REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014"

Transkrypt

1 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu Głodomaniacy edycja Punkty uzyskane przez Uczestników w poprzednich edycjach Programu mogą zostać wykorzystane w obecnej edycji na zasadach określonych w Regulaminie. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja Organizatorem programu promocyjnego Głodomaniacy Edycja 2014 określanego dalej jako Program i zapewniającym nagrody w Programie jest Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ulicy Marynarskiej 11, zwana dalej: Organizatorem, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS , kapitał zakładowy: zł., NIP Organizator działania na zlecenie Danone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Redutowej 9/23, Warszawa Program będzie trwać od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako Regulamin Program prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Celem Programu jest promowanie produktów marki Danio produkowanych przez Danone Sp. z o.o. objętych Programem, zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Programu (dalej: Produkty ) oraz nagradzanie uczestników Programu nabywających produkty objęte Programem, pod warunkiem spełnienia przez uczestników Programu warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie Punkty uzyskane przez Uczestników w poprzednich edycjach Programu mogą zostać wykorzystane w obecnej edycji na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Uczestnicy Programu 2.1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ust. poniższych Osoba fizyczna zyskuje status uczestnika Programu, określanego dalej Uczestnikiem, w chwili zgłoszenia swojego udziału w Programie według zasad rejestracji do Programu określonych w Regulaminie Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2 2.4. W przypadku Uczestników, będących osobami niemającymi zdolności do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia woli, w tym zgody tych osób, o których mowa w niniejszym Regulaminie muszą zostać złożone przez przedstawicieli ustawowych tych osób, a w przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych odpowiednio za zgodą lub przez przedstawicieli ustawowych tych osób, w formularzu, o którym mowa w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu. Pomimo zgody wyrażonej na formularzu przy rejestracji w Programie, Organizator ma prawo żądać otrzymania potwierdzenia tej zgody na piśmie, a w razie jakichkolwiek wątpliwości i w razie nie otrzymania takiej zgody wykluczy takiego Uczestnika z Programu Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, zstępni ani wstępni Osoba rejestrująca się w Programie zgłasza wyłącznie swój własny udział z zastrzeżeniem ust Uczestnik może dokonać wyłącznie jednej rejestracji w czasie trwania Programu W razie naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym warunków uczestnictwa w Programie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu. Wykluczony Uczestnik pozbawiony jest prawa do otrzymywania nagród oraz innych świadczeń przysługujących Uczestnikom Programu, co nie narusza prawa do nagród i świadczeń już zdobytych w Programie pod warunkiem uzyskania ich zgodnie z zasadami Regulaminu. Osoba taka traci status Uczestnika. Organizator uprawniony jest do weryfikacji w każdym czasie potencjalnych naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz zasadności przyznania nagród Uczestnikowi. Do momentu zakończenia powyższej weryfikacji, wstrzymane zostaje wydawanie nagród. Negatywny wynik weryfikacji oznacza brak prawa Uczestnika do nagrody Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dowodów zakupu (np. paragonów) przez cały czas trwania Programu potwierdzających zakup Produktów. Uczestnicy zobowiązani są również do zachowania oryginalnych opakowań Produktów z widoczną treścią unikalnych kodów alfanumerycznych, tożsamych z tymi, które zgłosili do Programu (dla każdego zgłoszonego do Programu kodu). 3. Rejestracja w Programie 3.1. Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Programie. Rejestracja Uczestnika do Programu musi zgadzać się z postanowieniami wynikającymi z Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Programie, powoduje nieważność zgłoszenia. Rejestracja do poprzedniej edycji Programu uprawnia do udziału w obecnej edycji Programu Konsument może dokonać rejestracji podstawowej, w której uzupełnia podstawowe dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres , oraz podaje własne hasło (obowiązkowe, niezbędne do założenia Konta w Programie). W momencie poprawnego uzupełnienia danych do konsumenta wysyłana jest informacja w formie wiadomości na podany przez konsumenta adres z prośbą o potwierdzenie adresu (link aktywacyjny) kliknięcie w link skutkuje aktywacją Konta (= możliwość zalogowania). Brak kliknięcia w link aktywacyjny w ciągu 168 godzin od momentu wysłania a na wskazany w formularzu adres skutkuje usunięciem Konta.

3 3.3. Konsument może również dokonać rejestracji rozszerzonej, w której podaje dane opcjonalne: ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod, numer telefonu komórkowego. Podanie danych nie jest wymagane, aby Konto zostało założone, ale konieczne do uzupełnienia, aby Uczestnik mógł otrzymać wygraną w Programie nagrodę. Uzupełnienie danych w ramach rejestracji rozszerzonej może być dokonane na późniejszym etapie trwania Programu. Za uzupełnienie danych Uczestnik otrzymuje jednorazowo dodatkowe punkty w Programie ( 50 Danpunktów) zgodnie z ust Przy rejestracji konsument może udzielić zgód (nieobowiązkowo) na przetwarzanie danych w celach marketingowych Danone Sp. z o.o., przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną i przetwarzanie danych w celach badawczych Rejestracji można dokonać poprzez: Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie (dalej Strona ) i przesłanie go do Organizatora za pośrednictwem tej Strony Za pośrednictwem funkcjonalności portalu społecznościowego Facebook Facebook Connect - (pod warunkiem zintegrowania Konta z kontem konsumenta na Facebook u). Szczegółowy opis działania aplikacji Facebook Connect znajduję się w tym miejscu: https://developers.facebook.com/docs/web/gettingstarted/. Po zaakceptowaniu zgód aplikacji Facebook Connect, otwiera się strona z dokończeniem rejestracji Forma rejestracji, wskazana w podpunkcie polega na właściwym i całkowitym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (dalej Formularz ). Obowiązkowymi warunkami rejestracji jest spełnienie technicznych procedur rejestracji, podanie w treści Formularza wszystkich danych wymaganych dla rejestracji podstawowej, w tym poprawnego adresu Dopełnieniem procesu rejestracji jest kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany Uczestnikowi przez Organizatora niezwłocznie z chwilą otrzymania poprawnego zgłoszenia udziału w Programie w sposób wskazany w punktach 3.5, na adres podany podczas rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny generuje indywidualne konto Uczestnika w Programie (dalej Konto ). W tym miejscu Uczestnik może sprawdzić stan swoich Danpunktów, otrzymanych nagród i osiągnięć. Uczestnik ma możliwość edycji swoich danych oraz może sprawdzić swoją aktywność. Uczestnik może edytować wszystkie dane, za wyjątkiem adresu (tego elementu formularza Uczestnik nie może zmienić za pośrednictwem funkcjonalności Konta). Do zmiany hasła dostępu do Konta przewidziany jest mechanizm Zmiany hasła, który dostępny jest w sekcji logowania do Programu Wszyscy zarejestrowani Uczestnicy posiadają indywidualne Konto, w którym po zalogowaniu będą widoczne dane Uczestnika podane w Formularzu oraz informacje o aktywnościach danego Uczestnika w Programie i zdobytych przez niego punktach Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie zgłaszając to Organizatorowi za pomocą komunikacji elektronicznej lub pocztowej lub dzwoniąc na Infolinię (szczegółowe informacje o Infolinii znajdują się w ust Regulaminu) Po aktywacji linka aktywacyjnego wysłanego na adres podany podczas rejestracji, Uczestnik może zalogować się na Stronie (Logowanie). Logowanie daje dostęp do Konta Uczestnika. Loginem jest adres owy podany przez Uczestnika, a hasło stanowi to samo hasło, które Uczestnik podał

4 w Formularzu. Logowanie jest aktywnością punktowaną w Programie. Za każde ponowne Logowanie Uczestnik dostaje 1 Danpunkt na swoje Konto. Uczestnik może otrzymać dodatkowy Danpunkt tylko raz dziennie niezależnie od liczby Logowań danego dnia. 4 Zasady Programu 4.1. Program polega na nagradzaniu Uczestników za zakup produktów Danio oraz inne aktywności wskazane w Regulaminie (Aktywności). Produktami objętymi Programem są serki Danio, które posiadają unikalny kod alfanumeryczny (Kody). Kod znajduje się na wewnętrznej ściance bocznej kubeczka serka Danio (dalej "Produkty", a pojedynczo - "Produkt"). Informacje o Produktach objętych Programem dostępne są na Stronie, pod numerem Infolinii oraz w siedzibie Organizatora W ramach Programu Uczestnicy za każdy zakup Produktu oraz za wskazane w Regulaminie i ogłaszane dodatkowo aktywności mają możliwość zbierania i rejestracji punktów. Punkty przyznawane w Programie noszą nazwę: Danpunkty. Wpisanie przez Uczestnika Kodów z Produktów na Koncie Uczestnika jest punktowane w ramach Programu Ponadto następujące Aktywności są punktowane poprzez przyznanie Danpunktów w Programie: Danpunktów przyznawane jest za rejestrację rozszerzoną Danpunkt przyznawany jest za stworzenie projektu Małego Głoda i ściągnięcie go na swój dysk przez Uczestnika (punkt zostaje przyznany maksymalnie jeden raz dziennie dla pojedynczego Uczestnika). Uczestnik Programu za pomocą aplikacji Kreatora, który dostępny jest w sekcji Stwórz Głoda w ramach Strony może tworzyć autorskie projekty Małego Głoda. Ściągniecie własnego projektu nagradzane jest 1 Danpunktem. Projektem jest grafika Małego Głoda utworzona przez Uczestnika w aplikacji Stwórz Głoda. Opcja pobierz dostępna jest w Sekcji Moje Głody Danpunkt przyznawany jest za ponowne Logowanie na Stronie (maksymalnie 1 Danpunkt dziennie dla pojedynczego Uczestnika) Danpunktów przyznawane jest za wysłanie autorskiego projektu Małego Głoda na wybrany adres owy znajomego Uczestnika Programu pod warunkiem i w momencie rejestracji tego znajomego do Programu. Uczestnik Programu za pomocą aplikacji Kreatora, który dostępny jest w sekcji Stwórz Głoda w ramach Strony może tworzyć autorskie projekty Małego Głoda. Wszystkie zapisane przez Uczestnika Programu projekty zapisywane zostają w sekcji Twoje Głody dostępnej na Stronie w tym miejscu dostępna jest opcja wyślij. Po kliknięciu w tę opcje, pojawiają się pola na wpisanie adresu dowolnej osoby. Danpunkty nie będą przyznawane za wysłanie projektu Małego Głoda na adres owy Uczestnika, podany w formularzu rejestracyjnym. Wysłanie wiadomości przez Uczestnika Konkursu ma charakter indywidualnej korespondencji. Organizator nie przetwarza adresów owych wskazanych przez Uczestnika. Uczestnik będzie punktowany za tę aktywność maksymalnie 10 razy w miesiącu kalendarzowym trwania Programu, w momencie rejestracji znajomego, do którego wysłał swój projekt Małego Głoda do Programu. Identyfikacja Uczestników w tym wypadku będzie oparta o treść adresu (w celu przyznania Danpunktów wymagana jest zgodność adresu znajomego, na który wysłany został projekt Małego Głoda przez uczestnika Programu i adresu podanego przez tę osobę przy rejestracji do Programu).

5 Danpunktów przyznawane jest za share owanie na Facebook u autorskiego projektu Małego Głoda stworzonego w aplikacji Kreatora (Danpunkty przyznawane są raz dziennie w czasie trwania Programu). W Sekcji Twoje Głody dostępna jest opcja Udostępnij po kliknięciu w którą wybrany autorski projekt można podpisać, dodać tytuł a następnie opublikować na tablicy na własnym profilu na Facebook'u. Uczestnik może zostać nagrodzony za tę aktywność jeden raz dziennie w czasie trwania Programu Danpunktów przyznawane jest za wprowadzenie kodu z pojedynczego opakowania Produktu, a 20 Danpunktów przyznawane jest za wprowadzenie kodu z 4-packu Danio. W menu górnym Strony wyznaczone jest pole do wpisania kodu. Kod znajduje się na wewnętrznej ściance bocznej kubeczka serka Danio. Kod jest widoczny dopiero po zjedzeniu zawartości serka Danio. Uczestnik wpisuje w dedykowane pole kod jeżeli kod będzie poprawny, system naliczy mu odpowiednią liczbę Dankunktów na indywidualnym Koncie, jeżeli kod będzie niepoprawny to pojawi się komunikat błędu. Jeden kod można wpisać tylko raz. Każdy Uczestnik będzie mógł wpisać maksymalnie 50 unikalnych kodów w każdym miesiącu kalendarzowym trwania Programu; unikalne kody wpisane ponad ten limit nie będą brane pod uwagę w Programie- tzn. nie będą naliczane Danpunkty za kody znajdujące się na wewnętrznej ściance bocznej kubeczka serka Danio. Po wprowadzeniu 10 błędnych unikalnych kodów w czasie jednej doby, Konto Uczestnika zostanie tymczasowo zablokowane; odblokowanie będzie możliwe po kontakcie Uczestnika z Infolinią Programu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wpisanych kodów w przypadku podejrzenia o fałszywe źródło pochodzenia unikalnego kodu - uczestnik może zostać poproszony o okazanie wszystkich paragonów potwierdzających zakup Produktów, z których kody zostały zgłoszone do Programu jak również o przedstawienie opakowań Produktów z kodami zgłoszonymi do Programu. Organizator zastrzega możliwość dodania na stronie www mechanizmu captchy na Stronie, jak również prawo do zbierania numeru ID i fingerprint Uczestnika wyłącznie w celu wykluczenia ewentualnych naruszeń zasad wpisywania kodów w Programie. 5 Aktywności punktowane w ramach Programu zasady W ramach Programu prowadzone są dodatkowe Aktywności w tym konkursy cykliczne jak i konkursy jednorazowe. Dodatkowo Organizator prowadzić będzie w ramach Programu dodatkowe aktywności powiązane z Programem, w których Uczestnik będzie mógł wziąć udział pod warunkiem posiadania Danpunktów lub pod warunkiem rejestracji w Programie. Informacje o dodatkowych planowanych Aktywnościach w ramach Programu będą każdorazowo zamieszczane na Stronie. Organizator zamieści na Stronie szczegółowe zasady lub odrębne regulaminy poszczególnych konkursów W ramach Programu prowadzone są następujące Aktywności, w których udział jest punktowany w Programie na zasadach wskazanych w ust Sekcja Stwórz Głoda jest to aplikacja umożliwiająca wykreowanie projektu graficznego Małego Głoda. Uczestnik Programu ma do dyspozycji 6 kategorii gadżetów, w które może ubrać Małego Głoda. Dodatkowo cyklicznie może pojawiać się dodatkowa kategoria gadżetów. Przewidziane są również gadżety premium, które można wykorzystać za zdobyte w Programie Danpunkty. Każdy gadżet premium będzie dostępny w zamian za 50 Danpunktów. Jeżeli Uczestnik nie

6 ma wystarczającej liczby Danpunktów to nie może skorzystać z danego gadżetu premium. Organizator zastrzega sobie prawo dodawania nowych gadżetów, kategorii zarówno dostępnych dla wszystkich jak również w kategorii premium. Dodatkowo Organizator ma możliwość zmiany wartości nowych gadżetów w sekcji premium. Po zakończeniu kreowania Małego Głoda Uczestnik ma możliwość zapisania autorskiego projektu. Zapisany projekt przechowywany jest w sekcji Twoje Głody Sekcja Twoje Głody - wszystkie autorskie projekty Małego Głoda, które zostały stworzone przez Uczestnika w aplikacji Stwórz Głoda i zostały zapisane, automatycznie pojawiają się w sekcji Twoje Głody. Jest to prywatna galeria Uczestnika Programu, w której znajdują się wszystkie zapisane projekty Małego Głoda. W tej sekcji każdy projekt ma opcję: udostępniania- na Facebook u, wysłania projektu em do znajomego lub ściągniecie go na dysk Uczestnika. Każda z tych opcji jest punktowana na zasadach wskazanych w ust. 4.2 Regulaminu. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na którąś opcję, automatycznie na jego koncie naliczane są Danpunkty inne Aktywności prowadzone w ramach Programu sukcesywnie wprowadzane przez Organizatora zgodnie z odrębnymi regulaminami tych aktywności. 6 Nagrody. Zasady wydania Uczestnicy, którzy zgromadzą odpowiednią liczbę Danpunktów na swoim Koncie mają możliwość udziału w ogłaszanych w ramach Programu Aktywnościach i konkursach dodatkowych, w których będą mogli uczestniczyć i być nagradzani w wyniku wymiany Danpunktów na prawo do udziału w konkursie i na nagrody przewidziane odrębnym regulaminem konkursu lub na zasadach wskazanych dla danej Aktywności. Uczestnicy będą mogli również wymieniać Danpunkty na gadżety promocyjne dostępne w ramach innych Aktywności wprowadzanych sukcesywnie przez Organizatora Po dokonaniu zgłoszenia do konkursu, w którym warunkiem udziału jest zgłoszenie odpowiedniej liczby Danpunktów, albo po zgodnej z regulaminem konkursu dodatkowego, wymieniania Danpunktów na nagrody, liczba Danpunktów na Koncie Uczestnika pomniejsza się o liczbę użytych Danpunktów. Niewykorzystane w czasie trwania Programu Danpunkty przepadają Nagród nie można zamienić na równowartość pieniężną Uczestnik nie może zmienić rodzaju Nagrody na inny rodzaj Nagrody dostępny w Programie po złożeniu zamówienia na daną Nagrodę Uczestnik może dokonać anulowania wyboru Nagrody za pośrednictwem Infolinii, pod warunkiem, że jego zamówienie nie zostało już zrealizowane (wysłanie nagrody) na podstawie pierwotnego zamówienia. W celu anulowania Nagrody, Uczestnik powinien podać dane identyfikujące Nagrody w konkursach zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wydaniem Nagrody powstanie obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11.11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od nagród.

7 6.7. Organizator poinformuje o nabyciu przez Uczestnika prawa do Nagrody na Stronie w sekcji Twoje Konto, jak również prześle do Uczestnika z informacją o nabyciu prawa do Nagrody pod adres wskazany przez Uczestnika przy Rejestracji Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową lub przesyłką kurierską w terminie 30 dni od dnia poinformowania o wygranej i potwierdzeniu danych do wysyłki. W razie wątpliwości co do poprawności lub kompletności podanych przez Zwycięzcę danych, Organizator jest uprawniony do zwrócenia się do Zwycięzcy z prośbą o potwierdzenie, uzupełnienie lub aktualizację danych niezbędnych dla dostarczenia nagród W razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do poprawności zgłoszenia, Organizator może zażądać by Zwycięzca uprawniony do odbioru nagrody, niezwłocznie przesłał pocztą zwykłą albo kurierem przesyłki zawierającej oryginały dowodów zakupu potwierdzających zakup wszystkich Produktów, z których unikalne kody zostały zgłoszone do Programu w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych unikalnych kodów oraz opakowania po Produktach zawierające widoczne i czytelne unikalne kody o treści tożsamej z treścią wszystkich unikalnych kodów zgłoszonych do Programu. Przesyłka powinna zostać nadana pocztą lub kurierem (za potwierdzeniem nadania) na adres Organizatora: MARKETING HOUSE Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, w terminie 4 dni od wysłania przez Organizatora do Uczestnika informacji o prawie do nagrody i żądania przekazania przez niego paragonów (dowodów sprzedaży) i opakowań Produktów. Przesyłka powinna zostać oznaczona dopiskiem Program Głodomaniacy Edycja Zwycięzca traci uprawnienie do nagrody, jeżeli w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania zwycięzcy informacji o prawie do odbioru nagrody Organizator nie otrzyma wskazanych prawidłowych dowodów nabycia Produktów zgłoszonych do Programu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika lub dowody nabycia będą nieprawidłowe lub nieprawdziwe. W takim przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody lub jej zrealizowania/skorzystania z niej z przyczyn zależnych wyłącznie od Zwycięzcy, w szczególności za: a. niewłaściwe wypełnienie warunków określonych w Regulaminie przez Zwycięzcę; b. podanie błędnych danych przez Zwycięzcę i wynikającą z tego niemożliwość kontaktu lub identyfikacji Zwycięzcy, albo doręczenia lub realizacji Nagrody W razie nie odebrania Nagrody przez zwycięzcę lub rezygnacji zwycięzcy z odbioru Nagrody, zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 7 Przeniesienie praw autorskich 7.1. Poprzez fakt zgłoszenia do Programu i nadesłania utworu w ramach Aktywności i konkursów dodatkowych prowadzonych w ramach Programu na podstawie niniejszego Regulaminu, Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do utworów nadesłanych w celu udziału w Programie, Aktywnościach i konkursach dodatkowych prowadzonych w ramach Programu, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że są one przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich. Utwory nie mogą zawierać

8 treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich (dalej: Utwory) Organizator nabywa prawo do korzystania z Utworów na zasadzie niewyłącznej licencji, z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Utworu do Programu na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczenia: czasu, terytorium, nakładu, liczby emisji oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania Utworu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Programu, na wszelkiego rodzaju nośnikach oraz dla celów promocji i reklamy Danone Sp. z o.o. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie Utworu. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i podmioty z nim współpracujące Utworu w ww. zakresie, w tym również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację Utworów podpisanych imieniem i pierwszą literą nazwiska Uczestnika oraz ewentualnie (wg wyboru Organizatora w uzgodnieniu z Danone Sp. z o.o.) miastem, w którym adres podał Uczestnik lub bez wskazania autorstwa Uczestnika, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów Utworów i korzystania z tak zmienionych Utworów w zakresie wskazanym powyżej. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasu i terytorium, na polach eksploatacji i w zakresie wskazanych w niniejszym punkcie powyżej do utworów nadesłanych przez Zwycięzców Konkursu na zasadzie art k.c. 8 Strona 8.1. Strona (zwana: Stroną) jest udostępniana Uczestnikom/Zwycięzcom w celu zapoznania się z zasadami Programu i prowadzonych Aktywności oraz aktywności dodatkowych prowadzonych w ramach Programu. Organizator nie świadczy Uczestnikom za pośrednictwem Strony innych usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Korzystanie z Strony możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Uczestnikowi użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3 i nowsze, z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.0 i nowsze bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty ). 9 Reklamacje 9.1. Reklamacje związane z Programem mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem albo w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem Reklamacja Program Głodomaniacy. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub , jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9 9.4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny a jeśli Uczestnik podał wyłącznie adres do korespondencji - pocztą elektroniczną na adres podany w ramach reklamacji. Na żądanie Uczestnika składającego reklamację Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny Reklamacje niezupełne, nieczytelne bądź nieprawidłowe oraz z innych przyczyn wadliwe, nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień co do przedmiotu i treści reklamacji. 10 Ochrona danych osobowych Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Redutowej 9/23, Warszawa. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora do celów związanych z realizacją Programu Za odrębną zgodą, dane osobowe wykorzystywane będą również w celach marketingowych, w celu przeprowadzania badań/ankiety oraz w celu przesłania informacji handlowych drogą elektroniczną Dane osobowe będą przetwarzane w bazie o nazwie Świat Danio Przetwarzanie danych osobowych Administrator powierzył Organizatorowi. Administrator ma prawo udostępnić te dane podmiotom trzecim z grupy kapitałowej Danone Sp. z o.o Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Programu Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich poprawiania, jak również może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z tej decyzji regulowanych przepisami prawa. 11 Postanowienia Końcowe Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu i warunków Programu z ważnych powodów, w tym odwołanie, skrócenie lub wydłużenie trwania Programu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu. Organizator ogłosi informację o zmianach, jak również opublikuje zmieniony tekst regulaminu na 30 dni przed wejściem w życie zmian na stronie internetowej Programu. Postanowienie to nie dotyczy publikowania na Stronie regulaminów aktywności dodatkowych prowadzonych w ramach Programu, a także publikowania

10 listy nowych Nagród w tym Nagród premium, które obowiązują z dniem publikacji lub odpowiednio z dniem wskazanym jako data rozpoczęcia aktywności Spory nieuwzględnione w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny Wszelkie formy kontaktu na adresy i numery telefonów, w tym adresy i numery telefony Uczestników wpisane przy rejestracji w Programie będą uważane za prawidłowe, o ile Organizator nie zostanie poinformowany przez Uczestnika o zmianie tych danych Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika/Zwycięzcę, w ramach uczestnictwa w Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności w sposób, który zwiększa szanse na wygraną w Konkursie, w tym niedopuszczalne są działania o charakterze hakerskim. Naruszenie przez Uczestnika/Zwycięzcę w ramach uczestnictwa w Programie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika/Zwycięzcę prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika/Zwycięzcy z Programu czy też pozbawienie go statusu Zwycięzcy W sprawach dotyczących Programu, nieuwzględnionych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego Dla Uczestników Programu Organizator uruchomił infolinię , która ma służyć komunikacji w zakresie Programu (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls wg taryfy danego operatora, dostępna z polskich sieci telekomunikacyjnych) (dalej Infolinia ) czynną w terminie od poniedziałku do _piątku w godz do Dodatkowo Organizator udostępnił skrzynkę pod adresem: na którą Uczestnicy i osoby zainteresowane Programem będą mogły wysyłać pytania i sugestie dotyczące Programu Organizator

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 Postanowienia ogólne. 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Odkryj skuteczność kuracji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w Programie. REGULAMIN PROGRAMU Moje Vichy edycja 2013. 1. Postanowienia Ogólne

Zapraszamy do udziału w Programie. REGULAMIN PROGRAMU Moje Vichy edycja 2013. 1. Postanowienia Ogólne L Oreal Polska Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Vichy Consult jest kontynuowany w nowej formule - pod nazwą Moje Vichy w ramach edycji na rok 2013. Obecna edycja Programu trwa od I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Opinie uczestników akcji Odkryj skuteczność kuracji 2+1

REGULAMIN KONKURSU Opinie uczestników akcji Odkryj skuteczność kuracji 2+1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Opinie uczestników akcji Odkryj skuteczność kuracji 2+1 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Opinie uczestników akcji Odkryj skuteczność kuracji 2+1 (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Rodziny Lipikar. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU Rodziny Lipikar. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU Rodziny Lipikar Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady udziału w Programie pod nazwą Rodziny Lipikar (dalej Program ). 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino na obcasach z Vichy. 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Kino na obcasach z Vichy (dalej: Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Kino na obcasach z Vichy. 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Kino na obcasach z Vichy (dalej: Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Kino na obcasach z Vichy Postanowienia ogólne. 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Kino na obcasach z Vichy (dalej: Konkurs ). 2.Organizatorem Konkursu jest L Oreal Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przetestuj Nowość - Neovadiol Magistral"

REGULAMIN KONKURSU Przetestuj Nowość - Neovadiol Magistral Organizator informuje, że w związku z znacznym zainteresowaniem Konkursem postanawia przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu do dnia 11.02.2013. W związku z tym odpowiedniemu przesunięciu ulegają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Normaderm KISS prezent na powitanie

REGULAMIN AKCJI Normaderm KISS prezent na powitanie REGULAMIN AKCJI Normaderm KISS prezent na powitanie Postanowienia ogólne. 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Zero niedoskonałości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przetestuj Liftactiv Serum 10

REGULAMIN KONKURSU Przetestuj Liftactiv Serum 10 REGULAMIN KONKURSU Przetestuj Liftactiv Serum 10 Postanowienia ogólne 1. Konkurs, prowadzony jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Przetestuj Liftactiv Serum 10

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie

REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie (dalej Konkurs ), jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik jazdy próbne (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet.

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN KONKURSU Discovery-Gorączka Złota 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Discovery-Gorączka Złota zwanego dalej Konkursem, jest Discovery Polska spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Clio Days

REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Clio Days (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem.

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki na jakich odbywa się program

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróż w Orient

REGULAMIN KONKURSU. Podróż w Orient REGULAMIN KONKURSU Podróż w Orient Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Podróż w Orient ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem aplikacji Instagram

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONKURS MARKI MEBLE WÓJCIK I FUNDACJI PLATFORMA RÓWNYCH SZANS

REGULAMIN KONKURSU KONKURS MARKI MEBLE WÓJCIK I FUNDACJI PLATFORMA RÓWNYCH SZANS REGULAMIN KONKURSU KONKURS MARKI MEBLE WÓJCIK I FUNDACJI PLATFORMA RÓWNYCH SZANS Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się KONKURS MARKI MEBLE WÓJCIK I FUNDACJI PLATFORMA RÓWNYCH SZANS (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

"Poznaj sekrety angielskiej piłki

Poznaj sekrety angielskiej piłki Regulamin Konkursu "Poznaj sekrety angielskiej piłki I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy

REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na zlecenie Lenovo Polska, jest DeepSense z siedzibą w Pruszkowie (05 800) przy Al. Wojska Polskiego 20/34, wpisanym do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Słownik użytych w Regulaminie pojęć: Dane Konkursowe - dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach na stronach internetowych Serwisu oraz czas podania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA EAU THERMALE AVENE XeraCalm A.D Zima 2016

REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA EAU THERMALE AVENE XeraCalm A.D Zima 2016 REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA EAU THERMALE AVENE XeraCalm A.D Zima 2016 I. Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w prowadzonym pod nazwą: Karta Stałego Pacjenta Eau Thermale Avene XeraCalm

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką 1 Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TORPOL Regulamin Konkursu Torpol na Cavaliadzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Torpol na Cavaliadzie, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne i.organizatorem konkursu jest Winterpol Sp.z.o.o. z siedzibą we Dusznikach Zdrój, 57-340 ul. Zieleniec 72A, o numerze identyfikacji podatkowej 883-00-02-908,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYBORY MIS POLSKICH 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYBORY MIS POLSKICH 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYBORY MIS POLSKICH 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem konkursu pod nazwą WYBORY MIS POLSKICH, zwanego dalej Konkursem, jest agencja Hackett Hamilton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TWOJA NUTELLA (dalej: Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TWOJA NUTELLA (dalej: Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TWOJA NUTELLA (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą Twoja NUTELLA (dalej: Promocja ) jest Ferrero Polska Commercial

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w III niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w III niniejszego Regulaminu. Regulamin zabawy: Dbam o siebie zimą I. Organizacja Zabawy Zabawa Dbam o siebie zimą organizowana jest przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo