Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych"

Transkrypt

1 Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011

2 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Redakcja: Krzysztof Margol Koordynator projektu: Pawe Regu a Teksty: Krzysztof Margol, Agnieszka Marczak, Joanna Szymaƒska, Jakub Zgierski, Pawe ukasiak, Tomasz Schimanek Zdj cia: Zdj cia pochodzà z archiwum: Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Stowarzyszenie Mieszkaƒców i Mi oêników Pi y nad Brdà BUKO Wydawca: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, ul. RzemieÊlnicza 3, Nidzica ISBN Opracowanie graficzne: KENGRAF Poligrafia Sk ad, druk i oprawa: KENGRAF Poligrafia Projekt ok adki: ARTFORMAT Jaros aw Korzeniewski Nak ad: 500 szt. Copyright by Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

3 Wprowadzenie... 6 Podstawy marketingu, Krzysztof Margol... 9 Oferta przedsi biorstw spo ecznych jakoêç produktów i us ug Joanna Szymaƒska i Jakub Zgierski Marketing spo eczny, spo ecznoêciowy i spo ecznie zaanga owany w przedsi biorstwach ekonomii spo ecznej Pawe ukasiak Kto mo e byç klientem przedsi biorstwa spo ecznego Tomasz Schimanek Ma ymi krokami ku dobrej zmianie budowanie wizerunku ekonomii spo ecznej Agnieszka Marczak Przyk ady produktów przedsi biorstw spo ecznych Autorzy Bibliografia

4

5 Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

6 Wprowadzenie W funkcjonowaniu przedsi biorstw spo ecznych wyst puje bardzo wiele podobieƒstw i analogii do sektora komercyjnego biznesu. W jednym i drugim sektorze wytwarzane sà i sprzedawane produkty i us ugi. W obydwu sektorach stosowane sà innowacyjne rozwiàzania. Obydwa sektory przynoszà wartoêci dla spo eczeƒstwa. eby si rozwijaç, od stuleci biznes zwi ksza nak ady na rozwój i marketing. Przedsi biorstwa spo eczne dzia ajàce nie dla zysku ale ze wszystkimi regu ami wolnego rynku, powinny korzystaç z doêwiadczeƒ biznesu i wykorzystywaç mechanizmy rynkowe dla osiàgania celów spo ecznych. Ile i jakiej ekonomii jest w dzia aniach przedsi biorstw spo ecznych? Funkcjonujà one w ró norodnych formach prawnych od spó dzielni socjalnych, poprzez stowarzyszenia i fundacje prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà do spó ek prawa handlowego o statusie non for profit. To co je àczy to realizacja i prymat celów spo ecznych nad celami gospodarczymi oraz fakt prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej. Jak skutecznie znaleêç si na rynku? Jak osiàgaç przychody, które zagwarantujà przedsi biorstwu spo ecznemu sprawne funkcjonowanie? Jak kreowaç produkty i us ugi? Jak i komu je oferowaç? Jak zorganizowaç lokalne wsparcie dla dzia aƒ przedsi biorstwa spo ecznego? Jak budowaç wizerunek firmy spo ecznej i ekonomii spo ecznej? Jakich zasad ekonomicznych przestrzegaç? Ten poradnik jest podpowiedzià praktyków, jak to mo na robiç. Od poczàtku dzia ania (1994 rok) Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA uzupe niajàc i dywersyfikujàc przychody na realizacj celów statutowych prowadzi dzia alnoêç gospodarczà. W 2007 roku w ramach Programu EQUAL Budujemy nowy Lisków, lokalni partnerzy w Nidzicy utworzyli przedsi biorstwo spo eczne Garncarska Wioska (Fundacja NIDA by a liderem partnerstwa). W 2008 roku NFR NIDA na zlecenie Fundacji Fundusz Wspó pracy przeprowadzi a badania nt. dost pnoêci instrumentów finansowych dla przedsi biorstw spo ecznych. W trakcie badaƒ poddano analizie tak e finansowe aspekty funkcjonowania przedsi biorstw spo ecznych. W badaniu uczestniczy o 50 podmiotów, w tym 22 przedsi biorstwa spo eczne i 28 instytucji finansowych (fundusze po yczkowe, fundusze por czeniowe i banki) z terenu ca ej Polski. WÊród badanych przedsi biorstw, wi kszoêç (64%) nie przekracza 300 tysi cy z otych rocznego przychodu, 41% przedsi biorstw osiàga a przychód mniejszy ni 100 tysi cy z otych. Ârednia, miesi czna wielkoêç sprzeda y badanych przed- 6 Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

7 si biorstw nie przekracza a 50 tysi cy z otych (82%). Te przedsi biorstwa spo eczne, które zacz y dzia alnoêç w 2007 roku lub wczeêniej zakoƒczy y rok 2007 zyskiem (47%), stratà (47%) lub wysz y na zero (6%). W przypadku 36% badanych przedsi biorstw spo ecznych, wy àcznym êród em ich finansowania jest prowadzona dzia alnoêç gospodarcza. W pozosta- ych przypadkach przedsi biorstwa korzystajà obok przychodów z dzia alnoêci gospodarczej równie z dotacji publicznych, darowizn od osób prywatnych, dochodów z dzia alnoêci statutowej odp atnej i innych êróde finansowania. Zakres prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej przez przedsi biorstwa jest bardzo szeroki. W badanej grupie, dzia alnoêç dotyczy a: monitoringu wizyjnego obs uga kamer urz du miasta, us ug pralniczych, stolarskich, remontowo budowlanych, xero, gastronomicznych, hotelarskich, informatycznych, poligraficznych, rehabilitacyjnych, szkoleniowych prac porzàdkowych, sprzàtania, dor czania korespondencji, produkcji okien, naprawy samochodów RTV, komputerów, pamiàtkarstwa, kowalstwa, wypo yczalni i serwisu rowerów i nart, turystyki. Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych O wyborze rodzaju dzia alnoêci zadecydowa y w ponad po owie badanych przypadków potrzeby rynku (59%), w pozosta ych przypadkach decyzja ta wynika a z przekonaƒ cz onków/udzia owców lub z dostosowania profilu dzia alnoêci do mo liwoêci pracowników przedsi biorstw spo ecznych. Posiadanie biznesplanu deklarowa o 91% badanych, a w 75% przedsi biorstwach biznesplan zawiera analiz finansowà przedsi biorstwa. Od 2011 roku Fundacja NIDA jest jednym z czterech w regionie warmiƒsko mazurskim OÊrodkiem Wspierania Inicjatyw Ekonomii Spo ecznej. DoÊwiadczenia z 18 lat dzia alnoêci Fundacji NIDA, przeprowadzone w/w badanie, wnioski z bezpoêrednich kontaktów z organizacjami pozarzàdowymi i grupami inicjatywnymi oraz cz onkami spó dzielni socjalnych, sta y si podstawà przygotowania niniejszego poradnika. Jest on kontynuacjà zapoczàtkowanej w 2010 roku serii wydawniczej Biblioteka Ekonomii Spo ecznej. Publikacja sk ada si z kilku tematycznych rozdzia- ów, w których wykorzystano tak e praktyczne przyk ady z funkcjonowania przedsi biorstw spo- ecznych oraz przyk ady dzia aƒ marketingowych. Na zakoƒczenie prezentujemy przyk ady produktów i us ug oraz dzia aƒ marketingowych dwóch przedsi biorstw spo ecznych funkcjonujàcych w formule wiosek tematycznych: garncarska wioska w Kamionce (woj. warmiƒsko-mazurskie) i wioska górnicza w Pile (woj. kujawsko pomorskie). Serdecznie dzi kuj autorom tekstów za podzielenie si swoimi doêwiadczeniami i przemyêleniami. 7

8

9 Podstawy marketingu

10 Krzysztof Margol Podstawy marketingu W ka dej dzia alnoêci gospodarczej a takà prowadzà przedsi biorstwa spo eczne, wyst pujà ludzie, produkty i us ugi, potrzeby klientów, ceny, dystrybucja, zadowolenie klientów, rynek, konkurencja, promocja. Ich w aêciwe zrozumienie i zastosowanie w bie àcej dzia alnoêci w procesie zarzàdzania przedsi biorstwem przyniesie oczekiwane rezultaty ekonomiczne. Marketing posiada wiele definicji i nierozerwalnie zwiàzany jest z funkcjonowaniem firmy i rynkiem. Na czym polega jego istota i jakie ma znaczenie dla funkcjonowania ka dego przedsi biorstwa? S owo marketing pojawi o si po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych. Amerykaƒskie Stowarzyszenie Marketingu okreêla marketing jako proces planowania i realizacji pomys ów urzeczywistniania koncepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów i us ug do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsi biorstw. Wed ug W. J Stantona marketing jest to system aktywnoêci ekonomicznej, która kreuje produkty i us ugi, ustala ich cen, promuje je i sprzedaje dla zaspokojenia potrzeb nabywców Mistrz marketingu Philip Kotler zapytany czym jest marketing odpowiedzia : jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadajàcych wartoêç dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. OkreÊla, które segmenty rynku, przedsi biorstwo mo e najlepiej zaspokoiç oraz projektuje i promuje produkty i us ugi. A zapytany o misj marketingu odpowiedzia e najwa niejsze jest: sprzedawaç wszystkim wszystko. Piotr Majewski proponuje powieszenie kartki nad biurkiem w miejscu pracy z treêcià: marketing pokazuje jak generowaç maksymalne przychody minimalnymi kosztami przy 100% zadowoleniu klienta. Podstawa sukcesu: Dostarczenie odbiorcom W aêciwych produktów Po w aêciwych cenach We w aêciwej formie We w aêciwym miejscu We w aêciwym czasie Wspó czesny marketing oznacza orientacj na klienta, polega na wyczuwaniu, kreowaniu i zaspokajaniu jego potrzeb i dostarczaniu mu zadowolenia. Marketing jest procesem wspierania sprzeda y i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsi - 10 Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

11 biorstwa na rynku. Jest umiej tnoêcià i sztukà funkcjonowanie przedsi biorstwa z zyskiem z jednoczesnym zaspokajaniem potrzeb klienta. W marketingu organizacji typu non for profit (przedsi biorstwa spo eczne), podstawowe dzia ania wychodzà poza zakres produktów i us ug rynkowych. Dlatego ogromne znaczenie majà marketing spo eczny, spo ecznie zaanga owany i spo- ecznoêciowy. Cele marketingowe Celem gospodarczym ka dego przedsi biorstwa, tak e przedsi biorstwa spo ecznego jest okreêlenie najlepszej drogi do osiàgania jak najlepszych efektów. W poczàtkowym okresie dzia alnoêci przedsi biorstwa cele marketingowe sà proste do wyznaczenia przede wszystkim b dà to: uruchomienie przedsi biorstwa, zaistnienie na rynku. Po uruchomieniu dzia alnoêci celami marketingowymi b dà: sta e badania i zaspokajanie potrzeb klientów, budowanie poprawnych relacji z klientami, wyczuwanie i kreowanie nowych potrzeb klientów, budowanie dobrego wizerunku przedsi biorstwa. Nale y wi c poznaç klienta i jego potrzeby dostarczajàc mu oczekiwanych przez niego produktów i us ug. Przyj te przez przedsi biorstwo cele marketingowe sà podstawà do kompleksowego opracowania strategii marketingowej. Strategia marketingowa Strategia rozwoju przedsi biorstwa (z grec. dowództwo) jest sta ym procesem zarzàdzania przedsi biorstwem zorientowanym na osiàganie przyj tych celów. Dla utrzymania dobrej gospodarczo pozycji przedsi biorstwa spo ecznego na rynku i osiàgania zysków, konieczne jest wdro enie komplementarnej strategii marketingowej. Proces formu owania strategii marketingowej mo na podzieliç na dwa g ówne etapy: I etap tworzenia produktów i us ug II etap rozwoju przedsi biorstwa spo ecznego I etap tworzenia produktów i us ug Istotà pierwszego etapu jest kreowanie i rozwijanie produktów i us ug przedsi biorstwa w taki sposób, eby stanowi y one z jednej strony autonomicznà, niezale nà od innych us ug i atrakcyjnà ofert przyciàgajàcà klientów i b dàcà pierwszym noênikiem marki a z drugiej strony, eby oferta ta stanowi a swego rodzaju zapowiedê przysz ej zintegrowanej oferty przedsi biorstwa. W tej strategii przedsi biorstwo b dzie oferowa o nowe lub zmodyfikowane produkty, które b dà spe nia y potrzeby klientów. II etap rozwój przedsi biorstwa spo ecznego Po stworzeniu i wdro eniu pierwszych ofert nast pnym etapem jest realizacja strategii rozwoju Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych 11

12 przedsi biorstwa spo ecznego i jego przysz ej pozycji na rynku. W strategii tej uwzgl dniane sà przyj te cele, uwarunkowania rynkowe, zasoby przedsi biorstwa, poszukiwane b dà nowe zastosowania dla oferowanych produktów oraz wejêcie na nowe rynki (np. ró norodne zastosowania produktów ceramicznych Garncarska Wioska znalaz a nowe zastosowanie produktów ceramicznych kubki projektowe wykorzystywane w szkoleniach nt. zasad opracowywania projektów). Je eli chcesz odnieêç sukces, musisz dok adnie przemyêleç, co oferujesz jaki produkt, wiedzieç kto b dzie odbiorcà, gdzie on jest, jak do niego dotrzemy i jakie sà jego oczekiwania i potrzeby (z opracowania: Jak w adze lokalne mogà wspieraç przedsi biorczoêç) Strategia produktowa Strategia rozwoju produktu polega na oferowaniu nowych lub zmodyfikowanych produktów a wybór szczegó owych dzia aƒ zale y od ich innowacyjnoêci, atrakcyjnoêci opakowaƒ, nowych zastosowaƒ i w aêciwoêci. Tradycyjnym narz dziem analizy pozycji i znaczenia poszczególnych produktów przedsi biorstwa jest macierz BCG (od nazwy firmy konsultingowej Boston Consulting Group). W zale noêci od dynamiki sprzeda y oraz udzia u w rynku poszczególnych elementów, ofert przedsi biorstwa opisuje nast pujàca macierz: Gwiazdy (du a rentownoêç i du e potrzeby finansowe) to produkty i us ugi, które cechuje najwy sza dynamika sprzeda y oraz najwi kszy udzia w rynku. Produkty i us ugi tej kategorii wymagajà równie najcz Êciej najwi kszych nak adów finansowych, jednak poziom przychodów osiàganych dzi ki nim gwarantuje wysokie stopy zwrotu. Produkty najlepsze z po àdanych przez przedsi biorstwo i nale y je rozwijaç. Znaki zapytania (ma a rentownoêç i du e potrzeby finansowe) to produkty i us ugi, których przysz e efekty gospodarcze nie dajà si przewidzieç i które wymagajà tradycyjnie doêç znacznych Êrodków na ich uruchomienie. Z czasem mogà prowadziç do grupy dojne krowy. Produkty tej grupy wymagajà dodatkowej, intensywnej promocji. W przypadku braku wzrostu przychodów z takich produktów i us ug, nale y z nich zrezygnowaç. Dojne krowy (du a rentownoêç i niewielkie potrzeby finansowe) to produkty i us ugi o s abym tempie sprzeda y, ale z du ym udzia em w rynku. Tradycyjnie dajà one du e przychody przewy sza- 12 Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

13 jàce nak ady finansowe. W przypadku takich produktów najbardziej typowà strategià jest rozwijanie ich produkcji oraz inwestowanie w utrzymanie przodujàcej pozycji na rynku. Psy (ma a rentownoêç i niewielkie potrzeby finansowe) to produkty i us ugi o ma ym udziale w rynku i ma ej dynamice sprzeda y, nie dajà zysku, sà raczej êród em kosztów. W przypadku tej kategorii ka dy produkt powinien byç traktowany indywidualnie co do jego przysz oêci: dalsze rozwijanie bàdê rezygnacja. Nale y wziàç pod uwag, e tradycyjne podejêcie do strategii produktowych oparte na macierzy BCG nie przystaje w pe ni do charakteru dzia aƒ przedsi biorstw spo ecznych. Sà one przedsi wzi ciami nie nastawionymi na osiàganie zysków, dlatego cz sto zamiast rezygnacji z pewnych rodzajów us ug i produktów b dzie mia o miejsce odpowiednie modyfikowanie oferty. Wreszcie, nawet jeêli niektóre produkty b dà przez jakiê czas nierentowne, to ich utrzymanie w ramach oferty mo e okazaç si niezb dne dla istnienia zintegrowanej oferty przedsi biorstwa. Stàd, zamiast wskazywaç dojne krowy, gwiazdy, psy i znaki zapytania, bardziej zasadne mo e byç wskazanie przewidywanych wiodàcych produktów i us ug oraz tych elementów zintegrowanej oferty, które b dà wspiera y strategiczne przedsi wzi cia przedsi biorstwa spo ecznego. (Garncarska Wioska prowadzàc produkcj wyrobów ceramicznych, krawiectwo, pamiàtkarstwo, witra e, us ugi szkoleniowe produkty wiodàce, organizuje jednoczeênie inne przedsi wzi cia jarmarki regionalne, Festiwale Okud awy, Koncerty Chopinowskie, które wspierajà strategiczne dla rozwoju przedsi biorstwa produkty i us ugi). Strategie cenowe Strategia cenowa jest wyborem metodologii wyznaczania cen produktów i us ug przedsi biorstwa, które zadowolà klientów i jednoczeênie zapewnià przedsi biorstwu zysk i realizacj celów strategicznych. Strategia cenowa przedsi biorstwa okreêlana powinna byç zarówno przez poziom cen Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych 13

14 wyznaczony przez konkurencj, jak i przez popyt na us ugi i produkty zg aszany przez ich odbiorców oraz koszty wytworzenia produktów. Strategia cenowa powinna mieç zawsze charakter dynamiczny, a jej wybór powinien byç uzale niony m.in. od wyboru klientów docelowych przedsi biorstwa. Mo e to byç np. strategia zbierania Êmietanki polegajàca na stosowaniu zawy onych cen w krótkim okresie. Strategia ta stosowana jest zwykle w odniesieniu do produktów, które sà na rynku nowoêcià i znajdà nabywców mimo wysokiej ceny. Âmietanka zbierana jest do czasu, gdy na rynku pojawià si konkurenci ze swoimi nowoêciami w asnymi wersjami produktu. Mo emy wybraç tak e przeciwstawnà do strategii zbierania Êmietanki, strategi penetracji, którà charakteryzujà niskie ceny produktów (ni sze od cen porównywalnych produktów na rynku), umo liwiajàcà szybkie uzyskanie du ych udzia ów w rynku. Strategia taka stosowana jest najcz Êciej w produktach o prostych technologiach, które mogà byç w szybkim czasie skopiowane przez konkurentów a niski poziom cen mo e byç powodem zniech cenia do podejmowania takiej produkcji lub Êwiadczenia us ug. Przedsi biorstwo mo e jednoczeênie stosowaç ró norodne strategie cenowe, które sà jeszcze pomi dzy przedstawionymi powy ej strategiami, w odniesieniu do ró nych produktów i us ug z uwzgl dnieniem specyfiki rynków oraz grup docelowych klientów. Strategia dystrybucji Dystrybucja oznacza proces planowania i realizacji dostarczenia produktów i us ug przedsi biorstwa do klienta. Podstawowym kana em dystrybucji produktów i us ug przedsi biorstw spo ecznych dzia ajàcych lokalnie, wykorzystujàcych cz sto nisze rynkowe w swojej dzia alnoêci jest ich sprzeda w miejscu prowadzenia dzia alnoêci. Wybór strategii dystrybucji uzale niony jest od rodzaju prowadzonej dzia alnoêci, grupy docelowych klientów oferowanych produktów i us ug. Przedsi biorstwo mo e wybraç intensywnà strategi, w której zasadniczym elementem jest du a iloêç punktów sprzeda y cz sto kupowanych produktów. Innym wyborem b dzie strategia selektywna, w której liczba punktów sprzeda y jest ograniczona ze wzgl du na specyfik produktów i us ug (sprzeda produktów r kodzie a ludowego, tradycyjnego rzemios a z oferty Garncarskiej Wioski odbywa si w miejscach promujàcych dziedzictwo kulturowe). Mo e to byç wreszcie strategia 14 Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

15 ekskluzywna lub wy àczna, w której funkcjonuje tylko jedno miejsce sprzeda y, jeden poêrednik na okreêlonym terenie. Wa nym, uzupe niajàcym lub g ównym kana em dystrybucji dla niektórych produktów przedsi biorstw jest równie Internet. Za poêrednictwem e-sklepu mo na sprzedawaç wiele produktów i rezerwowaç us ugi. PAMI TAJ: Klient jest najwa niejszy JesteÊ zale ny od klienta Klient nie jest przeszkodà, jest celem i sukcesem Zapewnij klientowi najlepszà jakoêç, obs ug, informacje Strategia promocji Podstawowe dzia ania promocyjne przedsi biorstwa powinny byç nakierowane na utrwalenie pozytywnego wizerunku przedsi biorstwa wêród potencjalnych klientów. Za pomocà wszystkich dost pnych Êrodków, przedsi biorstwo przekazuje na zewnàtrz komunikat o swojej dzia alnoêci, produktach i us ugach. Do podstawowych strategii promocyjnych zaliczyç mo na: reklam, sprzeda osobistà, promocj sprzeda y, public relations (PR, promocj gospodarczà) i publicity (rozg os). Przedsi biorstwa spo eczne powinny wykorzystywaç ró norodne narz dzia promocyjne: pras, stron internetowà, ulotki, broszury, plakaty, udzia w targach i wystawach (w Garncarskiej Wiosce odbywajà si ju cykliczne, doroczne targi ekonomii spo ecznej w ka dà, pierwszà sobot sierpnia). Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych 15

16

17 Oferta przedsi biorstw spo ecznych jakoêç produktów i us ug

18 Joanna Szymaƒska i Jakub Zgierski Oferta przedsi biorstw spo ecznych jakoêç produktów i us ug Wprowadzenie Nie jest atwo stworzyç dobry produkt. Zdecydowana wi kszoêç towarów i us ug debiutujàcych na rynku znika z niego w ciàgu roku. Dlaczego? Dlatego, e gdzie nie spojrzymy rynek jest z ka dym rokiem coraz mniej lub bardziej nasycony. O cz owieka chcàcego kupiç kwiaty konkuruje kilka kwiaciarni na tej samej ulicy. Osoba chcàca wydrukowaç sto plakatów mo e wybieraç spoêród setek drukarni wystarczy e uruchomi przeglàdark internetowà. Organizacja chcàca zrobiç szkolenie ma do wyboru dziesiàtki trenerów gotowych je poprowadziç. JeÊli nasz produkt ma odnieêç sukces, to musi on odpowiadaç na potrzeby wybranej grupy klientów lepiej ni produkty konkurencji. Musi byç inny. Musi byç lepszy. A jednoczeênie, jego produkcja i sprzeda muszà nam si op acaç. Wymagania wobec nowych produktów sà zatem wysokie. Jak to si dzieje, e niektóre z nich odnoszà sukces? Czy jest to wynik genialnej intuicji mened era, czy te skrupulatnej analizy danych? Odpowiedê brzmi: obu tych rzeczy po trochu. Steve Jobs, twórca i Pada i i Phone a mia genialnà intuicj, twierdzi e nie korzysta z badaƒ rynku i mawia, e klient nie wie czego chce (w przeciwieƒstwie do Jobsa). Tego typu g bokie i instynktowne zrozumienie potrzeb klienta jest kluczem do sukcesu. Co jednak ma zrobiç osoba, która nie jest geniuszem marketingu? No có, musi nadrabiaç ci kà pracà, prowadziç badania marketingowe, dog bnie analizowaç potrzeby i motywacje klientów i skrupulatnie rozpoznawaç sytuacj na rynku. Od czego zaczàç? Niezale nie od tego, czy dopiero myêlimy o rozpocz ciu dzia alnoêci, czy ju istniejemy na rynku, proces tworzenia nowego produktu powinien wyglàdaç podobnie. Zawsze powinniêmy zaczàç o zadania sobie kilku podstawowych pytaƒ. Co zatem musimy wiedzieç, zanim zabierzemy si za opracowywanie produktu? Po pierwsze: Twoje zasoby. Rzadko który podmiot ekonomii spo ecznej znajduje si w idealnej sytuacji - z pieni dzmi w kieszeni i czystà kartkà na pomys y. Zazwyczaj dysponujemy ju jakimiê zasobami, które powinniêmy jak najlepiej wykorzystaç: infrastrukturà, pracownikami, wiedzà, kontaktami. Sà te rzeczy, które nas ograniczajà: 18 Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

19 koszty sta e, przepisy prawne, opinie naszych interesariuszy. Analiza tych wszystkich rzeczy naszych s abych i mocnych stron szybko poka e nam na jakich rynkach b dzie nam atwiej konkurowaç, a na których trudniej. Po drugie: Twoi klienci. musimy zdaç sobie spraw, e aby ktoê chcia kupiç nasz produkt, musi on odpowiedzieç na czyjàê rzeczywistà potrzeb (materialnà lub emocjonalnà). Musimy wiedzieç KOMU nasz produkt b dzie potrzebny. Na pierwszy rzut oka np. warsztaty z pierwszej pomocy sà potrzebne ludziom, którzy chcà nauczyç si pierwszej pomocy. RzeczywiÊcie, niektórzy uczestnicy takich warsztatów chcà nauczyç si, jak pomóc swojej rodzinie w razie wypadku. A inni? Inni potrzebujà dokumentu, potwierdzajàcego odbycie kursu, który b dzie jak najtaƒszy i jak najkrótszy. A jeszcze inni przyjdà dla ekstremalnej rozrywki, jeêli zapewnimy im zaj cia ze sztucznà krwià i symulowanymi wypadkami. Trudno by oby przeprowadziç kurs odpowiedni dla wszystkich tych grup. Ka da z nich potrzebuje tak naprawd innego produktu. Mo e warto stworzyç coê specjalnego dla jednej z nich? Dzi ki temu wyró nimy si na rynku! Ale czy ta grupa jest wystarczajàco du a, aby zapewniç nam odpowiednie zyski? Wszystko to sà dylematy na które musimy sobie odpowiedzieç, bazujàc na przeprowadzanych samodzielnie badaniach rynku lub korzystajàc z danych udost pnionych przez innych. UWAGA! Badanie rynku to niekoniecznie kosztowne ankiety na reprezentatywnej próbie tysiàca osób. Równie dobrym êród em wiedzy jest rozmowa z potencjalnymi klientami, obserwacja czy lektura ogólnodost pnych danych, na przyk ad raportów bran owych, regularnie publikowanych diagnoz firm badawczych, danych GUS-u i tym podobnych. Po trzecie: Twoja konkurencja. Musisz znaleêç sobie miejsce na rynku. Porównaj swojà ofert z ofertà konkurencji. Czym si wyró niasz? Cenà? JakoÊcià obs ugi klienta? Emocjami, które wzbudza Twoja marka? Bardzo mo liwe, e miejsce które chcesz zajàc na rynku jest ju zaj te. Powiedzmy, e chcesz uruchomiç warsztat samochodowy. Z pewnoêcià jest ju du o warsztatów samochodowych w Twoim mieêcie. Bioràc pod uwag jakoêç maszyn i kompetencje pracowników wiesz, e nie b dziesz w stanie zaoferowaç us ug o wy szej jakoêci. Nie b dziesz te w stanie obni yç cen do poziomu oferowanego przez niektóre z nich, poniewa masz na przyk ad wy sze koszty. Ale mo e b dziesz pierwszym warsztatem kierujàcym swojà ofert do kobiet i stawiajàcym na wysoki poziom kultury osobistej pracowników? Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych 19

20 Etapy tworzenia nowego produktu Tworzàc nowy produkt cz sto chcemy jak najszybciej skoƒczyç teoretyczne dywagacje, podjàç decyzj i wreszcie zaczàç - zobaczyç w praktyce, jak to dzia a i czy ktoê to kupuje. Wa ne jednak, aby na tym etapie uzbroiç si w cierpliwoêç i nie skracaç za wszelkà cen procesu powstawania produktu. Produkt nie powinien powstawaç w momencie produkcji. Dajmy sobie czasu na prac koncepcyjnà i testowanie. Jest szanse, e dzi ki temu wyjdziemy poza schemat, zweryfikujemy i odrzucimy niedobre pomys y, a w konsekwencji unikniemy niekoniecznych lub zupe nie chybionych inwestycji i decyzji biznesowych. Jak zatem powinny wyglàdaç kolejne etapy tworzenia produktu? Etap pierwszy: analiza sytuacji. Pytanie o zasoby, klienta i konkurencj rozpoczyna proces tworzenia produktu. Warto zadaç je sobie za ka dym razem od nowa, nawet jeêli wydaje nam si, e znamy odpowiedzi, bo przecie siedzimy w tej bran y. Warto zrobiç par kroków wstecz i postawiç si znów w roli debiutanta, uczyç si od innych i od siebie nawzajem, analizowaç w asne b dy, obserwowaç otoczenie: klientów, konkurencj, trendy, pytaç i wersyfikowaç swoje intuicje. Przyk ad: Prowadzimy ma e przedszkole. Nasz potencjalny klient jest rodzicem. Nie ma co z zrobiç z dzieckiem tylko przez godzin ka dego dnia. Jak odpowiedzieç na takà potrzeb? Etap drugi: szukanie pomys ów. Na tym etapie powinniêmy pozwoliç sobie na du à kreatywnoêç, dlatego nie zasypujmy uczestników burzy mózgów ogromnà iloêcià danych zabranych na etapie analizy. Do udzia u zaproêmy nie tylko fachowców od technologii, projektowania, marketingu, czy finansów, ale te osoby niemajàce zbyt wiele wspólnego z adnym elementem naszej dzia alnoêci biznesowej: naszego informatyka, sekretark, zaopatrzeniowca. Ich Êwie e spojrzenie na tym etapie mo e okazaç si najcenniejsze. Przyk ad: Po burzy mózgów okazuje si, e na potrzeb rodzica mo na odpowiedzieç na wiele sposobów. Mo na zaoferowaç mu miejsce w przedszkolu, ale równie dobrze ksià k, którà to dziecko zajmie si samo przez godzin. Mo na te zaproponowaç rodzicom udzia w warsztatach, na których nauczà si, jak k aêç dziecko spaç, by zasypianie trwa o krótko, dzi ki czemu zyskajà wolnà godzin ka dego dnia. Co wybraç? Etap trzeci: weryfikacja pomys ów, selekcja, testy. Teraz jest odpowiedni moment, by zweryfikowaç stworzone pomys y, si gajàc po dane ze- 20 Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

21 brane na etapie analizy. Skonfrontujmy koncepcje z realiami. Wybierzmy koncepcj produktu, który jest potrzebny i mo liwy do wyprodukowania, jest najlepszy z perspektywy konfrontacji z konkurencjà, najlepiej odpowiada na potrzeby klienta, a nam pozwala optymalnie wykorzystywaç zasoby. Co dalej? Stwórz prototyp produktu i oddaj go w r ce klientów. To pozwoli Ci poznaç ich reakcje i skorygowaç b dy w samym produkcie lub Twojej strategii marketingowej, czyli uniknàç wielu potencjalnych k opotów, zanim podejmiesz najpowa niejsze decyzje biznesowe i produkt trafi na rynek. Przyk ad: Wydanie ksià ki na razie odrzucamy - nigdy tego nie robiliêmy, nie znamy si na tym. Nie zaoferujemy rodzicowi przedszkola na godzin, bo koniecznoêç dowo enia dziecka powoduje, e co prawda rodzic zyskuje godzin, ale traci kolejnà na dojazd. Decydujemy si na organizacj szkoleƒ z zasypiania. Mamy lokal nieu ywany wieczorami i w weekendy, mamy kadr, konkurencja nie oferuje niczego podobnego. Poza tym mo emy zaoferowaç szkolenie tak e rodzicom dzieci, które ju chodzà do naszego przedszkola. Ten pomys wydaje si nam najlepszy. Decydujemy si go dopracowaç i zorganizowaç szkolenie pilota owe. Z ankiet przeprowadzonych po szkoleniu wynika, e nasza us uga ma szans znaleêç odbiorców. Etap czwarty: wprowadzenie produktu na rynek. To niwa po ci kiej pracy. B dà udane, tylko jeêli uczciwie pracowaliêmy na ka dym z wczeêniejszych etapów. Ale oczywiêcie nie mo emy zapominaç, e nigdy nie mamy stuprocentowej gwarancji, e nasz produkt odniesie sukces. Nasze intuicje, koncepcje i decyzje zawsze na koniec zweryfikuje rynek. MOC MARKI WYRÓ NIJ SI ALBO ZGI Od towaru do marki, czyli co tak naprawd sprzedajemy? Klienci kupujà marki, a nie towary. To oznacza, e na decyzj o zakupie konkretnych produktów majà wp yw nie tylko faktyczne cechy produktu, ale tak e wra enia, emocje i wartoêci niematerialne przypisywane ich markom. Marka ju dawno przesta a si kojarzyç z drogimi samochodami, ekskluzywnymi perfumami, czy modnà odzie à. DziÊ markowe jest prawie wszystko, nie wy àczajàc sa aty, papieru toaletowego czy zapa ek. Okazuje si, e tak e wokó tych kategorii produktów mo na zbudowaç emocje. JesteÊmy otoczeni przez marki i kupujemy marki. A sprzedawcy marek zarabiajà wi cej ni sprzedawcy prostych towarów. Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych 21

22 Marka to zespó cech, które w subiektywnym odczuciu odbiorców reprezentuje dany produkt. Mówi si, e marka jest jak cz owiek, ma swojà to samoêç (DNA). Zarzàdzanie markà, to w praktyce zarzàdzanie emocjami klientów. Marka funkcjonuje de facto w umyêl odbiorców. Sà to odczucia, emocje, które wywo uje konkretne logo, slogan, nazwa, opakowanie czy sam produkt. Dlaczego warto inwestowaç w mark? Po pierwsze: to si op aca. Za ó my, e inwestycja w mark zwi ksza nasze koszty o 20 procent. Badania pokazujà, e wydanie tych 20 procent na stworzenie markowego produktu, pozwala na zwi kszenie zysków z jego sprzeda y o 80 procent. Zyskujemy wi c 80 procent, inwestujàc jedynie 20 procent ca oêci. Inwestowanie w mark po prostu si op aca. Po drugie: to buduje lojalnoêç. Klienci sà lojalni wobec marek, a nie towarów. Dlaczego? Dlatego, e aden cz owiek nie jest w stanie wejêç w jakàkolwiek relacj z przedmiotem, który nie ma charakteru i nie budzi emocji. Marki nadajà towarom charakter i osobowoêç, pozwalajà na utrzymanie emocjonalnej wi zi z klientem. Taki lojalny klient nie tylko kupi kolejny produkt tej samej marki, ale te z przekonaniem poleci jego zakup znajomym. Zyskujemy w ten sposób darmowà i najbardziej wiarygodnà form promocji naszych produktów. Lojalny klient b dzie te odporny na zabiegi konkurencji, chcàcej sprzedaç mu podobny produkt i kuszàcej go na przyk ad ni szà cenà. Co to oznacza dla nas? JeÊli chcemy odnieêç sukces na rynku, naszym zadaniem b dzie rozwijanie produktu w stron marki, czyli zadbanie o wiele drobnych elementów takich jak: w aêciwe opakowanie i nazwa produktu, sposób i miejsce jego dystrybucji, obs uga klienta i serwis, programy lojalnoêciowe i dodatki, odpowiednia promocja i w aêciwy sposób prezentacji produktu. Ka dy z tych elementów powinien byç zgodny z to samoêcià (DNA) marki, którà chcemy tworzyç, a wszystkie one powinny w sumie tworzyç spójnà ca oêç. Jak z towaru stworzyç markowy produkt? Trzeba go rozbudowaç o dodatkowe elementy, które nadadzà mu charakter! Spowodujà, e b dzie budzi emocje. Zbudujà mark. Kolejne etapy tego procesu pokazuje poni szy rysunek: 22 Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes

NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes Projekt zajęć Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Wstępne wyniki badań II Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno gospodarcze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson W pogoni za możliwym: Angażowanie rodziców i lokalnej społeczności dla wzmocnienia odpowiedzialności Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson Uniwersytet Stanowy Ohio Colubmus, OH- USA Burza mózgu... Opisz dom "typowego"

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Wykład 9

Mikroekonomia Wykład 9 Mikroekonomia Wykład 9 Efekty zewnętrzne Przez długie lata ekonomiści mieli problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem efektów zewnętrznych, które oddziaływały na inne podmioty gospodarcze przez powodowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo