Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Z jako ci mamy do czynienia wtedy, gdy wracaj do nas klienci, nie produkty. Margaret Thatcher Streszczenie: W warunkach szybkiego rozwoju rynku oraz nasilaj cej si konkurencji, bez znajomo ci zasad marketingu nie mo na by dzisiaj aktywnym i skutecznie dzia aj cym uczestnikiem ycia gospodarczego. Obecnie to w a nie marketing warunkuje przede wszystkim skuteczno dzia ania oraz wzrost efektywno ci w warunkach wolnego rynku. W artykule przedstawiono znaczenie marketingu w procesie zarz dzania jako ci na przyk adzie banku. Abstract: In conditions of the fast market development and the intensifying, without the acquaintance of marketing principles it isn't possible to be an active and effectively acting participant of the economic life today. At present it is just conditioning marketing above all the efficiency of action and the efficiency rise in conditions of the free market. In the article was described meaning of marketing in the process of the quality management on the example of the bank. Wst p Jedn z wa niejszych koncepcji dzia alno ci nowoczesnej organizacji jest marketing. Celem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta tak dobrze, aby produkt lub us uga odpowiada y mu i same si sprzedawa y 1. W literaturze istnieje wiele definicji marketingu. W definicjach tych najcz ciej przedstawia si marketing jako filozofi my lenia i dzia ania na rynku, eksponuj c narz dzia u ywane w procesie oddzia ywania organizacji na otoczenie, b d prezentuj c proces informacyjno-decyzyjny zwi zany z zarz dzaniem organizacj oraz mechanizmami podejmowania decyzji. 1 K. Podstawka, Marketing mened erski: standardy, procedury, strategie, Wydawnictwo Naukowe Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 9.

2 134 H. Wyr bek Wed ug klasycznej ju dzi definicji, marketing jest to proces, w którym struktura popytu na dobra i us ugi jest antycypowana albo rozszerzana i zaspokajana przez innowacje, promocj, sprzeda i wymian dóbr i us ug 2. Wed ug Kotlera marketing jest dzia alno ci, która przez proces wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb i ycze konsumentów, czyli decyzje marketingowe obejmuj te wszystkie decyzje, w wyniku których jest realizowana taktyka i strategia marketingu. Taktyka marketingu wi e si zazwyczaj z decyzjami operatywnymi krótkookresowymi. Strategia marketingu obejmuje decyzje i sposoby realizacji celów marketingowych rednioi d ugookresowych oraz dobór, oparty na regu ach umo liwiaj cych uzyskanie szczegó owego celu przy ka dorazowym uwzgl dnieniu warunków otoczenia 3. Zgodnie z wymogami normy ISO 9001 organizacja powinna stosowa odpowiednie metody monitorowania oraz, gdy to ma zastosowanie, metody pomiarów procesów systemu zarz dzania jako ci. Metody te powinny wykaza zdolno procesów do osi gania zaplanowanych wyników. Je eli zaplanowane wyniki nie s osi gane, to w celu zapewnienia zgodno ci wyrobu/us ugi nale y dokona korekcji oraz podj, tam gdzie ma to zastosowanie, dzia ania koryguj ce. Dzia alno badanego banku w latach Bank oferuje szeroki zakres us ug na rzecz podmiotów gospodarczych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorz du terytorialnego. Prowadzi operacje w z otych i w dewizach, oferuj c m.in. pe n obs ug transakcji handlu zagranicznego. Bank pod wzgl dem zasobów finansowych jest du instytucj finansow, która poprzez konsekwentny, dynamiczny rozwój sukcesywnie zwi ksza swój udzia w krajowym sektorze bankowym. Sytuacja taka by a mo liwa dzi ki utrzymaniu przez Bank w 2001 roku tendencji rozwojowych, co jest szczególnie widoczne we wzro cie skali prowadzonej dzia alno ci Banku: odnotowany zosta wzrost kapita ów w asnych, sumy bilansowej, nale no ci kredytowych oraz powi kszanie bazy depozytowej klientów. Podzia na segmenty odpowiadaj ce zró nicowaniu prowadzonej dzia alno ci biznesowej przygotowany zosta w oparciu o segmentacj klientów. Dzia alno operacyjn Banku podzielono na cztery podstawowe segmenty bran owe: Segment Korporacyjny, Segment Detaliczny, Segment Skarbu, Segment Inwestycyjny. - Segment Korporacyjny obejmuje transakcje dokonywane za pomoc sieci oddzia ów Banku oraz wspó pracuj cej z nimi internetowej sieci obs ugi i dystrybucji produktów z du ymi klientami korporacyjnymi, - Segment Detaliczny obejmuje dokonywane za pomoc sieci oddzia ów Banku oraz wspó pracuj cej z nimi internetowej sieci 2 T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004, s P. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2005, s. 40. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

3 Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci 135 obs ugi i dystrybucji produktów z klientami indywidualnymi oraz ma ymi i rednimi przedsi biorstwami, - Segment Skarbu obejmuje transakcje walutowe, mi dzybankowe, instrumentami pochodnymi i d u nymi papierami warto ciowymi, - Segment Inwestycyjny skupia w swojej dzia alno ci inwestycje kapita owe Banku, dzia alno maklersk. W 2001 roku nast pi dynamiczny rozwój oferty us ug skierowanej zarówno do klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Bank stale zwi ksza swój udzia w rynku us ug bankowych i elastycznie reagowa na rosn ce oczekiwania klientów, staraj c si umiej tnie dostosowywa swoj ofert do ich potrzeb. Du y wysi ek by skierowany w stron przede wszystkim klientów indywidualnych oraz ma ych i rednich przedsi biorstw. Cechami oferty jest najwy sza jako us ug oraz najnowocze niejsze, zaawansowane technologicznie kana y ich dystrybucji. G ównym celem wszystkich dzia a podejmowanych przez Bank jest satysfakcja klientów. W 2001 roku Bank kontynuowa prace zwi zane z wdro eniem scentralizowanego systemu informatycznego oraz systemu informacji zarz dczej instrumentów niezb dnych w procesie zmian jako ciowych w funkcjonowaniu Banku. Wdro enie scentralizowanego systemu informatycznego PROFILE by o du ym przedsi wzi ciem o charakterze informatycznym oraz organizacyjnym. Realizacja projektu zak ada a zmiany organizacji pracy, struktury organizacyjnej i stosowanej technologii, a tak e powodowa a z o- one dzia ania o charakterze logistycznym i szkoleniowo-dydaktycznym. Jednocze nie rozbudowana zosta a podstawowa infrastruktura teleinformatyczna Banku Rozbudowano w ze internetowy, zwi kszono przepustowo czy w sieci WAN, wdro ono mechanizmy szyfrowania transmisji danych oraz systemy zarz dzania sieci (SPEKTRUM, CISCO WORKS) oraz proaktywnego monitorowania i diagnozowania stanu pracy podstawowych dla Banku urz dze informatycznych (BMC PATROL). Rozpocz to prace nad projektem systemu Scoringowego oraz Zarz dzania Prawami Uprawnie. Uruchomienie omawianych systemów mia o na celu usprawnienie dzia alno ci operacyjnej, zarz dzania ryzykiem oraz znacz co podnie poziom obs ugi klientów. W celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Bank w 2001 roku zamierza przy wspó pracy z podmiotami Grupy wiadcz cymi us ugi po rednictwa finansowego intensyfikowa dzia ania w segmencie bankowo ci detalicznej, uzupe niaj c swoj ofert o kredyty udzielane osobom fizycznym na zakup towarów trwa ego u ytku w systemie sprzeda y ratalnej. Jednocze- nie Bank planowa intensyfikacj wspó pracy z inwestorami strategicznymi w zakresie obs ugi klientów detalicznych i przedsi biorstw pochodz cych z krajów akcjonariuszy Banku. Posiadanie inwestora strategicznego i konsekwentnie realizowana strategia dzia ania oraz b d ca jej efektem wysoka jako oferowanych us ug i dobra kondycja finansowa Banku, a tak e w a ciwa identyfikacja segmentów rynku, do których kierowana jest oferta us ug bankowych, pozwoli y Bankowi skutecznie konkurowa i zwi kszy w nim swój udzia. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

4 136 H. Wyr bek Bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego w 2002 roku mia a sytuacja gospodarcza w Polsce. Negatywne uwarunkowania makroekonomiczne, takie jak stagnacja gospodarcza, problemy finansowe przedsi biorstw, zwi zane z tym wysokie bezrobocie i zmniejszaj ce si zasoby gotówkowe ludno ci, mia y decyduj cy wp yw na gorsze ni oczekiwano wyniki osi gni te rok wcze niej przez wi kszo banków dzia aj cych na rynku polskim. G ównym czynnikiem determinuj cym wzrost kosztów funkcjonowania w jednostce dominuj cej w 2002 roku w porównaniu do zrealizowanego w 2001 roku by wzrost liczby jednostek Banku oraz rozwój systemów informatycznych. Bank realizowa równie inwestycje zwi zane z rozwojem tzw. alternatywnych kana ów dystrybucji, w tym call center. Nowe jednostki Banku otwierane by y sukcesywnie w kolejnych miesi cach 2001 roku, co spowodowa o, i w 2001 roku generowa y one koszty jedynie przez kilka miesi cy, podczas gdy w 2002 roku przez pe ne dwana cie miesi cy. W 2002 roku w porównaniu do 2001 roku liczba jednostek Banku zwi kszy a si o 4 jednostki w tym: - uruchomiono 36 nowych jednostek, w tym 3 przej to z PKB, - zlikwidowano 32 jednostki, w tym 2 przej te z PKB 4. Zmiany odnotowane w liczbie jednostek Banku na przestrzeni 2002 roku wynikaj z realizowanego programu restrukturyzacji sieci, w tym ze zmian statusu jednostek organizacyjnych. Proces ten wp yn bezpo rednio na poziom generowanych kosztów. W przeciwie stwie do roku 2002, który by okresem znacznych zmian organizacyjnych, rok 2003 umo liwi Bankowi efektywn realizacj strategii przyj tej przez Pion Bankowo ci Korporacyjnej. Wi za o si to z podwy szaniem standardów obs ugi klientów, wprowadzaniu nowoczesnych, spe niaj cych oczekiwania klientów produktów, wdra aniu innowacyjnych rozwi za do istniej cej oferty oraz koncentracji na dzia alno ci sprzeda owej. W 2003 roku, po dwóch latach stagnacji, pojawi y si w Polsce pierwsze symptomy o ywienia gospodarczego. Mia o to wp yw na wzmocnienie pozycji rynkowej Banku oraz popraw wyników finansowych i zwi kszenia efektywno ci dzia ania. W obszarze swojej dzia alno ci Bank przygotowa nowe kierunki dzia ania, których przedmiotem by o nasycenie sieci sprzeda- y nowymi, wysokiej jako ci produktami. Za o eniem by o skrócenie drogi i czasu od powstania pomys u do wprowadzenia produktów na rynek, przy jednoczesnej selekcji ich pod k tem zainteresowania na rynku, atwego dost pu do nich oraz poprawy jako ci dzia ania systemu obs ugi. Najwi kszy wp yw na wyniki Banku osi gni te w 2004 roku mia a realizacja programu restrukturyzacji Banku, maj cego na celu stworzenie nowych warunków do skutecznego wype niania misji Banku - zaspakajania potrzeb klientów w sposób profesjonalny i nowoczesny, przy zachowaniu bezpiecze stwa deponentów oraz wzrostu warto ci rynkowej Banku, satysfakcjonuj cej akcjonariuszy. Efekty tego procesu by y istotnym czynnikiem wspieraj cym rezultaty dzia alno ci Banku w kolejnych okresach sprawoz- 4 Raport Roczny za rok Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

5 Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci 137 dawczych. Ponadto w 2004 roku kontynuowano proces zmian organizacyjnych zapocz tkowany w 2003 roku poprzez realizacj prac obj tych 21 projektami reorganizacyjnymi Banku. Celem prowadzonych projektów by o stworzenie sprawnej struktury organizacyjnej umo liwiaj cej szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniaj ce si potrzeby i oczekiwania klientów oraz optymalizacj wykorzystania zasobów spó ki. Mimo trwaj cej reorganizacji, Bank zachowa zaufanie klientów. Na koniec 2004 roku bank prowadzi 460 tys. ROR, z bankowo ci elektronicznej korzysta o 128 tys. klientów, z czego 43,5 tys. pozyskano w 2004 roku. Zanotowano tak e 25-krotny przyrost liczby kont oszcz dno ciowych, dynamicznie wzros a warto zgromadzonych tu rodków. Wprowadzono nowe karty kredytowe i do ko ca 2004 roku wydano ich cznie ok. 40 tys. Równocze nie bank zyska pozycj lidera na rynku kart z mikroprocesorem 5. Sukces Banku wyra a si nie tylko dobrym wynikiem finansowym. Si a Banku tkwi w zespole ludzi, którzy w niekorzystnych warunkach reorganizacji wykazali najwy sze zaanga owanie w swoj prac. Rok 2004 by czasem wielkich wyzwa, czasem zmian. Przeprowadzenie banku przez g bok reorganizacj by o najwa niejszym zadaniem. Zosta wypracowany zysk oraz zachowano zaufanie klientów i partnerów. Zadania realizowane przez Bank w latach by y dostosowywane do kierunków jego rozwoju, zmieniaj cych si warunków makroekonmicznych oraz przygotowania akcesji Polski do UE. Pozwoli y one na dalsze umocnienie pozycji na rynku sektora bankowego, pog bia y zaufania klientów i akcjonariuszy oraz da y gwarancj dalszej poprawy wyników finansowych. Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, Bank konsekwentnie realizowa najwa niejsze elementy w zakresie zarz dzania ryzykiem, jako ci aktywów, rachunkiem wyników oraz procesu integracji i restrukturyzacji. Po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej pojawi y si pierwsze symptomy o ywienia gospodarczego, co jednoznacznie wp yn o na wzmocnienie pozycji rynkowej, popraw wyników finansowych oraz zwi kszenie efektywno ci dzia ania. Przy wzro cie tych czynników w Kredyt Banku wzros o tak e znaczenie jako ci us ug. Marketing us ug bankowych Strategia marketingowa obejmuje decyzje, sposoby i rodki realizacji celów marketingowych oraz odpowiedni ich dobór i kombinacje zapewniaj ce osi gni cie zamierzonych celów 6. Nowoczesna koncepcja marketingu oznacza, e miejsce koncentrowania si przedsi biorców na sprzeda y produktów i us ug stawia sobie za g ówny cel zaspokojenie potrzeb klientów. Aby osi gn ten cel, nale y przygotowa odpowiedni strategi, w której sk ad wchodz : przeprowadzenie bada rynku, analiza SWOT. Jako us ug 5 Raport Roczny za rok M. D bniewska, A. So oma, Bankowo. Produkty, us ugi, rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmi sko-mazurskiego, Olsztyn 2003, s ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

6 138 H. Wyr bek w procesie zarz dzania jest najwa niejszym zagadnieniem. Bior w nim udzia pracownicy, klienci i zarz dzaj cy. Wa nym aspektem funkcjonowania banku powinno by za o enie orientacji marketingowej zorientowanej na klienta, obejmuj cej decyzje i sposoby realizacji tych celów. Wi e si to z: lepsz jako ci doradztwa oraz wysokim standardem technicznym us ug bankowych; nastawieniem na klienta i nowoczesnym sposobem zarz dzania personelem, opartym na wysokiej motywacji i niezawodno ci dzia ania oraz d ugookresowej orientacji na maksymalizacj zysku. W a ciwe wdra anie marketingu oznacza tworzenie takiej kultury organizacji i warunków pracy, które sprzyjaj wykszta ceniu pozytywnych postaw pracowników i jednocze nie s atrakcyjne dla nowych potencjalnych pracowników banku 7. Organizacja, w której pracownicy zadowoleni s ze swojej pracy, mo e dostarczy odpowiedni poziom jako ci us ug klientom oraz budowa ich lojalno. Metod utrzymania i rozwijania istniej cego systemu jako ci jest ci g e jego doskonalenie. We wspó czesnym, konkurencyjnym rodowisku biznesu nale y po o y nacisk na popraw jako ci. System zapewniania jako ci to podstawa planu strategicznego banku. Dobrze opracowany i wdro ony jest warunkiem zmniejszania przypadkowo ci w podejmowanych decyzjach oraz prowadzi do ograniczenia nieokre lono ci. Podstaw sprawnego funkcjonowania marketingu w banku jest odpowiednia struktura organizacyjna, w której sk ad wchodz : rodzaj i liczba jednostek organizacyjnych, liczba wyspecjalizowanych stanowisk pracy, kwalifikacje i umiej tno ci pracowników, efektywno systemu komunikacji wewn trznej komórek. Stworzenie sprawnego systemu jako ci, opisanie procedur, przeszkolenie personelu nie jest wyró nikiem konkurencyjnym banku. Je li zabraknie sprawnie przekazanej za pomoc narz dzi marketingowych informacji, e bank prowadzi okre lone dzia ania w zakresie dostosowania jako ci swoich us ug do oczekiwa klientów, wówczas system jako ci staje si tylko zapisem w strategii dzia ania banku. Dzia alno marketingowa charakteryzuje si tym, e we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania stosowane jest podej cie ukierunkowane na realizacje wymaga klienta. Projektuj c polityk jako ci, sporz dzaj c now ofert, tworz c procedury obs ugi klienta nale y mie na uwadze marketingowy aspekt dzia ania. Wa ne jest tworzenie i sta e aktualizowanie baz danych o klientach, dzi ki czemu bank mo e zdoby podstaw do definiowania preferencji co do jako ci poszczególnych grup klientów. Bazy danych umo liwiaj segmentacj klientów, która u atwia s u bom marketingowym dokonywanie wiarygodnych prognoz dotycz cych np. motywów zakupu, które pozwalaj na dopasowanie cech jako ci oferty i sposobu jej wiadczenia do potrzeb klientów. 7 M. Pluta-Olearnik, Marketing us ug bankowych, PWE, Warszawa 1999, s. 39. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

7 Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci 139 Proces informowania klientów o polityce jako ciowej banku, która sta si ma wyró nikiem konkurencyjnym tej instytucji, sk ada si powinien z dwóch etapów: 8 po pierwsze nale y znale takie parametry jako ci istotne dla klienta, które sta si mog przewag konkurencyjn w stosunku do innych banków, oraz zdecydowa si na jej konsekwentne stosowanie i budowanie wokó niej strategii jako ci. W tym celu bank powinien ledzi dzia ania konkurentów, aby zorientowa si, czym mo e si wyró ni, poprzez jakie przedsi wzi cia mo e by w oczach klienta lepszy od innych organizacji dzia aj cych na tym samym rynku; nast pnie nale y przekaza, za pomoc szeregu narz dzi marketingowych, a przede wszystkim wykorzystuj c dzia ania promocyjne, informacj o wyró niaj cych bank dzia aniach w zakresie jako- ci. Ka dy bank organizuje dzia alno marketingow. W wi kszych oddzia ach mo e funkcjonowa wydzielona komórka zajmuj ca si marketingiem i ci le wspó pracuj ca z innymi komórkami organizacyjnymi, takimi jak dzia obs ugi klienta, dzia ekonomiczny, jako ci us ug. W mniejszych oddzia- ach zadania marketingowe wykonywane s przez pracowników na innych stanowiskach. Zadania marketingowe powinny by realizowane poprzez: wykonywanie dzia a promocyjnych, monitoring jako ci obs ugi klienta, pozyskiwanie danych o klientach aktualnych i potencjalnych do klientowskiej bazy danych, pozyskiwanie danych o konkurencji na terenie dzia alno ci banku, pozyskiwanie danych gospodarczych i spo ecznych, na terenie którego funkcjonuje bank, wykonywanie bada i analiz rynkowych na potrzeby planowania marketingowego 9. Marketing jest obecny ju podczas tworzenia podstaw informacyjnych polityki jako ci banku, jak równie na etapie przekazywania informacji o za o eniach tej e polityki klientom oraz innym podmiotom zewn trznym. Marketing dostarcza instrumentów pomiaru zadowolenia klientów z poziomu jako ci, których dostarcza mu bank. Te zmiany s podstaw do wprowadzenia ewentualnych zmian w polityce jako ci. Instrumenty marketingu s dostosowywane do potrzeb doskonalenia jako ci. Jako staje si g ównym wyró nikiem konkurencyjnym banku, bez którego nie ma mowy o skutecznie prowadzonym marketingu bankowym. Marketing jest obecny podczas tworzenia polityki jako ci, jak i na etapie przekazywania informacji o za o eniach tej e polityki. Dostarcza on informacji o stopniu zadowolenia klientów z poziomu wiadczonych us ug i jest 8 K. Opolski (red), Jako w banku. W praktyce i teorii zarz dzania, CeDeWu, Warszawa 2000, s Wierzba R. (red.), Studium bankowo ci. Tom I, Gda ska Akademia Bankowa, Gda sk 2001, s ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

8 140 H. Wyr bek podstaw do wprowadzania zmian w polityce jako ci. W miar wzrostu konkurencyjno ci coraz wi kszego znaczenia nabiera dzia alno marketingowa oparta na podnoszeniu jako ci oferty us ugowej 10. Celem funkcjonowania organizacji w warunkach konkurencyjnego rynku jest zapewnienie stabilnego poziomu jako ci, jakiego oczekuje klient. Jednym ze sposobów prowadz cych do tego celu jest ci g dzia a, zwanych a cuchem warto ci, obejmuj cy w ramach zarz dzania: badania, rozwój, projektowanie, produkcj, marketing, dystrybucj i serwis 11. Na konkurencyjnym rynku liczy si przetrwanie, wielko udzia u w rynku, jako, wzrost warto ci. Zwi kszaj cy si zysk banku tworzy podstawy do trwa ego wzrostu. Opracowanie za o e oferty i zbudowanie systemu zapewnienia jako- ci produktów na podstawie rzetelnych, zebranych z rynku informacji zwi ksza prawdopodobie stwo powodzenia przygotowanej strategii jako ci. Nawet najlepsze opracowanie za o e polityki jako ci pozostan niewykorzystane, je li nie b dzie odpowiedniej informacji kreuj cej wizerunek rynkowy banku jako podmiotu o okre lonych parametrach jako ciowych. Problem zarz dzania jako ci us ug w bankach sta si podstawowym zagadnieniem na coraz bardziej dojrza ym i konkurencyjnym rynku bankowym w Polsce. Jako wiadczonych us ug i wynikaj ce z tego zadowolenie klientów, a w dalszej perspektywie ich lojalno s bowiem podstawowym elementem zdobywania przewagi konkurencyjnej. Wizerunek banku jest wynikiem dzia alno ci marketingowej, jak równie kampanii promocyjnej. Poziom jako ci oferowanych us ug bankowych w rezultacie przyczynia si do wizerunku banku. Jako dzia a banku powinna by zgodna z jego wizerunkiem rynkowym i powinna by zgodna z polityk jako ci. Wypracowanie takiego wizerunku mo e trwa kilka lat, mo e wi za si z wysokimi wydatkami kampanii promocyjnej, zwi zanymi z pozyskiwaniem klientów. Wizerunek jako narz dzie jako ci ma trzy podstawowe funkcje: - jest no nikiem jako ci produktu i czynnikiem wp ywaj cym na decyzje o wyborze oferty przez klienta. Silnie wykreowany wizerunek o jednoznacznych, odpowiadaj cych klientom tre ciach upraszcza proces decyzji o zakupie; - wizerunek rynkowy stanowi dla klientów dodatkow korzy zwi zan z zaspokojeniem potrzeby presti u. W ten sposób wizerunek rynkowy staje si mno nikiem warto ci oferowanego produktu, podwy szaj c poziom jego jako ci w oczach klienta; - wizerunek jest podstawowym czynnikiem realizacji strategii dyferencjacji. Sprzyja to ró nicowaniu instytucji i produktów oraz umacnia pozycj rynkow organizacji. W ten sposób bank, nawet je li nie jest rzeczywi cie lepszy od konkurencji, mo e wykreowa 10 J. Garczarczyk (red.), Marketing us ug, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s E. Skrzypek, Kompleksowe zarz dzanie jako ci narz dziem doskonalenia przedsi biorstwa, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

9 Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci 141 opini o sobie jako o pierwszym w danej, istotnej dla klienta dziedzinie 12. Wizerunek rynkowy organizacji jest wynikiem zarówno kampanii promocyjnej, jak i innych form dzia alno ci marketingowej. Zwi zek mi dzy poj ciem jako ci a wizerunkiem rynkowym banku jest rezultatem poziomu jako ci oferowanych us ug. Dzia alno banku powinna by zgodna z jego wizerunkiem rynkowym. Pomi dzy dzia aniem na rzecz jako ci a wizerunkiem organizacji na rynku istnieje cis a wzajemna zale no. Banki nie s w stanie zaoferowa us ug odmiennych od konkurentów, nowe rozwi zania s kopiowane przez innych uczestników rynku. Jedyn szans na utrzymanie przewagi konkurencyjnej jest jako. Mimo zbli onych ofert, jako mo e by g ównym atutem i elementem przewagi trafiaj cym w oczekiwania klientów. Jako to nie tylko sposób na pozyskanie nowych klientów, ale równie sposób ich zatrzymania w tym samym banku. Zwi kszanie jako ci us ug przez banki sta o si wymogiem w obliczu wzrastaj cej konkurencji na rynku finansowym. Jako staje si g ównym wymogiem rynku, który eliminuje s abe organizacje. Klient, który otrzymuje produkty spe niaj ce jego oczekiwania, jest usatysfakcjonowany i w ten sposób tworzy silniejsze wi zi z bankiem. Odpowiednio wysoki poziom jako ci us ug jest tym, co powinno przyci ga klientów do banku oraz wzmacnia lojalno. Potrzeba osi gni cia zysku daje gwarancje bankowi na dalszy rozwój przy zaspokojeniu wymaga klientów. Bank w celu zdobycia i utrzymania wysokiej pozycji na rynku powinien dostarcza klientom wyró niaj cych si ofert spo ród innych banków. Czynnikami wiadcz cymi o tym, e oferta jest konkurencyjna decyduje: wysoka jako, innowacyjno, przyst pna cena, skuteczna promocja. Powodzenie dzia a marketingowych zale y w du ym stopniu od personelu, który gwarantuje wysok jako ciowo obs ug. Mo e on by skutecznym instrumentem marketingu, je eli potrafi integrowa swoje dzia ania w celu osi gni cia efektów pracy cechuj cych si wysok jako ci. Powinien on mie wiadomo konieczno ci dbania o dobreo imi banku na rynku; konieczno ci pozyskiwania i utrzymywania klientów, a tak e dbania o wysok jako wykonywanych zada, które w bezpo redni lub po redni sposób wp ywaj na jako obs ugi klienta. Ka dy pracownik powinien swoje zadania wykonywa z pe n wiadomo ci, e jako jego pracy jest spraw najwa niejsz 13. Personel banku, aby efektywnie wype nia swoj rol w organizacji, musi sprosta czterem podstawowym wymogom: 14 1) posiada kompetencje zawodowe, 12 K. Opolski (red.), Monitorowanie jako ci us ug w banku, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2000, s S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wspó czesna ekonomika us ug, PWN, Warszawa 2005, s M. Lipowski, Marketing bankowy. Zarz dzanie popytem i poda us ug, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

10 142 H. Wyr bek 2) rozumie postawy marketingowe, 3) mie odpowiedni motywacj do pracy, 4) prezentowa si nienagannie. W warunkach ci g ej rywalizacji korzy ci ze sprzedanych produktów przynosi marka. Konsumenci cz sto przywi zuj du wag do marki, poniewa jest ona dla nich gwarancj jako ci produktu. W bankowo ci istniej dwa typy marek: marka firmy i marka konkretnej us ugi bankowej. Warunkiem pozytywnego wp ywu marki na wielko sprzedawanych us ug bankowych jest wysoka jako us ug oferowanych przez bank. Podstawowe korzy- ci, które daje bankom zastosowanie marek, to: gwarantowanie klientowi odpowiedniego poziomu jako ci us ug, zmniejszanie postrzeganego przez klientów ryzyka zakupu us ugi; wy czno oferowania okre lonych us ug pod okre lon mark, odró nienie oferty danego banku od konkurentów, pomoc w segmentacji rynku - okre lone produkty bankowe skierowane do ró nych grup nabywców mog mie ró ne marki, pomoc przy komunikacji instytucji finansowych z klientami, u atwienia w promocji us ug finansowych, wzrost lojalno ci klientów poprzez budowanie wizerunku marki 15. Instytucja, która chce si liczy na konkurencyjnym rynku, powinna mie wiadomo, e podstaw do osi gni cia sukcesu jest zadowolony i lojalny klient. Ci g a poprawa jako ci oraz zadowolenie klienta jest najlepszym sposobem na pozyskanie sta ego klienta, a w dalszej perspektywie ich lojalno. Klient lojalny, odczuwaj cy satysfakcj i z pe nym przekonaniem realizuj cy operacje bankowe, stanowi najwi kszy atut w walce konkurencyjnej 16. Jako wiadczonych us ug oraz wynikaj ce z tego zadowolenie klientów s podstawowymi elementami w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Aby osi gn przewag, nale y stworzy dodatkowe korzy ci dla klientów banków. Jako stanowi czynnik przyci gaj cy klientów, prowadzi równie do wzrostu udzia u w rynku 17. Przedsi biorstwo inwestuj c w jako chce liczy si na konkurencyjnym rynku. Je eli na jako przeznaczane s niewielkie nak ady, to traci si wizerunek, mark, klientów, a tak e pozycj na rynku. Poprawa jako ci pracy, produktów oraz zapobieganie b dom wi e si z obni k kosztów jako- ci, które ponosi zarówno producent, jak i konsument. Zadowolenie klienta wi e si z odniesieniem sukcesu organizacji na rynku, który w najlepszy sposób zaspokoi potrzeby klienta i wyjdzie naprzeciw jego oczekiwaniom. W procesie tworzenia us ug bankowych kierownictwu organizacji przypada szczególna rola. G ównymi obowi zkami kierownictwa zwi zanymi z doskonaleniem jako ci w banku jest: podnoszenie kwestii jako ci us ug na odpowiednich spotkaniach; 15 B. urawik, W. urawik, Marketing us ug finansowych, PWN, Warszawa 2000, s A. K opocka, Oczekiwania klientów a jako detalicznych us ug bankowych, Bank i Kredyt, 2002, nr 8, s J. Kud a, Ekonomiczny model jako ci w bankach, Bank i Kredyt, 2003, nr 8, s. 62. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

11 Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci 143 przy podejmowaniu decyzji rozwa anie ich wp ywu na sytuacj klientów oraz banku; zach canie pracowników na wszystkich poziomach do brania udzia u w procesie poprawy jako ci przez demonstrowanie wa no- ci zagadnienia oraz zapewnianie, e pracownicy maj czas oraz wszelk pomoc (np. szkolenia) w uzyskiwaniu rezultatów o wysokiej jako ci; punktualne odpowiadanie na wszelkie rekomendacje i sugestie dotycz ce jako ci; ustanawianie jako ciowych celów i odpowiedzialno ci dla pracowników komórek organizacyjnych banku oraz zapewnianie im warunków, aby ka dy z nich te zadania zna i rozumia ; uznawanie i nagradzanie wysi ków zmierzaj cych do osi gania tych celów oraz ich rezultatów 18. W celu identyfikacji realizowanych przez polskie banki systemów zarz dzania jako ci Katedra Bada Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przeprowadzi a ogólnopolskie badanie, w którym uczestniczy o 295 mened erów bankowych reprezentuj cych centrale i oddzia y banków. Badanie mia o na celu diagnoz i ocen dwóch faz procesu zarz dzania jako ci, a mianowicie fazy przygotowania wymaga systemu zapewnienia jako ci oraz fazy realizacji. Faza przygotowania dotyczy a oceny stopnia przygotowania sformalizowanych wymaga w postaci obowi zuj cych w banku zalece, wytycznych, zasad, norm, instrukcji i procedur w zakresie wiadczenia us ug. W przypadku fazy drugiej oceniano, w jakim stopniu pracownicy badanej placówki przestrzegaj obowi zuj cych wytycznych i wymaga w zakresie ró nych elementów wiadczenia us ug finansowych. Ocenie poddano zestaw 34 ró nych czynników maj cych wp yw na jako wiadczonej us ugi. Przy ocenie stopnia przygotowania systemu zarz dzania jako ci w banku pos u ono si pi ciopunktow skal, w której 1 oznacza o ocen negatywn, a 5 bardzo dobr. Po uzyskaniu wyników mo na stwierdzi, e w bankach w Polsce stopie przygotowania systemu zapewnienia jako ci, w postaci opracowanych wytycznych, norm, instrukcji i procedur, jest wysoki. wiadczy o tym fakt, e rednia ocena dla ogó u badanych czynników wynios a tylko nieco mniej ni 4 (3,91) w pi ciostopniowej skali. W odniesieniu do us ug bankowych rozpi to tych ocen zamyka a si w przedziale od 3,76 (placówka) do 4,40 (wizerunek banku). Jeszcze wi ksze rozpi to ci ocen stopnia przygotowania wymaga uzyskano bior c pod uwag poszczególne czynniki jako ci us ug. Rozpi to ta wynosi od 3,14 (dost p do udogodnie w placówce) do 4,80 (bezpiecze stwo informacji o kliencie). Zdaniem mened erów najlepiej przygotowane s wymagania odnosz ce si do wizerunku instytucji: wiarygodno, bezpiecze stwo ( rednio 4,40) oraz dotycz ce komunikacji z klientem ( rednia 4,10). Najni ej oceniano stopie przygotowania wytycznych i procedur czynników odnosz cych si do placówki i dystrybucji us ug ( rednia 3,76). Stopie przygotowania syste- 18 J. Garczarczyk (red.), op. cit., s. 24. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

12 144 H. Wyr bek mu zapewnienia jako ci w postaci wytycznych, instrukcji, norm i procedur jest wyra nie zró nicowany zale nie od formy w asno ci banków. Relatywnie lepsza sytuacja w tym wzgl dzie jest w bankach pa stwowych i zagranicznych ( rednia ocena 3,95) ni w bankach spó dzielczych i prywatnych z przewag kapita u krajowego ( rednia 3,74). W bankach pa stwowych, zagranicznych i spó dzielczych najlepiej przygotowane s wymagania dotycz ce wizerunku banku, natomiast w bankach prywatnych, krajowych by y to czynniki dotycz ce oferty us ugowej cen. Ocena mened erów jest jeszcze bardziej pozytywna, je eli chodzi o przestrzeganie przez pracowników banków obowi zuj cych w nich norm, instrukcji czy procedur zapewniaj cych jako wiadczonych us ug. rednia ocena dotycz ca wszystkich branych pod uwag czynników jako ci wynosi a powy ej 4 punktów w skali pi ciopunktowej. Rozpi to ocen zamyka si w przedziale od 4,52 (wizerunek banku) do 3,91 (oferta us ugowa oraz organizacja zarz dzania jako ci ). Jeszcze wi ksze by o zró nicowanie ocen realizacji wymaga w zakresie poszczególnych czynników jako ci us ug. Oceny waha y si bowiem od 3,18 (ocena satysfakcji z wykonywanej pracy) do 4,84 (bezpiecze stwo informacji o kliencie). Je eli chodzi natomiast o zakres zapewnienia wysokiej jako ci us ug, to zale y on g ównie od formy w asno ci banku. Stosunkowo najwy sza zgodno z przyj tymi wymaganiami wyst puje w bankach pa stwowych ( rednia ocena 4,10) oraz zagranicznych (4,10). Nieco ni sza jest w bankach spó dzielczych (4,05), a najni sza w bankach prywatnych krajowych (3,78). W bankach pa stwowych, zagranicznych i spó dzielczych najwy sza zgodno z wytycznymi odnosi si do wizerunku banku, natomiast w bankach prywatnych krajowych do pracy personelu i obs ugi klientów. Z przeprowadzonej analizy jasno wynika, e mened erowie banków wy ej oceniali faz realizacji ni faz przygotowania systemu zapewnienia jako ci. Jednocze nie zdecydowana wi kszo banków (70-80% banków) ocenia a obie fazy dobrze lub bardzo dobrze. Przedstawione wy ej dane potwierdzaj równie tez, e ostateczny poziom wiadczonych us ug bankowych w du- ym stopniu zale y od przygotowania systemu zapewnienia jako ci (wytyczne, instrukcje, normy, procedury, procesy) oraz od stopnia przestrzegania przez pracowników banków przyj tych w tym systemie wymaga. Podsumowanie Przedsi biorstwo mo e trwa i rozwija si, je eli poddaje si procesowi zmian ukierunkowanych na ci g e doskonalenie. Natomiast czynno ci systemu zarz dzania jako ci realizowane s m.in. przez dzia marketingu i obs ugi klienta. Obecnie ród em przewagi konkurencyjnej jest jako, zaanga owanie oraz kompetencje kadry kierowniczej i pracowników. Aby utrzyma przewag na rynku nale y dostosowywa si do zmian poprzez proces po- Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

13 Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci 145 prawy organizacji i a cucha jej warto ci. Organizacja, która chce si liczy na konkurencyjnym rynku musi: stosowa procesy innowacyjne, polegaj ce na zmianach jako ciowych, zarówno w sferze produktu, techniki, jak i stosunków z klientami, odwróci relacje mi dzy ilo ci a jako ci na pierwszy plan wysuwa si jako, zwi kszy wzrost roli zasobów ludzkich. W warunkach konkurencji pozyskanie klientów przez bank stanowi powa ne wyzwanie dla zarz dzaj cych sprzeda us ug bankowych. Przywi zanie klientów do banku, czyli pozyskanie ich wierno ci, jest celem kompleksowych dzia a marketingowych, a jej przestrzeganie przez klientów nagradzane preferencyjnymi warunkami zakupu us ug bankowych. Punktem wyj cia do zadowolenia klientów jest zapewnienie im oczekiwanego standardu us ug. Literatura D bniewska M., So oma A., Bankowo. Produkty, us ugi, rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmi sko-mazurskiego, Olsztyn Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Wspó czesna ekonomika us ug, PWN, Warszawa Garczarczyk J. (red.), Marketing us ug, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa K opocka A., Oczekiwania klientów a jako detalicznych us ug bankowych, Bank i Kredyt, 2002, nr 8. Kotler P., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Warszawa Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa Kud a J., Ekonomiczny model jako ci w bankach, Bank i Kredyt, 2003, nr 8. Lipowski M., Marketing bankowy. Zarz dzanie popytem i poda us ug, Wyd. UMCS, Lublin Opolski K. (red), Jako w banku. W praktyce i teorii zarz dzania, CeDeWu, Warszawa Opolski K. (red.), Monitorowanie jako ci us ug w banku, Wyd. CeDeWu, Warszawa Pluta-Olearnik M., Marketing us ug bankowych, PWE, Warszawa Podstawka K., Marketing mened erski: standardy, procedury, strategie, Wydawnictwo Naukowe Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Skrzypek E., Kompleksowe zarz dzanie jako ci narz dziem doskonalenia przedsi biorstwa, Wyd. UMCS, Lublin Wierzba R. (red.), Studium bankowo ci. Tom I, Gda ska Akademia Bankowa, Gda sk urawik B., urawik W., Marketing us ug finansowych, PWN, Warszawa ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

14 146 H. Wyr bek Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Wojciech Grzegorczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Wojciech Grzegorczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYZWANIA DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW BANKOWYCH W POLSCE 1. WPROWADZENIE Dzia ania marketingowe podmiotów rynku opieraj si na wiedzy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo