowania i " ledzenie losów" dowolnego typu dokumentu elektronicznego. DMS charakteryzuj si mi dzy innymi nast puj cymi funkcjami: składowanie plików, wysyłanie, ci ganie (ang. storing, upload, download), kontrola dost pu (ang. access controll), ledzenie losów pilku (ang. tracking), wersjonowanie (ang. versioning), współpraca pomi dzy u ytkownikami serwisu (ang. collaborating), zarz dzanie przepływami pracy (ang. workflow management). DMS w przeciwie stwie do WCMS nie traktuje kontentu jako zasób publikowalny, którego zawarto (tre ) powinna by dost pna dla u ytkowników. Z tego punktu widzenia w DMS'ach ka dy plik traktowany jest jak zarz dzalny obiekt, a nie jak np. element strony internetowej. DAMS jest systemem wyposa onym w mechanizmy i narz dzia dedykowane dla zasobów multimedialnych. Głównym zadaniem tej grupy systemów jest składowanie, katalogowanie, dystrybu-

4 64 Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarz dzania dokumentami cja (kontrolowane udost pnianie), opisywanie i przeszukiwanie wszelkich cyfrowych multimediów takich jak: obrazy, filmy, muzyka oraz dokumenty tekstowe. Funkcjami wyró niaj cymi systemy DAMS s : sczytywanie metatagów (informacji) z uploadowanych zasobów multimedialnych, silnik wyszukiwania zoptymalizowany pod k tem przeszukiwania cyfrowych multimediów, atrybuty zasobów adekwatne dla cyfrowych multimediów (np. prawa autorskie), narz dzia podgl du multimediów, narz dzia edycji multimediów, zadania i przepływy pracy ukierunkowane na zarz dzanie cyfrowymi multimediami. Dla uproszczenia mo na zało y, e DAMS s systemami DMS wyposa onymi w narz dzia dedykowanymi dla multimediów. KMS to systemy zoptymalizowane pod k tem dzielenia si wiedz w organizacji. W tego rodzaju systemach główny nacisk poło ony jest na zawarto przetwarzanych dokumentów i informacji. Poni szy rysunek prezentuje ramy procesu, w oparciu o które budowane s systemy informatyczne maj ce wspiera zarz dzanie wiedz. Przechwytywanie Dost p do Baza Tworzenie Aplikacja Nabycie Dzielenie si Wiedz Transfer Sieci Rysunek 1. Proces zarz dzania wiedz famework ródło: Opracowanie własne na podstawie: ECMS to systemy przeznaczone do organizowania i składowania dokumentów danej organizacji (firmy) lub innych "tre ci" zwi zanych z procesami danej organizacji. Systemy takie s wyposa- one w funkcje charakterystyczne dla biznesowego uj cia obiegu informacji/dokumentów, do których nale e mog : informacje o klientach i relacjach z klientami (Customer Relationship Management), informacje o transakcjach, raporty, zestawienia generowane dynamicznie, dodatkowe moduły typu: zarz dzanie dokumentami projektów, zarz dzanie dokumentami kadrowymi itp.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Wybór systemu CMS/DMS Definicja celu i wymaga Analiza i wybór systemu informatycznego klasy CMS/DMS do celów mi dzynarodowego projektu BalticMuseums 2.0 Plus podporz dkowane były głównemu celowi. Tym celem było umo liwienie zdalnej współpracy nad cyfrowymi materiałami multimedialnymi grupie osób zaanga owanych w realizacj tego projektu. W przedsi wzi ciu udział bierze sze ciu partnerów: dwie instytucje naukowe Uniwersytet Nauk Stosowanych w Stralsundzie i Uniwersytet Szczeci ski oraz cztery muzea oceanograficzne Niemieckie Muzeum Oceanograficzne w Stralsundzie, Akwarium Gdy skie, Litewskie Muzeum Morskie w Kłajpedzie i Muzeum Oceanu wiatowego w Kaliningradzie. Projekt Baltic Museums 2.0 realizowany jest w ramach South Baltic Cross-border Cooperation Programme i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Europejskiej Polityki Spójno ci. Głównym celem projektu BalticMuseums 2.0 jest promocja i efektywne wykorzystanie dziedzictwa zgromadzonego w muzeach oceanograficznych poprzez ponadgraniczne o rodki informacji turystycznej, tak by zwi kszy ich atrakcyjno i konkurencyjno, szczególnie dla turystów zagranicznych [11]. Cyfrowe materiały multimedialne gromadzone i przetwarzane w systemie CMS/DMS maj by wykorzystane do tworzenia e- przewodników (ang. e-guide). Wymagania dotycz ce wybieranego systemu były determinowane przez: cel nadrz dny: budowa kolekcji materiałów przeznaczonych do e-przewodników, udział w projekcie kilkudziesi ciu osób z 4 pa stw nadbałtyckich i konieczno zdalnej współpracy przez Internet; specyfika prac nad cyfrowymi multimediami. Specyfikacja opracowana podczas spotka zespołów projektowych zakładała podział wymaga na cztery kategorie: Podstawowa funkcjonalno systemu (ang. basic system features), Edycja zawarto ci (ang. content editing), Interfejs u ytkownika (ang. user-interface related), Wymagania niefunkcjonalne (Non-functional requirements). Opracowano równie szereg wymaga szczegółowych dot. systemu CMS/DMS, które zostały uj te w czterech kategoriach: podstawowe funkcjonalno ci systemu (ang. basic system features), edycja zawarto ci (ang. content editing), dotycz ce interfejsu u ytkownika (ang. user-interface related) oraz wymagania niefunkcjonalne (ang. Non-functional requirements). Ł cznie wyspecyfikowano 24 kryteria. Podczas weryfikacji systemów CMS stwierdzono, i zdefiniowane kryteria s zbyt ogólne i nie daj mo liwo ci porównania systemów (kryteria były nieporównywalne), dlatego zdecydowano o rozszerzeniu kryteriów na podkryteria i kryteria uzupełniaj ce. Z 24 pierwotnych kryteriów i 4 kategorii (wymienionych w powy szej tabeli, po rozszerzeniu powstało 6 kategorii (dwie dodatkowe: Hosting technologies & requirements oraz pomini ty we wcze niejszych wymaganiach Workflow) i ł cznie 56 kryteriów i subkryteriów. Pozwoliło to na bardziej rzeteln ocen analizowanych systemów.

6 66 Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarz dzania dokumentami Wybór systemu CMS przy u yciu cmsmatrix.org Obecnie ilo systemów klasy CMS szacuje si na ponad dwa tysi ce. Wybór odpowiedniego rozwi zania spo ród tak du ej ilo ci propozycji nie jest spraw łatw. Od kilku lat pojawiaj si narz dzia, które maj wspomóc decydenta w podj ciu tej decyzji. Jedn z najbardziej popularnych porównywarek (ang. compare tool) systemów CMS jest [4]. CMSmatrix pozwala na wyszukanie i porównanie ponad 1200 systemów do zarz dzania zawarto- ci (contentem) według kryteriów z nast puj cych dziesi ciu kategorii: 1. Wymagania systemowe (ang. System Requirements), 2. Bezpiecze stwo (Security), 3. Wsparcie (ang. Support), 4. Prostota u ytkowania (ang. Easy of use), 5. Wydajno (ang. Performance), 6. Zarz dzanie (ang. Management), 7. Interoperacyjno (ang. Interoperability), 8. Elastyczno (ang. Flexibility), 9. Aplikacje wbudowane (ang. Built-in Applications), 10. Handel (ang. Commerce). Ł cznie w 10 kategoriach znajduje si 145 kryteriów. Dla wi kszo ci z kategorii mo na wybra jedn z pi ciu opcji: No (Nie dana funkcja/cecha nie jest dost pna), Limited (Wyst puje w ograniczonej formie), Costs extra (Funkcja dost pna za dodatkow opłat ), Free Add On (Funkcja dost pna jako bezpłatny dodatek), Yes (Tak funkcja wyst puje). Poniewa specyfikacja wymaga systemu CMS dla projektu BalticMuseums nie była przygotowana zgodnie z kryteriami porównywarki niezb dne było dokonanie odpowiedniego ich odwzorowania. Kryteria specyfikacji odwzorowano na kryteria uj te w narz dziu dost pnym w CMSmatrix.org. Wyniki takiego odwzorowania przedstawia poni sza tabela 1. Z uwagi na angloj zyczno obu specyfikacji kryteriów pozostawiono oryginalny zapis wszystkich pozycji. Tabela 1. Odwzorowanie kryteriów specyfikacji wymaga na kryteria wyboru CMSmatrix.org No. BalticMuseums Criterion 1 Basic system features CMSmatrix.org Criterion (Category Criterion = Value) 1.1 Content preview no equivalent 1.2 Searching (any) Built-in Applications Search Engine = Yes 1.3 Uploading content (any) Easy of Use Mass Upload = Yes 1.4 Downloading content no equivalent 1.5 Grouping/ungrouping content Management Asset Management = Yes 1.6 Deleting content Management Asset Management = Yes;

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, No. BalticMuseums Criterion CMSmatrix.org Criterion (Category Criterion = Value) 1.7 Preserving content state from before edit/delete operation Management Asset Management = Yes 1.8 Viewing and setting content metadata, including descriptive labels Easy of Use Prototyping = Yes 1.9 Viewing and setting content access rights Easy of Use Prototyping = Yes 2 Content editing 2.1 Editing plain text Easy of Use WYSIWYG Editor = Yes 2.2 Editing rich formatted text Easy of Use WYSIWYG Editor = Yes 2.3 Resizing images Easy of Use Image resizing = Yes 2.4 Cropping images no equivalent 3 User-interface related 3.1 Support for drag&drop operations Easy of Use Drag-N-Drop Content = Yes 4 Non-functional requirements 4.1 Based on a license-free, open-source software System requirements License = Open 4.2 Capable of handling required amount of content and user activity no equivalent 4.3 User-friendly and simple to use by nonspecialists no equivalent 4.4 Compliant with W3C requirements and Google recommendations Interoperability XHTML Compliant = Yes 4.5 Respecting web coding standards no equivalent 4.6 Scalable (increasing amount of content and user activity) no equivalent 4.7 Extensible (possible inclusion of other museums in the system) no equivalent Other functions (not given in the specification) Easy of Use Zip Archives = Yes Management On-line administration = Yes Management Trash = Yes Management Workflow Engine = Yes Interoperability FTP Support = Yes Interoperability UTF-8 Support = Yes

8 68 Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarz dzania dokumentami Wyniki wyboru systemu CMS za pomoc CMSmatrix.org Zastosowany filtr zawieraj cy kryteria z powy szej tabeli zaprezentował list nast puj cych systemów: 1. Contao (TYPOlight), 2. DotNetNuke Community Edition, 3. DotNetNuke Enterprise Edition, 4. DotNetNuke Professional Edition, 5. EnterMedia Digital Asset Management and CMS, 6. FarCry Open Source CMS, 7. Mura CMS, 8. MySource Matrix, 9. Nuts CMS for enterprise, 10. Spearhead CMS. Ka dy z wy ej wymienionych systemów został sprawdzony przez ekspertów i oceniony pod k tem przydatno ci do realizacji celów projektu. Niestety, pomimo wysokiej oceny funkcjonalnej niektórych rozwi za, aden z nich nie był odpowiedni. Głównych przyczyn takiego stanu nale ało upatrywa w nast puj cych czynnikach: brak wielu czołowych rozwi za klasy CMS w ród zbioru porównywanych systemów w CMSmatrix.org (pomimo zarejestrowanych ponad 1200 systemów), brak klasyfikacji systemów (WCMS, DMS, DAMS, KMS, ECMS) wskazuj cej na przeznaczenie systemu jako kryterium wyszukiwania, ro na interpretacja kryteriów to samo kryterium (np. multimedia management ma inne znaczenie w kontek cie systemów WCMS i inne dla DAMS), brak mechanizmów weryfikuj cych autentyczno i przydatno wpisów w bazie danych narz dzia CMSmatrix.org rejestracji systemów dokonuj producenci, brak mo liwo ci doprecyzowania kryteriów wyszukiwania sko czona lista 145 kryteriów nie zawiera wszystkich mo liwych i po danych opcji. Ocena alternatyw za pomoc diagramu Hassego Do oceny alternatyw wykorzystuje si metody porz dkowania zbiorów kryteriów. Przy ocenie wielokryterialnej najcz ciej stosowane s diagram Hassego, metody progowe (np. metoda ELECTRE), hierarchizacja kryteriów i inne [10]. Celem stosowania tych metod jest uporz dkowanie zbioru elementów według przyj tej reguły klasyfikacyjnej oraz wyró nienie mo liwie najmniejszego podzbioru stanowi cego podstaw przy dokonywaniu wyborów. Diagramem Hassego nazywa si graf zorientowany G=(W,R), gdzie W oznacza zbiór porównywanych elementów, natomiast R jest relacj cz ciowego porz dku, R W W co mo na zapisa jako [10, s. 16]: (x, y)r y "jest lepsze od" x, W naszym przypadku "lepsze" oznacza, e suma warto ci wszystkich kryteriów dla elementu y jest wi ksza ni dla elementu x, co mo na przedstawi wzorem:

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, lub z u yciem sumy wa onej: gdzie wi waga przypisana i-temu kryterium,. Takie sumowanie kryteriów powoduje utworzenie jednego metakryterium z wielu kryteriów cz stkowych. Do oceny wybrano 7 systemów CMS/DMS ró nej klasy, które (według opisów producentów i do wiadcze ekspertów wspomagaj cych wybór) miały najwi ksze mo liwo ci funkcjonalne i cechy zbli one do tych, które zostały zdefiniowane w wymaganiach. Poni sza tabela prezentuje wybrane systemy oraz ich wersje i klasyfikacj. aden z tych systemów nie wyst pował w CMSmatrix.org. Tabela 2. Oceniane systemy CMS/DMS Oznaczenie Nazwa Wersja Typ systemu N1 ResourceSpace DAMS N2 Cynapse/Plone CMS/DAMS N3 TYPO3 4.6 CMS N4 OpenKM DAMS N5 Alfresco CE 4.0 DMS N6 NotreDAM 1.08 DAM N7 EnterMedia 7.5 DAM Ka dy system został oceniony zgodnie z procedur diagramu Hassego wykorzystuj c zarówno sum wyników oceny poszczególnych kryteriów jak i sum wa on. Wszystkie kryteria zagregowano do 6 głównych kryteriów nadrz dnych i wskazano wagi, gdzie najwy ej oceniono przydatno funkcji systemu, a najmniejsz wag przypisano wymaganiom niefunkcjonalnym (tabela 3). Tabela 3. Zagregowane kryteria oceny systemów CMS/DMS Kryterium Nazwa Skrót Kierunek preferencji Wagi K1 Podstawowe funkcje systemu (Basic System Features) BSF max 0,3 K2 Edycja zawarto ci (Content Editing) CE max 0,2 K3 Funkcje powi zane z interfejsem u ytkownika (User-Interface Related) UIR max 0,1 K4 Niefunkcjonalne wymagania (Non-Functional Requirements) NFR max 0,05 K5 Technologia i wymagania hostingu (Hosting Technologies & Requirements) HTR min 0,1 K6 Przepływy pracy (Workflow) W max 0,25

10 70 Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarz dzania dokumentami Wyniki oblicze zaprezentowane s w postaci rankingów w poni szych tabelach 4, 5 i 6. Tabela 4. Ranking systemów wg sumy ocen cz stkowych Kryterium Ocena Ocena Wa ona Znormalizowana Ocena Wa ona N1 32,00 9,55 0,55 N3 32,00 8,45 0,72 N4 29,50 9,95 0,83 N7 26,50 9,20 0,80 N5 23,50 8,00 0,81 N2 8,00 5,40 0,49 N6 2,00 4,60 0,24 Tabela 5. Ranking systemów wg sumy wa onych ocen cz stkowych Kryterium Ocena Ocena Wa ona Znormalizowana Ocena Wa ona N4 29,50 9,95 0,83 N1 32,00 9,55 0,55 N7 26,50 9,20 0,80 N3 32,00 8,45 0,72 N5 23,50 8,00 0,81 N2 8,00 5,40 0,49 N6 2,00 4,60 0,24 Wyniki dwóch powy szych rankingów nie dawały jednoznacznej odpowiedzi, który system nale y wybra. Równie kryteria oceny systemów miały zró nicowane skale punktowe dla ka dego z nich, st d konieczne było obliczenie znormalizowanych ocen wa onych (zaprezentowanych tak e w tabeli 5 i 6). Normalizacji dokonano wg wzorów: W tabeli 6 przedstawiono ranking systemów wg znormalizowanych ocen wa onych.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Tabela 6. Ranking systemów wg znormalizowanych sum wa onych ocen cz stkowych Kryterium Ocena Ocena Wa ona Znormalizowana Ocena Wa ona N4 29,50 9,95 0,83 N5 23,50 8,00 0,81 N7 26,50 9,20 0,80 N3 32,00 8,45 0,72 N1 32,00 9,55 0,55 N2 8,00 5,40 0,49 N6 2,00 4,60 0,24 W tym przypadku uzyskali my wynik wskazuj cy na rozwi zanie nr 4, czyli system OpenKM (Open Knowledge Management) w wersji Znormalizowana ocena wa ona jest w tym przypadku najodpowiedniejsz metod pomiaru. Diagram Hassego dla znormalizowanych kryteriów przedstawiono na poni szym rysunku. Rysunek 2. Diagram Hassego dla znormalizowanych kryteriów

12 72 Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarz dzania dokumentami 5. Podsumowanie Zgodnie z interpretacj diagramu Hassego najlepsz alternatyw jest N4, poniewa nie ma alternatywy lepszej. W tym uj ciu alternatywa N3 jest najgorsza, natomiast N6 i N2 s wariantami gorszymi (bo wskazuje na to suma wa ona kryteriów znormalizowanych), a w poszczególnych kryteriach zdarza si, e wyst puje ocena wy sza (nie jest spełniona relacja przewy szania). Wybór systemu CMS/DMS jest zagadnieniem bardzo zło onym, a jego wynik uzale niony bezpo- rednio od sprecyzowanych wymaga i zebranych informacji (danych) o dost pnych alternatywach. Bardzo du e znaczenie ma tak e dobór ekspertów oceniaj cych systemy wg okre lonych kryteriów. Spo ród metod wielokryterialnych powszechnie stosowanych do wyboru alternatyw decyzyjnych najcz ciej wybierane s ró ne warianty metody AHP (ang. Analytic Hierarchy Process). Ta metoda mo e mie zastosowanie zarówno do wyboru wariantów decyzyjnych, jak i ewaluacji oraz badania istotno ci ocen dokonywanych przez ekspertów. Zastosowanie metody AHP do ww. problemu wyboru systemu CMS/DMS b dzie tematem osobnego opracowania. Bibliografia [1] Adair J.: Anatomia biznesu. Podejmowanie decyzji. Wydawnictwo Studio Emka. Warszawa [2] Badania Operacyjne, pod red. W. Sikory, PWE, Warszawa [3] Bolesta-Kukułka K.: Decyzje mened erskie, PWE, Warszawa [4] CMSmatrix Compare Tool: [5] Dytczak M., Ginda G., Kwiesielewicz M.: Wybrane narz dzia grupowego wspomagania decyzji w zarz dzaniu miastem, [w:] Knosala R. (red.) Komputerowo zintegrowane zarz dzanie, t. I. _Dytczak_ M.pdf. [6] Forman E., Peniwati K.: Aggregating individual judgments and priorities with the Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 108, [7] Griffin R.: Podstawy zarz dzania organizacjami, PWN, [8] Miller D.W., Starr M.K.: Praktyka i Teoria decyzji, PWN, [9] Robbins S.: Skuteczne podejmowanie decyzji, PWE,2005. [10] Tarapata Z.: Optymalizacja decyzji inwestycyjnych, cz.i, ródło: a_decyzji_inwestycyjnych_czi.pdf. [11] Tourism Information Products For Oceanographic Museums,

13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, DECISION SUPPROT FOR CHOOSING DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM This paper discussed problem of choosing a system for electronic document management on the example of an activity carried out in the BalticMuseums 2.0 Plus project. Also presented issues related to decision-making process, and the classification of content management systems. The author summarizes the specification of requirements and selection criteria, and presents two simple methods to choose the Content Management System based on the comparison CMSmatrix.org and Hasse diagram. Keywords: decision support, document management systems, Hasse diagram Instytut Informatyki w Zarz dzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski ul. Mickiewicza 64, Szczecin

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE Living Forest Summit Czwarta Konferencja Ministerialna w sprawie Ochrony Lasów w Europie 28-30 kwietnia 2003 r., Wiedeń Austria WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne dotyczące kwoty poniżej 14 000 euro)

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne dotyczące kwoty poniżej 14 000 euro) ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne dotyczące kwoty poniżej 14 000 euro) 1. Zamawiający: Powiat Rzeszowski 2. Adres Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH śyła Kamil 1 WebML, UML, MDE, aplikacje internetowe WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH Niniejszy artykuł przedstawia najbardziej znaczące róŝnice pomiędzy notacją WebML oraz

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2009 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29.09.2009r REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE 1. 1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo