Marketing kultury. dr inż. Łukasz Wróblewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing kultury. dr inż. Łukasz Wróblewski"

Transkrypt

1 Marketing kultury dr inż. Łukasz Wróblewski Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

2 Literatura Niemczyk A.: Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007 Sobocińska M.: Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury. PWE, Warszawa Wróblewski Ł.: Strategie marketingowe w instytucjach kultury. PWE, Warszawa 2012

3 Literatura Dragicevic-Sesic M., Stojkovic B.: Kultura: zarządzanie, animacja, marketing. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa Instytucje kultury w czasach kryzysu. Praca zbiorowa pod red. J. Sójki, P. Kieliszewskiego, P. Landsberga, M. Poprawskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Knecht Z.: Marketing w zarządzaniu instytucją kultury. Wiedza Powszechna, Warszawa Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1997.

4 Wyróżnia się następujące dziedziny kultury: kulturę techniczno-użytkową, czyli formę świadomości społecznej, regulującą praktykę podstawową (produkcji, konsumpcji, wymiany); język, czyli formę świadomości społecznej, regulującą praktykę komunikacji językowej; obyczaj, czyli formę świadomości społecznej, regulującą praktykę obyczajową; sztukę, czyli formę świadomości społecznej, regulującą praktykę artystyczną; naukę, czyli formę świadomości społecznej, regulującą praktykę badawczą (naukową);

5 społeczną świadomość polityczno-prawną, czyli formę świadomości społecznej, regulującą praktykę polityczno-prawną; społeczną świadomość pedagogiczną, czyli formę świadomości społecznej, regulującą instytucjonalną (szkolną i pozaszkolną) praktykę pedagogiczną; magię, czyli formę świadomości społecznej, dziś już w zasadzie reliktową, w przeszłości regulującą praktykę materialno-magiczną ; religię, czyli formę świadomości społecznej regulującą praktykę religijną; społeczną świadomość świecko-światopoglądową, czyli formę świadomości społecznej, regulującą praktykę świeckoświatopoglądotwórczą.

6 Sfera kultury kultura techniczno-użytkowa (cywilizacja), kultura symboliczna Sfera kultury symbolicznej (język, obyczaj, sztuka, nauka, społeczna świadomość polityczno-prawna, magia, religia, społeczna świadomość świecko-światopoglądotwórcza) Kultura symboliczna w węższym sensie (język, obyczaj, sztuka, nauka, społeczna świadomość polityczno-prawna) Sfera kultury wysokiej (sztuka) Rysunek 2. Sfery kultury Źródło: opracowanie własne.

7 Pojęcie sztuki W spadku po XVIII wieku pozostały dwie definicje: sztuka jest wytwarzaniem piękna i sztuka jest naśladowaniem.

8 W latach późniejszych pojawiły się kolejne definicje, które obok piękna i naśladownictwa wskazały na inne cechy swoiste sztuki, takie jak: ekspresja, wywoływanie przeżyć estetycznych, wywoływanie wstrząsu, nadawanie rzeczom kształtu.

9 Należy jednak zaznaczyć, iż to tylko wybrane cechy swoiste sztuki, istnieją inne możliwości jej definiowania np.: cechą swoistą sztuki jest wytwarzanie bez reguł. Ta definicja była by jednak zbyt wąska podobnie jak definicja: cechą swoistą sztuki jest wytwarzanie iluzji

10 Wszystkie przywołane definicje mogą powoływać się jednak na pewne wytwory sztuki (dzieła sztuki), bardziej lub mniej liczne, na pewne typy i prądy w sztuce. Niestety żadna z nich nie odpowiada wszystkim, a to jest dla definicji niezbędne; żadna nie obejmuje całego zakresu przedmiotów nazywanych sztuką.

11 Wszystkie te definicje są zbyt wąskie, gdyż klasa przedmiotów nazywanych sztuką jest nie tylko rozległa, ale i niejednolita. Tak niejednolita, iż w połowie XX wieku pojawił się pogląd, że definicja sztuki nie tylko jest trudna, ale nie jest w ogóle możliwa.

12 W latach 70. XX wieku W. Tatarkiewicz kierując się wymienionymi cechami swoistymi sztuki sformułował alternatywną jej definicję. Sztuka to zbiór świadomych wytworów człowieka powstających w wyniku odtwarzania, tworzenia lub też wyrażania uczuć wtedy i tylko wtedy kiedy wytwory te wywołują zachwyt, wzruszenie czy też wstrząs.

13 Sztuka = [Zb (O T E) (Z W K)] gdzie: Zb zbiór świadomych wytworów (wyborów) człowieka O odtwarzanie istniejących form T tworzenie nowych form E ekspresja (wyrażanie uczuć) Z zachwyt W wzruszenie K wstrząs (katharsis oczyszczenie)

14 Inną instytucjonalną definicję sztuki, dzieła sztuki przedstawili amerykańscy naukowcy G. Dickie i A. C. Danto.

15 SZTUKA Sztuka Sztuka Sztuka Literatura wystawiana wizualna medialna teatr malarstwo instalacje liryka artystyczne taniec rzeźbiarstwo epika film muzyka rzemiosło dramat sztuka cyfrowa opera komputerowa Rysunek 3. Podział sztuki Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. F. McCarthy, A. Brooks, J. Lowell, L. Zakaras: The performing arts in a new era. Rand, Santa Monica 2001, s. 7.

16 Zgodnie z definicją R. Rutkowskiego: Istotą działalności kulturalnej jest upowszechnianie kultury, rozumiane jako zorganizowany zespół działań celowych zmierzających do rozszerzenia zakresu i intensywności uczestnictwa w kulturze jak najszerszych kręgów społeczeństwa. Takie rozumienie pojęcia upowszechniania kultury jest jednak nieprecyzyjne, ściślejsze byłoby tutaj określenie upowszechnianie uczestnictwa w kulturze.

17 W istocie rzeczy to, co zwie się upowszechnianiem kultury jest wdrażaniem do partycypacji w kulturze, jest rodzajem edukacji kulturowej. Szeroko zakrojone udostępnianie i uprzystępnianie kultury prowadzi w rezultacie do jej upowszechnienia

18 Typologia instytucji kultury

19 Pojęcie instytucja kultury może być również rozpatrywane w ujęciu wąskim bądź szerokim. W pierwszym z nich są to instytucje tworzenia (kreowania) i upowszechniania dzieł sztuki poświęcone sztuce interpretacji (filharmonia, opera, operetka, teatr itp.), sztukom wizualnym (galerie sztuki, muzea itp.), bibliotekom i dziedzictwu kulturalnemu. W ujęciu szerokim obejmuje się tym pojęciem także tzw. przemysł kulturalny (wytwórnie filmowe, kina) i media (radio, telewizję).

20 Z punktu widzenia marketingu ważny jest podział instytucji kultury wysokiej według zorientowania na produkt lub na rynek.

21 Orientacja na produkt oznacza postawienie go w centrum zainteresowania instytucji kultury, a przykładami mogą być: muzyka kameralna, muzea sztuki współczesnej, festiwale teatru jednego aktora. Orientacja na rynek natomiast polega na odwoływaniu się oferty kulturalnej do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

22 Mechanizm funkcjonujący na rynku sztuki

23 RYNEK SZTUKI Kreacja dzieł sztuki Upowszechnianie dzieł sztuki Weryfikacja przez Weryfikacja przez środowisko twórców, rynek znawców, krytyków sztuki artystyczna Twórczość artystyczna Oferta Instytucje Instytucje Klienci tworzenia dzieł sztuki upowszechniania dzieł sztuki (odbiorcy sztuki) Honoraria autorskie Wpływy ze sprzedaży Orientacja produktowa Orientacja rynkowa Rysunek 5. Rynkowe uwarunkowania kreacji i upowszechniania dzieł sztuki Źródło: opracowanie własne.

24 Identyfikacja odbiorców na rynku sztuki Poziom I Twórca dzieła sztuki (samozorientowana zdolność twórcza) Poziom II Ludzie świata sztuki (ludzie podobnie zorientowani, inni twórcy, krytycy sztuki, dyrektorzy filharmonii, galerii, itp.) Poziom III Szeroka publiczność (skomercjalizowana zdolność twórcza, szeroko rozumiani odbiorczy sztuki) Rysunek 6. Poziomy publiczności na rynku sztuki Źródło: E. C. Hirschman: Aesthetics, ideologies and the limits of the marketing concept. Journal of marketing, vol. 47, American Marketing Association 1993, s. 49.

25

26 L. Hill, C. O Sullivan, T. O Sullivan zauważyli, iż odbiorców instytucji kultury można rozpatrywać w ujęciu wąskim bądź szerokim. Wyróżnili oni takie kategorie odbiorców - publiczności instytucji kultury: publiczność jako receptorzy sztuki (audiences as arts receptors ) publiczność jako stakeholders (audiences as stakeholders) publiczność jako klienci (audiences as customers)

27 Odbiorcy oferty kulturalnej Społeczność regionalna, lokalna Donatorzy (darczyńcy, mecenasi, sponsorzy) Profesjonalni doradcy Środowisko Wewnętrzne (pracownicy) Instytucja kultury Jednostki współpracujące Ośrodki władzy i administracji, samorząd lokalny Rysunek 7. Odbiorcy na rynku upowszechniania dzieł sztuki Źródło: Opracowanie własne.

28 Rozwój marketingu kultury Zagadnienie marketingu kultury w literaturze naukowej po raz pierwszy pojawiło się w 1967 roku. P. Kotler stwierdził, iż instytucje kultury takie, jak: filharmonie, muzea, opery czy biblioteki dostarczają specyficznych dóbr, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. W związku z tym faktem instytucje kultury zaczęły konkurować o klienta. W walce tej bardzo przydatne mogą okazać się działania z zakresu marketingu, a koncepcja marketingu po określonych modyfikacjach może mieć zastosowanie w sferze kultury wysokiej.

29 K. Diggles pisze, iż (...) głównym celem marketingu kultury jest pozyskanie stosownej liczby odbiorców dla produktu będącego tworem artysty, co w efekcie doprowadzi do osiągnięcia lepszego wyniku finansowego.

30 Celem marketingu kultury nie jest zaspokajanie potrzeb określonego wcześniej klienta, lecz dotarcie do takiego odbiorcy, który doceni pracę artysty.

31 Definicja M. P. Mokwy idzie w tym samym kierunku: rolą marketingu nie jest mówienie artyście jak należy tworzyć sztukę, rolą marketingu jest raczej zapewnienie tworzącemu artyście kontaktu ze stosowną publicznością.

32 Marketing musi być dostosowany do potrzeb instytucji kultury, szczególnie w odniesieniu do specyficznego produktu tych instytucji. To artysta narzuca publiczności swoją wizję produktu, a nie odwrotnie.

33 W sferze kultury należy zachować równowagę między poglądami na sztukę obejmującymi twierdzenia, że ma ona sama w sobie immanentną wartość i należy ją chronić za wszelką cenę a poglądami osób, które uważają, że podobnie jak każda inna forma działalności ludzkiej musi ona na siebie zarobić, w związku z czym należy przede wszystkim brać pod uwagę dostępną publiczność.

34 Produkt, jakim jest koncert symfoniczny, widowisko operowe czy spektakl teatralny powinien być tworzony z myślą o słuchaczach i widzach, których chcemy skłonić do kupienia biletów. Nie może to jednak prowadzić do wypierania z repertuaru dzieł nowatorskich czy wartościowych aczkolwiek mniej popularnych wśród publiczności. Pojawia się zatem rozdźwięk między zaspokajaniem potrzeb obecnego klienta a wypełnieniem misji konkretnej instytucji kultury.

35 Wydaje się, że istnieje wewnętrzny konflikt między koncepcją marketingu a całym etosem działalności artystycznej.

36 Większość może temu zaprzeczyć, ale sztuka nazbyt już długo żyje w świecie wiary, nadziei i miłosierdzia i grzęźnie w nim. Wiary że sztuka przedstawia sobą wartość. Nadziei że ktoś uzna te wartości i przyjdzie, by się im przyjrzeć. Miłosierdzia że ktoś za to zapłaci lub pokryje deficyt. Wiara jest słuszna i trzeba ją chronić, lecz nadzieja jest ślepa z natury, a miłosierdzie nie pojawia się wtedy, gdy jest potrzebne

37 Gdyby widownia miała decydować, nasz świat sztuki stawałby się coraz ciaśniejszy i bardziej sterylny. Widzów trzeba przyciągać, zachęcać, a nawet narzucać im nowe doznania artystyczne. Ten aspekt życia treść i charakter amerykańskiego świata sztuki to po prostu zbyt poważna sprawa, by móc ją powierzać nieartystom

38 Pojawia się więc potrzeba pogodzenia tych dwóch skrajnych opinii i wypracowania równowagi między preferencjami widowni z jednej strony i potrzebami artystów z drugiej. Realnym wkładem marketingu w sferze kultury wysokiej może być właśnie ułatwienie tego procesu.

39 Instytucja kultury Misja Produkt start 1 2 System informacyjny 4 3 Marketing Mix Cena Promocja Dystrybucja Personel 5 6 Rynek Klienci Donatorzy Ośrodki władzy, administracji Dostawcy Pracownicy Profesjonalni doradcy Społeczność lokalna regionalna Rysunek 10. Model marketingu w instytucjach kultury zorientowanych na produkt Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Colbert, J. Nantel, S. Bilodeau, W. D. Poole: Marketing culture and the arts. Morin, Montreal 1994, s. 22.

40 Instytucja kultury Oferta artystyczna 2 1 System informacyjny Cena Marketing Mix Dystrybucja Produkt Promocja Personel 3 4 Rynek Klienci Donatorzy Ośrodki władzy, administracji Dostawcy Pracownicy Profesjonalni doradcy Społeczność lokalna regionalna Rysunek 11. Model marketingu w instytucjach kultury zorientowanych na rynek Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Colbert, J. Nantel, S. Bilodeau, W. D. Poole: Marketing culture and the arts. Morin, Montreal 1994, s. 15.

41 Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Marketing kultury. dr inż. Łukasz Wróblewski

Marketing kultury. dr inż. Łukasz Wróblewski Marketing kultury dr inż. Łukasz Wróblewski Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu

Bardziej szczegółowo

dr Łukasz Wróblewski

dr Łukasz Wróblewski Kształtowanie lojalności instytucji kultury z interesariuszami według koncepcji marketingu relacyjnego dr Łukasz Wróblewski Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań www.kreatywni.arp.gda.pl Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Produkcja filmowa w Polsce aspekty prawno-gospodarcze

Produkcja filmowa w Polsce aspekty prawno-gospodarcze Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Szymon Paszko Nr albumu: 234554 Produkcja filmowa w Polsce aspekty prawno-gospodarcze Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena wpływu zachowań marketingowych uczelni na rozwój

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Badanie sektora kreatywnego na potrzeby

Badanie sektora kreatywnego na potrzeby Raport początkowy Badanie sektora kreatywnego na potrzeby projektu European Creative Cluster Lab (ECCL) Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Joanna Sanetra-Szeliga Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Czym jest miasto? Rozwój technologii w zakresie transportu i telekomunikacji pod koniec XX wieku doprowadził do powstania tezy o końcu

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich mgr inż. Jacek Kotarbiński, MBA Uniwersytet Gdański IX Kongres Ekonomistów Polskich EKONOMIA, A RYNKOLOGIA - NOWY PARADYGMAT CZY SYNDROM INNOWACYJNEGO ROZWOJU? Streszczenie We współczesnej ekonomii obserwuje

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk 2012 Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz

Bardziej szczegółowo