PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH"

Transkrypt

1 Spis treści: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH 1. Kontrakt z uczniami. 2. Obszary aktywności ucznia a wymagania na ocenę. 3. Narzędzia i częstotliwość pomiaru osiągnięć uczniów. 4. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny szkolne (załącznik do PZO) Ad. 1 Kontrakt: 1. Ocenianie jest całościowe, oceniana jest praca ucznia w ciągu całego roku oraz jego stosunek do przedmiotu. 2. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna. 3. Ocenianie jest jawne dla ucznia i rodzica. Ocenione prace klasowe uczeń może wziąć do domu do pokazania rodzicom. W ustalonym przez nauczyciela terminie 5 dni musi je zwrócić. W przypadku nie wywiązania się z umowy z nauczycielem uczeń traci prawo zabierania prac klasowych do domu. Są one przechowywane przez nauczyciela i udostępniane na życzenie rodzica (np. na zebraniu, konsultacjach). Kartkówki są wklejane do zeszytów przedmiotowych. 4. W związku ze specyfiką przedmiotu praca z uczniem na lekcjach matematyki jest indywidualizowana, a o formie indywidualizacji decyduje nauczyciel. 5. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz obowiązek jego okazania na polecenie nauczyciela. Nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu oraz skontrolowania staranności i jakości sporządzania notatek, które może wyrazić oceną. 6. W pierwszym dniu po usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zwolniony z posiadania zadania domowego oraz przygotowania do lekcji. W takim przypadku jego nieprzygotowanie nie jest odnotowywane w dzienniku. Każdy uczeń ma możliwość ustalenia terminu nadrobienia zaległości po przebytej chorobie, z tym że wzmiankowany termin nie może przekroczyć tygodnia od powrotu ucznia do szkoły. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu (po uzgodnieniu z nauczycielem). Nieprzystąpienie do pisania zaległej pracy klasowej, kartkówki w ciągu tygodnia od powrotu ucznia skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 7. Uczniowi przysługuje prawo dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (w tym braku zadania domowego) w ciągu półrocza. Fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lub na samym początku zajęć. Nauczyciel odnotowuje fakt wykorzystania nieprzygotowania w dzienniku ( np. lub bz ). Wykorzystanie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i prac pisemnych. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugie półrocze. 8. Praca długoterminowa jest obowiązkowa i może być wykonywana w grupach po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. 9. Każda praca klasowa jest zapowiadana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. 10. Ocena z odpowiedzi, kartkówki, pracy klasowej może być poprawiona jeden raz w terminie nie przekraczającym 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dwukrotnej poprawy. 11. Ocena z pracy klasowej zawiera pisemny opis osiągnięć ucznia i wskazówki do dalszej pracy. Ocena z odpowiedzi, kartkówki, dodatkowej pracy itp. jest uzasadniana ustnie. 12. Testy diagnozujące wiedzę uczniów są traktowane jak prace klasowe (10p), jednakże nie podlegają one poprawie. 13. Do średniej ważonej wliczana jest ocena z prac klasowych, kartkówek itd. jak i ocena z ich poprawy. 14. Oceny bieżące są wpisywane do elektronicznego dzienniczka ucznia i zeszytu przedmiotowego. 15. Prace klasowe i kartkówki oceniane są wg następującego przelicznika punktów na procenty:

2 0-29% ocena niedostateczna 30-49% ocena dopuszczająca 50-74% ocena dostateczna 75-89% ocena dobra % ocena bardzo dobra 100% + zadanie dodatkowe ocena celująca 16. Ocenianie ucznia jest systematyczne. 17. W klasie V i VI uczniowie przystępują do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty. Ocena ze sprawdzianu próbnego z matematyki wpisywana jest do ocen z matematyki i traktowana jest jak ocena z kartkówki.

3 Ad. 2 Obszary aktywności a wymagania na ocenę: Ocena: Obszar aktywności I. Sprawność Zna zasady rachunkowa. stosowania Uczeń wykonuje proste podstawowych działania pamięciowe algorytmów. Stosuje na liczbach naturalnych, je całkowitych i ułamkach, z pomocą zna i stosuje algorytmy nauczyciela działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach. Stosuje algorytmy w sposób efektywny. Potrafi sprawdzić wyniki po ich zastosowaniu. Stosuje algorytmy uwzględniając nieszablonowe rozwiązania, szczególne przypadki i uogólnienia. Stosuje algorytmy w zadaniach nietypowych Potrafi samodzielnie operować pojęciami matematycznymi II. Wykorzystanie i tworzenie informacji Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. III. Modelowanie Matematyczne Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania. Intuicyjnie rozumie podstawowe pojęcia. Potrafi interpretować oraz przetwarzać proste informacje. Zna symbole matematyczne Potrafi wskazać dane, niewiadome. Wykonuje rysunki z oznaczeniami do typowych zadań. Odczytuje dane z prostych rysunków, diagramów tabel. Potrafi zastosować pojęcia matematyczne w typowych zadaniach Potrafi podać przykład potwierdzający prawdziwość zauważonych prawidłowości. Potrafi naśladować podane rozwiązania w analogicznych sytuacjach. Tworzy proste teksty w stylu matematycznym. W swoich wypowiedziach stosuje terminologię matematyczną. Stosuje Pojęcia matematyczne w zadaniach. Prawidłowo formułuje odpowiedzi. Potrafi przeprowadzić proste wnioskowania. Analizuje treść zadania. Układa plan rozwiązania Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania. Uzasadnia Zauważone prawidłowości w nieskomplikowanych przypadkach Stosuje uogólnienia i analogie do formułowanych wniosków. Umie analizować i doskonalić swoje rozwiązania. Rozumie, interpretuje pojęcia matematyczne występujące w nietypowych zadaniach. Potrafi oryginalnie, nie szablonowo rozwiązać i układać zadania również te nietypowe IV Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. Intuicyjnie rozumie pojęcia Zna ich nazwy. Potrafi podać przykłady dla tych pojęć. Prowadzi proste rozumowania zmierzające do znalezienia rozwiązania zadania. Stosuje prawidłową kolejność wykonywania działań. Potrafi wyciągać wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. Umie klasyfikować pojęcia. Uogólnia. Podaje szczególne przypadki Wykorzystuje uogólnienia i analogie.potrafi samodzielnie operować pojęciami matematycznymi, tworzyć strategie prowadzące do rozwiązywania nietypowych sytuacji matematycznych,

4 Ad.3 System oceniania na lekcji matematyki: L.p. Narzędzia pomiaru Częstotliwość 1. Prace klasowe co najmniej 2 2. Kartkówki co najmniej Odpowiedzi ustne co najmniej 1 4. Prace domowe co najmniej 2 5. Zeszyty ćwiczeń co najmniej 1 Dodatkowe oceny można otrzymać za: a) aktywność na lekcji b) realizowanie projektów, c) pracę w grupach, d) rozwiązywanie problemów, łamigłówek, dodatkowych zadań, itp. e) udział z dobrym wynikiem w konkursach matematycznych. W ocenianiu z matematyki przy klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stosuje się ocenę ważoną. Ustala się sposób ustalania oceny ważonej: a) ocenę z pracy klasowej punktuje się na 10 pkt, b) ocenę ze odpowiedzi bądź kartkówki punktuje się na 5 pkt, c) ocenę z zadania domowego, ćwiczeń, aktywności, pracy dodatkowej punktuje się na 2 pkt. Ocenę ważoną oblicza się według następującego wzoru: suma ocen ze sprawdzianów x 10+ suma ocen z odp. i kartkówek x 5+ suma ocen z zad. domowych, ćwiczeń, aktywności, prac dodatkowych x 2 ilość ocen ze sprawdzianów x 10+ ilość ocen z odp. i kartkówek x 5+ ilość ocen z zad. domowych, ćwiczeń, aktywności, prac dodatkowych x 2 W sytuacji, gdy przy obliczeniu ocena ważona przyjmuje wartość wyższą o pięć dziesiętnych (np. 3,6) niż pełna całkowita ocena (dostateczny 3) uczeń otrzymuje ocenę o stopień wyższą od całkowitej oceny (według przykładu dobry 4).

5 KRYTERIA OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO PROGRAMU MATEMATYKA Z POMYSŁEM KLASA IV DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM - gromadzi i porządkuje najprostsze dane; - odczytuje proste dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach; - przedstawia w systemie dziesiątkowym liczby zapisane w systemie rzymskim w zakresie do 30; - liczby zapisane w systemie dziesiątkowym w zakresie do 30 przedstawia w systemie rzymskim; - wykonuje najprostsze obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach; - wykonuje najprostsze obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; - odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe do miliona; - zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe do miliona; - zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej w sytuacjach typowych; - odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej w sytuacjach typowych; - porównuje liczby naturalne; - gromadzi i porządkuje dane; - odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach; - przedstawia w systemie dziesiątkowym liczby zapisane w systemie rzymskim w zakresie do 30; - liczby zapisane w systemie dziesiątkowym w zakresie do 30 przedstawia w systemie rzymskim; - wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach; - wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; - odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe do miliona; - zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe do miliona; - zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej w sytuacjach typowych; - odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej w sytuacjach typowych; - porównuje liczby naturalne; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach; - przedstawia dane w tabelach, na diagramach i wykresach; - liczby zapisane w systemie rzymskim w zakresie do 39 przedstawia w systemie dziesiątkowym (R); - liczby zapisane w systemie dziesiątkowym w zakresie do 39 przedstawia w systemie rzymskim (R); - wykonuje obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach;

6 - wykonuje obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; - odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe - zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe; - buduje liczby o podanych własnościach; - porównuje liczby naturalne wielocyfrowe; - zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej w sytuacjach nietypowych; - odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej w sytuacjach nietypowych; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe z zastosowaniem liczb naturalnych, DZIAŁ 2. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania nieskomplikowanych działań ; - dodaje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe (proste przykłady); - liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej; - odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe (proste przykłady); - liczbę jednocyfrową odejmuje od dowolnej liczby naturalnej; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (w najprostszych przykładach); - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (w najprostszych przykładach); - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia; - wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych (proste przykłady); - porównuje ilorazowo liczby naturalne; - porównuje różnicowo liczby naturalne; Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który : - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań ; - dodaje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe; - liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej; - odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe; - liczbę jednocyfrową odejmuje od dowolnej liczby naturalnej; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (w prostych przykładach); - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i

7 łączność dodawania i mnożenia; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (w prostych przykładach); - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia; - wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych; - porównuje ilorazowo liczby naturalne; - porównuje różnicowo liczby naturalne; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań w wyrażeniach o skomplikowanej budowie, - dodaje w pamięci liczby wielocyfrowe w przypadkach takich, jak np ; - dodaje w pamięci kilka liczb naturalnych dwu- i jednocyfrowych; - odejmuje w pamięci liczby wielocyfrowe w przypadkach takich, jak np ; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci; - zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tona; - zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych; DZIAŁ 3. PROSTE I ODCINKI. KĄTY. KOŁA I OKRĘGI - rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek; - mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 milimetra; - prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; - oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali (proste przykłady); - oblicza długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość (proste przykłady); - rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe; - rysuje pary odcinków prostopadłych na kracie lub za pomocą ekierki; - rysuje pary odcinków równoległych na kracie; - wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek; - mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia;

8 - rozpoznaje kąt prosty, ostry, rozwarty; - rysuje kąt prosty; - porównuje kąty; - wskazuje na rysunku cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu; - rysuje okręgi z użyciem cyrkla; - rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek; - mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 milimetra; - prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; - oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali; - oblicza długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość ; - rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe; - rysuje pary odcinków prostopadłych na kracie lub za pomocą ekierki; - rysuje pary odcinków równoległych na kracie; - wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek; - mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia; - rozpoznaje kąt prosty, ostry, rozwarty; - rysuje kąt prosty; - porównuje kąty; - wskazuje na rysunku cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu; - rysuje cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - zamienia jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; - wskazuje skalę, w której jeden odcinek jest obrazem drugiego (R); - stosuje własności odcinków przedstawionych w skali; - rysuje pary odcinków prostopadłych za pomocą ekierki i linijki; - rysuje pary odcinków równoległych za pomocą ekierki i linijki; - rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni; - rozpoznaje kąt półpełny (R); - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; z zastosowaniem wiadomości prostych, odcinkach, kołach i okręgach;

9 DZIAŁ 4. DZIAŁANIA PISEMNE NA LICZBACH NATURALNYCH - dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego; - odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie (proste przykłady); - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie (nieskomplikowane przykłady); - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań (najprostsze przykłady); - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia; - do rozwiazywania prostych zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki; - dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego; - odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie; - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań ; - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia; - do rozwiazywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie z przekroczeniem progu dziesiątkowego; - odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie z przekroczeniem progu dziesiątkowego; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem działań pisemnych;

10 DZIAŁ 5. WIELOKĄTY - oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków (trójkąt, czworokąt); - rozpoznaje najprostsze własności wielokąta (wskazuje bok, wierzchołek, kąt); - rysuje wielokąty o podanych własnościach (proste przykłady); - rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe; - rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt; - zna podstawowe własności kwadratu, prostokąta; - stosuje podstawowe własności kwadratu, prostokąta; - oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków (proste przykłady); - oblicza pola wielokątów przedstawionych na rysunku (na siatce) oraz w sytuacjach praktycznych; - zamienia jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr (proste przykłady); - stosuje jednostki pola: m 2, cm 2, km 2, mm 2, dm 2 (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń ); - oblicza pola: kwadratu, prostokąta przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych; - oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; - rozpoznaje podstawowe własności wielokąta; - rysuje wielokąty o podanych własnościach; - rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe; - rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt; - zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta; - stosuje najważniejsze własności kwadratu, prostokąta; - oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; - oblicza pola wielokątów przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych; - oblicza pole kwadratu przedstawionego na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych; - zamienia jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; - stosuje jednostki pola: m 2, cm 2, km 2, mm 2, dm 2 (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń ); - oblicza pola: kwadratu, prostokąta przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - stosuje wzór na obwód kwadratu, prostokąta do obliczenia długości boku; - dostrzega zależność między jednostkami pola: m 2, cm 2, km 2, mm 2, dm 2 ; - stosuje wzór na pole kwadratu lub prostokąta do obliczenia długości jednego jego boku;

11 - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem poznanych wiadomości; DZIAŁ 6. UŁAMKI ZWYKŁE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH - opisuje część danej całości za pomocą ułamka (proste przykłady); - wskazuje opisaną ułamkiem część całości; - przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych (proste przykłady); - przedstawia iloraz liczb naturalnych jako ułamek (proste przykłady); - oblicza ułamek danej liczby naturalnej (1/2 z, 1/3 z. itp); - porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach (proste przykłady); - porównuje różnicowo nieskomplikowane ułamki; - dodaje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach (proste przykłady); - odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach (proste przykłady); - przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej; - przedstawia liczby mieszane w postaci ułamków niewłaściwych; - opisuje część danej całości za pomocą ułamka; - wskazuje opisaną ułamkiem część całości; - przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych; - przedstawia iloraz liczb naturalnych jako ułamek; - oblicza ułamek danej liczby naturalnej; - porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach; - porównuje różnicowo ułamki; - dodaje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach; - odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach; - przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej; - przedstawia liczby mieszane w postaci ułamków niewłaściwych; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - umiejętnie opisuje część danej całości za pomocą ułamka; - płynnie wskazuje opisaną ułamkiem część całości; - przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych; - przedstawia iloraz liczb naturalnych jako ułamek;

12 - sprawnie oblicza ułamek danej liczby naturalnej; - porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach; - porównuje różnicowo ułamki; - biegle dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach; - sprawnie przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej; - sprawnie przedstawia liczby mieszane w postaci ułamków niewłaściwych; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem poznanych wiadomości;

13 KRYTERIA OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO PROGRAMU MATEMATYKA Z + KLASY V - VI KLASA V LICZBY NATURALNE - zna pojęcie cyfry, rozumie różnicę między cyfrą a liczbą, - zna nazwy działań i ich elementów, - dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe i jednocyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego np.: , - mnoży i dzieli liczbę dwucyfrową przez 2, 3, 5, - oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego dwudziałaniowego z zachowaniem kolejności wykonywania działań, - oblicza kwadraty liczb jednocyfrowych, - dodaje i odejmuje liczby naturalne sposobem pisemnym, - mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe, - zna pojęcie wielokrotności liczby naturalnej i dzielnika liczby naturalnej, - rozpoznaje liczby podzielne przez 2,5, 10, dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego, mnoży i dzieli liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe, - oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych w których występują liczby jedno i dwucyfrowe: np : 12, - oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych, - mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym, - zna podstawowe cechy podzielności liczb (przez 2, 3,4, 5, 9, 10, 100) - rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone, - rozkłada liczby na czynniki pierwsze. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - sprawnie wykonuje cztery działania pamięciowo, - rozwiązuje i układa zadania tekstowe z uwzględnieniem porównywania różnicowego i ilorazowego, - sprawnie oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań, w tym zawierających dwa nawiasy, na liczbach trzycyfrowych, - oblicza potęgi o wykładniku naturalnym, - sprawnie wykonuje cztery działania pisemne, - oblicza NWD i NWW liczb. - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe wielodziałaniowe związane z cechami podzielności, - proponuje własne metody szybkiego prawidłowego liczenia, - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki, kryptarytmy,

14 UŁAMKI ZWYKŁE - umie wskazać dany ułamek jako cześć figury geometrycznej np.: 1 / 2 koła; 3 / 4 kwadratu; 1 / 4 trójkąta równobocznego; 3 / 10 prostokąta o wymiarach 1x 10, - oblicza proste ułamki z liczb np.: 1 / 2 godziny - ile to minut? - skraca i rozszerza proste ułamki, - potrafi zamieniać liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie dla prostych przypadków, - dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach, - wykonuje proste przykłady dodawania i odejmowania ułamków o różnych mianownikach, - wykonuje proste przykłady mnożenia i dzielenia ułamków. - zna pojęcie ułamka zwykłego jako ilorazu dwóch liczb naturalnych, - potrafi przedstawić proste ułamki o różnych mianownikach na osi liczbowej, - potrafi wyrażać różne wielkości za pomocą ułamków np.; 3 kwadranse to... godziny, - rozszerza i skraca ułamki, - porównuje ułamki zwykłe, - sprowadza ułamki do wspólnego mianownika, - zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie, - wykonuje cztery działania na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - sprawnie wykonuje cztery działania na ułamkach zwykłych, - stosuje działania na ułamkach do rozwiązywania zadań z treścią, - odczytuje i zaznacza na osi ułamki o różnych mianownikach dobierając odpowiednio jednostkę, - rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków wykorzystując prawa działań, - potrafi zapisać treść zadania w postaci równania, - potrafi obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających dwa nawiasy. - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe wielodziałaniowe z zastosowaniem czterech działań na ułamkach zwykłych, - proponuje własne metody szybkiego prawidłowego liczenia, - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki, kryptarytmy, UŁAMKI DZIESIĘTNE - zaznacza i odczytuje ułamki dziesiętne na osi liczbowej, - porównuje ułamki dziesiętne zawierające tą samą liczbę miejsc po przecinku, - zamienia proste wyrażenia dwumianowane na postać dziesiętną np.: 2 cm 5 mm, - dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne o tej samej liczbie miejsc po przecinku sposobem pisemnym, - mnoży i dzieli pamięciowo ułamki dziesiętne przez 10, 100,

15 np..: 1,73 10; 2,34 100; 12,5 : 10; 425,1 : 100, - mnoży pisemnie ułamki dziesiętne przez liczby naturalne, - dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez liczby naturalne, - zapisuje ułamki dziesiętne w postaci ułamków zwykłych, - zamienia najprostsze ułamki zwykłe na liczby naturalne np.: 1 / 2, 3 / 4. - potrafi zapisywać i odczytywać ułamki zwykłe o mianownikach 10, 100, 1000 w postaci dziesiętnej i odwrotnie, - zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej, - porównuje ułamki dziesiętne, - zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych, - dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, mnoży ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, - dzieli ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną, zamienia ułamek dziesiętny na ułamek zwykły nieskracalny, - wykorzystując skracanie lub rozszerzanie, zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne, - oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem ułamków zwykłych i dziesiętnych, w których występują nie więcej niż trzy działania. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - sprawnie wykonuje cztery działania na ułamkach dziesiętnych, - potęguje ułamki dziesiętne, - stosuje działania na ułamkach do rozwiązywania zadań z treścią, - sprawnie zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe, w tym wykorzystując dzielenie licznika przez mianownik, - oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych w których występują; ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne oraz pojedynczy nawias. - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone, - oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych w których występuje oprócz czterech działań, również potęgowanie i nawiasy podwójne, - rozwiązuje zadania problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe wielodziałaniowe z zastosowaniem czterech działań na ułamkach dziesiętnych, - proponuje własne metody szybkiego prawidłowego liczenia, - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki, kryptarytmy, LICZBY CAŁKOWITE - umie podać przykłady liczb ujemnych w otaczającej rzeczywistości, - zna zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach, - zaznacza na osi liczbowej liczby całkowite.

16 - porównuje liczby całkowite, - zna pojęcie liczby przeciwnej i potrafi wskazać liczbę przeciwną do danej, - umie dodać i odjąć dwie liczby całkowite, - zna zasadę mnożenia i dzielenia liczb całkowitych. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - sprawnie dodaje i odejmuje liczby całkowite, - umie obliczać wartości liczbowe z wykorzystaniem dodawana i odejmowania na liczbach całkowitych, - potrafi mnożyć i dzielić liczby całkowite (proste przykłady). - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej, - ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej - -samodzielnie rozwiązuje zadania złożone i problemowe, a także nietypowe zadania tekstowe - proponuje własne metody szybkiego prawidłowego liczenia - rozwiązuje zadania dodatkowe - bierze udział z dobrym wynikiem w konkursach matematycznych GEOMETRIA (FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE, POLA FIGUR, GRANIASTOSŁUPY) - potrafi wskazać boki, wierzchołki, kąty i przekątne wielokąta - kreśli wielokąty przy pomocy kratek w zeszycie, - rozpoznaje i nazywa kąt ostry, prosty i rozwarty, - zna pojęcie obwodu wielokąta, - potrafi narysować wysokość w trójkącie ostrokątnym, - oblicza pole kwadratu i prostokąta, - rozróżnia prostopadłościany i sześciany, - rysuje siatki prostopadłościanów, - rozpoznaje graniastosłupy o różnych podstawach. - oblicza pola i obwody dowolnego wielokąta, podstawiając do wzoru, - rysuje wysokości w trójkącie i poznanych czworokątach, - rysuje wielokąty o podanych własnościach, - zna własności kątów w trójkącie i czworokącie i potrafi to wykorzystać w zadaniach, - rysuje siatki graniastosłupów o podstawie trójkąta i czworokąta, - oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu i sześcianu, - zna jednostki pola i objętości. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - definiuje pojęcie wysokości wielokąta, - oblicza sprawnie pola i obwody wielokątów z uwzględnieniem przekształcania wzorów, - projektuje siatki graniastosłupów o dowolnej podstawie, - oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupów, - oblicza pola figur płaskich złożonych z kilku części, - sprawnie zamienia jednostki poła i objętości,

17 - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej, - ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej - -samodzielnie rozwiązuje zadania złożone i problemowe, a także nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe związane z wielokątami i graniastosłupami, - proponuje własne metody szybkiego prawidłowego liczenia, KLASA VI LICZBY WYMIERNE (LICZBY NATURALNE I UŁAMKI, LICZBY CAŁKOWITE) - odczytuje, zapisuje, interpretuje na osi liczbowej i porównuje liczby naturalne, - wykonuje proste operacje na ułamkach typu: skracanie, rozszerzanie, wyłączanie całości itp., - wykonuje cztery działania na prostych ułamkach zwykłych i dziesiętnych, - wykonuje cztery działania na liczbach całkowitych, - oblicza drugą i trzecią potęgę liczby naturalnej, prostych ułamków, - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań dla wyrażeń zawierających dwa działania, - zaokrągla liczby naturalne. - sprawnie wykonuje cztery działania na liczbach wymiernych, - oblicza wartości liczbowe wyrażeń arytmetycznych zawierających nie więcej niż trzy działania i nawias pojedynczy, - rozwiązuje proste zadania z treścią, - zna pojęcie wartości bezwzględnej i ją oblicza, - umie potęgować liczby wymierne, - porównuje liczby całkowite, interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej, - potrafi znaleźć rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych, - zna zasady zaokrąglania liczb i potrafi je zastosować. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - sprawnie oblicza wartości liczbowe wyrażeń arytmetycznych, - zna pojęcie ułamka okresowego, - szacuje wyniki działań, - odczytuje dane potrzebne do rozwiązania zadania z tekstu źródłowego, planu, schematu, wykresu, - rozwiązuje zadania z treścią. - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej, sprawnie posługuje się umiejętnością zaokrąglania liczb do potrzeb zadania, - ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe wielodziałaniowe

18 - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki, MATEMATYKA NA CO DZIEŃ (LICZBY NA CO DZIEŃ; PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS, PROCENTY) - potrafi porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej, - zna podstawowe jednostki czasu, długości, masy, - zna pojęcie skali i planu oraz rozumie potrzebę jej stosowania, - zna funkcje podstawowych klawiszy kalkulatora, - odczytuje proste informacje z tabel i diagramów, - rozumie pojęcia prędkość, droga i czas, - interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% jako połowę, 25% jako ¼. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który: - zna zasadę dotyczącą lat przestępnych, - stosuje różnorodne jednostki długości i masy, - wykonuje obliczenia dotyczące długości i masy, - oblicza długości odcinków w skali lub w rzeczywistości, - odczytuje dane z mapy lub planu, - zaokrągla liczbę do danego rzędu, - wykonuje obliczenia za pomocą kalkulatora, - przedstawia dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, - oblicza drogę znając prędkość i czas, - na podstawie podanej prędkości wyznacza długość drogi przebytej w jednostce czasu, - interpretuje 20% jako 1/5, 10% jako 1/10 i 1% jako 1/100 danej wielkości. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - rozwiązuje zadania tekstowe związane z kalendarzem i czasem, - rozwiązuje zadania tekstowe związane z jednostkami długości i masy, - rozwiązuje zadania tekstowe związane ze skalą, - porównać informacje z dwóch wykresów, - rozwiązuje proste zadania tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem, - w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza % danej wielkości w stopniu trudności typu: 50%, 10%, 20%. - rozwiązuje zadania tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem, - ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe, - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA - zna pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat liczby, - potrafi zbudować proste wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji osadzonych

19 w kontekście praktycznym, - stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych, - korzysta z prostych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, - zna pojęcie równania i jego rozwiązania, - potrafi wskazać wyrazy podobne i zredukować je typu: 2x + 3x, - rozwiązuje proste równania: np. 2x = 16; x + 5 = 10, Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który: - potrafi budować i odczytywać proste wyrażenia typu: liczba o 5 większa od a, - korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, - przekształca wyrażenia typu: 5x + 3x; 2 3x do prostszej postaci, - rozwiązuje proste równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania, - korzysta z wzorów, w których występują oznaczenia literowe. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - sprawnie wykonuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych, - rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań, - wykonuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych i uzasadnia wykonywane czynności, - ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe wielodziałaniowe, związane z obliczaniem wartości algebraicznych, - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki, GEOMETRIA (POLA WIELOKĄTÓW, FIGURY PRZESTRZENNE) - zna pojęcia prosta, półprosta, odcinek, koło, okrąg, - zna wzajemne położenie prostych i odcinków, - wskazuje na rysunku i rysuje cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu, - zna zależność między długością promienia a średnicy, - zna nazwy boków w trójkącie równoramiennym i prostokątnym, - rozpoznaje i nazywa trójkąty i czworokąty, zna własności kątów w trójkącie, - rozumie pojęcie pola i obwodu figury, - oblicza pola i obwody kwadratu i prostokąta, - oblicza pole trójkąta i innych czworokątów mając dany wzór i wszystkie dane, - rozpoznaje graniastosłupy proste w zależności od podstawy oraz wskazuje elementy jego budowy, - rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów - rysuje siatki prostopadłościanów i sześcianów, - rozpoznaje ostrosłupy spośród innych brył, - potrafi na modelu wskazać jego ściany wierzchołki i krawędzie, - rozpoznaje kulę, walec, stożek spośród innych brył, - oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu i sześcianu,

20 - oblicza brakujące miary kątów w trójkątach i czworokątach (proste przykłady), - wie, że aby znaleźć odległość punktu od prostej należy znaleźć długość odpowiedniego odcinka prostopadłego, - konstruuje trójkąt z trzech danych odcinków, - ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta), - rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych, - stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta, - oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów, - potrafi określić liczbę ścian, wierzchołków, krawędzi graniastosłupa, - sprawnie rysuje siatki prostopadłościanów i sześcianów, - oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanów, - stosuje jednostki pola, - na rysunku ostrosłupa potrafi wskazać jego ściany, krawędzie i wierzchołki, - stosuje jednostki objętości, - oblicza pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego na podstawie pomiarów, - rozpoznaje kulę, walec, stożek spośród innych brył, potrafi je nazwać. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - rozwiązuje zadania tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami z wykorzystaniem ich własności, - oblicza brakujące miary kątów przyległych i wierzchołkowych, - oblicza brakujące miary kątów w trójkątach i czworokątach, - rozwiązuje zadania korzystając z własności kątów w trójkątach i czworokątach oraz z własności przekątnych w czworokątach, - rozwiązuje zadania tekstowe związane z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów, - rozwiązuje zadania tekstowe związane z objętością prostopadłościanów, - oblicza pola powierzchni ostrosłupów na podstawie pomiarów, - na rysunku potrafi wskazać bryły obrotowe, nazwać je i wskazać podstawowe ich własności, - rozwiązuje zadania tekstowe stosując przy tym własności kątów i wielokątów - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej, - ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe, konstrukcyjne, - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki,

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca)

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby. Uczeń: 1. Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane; odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa IV Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki praktycznych liczbę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa V Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Liczby naturalne. Działania na liczbach naturalnych. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi. Działania pisemne na liczbach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4 dopełniające

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA VI Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA I. Sprawność rachunkowa. Cele kształcenia wymagania ogólne Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie Zna kolejność działań bez użycia nawiasów Zna algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości cyfry od jej

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ Na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 1) odczytuje i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe.

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie V.

Wymagania programowe z matematyki w klasie V. Wymagania programowe z matematyki w klasie V. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe; interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 1 Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 Temat 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb 4 5 Rachunek pamięciowy Dodawanie i mnożenie LICZBY NATURALNE (20 h) 1 2. 3 ) wykonuje proste

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć:

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne, obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN TEMAT LEKCYJNYCH LICZBY NATURALNE I UŁAMKI (11 H) 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV Rozdział DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM 1. Zbieranie i prezentowanie danych 2. Rzymski system zapisu liczb 3. Obliczenia kalendarzowe

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas 22 Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 5 Nr lekcji Temat lekcji 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. Ocena niedostateczna. Zna nazwy argumentów działań Pamięciowo i pisemnie wykonuje każde z czterech działań na liczbach

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA 4. Ocena śródroczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA 4. Ocena śródroczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA 4 (do programu nauczania Matematyka z pomysłem, WSiP) Otrzymanie oceny wyższej oznacza spełnienie wymagań także na ocenę niższą Ocena śródroczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasach IV VI KLASA IV

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasach IV VI KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasach IV - VI W wymaganiach edukacyjnych uwzględniono stopień opanowania wiedzy (zapamiętanie i rozumienie) oraz nabyte umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Szkoła Podstawowa w Stęszewie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Szkoła Podstawowa w Stęszewie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Szkoła Podstawowa w Stęszewie Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki I. Zasady oceniania 1) Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia określone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM Opis założonych osiągnięć ucznia Wymagania programowe, które stanowią oczekiwane osiągnięcia uczniów zostały podzielone na wymagania podstawowe (bazowe dla przedmiotu) i wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne, tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) 1 PSO i kontrakt z uczniami. 1 Matematyka w otaczającym nas świecie 1 Karta pracy 1 Po I etapie edukacyjnym 1 Ślimak gra edukacyjna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe, - mnożyć i dzielić w pamięci liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V OCENA ŚRÓDROCZNA: DOPUSZCZAJĄCY uczeń potrafi: zapisywać i odczytywać liczby w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 0 1 5 / 0 1 6 Program nauczania: Matematyka z pomysłem, numery dopuszczenia podręczników 687/1/014,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE VI OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia poniższych wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV:

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: Na każdym poziomie obowiązują także wszystkie wymagania z poziomów niższych.

Bardziej szczegółowo

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI Wymagania na ocenę dopuszczającą I semestr Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.) Matematyka w otaczającym nas świecie Gra tabliczka mnożenia Karta pracy 1 Po IV klasie szkoły podstawowej Ślimak gra edukacyjna z tabliczką mnożenia 1. Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: porównuje liczby

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V Na ocenę wyższą uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności na ocenę (oceny) niższą. Dział programowy: LICZBY NATURALNE podać przykład liczby naturalnej czytać

Bardziej szczegółowo

KLASA IV LICZBY NATURALNE

KLASA IV LICZBY NATURALNE KLASA IV LICZBY NATURALNE - umie dodawad i odejmowad pamięciowo w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego, - zna tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100, - potrafi zapisywad i odczytywad

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 2.1 Liczby

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODPISANA PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. W DNIU 27 SIERPNIA 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODPISANA PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. W DNIU 27 SIERPNIA 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODPISANA PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W DNIU 27 SIERPNIA 2012 r. (ze zmianami) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe. Obliczyć wartości wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO klasy Ewy Pakulskiej Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO KLASA IV Rozwijanie sprawności rachunkowej Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. Ocena niedostateczna: I. Liczby naturalne. Uczeń Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny Rozumie różnicę miedzy cyfrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV REALIZOWANE WEDŁUG

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV REALIZOWANE WEDŁUG WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Uczeń potrafi na: Uczeń potrafi na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA - KLASA IV. I półrocze

MATEMATYKA - KLASA IV. I półrocze Liczby i działania MATEMATYKA - KLASA IV I półrocze Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba. Porównuje liczby naturalne proste przypadki. Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100. Mnoży i dzieli liczby

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6 Szczegółowy rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej w klasach IV VI Klasa IV szczegółowe z DZIAŁ I. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM (19 godz.)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V

Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 1. Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiętnego. 2. Pamięciowe mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6

KRYTERIUM OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6 KRYTERIUM OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6 DOPUSZCZAJĄC Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania wydatków. Dodaje, odejmuje,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2 3 KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VI LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: - znać algorytm czterech

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa 4 rok szkolny 2017/2018 Danuta Górak Dział I Liczby naturalne część 1 Wymagania na poszczególne oceny 1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie Szkolne - klasa 6

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie Szkolne - klasa 6 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie Szkolne - klasa 6 Opis osiągnięć Liczby naturalne Wykonuje proste obliczenia czasowe. Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Materiał przedstawia Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki dla

Bardziej szczegółowo

dobry (wymagania rozszerzające) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego

dobry (wymagania rozszerzające) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego dopuszczający (wymagania konieczne) odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000) zapisuje cyframi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKI Spis treści: 1. Kontrakt z uczniami. 2. Obszary aktywności ucznia a wymagania na ocenę. 3. Narzędzia i częstotliwość pomiaru osiągnięć uczniów. 4. Szczegółowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 4.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 4. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 4. Semestr 1 6 5 4 3 2 Dział programu: Działania na liczbach naturalnych Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4

Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4 Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4 Kategorie zostały określone następująco: dotyczy wiadomości uczeń zna uczeń rozumie dotyczy przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W ZAKRESIE TREŚCI PROGRAMOWYCH Z MATEMATYKI W KLASACH IV i V ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W ZAKRESIE TREŚCI PROGRAMOWYCH Z MATEMATYKI W KLASACH IV i V ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W ZAKRESIE TREŚCI PROGRAMOWYCH Z MATEMATYKI W KLASACH IV i V ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY KLASA IV Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy: potrafi samodzielnie wyciągać wnioski,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018 Dział I Liczby naturalne część 1 odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje

Bardziej szczegółowo

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów:

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów: Matematyka Klasa V Wymagania programowe podstawowe Uczeń : zapisuje słownie i czyta duże liczby zapisane w systemie dziesiątkowym porównuje liczby naturalne i porządkuje je rosnąco lub malejąco, używa

Bardziej szczegółowo

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi Rozkład materiału nauczania. Matematyka wokół nas Klasa 4 DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH (22 h) 1 Liczby naturalne. Oś liczbowa 1. 1 ) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe 1. 2 ) interpretuje

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Dział programu: Działania na liczbach naturalnych Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba. Porównuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY VI I.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH KONIECZNE ocena dopuszczająca rozumie dziesiątkowy system pozycyjny umie zapisywać i odczytywać liczby cyframi i słownie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania. Klasa 6

Treści nauczania. Klasa 6 . Klasa 6 2. Działania na liczbach naturalnych Obliczenia pamięciowe i pisemne Podzielność liczb naturalnych przez 2, 3, 5, 9, 10, 25*, 100 Średnia arytmetyczna* wykonuje działania na liczbach naturalnych

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW 4014 180/99 Liczę z Pitagorasem Lp. Dział programu Tematyka jednostki metodycznej Uwagi 1 2 3 4 Lekcja organizacyjna I Działania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Dział programowy: Działania na liczbach naturalnych Uczeń: 6 5 4 3 2 Opis osiągnięć rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba 6 5 4 3 2 porównuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV Ocena dopuszczająca: na ocenę śródroczną: Rozróżnia pojęcia cyfra liczba Porównuje liczby naturalne-proste przypadki Dodaje i odejmuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Wymagania edukacyjne Klasa 4

Matematyka z kluczem. Wymagania edukacyjne Klasa 4 Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne Klasa 4 LICZBY NATURALNE CZĘŚĆ I I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa IV

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa IV Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa IV Ocena dopuszczająca: Rozróżnia pojęcia cyfra liczba Porównuje liczby naturalne-proste przypadki Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6. Semestr I Dział programu: Liczby naturalne Wykonuje proste obliczenia czasowe

Bardziej szczegółowo