REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014"

Transkrypt

1 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu Głodomaniacy edycja Punkty uzyskane przez Uczestników w poprzednich edycjach Programu mogą zostać wykorzystane w obecnej edycji na zasadach określonych w Regulaminie. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja Organizatorem programu promocyjnego Głodomaniacy Edycja 2014 określanego dalej jako Program i zapewniającym nagrody w Programie jest Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ulicy Marynarskiej 11, zwana dalej: Organizatorem, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS , kapitał zakładowy: zł., NIP Organizator działania na zlecenie Danone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Redutowej 9/23, Warszawa Program będzie trwać od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako Regulamin Program prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Celem Programu jest promowanie produktów marki Danio produkowanych przez Danone Sp. z o.o. objętych Programem, zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Programu (dalej: Produkty ) oraz nagradzanie uczestników Programu nabywających produkty objęte Programem, pod warunkiem spełnienia przez uczestników Programu warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie Punkty uzyskane przez Uczestników w poprzednich edycjach Programu mogą zostać wykorzystane w obecnej edycji na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Uczestnicy Programu 2.1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ust. poniższych Osoba fizyczna zyskuje status uczestnika Programu, określanego dalej Uczestnikiem, w chwili zgłoszenia swojego udziału w Programie według zasad rejestracji do Programu określonych w Regulaminie Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2 2.4. W przypadku Uczestników, będących osobami niemającymi zdolności do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia woli, w tym zgody tych osób, o których mowa w niniejszym Regulaminie muszą zostać złożone przez przedstawicieli ustawowych tych osób, a w przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych odpowiednio za zgodą lub przez przedstawicieli ustawowych tych osób, w formularzu, o którym mowa w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu. Pomimo zgody wyrażonej na formularzu przy rejestracji w Programie, Organizator ma prawo żądać otrzymania potwierdzenia tej zgody na piśmie, a w razie jakichkolwiek wątpliwości i w razie nie otrzymania takiej zgody wykluczy takiego Uczestnika z Programu Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, zstępni ani wstępni Osoba rejestrująca się w Programie zgłasza wyłącznie swój własny udział z zastrzeżeniem ust Uczestnik może dokonać wyłącznie jednej rejestracji w czasie trwania Programu W razie naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym warunków uczestnictwa w Programie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu. Wykluczony Uczestnik pozbawiony jest prawa do otrzymywania nagród oraz innych świadczeń przysługujących Uczestnikom Programu, co nie narusza prawa do nagród i świadczeń już zdobytych w Programie pod warunkiem uzyskania ich zgodnie z zasadami Regulaminu. Osoba taka traci status Uczestnika. Organizator uprawniony jest do weryfikacji w każdym czasie potencjalnych naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz zasadności przyznania nagród Uczestnikowi. Do momentu zakończenia powyższej weryfikacji, wstrzymane zostaje wydawanie nagród. Negatywny wynik weryfikacji oznacza brak prawa Uczestnika do nagrody Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dowodów zakupu (np. paragonów) przez cały czas trwania Programu potwierdzających zakup Produktów. Uczestnicy zobowiązani są również do zachowania oryginalnych opakowań Produktów z widoczną treścią unikalnych kodów alfanumerycznych, tożsamych z tymi, które zgłosili do Programu (dla każdego zgłoszonego do Programu kodu). 3. Rejestracja w Programie 3.1. Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Programie. Rejestracja Uczestnika do Programu musi zgadzać się z postanowieniami wynikającymi z Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Programie, powoduje nieważność zgłoszenia. Rejestracja do poprzedniej edycji Programu uprawnia do udziału w obecnej edycji Programu Konsument może dokonać rejestracji podstawowej, w której uzupełnia podstawowe dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres , oraz podaje własne hasło (obowiązkowe, niezbędne do założenia Konta w Programie). W momencie poprawnego uzupełnienia danych do konsumenta wysyłana jest informacja w formie wiadomości na podany przez konsumenta adres z prośbą o potwierdzenie adresu (link aktywacyjny) kliknięcie w link skutkuje aktywacją Konta (= możliwość zalogowania). Brak kliknięcia w link aktywacyjny w ciągu 168 godzin od momentu wysłania a na wskazany w formularzu adres skutkuje usunięciem Konta.

3 3.3. Konsument może również dokonać rejestracji rozszerzonej, w której podaje dane opcjonalne: ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod, numer telefonu komórkowego. Podanie danych nie jest wymagane, aby Konto zostało założone, ale konieczne do uzupełnienia, aby Uczestnik mógł otrzymać wygraną w Programie nagrodę. Uzupełnienie danych w ramach rejestracji rozszerzonej może być dokonane na późniejszym etapie trwania Programu. Za uzupełnienie danych Uczestnik otrzymuje jednorazowo dodatkowe punkty w Programie ( 50 Danpunktów) zgodnie z ust Przy rejestracji konsument może udzielić zgód (nieobowiązkowo) na przetwarzanie danych w celach marketingowych Danone Sp. z o.o., przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną i przetwarzanie danych w celach badawczych Rejestracji można dokonać poprzez: Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie (dalej Strona ) i przesłanie go do Organizatora za pośrednictwem tej Strony Za pośrednictwem funkcjonalności portalu społecznościowego Facebook Facebook Connect - (pod warunkiem zintegrowania Konta z kontem konsumenta na Facebook u). Szczegółowy opis działania aplikacji Facebook Connect znajduję się w tym miejscu: https://developers.facebook.com/docs/web/gettingstarted/. Po zaakceptowaniu zgód aplikacji Facebook Connect, otwiera się strona z dokończeniem rejestracji Forma rejestracji, wskazana w podpunkcie polega na właściwym i całkowitym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (dalej Formularz ). Obowiązkowymi warunkami rejestracji jest spełnienie technicznych procedur rejestracji, podanie w treści Formularza wszystkich danych wymaganych dla rejestracji podstawowej, w tym poprawnego adresu Dopełnieniem procesu rejestracji jest kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany Uczestnikowi przez Organizatora niezwłocznie z chwilą otrzymania poprawnego zgłoszenia udziału w Programie w sposób wskazany w punktach 3.5, na adres podany podczas rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny generuje indywidualne konto Uczestnika w Programie (dalej Konto ). W tym miejscu Uczestnik może sprawdzić stan swoich Danpunktów, otrzymanych nagród i osiągnięć. Uczestnik ma możliwość edycji swoich danych oraz może sprawdzić swoją aktywność. Uczestnik może edytować wszystkie dane, za wyjątkiem adresu (tego elementu formularza Uczestnik nie może zmienić za pośrednictwem funkcjonalności Konta). Do zmiany hasła dostępu do Konta przewidziany jest mechanizm Zmiany hasła, który dostępny jest w sekcji logowania do Programu Wszyscy zarejestrowani Uczestnicy posiadają indywidualne Konto, w którym po zalogowaniu będą widoczne dane Uczestnika podane w Formularzu oraz informacje o aktywnościach danego Uczestnika w Programie i zdobytych przez niego punktach Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie zgłaszając to Organizatorowi za pomocą komunikacji elektronicznej lub pocztowej lub dzwoniąc na Infolinię (szczegółowe informacje o Infolinii znajdują się w ust Regulaminu) Po aktywacji linka aktywacyjnego wysłanego na adres podany podczas rejestracji, Uczestnik może zalogować się na Stronie (Logowanie). Logowanie daje dostęp do Konta Uczestnika. Loginem jest adres owy podany przez Uczestnika, a hasło stanowi to samo hasło, które Uczestnik podał

4 w Formularzu. Logowanie jest aktywnością punktowaną w Programie. Za każde ponowne Logowanie Uczestnik dostaje 1 Danpunkt na swoje Konto. Uczestnik może otrzymać dodatkowy Danpunkt tylko raz dziennie niezależnie od liczby Logowań danego dnia. 4 Zasady Programu 4.1. Program polega na nagradzaniu Uczestników za zakup produktów Danio oraz inne aktywności wskazane w Regulaminie (Aktywności). Produktami objętymi Programem są serki Danio, które posiadają unikalny kod alfanumeryczny (Kody). Kod znajduje się na wewnętrznej ściance bocznej kubeczka serka Danio (dalej "Produkty", a pojedynczo - "Produkt"). Informacje o Produktach objętych Programem dostępne są na Stronie, pod numerem Infolinii oraz w siedzibie Organizatora W ramach Programu Uczestnicy za każdy zakup Produktu oraz za wskazane w Regulaminie i ogłaszane dodatkowo aktywności mają możliwość zbierania i rejestracji punktów. Punkty przyznawane w Programie noszą nazwę: Danpunkty. Wpisanie przez Uczestnika Kodów z Produktów na Koncie Uczestnika jest punktowane w ramach Programu Ponadto następujące Aktywności są punktowane poprzez przyznanie Danpunktów w Programie: Danpunktów przyznawane jest za rejestrację rozszerzoną Danpunkt przyznawany jest za stworzenie projektu Małego Głoda i ściągnięcie go na swój dysk przez Uczestnika (punkt zostaje przyznany maksymalnie jeden raz dziennie dla pojedynczego Uczestnika). Uczestnik Programu za pomocą aplikacji Kreatora, który dostępny jest w sekcji Stwórz Głoda w ramach Strony może tworzyć autorskie projekty Małego Głoda. Ściągniecie własnego projektu nagradzane jest 1 Danpunktem. Projektem jest grafika Małego Głoda utworzona przez Uczestnika w aplikacji Stwórz Głoda. Opcja pobierz dostępna jest w Sekcji Moje Głody Danpunkt przyznawany jest za ponowne Logowanie na Stronie (maksymalnie 1 Danpunkt dziennie dla pojedynczego Uczestnika) Danpunktów przyznawane jest za wysłanie autorskiego projektu Małego Głoda na wybrany adres owy znajomego Uczestnika Programu pod warunkiem i w momencie rejestracji tego znajomego do Programu. Uczestnik Programu za pomocą aplikacji Kreatora, który dostępny jest w sekcji Stwórz Głoda w ramach Strony może tworzyć autorskie projekty Małego Głoda. Wszystkie zapisane przez Uczestnika Programu projekty zapisywane zostają w sekcji Twoje Głody dostępnej na Stronie w tym miejscu dostępna jest opcja wyślij. Po kliknięciu w tę opcje, pojawiają się pola na wpisanie adresu dowolnej osoby. Danpunkty nie będą przyznawane za wysłanie projektu Małego Głoda na adres owy Uczestnika, podany w formularzu rejestracyjnym. Wysłanie wiadomości przez Uczestnika Konkursu ma charakter indywidualnej korespondencji. Organizator nie przetwarza adresów owych wskazanych przez Uczestnika. Uczestnik będzie punktowany za tę aktywność maksymalnie 10 razy w miesiącu kalendarzowym trwania Programu, w momencie rejestracji znajomego, do którego wysłał swój projekt Małego Głoda do Programu. Identyfikacja Uczestników w tym wypadku będzie oparta o treść adresu (w celu przyznania Danpunktów wymagana jest zgodność adresu znajomego, na który wysłany został projekt Małego Głoda przez uczestnika Programu i adresu podanego przez tę osobę przy rejestracji do Programu).

5 Danpunktów przyznawane jest za share owanie na Facebook u autorskiego projektu Małego Głoda stworzonego w aplikacji Kreatora (Danpunkty przyznawane są raz dziennie w czasie trwania Programu). W Sekcji Twoje Głody dostępna jest opcja Udostępnij po kliknięciu w którą wybrany autorski projekt można podpisać, dodać tytuł a następnie opublikować na tablicy na własnym profilu na Facebook'u. Uczestnik może zostać nagrodzony za tę aktywność jeden raz dziennie w czasie trwania Programu Danpunktów przyznawane jest za wprowadzenie kodu z pojedynczego opakowania Produktu, a 20 Danpunktów przyznawane jest za wprowadzenie kodu z 4-packu Danio. W menu górnym Strony wyznaczone jest pole do wpisania kodu. Kod znajduje się na wewnętrznej ściance bocznej kubeczka serka Danio. Kod jest widoczny dopiero po zjedzeniu zawartości serka Danio. Uczestnik wpisuje w dedykowane pole kod jeżeli kod będzie poprawny, system naliczy mu odpowiednią liczbę Dankunktów na indywidualnym Koncie, jeżeli kod będzie niepoprawny to pojawi się komunikat błędu. Jeden kod można wpisać tylko raz. Każdy Uczestnik będzie mógł wpisać maksymalnie 50 unikalnych kodów w każdym miesiącu kalendarzowym trwania Programu; unikalne kody wpisane ponad ten limit nie będą brane pod uwagę w Programie- tzn. nie będą naliczane Danpunkty za kody znajdujące się na wewnętrznej ściance bocznej kubeczka serka Danio. Po wprowadzeniu 10 błędnych unikalnych kodów w czasie jednej doby, Konto Uczestnika zostanie tymczasowo zablokowane; odblokowanie będzie możliwe po kontakcie Uczestnika z Infolinią Programu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wpisanych kodów w przypadku podejrzenia o fałszywe źródło pochodzenia unikalnego kodu - uczestnik może zostać poproszony o okazanie wszystkich paragonów potwierdzających zakup Produktów, z których kody zostały zgłoszone do Programu jak również o przedstawienie opakowań Produktów z kodami zgłoszonymi do Programu. Organizator zastrzega możliwość dodania na stronie www mechanizmu captchy na Stronie, jak również prawo do zbierania numeru ID i fingerprint Uczestnika wyłącznie w celu wykluczenia ewentualnych naruszeń zasad wpisywania kodów w Programie. 5 Aktywności punktowane w ramach Programu zasady W ramach Programu prowadzone są dodatkowe Aktywności w tym konkursy cykliczne jak i konkursy jednorazowe. Dodatkowo Organizator prowadzić będzie w ramach Programu dodatkowe aktywności powiązane z Programem, w których Uczestnik będzie mógł wziąć udział pod warunkiem posiadania Danpunktów lub pod warunkiem rejestracji w Programie. Informacje o dodatkowych planowanych Aktywnościach w ramach Programu będą każdorazowo zamieszczane na Stronie. Organizator zamieści na Stronie szczegółowe zasady lub odrębne regulaminy poszczególnych konkursów W ramach Programu prowadzone są następujące Aktywności, w których udział jest punktowany w Programie na zasadach wskazanych w ust Sekcja Stwórz Głoda jest to aplikacja umożliwiająca wykreowanie projektu graficznego Małego Głoda. Uczestnik Programu ma do dyspozycji 6 kategorii gadżetów, w które może ubrać Małego Głoda. Dodatkowo cyklicznie może pojawiać się dodatkowa kategoria gadżetów. Przewidziane są również gadżety premium, które można wykorzystać za zdobyte w Programie Danpunkty. Każdy gadżet premium będzie dostępny w zamian za 50 Danpunktów. Jeżeli Uczestnik nie

6 ma wystarczającej liczby Danpunktów to nie może skorzystać z danego gadżetu premium. Organizator zastrzega sobie prawo dodawania nowych gadżetów, kategorii zarówno dostępnych dla wszystkich jak również w kategorii premium. Dodatkowo Organizator ma możliwość zmiany wartości nowych gadżetów w sekcji premium. Po zakończeniu kreowania Małego Głoda Uczestnik ma możliwość zapisania autorskiego projektu. Zapisany projekt przechowywany jest w sekcji Twoje Głody Sekcja Twoje Głody - wszystkie autorskie projekty Małego Głoda, które zostały stworzone przez Uczestnika w aplikacji Stwórz Głoda i zostały zapisane, automatycznie pojawiają się w sekcji Twoje Głody. Jest to prywatna galeria Uczestnika Programu, w której znajdują się wszystkie zapisane projekty Małego Głoda. W tej sekcji każdy projekt ma opcję: udostępniania- na Facebook u, wysłania projektu em do znajomego lub ściągniecie go na dysk Uczestnika. Każda z tych opcji jest punktowana na zasadach wskazanych w ust. 4.2 Regulaminu. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na którąś opcję, automatycznie na jego koncie naliczane są Danpunkty inne Aktywności prowadzone w ramach Programu sukcesywnie wprowadzane przez Organizatora zgodnie z odrębnymi regulaminami tych aktywności. 6 Nagrody. Zasady wydania Uczestnicy, którzy zgromadzą odpowiednią liczbę Danpunktów na swoim Koncie mają możliwość udziału w ogłaszanych w ramach Programu Aktywnościach i konkursach dodatkowych, w których będą mogli uczestniczyć i być nagradzani w wyniku wymiany Danpunktów na prawo do udziału w konkursie i na nagrody przewidziane odrębnym regulaminem konkursu lub na zasadach wskazanych dla danej Aktywności. Uczestnicy będą mogli również wymieniać Danpunkty na gadżety promocyjne dostępne w ramach innych Aktywności wprowadzanych sukcesywnie przez Organizatora Po dokonaniu zgłoszenia do konkursu, w którym warunkiem udziału jest zgłoszenie odpowiedniej liczby Danpunktów, albo po zgodnej z regulaminem konkursu dodatkowego, wymieniania Danpunktów na nagrody, liczba Danpunktów na Koncie Uczestnika pomniejsza się o liczbę użytych Danpunktów. Niewykorzystane w czasie trwania Programu Danpunkty przepadają Nagród nie można zamienić na równowartość pieniężną Uczestnik nie może zmienić rodzaju Nagrody na inny rodzaj Nagrody dostępny w Programie po złożeniu zamówienia na daną Nagrodę Uczestnik może dokonać anulowania wyboru Nagrody za pośrednictwem Infolinii, pod warunkiem, że jego zamówienie nie zostało już zrealizowane (wysłanie nagrody) na podstawie pierwotnego zamówienia. W celu anulowania Nagrody, Uczestnik powinien podać dane identyfikujące Nagrody w konkursach zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wydaniem Nagrody powstanie obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11.11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od nagród.

7 6.7. Organizator poinformuje o nabyciu przez Uczestnika prawa do Nagrody na Stronie w sekcji Twoje Konto, jak również prześle do Uczestnika z informacją o nabyciu prawa do Nagrody pod adres wskazany przez Uczestnika przy Rejestracji Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową lub przesyłką kurierską w terminie 30 dni od dnia poinformowania o wygranej i potwierdzeniu danych do wysyłki. W razie wątpliwości co do poprawności lub kompletności podanych przez Zwycięzcę danych, Organizator jest uprawniony do zwrócenia się do Zwycięzcy z prośbą o potwierdzenie, uzupełnienie lub aktualizację danych niezbędnych dla dostarczenia nagród W razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do poprawności zgłoszenia, Organizator może zażądać by Zwycięzca uprawniony do odbioru nagrody, niezwłocznie przesłał pocztą zwykłą albo kurierem przesyłki zawierającej oryginały dowodów zakupu potwierdzających zakup wszystkich Produktów, z których unikalne kody zostały zgłoszone do Programu w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych unikalnych kodów oraz opakowania po Produktach zawierające widoczne i czytelne unikalne kody o treści tożsamej z treścią wszystkich unikalnych kodów zgłoszonych do Programu. Przesyłka powinna zostać nadana pocztą lub kurierem (za potwierdzeniem nadania) na adres Organizatora: MARKETING HOUSE Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, w terminie 4 dni od wysłania przez Organizatora do Uczestnika informacji o prawie do nagrody i żądania przekazania przez niego paragonów (dowodów sprzedaży) i opakowań Produktów. Przesyłka powinna zostać oznaczona dopiskiem Program Głodomaniacy Edycja Zwycięzca traci uprawnienie do nagrody, jeżeli w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania zwycięzcy informacji o prawie do odbioru nagrody Organizator nie otrzyma wskazanych prawidłowych dowodów nabycia Produktów zgłoszonych do Programu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika lub dowody nabycia będą nieprawidłowe lub nieprawdziwe. W takim przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody lub jej zrealizowania/skorzystania z niej z przyczyn zależnych wyłącznie od Zwycięzcy, w szczególności za: a. niewłaściwe wypełnienie warunków określonych w Regulaminie przez Zwycięzcę; b. podanie błędnych danych przez Zwycięzcę i wynikającą z tego niemożliwość kontaktu lub identyfikacji Zwycięzcy, albo doręczenia lub realizacji Nagrody W razie nie odebrania Nagrody przez zwycięzcę lub rezygnacji zwycięzcy z odbioru Nagrody, zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 7 Przeniesienie praw autorskich 7.1. Poprzez fakt zgłoszenia do Programu i nadesłania utworu w ramach Aktywności i konkursów dodatkowych prowadzonych w ramach Programu na podstawie niniejszego Regulaminu, Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do utworów nadesłanych w celu udziału w Programie, Aktywnościach i konkursach dodatkowych prowadzonych w ramach Programu, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że są one przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich. Utwory nie mogą zawierać

8 treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich (dalej: Utwory) Organizator nabywa prawo do korzystania z Utworów na zasadzie niewyłącznej licencji, z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Utworu do Programu na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczenia: czasu, terytorium, nakładu, liczby emisji oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania Utworu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Programu, na wszelkiego rodzaju nośnikach oraz dla celów promocji i reklamy Danone Sp. z o.o. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie Utworu. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i podmioty z nim współpracujące Utworu w ww. zakresie, w tym również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację Utworów podpisanych imieniem i pierwszą literą nazwiska Uczestnika oraz ewentualnie (wg wyboru Organizatora w uzgodnieniu z Danone Sp. z o.o.) miastem, w którym adres podał Uczestnik lub bez wskazania autorstwa Uczestnika, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów Utworów i korzystania z tak zmienionych Utworów w zakresie wskazanym powyżej. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasu i terytorium, na polach eksploatacji i w zakresie wskazanych w niniejszym punkcie powyżej do utworów nadesłanych przez Zwycięzców Konkursu na zasadzie art k.c. 8 Strona 8.1. Strona (zwana: Stroną) jest udostępniana Uczestnikom/Zwycięzcom w celu zapoznania się z zasadami Programu i prowadzonych Aktywności oraz aktywności dodatkowych prowadzonych w ramach Programu. Organizator nie świadczy Uczestnikom za pośrednictwem Strony innych usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Korzystanie z Strony możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Uczestnikowi użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3 i nowsze, z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.0 i nowsze bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty ). 9 Reklamacje 9.1. Reklamacje związane z Programem mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem albo w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem Reklamacja Program Głodomaniacy. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub , jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9 9.4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny a jeśli Uczestnik podał wyłącznie adres do korespondencji - pocztą elektroniczną na adres podany w ramach reklamacji. Na żądanie Uczestnika składającego reklamację Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny Reklamacje niezupełne, nieczytelne bądź nieprawidłowe oraz z innych przyczyn wadliwe, nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień co do przedmiotu i treści reklamacji. 10 Ochrona danych osobowych Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Redutowej 9/23, Warszawa. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora do celów związanych z realizacją Programu Za odrębną zgodą, dane osobowe wykorzystywane będą również w celach marketingowych, w celu przeprowadzania badań/ankiety oraz w celu przesłania informacji handlowych drogą elektroniczną Dane osobowe będą przetwarzane w bazie o nazwie Świat Danio Przetwarzanie danych osobowych Administrator powierzył Organizatorowi. Administrator ma prawo udostępnić te dane podmiotom trzecim z grupy kapitałowej Danone Sp. z o.o Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Programu Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich poprawiania, jak również może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z tej decyzji regulowanych przepisami prawa. 11 Postanowienia Końcowe Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu i warunków Programu z ważnych powodów, w tym odwołanie, skrócenie lub wydłużenie trwania Programu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu. Organizator ogłosi informację o zmianach, jak również opublikuje zmieniony tekst regulaminu na 30 dni przed wejściem w życie zmian na stronie internetowej Programu. Postanowienie to nie dotyczy publikowania na Stronie regulaminów aktywności dodatkowych prowadzonych w ramach Programu, a także publikowania

10 listy nowych Nagród w tym Nagród premium, które obowiązują z dniem publikacji lub odpowiednio z dniem wskazanym jako data rozpoczęcia aktywności Spory nieuwzględnione w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny Wszelkie formy kontaktu na adresy i numery telefonów, w tym adresy i numery telefony Uczestników wpisane przy rejestracji w Programie będą uważane za prawidłowe, o ile Organizator nie zostanie poinformowany przez Uczestnika o zmianie tych danych Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika/Zwycięzcę, w ramach uczestnictwa w Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności w sposób, który zwiększa szanse na wygraną w Konkursie, w tym niedopuszczalne są działania o charakterze hakerskim. Naruszenie przez Uczestnika/Zwycięzcę w ramach uczestnictwa w Programie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika/Zwycięzcę prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika/Zwycięzcy z Programu czy też pozbawienie go statusu Zwycięzcy W sprawach dotyczących Programu, nieuwzględnionych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego Dla Uczestników Programu Organizator uruchomił infolinię , która ma służyć komunikacji w zakresie Programu (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls wg taryfy danego operatora, dostępna z polskich sieci telekomunikacyjnych) (dalej Infolinia ) czynną w terminie od poniedziałku do _piątku w godz do Dodatkowo Organizator udostępnił skrzynkę pod adresem: na którą Uczestnicy i osoby zainteresowane Programem będą mogły wysyłać pytania i sugestie dotyczące Programu Organizator

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo