Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy)

2 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia Przedmiot zamówienia Stan Obecny Wymagana architektura nowego środowiska Plan infrastruktury sieciowej Plan infrastruktury serwerowej Plan infrastruktury wirtualnej Wymagania w zakresie usług katalogowych Budowa mechanizmów przechowywania i współdzielenia informacji w bezpiecznym modelu portalowym Intranet i Extranet Repozytorium dokumentów Urządzenia mobilne Architektura logiczna Budowa usług poczty elektronicznej Architektura systemu Budowa usług komunikacji wielokanałowej Bazy danych wymagane dla aplikacji Nowej Infrastruktury Baza dla portalu wielofunkcyjnego Baza dla serwera komunikacji wielokanałowej Baza dla zarządzania stacjami roboczymi Wymagane wdrożenie narzędzi administracyjnych Przygotowanie obrazów dysków Wybrane akty prawne Załączniki do OPZ Strona 2 z 19

3 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zbudowanie, uruchomienie produkcyjne i przekazanie do eksploatacji zintegrowanej platformy informatycznej (ZPI) realizującej wymagane usługi informatyczne. Wymagane jest: 1. Zapewnienie wysokiej dostępności, co oznacza zagwarantowanie, że wszystkie składniki infrastruktury, takie jak sprzęt, oprogramowanie czy sieć, będą odporne na awarie, tzn. żadna pojedyncza awaria nie może zatrzymywać pracy całego systemu oraz jego kluczowych funkcjonalności. 2. Wydajne obsługiwanie następujących przypadków: 1. gdy komponenty usługi są nadmiarowe i rozmieszczone w różnych fizycznie lokalizacjach, wykorzystywany ma być komponent najbliższy w sensie sieciowym tak, aby minimalizować obciążenie sieci informatycznej. 2. wystąpienia awarii najbliższego komponentu przełączenie musi być wykonane automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika. Po ponownym uruchomieniu najbliższego komponentu klient musi automatycznie przełączyć się na ten komponent. 3. odtwarzanie po awariach zgodnie z planem postępowania, w pełni przetestowanym, na wypadek awarii. Plan musi obejmować wszystkie możliwości od ponownego wczytania danych z dysków lub taśm zapasowych i szybką odbudowę serwera od zera, po przeniesienie działalności do innej lokalizacji, wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie gotowe do natychmiastowego podjęcia pracy. 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są następujące elementy, będące produktami wykonania i realizacji zamówienia, podlegające odbiorowi: 1. Dostawa licencji na oprogramowanie (warstwa oprogramowania ZPI). Wymagania licencyjne i opis oprogramowania opisane zostały w załączniku 1 do OPZ, część III SIWZ. 2. Dostawa serwerowego sprzętu komputerowego (warstwa sprzętowa ZPI) opisanego w załączniku nr 2 do OPZ, część III SIWZ. 3. Wykonanie następujących usług: 1. Instalacji, konfiguracji i uruchomienia produkcyjnego dostarczonego serwerowego sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami i instrukcjami Zamawiającego, które zostaną przekazane po podpisaniu umowy. 2. Wdrożenia funkcjonalności ZPI. Funkcjonalności zostaną wdrożone w oparciu o oferowaną warstwę oprogramowania ZPI i oferowaną warstwę sprzętową ZPI. 3. Przygotowanie i wdrożenie nowego systemu operacyjnego i pozostałego oprogramowania na stacjach roboczych Zamawiającego na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę obrazów (tzw. image ) stacji roboczych. Wdrożenie będzie obejmowało 60 stacji roboczych wskazanych przez Zamawiającego. Strona 3 z 19

4 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 4. Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń personelu Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do OPZ, część III SIWZ. 5. Wsparcia powdrożeniowego, zgodnie z opisem zadań umieszczonych w załączniku nr 3 do OPZ, część III SIWZ, rozdział Wsparcia technicznego producenta oprogramowania przez czas obowiązywania umowy. Dokładny opis usług znajduje się w załączniku nr 3 do OPZ, część III SIWZ. 4. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji opisanej w załączniku nr 4 do OPZ, część III SIWZ. 5. Zagwarantowanie poprawnego działania: 1. Warstwy sprzętowej, 2. Warstwy oprogramowania. 6. W przypadku zaoferowania innego systemu operacyjnego klasy desktop, niż eksploatowany i znany pracownikom Zamawiającego system MS Windows, Wykonawca dodatkowo zapewni niezbędne szkolenia, dla wszystkich obecnych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi oferowanego systemu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do OPZ, część III SIWZ, rozdział 1.4., tj. ok. 540 osób. 7. W przypadku zaoferowania innego systemu bazodanowego, niż eksploatowany i znany pracownikom Zamawiającego system MS SQL Serwer, Wykonawca dodatkowo przeprowadzi migrację danych oraz wszelkie prace związane ze zmianą technologii składowania. 3. Stan Obecny Obecnie system informatyczny NFOŚiGW składa się z kilkudziesięciu systemów oraz mniejszych aplikacji i narzędzi informatycznych. Do ich budowy wykorzystane zostały różne technologie informatyczne (m.in. Delphi, C#, Lotus Script, Clipper). Istniejące oprogramowanie wraz z systemami dziedzinowymi Zamawiający planuje pozostawić w niezmienionym stanie, a obok poprzez zakup sprzętu i aktualizację systemów informatycznych - zbudować nowe środowisko. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił ten fakt w planowaniu zakresu pracy niezbędnej do wykonania w celu realizacji zamówienia. Tabela 1. Zestawienie niektórych systemów i programów posiadanych przez Zamawiającego.. Nazwa systemu Technologia Baza danych Operacyjny System Serwerowy LSI Lokalny System Informatyczny Delphi MS SQL 2005 Windows 2000 SAP R/3 ABAP MS SQL 2008 Windows 2008 Lotus Notes workflow JAVA Baza Lotus Windows 2000 Wnioski i Umowy (WiU) Clipper DBF Windows 2000 Pakiet Biurowy Ms Office XP, 2003, 2007 System operacyjny desktop Windows XP (98%), Windows 7 (2%) System zarządzania siecią informatyczną Microsoft Microsoft Novell Strona 4 z 19

5 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 4. Wymagana architektura nowego środowiska Zamawiający wymaga, aby nowe środowisko informatyczne było zbudowane w architekturze komponentowej, która ma składać się z następujących warstw: 1. Warstwa sprzętowa: 1.1. Infrastruktura serwerowa Infrastruktura sieci komputerowej wraz z urządzeniami aktywnymi. 2. Warstwa wykonawcza (oprogramowania): 2.1. Architektura programowa zawierająca układ serwerów systemowych i narzędzi zarządzania całym środowiskiem informatycznym Mechanizmy w zakresie przetwarzania danych (tworzenie, przepływ danych, archiwizacja). Zamawiający wymaga zbudowania zintegrowanego środowiska informatycznego o wysokiej redundancji przetwarzania, zarówno na warstwie oprogramowania, jak i na warstwie sprzętowej. Zadaniem Wykonawcy będzie budowa i wdrożenie ujednoliconej technologicznie platformy komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zapewnienie dodatkowego poziomu wysokiej dostępności (High Availability) poprzez separację warstwy wykonawczej od zasobów sprzętowych. Wykonawca ma wykorzystać istniejącą infrastrukturę pomieszczeń i instalacji znajdujących się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 3a i Brackiej 4, jako miejsca zainstalowania nowej infrastruktury ZPI. Lokalizacja przy ulicy Brackiej w Warszawie zostanie dodatkowo wykorzystana, jako miejsce składowania danych backupowych. Lokalizacje te połączone są z siecią Internet następującymi łączami: 1. Lokalizacja Konstruktorska: 1.1. Łącze 32 Mbps 2. Lokalizacja Bracka: 2.1. Łącze 8 Mbps Wymienione lokalizacje połączone są ze sobą via sieć Internet. W poszczególnych lokalizacjach infrastruktura LAN jest zbudowana w oparciu o sieć 100 Mbps. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności zasobów i usług, Zamawiający wymaga: 1. wirtualizacji w redundancji 3+1 (odpornej na awarię 1 węzła), 2. wysokodostępnych macierzy dyskowych z redundantnymi ścieżkami danych, 3. zwirtualizowanych serwerów bazodanowych zapewniających redundancje na poziomie maszyny wirtualnej, redundancje na poziomie klastra. Strona 5 z 19

6 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Internet DMZ Serwer komunikacji wielokanałowej Serwer równoważenia ruchu Serwerowy system operacyjny Serwer równoważenia ruchu Serwerowy system operacyjny Kontroler domeny Serwer plików Serwerowy system operacyjny Kontroler domeny Serwer pocztowy Serwer komunikacji Serwer portalu wielofunkcyjnego Serwer plików Serwer workflow Serwerowy system operacyjny Kontroler domeny Serwer pocztowy Serwer komunikacji Serwer portalu wielofunkcyjnego Serwer plików Serwer workflow Serwerowy system operacyjny Serwer bazodanowy Serwerowy system operacyjny Serwer bazodanowy Serwerowy system operacyjny Kontroler domeny Serwer plików Serwer wydruku Zarządzanie konfiguracją Serwerowy system operacyjny Serwer równoważenia ruchu Serwer zarządzania środowiskiem wirtualnym Serwer zarządzania środowiskiem serwerowym Serwerowy system operacyjny Serwer równoważenia ruchu Serwer zarządzania środowiskiem wirtualnym Serwer zarządzania środowiskiem serwerowym Serwerowy system operacyjny Macierz dyskowa VLAN - BRACKA VLAN KONSTRUKTORSKA klaster wirtualny klaster bazodanowy Półka dyskowa Przełączniki Sieciowe Przełączniki SAN Rysunek 1. Wymagana infrastruktura i architektura środowiska informatycznego. Zamawiający wymaga utworzenia wysokodostępnych klastrów wirtualizacyjnych. W siedzibie Zamawiającego przy ulicy Konstruktorskiej musi powstać dedykowany klaster do obsługi baz danych oraz klaster wirtualizacyjny ogólnego przeznaczenia w celu zapewnienia redundancji na poziomie sieciowym oraz separacji ruchu klienckiego od serwerowego poprzez wykorzystanie wirtualnych sieci logicznych. Zamawiający wymaga zastosowania przełączników sieciowych połączonych w stos. W lokalizacji przy ulicy Brackiej będzie znajdował się kolejny klaster wirtualizacyjny, złożony z dwóch serwerów fizycznych, zapewniający wysoką dostępność przetwarzania bez wykorzystywania współdzielonej przestrzeni dyskowej. Z powodu wymagań bezpieczeństwa dotyczących separacji usług na poziomie fizycznym, które są wystawione do sieci publicznych i DMZ oraz do usług, które są świadczone wewnątrz sieci, wymagamy budowy klastra wirtualizacyjnego także bez współdzielonej przestrzeni dyskowej. Strona 6 z 19

7 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 4.1. Plan infrastruktury sieciowej Zadaniem Wykonawcy jest zbudowanie stosu z 2 oferowanych przez Wykonawcę przełączników sieciowych. Przełączniki muszą spełniać wymagania zgodnie opisem zawartym w załączniku nr 2 do OPZ, część III SIWZ Plan infrastruktury serwerowej W ramach zamówienia wymagane jest wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę: 1. 4 fizycznych serwerów pełniących funkcję klastra wirtualizacyjnego (do zainstalowania na ul. Konstruktorskiej) 2. 2 serwerów bazodanowych, pełniących funkcję klastra bazodanowego (do zainstalowania na ul. Konstruktorskiej) 3. 2 serwerów DMZ (do zainstalowania na ul. Konstruktorskiej) 4. 2 przełączników sieciowych LAN połączonych w stos (do zainstalowania na ul. Konstruktorskiej) 5. Wydajnej macierzy SAN FC z 2 przełącznikami SAN (do zainstalowania na ul. Konstruktorskiej) 6. 2 serwerów w lokalizacji zdalnej ((do zainstalowania na ul. Brackiej). Szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu komputerowego opisane są w załączniku nr 2 do OPZ, część III SIWZ Plan infrastruktury wirtualnej Zadaniem Wykonawcy jest instalacja i konfiguracja maszyn wirtualnych, których rozmieszczenie obrazowo pokazano na rysunku 1, a w tabeli 2 umieszczono zarys konfiguracji. 1. Wykonawca wdroży narzędzia pozwalające automatyzować czynności administracyjne związane z zarządzaniem środowiskami maszyn wirtualnych centrum przetwarzania oraz składowaniem danych i maszyn wirtualnych. Mechanizmy te mają być zrealizowane na bazie dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ. 2. Usługi centrum przetwarzania będą oparte o platformę systemową serwerowego systemu operacyjnego będącego przedmiotem zamówienia. Architektura systemu informatycznego musi uwzględniać implementację rozwiązania technicznego zbudowanego z następujących komponentów: 1. Klastra platformy wirtualizacji, na którym są uruchomione maszyny wirtualne udostępniające usługi. 2. Zarządzającego serwera wirtualizacji, na którym uruchomione jest środowisko automatyzujące administrację maszynami wirtualnymi i składowaniem danych. 3. Kontrolerów domeny. 4. Serwerów poczty elektronicznej 5. Współdzielonej pamięci masowej, która przetrzymuje pliki maszyn wirtualnych (klastra wirtualizacyjnego i klastra bazodanowego) i backupy całego środowiska. 6. Budowa centrum przetwarzania udostepniającego wymagane usługi, ale też przygotowanego na możliwość rozbudowy i udostępniania następnych usług, ma oprzeć Strona 7 z 19

8 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia się na technologiach wirtualizacji. Aby zapewnić wysoką dostępność udostępnianych usług, technologia wirtualizacji zostanie wsparta mechanizmem wysokiej dostępności. 3. Na całość architektury rozwiązania składa się: 1. Konfiguracja klastra platformy wirtualizacji. 2. Konfiguracja hostów platformy wirtualizacji. 3. Konfiguracja hosta dla systemu zarządzającego platformy wirtualizacji. 4. Konfiguracja kontrolerów domeny. 5. Konfiguracja połączeń sieciowych w obrębie centrum. 6. Konfiguracja magazynu danych. Tabela 2. Zarys konfiguracji maszyn wirtualnych w środowisku informatycznym. Nazwa vcpu RAM (Gb) HDD (Gb) Zewnętrzny HDD Uwagi Kontroler domeny (Konstruktorska) Nie Wyłączona synchronizacja czasu Kontroler domeny (Konstruktorska) Nie Wyłączona synchronizacja czasu Kontroler domeny (Bracka) Nie Wyłączona synchronizacja czasu Maszyna niebędąca częścią klastra Kontroler domeny (Bracka) Nie Wyłączona synchronizacja czasu Maszyna niebędąca częścią klastra Serwer Pocztowy (Konstruktorska) 01 2*4rdzenie Tak Serwer Pocztowy (Konstruktorska) 02 2*4rdzenie Tak Serwer zarządzania środowiskiem serwerowym i stacjami roboczymi (Konstruktorska) Tak Serwer zarządzania środowiskiem serwerowym i stacjami roboczymi (Bracka) Nie Możliwość ustawienia replikacji maszyny wirtualnej na drugi węzeł klastra Sewer plików (Konstruktorska) Tak Sewer plików (Konstruktorska) Tak Sewer plików (Bracka) GB Tak Sewer plików (Bracka) GB Tak Serwer wydruku (Konstruktorska) Nie Wysokodostępna maszyna wirtualna Serwer wydruku (Bracka) Nie Z ustawioną replikacją maszyny wirtualnej na drugi węzeł klastra Serwer portalu wielofunkcyjnego (Konstruktorska) 01 2*4rdzenie Tak Serwer portalu wielofunkcyjnego (Konstruktorska) 02 2*4 rdzenie Tak Strona 8 z 19

9 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Nazwa vcpu RAM (Gb) HDD (Gb) Zewnętrzny HDD Uwagi Serwer portalu wielofunkcyjnego (Konstruktorska) Testowy 01 1*4 rdzenie Tak Serwer bazodanowy (Konstruktorska) *4rdzenie Tak Serwer równoważenia ruchu (Konstruktorska) 01 Serwer równoważenia ruchu (Konstruktorska) 02 Serwer równoważenia ruchu (Konstruktorska) DMZ 01 Serwer równoważenia ruchu (Konstruktorska) DMZ 02 Serwer komunikacji wielokanałowej (Konstruktorska) 01 Serwer komunikacji wielokanałowej (Konstruktorska) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Serwer zarządzania środowiskiem wirtualnym (Konstruktorska) Tak 4.4. Wymagania w zakresie usług katalogowych Poniżej przedstawione zostały wymagania dla Wykonawcy w zakresie budowy i konfiguracji usług katalogowych (UK). 1. Zamawiający wymaga przyjęcia przez Wykonawcę jednolitej konwencji nazewniczej dla głównych typów obiektów tworzonych w ramach usług katalogowych, zgodnie z wytycznymi, jakie Zamawiający przedłoży Wykonawcy w formie dokumentu (po podpisaniu umowy). 2. Wymagania dla usług katalogowych: 1. Środowisko musi cechować się wysoką dostępnością usług. 2. W lokalizacji przy ulicy Brackiej zainstalowane zostaną kontrolery domenowe replikujące się z kontrolerami domeny w centralnej serwerowni przy ulicy Konstruktorskiej. Pomiędzy lokalizacjami istnieje infrastruktura IP wystarczająca do synchronicznej replikacji danych. 3. Usługa musi umożliwiać hierarchiczną strukturę dystrybucji poprawek. 4. Struktura jednostek organizacyjnych usług katalogowych będzie odzwierciedleniem struktury organizacyjnej Zamawiającego. 5. Zarządzanie uprawnieniami będzie scentralizowane i oparte o grupy administracyjne, a nie o jednostki organizacyjne. 6. W ramach wdrożenia zostanie skonfigurowana przez Wykonawcę nowa struktura DNS i DHCP. 7. Mechanizmy usług katalogowych muszą zapewnić możliwość centralnego uwierzytelnienia użytkowników w oparciu o wspólną bazę danych. Konfiguracja usługi katalogowej: 1. musi umożliwiać wymuszenie w ramach całości systemu wspólnej polityki haseł określającej parametry i złożoność hasła, jak również warunki i długość blokady kont itp., 2. musi wykorzystywać mechanizmy zasad grupowych, pozwalające na wymuszenie na stacjach roboczych i serwerach, centralnie konfigurowanych ustawień systemu, uprawnień i środowiska użytkownika, 3. musi umożliwiać kontrolowanie dostępu do zasobów usług, Strona 9 z 19

10 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 4. musi umożliwiać uwierzytelnienie oparte o standard protokołu Kerberos. 8. Wykonawca wykona konfigurację mechanizmów kontroli dostępu: 1. do zasobów poprzez uruchomienie mechanizmu inspekcji dostępu do tych zasobów na różnym poziomie szczegółowości, 2. użytkowników do zasobów sieci intranet poprzez użycie podsystemu, który pozwala na uwierzytelnienie i autoryzacje użytkowników w oparciu o UK. 9. Wykonawca skonfiguruje usługę katalogową tak, aby umożliwić logiczną organizację obiektów w ramach organizacji i ustanowienie granic bezpieczeństwa pomiędzy organizacjami. Granice bezpieczeństwa w tym przypadku określają granice dostępu administracyjnego i dostępu do zasobów organizacji. 10. Ponadto Wykonawca uruchomi i skonfiguruje usługi katalogowe według następujących wymagań tak, aby: 1. usługi katalogowe były oparte o standardy (DNS, LDAP, Kerberos) i zapewniały hierarchiczny system zarządzania zasobami i bezpieczeństwem sieci, 2. struktura logiczna UK była zbudowana w oparciu o podstawowe elementy, z których budowana jest infrastruktura UK. Elementy struktury logicznej katalogu to: 3. domena (Domain) - domena zawiera obiekty odpowiadające zasobom sieciowym (komputery, użytkownicy, drukarki itd.), każda z domen przechowuje informacje tylko o obiektach do niej należących, 4. drzewo (Tree) - zgrupowanie lub hierarchiczne ustawienie jednej lub wielu domen LDAP, które współdzielą wspólną przestrzeń nazw DNS, 5. las (Forest) - zgrupowanie lub hierarchiczne ustawienie jednego lub wielu drzew domen LDAP, które tworzą rozdzieloną przestrzeń nazw. Wszystkie drzewa w lesie współdzielą schemat katalogu. 6. domeny były zorganizowane w ramach lasu w strukturze pojedynczego drzewa, w którym zachowana jest wspólna przestrzeń nazw, 7. w każdym przypadku domeny te mogły współdzielić wspólny schemat oraz informację o konfiguracji lasu, która jest replikowana pomiędzy kontrolerami domeny w poszczególnych domenach. 11. Wykonawca uwzględni w procesie konfiguracji i uruchamiania usługi katalogowej następujący warunek, że do wydzielenia osobnej domeny w ramach lasu UK, może wystąpić: 1. wymaganie osobnej polityki haseł dla części organizacji: w domenie może zostać zdefiniowana tylko jedna polityka haseł, 2. wymaganie związane z replikacją danych katalogu: 1. pomiędzy kontrolerami domeny w ramach jednej domeny replikowane są pełne dane domeny (informacje o kontach użytkowników, komputerach itp.), 2. pomiędzy różnymi domenami w ramach jednego lasu replikowane są tylko dane współdzielone w całym lesie (konfiguracja, schemat, dane Global Catalog). 12. Wykonawca uwzględni wymagania związane ze schematem nazewnictwa: 1. różne grupy użytkowników będą włączone do domen o różnych, specjalnie przypisanych nazwach, 2. użytkownicy w ramach lasu UK będą logować się w dowolnym miejscu sieci na podstawie poświadczeń ze swojej własnej domeny, 3. usługi sieciowe, takie jak na przykład usługa poczty elektronicznej, mogą być współdzielone przez wszystkie domeny w ramach jednego lasu, 4. w przypadku UK wymagane jest utworzenie jednego lasu UK, w którym utworzona zostanie jedna domena, 13. Oczekiwana struktura domenowa musi zapewniać możliwość: 1. elastycznego kształtowania struktury logicznej katalogu, Strona 10 z 19

11 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 2. centralnego zarządzania zasobami domen w ramach lasu Budowa mechanizmów przechowywania i współdzielenia informacji w bezpiecznym modelu portalowym Mechanizmy przechowywania i współdzielenia plików użytkowników, grup użytkowników mają opierać się na oprogramowaniu portalu wielofunkcyjnego wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ. Portal wewnętrzny musi umożliwiać tworzenie portali, przestrzeni roboczych (workspace) i repozytoriów dokumentów dla: 1. NFOŚiGW, 2. dla poszczególnych komórek organizacyjnych, 3. pracowników, 4. zespołów, 5. instytucji zewnętrznych. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia musi mieć w tym modelu możliwość tworzenia każdej z wymienionych typów przestrzeni roboczych i administrowania nimi. Wymaganiem jest uruchomienie hierarchicznej struktury portalu pozwalającej tworzyć różnego typu struktury przenosząc uprawnienia do nich z przestrzeni nadrzędnej lub nadając unikalne uprawnienia dla użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych. Niezbędny jest mechanizm określania na bazie uprawnień użytkowników i ich grup w usługach katalogowych, które informacje są dostępne dla użytkowników lub ich grup, a które treści są dostępne dla wszystkich. W celu uporządkowanego sposobu publikowania informacji oraz dostarczania poniżej opisanych narzędzi struktura portalu musi odzwierciedlać strukturę organizacyjną Zamawiającego (schemat struktury organizacyjnej znajduje się na stronie internetowej Przestrzenie robocze zawierające repozytoria dokumentów muszą być tworzone i zarządzane w zunifikowany sposób zgodnie z poniższymi zasadami: 1. Tworzenie portalu dla każdej komórki organizacyjnej czy zespołu musi odbywać się na bazie przygotowanego szablonu, pozwalającego na zachowanie tej samej struktury i narzędzi z możliwością zmian graficznych dostosowanych do potrzeb danej komórki organizacyjnej. 2. Zachowana musi być hierarchiczność uprawnień i zarządzania treścią. 3. Każda przestrzeń robocza musi posiadać warstwę dostępną dla wszystkich użytkowników, oraz część dostępną tylko dla uprawnionych. 4. Nadawanie uprawnień do zawartości i narzędzi portali będzie następowało w danej komórce organizacyjnej: 1. poprzez właściciela odpowiedzialnego za witryny lub przestrzenie robocze, 2. poprzez ścieżkę akceptacyjną. 5. Musi istnieć mechanizm wymiany treści wspólnych oraz linków umożliwiających dostęp do informacji osobom uprawnionym. 6. W przyjętej konwencji, każda przestrzeń robocza musi zawierać: 1. Nazwę komórki organizacyjnej, Strona 11 z 19

12 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 2. Linki do portali innych komórek organizacyjnych, 3. Linki do przestrzeni roboczych zespołów, 4. Część informacyjną zawierającą aktualne informacje, 5. Menu umożliwiające wejście do obszarów merytorycznych, 6. Repozytorium wzorów (szablonów) dokumentów, 7. Repozytoria dokumentów i archiwa Intranet i Extranet Zamawiający wymaga budowy intranetu za pomocą serwera portalu wielofunkcyjnego, opisanego w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ, w oparciu o strukturę drzewiastą zbioru witryn. Wykonawca skonfiguruje serwer portalu wielofunkcyjnego w sposób pozwalający na wystawienie części aplikacji udostępnianych przez Zamawiającego na zewnętrznych stronach WWW. 1. Zamawiający wymaga budowy struktury informacyjnej, zawierającej obszary funkcjonalne, a mianowicie: 1. obsługa dofinansowania projektów ze środków krajowych, 2. obsługa dofinansowanie projektów ze środków UE, program POIIŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 3. obsługa dofinansowania do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych wykonywana we współpracy z bankami, 4. obsługa dofinansowania do budowy domów energooszczędnych wykonywana we współpracy z bankami, 5. obsługa dofinansowania dla firm wykonujących złomowanie pojazdów, 6. obsługa opłat dla firm wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny, 7. obsługa opłat dla firm wydobywających kopaliny, 8. obsługa opłat recyklingowych dla importerów używanych samochodów w integracji z systemem SAP, 9. tworzenie, uzgadnianie, archiwizowanie, opiniowanie dokumentów programowych (instrukcji, programów, podręczników, katalogów efektów rzeczowych/ekologicznych, katalogów wskaźników i mierników programów) wewnętrznych i zewnętrznych, 10. zarządzanie personelem tak przez pracowników HR jak i przez osoby zatrudnione w połączeniu/integracją z SAP, 11. typowe procesy w organizacjach sektora publicznego. 2. Zamawiający wymaga wykorzystania funkcjonalności portalu wielofunkcyjnego do uruchomienia mechanizmu tworzenia witryn per przedsięwzięcie/projekt, bibliotek dokumentów, stron dedykowanych konkretnym osobom/użytkownikom (mysite), natywnej integracji z klientem pocztowym, kalendarzom, dyskusjom i innym elementom Repozytorium dokumentów 1. Zamawiający wymaga uruchomienia mechanizmów w zakresie składowania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. Funkcje związane są z repozytorium dokumentów, które muszą zostać uruchomione, obejmują tworzenie tzw. bibliotek dokumentów oraz towarzyszące im Strona 12 z 19

13 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia sposoby zarządzania dokumentami poprzez ich archiwizację, usuwanie, mechanizmy wyszukiwania i in., jak na przykład: 1. Funkcja automatycznego oznaczania dokumentów (np. pism przychodzących), unikatowym numerem identyfikacyjnym, towarzyszącym dokumentowi przez cały jego cykl życia. 2. Mechanizm tagowania w oparciu o workflow kierujący dokumenty do właściwych osób zgodnie z procesem biznesowym Urządzenia mobilne Zamawiający wymaga podłączenia, wykorzystywanych przez Zamawiającego tabletów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8 oraz innych urządzeń z system Android do sieci tak, aby mogły być wykorzystywane w pracy z portalem wielofunkcyjnym, w celu wyświetlania zawartości informacyjnej w postaci dostosowanej do charakterystyki urządzeń mobilnych Architektura logiczna 1. Wykonawca w ramach zamówienia ma zbudować farmę serwerów produkcyjnych ZPI, które będą maszynami wirtualnymi rozmieszczonymi na czterech różnych hostach fizycznych. Tak zbudowana architektura musi: 1. tworzyć klaster niezawodnościowy wraz z obsługą tych samych usług, 2. korzystać z dedykowanej instancji klastra relacyjnej bazy danych. 2. Farma testowa ma składać się z pojedynczego wirtualnego serwera portalu i korzystać z oddzielnej instancji bazy danych. 3. Serwery baz danych muszą być maszynami wirtualnymi umieszczonymi na dwóch różnych hostach fizycznych działającymi w klastrze typu Fail Over. 4. Wykonana przez Wykonawcę konfiguracja musi zapewnić podwyższoną dostępność całego środowiska, usługa musi być zapewniona nawet w wypadku awarii jednego z hostów maszyn wirtualnych. 5. Dane maszyn wirtualnych oraz portalu wielofunkcyjnego mają być przechowywane na macierzy dyskowej Budowa usług poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać konfigurację i uruchomić usługę poczty elektronicznej, poprzez wdrożenie oprogramowania serwera poczty elektronicznej, o którym mowa w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zbudowana przez Wykonawcę architektura usługi poczty elektronicznej spełniała techniczne i funkcjonalne aspekty wymagań. 1. Wymagania techniczne: 1. Rozwiązanie musi być skalowalne. 2. Serwery pocztowe mają być umieszczone w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Konstruktorskiej. 3. Zapewnienie redundancji dla serwerów pocztowych oraz usług oferowanych przez te serwery. 4. Zapewnienie redundancji dla baz danych przechowujących skrzynki (przynajmniej 2 kopie). 5. Odporność na uszkodzenia logiczne baz danych. Strona 13 z 19

14 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 6. Ruch pocztowy musi być skanowany na obecność wirusów. 2. Wymagania funkcjonalne: 1. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych. 2. Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. 3. Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami. 4. Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia. 5. System poczty elektronicznej ma zapewnić zdalny dostęp do zasobów poczty elektronicznej z sieci Internet. System musi umożliwiać zdalny dostęp (bez udziału VPN): 1. Przy pomocy przeglądarki (połączenie HTTPS). 2. Z dowolnego miejsca na świecie (anywhere). 3. Z urządzeń mobilnych. 6. Przypisanie różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości. 7. Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu. 8. Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. 9. Planowanie spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone. 10. Proste delegowanie zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania. 11. Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań. 12. Obsługę list i grup dystrybucyjnych Architektura systemu Wykonawca zainstaluje wirtualne serwery poczty elektronicznej. Serwery mają pełnić w organizacji pocztowej takie same role (multirole), obsługując warstwę transportu, dostęp użytkowników do systemu oraz przechowywanie skrzynek pocztowych. Logicznie serwery mają być przypisane do lokacji domeny przypisanej lokalizacji Konstruktorska. Serwery poczty mają być obsługiwane, przez co najmniej dwa kontrolery domeny pracujące pod kontrolą wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ serwerowego systemu operacyjnego Budowa usług komunikacji wielokanałowej Usługa komunikacji wielokanałowej ma być zrealizowana poprzez wdrożenie oprogramowania standardowego serwera komunikacji wielokanałowej wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ. System musi zapewnić Zamawiającemu: Strona 14 z 19

15 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Prostą, niezawodną i bezpieczną komunikację głosową oraz video, 2. Przesyłanie wiadomości tekstowych z komputerów klasy PC wyposażonych w klienta SKW lub przeglądarkę oraz urządzeń mobilnych typu smartphone. 3. Możliwość organizowania telekonferencji także z użytkownikami i podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem sieci internet. Wymagana jest funkcjonalność polegająca na umożliwieniu współpracy wykorzystującej integrację poczty elektronicznej, kalendarzy, wiadomości błyskawicznych, konferencji w sieci Web, audio i wideokonferencji. System ma zapewnić integrację z komponentami portalu wielofunkcyjnego i poczty elektronicznej. Ponadto system będzie wykorzystywał mechanizm pojedynczego logowania (single signon), uprawnień użytkowników i ich grup, bazując na komponencie usług katalogowych Bazy danych wymagane dla aplikacji Nowej Infrastruktury W ramach wdrożenia nowej infrastruktury Zamawiający wymaga wykorzystania baz danych dla aplikacji portalu wielofunkcyjnego, serwera komunikacji wielokanałowej, serwera zarządzania stacjami roboczymi Baza dla portalu wielofunkcyjnego Zamawiający wymaga, aby serwery farmy produkcyjnej portalu wielofunkcyjnego: 1. były maszynami wirtualnymi rozmieszczonymi na dwóch różnych hostach fizycznych, 2. pracowały w klastrze pod kontrolą systemu równoważenia ruchu, 3. obsługiwały te same usługi. Farma testowa portalu wielofunkcyjnego ma składać się z pojedynczego serwera oraz będzie korzystała z oddzielnej instancji SQL, ale pracującej na jednej z maszyn klastra SQL. Serwery SQL muszą być maszynami wirtualnymi umieszczonymi na dwóch różnych hostach fizycznych, działającymi w klastrze typu Fail Over tzw. klaster aplikacyjny typu active-active lub active-passive Baza dla serwera komunikacji wielokanałowej Zamawiający wymaga, aby zostały wdrożone dwa serwery komunikacji wielokanałowej, które wymagają instancji serwera bazodanowego do przechowywania danych dla serwera monitorującego oraz serwera archiwizacji Baza dla zarządzania stacjami roboczymi Zamawiający wymaga, aby domyślna instancja bazodanowa pracowała na tym samym serwerze, gdzie będzie zainstalowany serwer zarządzania stacjami roboczymi. Strona 15 z 19

16 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 5. Wymagane wdrożenie narzędzi administracyjnych Architektura nowego środowiska wymaga nowoczesnych narzędzi, pozwalających na zarządzanie całym nowym systemem informatycznym. Poniżej zestawiono wymagane czynności składające się na przeprowadzenie wdrożenia systemu do zarządzania stacjami roboczymi: 1. Niezbędne zmiany konfiguracji usługi katalogowej nowej domeny, 2. Instalacja systemów serwerowych, 3. Konfiguracja ról serwerowych, 4. Konfiguracja wykrywania zasobów, 5. Konfiguracja agentów klienta serwera zarządzania stacjami roboczymi, w tym konfiguracji inwentaryzacji sprzętowej i programowej, 6. Konfiguracja mechanizmu tworzenia obrazów stacji roboczych, 7. Konfiguracja usługi zarządzania poprawkami, 8. Utworzenia kolekcji pod kątem dystrybucji oprogramowania aplikacyjnego oraz poprawek systemowych, 9. Nadanie uprawnień dla dedykowanych grup zarządzających systemem, 10. Konfiguracja tworzenia kopii zapasowych systemu zarządzania stacjami roboczymi. Do zarządzania maszynami wirtualnymi wymaga się użycia systemu wykorzystującego relacyjne bazy danych, zarządzającego klastrem wirtualnym zlokalizowanym przy ul. Konstruktorskiej oraz klastrem w strefie zdemilitaryzowanej. 6. Przygotowanie obrazów dysków Mechanizm zarządzania obrazami dysków musi umożliwiać: 1. Tworzenie obrazu z całego dysku (wszystkich partycji) lub tylko wybranych partycji dysku źródłowego. 2. Obsługę partycji FAT, FAT32, NTFS, oferowanego systemu stacji roboczych. 3. Zapis obrazu dyskowego na dysk sieciowy poprzez serwer zarządzania stacjami roboczymi. 4. Uruchamianie komputera bez zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wgranie obrazu dyskowego z dysku sieciowego na docelowy komputer. 5. "Personalizację" komputera, na który został wgrany obraz dyskowy. Personalizacja komputera (umożliwiająca np. zmianę nazwy komputera, zmianę SID komputera i modyfikację innych danych) musi umożliwiać modyfikacje ustawień komputera w taki sposób, aby komputer, po dodaniu go do systemu usług katalogowych, mógł korzystać ze wszystkich usług ZPI. 6. Optymalizację obrazów dyskowych poprzez np. zastosowanie kompresji tworzonego obrazu dyskowego. 7. Instalacje aplikacji poprzez zastosowanie paczek instalacyjnych aplikacji. 8. Kompletne odinstalowanie, ze stacji roboczych, aplikacji zainstalowanych za pomocą paczek instalacyjnych aplikacji. W ramach wdrożenia systemu do zarządzania środowiskiem serwerowym i stacjami roboczymi Wykonawca jest zobowiązany do: Strona 16 z 19

17 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przygotowania obrazu dysku dla modelów komputerów (będących w eksploatacji Zamawiającego): 1. Dell Optiplex 745, 2. Dell Optiplex 990, 3. Dell Optiplex 9010, 4. NTT Business W911G, 5. Tablet Lenovo ThinkPad Tablet 2, 6. Laptop Toshiba Z930-12G, 7. Laptop Toshiba Z830-10H, 8. Laptop Lenovo ThinkPad X201, 9. Laptop Dell Latitude E5400, 10. Laptop Dell Latitude E5410, 11. Laptop Fujitsu Siemens Esprimo M D9510, 12. Laptop Dell Latitude d Przygotowania paczek instalacyjnych aplikacji użytkowanych przez Zamawiającego. Paczki instalacyjne muszą być przygotowane dla aplikacji: 1. Lotus Notes v 7.01, 2. Sap Gui v 7.20, 3. Adobe Reader v. 11.0, 4. Adobe Acrobat v. 9.0, 5. Mozilla Firefox w najnowszej wersji, 6. aplikacja do podpisu elektronicznego Certum, 7. program ServiceDesk, 8. program WIU (program DOSowy wykonany w technologii Clipper), 9. Java v 7.0, 10. oferowany, w ramach niniejszego zamówienia, system operacyjny, 11. dostępne na dzień przygotowania obrazu dysku, poprawki, oznaczone przez producenta systemu operacyjnego, jako krytyczne, do systemu operacyjnego, 12. oferowany, w ramach niniejszego zamówienia, pakiet biurowy, 13. sterowniki do wszystkich podzespołów komputera. 3. Wgrania obrazów dysków na 60 stacjach roboczych, wskazanych przez Zamawiającego. 4. Skonfigurowaniu komputerów, o których mowa w pkt 3, do pracy w ZPI i w starym środowisku Zamawiającego. 7. Wybrane akty prawne Budowa systemu obiegu dokumentów w podmiocie publicznym musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności powinna być zgodna z następującymi ustawami i rozporządzeniami: 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 235). 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526). Strona 17 z 19

18 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93 poz. 547). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93 poz. 546). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. Nr 93 poz. 545). 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 177 poz. 1195). 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216). 3. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128 poz. 1094). 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225. Poz. 1635). 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). 6. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698, z późn.) 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206 poz. 1518). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1517). Strona 18 z 19

19 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 8. Załączniki do OPZ 1. Załącznik nr 1 Licencje i oprogramowanie 2. Załącznik nr 2 Sprzęt i urządzenia komputerowe 3. Załącznik nr 3 Usługi 4. Załącznik nr 4 Dokumentacja 5. Załącznik nr 5 - Szkolenia Strona 19 z 19

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) Licencje i oprogramowanie Strona 1 z 75

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo