Sztuki walki bêd¹ istnia³y dopóty, dopóki bêd¹ chêtni do ich uprawiania; w zdobywaniu klienta marketing jest najskuteczniejszy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sztuki walki bêd¹ istnia³y dopóty, dopóki bêd¹ chêtni do ich uprawiania; w zdobywaniu klienta marketing jest najskuteczniejszy."

Transkrypt

1 Marketing sportowy 69 Sztuki walki bêd¹ istnia³y dopóty, dopóki bêd¹ chêtni do ich uprawiania; w zdobywaniu klienta marketing jest najskuteczniejszy. Dariusz Horbaczewski Marketing relacyjny w dzia³alnoœci us³ugowej organizacji ucz¹cych sztuk walki Dzia³alnoœæ sportowych organizacji, takich jak kluby czy sekcje, mia³a tradycyjnie cele dwojakiego rodzaju. Jeden, podstawowy i najwa niejszy, to szkolenie zawodników i uczestnictwo we wspó³zawodnictwie sportowym (z jak najlepszymi skutkami) oraz drugi, pochodny wzglêdem pierwszego prezentacjê swych sportowych umiejêtnoœci dla przyci¹gniêcia widzów na zawody sportowe. Z czasem przybra³y one formê widowisk sportowych, które sta³y siê swoist¹ postaci¹ us³ugi odpowiadaj¹cej na zapotrzebowanie odbiorców (widzów, kibiców). Dotychczas wytworzy³o siê powszechne przekonanie, e tylko sporty widowiskowe, do których w pierwszym rzêdzie zaliczano zespo³owe, w mniejszym Sport Wyczynowy 2006, nr 7-8/

2 70 Dariusz Horbaczewski stopniu gry indywidualne, maj¹ mo liwoœæ wytwarzania produktu us³ugowego. Tymczasem, ten rodzaj dzia³alnoœci, choæ nieco inny, mo e interesowaæ równie inne sporty. Poni szy przyk³ad sztuk walki, opisany przez Dariusza Horbaczewskiego, dowodzi, jak korzystne wyniki mo e przynieœæ profesjonalna dzia³alnoœæ marketingowa. Rzecz w tym, eby nie sta³a siê ona pierwszoplanow¹ lub jedyn¹ dzia³alnoœci¹ klubu czy sekcji. Autor podejmuje próbê ukazania korzystnej relacji, zwi¹zków, powi¹zañ, partnerstwa pomiêdzy sekcj¹ sztuk walki a jej otoczeniem. Jego zdaniem, polepszenie swojej pozycji na rynku us³ug organizacja sportowa (klub, sekcja) mo e osi¹gn¹æ poprzez utworzenie sieci powi¹zañ z otoczeniem. Jest tak e przekonany, e prowadzenie tego rodzaju dzia³alnoœci nie musi naruszaæ istoty, za³o eñ, walorów sztuk walki. S OWA KLUCZOWE: marketing marketing relacyjny sztuki walki. Wprowadzenie Kulturowe pochodzenie, ideowe za- ³o enia, ceremonia³, stanowi¹ce o specyficznym i jednoczeœnie zasadniczym profilu sztuk walki, powoduj¹, e traktowanie nauczania jako dzia³alnoœci stricte us³ugowej przyjmowane jest z pewnymi oporami. Pog³êbia to fakt, i instruktor sztuk walki wystêpuje w podwójnej roli, jako mistrz, nauczyciel, stra nik tradycji oraz jako menad er licz¹cy koszty, p³ac¹cy podatki, pobieraj¹cy pensjê, walcz¹cy z konkurencj¹. Wielu instruktorów podchodzi z du ¹ rezerw¹ do dzia³añ marketingowych, odbieraj¹c je jako nieetyczne. Widz¹ je jako zagro enie dla to samoœci sztuk walki. Trudno siê z tak¹ opini¹ nie zgodziæ, zw³aszcza, e niefrasobliwe podejœcie marketingu do kwestii etycznych (10) jest ogólnie znane, podobnie jak naruszenia istoty sztuki walki. Takie postawy nale a³oby jednak wi¹zaæ z marketingiem tradycyjnym, nazywanym równie transakcyjnym lub produkcyjnym, ogólnie dostêpnym w rynkowym otoczeniu, stanowi¹cym nie tylko zreszt¹ dla instruktorów wzorzec marketingu w ogóle. Zagro enie z jego strony dla to samoœci sztuk walki p³ynie st¹d, e mo liwoœæ ich sprzeda- y warunkowana jest nad¹ aniem za zmieniaj¹cymi siê potrzebami nabywców, a to jest jednoznaczne z poddaniem marketingowej obróbce. Przyk³ady z rynku pokazuj¹, e w takiej ofercie odzwierciedlaj¹ siê wszelkie mody i trendy charakterystyczne dla kultury masowej. Tymczasem naginanie sztuk walki do potrzeb czy zachcianek nabywców, poprzez, np. akcentowanie

3 Marketing relacyjny w dzia³alnoœci us³ugowej organizacji ucz¹cych sztuk walki 71 wy³¹cznie wymiaru utylitarnego, skracanie procesu nauczania, usuwanie elementu filozoficznego (duchowego, mentalnego), nie tylko sp³yca lub deformuje istotê sztuk walki, lecz co gorsza niejednokrotnie wi¹ e siê z zagro- eniem dla nabywcy. Pomimo tych zastrze eñ marketing jest, dla organizacji podejmuj¹cych dzia- ³alnoœæ o charakterze us³ugowym nauczanie sztuk walki, niezbêdny. Sztuki walki istniej¹ bowiem o tyle, o ile znajduj¹ siê chêtni do ich uprawiania, a nie ulega w¹tpliwoœci, e w kwestii zdobywania klienta marketing jest najskuteczniejszy. Chodzi jednak o marketing wyprowadzony nie z przedmiotów (dóbr pakowanych), lecz z czynnoœci. Tak¹ mo liwoœæ stwarza marketing relacyjny wykorzystywany w us³ugach profesjonalnych (np. prawnicy, lekarze, nauczyciele). Istota marketingu relacyjnego le y w tworzeniu i podtrzymywaniu wzajemnie korzystnych relacji, wiêzi z klientem oraz innymi partnerami (podmiotami otoczenia) dla osi¹gniêcia zysku, przy realizacji celów wszystkich zaanga owanych stron (5). Sekcja (klub) sztuk walki, jak ka de przedsiêbiorstwo us³ugowe, podlega takim samym regu- ³om. Wokó³ niej skupione jest grono podmiotów, których dzia³ania w ró nym stopniu i w ró ny sposób odzwierciedlaj¹ siê w œwiadczeniu instruktora-us³ugodawcy. W jego interesie le y podjêcie kroków, maj¹cych na celu ich zidentyfikowanie oraz uczynienie z nich œwiadomych i przyjaznych wspó³uczestników procesu us³ugowego. Wspó³uczestnicy procesu us³ugowego Œwiadcz¹ca us³ugi organizacja w swym dzia³aniu powinna staraæ siê wyjœæ daleko poza tradycyjn¹ relacjê us³ugodawca-klient i obj¹æ zasiêgiem oddzia³ywania grupê podmiotów, z któr¹... nie wi¹ ¹ j¹ wiêzi s³u bowe (1), nazywanych rynkami lub interesariuszami. Przyjête w niniejszym opracowaniu pojêcie interesariusz 1 pozwoli uœwiadomiæ instruktorowi, i w swych kontaktach z otoczeniem ma stycznoœæ nie z rynkiem czy z przyt³aczaj¹c¹ instytucj¹, ale mo liw¹ do zidentyfikowania konkretn¹ osob¹, której odkrycie u³atwia powstanie obopólnie korzystnego zwi¹zku. Na nic zdadz¹ siê jednak nawet najwymyœlniejsze interpersonalne taktyki, je eli us³ugodawca nie podejmie trudu rozpoznania specyfiki dzia³alnoœci interesariusza, jego celów, relacji z podmiotami jego otoczenia, procedur, norm, przepisów, zwyczajów czy struktur, w jakie jest on uwik³any. Rozeznanie i monitorowanie warunków, w jakich funkcjonuj¹ podmioty otoczenia sekcji sztuk walki, pomo e w przygotowaniu oferty, nawi¹zaniu kontaktów oraz utrwaleniu zwi¹zków. Nawet gdy nie dojdzie do zawi¹zania siê wspólnoty interesów, istnieje szansa, e by³y, b¹dÿ niedosz³y, interesariusz s³u yæ bêdzie pomoc¹ i wska- e innego, który go zast¹pi. Warto te dodaæ, e w wyniku takiego rozpoznania instruktor nabywa administracyjno- 1 Zakresem rozwa añ nie objêto klientów.

4 72 biznesowego obycia, uaktywniaj¹cego siê np. w rozmowach z potencjalnymi sponsorami. Przyjmuj¹c perspektywê czasow¹ wyodrêbniæ mo na cztery rodzaje interesariuszy (ryc. 1a): obecnych (OI); by³ych (BI), z którymi wspó³praca zosta³a zakoñczona; niedosz³ych (NI), z którymi pomimo starañ nie uda³o siê nawi¹zaæ wspó³pracy; potencjalnych (PI), jeszcze niedostrze onych ( ukrytych ), b¹dÿ dostrze onych, lecz na razie np. z braku œrodków nie branych pod uwagê (potencjalny sponsor uzale nia wspó³pracê od liczby klientów). Sieæ powi¹zañ instruktora okreœliæ mo na jako strukturê wzglêdnie sta³¹. Jej sk³ad mo e ulegaæ zmianie, pod wzglêdem iloœciowym oraz jakoœciowym (ryc. 1). Zakoñczenie wspó³pracy Dariusz Horbaczewski nie musi oznaczaæ zaniechania kontaktów. Jej nastêpstwem mo e byæ np. pomoc by³ego interesariusza w nawi¹zaniu kontaktu z potencjalnym, który stanie siê obecnym (BI PI OI). Zwi¹zek mo e te przejœæ w stan uœpienia, by po pewnym okresie zostaæ odnowiony (OIA BIA OIA ). Podmioty funkcjonuj¹ce w otoczeniu sekcji sportów walki nale ¹ zazwyczaj tak e do innych sieci powi¹zañ, sieci innych firm (ryc. 1b). Nie mo na wykluczyæ, e wspólny interesariusz (OI/OI Z ) pierwszeñstwo w realizacji zlecenia przyzna firmie Z, z jego punku widzenia atrakcyjniejszej np. finansowo. Okolicznoœci te mog¹ prowadziæ do powziêcia kierowanej emocjami decyzji o zerwaniu wspó³pracy, co nie zawsze musi byæ w³aœciwe. Równie niekorzystne jest przejêcie na w³asnoœæ przez dan¹ firmê (X) wspólnego dotychczas interesariusza. Nie mo na oczywiœcie wyklu- Ryc. 1. Schemat sieci powi¹zañ instruktora (us³ugodawcy) z interesariuszami.

5 Marketing relacyjny w dzia³alnoœci us³ugowej organizacji ucz¹cych sztuk walki 73 Ryc. 2. Sieæ powi¹zañ w konstelacji wartoœci. czyæ sytuacji odmiennej przejêcia kontaktów innej firmy (Y). W przypadku przemyœlanego doboru partnerów oraz umiejêtnego zarz¹dzania relacjami powstaje wzorcowa konstrukcja (ryc. 2) nazywana konstelacj¹ wartoœci (12). Jest to sieæ relacji, której cz³onkowie pozyskuj¹ korzyœæ wiêksz¹ ni ta, któr¹ zapewnia im prosta relacja instruktor-interesariusz. Interesariusze sekcji sztuk walki Ilustracj¹ (i Ÿród³em) powy szych rozwa añ s¹ rezultaty badania przeprowadzonego wœród instruktorów sekcji sztuk walki, dzia³aj¹cych na terenie województwa opolskiego. Problem badawczy zogniskowany zosta³ wokó³: zidentyfikowania funkcjonuj¹cych w otoczeniu sekcji podmiotów; rozpoznania obopólnych korzyœci wynikaj¹cych z d³ugotrwa³ej wspó³pracy. Przyjête cele wyznaczy³y podejœcie badawcze jakoœciowe oraz metodê swobodny wywiad indywidualny. Wskutek przyjêcia czasowej perspektywy otrzymano wiêksz¹ liczbê przyk³adów, uzyskano te informacje opisuj¹ce ró - ne aspekty by³ej, obecnej oraz planowanej wspó³pracy. Rezultat badania uzupe³niono informacjami pochodz¹cymi ze Ÿróde³, które powo³uj¹c siê na E. Goffmana, nazwaæ mo na wycinkami (4). Chodzi tu o informacje zas³yszane, pozyskane z przypadkowych rozmów, obserwacji, wyczytane w prasie bran owej, zdobyte w drodze studiów budo (3); 2 opisuj¹ce wszystko to, co stanowi ycie codzienne sekcji sztuk walki. Na podstawie analizy materia³u badawczego wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy interesariuszy: media, oœrodki nauki i kultury, w³adze miasta, wa ne osoby, us³ugi wspieraj¹ce, mistrzów, konkurencjê, sponsorów. Syntetyczne zestawienie korzyœci pozytywnej wspó³pracy (relacji) instruktor-interesariusz zawarte w tabeli 1 nie jest tylko podsumowaniem wyników badañ. Dla przysz³ych i obecnych instruktorów mo e ono stanowiæ listê potencjalnych interesariuszy (kategorii) oraz swoiste narzêdzie zarz¹dzania. Œwiadomoœæ korzyœci, jakie s¹ mo - liwe do osi¹gniêcia w wyniku wspó³pracy z dan¹ grup¹ otoczenia, determinuje wybór drugiej strony relacji, sprzyja przygotowaniu i realizowaniu planu wspó³pracy. 2 Rodzaj obserwacji uczestnicz¹cej.

6 74 Dariusz Horbaczewski Tabela 1 Korzyœæ relacji interesariusze sekcja sztuk walki. Interesariusze Korzyœci interesariuszykorzyœci (instruktora) sekcji media: prasa, pozyskanie reklamodawców, sta³e upusty, uzyskanie strategicznych radio, kino Ÿród³o artyku³ów (wspó³decyduj¹ce terminów ukazania siê materia³ów o bycie tytu³ów bran owych), Ÿród³o informacyjno-promocyjnych, materia³ów na artyku³ b¹dÿ audycje wyrobienie nazwiska instruktora, (dziennikarze lokalni); uatrakcyjnienie jako osoby kompetentnej, wiarygodnej, premier filmowych pokazem sztuk pozytywny wizerunek sekcji; walki (zwiêkszenie frekwencji widzów); szko³y, wykorzystanie sekcji jako elementu sta³a siedziba sekcji, ni sza op³ata za uczelnie, strategii konkurencyjnej szkó³ i uczelni wynajem, mo liwoœæ zaoferowania ceny miejskie (ni demograficzny); promocja osiedla ni szej w stosunku do konkurencji; (osiedlowe) (wzbogacenie oferty oœrodków kultury szko³a, uczelnia, osiedle jako Ÿród³o oœrodki o zajêcia sztuk walki, uatrakcyjnianie potencjalnych klientów; kultury osiedlowych imprez ich pokazami); w³adze miasta, ogólnopolskie zawody sportowe, festi- przetarcie urzêdowych œcie ek, urzêdy, us³ugi wale sztuk walki, pokazy w plenerze u³atwienie w realizacji akcji publiczne: jako element strategii promocji miasta; promocyjnych, mo liwoœæ policja, budowanie przyjaznego wizerunku dofinansowania dzia³alnoœci sekcji, stra miejska, s³u b mundurowych (udzia³ sekcji pomoc przy poszukiwaniu miejsca wojsko w obchodach œwiêta policji); do treningów (siedziby); rodzina zagospodarowanie czasu wolnego (udzia³ trwa³e Ÿród³o przychodów (rodzice), i znajomi w organizowanych dla wa nych osób pomoc organizacyjna, psychologiczna pokazach, imprezach okolicznoœciowych (emocjonalne wsparcie uczniów (prywatki, sylwester), zainteresowanie w okresach zw¹tpienia), znajomi jako kultur¹ kraju pochodzenia danej sojusznicy sekcji (nie odci¹gaj¹ uczniów sztuki walki, spokój o los dzieci, od treningów), potencjalni klienci, poczucie dumy z ich osi¹gniêæ; rzecznicy sekcji; us³ugi pozyskanie sta³ego klienta, instruktor konsultacje w zakresie treœci (formy) poligraficzne, jako rzecznik firmy; doskonalenie materia³ów promocyjnych oraz rozwi¹reklamowe, warsztatu pracy dziêki nietypowym zañ technicznym zwi¹zanych z funkcjowarsztatyzleceniom, mo liwoœæ poszerzenia nalnoœci¹ przyrz¹dów do æwiczeñ, rzemieœlnicze oferty, wejœcia na nowe rynki; upusty, dogodne terminy realizacji zlecenia, poznanie specyfiki pracy umo liwiaj¹cej uzyskanie zgodnoœci efektu zlecenia z wizj¹ instruktora;

7 Marketing relacyjny w dzia³alnoœci us³ugowej organizacji ucz¹cych sztuk walki 75 mistrzowie wyedukowany, osi¹gaj¹cy sukcesy doskonalenie technicznych umiejêtnoœci, i organizacje instruktor uwiarygodnia wysokie warsztatu trenerskiego, zwiêkszenie sztuk walki kompetencje swego nauczyciela; silna, poziomu umiejêtnoœci technicznych stabilna organizacja przyci¹ga nowych uczniów, budowanie wizerunku cz³onków, powiêkszenie zasobów instruktora (sekcji) jako osoby godnej finansowych i organizacyjnych, zaufania, dysponuj¹cej wiedz¹ mo liwoœæ sprowadzenia wybitnych pochodz¹c¹ z wiarygodnego Ÿród³a, osobistoœci œwiata sztuk walki, du y wy szy poziom konkurencyjnoœci; potencja³ marketingowy; konkurencyjne sekcje sztuk walki czysta walka konkurencyjna, wymiana doœwiadczeñ (trenerskich, organizacyjnych, marketingowych), wiêkszy potencja³ w konkurowaniu o konsumentów czasu wolnego dziêki integracji dzia³añ propaguj¹cych sztuki walki; instruktor jako ywa internalizacja wartoœci sztuk walki (np. szacunek dla reprezentantów innych systemów); pokrycie kosztów bie ¹cej dzia³alnoœci, finansowanie akcji szkoleniowo- -marketingowych, psychologiczny efekt bycia sponsorowanym ; sponsorzydostêp do szerokiej grupy odbiorców, wzmocnienie przekazu pozytywnymi skojarzeniami zwi¹zanymi z odnosz¹cym sukcesy (sportowe, organizacyjne) klubem sztuk walki; Konstelacja wartoœci sekcji sztuk walki 3 Tego typu uchybienia, choæ pozornie niewielkie, mog¹ jednak byæ dla instruktora-us³ugodawcy fatalne w skutkach, szczególnie gdy pojawiaj¹ siê nagminnie. Dla przyk³adu, wydrukowanie z tygodniowym opóÿnieniem plakatów informuj¹cych o zapisach obni a szansê na pozyskanie nowych klientów; dostarczenie zamówionych przez uczniów koszulek treningowych w terminie póÿniejszym ni obiecany, w cenie minimalnie wy szej ni ustalona, zmniejsza zaufanie do instruktora. Dla niektórych podmiotów otoczenia instruktor i jego sekcja to tylko firma o niskiej sile przetargowej. Wynikiem takiego protekcjonalnego postrzegania s¹ np. opóÿnienia w realizacji zlecenia, 3 bêd¹ce nastêpstwem uprzywilejowanego traktowania bardziej wartoœciowej firmy X, b¹dÿ te przypadki ca³kowitego zerwania wspó³pracy. Pewna firma poligraficzna zrezygnowa³a z przyjmowania zleceñ, ze wzglêdu na du ¹ pracoch³onnoœæ jak wyrazi³ siê jeden z pracowników wycinania krzaczków (tj. chiñskich liter). Wzmocnieniu pozycji instruktora jako us³ugodawcy sprzyjaæ powinno rozwa enie mo liwoœci pozyskiwania korzyœci w szerszym kontekœcie (ryc. 3). To, czy uda siê powi¹zaæ ze sob¹ ró ne podmioty otoczenia i jak silne bêd¹ to wiêzi, zale y od interpersonalnych kompetencji instruktora, administracyjno- -biznesowego obycia, jego kreatywnoœci i oczywiœcie wiedzy z zakresu marketingu. Typowo amerykañskie (9) kojarzenie

8 76 Dariusz Horbaczewski Ryc. 3. Mapa relacji pomiêdzy grupami podmiotów w konstelacji wartoœci kszta³towanej przez sekcjê sztuk walki. mistrzów sztuk walki z w³adzami miasta czy osobami na wysokim stanowisku (znani biznesmeni, politycy, ludzie nauki, artyœci) jest korzystne dla wszystkich. Osoby eksponowane dziêki zaprzyjaÿnionym z instruktorem mediom zyskuj¹ wizerunek silnego duchem, dbaj¹cego o zdrowie i kondycjê, spo- ³ecznika, polityka, biznesmena, mistrzowie uwiarygodniaj¹ swoje osi¹gniêcia, a instruktor nie tylko utrwala cenne kontakty, ale te robi sobie public relations. Warto te dodaæ, e ka dy interesariusz jest równie potencjalnym klientem (uczniem), a to stwarza mo liwoœæ silniejszego zwi¹zania, szczególnie, e miejscem kszta³towania siê relacji jest sekcja. Kreuj¹c sieæ wymiany korzyœci, instruktor zwiêksza swój potencja³ przetargowy. Jego gospodarczy status zyskuje na sile, zwiêkszaj¹ siê mo liwoœci przyci¹gania oraz wi¹zania podmiotów otoczenia. W nastêpstwie w³aœciwego doboru partnerów oraz umiejêtnego zarz¹dzania relacjami wœród interesariuszy powinno siê zrodziæ przeœwiadczenie, e jest to dla nich korzystne, a rezygnacja ze wspó³pracy ewentualnie nieprzyst¹pienie do niej wi¹ e siê z utrat¹ czegoœ znacznie wartoœciowszego ni np. sta³ego Ÿród³a zleceñ.

9 Marketing relacyjny w dzia³alnoœci us³ugowej organizacji ucz¹cych sztuk walki 77 Zakoñczenie Nale y mieæ œwiadomoœæ tego, i zwi¹zek instruktor-interesariusze nie jest dany raz na zawsze. Zdobyte informacje u³atwiaj¹ jednak przygotowanie oferty, opracowanie i wdro enie programu wspó³pracy, pielêgnowanie relacji z obecnymi i by³ymi interesariuszami, identyfikowanie interesariuszy potencjalnych, wychwytywanie symptomów nadchodz¹cych konfliktów, okreœlanie mo liwoœci ich rozwi¹zania itd. Umiejêtne zarz¹dzanie sieci¹ relacji pozwala na wykreowanie stabilnego organizacyjnie i emocjonalnie, godnego zaufania oraz atrakcyjnego dla obecnych i potencjalnych klientów œrodowiska, w którym instruktor mo e poœwiêciæ siê uczniom-klientom i wspólnie z nimi wydobywaæ wartoœci tkwi¹ce w danej sztuce walki. Piœmiennictwo 1. Ch³odnicki M.: Us³ugi profesjonalne. Przez jakoœæ do lojalnoœci klienta. Poznañ Akademia Ekonomiczna, s Ch³odnicki M., Zeller P.: Istota relacji w marketingu sportowym na przyk³adzie Lecha Poznañ, [w:] Marketing sportowy. Teoria i praktyka, red. Mruk H. Poznañ Akademia Ekonomiczna. 3. Cynarski W. J.: Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej. Rzeszów UR. 4. Goffman E.: Cz³owiek w teatrze ycia codziennego, Warszawa Wydawnictwo KR, s Gronroos Ch.: From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in marketing. Management Decision 1994, vol. 32, no. 2, pp Horbaczewski D.: Nauczanie sztuki walki jako us³uga. Marketing i Rynek 2005, nr Kalina R. M.: Teoria sportów walki. Warszawa COS. 8. Klisiñski J.: Profesjonalizacja i profesjonaliœci w zarz¹dzaniu sportem. Czêstochowa 2000, Politechnika Czêstochowska. 9. Oyata T. S.: Ryu-Te No Michi. Klasyczna sztuka walki z Okinawy. Warszawa Wydawnictwo ABA, s. 185 i nast. 10. Potwora W., Duczmal M.: Marketing. Strategie i struktury. Opole 2001, WSZiA. 11. Rogoziñski K.: Cywilizacja us³ugowa samorealizuj¹ce siê niespe³nienie. Poznañ Akademia Ekonomiczna. 12. Rogoziñski K.: Marketingowa interpretacja us³ug profesjonalnych, czyli od ³añcucha do konstelacji wartoœci, [w:] Marketing us³ug profesjonalnych, red. Rogoziñski K., Poznañ Akademia Ekonomiczna. 13. Sterkowicz S.: Ju Jitsu. Wybrane aspekty sztuki walki obronnej. Kraków AWF. 14. Sterkowicz S., Madejski E.: ABC Hapkido. Kraków Kasper, s. 96.

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Zygmunt Mazur, Marek Dudek Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Uwagi wstępne Przygotowanie produkcji nowych wyrobów w ma³ych firmach przebiega odmiennie

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo