MARKETING WIRUSOWY W INTERNECIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING WIRUSOWY W INTERNECIE"

Transkrypt

1 MARKETING WIRUSOWY W INTERNECIE RAFAŁ WZI TEK Uniwersytet Łódzki Streszczenie Niniejszy artykuł opisuje zjawisko marketingu wirusowego w Internecie. Opisane zostały jego formy oraz kanały przekazu z uwzgl dnieniem mechanizmów stoj cych za samoczynnym rozpowszechnianiem si komunikatu reklamowego. Autor porusza równie kwesti przygotowania virala jak i pomiaru efektów jego rozprzestrzenienia si. Artykuł wzbogaca studium przypadku kilku wybranych kampanii wirusowych w Internecie. Słowa kluczowe: marketing wirusowy, marketing, Internet 1. Wprowadzenie W wiecie marketingu poszukiwane s nieustannie nowe, bardziej skuteczne formy docierania z przekazem do odbiorcy. W zalewie spotów reklamowych, ogl danych w przerwach filmów, mi dzy programami telewizyjnymi, w kinach przed seansem, billboardów rozwieszonych w ka dej widocznej cz ci miasta, reklam w czasopismach i wsz dzie tam, gdzie tylko mo na j umie ci, odbiorca staje si coraz bardziej odporny na ich działanie i przekaz. Internet otworzył przed reklamodawcami nowe horyzonty, lecz tradycyjne formy przekazu tre ci marketingowych dla tego medium i w tym przypadku straciły na sile przekazu. Wraz z pojawieniem si mediów społeczno ciowych w Internecie, nowy wymiar i znaczenie uzyskała reklama wirusowa. 2. Marketing szeptany i reklama wirusowa W obecnych czasach, przy tak du ym nasyceniu mediów przekazem reklamowym, doceniona została forma marketingu szeptanego (ang. buzz marketing). Działania w niej podejmowane maj na celu wywołanie pozytywnych rekomendacji danego towaru lub usługi w ród konsumentów. Jest to ceniona forma promocji ze wzgl du na du wiarygodno komunikatu. Poprzez działania marketingowe skłania si konsumentów do dyskusji na temat towaru lub usługi oraz rekomendowania jej innym. Działania te mog by prowadzone poprzez np. tworzenie sieci osób polecaj cych produkt lub dokonuj c wpisów na forach dyskusyjnych, blogach czy odpowiednio komentuj c produkty w portalach tematycznych. Specyficzn form marketingu szeptanego jest marketing wirusowy. Nazwa jego jednocze nie oddaje istot rozprzestrzeniania si przekazu. Reklama jest tak skonstruowana, aby jej tre poprzez swoj atrakcyjno (np. zabawny film) sprawiała, e odbiorcy b d chcieli j przekazywa dalej. Kluczem do udanej kampanii wirusowej jest stworzenie materiału, który zaintryguje odbiorców i skłoni ich do interakcji i rozsyłania materiału w ród swoich znajomych i bliskich. Łatwo przekazywania informacji uczyniła Internet doskonałym medium dla ró nych form reklamy wirusowej. Po sieci kr virale w postaci zdj, nagra audio czy filmów. Szybkiemu rozprzestrzenianiu si ich sprzyja, tak jak w przypadku ka dego wirusa, skupisko ludzi. Oczywi- cie w przypadku Internetu, b dzie to wirtualne miejsce spotka, takie jak bardzo popularne

2 152 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 serwisy społeczno ciowe. Portale społeczno ciowe stały si wymarzonym miejscem publikacji virali przez reklamodawców. Sprzyjaj temu du a liczba u ytkowników oraz wzajemne powi zania i komunikacja mi dzy nimi. Dla reklamodawcy taka forma rozprzestrzeniania si reklamy jest bardzo wygodna i opłacalna. Po pierwsze, niewiele lub wr cz nic nie kosztuje a po drugie, umiej tnie przygotowany materiał reklamowy rozprzestrzenia si szybko i skutecznie dociera do odbiorców. Co wi cej, przekaz adresowany do danej grupy docelowej b dzie najskuteczniej rozpowszechniał si wła nie w niej, cho nale y wzi pod uwag, e ju sama forma tej reklamy determinuje skuteczno jej w okre- lonych grupach docelowych. 3. Formy reklamy wirusowej Reklama wirusowa w Internecie przybiera mo e ró ne formy realizacji, jednak e najwa niejszym jej aspektem musi by łatwo przesyłania jej do u ytkowników oraz umo liwienia im wygodnego sposobu jej rozsyłania. Przesyłanie i rozpowszechnianie reklamy mo e nast powa poprzez, np.: Umieszczenie jej w serwisach społeczno ciowych (np. Youtube, Facebook, MySpace, etc.). Opublikowanie na stronie internetowej reklamodawcy (łatwe przesyłanie linku do materiału). Publikowanie na forach dyskusyjnych, blogach. Je li chodzi o najpopularniejsze formy, to mo na wyró ni : Materiały video. Animacje (np. w technologii Flash). Gry online i na urz dzenia mobilne. Zdj cia (np. tapety na pulpit). Nagrania audio. Wiadomo tekstowa. 4. Rozprzestrzenianie si reklamy wirusowej Rozprzestrzenianie si reklamy inicjowanie jest przez niewielk grup u ytkowników, którzy dziel c si ni ze swoimi znajomymi sprawiaj, e zyskuje ona coraz wi ksz ogl dalno. Nale y zwróci uwag na fakt, e wi kszo u ytkowników Internetu broni si przed reklamami aktywnie (np. instaluj c oprogramowanie usuwaj ce bannery reklamowe przykładem mo e tu by wtyczka do przegl darki Firefox o nazwie AdBlock) lub po prostu nie zwracaj c na nie uwagi (zjawisko banner blindness). W przypadku reklamy wirusowej, cz sto odbiorca otrzymuje j (np. w postaci linku) od osoby znajomej, co skutecznie potrafi u pi czujno i skłoni do obejrzenia reklamy. Rozprzestrzenianie virala z ka dym cyklem przesłania prowadzi do powi kszenia liczby odbiorców a do osi gni cia stanu, w którym kolejne cykle nie powoduj tak dynamicznego wzrostu epidemii. Mówimy w takim przypadku o wygasaniu komunikatu wirusowego. Mo na temu zaradzi poprzez emisj kolejnej reklamy, która mo e nawi zywa do wcze niej opublikowanych i przez to przyczynia si do dalszego rozprzestrzeniania si komunikatu. Przykładem mo e tu by seria virali firmy Play Zaj c Mroku.

3 Rafał Wzi tek Marketing wirusowy w Internecie Przygotowanie virala Stworzenie reklamy wirusowej wymaga dobrej znajomo ci grupy docelowej, do której reklamodawca zamierza dotrze. Oprócz wiedzy dotycz cej potencjalnego zainteresowania odbiorców produktem, nale y jeszcze uwzgl dni czynniki, które wpłyn na ch rozprzestrzeniania komunikatu w ród Internautów. Jedn z metod (do cz sto wykorzystywanych) jest stworzenie zabawnego materiału lub ciekawej gry co skłoni odbiorców do dzielenia si komunikatem. Przy tworzeniu virala wyró ni mo na kilka etapów: Poznanie i wyodr bnienie grupy docelowej. Przygotowanie komunikatu skierowanego do grupy. Wybór kanałów rozprzestrzeniania si komunikatu. Stworzenie listy odbiorców, którzy zainicjuj proces rozprzestrzeniania si virala. Wysłanie virala do wspomnianych wcze niej odbiorców. Zach canie odbiorców (bezpo rednie lub po rednie) do dalszego rozpowszechniania virala. Monitorowanie efektów. 6. Pomiar efektów W przypadku kampanii wirusowej, w zale no ci od wyboru kanału rozpowszechniania si komunikatu, mo e by łatwo dokona pomiaru efektów b d bardzo trudno. Gdy viral w postaci filmu umieszczony zostanie w serwisie takim jak Youtube, pomiar efektów rozprzestrzenienia jest stosunkowo łatwy. Mo na zobaczy statystyki dotycz ce ogl dalno ci, ilo ci ocen i komentarzy. Trudniej jest dokona pomiaru, gdy viral dostarczany jest w postaci np. zdj cia przesyłanego za pomoc poczty elektronicznej. Gdy viral posiada landing page lub jest umieszczony na serwerach reklamodawcy (a odbiorcy wysyłaj do siebie tylko linki) dokonanie pomiaru jest najmniej kłopotliwe. Mo na wtedy posłu y si narz dziami takimi jak Google Analytics i uzyska pełn informacj o odwiedzaj cych. W przypadku istnienia landing page, pomiaru mo emy dokona za pomoc wska ników: CTR Click-through Rate CPC Cost Per Click 7. Zalety i wady virali Po ród zalet kampanii bazuj cych na viralach mo na wymieni : Dotarcie do grupy docelowej. Wzgl dnie niskie koszty kampanii. Zdobycie wy szego zaufania do marki (poprzez polecenia od znajomych ). Zwi kszenie znajomo ci i rozpoznawalno ci marki. Jak ka da forma przekazu marketingowego tak i virale posiadaj szereg wad: Przekaz mo e okaza si nieatrakcyjny i zostanie odrzucony przez odbiorców. Brak mo liwo ci wycofania kampanii (teoretycznie). Brak pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem si komunikatu.

4 154 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, Przykładowe internetowe kampanie wirusowe Poczta Hotmail Pierwszym znanym viralem była akcja portalu Hotmail, polegaj ca na dopisywaniu do stopki ka dego a wysyłanego z konta zało onego w portalu, informacji-zach ty do zało enia w nim konta ( Get Your Private, Free from MSN Hotmail at Hotmail.com ). Portal, który powstał w 1996 roku, zdobył ponad 40 milionów subskrybentów. Dove Evolution Reklama ta stanowiła cz kampanii Dove Campaign For Real Beaty. Materiał reklamowy umieszczony został w serwisie Youtube i ukazywał proces tworzenia zdj cia na billboard. Pokazano w nim, jak przeci tnej urody kobieta, przygotowywana jest do zdj cia przez makija yst oraz jak zdj cie pó niej wykonane było obrabiane za pomoc programu graficznego. Reklam obejrzało ponad 9 milionów osób, została skomentowana ponad 4000 razy, ponad osób dodało j do ulubionych oraz prawie osób dokonało oceny ( rednia ocena 4,85). Nale y zauwa y, e te statystyki dotycz jedynie serwisu Youtube. ródło Mentos i Diet Coke Rys. 1. Dove Evolution Ta kampania nie była planowana ani przez The Coca-Cola Company ani przez Perfetti Van Melle (producenta dra etek Mentos). Akcja rozpocz ła si, gdy na stronie internetowej

5 Rafał Wzi tek Marketing wirusowy w Internecie 155 opublikowano film, w którym dwóch m czyzn dodało dra etki Mentos do butelek z dietetyczn Coca-Col, co w rezultacie spowodowało reakcj chemiczn i spektakularn erupcj spienionego napoju. Publikacja tego materiału zapocz tkowała lawinowe pojawianie si filmów o podobnej tematyce tworzonych przez internautów. Przewiduje si, e oryginalny film oraz wszystkie produkcje go na laduj ce obejrzało około 50 milionów osób. Rys. 2. Reakcja zachodz ca po wrzuceniu dra etek Mentos do butelki dietetycznej Coca-Coli ródło Agent Provocateur To jest jeden z przykładów, na to, e do udziału w filmie-viralu mo na zatrudni znan posta medialn. W kampanii tego producenta bielizny, wyst powała piosenkarka Kylie Minogue. Zatrudnienie celebrytki sprawiło, e materiał był jeszcze bardziej atrakcyjny dla odbiorców. Szacuje si, e materiał ten został obejrzany ponad 360 milionów razy.

6 156 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 K2 Internet ogłoszenie o prac Rys. 3. Reklama Agent Provocateur W tym przypadku firma poszukuj ca Team Leadera dla zespołu programistów zastosowała konwencj reklamy wirusowej w celu znalezienia pracownika. Zanotowano ponad odwiedzin ci gu 48h, co mo na uzna za wynik bardzo dobry. ródło: K2 Internet. Rys. 4 Ogłoszenie o prac

7 Rafał Wzi tek Marketing wirusowy w Internecie Podsumowanie Reklama w Internecie zago ciła na dobre. Serwowane na stronach i portalach internetowych reklamy staj si coraz mniej efektywne poprzez stosowanie filtrów w przegl darkach, których zadaniem jest ich usuwanie oraz poprzez zjawisko zwane banner blindness czyli odruchowemu ignorowaniu bannerów przez u ytkowników. Reklama wirusowa, pozwala reklamowcom cz - ciowo omin te utrudnienia a nawet zyska pozór przekazu bardziej wiarygodnego i co wa ne trafiaj cego do wła ciwej grupy docelowej. Co w zamian otrzymuj odbiorcy? Swoist zapłat dla nich jest forma przekazu, który ma ich rozbawi, zainteresowa czy zmusi do refleksji. Dobrze zrealizowane kampanie wirusowe potrafi wygenerowa miliony odwiedzin i niejednokrotnie przechodz do klasyki Internetu, kr c po nim i wci na siebie zarabiaj c. Oczywi cie, jak i ka da forma reklamy, gdy b dzie zbyt nachalna lub nadu ywana to równie stanie si dra ni ca jak poltergeist-y czy toplayer-y. Jest tylko jedno ale w przypadku virali to u ytkownicy decyduj o tym co jest dobre i zasługuje na dalsze przesłanie a to du o lepsze ni wszelkie filtry. Mo na zatem si zastanowi co z viralami, które trafiaj do u ytkowników i nie przypadaj im do gust? Odpowied jest prosta: zmieni znajomych przecie to od nich dostali link do reklamy Bibliografia [1] Xavier Dreze, Francois Xavier Hussherr Internet advertising: Is anybody watching? Journal of interactive marketing, volume 17 / number 4 / autumn [2] Jimmy Maymann, The Social metropolis, GoViral VIRAL MARKETING IN THE INTERNET Summary This paper presents the aspects of viral marketing in the Internet. Forms of virals and self-propagation have been discussed. Author also presents the background of viral preparation and methods of results measurement. Keywords: viral marketing, marketing, Internet Rafał Wzi tek Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, Łód

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST AGNIESZKA SZEWCZYK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule wyja niono poj cie u yteczno ci i jej miar. Opisano metod

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW

ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW ANDRZEJ MAŁACHOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie W artykule zaprezentowano wybrane serwisy segmentu e-finansów, do których nale

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Sebastian S oci ski** WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU STRESZCZENIE Celem tej pracy jest prezentacja wykorzystania internetowych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Webinar jako nowoczesna forma kształcenia pracowników

Webinar jako nowoczesna forma kształcenia pracowników Monika WAWER Wy sza Szkoła Przedsi biorczo ci i Administracji w Lublinie, Polska Webinar jako nowoczesna forma kształcenia pracowników Wst p Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, wzrost znaczenia

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH TOMASZ CHRUL PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Ocena serwisów internetowych przedsi biorstw w globalnym

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo