Sztuki walki bêd¹ istnia³y dopóty, dopóki bêd¹ chêtni do ich uprawiania; w zdobywaniu klienta marketing jest najskuteczniejszy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sztuki walki bêd¹ istnia³y dopóty, dopóki bêd¹ chêtni do ich uprawiania; w zdobywaniu klienta marketing jest najskuteczniejszy."

Transkrypt

1 Marketing sportowy 69 Sztuki walki bêd¹ istnia³y dopóty, dopóki bêd¹ chêtni do ich uprawiania; w zdobywaniu klienta marketing jest najskuteczniejszy. Dariusz Horbaczewski Marketing relacyjny w dzia³alnoœci us³ugowej organizacji ucz¹cych sztuk walki Dzia³alnoœæ sportowych organizacji, takich jak kluby czy sekcje, mia³a tradycyjnie cele dwojakiego rodzaju. Jeden, podstawowy i najwa niejszy, to szkolenie zawodników i uczestnictwo we wspó³zawodnictwie sportowym (z jak najlepszymi skutkami) oraz drugi, pochodny wzglêdem pierwszego prezentacjê swych sportowych umiejêtnoœci dla przyci¹gniêcia widzów na zawody sportowe. Z czasem przybra³y one formê widowisk sportowych, które sta³y siê swoist¹ postaci¹ us³ugi odpowiadaj¹cej na zapotrzebowanie odbiorców (widzów, kibiców). Dotychczas wytworzy³o siê powszechne przekonanie, e tylko sporty widowiskowe, do których w pierwszym rzêdzie zaliczano zespo³owe, w mniejszym Sport Wyczynowy 2006, nr 7-8/

2 70 Dariusz Horbaczewski stopniu gry indywidualne, maj¹ mo liwoœæ wytwarzania produktu us³ugowego. Tymczasem, ten rodzaj dzia³alnoœci, choæ nieco inny, mo e interesowaæ równie inne sporty. Poni szy przyk³ad sztuk walki, opisany przez Dariusza Horbaczewskiego, dowodzi, jak korzystne wyniki mo e przynieœæ profesjonalna dzia³alnoœæ marketingowa. Rzecz w tym, eby nie sta³a siê ona pierwszoplanow¹ lub jedyn¹ dzia³alnoœci¹ klubu czy sekcji. Autor podejmuje próbê ukazania korzystnej relacji, zwi¹zków, powi¹zañ, partnerstwa pomiêdzy sekcj¹ sztuk walki a jej otoczeniem. Jego zdaniem, polepszenie swojej pozycji na rynku us³ug organizacja sportowa (klub, sekcja) mo e osi¹gn¹æ poprzez utworzenie sieci powi¹zañ z otoczeniem. Jest tak e przekonany, e prowadzenie tego rodzaju dzia³alnoœci nie musi naruszaæ istoty, za³o eñ, walorów sztuk walki. S OWA KLUCZOWE: marketing marketing relacyjny sztuki walki. Wprowadzenie Kulturowe pochodzenie, ideowe za- ³o enia, ceremonia³, stanowi¹ce o specyficznym i jednoczeœnie zasadniczym profilu sztuk walki, powoduj¹, e traktowanie nauczania jako dzia³alnoœci stricte us³ugowej przyjmowane jest z pewnymi oporami. Pog³êbia to fakt, i instruktor sztuk walki wystêpuje w podwójnej roli, jako mistrz, nauczyciel, stra nik tradycji oraz jako menad er licz¹cy koszty, p³ac¹cy podatki, pobieraj¹cy pensjê, walcz¹cy z konkurencj¹. Wielu instruktorów podchodzi z du ¹ rezerw¹ do dzia³añ marketingowych, odbieraj¹c je jako nieetyczne. Widz¹ je jako zagro enie dla to samoœci sztuk walki. Trudno siê z tak¹ opini¹ nie zgodziæ, zw³aszcza, e niefrasobliwe podejœcie marketingu do kwestii etycznych (10) jest ogólnie znane, podobnie jak naruszenia istoty sztuki walki. Takie postawy nale a³oby jednak wi¹zaæ z marketingiem tradycyjnym, nazywanym równie transakcyjnym lub produkcyjnym, ogólnie dostêpnym w rynkowym otoczeniu, stanowi¹cym nie tylko zreszt¹ dla instruktorów wzorzec marketingu w ogóle. Zagro enie z jego strony dla to samoœci sztuk walki p³ynie st¹d, e mo liwoœæ ich sprzeda- y warunkowana jest nad¹ aniem za zmieniaj¹cymi siê potrzebami nabywców, a to jest jednoznaczne z poddaniem marketingowej obróbce. Przyk³ady z rynku pokazuj¹, e w takiej ofercie odzwierciedlaj¹ siê wszelkie mody i trendy charakterystyczne dla kultury masowej. Tymczasem naginanie sztuk walki do potrzeb czy zachcianek nabywców, poprzez, np. akcentowanie

3 Marketing relacyjny w dzia³alnoœci us³ugowej organizacji ucz¹cych sztuk walki 71 wy³¹cznie wymiaru utylitarnego, skracanie procesu nauczania, usuwanie elementu filozoficznego (duchowego, mentalnego), nie tylko sp³yca lub deformuje istotê sztuk walki, lecz co gorsza niejednokrotnie wi¹ e siê z zagro- eniem dla nabywcy. Pomimo tych zastrze eñ marketing jest, dla organizacji podejmuj¹cych dzia- ³alnoœæ o charakterze us³ugowym nauczanie sztuk walki, niezbêdny. Sztuki walki istniej¹ bowiem o tyle, o ile znajduj¹ siê chêtni do ich uprawiania, a nie ulega w¹tpliwoœci, e w kwestii zdobywania klienta marketing jest najskuteczniejszy. Chodzi jednak o marketing wyprowadzony nie z przedmiotów (dóbr pakowanych), lecz z czynnoœci. Tak¹ mo liwoœæ stwarza marketing relacyjny wykorzystywany w us³ugach profesjonalnych (np. prawnicy, lekarze, nauczyciele). Istota marketingu relacyjnego le y w tworzeniu i podtrzymywaniu wzajemnie korzystnych relacji, wiêzi z klientem oraz innymi partnerami (podmiotami otoczenia) dla osi¹gniêcia zysku, przy realizacji celów wszystkich zaanga owanych stron (5). Sekcja (klub) sztuk walki, jak ka de przedsiêbiorstwo us³ugowe, podlega takim samym regu- ³om. Wokó³ niej skupione jest grono podmiotów, których dzia³ania w ró nym stopniu i w ró ny sposób odzwierciedlaj¹ siê w œwiadczeniu instruktora-us³ugodawcy. W jego interesie le y podjêcie kroków, maj¹cych na celu ich zidentyfikowanie oraz uczynienie z nich œwiadomych i przyjaznych wspó³uczestników procesu us³ugowego. Wspó³uczestnicy procesu us³ugowego Œwiadcz¹ca us³ugi organizacja w swym dzia³aniu powinna staraæ siê wyjœæ daleko poza tradycyjn¹ relacjê us³ugodawca-klient i obj¹æ zasiêgiem oddzia³ywania grupê podmiotów, z któr¹... nie wi¹ ¹ j¹ wiêzi s³u bowe (1), nazywanych rynkami lub interesariuszami. Przyjête w niniejszym opracowaniu pojêcie interesariusz 1 pozwoli uœwiadomiæ instruktorowi, i w swych kontaktach z otoczeniem ma stycznoœæ nie z rynkiem czy z przyt³aczaj¹c¹ instytucj¹, ale mo liw¹ do zidentyfikowania konkretn¹ osob¹, której odkrycie u³atwia powstanie obopólnie korzystnego zwi¹zku. Na nic zdadz¹ siê jednak nawet najwymyœlniejsze interpersonalne taktyki, je eli us³ugodawca nie podejmie trudu rozpoznania specyfiki dzia³alnoœci interesariusza, jego celów, relacji z podmiotami jego otoczenia, procedur, norm, przepisów, zwyczajów czy struktur, w jakie jest on uwik³any. Rozeznanie i monitorowanie warunków, w jakich funkcjonuj¹ podmioty otoczenia sekcji sztuk walki, pomo e w przygotowaniu oferty, nawi¹zaniu kontaktów oraz utrwaleniu zwi¹zków. Nawet gdy nie dojdzie do zawi¹zania siê wspólnoty interesów, istnieje szansa, e by³y, b¹dÿ niedosz³y, interesariusz s³u yæ bêdzie pomoc¹ i wska- e innego, który go zast¹pi. Warto te dodaæ, e w wyniku takiego rozpoznania instruktor nabywa administracyjno- 1 Zakresem rozwa añ nie objêto klientów.

4 72 biznesowego obycia, uaktywniaj¹cego siê np. w rozmowach z potencjalnymi sponsorami. Przyjmuj¹c perspektywê czasow¹ wyodrêbniæ mo na cztery rodzaje interesariuszy (ryc. 1a): obecnych (OI); by³ych (BI), z którymi wspó³praca zosta³a zakoñczona; niedosz³ych (NI), z którymi pomimo starañ nie uda³o siê nawi¹zaæ wspó³pracy; potencjalnych (PI), jeszcze niedostrze onych ( ukrytych ), b¹dÿ dostrze onych, lecz na razie np. z braku œrodków nie branych pod uwagê (potencjalny sponsor uzale nia wspó³pracê od liczby klientów). Sieæ powi¹zañ instruktora okreœliæ mo na jako strukturê wzglêdnie sta³¹. Jej sk³ad mo e ulegaæ zmianie, pod wzglêdem iloœciowym oraz jakoœciowym (ryc. 1). Zakoñczenie wspó³pracy Dariusz Horbaczewski nie musi oznaczaæ zaniechania kontaktów. Jej nastêpstwem mo e byæ np. pomoc by³ego interesariusza w nawi¹zaniu kontaktu z potencjalnym, który stanie siê obecnym (BI PI OI). Zwi¹zek mo e te przejœæ w stan uœpienia, by po pewnym okresie zostaæ odnowiony (OIA BIA OIA ). Podmioty funkcjonuj¹ce w otoczeniu sekcji sportów walki nale ¹ zazwyczaj tak e do innych sieci powi¹zañ, sieci innych firm (ryc. 1b). Nie mo na wykluczyæ, e wspólny interesariusz (OI/OI Z ) pierwszeñstwo w realizacji zlecenia przyzna firmie Z, z jego punku widzenia atrakcyjniejszej np. finansowo. Okolicznoœci te mog¹ prowadziæ do powziêcia kierowanej emocjami decyzji o zerwaniu wspó³pracy, co nie zawsze musi byæ w³aœciwe. Równie niekorzystne jest przejêcie na w³asnoœæ przez dan¹ firmê (X) wspólnego dotychczas interesariusza. Nie mo na oczywiœcie wyklu- Ryc. 1. Schemat sieci powi¹zañ instruktora (us³ugodawcy) z interesariuszami.

5 Marketing relacyjny w dzia³alnoœci us³ugowej organizacji ucz¹cych sztuk walki 73 Ryc. 2. Sieæ powi¹zañ w konstelacji wartoœci. czyæ sytuacji odmiennej przejêcia kontaktów innej firmy (Y). W przypadku przemyœlanego doboru partnerów oraz umiejêtnego zarz¹dzania relacjami powstaje wzorcowa konstrukcja (ryc. 2) nazywana konstelacj¹ wartoœci (12). Jest to sieæ relacji, której cz³onkowie pozyskuj¹ korzyœæ wiêksz¹ ni ta, któr¹ zapewnia im prosta relacja instruktor-interesariusz. Interesariusze sekcji sztuk walki Ilustracj¹ (i Ÿród³em) powy szych rozwa añ s¹ rezultaty badania przeprowadzonego wœród instruktorów sekcji sztuk walki, dzia³aj¹cych na terenie województwa opolskiego. Problem badawczy zogniskowany zosta³ wokó³: zidentyfikowania funkcjonuj¹cych w otoczeniu sekcji podmiotów; rozpoznania obopólnych korzyœci wynikaj¹cych z d³ugotrwa³ej wspó³pracy. Przyjête cele wyznaczy³y podejœcie badawcze jakoœciowe oraz metodê swobodny wywiad indywidualny. Wskutek przyjêcia czasowej perspektywy otrzymano wiêksz¹ liczbê przyk³adów, uzyskano te informacje opisuj¹ce ró - ne aspekty by³ej, obecnej oraz planowanej wspó³pracy. Rezultat badania uzupe³niono informacjami pochodz¹cymi ze Ÿróde³, które powo³uj¹c siê na E. Goffmana, nazwaæ mo na wycinkami (4). Chodzi tu o informacje zas³yszane, pozyskane z przypadkowych rozmów, obserwacji, wyczytane w prasie bran owej, zdobyte w drodze studiów budo (3); 2 opisuj¹ce wszystko to, co stanowi ycie codzienne sekcji sztuk walki. Na podstawie analizy materia³u badawczego wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy interesariuszy: media, oœrodki nauki i kultury, w³adze miasta, wa ne osoby, us³ugi wspieraj¹ce, mistrzów, konkurencjê, sponsorów. Syntetyczne zestawienie korzyœci pozytywnej wspó³pracy (relacji) instruktor-interesariusz zawarte w tabeli 1 nie jest tylko podsumowaniem wyników badañ. Dla przysz³ych i obecnych instruktorów mo e ono stanowiæ listê potencjalnych interesariuszy (kategorii) oraz swoiste narzêdzie zarz¹dzania. Œwiadomoœæ korzyœci, jakie s¹ mo - liwe do osi¹gniêcia w wyniku wspó³pracy z dan¹ grup¹ otoczenia, determinuje wybór drugiej strony relacji, sprzyja przygotowaniu i realizowaniu planu wspó³pracy. 2 Rodzaj obserwacji uczestnicz¹cej.

6 74 Dariusz Horbaczewski Tabela 1 Korzyœæ relacji interesariusze sekcja sztuk walki. Interesariusze Korzyœci interesariuszykorzyœci (instruktora) sekcji media: prasa, pozyskanie reklamodawców, sta³e upusty, uzyskanie strategicznych radio, kino Ÿród³o artyku³ów (wspó³decyduj¹ce terminów ukazania siê materia³ów o bycie tytu³ów bran owych), Ÿród³o informacyjno-promocyjnych, materia³ów na artyku³ b¹dÿ audycje wyrobienie nazwiska instruktora, (dziennikarze lokalni); uatrakcyjnienie jako osoby kompetentnej, wiarygodnej, premier filmowych pokazem sztuk pozytywny wizerunek sekcji; walki (zwiêkszenie frekwencji widzów); szko³y, wykorzystanie sekcji jako elementu sta³a siedziba sekcji, ni sza op³ata za uczelnie, strategii konkurencyjnej szkó³ i uczelni wynajem, mo liwoœæ zaoferowania ceny miejskie (ni demograficzny); promocja osiedla ni szej w stosunku do konkurencji; (osiedlowe) (wzbogacenie oferty oœrodków kultury szko³a, uczelnia, osiedle jako Ÿród³o oœrodki o zajêcia sztuk walki, uatrakcyjnianie potencjalnych klientów; kultury osiedlowych imprez ich pokazami); w³adze miasta, ogólnopolskie zawody sportowe, festi- przetarcie urzêdowych œcie ek, urzêdy, us³ugi wale sztuk walki, pokazy w plenerze u³atwienie w realizacji akcji publiczne: jako element strategii promocji miasta; promocyjnych, mo liwoœæ policja, budowanie przyjaznego wizerunku dofinansowania dzia³alnoœci sekcji, stra miejska, s³u b mundurowych (udzia³ sekcji pomoc przy poszukiwaniu miejsca wojsko w obchodach œwiêta policji); do treningów (siedziby); rodzina zagospodarowanie czasu wolnego (udzia³ trwa³e Ÿród³o przychodów (rodzice), i znajomi w organizowanych dla wa nych osób pomoc organizacyjna, psychologiczna pokazach, imprezach okolicznoœciowych (emocjonalne wsparcie uczniów (prywatki, sylwester), zainteresowanie w okresach zw¹tpienia), znajomi jako kultur¹ kraju pochodzenia danej sojusznicy sekcji (nie odci¹gaj¹ uczniów sztuki walki, spokój o los dzieci, od treningów), potencjalni klienci, poczucie dumy z ich osi¹gniêæ; rzecznicy sekcji; us³ugi pozyskanie sta³ego klienta, instruktor konsultacje w zakresie treœci (formy) poligraficzne, jako rzecznik firmy; doskonalenie materia³ów promocyjnych oraz rozwi¹reklamowe, warsztatu pracy dziêki nietypowym zañ technicznym zwi¹zanych z funkcjowarsztatyzleceniom, mo liwoœæ poszerzenia nalnoœci¹ przyrz¹dów do æwiczeñ, rzemieœlnicze oferty, wejœcia na nowe rynki; upusty, dogodne terminy realizacji zlecenia, poznanie specyfiki pracy umo liwiaj¹cej uzyskanie zgodnoœci efektu zlecenia z wizj¹ instruktora;

7 Marketing relacyjny w dzia³alnoœci us³ugowej organizacji ucz¹cych sztuk walki 75 mistrzowie wyedukowany, osi¹gaj¹cy sukcesy doskonalenie technicznych umiejêtnoœci, i organizacje instruktor uwiarygodnia wysokie warsztatu trenerskiego, zwiêkszenie sztuk walki kompetencje swego nauczyciela; silna, poziomu umiejêtnoœci technicznych stabilna organizacja przyci¹ga nowych uczniów, budowanie wizerunku cz³onków, powiêkszenie zasobów instruktora (sekcji) jako osoby godnej finansowych i organizacyjnych, zaufania, dysponuj¹cej wiedz¹ mo liwoœæ sprowadzenia wybitnych pochodz¹c¹ z wiarygodnego Ÿród³a, osobistoœci œwiata sztuk walki, du y wy szy poziom konkurencyjnoœci; potencja³ marketingowy; konkurencyjne sekcje sztuk walki czysta walka konkurencyjna, wymiana doœwiadczeñ (trenerskich, organizacyjnych, marketingowych), wiêkszy potencja³ w konkurowaniu o konsumentów czasu wolnego dziêki integracji dzia³añ propaguj¹cych sztuki walki; instruktor jako ywa internalizacja wartoœci sztuk walki (np. szacunek dla reprezentantów innych systemów); pokrycie kosztów bie ¹cej dzia³alnoœci, finansowanie akcji szkoleniowo- -marketingowych, psychologiczny efekt bycia sponsorowanym ; sponsorzydostêp do szerokiej grupy odbiorców, wzmocnienie przekazu pozytywnymi skojarzeniami zwi¹zanymi z odnosz¹cym sukcesy (sportowe, organizacyjne) klubem sztuk walki; Konstelacja wartoœci sekcji sztuk walki 3 Tego typu uchybienia, choæ pozornie niewielkie, mog¹ jednak byæ dla instruktora-us³ugodawcy fatalne w skutkach, szczególnie gdy pojawiaj¹ siê nagminnie. Dla przyk³adu, wydrukowanie z tygodniowym opóÿnieniem plakatów informuj¹cych o zapisach obni a szansê na pozyskanie nowych klientów; dostarczenie zamówionych przez uczniów koszulek treningowych w terminie póÿniejszym ni obiecany, w cenie minimalnie wy szej ni ustalona, zmniejsza zaufanie do instruktora. Dla niektórych podmiotów otoczenia instruktor i jego sekcja to tylko firma o niskiej sile przetargowej. Wynikiem takiego protekcjonalnego postrzegania s¹ np. opóÿnienia w realizacji zlecenia, 3 bêd¹ce nastêpstwem uprzywilejowanego traktowania bardziej wartoœciowej firmy X, b¹dÿ te przypadki ca³kowitego zerwania wspó³pracy. Pewna firma poligraficzna zrezygnowa³a z przyjmowania zleceñ, ze wzglêdu na du ¹ pracoch³onnoœæ jak wyrazi³ siê jeden z pracowników wycinania krzaczków (tj. chiñskich liter). Wzmocnieniu pozycji instruktora jako us³ugodawcy sprzyjaæ powinno rozwa enie mo liwoœci pozyskiwania korzyœci w szerszym kontekœcie (ryc. 3). To, czy uda siê powi¹zaæ ze sob¹ ró ne podmioty otoczenia i jak silne bêd¹ to wiêzi, zale y od interpersonalnych kompetencji instruktora, administracyjno- -biznesowego obycia, jego kreatywnoœci i oczywiœcie wiedzy z zakresu marketingu. Typowo amerykañskie (9) kojarzenie

8 76 Dariusz Horbaczewski Ryc. 3. Mapa relacji pomiêdzy grupami podmiotów w konstelacji wartoœci kszta³towanej przez sekcjê sztuk walki. mistrzów sztuk walki z w³adzami miasta czy osobami na wysokim stanowisku (znani biznesmeni, politycy, ludzie nauki, artyœci) jest korzystne dla wszystkich. Osoby eksponowane dziêki zaprzyjaÿnionym z instruktorem mediom zyskuj¹ wizerunek silnego duchem, dbaj¹cego o zdrowie i kondycjê, spo- ³ecznika, polityka, biznesmena, mistrzowie uwiarygodniaj¹ swoje osi¹gniêcia, a instruktor nie tylko utrwala cenne kontakty, ale te robi sobie public relations. Warto te dodaæ, e ka dy interesariusz jest równie potencjalnym klientem (uczniem), a to stwarza mo liwoœæ silniejszego zwi¹zania, szczególnie, e miejscem kszta³towania siê relacji jest sekcja. Kreuj¹c sieæ wymiany korzyœci, instruktor zwiêksza swój potencja³ przetargowy. Jego gospodarczy status zyskuje na sile, zwiêkszaj¹ siê mo liwoœci przyci¹gania oraz wi¹zania podmiotów otoczenia. W nastêpstwie w³aœciwego doboru partnerów oraz umiejêtnego zarz¹dzania relacjami wœród interesariuszy powinno siê zrodziæ przeœwiadczenie, e jest to dla nich korzystne, a rezygnacja ze wspó³pracy ewentualnie nieprzyst¹pienie do niej wi¹ e siê z utrat¹ czegoœ znacznie wartoœciowszego ni np. sta³ego Ÿród³a zleceñ.

9 Marketing relacyjny w dzia³alnoœci us³ugowej organizacji ucz¹cych sztuk walki 77 Zakoñczenie Nale y mieæ œwiadomoœæ tego, i zwi¹zek instruktor-interesariusze nie jest dany raz na zawsze. Zdobyte informacje u³atwiaj¹ jednak przygotowanie oferty, opracowanie i wdro enie programu wspó³pracy, pielêgnowanie relacji z obecnymi i by³ymi interesariuszami, identyfikowanie interesariuszy potencjalnych, wychwytywanie symptomów nadchodz¹cych konfliktów, okreœlanie mo liwoœci ich rozwi¹zania itd. Umiejêtne zarz¹dzanie sieci¹ relacji pozwala na wykreowanie stabilnego organizacyjnie i emocjonalnie, godnego zaufania oraz atrakcyjnego dla obecnych i potencjalnych klientów œrodowiska, w którym instruktor mo e poœwiêciæ siê uczniom-klientom i wspólnie z nimi wydobywaæ wartoœci tkwi¹ce w danej sztuce walki. Piœmiennictwo 1. Ch³odnicki M.: Us³ugi profesjonalne. Przez jakoœæ do lojalnoœci klienta. Poznañ Akademia Ekonomiczna, s Ch³odnicki M., Zeller P.: Istota relacji w marketingu sportowym na przyk³adzie Lecha Poznañ, [w:] Marketing sportowy. Teoria i praktyka, red. Mruk H. Poznañ Akademia Ekonomiczna. 3. Cynarski W. J.: Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej. Rzeszów UR. 4. Goffman E.: Cz³owiek w teatrze ycia codziennego, Warszawa Wydawnictwo KR, s Gronroos Ch.: From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in marketing. Management Decision 1994, vol. 32, no. 2, pp Horbaczewski D.: Nauczanie sztuki walki jako us³uga. Marketing i Rynek 2005, nr Kalina R. M.: Teoria sportów walki. Warszawa COS. 8. Klisiñski J.: Profesjonalizacja i profesjonaliœci w zarz¹dzaniu sportem. Czêstochowa 2000, Politechnika Czêstochowska. 9. Oyata T. S.: Ryu-Te No Michi. Klasyczna sztuka walki z Okinawy. Warszawa Wydawnictwo ABA, s. 185 i nast. 10. Potwora W., Duczmal M.: Marketing. Strategie i struktury. Opole 2001, WSZiA. 11. Rogoziñski K.: Cywilizacja us³ugowa samorealizuj¹ce siê niespe³nienie. Poznañ Akademia Ekonomiczna. 12. Rogoziñski K.: Marketingowa interpretacja us³ug profesjonalnych, czyli od ³añcucha do konstelacji wartoœci, [w:] Marketing us³ug profesjonalnych, red. Rogoziñski K., Poznañ Akademia Ekonomiczna. 13. Sterkowicz S.: Ju Jitsu. Wybrane aspekty sztuki walki obronnej. Kraków AWF. 14. Sterkowicz S., Madejski E.: ABC Hapkido. Kraków Kasper, s. 96.

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszp.pl Przemyśl: Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009 branża

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS Dzia³anie nauczyciela, w tym równie katechety, jest œciœle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I NA 2010 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

Z mamą i tatą w szkole

Z mamą i tatą w szkole Z mamą i tatą w szkole Program autorski adresowany do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Myślachowicach. Autorzy programu: Agnieszka Godyń Monika Wentrys Myślachowice 2004 1 WSTĘP Rodzic nie może tylko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM Porozumienie zawarte pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym Śrem, reprezentowanym przez Prezesa, Krzysztofa Gapysa, a {imię i nazwisko jednego z rodziców lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo