Marketing usług turystycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing usług turystycznych"

Transkrypt

1 Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela

2 Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa 2011 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , Podr cznik i wszystkie pomoce dydaktyczne s chronione prawem. Ka dorazowe ich wykorzystanie w innych ni zastrze one prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. Sk ad: WMC s.c.; Warszawa ul. Frascati 1;

3 Spis treści Wskazówki metodyczne 5 Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu marketing us ug turystycznych na podstawie programu nauczania: 341{05}/MEN/ Przyk adowe scenariusze lekcji 20 Projekt plan marketingowy 70 Przyk adowe testy 74 Krzy ówki 99 Bibliogra a 120 3

4 4

5 Wskazówki metodyczne Przekazuj Pa stwu pakiet edukacyjny Marketing us ug turystycznych, który sk ada si z dwóch cz ci: podr cznika dla ucznia, poradnika dla nauczyciela. Pakiet przeznaczony jest do kszta cenia w ramach zaj edukacyjnych z marketingu us ug turystycznych uczniów techników i szkó policealnych kszta c cych w zawodzie technik obs ugi turystycznej, którzy w przysz o ci chc pracowa w szeroko rozumianej turystyce. Z podr cznika mog równie korzysta uczniowie i studenci szkó hotelarskich i gastronomicznych zainteresowani tematyk marketingu, w szczególno ci marketingu w turystyce. Podr cznik Marketing us ug turystycznych zosta napisany zgodnie z podstaw programow kszta cenia w zawodzie technik obs ugi turystycznej oraz standardem wymaga egzaminacyjnych. Mo e by realizowany na podstawie dost pnych programów nauczania tego zawodu, w tym programów modu owych. Podr cznik Marketing us ug turystycznych zawiera kilka lekcji, dzi ki którym ucze pozna zasady dzia ania przedsi biorstw turystycznych na rynku. Na pocz tku jest cz wprowadzaj ca w wiat marketingu. Ucze de niuje rynek turystyczny. Poznaje takie poj cia, jak popyt turystyczny, poda turystyczna, produkt turystyczny. W dalszej cz ci poznaje ró ne koncepcje dzia ania przedsi biorstw turystycznych na rynku, istot marketingu polegaj c na aktywnym kszta towaniu procesu sprzeda y oraz ró ne podej cia do jego zde niowania. Ucze zapoznaje si z narz dziami marketingu, jakimi biuro turystyczne pos uguje si w walce o swoje miejsce na rynku, np. jak dostarczy turystom satysfakcji z zakupu produktu turystycznego, w jaki sposób porozumiewa si ze swoimi klientami i jak nak ania ich do zakupu. Dowiaduje si, jak wa n rol w procesie podejmowania decyzji pe ni informacje i dlaczego przedsi biorstwo turystyczne w trakcie dzia alno ci stosuje ró ne metody gromadzenia danych. Na zako czenie ucze poznaje tematyk zarz dzania marketingowego. Dostrzega ró nice pomi dzy misj rmy, wizj i strategi dzia ania. Uczy si planowania dzia alno ci opartej na wiedzy o przedsi biorstwie i otoczeniu, w którym funkcjonuje. Niektóre tre ci podr cznika przekazywane s wprost, do innych ucze dochodzi przez wykonanie wicze, analiz studiów przypadku oraz tekstów 5

6 zaczerpni tych z prasy bran owej. Istotn jego cech jest przejrzysto oraz prosta budowa, bogata szata gra czna. Poradnik dla nauczyciela jest ci le skorelowany z podr cznikiem i stanowi pomoc w organizowaniu procesu kszta cenia. Zawiera mi dzy innymi: wskazówki metodyczne, propozycj nauczycielskiego planu wynikowego, przyk adowe scenariusze lekcji uzupe niaj ce propozycje zawarte w podr czniku, testy, krzy ówki, bibliogra. Zamieszczone w poradniku propozycje mog stanowi podpowied dla nauczyciela do zaplanowania i zorganizowania w asnego procesu kszta cenia. Przyk adowe scenariusze zaj pomog Pa stwu w znalezieniu odpowiedniej metody przeprowadzenia lekcji. Do nauczyciela jako organizatora procesu kszta cenia nale y tworzenie w asnych scenariuszy w zale no ci od potrzeb zespo u klasowego, mo liwo ci i predyspozycji uczniów. Wskazane jest, aby zaj cia dydaktyczne by y prowadzone ró nymi metodami ze szczególnym uwzgl dnieniem aktywizuj cych metod nauczania, tak bardzo przydatnych do kszta towania umiej tno ci stosowania zasad i narz dzi marketingowych w konkretnych sytuacjach rynkowych przedsi biorstw turystycznych. Formy organizacyjne pracy uczniów mog by zró nicowane, pocz wszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespo owej. Proponowane wiczenia pozwol sprawdzi wiedz i umiej tno ci oraz wskaza te tematy, które sprawiaj uczniom najwi cej trudno ci. Nale y podkre la, e wiedza z zakresu marketingu us ug turystycznych umo liwia zrozumienie mechanizmów funkcjonowania wspó czesnego rynku turystycznego i jest potrzebna w codziennej pracy pracowników zatrudnionych w turystyce. Ze wzgl du na specy czn terminologi, celowe jest równie zastosowanie metod podaj cych: wyk adu informacyjnego, pogadanki. Wa ne jest korzystanie podczas zaj z ró nych róde informacji, w tym z internetu oraz materia ów informacyjno-reklamowych biur podró y. Nauczycielski Plan wynikowy zosta opracowany chronologicznie na podstawie materia u nauczania przewidzianego programem nauczania przedmiotu marketing us ug turystycznych. W planowaniu i organizacji procesu kszta cenia z marketingu us ug turystycznych szczególny nacisk nale y po o y na aktywno oraz otwarcie spo eczne uczniów. Odpowiedni dobór metod aktywizuj cych do omawianych tre ci po- 6

7 zwoli na wyzwalanie prze y emocjonalnych uczniów, które pomog nie tylko bardziej zrozumie i zapami ta tre ci kszta cenia, ale przede wszystkim nadadz procesowi kszta cenia wymiar dynamiczny. Ucze b dzie mia szans sam kreowa swoje umiej tno ci, zainteresowania, spostrzegawczo, a tak e otwarto i tolerancj na ró nice w pogl dach innych osób. Dominuj cymi metodami kszta cenia na zaj ciach z marketingu us ug turystycznych powinny sta si takie metody, jak: ró ne formy dyskusji, gry symulacyjne, dydaktyczne i decyzyjne, metoda sytuacyjna, studium przypadków, burza mózgów, metoda projektów, inscenizacja, wycieczki dydaktyczne, lm dydaktyczny. Wa nym elementem w procesie kszta cenia jest pokazanie uczniowi po- czenia teorii z praktyk. Dlatego analiza sytuacji ró nych przedsi biorstw dzia aj cych na szeroko rozumianym rynku turystycznym, studia przypadków w procesie nauczania tego przedmiotu s szczególnie istotne. Najbardziej odpowiednim narz dziem pomiaru dydaktycznego podstawowych wiadomo ci z marketingu us ug turystycznych mo e by test osi gni szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) sk adaj cy si z zada typu wyboru wielokrotnego, zada prawda fa sz czy na dobieranie. W badaniach sumatywnych wskazane jest do czenie zada otwartych po czonych z analiz odpowiednich przypadków. Chocia testy s powszechnie uznawane za nowoczesne i cz sto stosowane na poszczególnych etapach kszta cenia uczniów jako bardzo dobre narz dzie pomiaru dydaktycznego, to nie mog one by jedynym ród em informacji o poziomie wiedzy i umiej tno ci ucznia. Stosowanie aktywizuj cych metod kszta cenia niejako wymusza zró nicowane formy organizacyjne pracy uczniów. Umiej tne przechodzenie od pracy jednolitej ca ej grupy uczniów, poprzez jednolit i zró nicowan prac w mniejszych zespo ach, a do zró nicowanej pracy indywidualnej daje szanse pe nej aktywno ci oraz postrzegania jednostki jako cz stki w zespole, której wk ad w wykonanie wspólnego zadania wp ywa na procesy integruj ce i wyzwalaj ce wi zi spo eczne. Projektuj c proces dydaktyczny, nale y uwzgl dni samokszta cenie uczniów, z wykorzystywaniem materia ów typu: podr czniki, czasopisma, 7

8 teksty zaczerpni te z prasy bran owej, foldery, poradniki, lmy dydaktyczne, materia y informacyjno-reklamowe przedsi biorstw turystycznych. Aktywizuj ce formy i techniki nauczania zak adaj zasadnicz zmian roli nauczyciela na lekcji. Nauczyciel przestaje by centraln postaci na zaj ciach, jedynym i niepodwa alnym ród em informacji, czyli tzw. odpytywaczem. Staje si natomiast organizatorem swobodnej wymiany opinii i pogl dów oraz inspiratorem ciekawych i oryginalnych rozwi za. ród a atrakcyjno ci lekcji marketing us ug turystycznych tkwi zarówno w charakterze tre ci nauczania, jak i w umiej tno ciach nauczyciela. Nauczyciel powinien inicjowa dzia ania uczniów, motywowa ich do pracy oraz prawid owo kierowa ich dzia alno ci poznawcz. Jest to mo liwe jedynie wtedy, gdy nauczyciel prawid owo dobiera i stosuje metody nauczania, dostosowuj c je do celów lekcji. Dla zapewnienia prawid owej organizacji oraz realizacji procesu kszta cenia wymagane jest zabezpieczenie odpowiedniej bazy techniczno-dydaktycznej. Zaj cia powinny odbywa si w przewidzianej w podstawie programowej pracowni do kszta cenia zawodowego w zawodzie technik obs ugi turystycznej. 8

9 Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu marketing usług turystycznych na podstawie programu nauczania: 341{05}/MEN/ Nr lekcji Temat lekcji 1. Omówienie programu nauczania i wymaga edukacyjnych w roku szkolnym 20../.. PODSTAWOWE (A+B) Ucze identy kuje wymagania podstawowe. WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (C+D) Ucze charakteryzuje wymagania ponadpodstawowe. WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE Podstawowe wiadomo ci o rynku turystycznym 2. Rynek turystyczny 3/4 Popyt turystyczny 5/6 Poda turystyczna de niuje poj cie: rynek turystyczny w uj ciu ekonomicznym i marketingowym, rozró nia elementy rynku turystycznego, wymienia podmioty rynku turystycznego. de niuje poj cie: popyt turystyczny, wskazuje czynniki wp ywaj ce na zmienno popytu turystycznego. de niuje poj cie: poda turystyczna, wymienia czynniki wp ywaj ce na poda us ug turystycznych, wymienia elementy pierwotnej i wtórnej poda y turystycznej. klasy kuje rynek turystyczny wed ug ró nych kryteriów, charakteryzuje podmioty rynku turystycznego. charakteryzuje popyt turystyczny, analizuje czynniki wp ywaj ce na zmienno popytu turystycznego. charakteryzuje poda turystyczn, analizuje czynniki wp ywaj ce na zmienno poda y turystycznej. 9

10 7 Produkt turystyczny 8 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu podstawowych wiadomo ci o rynku 9 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu podstawowych wiadomo ci o rynku turystycznym 10 Poj cie marketingu 11/12 System marketingu 13/14 Podstawowe koncepcje dzia ania rmy de niuje termin: produkt turystyczny, wymienia cechy produktu turystycznego, podaje przyk ady produktów turystycznych. rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych. II. PODSTAWOWE WIADOMO CI O MARKETINGU de niuje poj cie: marketing, wymienia zasady marketingu. wymienia elementy systemu marketingu, rozró nia poj cia i terminy: makro- i mikrootoczenie, marketing wewn trzny, zewn trzny i interaktywny, wymienia elementy makro- i mikrootoczenia. identy kuje za o enia ró nych koncepcji dzia ania rmy, rozró nia podstawowe koncepcje dzia ania rmy, wskazuje sytuacje na rynku charakterystyczne dla ró nych koncepcji, wyja nia cechy us ug, wyja nia cechy produktu turystycznego. analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych. wyja nia istot marketingu, charakteryzuje zadania specjalisty ds. marketingu. charakteryzuje elementy otoczenia, wyja nia powi zania rmy z otoczeniem, wyja nia istot marketingu wewn trznego, zewn trznego i interaktywnego, analizuje zale no ci pomi dzy elementami systemu marketingu. charakteryzuje lozo dzia ania poznanych orientacji rynkowych, porównuje podstawowe koncepcje dzia ania rmy, dobiera strategi dzia ania rmy do okre lonego problemu i sposobu rozwi zania, wskazuje przyk ady rm ukierunkowanych na produkt, produkcj, sprzeda i rynek. 10

11 15/16 Powstanie i rozwój marketingu turystycznego wymienia przyczyny rozwoju marketingu w turystyce, rozró nia strategie dzia ania przedsi biorstw turystycznych. uzasadnia konieczno rozwoju marketingu w turystyce, porównuje zmiany strategii dzia ania rm turystycznych w czasie, analizuje wp yw transformacji ustrojowej na rozwój marketingu w turystyce. 17 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu podstawowych wiadomo ci o marketingu 18 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu podstawowych wiadomo ci o marketingu 19/20 Marketing mix rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych. III. MARKETING MIX de niuje termin: marketing mix, rozró nia instrumenty marketingu mix przedsi biorstwa turystycznego, rozró nia terminy: formu a 4P; formu a 4C. analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych. charakteryzuje instrumenty marketingu mix przedsi biorstwa turystycznego, porównuje formu y marketingu mix: 4P i 4C, charakteryzuje koncepcj marketingu mix 7P, wyja nia znaczenie czynnika ludzkiego w dzia alno ci przedsi biorstwa turystycznego. 21/22 /23 Produkt turystyczny de niuje poj cie: produkt turystyczny, wymienia motywy podró owania, rozró nia elementy produktu turystycznego, identy kuje potrzeby turystów. charakteryzuje elementy produktu turystycznego, dobiera elementy produktu turystycznego do potrzeb podró uj cych w ró nych celach, analizuje potrzeby i oczekiwania turystów podró uj cych w tych samych celach, porównuje produkty turystyczne wybranych biur podró y. 11

12 24 Rodzaje produktów turystycznych 25/26 /27 Struktura produktu turystycznego 28/29 Cykl ycia produktu turystycznego rozró nia produkty turystyczne ró nych rodzajów, podaje przyk ady produktów turystycznych ró nych rodzajów. wymienia elementy struktury produktu turystycznego z punktu widzenia wytwórcy, wymienia elementy produktu turystycznego z punktu widzenia odbiorcy. de niuje terminy: cykl ycia produktu, cykl ycia produktu na rynku, wyja nia cykl ycia produktu turystycznego na rynku. 30/31 Marka de niuje poj cie: marka, opisuje funkcje marki, wymienia elementy budowy marki. 32/33 Cena wymienia czynniki wp ywaj ce na decyzje cenowe rmy, rozró nia ró ne podej cia do ustalania cen: ekonomisty, ksi gowego i specjalisty ds. marketingu. 34 Strategie cenowe w turystyce 35/36 Kryteria ró nicowania cen de niuje termin: strategia cenowa rmy, rozró nia poj cia: cena strategiczna i cena taktyczna, rozró nia rodzaje strategii cenowych, wymienia wady i zalety strategii cenowych. wymienia kryteria ró nicowania cen produktu turystycznego. klasy kuje produkty turystyczne wed ug stopnia z o ono ci, analizuje elementy produktów turystycznych ró nych rodzajów. sporz dza struktur dowolnego produktu turystycznego, dobiera elementy produktu turystycznego do rodzaju produktu, porównuje zmiany struktury produktu turystycznego w czasie, analizuje przyczyny zmian struktury produktu w czasie. charakteryzuje etapy cyklu ycia produktu turystycznego na rynku, przedstawia gra cznie cykl ycia produktu turystycznego, analizuje cykl ycia wybranych produktów turystycznych na rynku. analizuje rol marki w sukcesie rynkowym rmy, podaje interpretacj loga znanych turystycznych marek. porównuje ró ne podej cia do ustalania cen: ekonomisty, ksi gowego i specjalisty ds. marketingu, analizuje wp yw wybranych czynników na decyzje cenowe rmy. charakteryzuje rodzaje strategii cenowych, dostosowuje strategi cenow do produktu turystycznego i sytuacji rynkowej rmy, analizuje strategie cenowe wybranych produktów na podstawie cenników i katalogów. dobiera kryterium ró nicowania cen do sytuacji na rynku. 12

13 37/38 Dystrybucja de niuje poj cia: dystrybucja, lokalizacja, system dystrybucji przedsi biorstwa, wymienia funkcje systemu dystrybucji, rozró nia rodzaje dystrybucji produktu turystycznego. charakteryzuje rodzaje dystrybucji produktu turystycznego, dobiera rodzaj dystrybucji produktu turystycznego do rodzaju oferty, analizuje dobór rodzaju dystrybucji produktu turystycznego do rodzaju oferty. 39/40 /41 Kana y dystrybucji de niuje poj cie: kana dystrybucji, rozró nia rodzaje kana ów dystrybucji, wymienia uczestników procesu dystrybucji produktów turystycznych, identy kuje kryteria doboru kana ów dystrybucji do rodzaju produktu, rysuje kana dystrybucji dla okre lonego produktu, wymienia wady i zalety bezpo- rednich i po rednich kana ów dystrybucji. okre la zadania uczestników kana u dystrybucji, charakteryzuje zadania uczestników procesu dystrybucji produktów turystycznych, dobiera kana dystrybucji do rodzaju produktu i sytuacji na rynku, analizuje przemiany we wspó czesnych formach dystrybucji. 42/43 Strategie dystrybucji w turystyce rozró nia strategie dystrybucji, wskazuje przedsi biorstwa turystyczne stosuj ce poszczególne strategie. charakteryzuje strategie dystrybucji, analizuje dobór strategii dystrybucji do okre lonego produktu. 44/45 P czyli Promocja rozró nia poj cia promocja, promotion mix, opisuje narz dzia promocji, rozpoznaje elementy procesu komunikacji marketingowej. 46 Reklama de niuje poj cie: reklama, rozró nia cele reklamy, rozpoznaje rodzaje apeli reklamowych. wyja nia proces komunikacji marketingowej, charakteryzuje narz dzia promocji, analizuje znaczenie promocji w zarz dzaniu rm. analizuje rol reklamy w kszta towaniu popytu turystycznego, wyja nia proces przygotowania projektu reklamy. 47/48 Media rodki, no niki reklamy opisuje media i no niki reklamy, wymienia wady i zalety mediów i no ników reklamy. charakteryzuje media reklamy, dobiera media do celu reklamy i rodzaju produktu. 13

14 49/50 Promocja sprzeda y 51/52 Public relations 53 Sprzeda osobista 54 Marketing bezpo redni 55/56 Promotions mix 57/58 Personel przedsi biorstwa turystycznego de niuje poj cie: promocja sprzeda y, wymienia cele promocji sprzeda- y, rozró nia rodki promocji sprzeda y. de niuje poj cie: public relations, wymienia elementy wizualnego systemu identy kacji rmy, rozró nia narz dzia public relations, wymienia formy public relations, wymienia zasady skutecznego PR. de niuje poj cie: sprzeda osobista, wymienia warunki dobrej obs ugi klienta, wskazuje znaczenie lokalu i okna wystawowego w procesie obs ugi klienta. de niuje poj cie: marketing bezpo redni, wskazuje narz dzia marketingu bezpo redniego, rozró nia formy marketingu bezpo redniego. rozró nia strategie promocji, wymienia instrumenty strategii promocji pull i push. wymienia elementy modelowego obrazu personelu, identy kuje rodzaje personelu przedsi biorstw turystycznych. dobiera rodki promocji sprzeda y do celu promocji, rodzaju produktu oraz adresata. charakteryzuje formy public relations, dobiera narz dzia PR do rodzaju rmy, produktu i adresata, porównuje skuteczno stosowania ró nych form PR. porównuje obs ug klienta w lokalnych biurach podró y, analizuje wp yw aran acji lokalu i okna wystawowego na decyzje klienta. charakteryzuje formy marketingu bezpo redniego, dobiera form marketingu bezpo redniego do rodzaju produktu i adresata. charakteryzuje strategie promocji, dobiera strategi promocji do celu promocji, rodzaju produktu i adresata, ocenia dzia ania promocyjne wybranych przedsi biorstw turystycznych. klasy kuje personel z punktu widzenia kontaktów z klientami, dobiera elementy modelowego obrazu personelu do rodzaju stanowiska pracy, porównuje ró ne postawy pracowników, charakteryzuje marketingow postaw pracownika bran y turystycznej. 14

15 59/60 /61 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu marketingu mix rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych. analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych. 62 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu marketingu mix IV. SEGMENTACJA RYNKU 63 Segmentacja rynku 64/65 Wybór rynku docelowego de niuje termin: segmentacja rynku, wskazuje przyczyny segmentacji rynku. wymienia etapy segmentacji rynku, de niuje terminy: rynek docelowy, nisza rynkowa, pozycjonowanie, rozró nia cechy optymalnego segmentu rynku. wyja nia przyczyny segmentacji rynku turystycznego. charakteryzuje proces segmentacji rynku, okre la cechy optymalnego segmentu rynku, wyja nia zasady wyboru rynku docelowego. 66/67 Kryteria segmentacji wymienia kryteria segmentacji rynku turystycznego, wymienia cechy poszczególnych segmentów rynku turystycznego. stosuje kryteria podzia u rynku turystycznego, charakteryzuje poszczególne segmenty rynku turystycznego. 68/69 Sposoby dzia- ania przedsi biorstw a segmentacja rynku 70 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu segmentacji rynku. 71 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu segmentacji rynku. wymienia sposoby dzia ania przedsi biorstw turystycznych na rynku. rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych. charakteryzuje sposoby dzia ania przedsi biorstw turystycznych na rynku, dobiera dzia ania marketingu mix do segmentu rynku. analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych. 15

16 V. BADANIA MARKETINGOWE 72/73 System informacji marketingowej 74/75 Badania marketingowe 76/77 Podzia bada marketingowych 78/79 ród a informacji marketingowych 80/81 82/83 Pomiar w badaniach marketingowych 84 Metody i techniki gromadzenia danych pierwotnych, a w szczególno ci: 85/86/ 87 Wywiad de niuje termin: System Informacji Marketingowej, wymienia elementy SIM. de niuje poj cie: badania marketingowe, wymienia cel, przedmiot i korzy- ci z bada. wskazuje kryteria klasy kacji bada marketingowych, rozró nia rodzaje bada marketingowych. rozró nia ród a i rodzaje informacji, wskazuje informacje pierwotne i wtórne, w asne i obce. rozró nia sposoby doboru próby do badania, wymienia instrumenty pomiaru, wyja nia zasady budowy kwestionariusza, rozró nia rodzaje pyta, w szczególno ci pytania zamkni te, wskazuje regu y uk adania pyta i ich rodzaje. rozró nia metody i techniki gromadzenia danych pierwotnych. de niuje poj cia: wywiad g binowy, wywiad zogniskowany fokus group, rozró nia rodzaje wywiadu, wskazuje narz dzia do przeprowadzenia wywiadu ró nych rodzajów, wskazuje zastosowanie technik wywiadu w dzia alno ci przedsi biorstwa turystycznego. analizuje SIM w wybranych przedsi biorstwach turystycznych, wyja nia rol informacji w zarz dzaniu marketingowym. charakteryzuje proces przekszta cania problemu decyzyjnego w badawczy. klasy kuje badania marketingowe wed ug ró nych kryteriów, dobiera rodzaj badania do problemu decyzyjnego. klasy kuje informacje wed ug ród a pochodzenia, charakteryzuje ród a informacji marketingowej, dobiera ród a informacji do celu i przedmiotu bada. opisuje sposoby doboru próby, klasy kuje instrumenty pomiaru, sporz dza kwestionariusz do badania ankietowego, wyja nia regu y uk adania pyta. dobiera metody i techniki pomiaru do celu badania. charakteryzuje rodzaje wywiadu, przygotowuje narz dzia do przeprowadzenia wywiadu ró nych rodzajów, dobiera rodzaj techniki wywiadu do celu badania. 16

17 88/89/ 90 Badanie ankietowe rozró nia rodzaje bada ankietowych, wskazuje zastosowanie technik ankietowych w dzia alno ci przedsi biorstwa turystycznego. charakteryzuje rodzaje bada ankietowych, sporz dza kwestionariusz do badania ankietowego, dobiera rodzaj techniki badania ankietowego do celu badania. 91/92 Badania projekcyjne de niuje poj cie: techniki projekcyjne, rozró nia rodzaje technik projekcyjnych, wymienia zasady przeprowadzania bada projekcyjnych, wskazuje zastosowanie technik projekcyjnych w dzia alno ci przedsi biorstwa turystycznego. wyja nia istot bada projekcyjnych, charakteryzuje techniki bada projekcyjnych, dobiera rodzaj techniki do celu badania. 93/94 Badania heurystyczne de niuje poj cie: techniki heurystyczne, rozró nia rodzaje technik heurystycznych, wymienia zasady przeprowadzania bada heurystycznych, wskazuje zastosowanie technik heurystycznych w dzia alno ci przedsi biorstwa turystycznego. wyja nia istot bada heurystycznych, charakteryzuje techniki bada heurystycznych, dobiera rodzaj techniki do celu badania. 95/96/ 97 Przebieg bada marketingowych wymienia etapy badania marketingowego, wskazuje elementy planu badania marketingowego, rozró nia elementy raportu z badania marketingowego. charakteryzuje etapy badania marketingowego, sporz dza plan badania marketingowego, opracowuje raport z badania, formu uje wnioski z przeprowadzonych bada marketingowych. 98 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu bada marketingowych 99 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu bada marketingowych rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych. analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych. 17

18 VI. ZARZ DZANIE MARKETINGOWE 100 Zarz dzanie marketingowe 101/ 102 Formu owanie strategii marketingowej de niuje termin: zarz dzanie marketingowe, wymienia etapy zarz dzania marketingowego. rozró nia terminy: zarz dzanie strategiczne, strategia marketingowa, wymienia etapy formu owania strategii marketingowej, opisuje schemat procesu zarz dzania marketingowego. wyja nia zasady zarz dzania marketingowego, charakteryzuje etapy zarz dzania marketingowego. charakteryzuje proces formu owania strategii marketingowej, charakteryzuje etapy formu owania strategii marketingowej, sporz dza schemat procesu zarz dzania marketingowego. 103/ 104/ / 107/ / 110 Analiza SWOT Analiza SWOT rmy turystycznej Misja przedsi biorstwa turystycznego 111 Cele przedsi biorstwa turystycznego de niuje termin: analiza SWOT, wymienia etapy analizy SWOT, rozró nia mocne i s abe strony rmy, rozró nia szanse i zagro enia p yn ce dla rmy z otoczenia, rozró nia modelowe sytuacje rmy na rynku. wskazuje mocne i s abe strony rmy turystycznej, formu uje szanse i zagro enia p yn ce dla rmy turystycznej z otoczenia, wskazuje sytuacj rmy na rynku. de niuje poj cia: misja, wizja. wymienia elementy deklaracji misji, opisuje cechy deklaracji misji. rozró nia rodzaje celów rmy, wymienia podstawowe cele rmy. wyja nia termin: analiza SWOT, charakteryzuje mocne i s abe strony rmy, okre la szanse i zagro enia p yn ce dla rmy z otoczenia, charakteryzuje modelowe sytuacje rmy na rynku, dobiera strategi dzia ania do sytuacji rmy na rynku, analizuje znaczenie SWOT dla potrzeb zarz dzania marketingowego. sporz dza kompletn analiz SWOT rmy turystycznej. formu uje deklaracj misji, analizuje znaczenie deklaracji misji rmy turystycznej. klasy kuje cele przedsi biorstwa z punktu widzenia kryterium czasu i szczegó owo ci. charakteryzuje cele przedsi biorstwa turystycznego, okre la cele przedsi biorstwa. 18

19 112/113 Wybrane strategie marketingowe 114/ 115/ 116/ / 119 Plan marketingowy Powtórzenie wiadomo ci z zakresu zarz dzania marketingowego. 120 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu zarz dzania marketingowego de niuje termin: strategia marketingowa, rozpoznaje rodzaje strategii marketingowych. de niuje termin: plan marketingowy, rozró nia rodzaje planów, wskazuje zale no pomi dzy planami: strategicznym i taktycznym, wymienia elementy planu marketingowego. rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych. klasy kuje strategie marketingowe z punktu widzenia ró nych kryteriów, charakteryzuje strategie marketingowe przedsi biorstw turystycznych, analizuje znaczenie strategii marketingowych rm dzia aj cych na lokalnym rynku turystycznym. charakteryzuje elementy planu marketingowego, opracowuje uproszczony plan marketingowy biura podró y, wyja nia znaczenie planu marketingowego w rozwoju rmy. analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych. 19

20 Przykładowe scenariusze lekcji Scenariusz 1. Temat lekcji: Podstawowe koncepcje działania firmy. Czas: 45 minut Cele lekcji: Poznanie podstawowych koncepcji dzia ania rmy. Metody pracy: pogadanka, wiczenie z wykorzystaniem metody heurystycznej JIGSAW. Po zako czeniu zaj ucze powinien umie : identy kowa za o enia ró nych koncepcji dzia ania rmy A, rozró nia podstawowe koncepcje dzia ania rmy B, charakteryzowa lozo dzia ania poznanych orientacji C, wskaza sytuacje na rynku charakterystyczne dla ró nych koncepcji D. Forma organizacyjna: praca w grupie, praca samodzielna. rodki dydaktyczne: 1. Instrukcja dla nauczyciela dotycz ca stosowania metody heurystycznej JIGSAW podczas zaj dydaktycznych za cznik Karty z opisem koncepcji dzia ania rmy (5 kart). za cznik Narz dzia do pomiaru dydaktycznego: test, klucz odpowiedzi za cznik 3. PRZEBIEG LEKCJI ETAP PLANOWANIE AKTYWNO CI NAUCZYCIELA UWAGI I NAWI ZUJ CY Sprawy organizacyjno-porz dkowe. Wprowadzenie do zaj - nawi zanie do poprzednich jednostek dydaktycznych. Nauczyciel Zadaje pytania: Co jest g ównym celem dzia ania ka dego przedsi biorstwa? Czy sposób realizacji celów w ka dym przedsi biorstwie jest taki sam? Czy ka de przedsi biorstwo takie samo znaczenie przypisuje w asnym interesom, klientom, spo ecze stwu? Uczniowie, odpowiadaj c na pytania nauczyciela, podaj zysk jako g ówny cel dzia ania ka dego przedsi biorstwa, dostrzegaj ró ne sposoby realizacji celów stosowane przez przedsi biorstwa oraz ich odmienne podej cie do klientów, spo ecze stwa i w asnych interesów. Podanie tematu i celów lekcji. pogadanka 20

21 Nauczyciel: Podsumowuje informacje uzyskane od uczniów. Wyja nia istot i zasady techniki JIGSAW, która zostanie wykorzystana na lekcji. Dzieli klas na 5-osobowe zespo y. Etap I. ok. 5 minut Rozdaje zespo om pakiet informacji na temat pi ciu koncepcji dzia ania rmy 5 kart. Na ka dej karcie znajduje si opis tylko jednej koncepcji. Ka dy zespó ma opis wszystkich pi ciu koncepcji, tj.: produktowej A; produkcyjnej B; dystrybucyjnej C; marketingowej D i spo ecznej E. Zleca podzia pi ciu kart pomi dzy pi ciu cz onków zespo- u ekspertów. Za cznik 1 Za cznik 2 praca w grupach II POST PUJ CY Etap II. ok. 10 minut Nauczyciel: Tworzy zespo y ekspertów. Uczniowie eksperci tych samych koncepcji dzia ania rmy spotykaj si przy jednym stole w zespo ach eksperckich. Tam omawiaj istot okre lonej koncepcji, porz dkuj swoj wiedz, wyja niaj w tpliwo ci i podejmuj decyzj o najskuteczniejszym sposobie przekazania wiedzy pozosta ym cz onkom swoich grup macierzystych. Etap III. ok. 15 minut Nauczyciel: Prosi ekspertów o powrót do grup macierzystych. W swoich grupach eksperci ucz si wzajemnie, tak aby ka dy cz onek grupy posiada wiedz na temat wszystkich pi ciu koncepcji. wiczenie praca w grupach Etap IV. ok. 5 minut Nauczyciel: Rozdaje uczniom arkusze testu sprawdzaj cego stopie opanowanej wiedzy z zakresu koncepcji dzia ania rmy. Prosi uczniów o rozwi zanie sprawdzianu wiadomo ci i wpisanie poprawnych odpowiedzi. Obserwuje prac uczniów. Omawia prawid owe rozwi zanie testu. Prosi uczniów o przekazanie sprawdzianu s siadowi w celu sprawdzenia odpowiedzi. Omawia wyniki testu. praca samodzielna Za cznik 3 21

22 III REKAPITULACJA Nauczyciel: Dokonuje podsumowania tre ci lekcji. Dokonuje oceny pracy uczniów na lekcji. Wyja nia zadanie domowe polegaj ce na przygotowaniu, na podstawie informacji z podr cznika, wypowiedzi na temat: Jaki b dzie marketing jutra. Ko czy zaj cia po egnaniem. Załączniki: Załącznik 1 Instrukcja dla nauczyciela dotycząca stosowania metody heurystycznej JIGSAW podczas zajęć dydaktycznych. Klas dzielimy na grupy. Ka dy ucze cz onek grupy otrzymuje jedn kartk z tekstem do nauczenia si etap 1. Nast pnie uczniowie ucz cy si tego samego tekstu (eksperci) spotykaj si przy jednym stoliku etap 2. W dalszej cz ci eksperci wracaj do pierwotnych grup. Przy stolikach uczniowie przedstawiaj swoje zagadnienia, ucz si od siebie nawzajem etap 3. Schemat postępowania w metodzie JIGSAW Etap I. I. Grupa II. Grupa III. Grupa 1E 1A 1B 2E 2A 2B 3E 3A 3B 1D 1C 2D 2C 3D 3C 22

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Temat: W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym?

Scenariusz lekcji. Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Temat: W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym? Beata Rojek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie Scenariusz lekcji Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Temat: W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym?

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne

Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne Wzór kwestionariusza Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne Poniższa lista pytań zawiera wszystkie pytania jakie mogą pojawić

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Płaziak Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 1.6 Temat zajęć: Moje kompetencje przedsiębiorcze 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pozytywne i negatywne cechy własnej osobowości, zna cechy osoby przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.6 Temat zajęć: Rozpoznanie wroga, czyli jak wygląda rynek? (2)

Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.6 Temat zajęć: Rozpoznanie wroga, czyli jak wygląda rynek? (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.6 Temat zajęć: Rozpoznanie wroga, czyli jak wygląda rynek? (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: rynek, rynek przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny z informatyki

Projekt edukacyjny z informatyki Zespół Szkół w Ostrowie Projekt edukacyjny z informatyki Marek Zawadzki 2011-11-01 PROJEKT EDUKACYJNY Z INFORMATYKI Temat: Moja szkoła kalendarz oraz prezentacja lub plakat lub ulotka informacyjna. Opiekun:

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie na lata 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Formy w przedsiębiorstwach przemysłowych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Narzędzia TIK w projekcie gimnazjalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu) Symbol szkolenia: TIKPGIM SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w roku 2016. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w roku 2016. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie. Wzbogacanie warsztatu pracy oraz poszerzanie horyzontów zawodowych poprzez praktyki zawodowe w krajach UE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program

Bardziej szczegółowo

Priorytetami konkursu są:

Priorytetami konkursu są: Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć z przedsiębiorczości Scenariusz zajęć z przedsiębiorczości Poziom edukacjny : szkoła ponadgimnazjalna Ilość osób w grupie: 10 Czas trwania zajęć: 1 godz. dydaktyczna Krótka charakterystyka grupy : Grupa liczy10 osób w wieku

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZARZĄDZANIA HOTELAMI 4. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy.

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 I. Cele ogólne Szkolny zestaw programów nauczania to jeden z elementów programu szkoły służący do urzeczywistniania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się Praca w grupie 131 Praca w grupie jest jednym z założeń kompetencji zdolność uczenia się i zarazem jednym z aktualnych społecznie tematów. Chodzi o wymianę myśli i wzajemne uzupełnianie się w grupie oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ. w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich

Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ. w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo