Instytut Badan nad Cywilizacjami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Badan nad Cywilizacjami"

Transkrypt

1 Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja uda³a siê, musi byæ organizacja, organizacja i jeszcze raz organizacja 1. Takiego samego zdania s¹ byli dzia³acze Otporu! i Kmary, a tak e obecni aktywiœci Pory! 2. Powodzenie ich dzia³alnoœci zale a³o przede wszystkim od doskonale zaplanowanych i przeprowadzonych kampanii, bêd¹cych niema³ym zaskoczeniem dla pewnych swej mocnej pozycji postkomunistycznych w³adz. Pierwszy by³ Otpor! (po serbsku Opór! ): w 2000 r. zmobilizowa³ serbskie spo³eczeñstwo do przeciwstawienia siê próbom dokonania fa³szerstw wyborczych 3 przez Slobodana Miloševiæa, tak, e wysz³o na ulice i przez masowe protesty doprowadzi³o do poddania siê d³ugoletniego dyktatora. W 2003 r. w Gruzji sukces odnios³a Kmara (po gruziñsku Dosyæ ). Dziêki kampanii pe³nej oryginalnych i zabawnych pomys³ów energicznym Gruzinom uda³o siê prze³amaæ apatiê panuj¹c¹ w spo³eczeñstwie i udowodniæ, e demokracja wcale nie jest ustrojem niemo liwym do pogodzenia z warunkami spo³eczno-politycznymi panuj¹cymi na Kaukazie. Ludzie nie zgodzili siê na fa³szerstwa w wyborach parlamentarnych 4 i wziêli udzia³ w masowych demonstracjach, w wyniku których prezydent Eduard Szewardnadze zrezygnowa³ z urzêdu, a wybory powtórzono. Tak w Gruzji w³adzê przejê³a demokra-

2 tyczna opozycja. Wydarzenia te okrzykniêto Rewolucj¹ Ró, podkreœlaj¹c ich bezkrwawy charakter. Trzecia i ostatnia jak dot¹d rewolucja bez przemocy mia³a miejsce na Ukrainie. Ku zaskoczeniu ca³ego œwiata naród ukraiñski wsta³ z kolan, upominaj¹c siê o swoje prawa w masowych demonstracjach. Owszem, Ukraiñcy wyszli na ulice spontanicznie, ale kampania mobilizuj¹ca spo³eczeñstwo zosta³a zorganizowana znacznie wczeœniej przed wyborami przez Porê! 5 (po ukraiñsku Ju czas! ). Po zwyciêstwie opozycji Pora! nie zaprzesta³a dzia³alnoœci i nadal aktywnie uczestniczy w yciu politycznym Ukrainy. Jak tego dokonali? Jakimi metodami uda³o im siê pokonaæ postkomunistyczne w³adze? M³odzi bo w wieku œrednio lata wykorzystali to, czego nie posiada³y stare w³adze, a oni owszem. Postawili na humor, pomys³owoœæ i dyscyplinê w dzia³aniu. Dzisiaj swoje metody podsumowuj¹ tak: U ywaliœmy takiej broni, jakiej nikt siê nie spodziewa³. Uderzaliœmy tam, gdzie nikt tego nie oczekiwa³ 6. Bo choæ walkê toczyliœmy nie uznaj¹c œrodków przemocy, przyjêliœmy militarn¹ strategiê 7. I w ten sposób doœwiadczonych polityków wykiwali. Pocz¹tki Otporu!, Kmary i Pory! Otpor! powsta³ w 1998 r. w Belgradzie. Dzia³acze korzystali z doœwiadczeñ, jakie wynieœli po pora ce protestów po wyborach lokalnych w 1996/1997 r. 8 Przede wszystkim nie chcieli powtórzyæ b³êdu opozycji w zakresie monitorowania kolejnych wyborów. W 1996/1997 r. opozycja w Belgradzie mieœcie, w którym by³a najsilniejsza by³a w stanie wys³aæ swoich obserwatorów do 3 komitetów wyborczych. atwo siê domyœliæ, e w innych miastach i miasteczkach sytuacja by³a znacznie gorsza. Tak wiêc Slobodan Miloševiæ nie mia³ adnych trudnoœci w sfa³szowaniu wyników. Po zakoñczeniu protestów w 1997 r. Miloševiæ rozprawi³ siê z ich uczestnikami. W szczególnoœci represje uderzy³y w œrodowisko akademickie. Zlikwidowana zosta³a autonomia uniwersytetów, a aktywni politycznie wyk³adowcy i studenci zostali relegowani. To zmobilizowa³o studentów do dzia³ania. Otpor! w ci¹gu 15 miesiêcy sta³ siê najwiêkszym ruchem obywatelskim w historii Serbii. Mia³ do dyspozycji 100 tysiêcy aktywistów w 176 miastach i miasteczkach w kraju. Wszyscy uczestniczyli w kampanii maj¹cej na celu zmobilizowanie spo³eczeñstwa. Koszty dzia³alnoœci pokrywali z w³asnych kieszeni. Gdy organizacja zdoby³a ju powszechne zaufanie, otrzyma³a grant wysokoœci 1000 USD od Open Society Institute George a Sorosa. Dwa miesi¹ce póÿniej Otpor! przedstawi³ swój projekt kampanii przedwyborczej. Zachodnie fundacje uzna³y go za najlepszy i postanowi³y wesprzeæ 133

3 finansowo. Sceptycznie nastawieni zwróciliby uwagê, e rz¹d amerykañski przeznaczy³ oko³o 25 milionów USD na demokratyzacjê w Serbii, a Otpor! wed³ug nieoficjalnych Ÿróde³ otrzyma³ w sumie 2 mln USD na kampaniê Get out to vote. W historii gruziñskiej Kmary mo na doszukaæ siê wielu analogii do Otporu! Kmara równie zosta³a za³o ona przez studentów, którzy zrozumieli, e nic nie zmieni siê w ich yciu nie bêd¹ mieli szans ani na lepszy poziom edukacji, ani na atrakcyjn¹ pracê dopóki nie pozbêd¹ siê postkomunistycznego dyktatora. Za prezydentury Eduarda Szewardnadze najbardziej skorumpowan¹ dziedzin¹ w kraju by³o szkolnictwo wy sze. Zbuntowani studenci w 2001 r. za³o yli Samorz¹d Studencki na Uniwersytecie Pañstwowym w Tbilisi. Postanowili, e doprowadz¹ do reform i likwidacji korupcji na uniwersytetach. Pocz¹tkowo ich dzia³alnoœæ przynosi³a efekty. Uda³o im siê nawet zaprowadziæ niektórych skorumpowanych wyk³adowców przed s¹d. Du ym sukcesem studentów by³a równie zmiana decyzji rz¹du, który zamierza³ zamkn¹æ niezale n¹ stacjê telewizyjn¹ Rustavi 2 9. Zorganizowali wtedy masowe demonstracje, które zmusi³y Szewardnadze do odwo³ania ca³ego gabinetu. Ale nie by³o ³atwo. Rektorzy koledzy prezydenta Szewardnadze ze starych, dobrych lat, czyli z czasów Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego byli zdania, e Samorz¹d ma zajmowaæ siê koncertami rockowymi albo meczami pi³ki no nej, a nie bawiæ siê w politykê. Studenci nie poddawali siê. Przeprowadzili ankietê, w której zapytali o najbardziej skorumpowanych pracowników poszczególnych wydzia³ów sto³ecznej uczelni. Byli w szoku, kiedy nastêpnego dnia po og³oszeniu wyników cz³owiek, którego nazwisko najczêœciej siê powtarza³o, awansowa³. Mieli dosyæ. Stwierdzili, e jeœli Szewardnadze bêdzie nadal rz¹dziæ, nie zmieni siê nic: ani na uczelni, ani w polityce. W ten sposób wiosn¹ 2003 r. powsta³a Kmara (po gruziñsku Dosyæ ). W sprawach organizacyjnych, finansowych i przede wszystkim w kontaktach miêdzynarodowych pomog³a im organizacja pozarz¹dowa Liberty Institute 10. To dziêki niej wiosn¹ 2003 r. aktywiœci Kmary mogli odwiedziæ w Belgradzie swoich rówieœników z Otporu!, którzy chêtnie doradzili im, które strategie i taktyki najlepiej sprawdzaj¹ siê w akcjach obywatelskiego niepos³uszeñstwa. Latem nast¹pi³a rewizyta Otporu! w Tbilisi. Tak jak cz³onkowie Otporu!, aktywiœci Kmary nie otrzymywali adnego wynagrodzenia. Jednak e koszty produkcji ulotek czy sztandarów zosta³y pokryte z Programu Wspieraj¹cego Wybory, na który gruziñska ga³¹ÿ Open Society Institute 11 przeznaczy³a USD. Sukces Kmary (rezygnacja Szewardnadze) by³ dla jej aktywistów ogromnym zaskoczeniem. Dzisiaj przyznaj¹, e 134

4 protesty z 2003 r. traktowali jako przygotowanie do akcji przed wyborami prezydenckimi w 2005 r. 12 Pora! (po ukraiñsku Ju czas! ) powsta³a kilka miesiêcy po zwyciêstwie Kmary, w marcu 2004 r. Jej twórcy chcieli powróciæ do idei i tradycji ruchów studenckich, które na prze³omie lat 80. i 90. odegra³y wa n¹ rolê w walce o niepodleg³oœæ. Ju w 2000 r. Ukraiñcy, zawiedzeni stanem pañstwa, w którym szerzy³a siê korupcja, nie by³o wolnoœci mediów, a ludzie toczyli walkê o fizyczne przetrwanie, rozpoczêli akcjê obywatelsk¹ Ukraina bez Kuczmy. Podczas manifestacji utworzy³o siê m³odzie owe skrzyd³o Za prawd¹. Jego dzia³acze, dziêki zdobytemu doœwiadczeniu, okazali siê póÿniej bardzo przydatni w planowaniu akcji Pory! Inni przyszli aktywiœci Pory! nale eli do najwiêkszych organizacji m³odzie owych, tj. Chrzeœcijañsko-Demokratycznej M³odzie y Ukraiñskiej, M³odzie owego Zwi¹zku Ukraiñskiego, Zarewo, M³odego Oœwiecenia, Stowarzyszenia Studentów Prawa, a tak e koalicji organizacji pozarz¹dowych Wolnoœæ wyboru 13. Swój sukces zawdziêczaj¹ w³aœnie temu, e w odpowiednim czasie zjednoczyli siê i rozpoczêli wspóln¹ walkê o przysz³oœæ Ukrainy pod szyldem ogólnonarodowej kampanii obywatelskiej Pora! Dzia³acze Pory! brali udzia³ w wielu seminariach prowadzonych przez by³ych aktywistów Otporu!, a tak e Kmary jeszcze jako cz³onkowie organizacji studenckich 14. W pozyskiwaniu funduszy niezast¹pione okaza³y siê wspó³pracuj¹ce z Por¹! organizacje pozarz¹dowe, które dostawa³y granty na konkretne programy. Aktywiœci Pory! twierdz¹, e w odró nieniu od Otporu! i Kmary ich dzia³alnoœæ by³a w bardzo ma³ym stopniu finansowana przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹. Jednoczeœnie przyznaj¹, e organizacja seminariów i treningów aktywistów by³a mo liwa dziêki grantom przyznanym przez German Marshall Fund of the United States, Freedom House i Canadian International Development Agency, które w sumie wynosi³y oko³o USD. Nasuwa siê refleksja, e skoro to niewielki procent ca³kowitych kosztów, to przeprowadzenie aksamitnej rewolucji XXI wieku kosztuje bardzo du o. Pytanie, ile, a tak e: sk¹d wziêli resztê funduszy? Porê! wsparli przedsiêbiorcy z ca³ej Ukrainy, którzy nie zapomnieli wydarzeñ z pocz¹tku lat 90., kiedy to oni nale eli do ró nych organizacji studenckich i walczyli o niepodleg³oœæ ojczyzny. Czêsto oferowali dzia- ³aczom Pory! pomoc w drukowaniu materia³ów informacyjnych, transport czy dostêp do œrodków komunikacji, nie oczekuj¹c zap³aty. Wartoœæ tych us³ug szacuje siê na ponad 5 milionów euro. Dzia³alnoœæ Pory! w trakcie Pomarañczowej Rewolucji kosztowa³a w sumie 1,2 miliona euro. Tyle wydali w gotówce. 60% tej sumy zosta³a przeznaczona na miasteczka 135

5 namiotowe, transport, jedzenie itp. W centrum koordynacyjnym Pora! utworzy³a specjaln¹ jednostkê monitoruj¹c¹ wydawanie œrodków na poszczególne akcje w kampanii. Recepta na sukces Pieni¹dze i yczliwoœæ przedsiêbiorców czy organizacji pozarz¹dowych to za ma³o, jeœli chce siê przeprowadziæ rewolucjê. Potrzebne jest rewolucyjne know-how. Tê wiedzê m³odzi rewolucjoniœci poza rodzimym doœwiadczeniem z poprzednich, zwykle nieudanych protestów czerpi¹ z dwóch Ÿróde³. Pierwsze to ksi¹ ka prof. Gene a Sharpa, za³o yciela Instytutu Alberta Einsteina Od dyktatury do demokracji 15. Wydana w Tajlandii w 1993 r. z myœl¹ o birmañskich dysydentach, potencjalnych wyzwolicielach Birmy od re imu junty wojskowej, sta³a siê bibli¹ rewolucjonistów XXI wieku z Europy ŒrodkowoWschodniej. Nie ma siê co dziwiæ: mo na w niej znaleÿæ wszystko, co interesuje ka dego, kto planuje akcjê niepos³uszeñstwa obywatelskiego: jak zidentyfikowaæ piêtê achillesow¹ dyktatora, jak zaplanowaæ kampaniê, jak wybraæ strategiê, jak utrzymaæ dyscyplinê, a nawet jak siê ustrzec przed now¹ dyktatur¹ 16. W 2000 r. w Serbii przed wyborami ksi¹ kê tê przet³umaczono na jêzyk serbski i rozprowadzono w tysi¹cach egzemplarzy na terenie ca³ego kraju. Jeden z aktywistów Otporu! opracowa³ nawet skrót, który sta³ siê kompendium wiedzy dla trenerów w organizacji, a dzisiaj funkcjonuje pod nazw¹ podrêcznik rewolucjonisty 17. Drugim Ÿród³em wiedzy s¹ seminaria, czyli bezpoœrednie spotkania aktywistów Otporu!, Kmary, Pory!, a tak e bia³oruskiego ubra w ró nych kombinacjach. Na pytanie, jak siê uczy rewolucji, dzia³acze zawsze odpowiadaj¹ w jednakowy sposób: Rewolucji nie da siê nauczyæ 18. Twierdz¹, e choæ istniej¹ uniwersalne zasady, takie jak potrzeba zjednoczenia siê opozycji, zapobiegliwoœæ w dzia³aniu, u ywaniu humoru i ironii w akcjach, bycie wszêdzie pierwszym, podgrzewanie ducha demonstrantów przez ha³as rewolucja to bardziej sprawa ducha, a nie wiedzy czy umiejêtnoœci. Zgodnie t³umacz¹, e rewolucja mo liwa jest tylko wtedy, gdy spo³eczeñstwo poczuje w sobie niewyobra aln¹ si³ê, moc. Wtedy ludzi aden dyktator nie jest w stanie powstrzymaæ. Co wiêc robi¹ w trakcie seminariów? 19 Wymieniaj¹ siê spostrze eniami, doœwiadczeniem. Podkreœlaj¹, e zawsze to s³uchacze, a nie wyk³adowcy decyduj¹, które rady wykorzystaj¹, a których nie. Poniewa oni najlepiej znaj¹ mentalnoœæ swoich spo³eczeñstw, zwyczaje, tradycje prowadzenia protestów, kontekst historyczny, a tak e osobowoœci polityków, z którymi chc¹ stoczyæ walkê. Aktywiœci Otporu!, Kmary i Pory! do znudzenia powtarzaj¹, e sytuacja 136

6 w ka dym pañstwie jest inna i nie ma uniwersalnej recepty na rewolucjê. Bez przerwy ich oskar ano, e s¹ agentami CIA (w przypadku Otporu! i Pory! ) albo KGB (w przypadku Kmary ), szpiegami, zdrajcami, a nawet zagranicznymi najemnikami. Dlatego denerwuj¹ siê, gdy oskar a siê ich o eksport rewolucji do innych krajów. Przeczuleni na punkcie opowieœci o seminariach aktywiœci Otporu! t³umacz¹, e tak jak przed rewolucj¹ w Serbii korzystali z wiedzy by³ych cz³onków prodemokratycznych ruchów ze S³owacji, Polski, Czech, Bu³garii czy Chorwacji, tak teraz maj¹c na uwadze wspólne wartoœci kultury s³owiañskiej i zdaj¹c sobie sprawê z podobieñstw problemów, z jakimi borykaj¹ siê postkomunistyczne pañstwa stwierdzili, e ich doœwiadczenie mo e przydaæ siê liderom organizacji opozycyjnych w innych krajach 20. Rozmawiaj¹c z by³ymi aktywistami Otporu!, Kmary, Pory! i ubra nietrudno odkryæ, co przede wszystkim da³y im wspominane seminaria. Przyjació³. Sami przyznaj¹, e powsta³a miêdzy nimi bardzo silna, emocjonalna wiêÿ, e czuj¹ siê jak bracia 21. Choæ mówi¹ ró nymi jêzykami, myœl¹ w podobny sposób. ZnaleŸli ludzi, którzy maj¹ podobne problemy i takie same marzenia: ycie w wolnym, demokratycznym kraju. Seminaria to bardzo wa ny czynnik motywacyjny. Obserwuj¹c zmiany w krajach rówieœników, przekonywali siê, e takie marzenia siê spe³niaj¹. Aktywiœci Pory! œmiej¹ siê dzisiaj, e gdy zobaczyli te ma³e, delikatne dziewczynki z Gruzji, które zrobi³y rewolucjê, zaparli siê i stwierdzili: jak im siê uda³o, to nam siê nie uda? 22 I zabrali siê do roboty. Pierwszy krok: zbuduj strukturê Wed³ug Otporu!, Kmary i Pory! najwa niejsze jest, aby struktura by³a horyzontalna i pozbawiona oficjalnych liderów. Wewn¹trz organizacji tworzy siê grupy (oko³o osób), na czele których stoj¹ nieformalni liderzy, zwani koordynatorami. W Otporze! panowa³a tradycja, e ka de spotkanie prowadzi³a inna osoba. Dziêki temu wszyscy czuli siê wa ni, a osobom z zewn¹trz trudniej by³o zidentyfikowaæ koordynatora, co chroni³o go w pewnym stopniu przed represjami. Brak formalnego przywództwa sprawia³, e ka dy mia³ wp³yw na kszta³t przeprowadzanych akcji: wspó³uczestniczy³ w wymyœlaniu hase³ (w czasie tzw. brainstormingu), malowaniu sztandarów, planowaniu demonstracji, dziêki czemu czu³ siê czêœci¹ organizacji i uto samia³ z jej polityk¹. To stanowi³o bardzo wa ny czynnik motywacyjny. W organizacjach tworzy³y siê dzia³y wykonuj¹ce ró ne zadania, np. zajmuj¹ce siê treningiem innych aktywistów, ds. kontaktów z mediami, ds. finansów czy ds. PR. Aktywiœci sami decydowali, w której siê znajd¹. W Kmarze, która 137

7 zw³aszcza na pocz¹tku nie by³a licznym ruchem, panowa³a zasada, e ka dy zajmuje siê wszystkim, w zale noœci od aktualnej potrzeby. Czêsto zdarza³o siê, e jednego dnia ktoœ zajmowa³ siê treningiem aktywistów, drugiego malowa³ sztandar, a jeszcze innego uk³ada³ slogany. W tak niedu ym pañstwie jak Gruzja nie mia³o to wiêkszego znaczenia, ale na Ukrainie i w Serbii pilnowano, aby komórki organizacji w regionach dysponowa³y du ¹ autonomi¹. Ta zasada dawa³a pewnoœæ, e w wypadku zaprzestania dzia- ³alnoœci czêœci komórek lub nawet centrum koordynuj¹cego ca³a organizacja nie zostanie sparali owana. Drugi krok: niech was bêdzie du o Giorgi Meladze, by³y dzia³acz Kmary, twierdzi: Zasada jest prosta: jeœli masz ludzi na ulicy, jesteœ silny. Jeœli masz wiêcej ludzi na ulicy, jesteœ silniejszy 23. Wydaje siê, e to co mówi nie jest wyssane z palca. Bo dlaczego, jeœli nie w³aœnie z powodu zbyt wielu tysiêcy wœciek³ych na w³adze demonstruj¹cych ludzi, dyktatorzy nie odwa yli siê sprowadziæ na niepos³usznych obywateli wojska, które dokona³oby masakry? Co wiêc robiæ, eby mieæ du o ludzi? OdpowiedŸ mo na znaleÿæ w podrêczniku rewolucjonisty 24. Rekrutacjê nale y przeprowadziæ wœród znajomych obecnych aktywistów, w czasie akcji, podczas których ma siê kontakt ze spo³eczeñstwem, w czasie spotkañ maj¹cych na celu promocjê idei organizacji (na uniwersytetach lub door to door ), zamieszczaj¹c informacje w mediach, na plakatach, naklejkach, kasetach video, podczas publicznych przemówieñ, na koñcu których przedstawiciele powinni okreœliæ sposób kontaktowania siê z organizacj¹, poprzez przychylne organizacji osoby publiczne, w miejscach publicznych, tj. kasach biletowych czy szpitalach (przez przychylnych pracowników), w biurze organizacji oraz przez internet. Wa ne, aby w rekrutacji po³o yæ nacisk na obszary kraju lub wydzia³y na uniwersytetach, z których pochodzi najmniej obecnych aktywistów. Gdy ju znajdzie siê chêtnych, zaprasza siê ich na spotkanie. Najlepiej powiadomiæ 2 dni przed dat¹ rozmowy oko³o osób. Wtedy mo na spodziewaæ siê, e przyjdzie 4-10 osób. W trakcie spotkania nale y przedstawiæ cele i zasady organizacji, wyt³umaczyæ ró nice miêdzy statusem aktywisty a wolontariusza (aktywiœci to stali cz³onkowie, którzy zobowi¹zali siê byæ lojalnym wobec ojczyzny i organizacji, a wolontariusze to osoby popieraj¹ce dzia³alnoœæ organizacji, gotowe od czasu do czasu pomóc, np. w rozprowadzaniu materia³ów informacyjnych). Chêtnym do wspó³pracy nale y przedstawiæ dzia³y, w których mog¹ zajmowaæ siê ró nymi zadaniami. Nastêpnie 138

8 ci, którzy zdecyduj¹ siê zostaæ aktywistami, musz¹ przejœæ szkolenie. Osobom, które wyró ni¹ siê szczególn¹ aktywnoœci¹ w trakcie szkolenia, mo na zaproponowaæ kolejne szkolenia, po których powierza im siê wiêcej zadañ. Zasad¹ dotycz¹c¹ ka dego spotkania w organizacji jest obowi¹zek wyznaczenia czasu kolejnego spotkania przed zakoñczeniem obecnego. Przed powa nym problemem deficytu aktywistów stanêli na pocz¹tku dzia³alnoœci aktywiœci Kmary. W poszukiwaniu aktywistów wyruszyli na gruziñsk¹ wieœ. Tamtejsi mieszkañcy nie mieli szans ani na wykszta³cenie, ani na pracê, byli wiêc szczególnie zdesperowani. Bardzo chcieli coœ zrobiæ. Nie mieli jednak szansy wykazaæ siê. Kmara da³a im tak¹ szansê. Aby organizacja sta³a siê powszechnym ruchem, musi mieæ cz³onków z ró nych grup wiekowych i spo³ecznych. Byli aktywiœci Kmary podkreœlaj¹, e ich organizacja by³a otwarta dla ka dego. Nawet dla cz³onków partii Eduarda Szewardnadze. Wiedzieli, e protesty nie bêd¹ masowe, dopóki nie wezm¹ w nich udzia³u starsi ludzie. Samej m³odzie y nikt nigdy nie bêdzie traktowa³ jako reprezentantów spo³eczeñstwa. Na szczêœcie w Gruzji paradoksalnie najaktywniejszymi demonstruj¹cymi byli emeryci. Trudno siê dziwiæ, pamiêtaj¹c, e œrednia emerytura wynosi³a 7 USD. Krok trzeci: przemoc¹ daleko nie zajdziesz Gdy w jakimœ pañstwie brutalne tortury, znikniêcia w niewyjaœnionych okolicznoœciach czy morderstwa za krytykowanie w³adzy s¹ sta³ym elementem ycia politycznego, a rz¹dz¹cy ignoruj¹ ograniczenia prawne i opiniê publiczn¹, jedyn¹ metod¹, która jest w stanie coœ zmieniæ, wydaje siê przemoc. Jednak e uciekaj¹c siê do przemocy, zbuntowani, rozwœcieczeni obywatele, choæby byli bardzo odwa ni i dzielni, poœwiêcali zdrowie i ycie w imieniu ojczyzny, maj¹ znikom¹ szansê na odzyskanie wolnoœci. Bardziej prawdopodobny wydaje siê scenariusz, e po zakoñczeniu walki bêd¹ poddawani jeszcze ciê szym represjom. Przemoc nie jest drog¹ do wolnoœci 25. Przekonali siê o tym m³odzi ludzie z Serbii i Gruzji. Skutki wyniszczaj¹cych wojen, które prowadzili ich prezydenci, odczuwali na co dzieñ. Wystarczy wspomnieæ bombardowania NATO w Serbii w 1999 r. czy dwie wojny domowe w Gruzji na pocz¹tku lat 90. Nauczeni, e wojna jest zdecydowanie b³êdnym sposobem walki o swoje prawa, za wszelk¹ cenê chcieli unikn¹æ przelania choæby kropli krwi. Wyrzeczenie siê przemocy daje mo liwoœæ stworzenia w spo³eczeñstwie poczucia moralnej wy szoœci nad autokratycznym re imem. Im wiêkszy opór, tym wiêksze represje. A im wiêksze s¹ represje, tym paradoksalnie wiêcej chêci by pokonaæ dyktatora

9 Aktywiœci opisywanych ruchów zawsze stawiali sobie za cel niedopuszczenie do aktów przemocy ze strony spo³eczeñstwa. I tak, na przyk³ad, Kmara w trakcie protestów pod parlamentem pilnowa³a, aby niczego nie zdewastowano, nie ukradziono, ani nikogo powa nie nie pobito. Rewolucja jest ostatni¹ negatywn¹ reakcj¹ spo³eczeñstwa na naruszenie jego praw. Gdy re im zmusi ju ludzi do wszczêcia rewolucji, nale y zrobiæ wszystko, aby odby³a siê ona bez przelewu krwi 27. Integraln¹ czêœci¹ za³o eñ rewolucji bez przemocy s¹ techniki dzia³ania na wypadek u ycia si³y fizycznej przez wroga 28. Krok czwarty: dopilnuj, aby opozycja zjednoczy³a siê Skonsolidowanie si³ opozycji wokó³ jednego lidera jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia aksamitnej rewolucji. W przeciwnym razie strony opozycyjne marnuj¹ swój potencja³ na walkê miêdzy sob¹ 29. Wed³ug tajnych materia³ów Kmary 30, w których wypisano dla aktywistów instrukcje postêpowania przed i w trakcie rewolucji, wspólny kandydat to pierwszy warunek do sukcesu. Kmara osi¹gnê³a to, gdy Ruch Narodowy Michai³a Saakaszwilego, Zjednoczeni Demokraci i Nowa Prawica wspólnie uczestniczyli w ulicznych demonstracjach. Liderem zosta³ ten, kto mia³ si³ê najd³u ej staæ i najg³oœniej krzyczeæ. Czyli Saakaszwili. W ci¹gu 23 dni sta³ siê liderem opozycji. W Serbii kluczowy by³ moment, kiedy 19 partii opozycyjnych utworzy³o Koalicjê Demokratycznej Opozycji Serbii. Mia³o to miejsce w styczniu 2000 r. Lidera zjednoczonej opozycji wy- ³oniono po przeprowadzeniu badania opinii publicznej wiosn¹ 2000 r. Badanie wykaza³o, który z 19 przywódców partii ma najwiêksze poparcie spo³eczeñstwa (pytano o g³osy pozytywne i negatywne). Najmniej negatywnych otrzyma³ Vojis³aw Kostunica lider niewielkiej Demokratycznej Partii Serbii polityk ma³o znany, który dziêki temu nie zd¹ y³ siê jeszcze opatrzeæ. Umowê co do warunków wyboru wspólnego kandydata (ten, kto otrzyma najmniej negatywnych g³osów) liderzy zawarli przed badaniem opinii publicznej. W ten sposób s³abo popularny polityk zosta³ wybrany do stawienia czo³a Slobodanowi Miloševiæovi w nadchodz¹cych wyborach 31. Na Ukrainie w 2004 r. liderem opozycyjnej centroprawicowej koalicji Si³a Narodu (Nasza Ukraina i Blok Julii Tymoszenko) zosta³ by³y premier Wiktor Juszczenko (szef rz¹du w latach ). Jak na przekór pomóg³ mu w tym Leonid Kuczma, odwo³uj¹c go z funkcji premiera w 2001 r. Juszczenko sprawnie wdra a³ reformy (zdyscyplinowa³ bud et, wyp³aca³ ludziom zaleg³e œwiadczenia); jego powodzenie uderzaj¹ce w interesy oligarchów nie cieszy³o Kuczmy, dlatego postanowi³ siê go pozbyæ 32. Ale ju w 2002 r. Juszczenko jako 140

10 lider demokratycznej opozycji w obliczu zagro enia ze strony wzmacniaj¹cej siê postkomunistycznej nomenklatury wygra³ wybory parlamentarne. Wkrótce jednak Kuczma zbudowa³ proprezydenck¹ wiêkszoœæ, utrzymuj¹c j¹ w poczuciu strachu, przez szanta e i przekupstwo. Oba stronnictwa przedstawia³y ró ne programy dotycz¹ce rozwoju spo³eczeñstwa, ekonomii oraz geopolitycznej orientacji. Ró nice te obserwowaliœmy równie w kampanii wyborczej w 2004 r., kiedy do walki o fotel prezydenta stan¹³ proeuropejski Wiktor Juszczenko i prorosyjski Wiktor Janukowycz 33. Krok pi¹ty: zachowaj polityczn¹ niezale noœæ Ka dy aktywista Pory! zapytany w trakcie Pomarañczowej Rewolucji za kim siê opowiada mówi³, e stoi tu, na Majdanie nie w imieniu jakiegoœ kandydata, ale w imiê wolnych i uczciwych wyborów. Nigdy ani Otpor!, ani Kmara, ani Pora! nie popiera³y konkretnych kandydatów. Za cel stawia³y sobie niezale noœæ od jakichkolwiek si³ politycznych. W praktyce jednak, zwykle ju po sfa³szowanych wyborach, podejmowa³y wspó³pracê z opozycj¹ organizuj¹c protesty spo³eczne. Przyk³ad: w po³owie listopada 2004 r. sztab W. Juszczenki przydzieli³ Porze! zadanie postawienia i zagospodarowania miasteczek namiotowych w Kijowie. Krok szósty: wymyœl logo Wed³ug Milosa Milenkoviæa, by³ego koordynatora Otporu!, symbol musi byæ jasny i prosty. Taki symbol uda³o siê znaleÿæ jego organizacji. Przejê³y go wkrótce Kmara i Pora! Ten symbol to zaciœniêta prawa piêœæ. Polacy dzisiaj czêsto pytaj¹ czy to symbol przemocy. yj¹ ju w innej rzeczywistoœci. Dlatego u nas mo e taki symbol by siê nie sprawdzi³. Ale Serbowie od razu rozumieli, e to jest podjêcie walki z symbolem komunistycznej partii lew¹ zaciœniêt¹ piêœci¹. Aktywiœci Otporu!, wymyœlaj¹c swoje logo, przewidzieli nastêpuj¹cy scenariusz: jednego dnia pañstwowe media og³osz¹, e piêœæ jest symbolem z³a, a Otpor! organizacj¹ szatana. Nastêpnego dnia zobacz¹ w opozycyjnej gazecie zdjêcie Slobodana Miloševiæa wykonane w momencie mianowania go na przywódcê Socjalistycznej Partii Serbii na tle ogromnej zaciœniêtej piêœci. Symbolu z³a 34. Otpor! od pocz¹tku promowa³ zaciœniêt¹ piêœæ jako symbol jednoœci i pokoju. Po 18 miesi¹cach dzia³alnoœci piêœæ sta³a siê najlepiej rozpoznawalnym znakiem w Serbii. Drugie logo, które zaprojektowali Serbowie i które wpisa³o siê w rewolucyjn¹ symbolikê 35, to tarcza zegara ze wskazówk¹ minutow¹ ustawion¹ na za piêæ, a godzinn¹ na 12. Spo³e- 141

11 czeñstwo odczytywa³o: za piêæ dwunasta. To by³ g³ówny znak kampanii Ju czas, prowadzonej przez koalicjê 37 organizacji pozarz¹dowych i ruchów studenckich. Znakiem rozpoznawczym rewolucji na Ukrainie sta³y siê kolor pomarañczowy i miasteczko namiotowe. Kto je wymyœli³? aden z opozycjonistów nie przypisuje sobie wynalezienia pomarañczowego jako rewolucyjnej barwy. Co do namiotów to taka ukraiñska tradycja. Ka dy strajk od pocz¹tku lat 90. mo na by³o poznaæ po tym, e na ulicach pojawia³y siê miasteczka namiotowe. Krok siódmy: stañ siê widoczny Choæ strategia dzia³ania w przypadku trzech organizacji by³a podobna malowali graffiti ze swoimi symbolami w ka dym dostêpnym miejscu najbardziej spektakularnie wykona³a to zadanie Kmara. Na pocz¹tku do organizacji nale a³o zaledwie 15 zapalonych ma³olatów, którzy postawili sobie za cel staæ siê widocznymi i przekonaæ spo³eczeñstwo, e s¹ masowych ruchem. Jak to zrobili: w ci¹gu jednej nocy w szeœciu gruziñskich miastach namalowali farb¹ w sprayu niezliczon¹ iloœæ znaków z napisem Kmara. Rano ludzie wyszli na ulice i zobaczyli wszêdzie Kmarê. W pañstwowych mediach wybuch³a panika. Kmara sta³a siê newsem dnia. Zastanawiano siê, kto za tym wszystkim stoi. Spekulowano, e w szeœciu miastach Gruzji dzia³aj¹ agenci KGB. Jak na masowy ruch przysta³o, trzeba by³o zorganizowaæ masowe demonstracje. W odró nieniu od partii opozycyjnych, które potrafi³y zebraæ osób, ale co najwy ej na piêciogodzinny koncert, Kmarze uda³o siê zorganizowaæ manifestacje trwaj¹ce bez przerwy dzieñ i noc. Nie spali? Nic podobnego. Podzielili siê na grupy, które zmienia³y siê co 2-3 godziny. W ten sposób mogli w ci¹gu tych paru godzin daæ z siebie wszystko, tzn. narobiæ bardzo du o ha³asu, bo ponoæ to jest najlepszy sposób na podtrzymanie ducha walki wœród manifestuj¹cych. Aby sprawiæ wra enie, e strajkuje ca³y naród, przed protestami przygotowywali sztandary ró nych instytucji, nawet tych, które nie bra³y udzia³u w demonstracjach. Najlepiej to wysz³o w przypadku uniwersytetów. Na pocz¹tku bardzo niewiele uczelni wy szych popar³o Kmarê. W trakcie demonstracji, gdy przechodzeñ zobaczy³ sztandar swojego uniwersytetu, który w rzeczywistoœci nie bra³ udzia³u w proteœcie, do³¹cza³ i w ten sposób podczas akcji do ich szeregów dochodzi³o œrednio 5 studentów z ka dego uniwersytetu. Nale y dodaæ, e sztandary zmienia³y siê wraz z grupami, czyli co 2-3 godziny. Dzia³acze Kmary w pozorowaniu du ego poparcia doœwiadczenie zbierali przez kilka lat. W 1999 r. na Pañstwowym Uniwersytecie w Tbilisi studentów gotowych do wziêcia udzia³u 142

12 w demonstracji przeciwko korupcji na uczelni by³o tylko szeœciu. Zapaleñcy potrzebowali nowych chêtnych. Og³osili wiêc, e w czasie przerwy miêdzy zajêciami przy okreœlonym stole na korytarzu bêdzie mo na odebraæ darmowy bilet na koncert. Tak jak przewidzieli wokó³ sto³u zrobi³ siê t³um. W tym czasie zbuntowani przyszli aktywiœci Kmary podeszli do jednego ze znienawidzonych wyk³adowców i oznajmili mu: Proszê spojrzeæ! To studenci strajkuj¹ przeciwko Panu Profesorowi! 36 Aktywiœci Kmary wyznawali zasadê: niewa ne, jak o tobie mówi¹, wa ne, eby mówili. Nie mieli zbyt wielkiego dostêpu do mediów w Gruzji wolnoœæ mediów by³a silnie ograniczona musieli wiêc wykorzystaæ media pañstwowe. W tym celu nieustannie organizowali demonstracje - trwaj¹ce chocia by 2 minuty które telewizja rejestrowa³a, a potem pokazywa³a, oskar aj¹c aktywistów o wspó³pracê z KGB. Spo³eczeñstwo interesowa³o siê kim s¹ ci tajemniczy prowokatorzy i stara³o siê, informacjê tê uzyskaæ. Po 2 miesi¹cach od powstania Kmary 80% spo³eczeñstwa wiedzia³o czym zajmuje siê organizacja i jakie s¹ jej cele, czyli wiêcej ludzi zna³o ich ni partie opozycyjne. Krok ósmy: zdob¹dÿ zaufanie Gdy Gruzini dowiedzieli siê (z ulicy czy mediów), e kraj opanowa³a banda dziwnych dwudziestolatków, Kmara zaczê³a pracowaæ nad zmian¹ swojego wizerunku. W tym celu skupi³a siê na sprawach lokalnych. Przeprowadza³a akcje zbierania œmieci na sto³ecznych ulicach. Organizowa³a charytatywne koncerty, m.in. 20 wrzeœnia 2003 r. w tbiliskim parku Mziuri koncert gwiazd sceny popowej zatytu³owany Kmara dla wykszta³conego nowego pokolenia. Zamiast kupna biletu ka dy mia³ przynieœæ z domu chocia jedn¹ ksi¹ kê. Ksi¹ ki zbierano dla szkó³ przekszta³conych z rosyjskich w gruziñskie, które prawie w ogóle nie posiada³y lektur w ojczystym jêzyku. Uda³o zebraæ siê ponad 600 ksi¹ ek, a w ci¹gu kilku dni po koncercie mieszkañcy donieœli jeszcze do biura Kmary ponad 100. Takie akcje nazywane przez aktywistów akcjami pozytywnymi organizowa³y wszystkie trzy organizacje: Otpor!, Kmara i Pora! Czasami m³odzi zapaleñcy sympatiê spo³eczeñstwa zdobywali przez przypadek. Tak siê sta³o na przyk³ad kiedy Kmara w jednym z gruziñskich miasteczek wysprayowa³a ca³¹ ulicê napisem Kmara i poniewa farba nie by³a zmywalna lokalne w³adze zarz¹dzi³y publiczne roboty. W b³yskawicznym tempie powierzchnia jezdni zosta³a pokryta nowym asfaltem. Mo na sobie wyobraziæ, jakimi zagorza³ymi zwolennikami Kmary stali siê mieszkañcy owego miasteczka. 143

13 Gdy machina zdobywania zaufania spo³eczeñstwa rozpêdzi- ³a siê, trudno by³o j¹ zatrzymaæ. Media pañstwowe przez bezpodstawne oskar enia na pró no próbowa³y zmieniæ pozytywny odbiór dwudziestolatków. Pewnego razu gdy aktywiœci przeprowadzali jedn¹ z ulicznych akcji dziennikarze z telewizji pañstwowej zaprosili ich na parê minut do studia na nagranie programu rozrywkowego. Chcieli przekonaæ w nim telewidzów, e aktywiœci Kmary to bananowa m³odzie. Jednak dzia³acze ruchu byli tak bardzo brudni, spoceni i zmêczeni, e nikt nie uwierzy³. Jak coœ nie jest prawd¹, to nie dzia³a komentuje oskar- enia w³adzy i pañstwowych mediów by³y dzia³acz Kmary 37. Krok dziewi¹ty: inwestuj w ludzi W podrêczniku rewolucjonisty 38 wyt³uszczonym drukiem jest napisane: Pamiêtaj! Ka da osoba to cenne Ÿród³o aktywnoœci i idei! Pod¹ aj¹c za t¹ myœl¹, wszystkie analizowane organizacje prowadz¹ szkolenia dla swoich dzia³aczy. Ka dy, kto chce zostaæ aktywist¹, musi przejœæ trening, a nastêpnie zaliczyæ test. Wtedy dopiero mo e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ w wybranym przez siebie dziale. Dzia³acze Otporu! twierdz¹, e tajemnica ich sukcesu tkwi w nieustannym inwestowaniu w aktywistów. Dla osób dzia³aj¹cych ju w Otporze! regularnie organizowali specjalne szkolenia dotycz¹ce wszystkiego, co interesowa³o aktywistów. To aktywiœci decydowali, jakich ekspertów zaprosz¹ koordynatorzy grup. Kmarze latem 2003 r. uda³o siê przeszkoliæ 800 aktywistów 39. Opanowali umiejêtnoœci niezbêdne do aktywnego uczestnictwa w protestach. W przygotowaniu programu szkoleñ aktywiœci Kmary po raz kolejny wykazali siê darem przewidywania. Przewidzieli, na przyk³ad, e w trakcie akcji ulicznych, gdy media zainteresuj¹ siê ich dzia³alnoœci¹, trzeba bêdzie umieæ wyt³umaczyæ dziennikarzowi po co tu stoj¹ i krzycz¹, czym siê zajmuje ich organizacja, jakie przekonania polityczne reprezentuj¹. Krótka wypowiedÿ przed kamer¹ mo e okazaæ siê bardzo stresuj¹ca. Aby oswoiæ siê z sytuacj¹, w trakcie szkoleñ odpowiadali przed kamer¹ na proste pytania, np.: Jak siê nazywasz? Ile masz lat? Uczyli siê tak e jak trzymaæ flagê, eby siê nie zmêczyæ, jak wzbudziæ ducha walki wœród demonstruj¹cych albo jak sprawnie wykonaæ jakieœ zadanie, a potem szybko uciec. Podczas szkoleñ aktywiœci zaplanowali jesienne akcje sprz¹tania ulic, koncerty charytatywne i mecze koszykówki, co okaza³o siê œwietnym przygotowaniem do wielodniowych manifestacji. Obok szkoleñ przygotowywano specjalne materia³y, w których umieszczono informacje: Jak przekazywaæ ludziom prawdê, Prawa aresztowanego, amanie prawa wyborczego, Wewnêtrzna komunikacja i koordynacja dzia³añ

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo