Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, poziom II Sylabus modułu: Marketing biblioteczny 02-BN- S2-MB01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, poziom II Sylabus modułu: Marketing biblioteczny 02-BN- S2-MB01"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, poziom II Sylabus modułu: Marketing biblioteczny 02-BN- S2-MB01 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki 2013/2014 semestr forma studiów sposób ustalania oceny końcowej modułu zimowy stacjonarne Na ocenę końcową modułu składają się: 60% oceny z egzaminu oraz 40% oceny z ćwiczeń. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa Wykład konwersatoryjny prowadzący grupa(-y) treści zajęć kod MB01 _fs_1 1. Marketing: wybrane definicje, rozwój koncepcji marketingu w naukach organizacji i zarządzania. Marketing w instytucjach non profit typowe zastrzeżenia. 2. Pojęcie organizacji niedochodowej. Typy organizacji niedochodowych ze względu na różne kryteria podziału. Cechy organizacji niedochodowych. Czynniki wpływające na rozwój sektora non profit w danym kraju. 3. Kategorie ofert rynkowych oferta biblioteki. Społeczno-ekonomiczne otoczenie bibliotek różnych typów Instrumenty marketingu-mix w bibliotece: produkt biblioteczy/usługa, cena, dystrybucja, promocja. Rozwój koncepcji marketingu-mix: ludzie, procesy, świadectwo materialne. 6. Promotion-mix w bibliotece: reklama, promocja osobista, oferta promocyjna, public relations. 7. PR biblioteki. Wizerunek i tożsamość biblioteki. 8. Marketing relacji w bibliotece budowanie trwałych więzi z użytkownikami. Typy rynków na jakich działa organizacja stosująca marketing relacji. Różnica pomiędzy marketingiem relacji a klasyczną koncepcją marketingową. 9. Marketing wewnętrzny w bibliotece znaczenie klienta wewnętrznego w marketingowej orientacji biblioteki. Podstawowe założenia marketingu wewnętrznego oraz pojęcie klienta wewnętrznego biblioteki. Związki między satysfakcją pracownika a zatrzymaniem użytkownika. Fazy wprowadzania marketingu wewnętrznego w bibliotece. 10. Marketing społeczny oraz jego znaczenie dla organizacji kultury. Proces i metody pozyskiwania sponsorów oraz wolontariuszy. 11. Marketing 2.0 i możliwości zastosowania w bibliotece. 12. Badania marketingowe w bibliotece: organizacja procesu badawczego, badania pierwotne i wtórne, funkcje badań marketingowych. Typy oraz metody badań marketingowych. 13. Metody badania jakości usług bibliotecznych jako przykład badań na potrzeby decyzji marketingowych. 14. Strategiczne zarządzanie marketingiem w bibliotece. Wybrane strategie marketingowe: macierz Ansoffa dla bibliotek, strategie push i pull.

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa literatura uzupełniająca adres strony www zajęć 15. Podsumowanie znaczenie marketingu dla działalności bibliotek, organizacja działalności marketingowej w bibliotece. jak w opisie modułu Lektura uzupełniająca zgodna z zaleceniami prowadzącego. Przygotowanie się do egzaminu ustnego. Wielkość jednostki zajęć: 90 min. Jednostki kontaktowe zgodnie z harmonogramem zajęć Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. 1. Gmiterek G.: Biblioteka 2.0. Warszawa Huczek M.: Marketing organizacji non profit. Sosnowiec Elektroniczny wizerunek biblioteki. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk Kamińska J.: Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice Marketing biblioteczny rozważania, dyskusje, konteksty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. Red. S. Kubów. Wrocław Próby zastosowania marketingu w bibliotekach. Red. R. Cybulski. Warszawa Przybysz J., Pioterek P.: Plan marketingowy dla biblioteki fachowej. Warszawa Sójka J.: Promocja w strategii marketingowej biblioteki. Poznań Wojciechowski J.: Marketing w bibliotece. Warszawa Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Red. A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha. Sosnowiec Żołędowska-Król B.: Wizerunek biblioteki publicznej. Katowice Czubała A.: Marketing usług. Kraków Iwankiewicz-Rak B.: Marketing organizacji niedochodowych. Wrocław Krzyżanowska M.: Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Warszawa Limański A., Drabik I.: Marketing w organizacjach non-profit. Warszawa Sargeant A.: Marketing w organizacjach non profit. Kraków nazwa kod Ćwiczenia prowadzący treści zajęć 1. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie treści programowych oraz warunków zaliczenia przedmiotu. 2. Biblioteki w opinii użytkowników zapoznanie z wynikami badań dotyczących oceny bibliotek w

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa Polsce i w Europie Budowanie oferty z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznego otoczenia biblioteki: przygotowanie propozycji zajęć dla różnych grup użytkowników zajęcia w formie warsztatów System jednolitej identyfikacji wizualnej biblioteki. Projektowanie plakatów informujących o imprezach, ulotek, folderów, wizytówek indywidualne zajęcia praktyczne Personel w instytucji marketingowej. Budowanie relacji z użytkownikami. Przygotowanie prezentacji z przykładami reagowania na trudnego czytelnika praca w grupach Internetowe narzędzia budowy wizerunku biblioteki. Strona www biblioteki. Marketing 2.0. Portale społecznościowe jako nowe formy promocji w bibliotece. Przygotowanie prezentacji z przykładami wykorzystania portali społecznościowych do kreowania pozytywnego wizerunku biblioteki i bibliotekarzy praca w grupach Badania opinii i potrzeb użytkowników biblioteki. Opracowanie ankiety dla użytkowników praca w grupach. 13. Organizacja pracy działu marketingowego biblioteki wizyta w Dziale Promocji Biblioteki Śląskiej. 14. Zadania osoby odpowiedzialnej za PR biblioteki spotkanie z Rzecznikiem CINiBA. 15. Podsumowanie zajęć, omówienie przygotowanych przez studentów projektów i prezentacji. jak w opisie modułu Lektura uzupełniająca zgodna z zaleceniami prowadzącego. Przygotowanie projektów i prezentacji. Wielkość jednostki zajęć: 90 min. Jednostki kontaktowe zgodnie z harmonogramem zajęć Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. 1. Bogacz J.: Co to jest Web 2.0. Biblioteka Centrum Informacji 2009, nr 3, s Brzezińska D.: Reklama, promocja, propaganda, marketing, public relations: Czy tego potrzeba bibliotece szkolnej? Biblioteka Centrum Informacji 2010, nr 2, s Delimat A.: Jak promować wizerunek współczesnego bibliotekarza? Poradnik Bibliotekarza 2011, nr 5, s Derfert-Wolf L.: Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek. Biuletyn EBIB 2007, nr 7 [online]. Dostępny w World Wide Web: 5. Jaskowska B.: Jak łapać użytkownika w sieć? Elementy marketingu 2.0 w bibliotece. W: Zarządzanie marketingowe biblioteką. Poznań 2008, s Kruszewski T.: Logo instytucji non profit modele stosowane w bibliotekach. Biblioteka 2011, nr 15, s [online]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/1784/1/tomasz_kruszewski.pdf. 7. Malinowski M.: Blogi, blogomania, blogosfera. Biuletyn EBIB 2007, nr 7 [online]. Dostępny w World Wide Web: 8. Palma B., Wróbel J.: Jak pozyskać sponsora, czyli o praktycznej stronie sponsoringu bibliotecznego. W: Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem. Pod red. I. Jurczak i E. Okularczyk. Łódź 2008, s Quick S., Prior G., Toombs B., Taylor L., Currenti R.: Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych w bibliotekach publicznych na zlecenie Fundacji Billa i Meliny Gatesów. [online]. Dostępny w World Wide Web: /WYDAWNICTWA/

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 literatura uzupełniająca adres strony www zajęć _Raport_UE_Europejskie_badanie_opinii/ Europejskie_badanie_opinii _uzytkownikow_nt_korzysci_ze_stosowania_tik_w_bibliotekach_publicznych.pdf. 10. Raport Biblioteki w Polsce: Agencja badawcza Millward Brown na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [online]. Dostępny w World Wide Web: arze.pdf. 11. Raport Po co Polakom biblioteki?: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [online]. Dostępny w World Wide Web: RAPORT_PO_CO_POLAKOM_BIBLIOTEKI_www.pdf. 12. Rozkosz E.: Facebook serwisy społecznościowe okiem praktyka. Poradnik Bibliotekarza 2011, nr 9, s Scheffs M.: Facebook jako forma promocji biblioteki. Toruńskie Studia Bibliologiczne 2012, nr 1, s [online]. Dostępny w World Wide Web: 14. Stępniewska D.: Inicjatywy w zakresie Biblioteki 2.0. Poradnik Bibliotekarza 2011, nr 3, s Wilk K.: Wideoblog w bibliotece. Dlaczego nie? Biblioteka Centrum Informacji 2012, nr 1, s Wojciechowska M.: Media relations jako forma komunikacji marketingowej biblioteki. Toruńskie Studia Bibliologiczne 2009, nr 2, s [online]. Dostępny w World Wide Web: 1. Klich A.: Społeczności wirtualne w promocji bibliotek. Poradnik Bibliotekarza 2011, nr 11, s Nowak A.: Biblioteki i książka a platformy społecznościowe. Bibliotekarz 2011, nr 9, s Seta M.: Badania marketingowe w bibliotekach. Cz Poradnik Bibliotekarza 2011, nr 10, s ; nr 11, s Aniszewska A.: Word-of-mouth w działalności marketingowej bibliotek. Zarządzanie Biblioteką 2009, nr Kant K.: Blogi jako nowoczesna forma reklamy biblioteki. Zarys zagadnienia. Zarządzanie Biblioteką 2009, nr Hall H.: Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. Cz. 1-3 Poradnik Bibliotekarza 2007, nr 7/8, s. 5-9 ; nr 12, s. 3-7, 2008, nr 6, s ; nr 11, s Jurowski M.: Jednolita identyfikacja wizualna. EBIB 2004, nr 5 [online]. Dostępny w World Wide Web: Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów efektów kształcenia realizowanych w ramach ćwiczeń, student musi uzyskać pozytywną ocenę z każdego sposobu 3. Opis sposobów efektów kształcenia modułu Egzamin ustny MB01 _fs_1 kod MB01 _w_1

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 Egzamin ustny problemowy, podczas którego student powinien wykazać się wiedzą o marketingu i możliwościach zastosowania różnych koncepcji marketingowych w bibliotece jako organizacji niedochodowej. Student powinien opanować związaną z tematem modułu terminologię fachową i umieć biegle się nią posługiwać w argumentacji. Na ocenę końcową egzaminu poza opanowaniem wiedzy i terminologii wpływa także sposób jej zaprezentowania. Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń. 5.0 student bezbłędnie opanował materiał i biegle porusza się w temacie student dobrze opanował materiał, swobodnie go omawia student opanował materiał w stopniu dostatecznym, w jego wiedzy występują drobne braki, ma trudności z prezentacją swojej wiedzy 2.0 student nie opanował materiału, nie potrafi wyjaśnić zadanego problemu ani posługiwać się prawidłowo fachową terminologią Egzamin problemowy w postaci rozmowy z egzaminatorem. Przewidziany czas na osobę min., czas na przygotowanie 5 min. Projekt Kod MB01 _w_3 Studenci indywidualnie wykonują projekt: ulotki reklamowej, plakatu, wizytówki itp. Gotowe projekty prezentują i

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 omawiają podczas zajęć. Projekty mogą mieć formę drukowaną lub elektroniczną, zapisaną w postaci plików graficznych. Czas przewidziany na omówienie na osobę 3 5 min. Po zaprezentowaniu projekty muszą zostać przekazane prowadzącemu w postaci wydruku lub pliku. 5,0 projekt wyróżnia się na tle pozostałych, zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodne z wytycznymi, został wykonany bardzo starannie, estetycznie oraz zaprezentowany w ciekawy sposób 4,5 4,0 projekt zawiera większość niezbędnych elementów zgodnych z wytycznymi, pojawiają się drobne niedociągnięcia, został dobrze zaprezentowany 3,5-3,0 projekt zawiera podstawowe elementy zgodne z wytycznymi, zawiera błędy i/lub został zaprezentowany w sposób ogólnikowy 2,0 projekt nie zawiera niezbędnych elementów zgodnych z wytycznymi lub student nie wykonał projektu Studenci prezentują gotowe projekty, o ocenie zostają poinformowani na następnych zajęciach. Projekt jest wykonywany indywidualnie. Osoby nieobecne podczas zajęć są zobowiązane do przedłożenia gotowego projektu w terminie do 7 dni po powrocie na zajęcia. Prezentacja Kod MB01 _w_4 Studenci przygotowują w grupach prezentację z użyciem wybranego portalu społecznościowego. Studenci mają za zadanie wykreować pozytywny wizerunek biblioteki oraz zachęcić do korzystania z jej zasobów. Czas przewidziany na prezentację 5 10 min.

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 7 5,0 prezentacja wyróżnia się na tle pozostałych, zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodne z wytycznymi, została wykonana bardzo starannie, estetycznie oraz przedstawiona w ciekawy sposób 4,5 4,0 prezentacja zawiera większość niezbędnych elementów zgodnych z wytycznymi, pojawiają się drobne niedociągnięcia, została dobrze przedstawiona 3,5-3,0 prezentacja zawiera podstawowe elementy zgodne z wytycznymi, zawiera błędy i/lub została przedstawiona w sposób ogólnikowy 2,0 prezentacja nie zawiera niezbędnych elementów zgodnych z wytycznymi lub student nie wykonał prezentacji Studenci prezentują wyniki pracy w grupach podczas zajęć, o ocenie zostają poinformowani na następnych zajęciach. Projekt jest wykonywany w grupie. Osoby nieobecne podczas zajęć są zobowiązane do stworzenia wspólnej grupy lub pracy indywidualnej. Prezentacja Kod MB01 _w_5 Studenci w grupach przygotowują prezentacje z przykładami nietypowych zachowań czytelników i sposobami właściwego reagowania. Czas przewidziany na prezentację dla grupy 5 10 min. 5,0 prezentacja wyróżnia się na tle pozostałych, zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodne z wytycznymi, została wykonana bardzo starannie, estetycznie oraz przedstawiona w ciekawy sposób 4,5 4,0 prezentacja zawiera większość niezbędnych

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 elementów zgodnych z wytycznymi, pojawiają się drobne niedociągnięcia, została dobrze przedstawiona 3,5-3,0 prezentacja zawiera podstawowe elementy zgodne z wytycznymi, zawiera błędy i/lub została przedstawiona w sposób ogólnikowy 2,0 prezentacja nie zawiera niezbędnych elementów zgodnych z wytycznymi lub student nie wykonał prezentacji Studenci prezentują wyniki pracy w grupach, po omówieniu składają wydruk. O ocenie zostają poinformowani na kolejnych zajęciach. Projekt jest wykonywany w grupie. Osoby nieobecne podczas zajęć są zobowiązane do stworzenia wspólnej grupy lub pracy indywidualnej. Projekt Kod MB01 _w_6 Studenci w grupach opracowują ankietę dla użytkowników wybranej biblioteki. Projekt musi zawierać opis celu badań, wykorzystanych metod, zestaw pytań, warunki dla uzyskania wiarygodnych wyników (wyliczenie wielkości próby reprezentatywnej). 5,0 projekt wyróżnia się na tle pozostałych, zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodne z wytycznymi, został wykonany bardzo starannie, estetycznie oraz zaprezentowany w ciekawy sposób 4,5 4,0 projekt zawiera większość niezbędnych elementów zgodnych z wytycznymi, pojawiają się drobne niedociągnięcia, został dobrze zaprezentowany 3,5-3,0 projekt zawiera podstawowe elementy zgodne z wytycznymi, zawiera błędy i/lub został zaprezentowany w

9 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 9 sposób ogólnikowy 2,0 projekt nie zawiera niezbędnych elementów zgodnych z wytycznymi lub student nie wykonał projektu Studenci prezentują projekt w grupach, po omówieniu składają wydruk. O ocenie zostają poinformowani na kolejnych zajęciach. Projekt jest wykonywany w grupie. Osoby nieobecne podczas zajęć są zobowiązane do stworzenia wspólnej grupy lub pracy indywidualnej.

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Program organizacyjno marketingowy Opracowanie: Małgorzata Lubieniecka Siadaczka Jadwiga Matuszczak

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska Redakcja

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

How and Where is the Today s Library User

How and Where is the Today s Library User Emilia Lepkowska 1 Jaki jest i gdzie jest współczesny czytelnik? Abstrakt: Referat stanowić będzie próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji bibliotekarzużytkownik. Zaprezentowane zostaną wymagania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo