Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych"

Transkrypt

1 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych (3) Marcinkiewicz C. 2005: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo WZPCz, Częstochowa (4) Holloway J. C., Robinson C. 1997: Marketing w turystyce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (5) Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. 2005: Produkt Turystyczny. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa dr Krzysztof Janeczko (6) Kaczmarczyk S. 1995: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa (7) Kędzior Z., Karcz K. 2001: Badania marketingowe w praktyce. PWE Warszawa (8) Payne A. (red.) 1997: Marketing usług. PWE, Warszawa (9) Kotler Ph. 1999: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner&Ska, Warszawa (10) Wydawnictwa Instytutu Turystyki 3 Marketing - geneza 4 Definicja marketingu Cyrus McCornick podstawowe narzędzia nowoczesnego marketingu: Prowadzenie działalności gospodarczej skierowanej i odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika Badania rynkowe i analiza rynku Koncepcja budowania pozycji rynkowej AMA 1945 Teoria marketingu zajmuje się tym, jak transakcje są tworzone, pobudzane, ułatwiane i wartościowane Nowoczesna polityka ustalania cen P. Kotler Nowoczesne skojarzenie sprzedaży z serwisem Sieć dealerska Sprzedaż ratalna Proces planowania i wdrażania koncepcji, obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne AMA obecnie 1

2 5 Definicja marketingu 6 Definicja marketingu Marketing jest procesem zarządzania zmierzającym do identyfikacji i antycypacji potrzeb konsumenta, aby zaspokoić je wydajnie i zyskownie BMI Marketing Marketing jest procesem społeczno-gospodarczym mającym na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty lub usługi oraz zaspokojenie go poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, dostarczanie wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie, a także ich zrealizowanie J. Carman, K. Uhl Marketing to kształtowanie przyszłości musi opierać się na sztuce, nauce i strategii. Strategia marketingu polega na wykorzystaniu zasobów w sposób zapewniający osiągnięcie przewagi w decydującym miejscu i czasie. Zasobami mogą być ludzie, finanse, promocja i ich wykorzystanie w unikalnym know-how i psychologicznym oddziaływaniu P. Drucker filozofia przedsiębiorstwa, stanowiąca nowe podejście do rynku i nabywców dzięki przyjęciu i stosowaniu orientacji na klienta zespół metod i technik badania potrzeb konsumenta oraz działania na konkurencyjnym rynku mające na celu sprzedaż dóbr i usług ku zadowoleniu kupującego 7 Przyczyny rozwoju marketingu 8 Przyczyny rozwoju marketingu turystycznego Trudności sprzedaży produktów bez dokonywania zmian rodzajów i sposobów produkcji Rosnące zagrożenia ze strony konkurentów lepiej przystosowanych do wymagań rynku Wzrost stopy życiowej, a tym samym funduszu swobodnej decyzji Masowa skala produkcji wymagająca szybkiej i ekonomicznej sprzedaży przez współdziałające kanały dystrybucji Zwiększone ryzyko wynikające z konieczności angażowania znacznych kapitałów przy zmienności potrzeb oraz wysokiej zmienności i elastyczności produkcji i sprzedaży Rozwój teorii ekonomii oraz socjologii i psychologii Rozwój oraz unowocześnienie masowych środków przekazu informacji Wzrost siły nabywczej konsumentów stwarzający możliwość zaspokajania potrzeb i dynamizujący procesy gospodarcze Relatywny spadek cen i stałe doskonalenie komunikacji Rozwój systemu świadczeń socjalnych i wzrost średniej długości życia Rozkwit międzynarodowych stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych Postępujące na świecie procesy politycznej i gospodarczej integracji Globalizacja rynku turystycznego 2

3 9 Przyczyny rozwoju marketingu turystycznego 10 Przyczyny rozwoju marketingu turystycznego Przyjazdy turystów zagranicznych na świecie według regionów UNWTO (w mln) Wpływy z turystyki międzynarodowej na świecie wg regionów UNWTO (w miliardach EUR) Świat ogółem Europa Azja i Pacyfik Ameryki Afryka Bliski Wschód zmiana % 05/04 5,6 4,0 7,8 6,1 10,0 6,5 Świat ogółem Europa Azja i Pacyfik Ameryki Afryka Bliski Wschód ,5 254,3 100,1 120,8 12,6 13,7 Wpływy w euro ,0 250,1 83,9 100,9 13,7 14, ,0 263,9 102,7 106,2 15,4 20, ,0 279,3 111,6 116,8 17,1 23,0 źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): UNWTO World Tourism Barometer Volume 4, No. 2, June 2006 źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO): Tourism Highlights, 2005 edition 11 Przyczyny rozwoju marketingu turystycznego 12 Przyczyny rozwoju marketingu turystycznego Wpływy z turystyki międzynarodowej na świecie (w miliardach USD i EURO) Zmiana strategii rynkowej przedsiębiorstw turystycznych Orientacja na produkt co chcemy sprzedać? Orientacja na potrzeby co aktualni i potencjalni klienci chcieliby kupić? 3

4 13 Specyfika marketingu turystycznego 14 Warunki zaistnienia marketingu Złożony charakter produktu Silne oddziaływanie nieekonomicznych zmiennych popytu Transakcja wymiany zamiana rzeczy posiadających wartość między kupującym oraz sprzedającym w taki sposób, aby zarówno jeden jak i drugi skorzystali na wymianie Znaczna wrażliwość koniunkturalna Cztery warunki zaistnienia transakcji wymiany: Długość okresów nieaktywności lub półaktywności konsumentów i sprzedawców (1) dwie lub więcej stron (pojedyncze osoby lub organizacje) o nie zaspokojonych potrzebach lub pragnieniach Szczególne zasady zarządzania przedsiębiorstwami wynikające z konieczności uwzględnienia relacji kosztów stałych i zmiennych, determinowanych przez sezonowość ruchu turystycznego (2) zamiar i możliwości zaspokojenia tych potrzeb (3) sposób porozumiewania się stron (4) coś, co może być przedmiotem wymiany 15 Identyfikacja potrzeb konsumenta 16 Identyfikacja potrzeb konsumenta ABRAHAM MASŁOW hierarchia potrzeb podstawowych Potrzeba występuje wówczas, gdy dana osoba psychologicznie czuje się pozbawiona dóbr, takich jak jedzenie, ubranie i schronienie potrzeby fizjologiczne bezpieczeństwo Pragnienie jest doświadczoną potrzebą, która kształtowana jest przez stan wiedzy jednostki, kulturę oraz osobowość POTRZEBY przynależność uznanie społeczne samorealizacja PRAGNIENIA wiedza doznania estetyczne 4

5 17 18 Zaspokajanie potrzeb konsumenta Zaspokajanie potrzeb konsumenta Rynek potencjalni nabywcy produktu mający określoną potrzebę lub pragnienie, którzy w celu ich zaspokojenia są gotowi i są w stanie dokonać wymiany Rynek docelowy jedna lub więcej określonych grup potencjalnych nabywców, do których organizacja kieruje swój program marketingowy Elementy otoczenia marketingowego czynniki pozostające poza kontrolą zespołu marketingowego oraz firmy: Społeczne np. potrzeby konsumentów Technologiczne np. postęp techniczny Marketing mix cztery instrumenty marketingowe (cztery P): Ekonomiczne np. stan gospodarki (wzrost/recesja) Produkt (product) dobro, usługa lub pomysł mający zaspokoić potrzeby konsumenta Cena (price) wartość, na którą jest wymieniany dany produkt Konkurencyjne np. działania podejmowane przez konkurentów Regulacyjne np. restrykcje rządowe Promocja (promotion) środek wymiany informacji między nabywcą a sprzedawcą Dystrybucja (place) sposób dostarczania produktu do konsumenta Zaspokajanie potrzeb konsumenta Cykl marketingowy Wartość konsumencka jedyna w swoim rodzaju kombinacja korzyści uzyskiwanych przez docelowych nabywców, obejmująca jakość, cenę, wygodę, punktualną dostawę oraz usługi w zakresie przed i po sprzedaży Identyfikacja potrzeb konsumenta Koncepcja produktu Zaspokajanie potrzeb konsumenta - znalezienie właściwej kombinacji: Produktu Ceny Promocji Dystrybucji Program marketingowy realistyczny plan, który integruje elementy marketingu mix, aby dostarczyć potencjalnym nabywcom produkt, usługę lub pomysł Informacja o potrzebach Dobra, usługi, idee Potencjalni konsumenci: rynek 5

6 21 Ewolucja orientacji rynkowej marketingu 22 Ewolucja orientacji rynkowej marketingu Era produkcji na skutek niedoboru produkty sprzedawały się same ( produkcja tworzy swój własny popyt ), główną troską firm była produkcja, a nie marketing Era sprzedaży wzrost możliwości produkcyjnych oraz konkurencji spowodował konieczność poszukiwania nabywców Era produkcji Era sprzedaży Era koncepcji marketingowych działalność gospodarcza polegała na zaspokojeniu potrzeb i pragnień konsumenta przy jednoczesnej realizacji celów przedsiębiorstwa Era orientacji rynkowej skupienie wysiłków na ciągłym zbieraniu informacji o potrzebach konsumentów i możliwościach konkurentów, dzielenie się tą informacją z innymi oddziałami firmy oraz wykorzystywanie jej do tworzenia wartości konsumenckiej firmy Era koncepcji marketingowej Era orientacji rynkowej Marketing a interesy różnych grup społecznych 24 Marketing a interesy różnych grup społecznych Równoważenie interesów konsumentów, przedsiębiorstw i społeczeństwa Koncepcja marketingu społecznego organizacja powinna identyfikować i zaspokajać potrzeby konsumentów w taki sposób, aby przyczyniać się do dobra ogólnospołecznego Etyka obejmuje zasady moralne i wartości będące podstawą działań i decyzji jednostek lub grup społecznych Odpowiedzialność społeczna dobro społeczeństwa powinno być uwzględnione w decyzjach marketingowych przedsiębiorstwa Makromarketing uwzględnia zagregowany przepływ krajowych dóbr i usług z punktu widzenia korzyści ogólnospołecznych Mikromarketing jak pojedyncza organizacja kieruje swoimi działaniami marketingowymi i w jaki sposób dokonuje alokacji zasobów, aby było to z korzyścią dla jej konsumentów 6

7 25 Sfery zainteresowań marketingu 26 Do kogo skierowany jest marketing? Podmiot marketingu każda organizacja (gospodarcza, non-profit, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje charytatywne, agendy rządowe itp.) oraz pojedyncze osoby (aktorzy, artyści, politycy itp.) Adresaci marketingu Przedmiot marketingu dobra materialne (przedmioty fizyczne), usługi (dobra niematerialne) oraz idee (przemyślenia oraz oceny działań lub danego problemu, poglądy polityczne, religijne, filozoficzne, hipotezy badawcze itp.) Finalni konsumenci Osoby nabywające dobra i usługi dla gospodarstwa domowego Nabywcy instytucjonalni Wytwórcy, detaliści, agendy rządowe, instytucje publiczne, które nabywają dobra i usługi na własny użytek lub do dalszej sprzedaży 27 Beneficjenci działań marketingowych 28 Korzyści odnoszone przez konsumentów Użyteczność: Przedsiębiorstwa skuteczny program marketingowy gwarantuje powodzenie przedsięwzięć gospodarczych Formy produkcja dóbr i usług Społeczeństwo marketing pobudza konkurencję, poprawia jakość towarów i usług oraz obniża ich ceny, tworzy miejsca pracy bezpośrednio w marketingu oraz pośrednio w produkcji Miejsca pojawienie się oferty w miejscu, w którym potrzebuje jej konsument Czasu dostępność oferty, wówczas gdy konsument odczuje jej potrzebę Konsumenci marketing zapewnia możliwość wyboru produktów i usług na rynku, prowadzi do wzrostu satysfakcji konsumenta, a tym samym jakości życia Posiadania przekazanie produktu konsumentom, tak aby mogli go używać 7

8 29 Istota i rola marketingu w turystyce 30 Marketing usług Funkcje marketingu turystycznego: Geneza: Początek lata 70 XX wieku Ogólnospołeczne zaspokojenie potrzeb konsumentów oraz racjonalna alokacja zasobów Regionalne kreowanie popytu turystycznego w odpowiednim miejscu Próby adaptacji ogólnej teorii marketingu do sektora usługowego Nowe koncepcje marketingu o odniesieniu do sektora usługowego Innowacje w poszczególnych sektorach usługowych Mikrospołeczne gospodarcza aktywizacja obszarów turystycznych Obszary badawcze: Indywidualne kształtowanie preferencji w zakresie rodzaju, miejsca oraz czasu wypoczynku Teoretyczne podstawy marketingu usług Pragmatyczne aspekty marketingu usług 31 Pojęcie usługi 32 Szczególne cechy usług Negatywne to co nie jest dobrem materialnym jest usługą Brak materialnego charakteru Enumeratywne wskazanie takich form gospodarowania, które dostarczają końcowych efektów w postaci usług Nierozdzielność z osobą wykonawcy Konstruktywne niematerialny charakter działalności gospodarczej zaspokajający potrzeby ludzkie Nietrwałość oraz nieskładowalność Heterogeniczność (zróżnicowanie) Usługa dobra niematerialne (np. podróże lotnicze, porady prawne, naprawy samochodów), oferowane klientom przez określone organizacje Trudność standaryzacji Wysoka komplementarność Niemożność nabycia prawa własności 8

9 33 Rodzaje marketingu usług 34 Nordycka szkoła marketingu Marketing zewnętrzny Przedsiębiorstwo usługowe Marketing wewnętrzny Marketing interakcyjny szkoła nordycka Marketing zewnętrzny Marketing wewnętrzny Marketing partnerski clienting Marketing relacji Marketing lateralny Konsumenci Marketing interakcyjny Personel 35 Koncepcja marketingu relacji 36 Rynek usług turystycznych - definicja Jakość Ogół stosunków wymiennych między osobami i instytucjami świadczącymi usługi turystyczne a osobami i instytucjami nabywającymi te usługi Obsługa klienta Marketing a) w ujęciu przedmiotowym: Proces, w którym nabywcy i wytwórcy usług turystycznych określają, co chcą kupić i sprzedać oraz na jakich warunkach Marketing relacji b) w ujęciu podmiotowym Określony zbiór nabywców usług turystycznych i wytwórców usług turystycznych dokonujący transakcji rynkowych, których przedmiotem są usługi turystyczne 9

10 37 Usługa turystyczna - definicja 38 Rodzaje usług turystycznych Usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. Usługi transportowe Usługi hotelarskie Usługi gastronomiczne Usługi informacyjne Usługi turystyczne to wszystkie społecznie pożyteczne czynności służące zaspokojeniu materialnych (np. komunikacyjnych, noclegowych) i niematerialnych (np. kulturalno-rozrywkowych) potrzeb turystycznych człowieka Usługi wypoczynkowe i kultury fizycznej Usługi infrastruktury lokalnej Usługi handlowe Usługi bankowe 39 Rynek usług turystycznych ujęcie przedmiotowe 40 Podaż turystyczna Ceny usług turystycznych Ilość dóbr i usług turystycznych oferowanych na sprzedaż przy danej cenie i w danym czasie Podaż turystyczna Popyt turystyczny Podaż turystyczna Elementy rynku usług turystycznych (procesy mechanizmy rynkowe) Pierwotna Oferta dóbr przyrody i kultury (atrakcje) Wtórna Środki, urządzenia i usługi komunikacyjne, komunikacja rynkowa, usługi recepcji itp. 10

11 41 Podaż turystyczna 42 Cechy podaży turystycznej Duża elastyczność strukturalna cena krzywa podaży Zależność od stanu infrastruktury ogólnej państwa podaż Łączny charakter (komplementarność) Duża kapitałochłonność Duża sztywność w układzie przestrzennym Sezonowość wykorzystania Mała elastyczność w reakcji na zmiany popytu 43 Popyt turystyczny 44 Cechy popytu turystycznego Suma dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści skłonni są nabyć przy określonym poziomie cen i w danym czasie Substytucyjność (zewnętrzna i wewnętrzna) Popyt turystyczny Łączny charakter (komplementarność) Restytucja (odnawialność) Mobilność (podążanie za podażą) Ceny dóbr i usług turystycznych Dochody konsumentów Sezonowość Elastyczność dochodowa Ekonomiczne wyznaczniki popytu turystycznego Elastyczność cenowa 11

12 45 Elastyczność dochodowa popytu turystycznego 46 Elastyczność cenowa popytu turystycznego Bardziej niż proporcjonalny wzrost popytu turystycznego w przypadku wzrostu dochodów ludności Duża elastyczność cenowa popytu turystycznego Niska elastyczność cenowa popytu turystycznego Prawo Engla w miarę przechodzenia od dochodów niższych do wyższych maleje udział wydatków na żywność, a rośnie udział wydatków na dobra wyższego rzędu D 1 Niska elastyczność dochodowa popytu turystycznego na usługi turystyczne o charakterze luksusowym cena D 1 cena Spadek popytu turystycznego w przypadku trwałego spadku dochodów P 3 P 1 D 2 P 3 P 1 P 2 P 2 Brak reakcji popytu turystycznego w przypadku przejściowego spadku dochodów (rynki o ukształtowanym wzorcu konsumpcji turystycznej hipoteza zalegającej konsumpcji) Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 ilość sprzedanych pakietów urlopowych ilość sprzedanych pakietów urlopowych D 2 47 Inne czynniki kształtujące popyt 48 Formuły kalkulacji cen Cena równowagi rynkowej Pilna potrzeba (syndrom suchego gardła ) Unikatowość oferty cena krzywa podaży Występowanie substytutów Udział w budżecie Możliwość dofinansowania C krzywa popytu Zasada komplementarności Zachowania spekulacyjne P popyt/podaż 12

13 49 Ceny usług turystycznych 50 Cena a popyt Informacje przekazywane przez cenę Cena liczba jednostek pieniężnych, którą nabywca musi zapłacić za jednostkę usługi turystycznej Rzetelność ceny cena odpowiada wartości użytkowej oferowanych dóbr i usług - wysokość ceny - adekwatność ceny do jakości produktu - względna stabilność - oddziaływanie psychologiczne sposobu przedstawiania cen (ceny psychologiczne, dyskonto porównawcze) sugerowany stopień ryzyka + zbyt tanie akceptowany poziom cen zbyt drogie A B C D cena Informacja wymagana przez klienta Informacja sugerowana przez cenę + 51 Ceny usług turystycznych 52 Elementy ceny Szczególne rodzaje cen usług turystycznych - taryfa - opłata - przedpłata - wstęp - abonament - składka - prowizja - cena promocyjna - rabat - napiwek Koszty Marża koszty stałe + koszty zmienne koszty bezpośrednie + koszty pośrednie koszty osobowe + koszty materiałowe stawka akwizycyjna (prowizja agenta) Podatek akcyza VAT (Value Added Tax) 13

14 53 Elementy ceny 54 Formuły kalkulacji cen Wytwórcy usług Touroperator Cena netto VAT 1 Koszty produkcji + Cena netto Marża VAT 2 VAT VAT 1 + _ VAT VAT 2 URZĄD SKARBOWY Kosztowa cena określana jest na podstawie kosztu jednostkowego wytworzenia danego produktu (cena = koszt + marża) Konkurencyjna cena określana jest na podstawie analizy zachowań konkurentów działających na tym samym rynku (cena na poziomie konkurencji) Agent turystyczny Koszty produkcji Marża P VAT Popytowa cena ustalana jest na podstawie dokonanej przez nabywców oceny wartości produktów (np. cena kierowana do poszczególnych segmentów rynku) Klient Cena brutto 55 Formuły kalkulacji cen 56 Strategie cenowe w turystyce DOLNA GRANICE CEN GÓRNA Strategia cenowa dotyczy generalnych zasad tworzenia cen, ich ogólnego poziomu oraz stosowanych systemów zniżek Wybór odpowiedniej strategii cenowej zależy od: popytu (elastyczność cenowa) ZBYT NISKA CENA Brak możliwości zrealizowania zysku KOSZTY CENY KONKURENCJI POPYT ZBYT WYSOKA CENA Brak zainteresowania oferowaną usługą kosztów (przygotowanie oferty) otoczenia (konkurencja) segmentu rynku w którym znajduje się przedsiębiorstwo 14

15 57 Strategie cenowe w turystyce 58 Strategie cenowe w turystyce Ceny wysokie (efekt prestiżu) renomowane sieci hoteli, turystyka kwalifikowana, turystyka biznesowa Skimming (zbieranie śmietanki) turystyka eksploracyjna, astroturystyka Cele: podkreślenie elitarności oferty stworzenie popytu na usługę o szczególnie wysokiej cenie Cele: wprowadzenie na rynek usługi w wysokim stopniu nowatorskiej maksymalizacja zysków w krótkim czasie Cechy: Cechy: wysoka cena jest wskaźnikiem prestiżu produktu lub firmy nie stosuje się obniżek cen im droższa usługa tym lepsza oferta skierowana do wąskiego grona klientów o najwyższych dochodach cena ustalana jest metodą popytową stopniowe obniżanie ceny celem pobudzenia popytu 59 Strategie cenowe w turystyce 60 Strategie cenowe w turystyce Strategia zbierania śmietanki Ceny niskie (penetracja rynku) tanie linie lotnicze, turystyka wypoczynkowa zarówno w popularnych jak i w mniej popularnych regionach sprzedaż 55 EUR/szt. Cele: pozyskanie jak największej liczby klientów uzyskanie przewagi konkurencyjnej 100 EUR/szt. 85 EUR/szt. Cechy: oferta skierowana do szerokiego kręgu konsumentów o przeciętnych dochodach czas konkurencja cenowa jest najprostszą, ale najgorszą, bo wyniszczającą wszystkie firmy, formą konkurencji 15

16 61 Strategie cenowe w turystyce 62 Strategie cenowe w turystyce Różnicowanie (dyskryminacja) cen sieci hoteli w zależności od lokalizacji, przedpołudniowe obniżki cen w restauracjach, kinach itp. 1. Kryterium czasowe (czas konsumpcji) - ceny w sezonie (wyższe), ceny poza sezonem (niższe), ceny weekendowe, świateczne itp Cele: zmienność (sezonowość) popytu turystycznego pobudzenie popytu w okresach tradycyjnego spadku zainteresowania ofertą pełniejsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury turystycznej Cechy: przez znaczną część roku podaż przewyższa popyt obniżenie ceny umożliwia zmniejszenie strat spowodowanych wysokimi kosztami stałymi niższe ceny weekendowe w hotelach miejskich, wyższe w hotelach nadmorskich i pensjonatach górskich różnicowanie poziomu cen w zależności od przyjętego kryterium (czas, klient, wielkość transakcji, forma sprzedaży, miejsce, polityka turystyczna jednostek samorządu terytorialnego) duży popyt na usługi noclegowe w miastach od poniedziałku do piątku, podczas gdy restauracje, dyskoteki i puby największe obroty notują w czasie weekendu 63 Strategie cenowe w turystyce 64 Strategie cenowe w turystyce 2. Kryterium konsumenta - ceny obniżone z rabatem lub dofinansowaniem dla wybranych, określonych grup konsumentów 3. Kryterium wielkości transakcji - ceny dla klientów indywidualnych wyższe, ceny dla klientów grupowych niższe określone grupy społeczne korzystając z obiektów w martwym sezonie przyczyniają się do zmniejszenia kosztów stałych obniżki cen dla turystyki grupowej powodowane np. brakiem możliwości wyboru dania wg gustu, mniejszymi kosztami rezerwacji, większą niezależnością od pogody itp. obniżone ceny dla członków klubów (np. PTTK), uczniów, studentów karty rabatowe dla stałych klientów strategia allotmentu (kontyngentu) pozostawienie przez przedsiębiorstwo hotelarskie określonej liczby miejsc noclegowych w ściśle określonym czasie do dyspozycji organizatora turystyki bardzo wysokie rabaty dla pilotów wycieczek i przewodników umowy czarterowe umowa na mocy której przewoźnik oddaje do rozporządzenia cały lub częśćśrodka transportowego na jedną podróż lub na określony czas 16

17 65 Strategie cenowe w turystyce 66 Strategie cenowe w turystyce 4. Kryterium formy sprzedaży różnicowanie cen w zależności od czasu i sposobu zapłaty 5. Inne kryteria: a) forma zapłaty transakcje gotówkowe niższe ceny, transakcje kredytowe wyższe ceny b) czas zapłaty ceny obniżone (late bookers last minute) i ceny promocyjne (early bookers first minute) jakość usługi zmienność usługi w czasie (przyczyny obiektywne lub zawinione przez usługodawcę) miejsce świadczenia usługi bardziej (np. nad plażą) lub mniej (np. w głębi miejscowości turystycznej) położenie obiektu usługowego kupony zniżkowe pomiar efektywności stosowanych narzędzi marketingowych 67 Strategie cenowe w turystyce 68 Strategie cenowe w turystyce Kompensacja cen usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne Jedna cena dla wszystkich odbiorców transport publiczny, schroniska młodzieżowe Cele: Cele: zdobycie nowych klientów (pobudzenie popytu) ochrona interesów mniej zamożnych grup odbiorców konkurencja cenowa zapobieganie konkurencji cenowej Cechy: Cechy: niska marża na podstawowe usługi, wyższa na usługi komplementarne cena jest zawsze taka sama niezależnie od zamożności konsumenta oraz czasu i miejsca nabycia usługi 17

18 69 Strategie cenowe w turystyce - podsumowanie 70 Polityka samorządów lokalnych w aspekcie cen Ceny wysokie (efekt prestiżu) renomowane sieci hoteli, turystyka kwalifikowana, turystyka biznesowa Skimming (zbieranie śmietanki) wprowadzanie na rynek nowego produktu, astroturystyka Działania bezpośrednie ustalanie opłat klimatycznych Ceny niskie (penetracja rynku) tanie linie lotnicze, turystyka wypoczynkowa w popularnych regionach Działania pośrednie Różnicowanie (dyskryminacja) cen sieci hoteli w zależności od lokalizacji, przedpołudniowe obniżki cen w restauracjach, kinach itp. Kompensacja cen usługi hotelarskie, gastronomiczne, turystyka wypoczynkowa obniżanie kosztów własnych przedsiębiorstw turystycznych organizowanie i finansowanie fachowego doradztwa zachęcanie do elastycznej polityki cenowej Jednakowe ceny transport publiczny, schroniska młodzieżowe, uzdrowiska finansowane przez NFZ 71 Rynek usług turystycznych ujęcie podmiotowe 72 Podmioty rynku usług turystycznych Przedsiębiorstwa turystyczne Konsumenci Podmioty polityki turystycznej Przedsiębiorstwa turystyczne wyspecjalizowane jednostki gospodarcze zajmujące się obsługą ruchu turystycznego i zaspokajaniem potrzeb zgłaszanych przez turystów Konsumenci indywidualni, instytucjonalni (segmentacja rynku) Elementy rynku usług turystycznych (podmioty uczestniczące w transakcji wymiany) Podmioty polityki turystycznej jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i stowarzyszenia branżowe w turystyce 18

19 73 Przedsiębiorstwa turystyczne 74 Przedsiębiorstwa turystyczne Kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw turystycznych a) rodzaj świadczonych usług biura podróży a) rodzaj świadczonych usług zakłady hotelarskie i gastronomiczne b) obszar działania przedsiębiorstwa transportu turystycznego c) zakres regulacji, praw i obowiązków przedsiębiorstwa sportowo-rekreacyjne d) rodzaj odbiorców i miejsce w procesie dystrybucji przedsiębiorstwa uzdrowiskowe e) forma własności jednostki zajmujące się informacją i promocją turystyczną f) wielkość przedsiębiorstwa 75 Przedsiębiorstwa turystyczne 76 Przedsiębiorstwa turystyczne b) obszar działania c) zakres regulacji, praw i obowiązków Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. przedsiębiorstwa lokalne przedsiębiorstwa regionalne przedsiębiorstwa krajowe przedsiębiorstwa międzynarodowe organizator turystyki pośrednik turystyczny agent turystyczny pozostali usługodawcy turystyczni 19

20 77 Przedsiębiorstwa turystyczne 78 Przedsiębiorstwa turystyczne Organizator turystyki przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną, występuje we własnym imieniu wobec konsumentów jako usługodawca Organizacja imprezy turystycznej: przygotowanie Pośrednik turystyczny przedsiębiorca wykonujący na zlecenie klienta czynności faktyczne i prawne związane z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych Agent turystyczny przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki oferowanie realizacja Impreza turystyczna co najmniej dwie usługi turystyczne, stanowiące funkcjonalną całość (jednolity program) i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu Usługa pośrednictwa stworzenie handlowego kontaktu między producentami usług turystycznych a nabywcami detalicznymi tych usług Pozostali usługodawcy turystyczni nie organizują imprez turystycznych i nie pośredniczą w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych 79 Przedsiębiorstwa turystyczne 80 Przedsiębiorstwa turystyczne d) rodzaj odbiorców i miejsce w procesie dystrybucji a) wytwórcy usług turystycznych e) forma własności b) pośrednicy przy sprzedaży usług turystycznych Touroperator podmiot, który sam tworzy (lub promuje jako swój produkt turystyczny w postaci gotowego pakietu usług sektor publiczny (przedsiębiorstwa państwowe i komunalne) sektor prywatny (osoby fizyczne, spółki, spółdzielnie) Agent regionalny na zlecenie touroperatora przygotowuje i realizuje program usług turystycznych zawierając umowy z bezpośrednimi wytwórcami poszczególnych usług sektor mieszany (partnerstwo publiczno-prywatne) Agent lokalny zajmuje się kreowaniem produktu w świadomości potencjalnych klientów, jego sprzedażą i zapewnieniem możliwie szerokiej sieci dystrybucji 20

21 81 Przedsiębiorstwa turystyczne 82 Konsumenci f) wielkość przedsiębiorstwa Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Segmentacja rynku podział rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa duże przedsiębiorstwa Strategie marketingowe w odniesieniu do segmentów rynku: a) marketing zróżnicowany b) marketing selektywny c) marketing skoncentrowany d) marketing zindywidualizowany 83 Konsumenci 84 Konsumenci Segmentacja rynku w hotelu Sheraton i jej wykorzystanie dla promocji usług Segment Działanie Nacisk na Kryteria podziału rynku na jednorodne grupy konsumentów (segmentacja rynku) Konwencje Biznes Zbiorowe wycieczki Indywidualne podróże Dział organizacji sprzedaży The Wall Street Journal, Forbes, Business Week Biura podróży, linie lotnicze Lokalne gazety, system rezerwacji, biura podróży Warunki dla organizacji obrad, spotkań, konkurencyjne ceny pokoi Dogodna lokalizacja w centrum miasta, restauracja w hotelu Duża liczba pokoi po umiarkowanej cenie, bliskość miejsc objętych programem zwiedzania Bezpłatny parking, kablowa telewizja, bliskość atrakcji turystycznych a) zmienne opisujące (cechy konsumentów) b) zmienne objaśniające (zachowania konsumentów) c) zmienne charakteryzujące styl życia lub przynależność kulturową d) zmienne geodemograficzne (wg miejsca zamieszkania oraz warunków mieszkaniowych) 21

22 85 Konsumenci 86 Konsumenci cechy Kryterium segmentacji rynku: ekonomiczne a) zmienne opisujące Kryterium demograficzne geograficzne społeczne a) wiek demograficzne Cechy konsumentów etapy życia b) płeć c) stan cywilny motywy psychografia d) liczba członków rodziny częstotliwość zakupów Zachowania konsumentów reakcja na promocję lojalność wydatki na osobę b) zmienne objaśniające e) wykształcenie f) rodzaj wykonywanej pracy g) rasa h) narodowość 87 Konsumenci cechy 88 Konsumenci cechy Kryterium geograficzne a) miejsce zamieszkania b) miejsce pracy Kryterium społeczne a) pochodzenie społeczne b) przynależność do formalnych i nieformalnych grup społecznych c) miejsce dokonywania zakupów c) wyznawane wzorce kulturowe Kryterium ekonomiczne Kryterium etapów życia a) poziom uzyskiwanych dochodów (aktualnie i potencjalnie w przyszłości) b) dochód na członka rodziny a) wiek b) stan cywilny c) obecność lub brak potomstwa c) zamożność c) ogólna sytuacja materialna rodziny 22

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 9 Kompozycja promocyjna w branży turystycznej dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Podstawowe funkcje reklamy INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Relacje cen i dochodów

Relacje cen i dochodów Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski

Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu Definicja i podstawowe pojęcia marketingu Podstwawy marketingu Założenie naczelne marketingu firma utrzymuje się z klienta Nieco historii Ujęcie klasyczne Ujęcie nowoczesne odpowiednie planowanie, koordynacja

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu Test sprawdzający z marketingu Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET Test sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Produkt turystyczny jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu popytowym jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Zagadnienia Rynki elastyczne i zmonopolizowane. Funkcje popytu i podaży (położenie, przesunięcie). Równowaga rynkowa. Prawo popytu

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe 2013_4. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania rynkowe 2013_4. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania rynkowe 2013_4 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MARKETINGU

KONCEPCJA MARKETINGU KONCEPCJA MARKETINGU Marketing to: Uświadamianie klientom, że potrzebują pewnych rzeczy Zyskowne zaspokajanie potrzeb Sprzedawanie rzeczy niepotrzebnych Uświadamianie potencjalnym klientom sensu podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo