Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie Marketing partnerski oznacza koncepcję zarządzania organizacją, zgodnie z którą motorem działania firmy są długookresowe partnerskie związki z otoczeniem. Koncepcja ta może być realizowana w stosunku do rynków zewnętrznych oraz do rynku wewnętrznego organizacji. Wyrazem skuteczności działań przedsiębiorstwa staje się zatem utrzymywanie i poszerzanie więzi, na wszystkich jego rynkach, czego efektem będzie rozwój długookresowej współpracy i partnerskich stosunków. Wzrastająca obecnie konkurencja i coraz ostrzejsza walka o klienta sprawia, że firmy usługowe prześcigają się w usprawnianiu swojej działalności oraz stosowaniu reguł opartych na partnerstwie, zaufaniu i dialogu. Wywołuje to konieczność podejmowania profesjonalnych działań marketingowych, które pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby indywidualnego klienta, a w konsekwencji uzyskać odpowiednią pozycję rynkową. Realizacja koncepcji marketingu partnerskiego sprzyja takim działaniom poprzez wzrost wartości oraz obniżenie kosztów działalności marketingowej firmy. Celem rozważań w niniejszym artykule jest zaprezentowanie kierunków, wykorzystania marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Poczty Polskiej. W rozważaniach zawarto wstępne sformułowanie i określenie rynków firmy zorientowanej relacyjnie na otoczenie, omówiono kluczowe instrumenty marketingu partnerskiego oraz zakres i możliwości

2 178 ich zastosowania w działalności usługowej operatora. W pracy skoncentrowano się także na roli technologii informacyjnych oraz na możliwości skutecznego zastosowania Internetu jako narzędzia wspomagającego rozwijanie dialogu z otoczeniem. Zaprezentowana w końcowym fragmencie artykułu analiza podmiotu pozwoli na określenie kierunków budowy i rozwoju koncepcji partnerstwa publicznego operatora pocztowego, wskaże istotne działania, jakie powinny cechować firmę usługową promującą idee relacji, zaufania w procesie dostarczania wartości. 2. Znaczenie partnerstwa w działalności marketingowej firm usługowych Dynamika zmian zjawisk i procesów zachodzących w otoczeniu rynkowym oraz zmiany zachowań nabywców wymuszają potrzebę poszukiwania przez organizację nowych rozwiązań strategicznych. Wzrost konkurencji na poszczególnych rynkach, rosnące znaczenie technologii i rozwój pionowych systemów marketingowych tworzą w firmach nowy wymiar ich relacji z otoczeniem. Firmy dostrzegły, że dominacja na rynku oraz budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej uzależnione jest w znacznej mierze od stosunków, jakie utrzymują one z otoczeniem. To nowe podejście marketingowe określane jest najczęściej terminami: marketing partnerski, marketing relacji, marketing więzi. Twórcą pierwszej definicji marketingu partnerskiego jest Leonard Berry, który określa go jako:,,tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem. Pozyskiwanie nowego klienta jest jedynie pierwszym krokiem w procesie marketingu [1, s ]. Marketing partnerski (relationship marketing) opiera się na założeniu konieczności utrzymywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczestnikami procesu wymiany. Stosunki partnerskie obejmują zatem proces, w którym nasilające się stadia rozwoju tworzą z upływem czasu silne, rozległe więzi społeczne, ekonomiczne, techniczne i kulturowe. Cechą charakterystyczną marketingu partnerskiego, odróżniającą go od tzw. marketingu transakcyjnego, jest przesunięcie punktu ciężkości działań marketingowych z dążenia do zawarcia transakcji na zbudowanie więzi weryfikowanej długoletnim utrzymaniem klienta. W założeniach marketingu partnerskiego podkreśla się także istotny wpływ bezpośrednich kontaktów organizacji z otoczeniem jako warunek sukcesu rynkowego. Kontakty, związki partnerskie mogą być tworzone przez firmę na dwóch płaszczyznach, tj. na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Stosunki partnerskie zewnętrzne tworzone są pomiędzy firmą a uczestnikami rynku, na którym ona działa, tj. dostawcami, klientami, wpływowymi organizacjami, konkurentami, instytucjami opiniotwórczymi, rynkiem pracy (marketing zewnętrzny) [4, s. 78].

3 Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej 179 W ramach organizacji tworzone są partnerskie więzi z jej pracownikami (marketing wewnętrzny). Celem marketingu wewnętrznego jest stymulowanie całego procesu firmy w taki sposób, aby w rozmowach telefonicznych, korespondencji oraz kontaktach elektronicznych i osobistych z klientami pracownicy możliwie najlepiej reprezentowali firmę. Marketing wewnętrzny uznaje się za najważniejszą formę działalności w firmach i instytucjach o rozwiniętej kulturze dbania o klienta [14, s. 59]. K. Fonfara wskazuje, że przyjęcie koncepcji marketingu partnerskiego wymaga od organizacji aktywności na 7 różnych rynkach, tj. rynku nabywców, rynku dostawców, rynku wewnętrznym, rynku pracy, rynku podmiotów opiniotwórczych, rynku wpływowych organizacji, instytucji i jednostek oraz na rynku konkurentów. Formułuje również kluczowe zadania firmy w kontekście każdego z nich (por. tabela 1). Tabela 1. Kluczowe zadania firmy na różnych rynkach Rodzaj rynku Rynek nabywców Rynek podmiotów opiniotwórczych Rynek dostawców Rynek pracy Rynek wpływowych organizacji, instytucji i jednostek Rynek konkurentów Rynek wewnętrzny Źródło: [4, s. 79]. Zadania Przywiązanie szczególnej wagi do obsługi nabywców stanowiących podstawowy element wyróżniający daną ofertę od oferty konkurentów Wykorzystanie rekomendacji z kręgów profesjonalnego doradztwa oraz dotychczasowych nabywców do stworzenia nowych kontaktów i kontraktów Stworzenie systemu bliskich wzajemnie korzystnych kontaktów uczestników wymiany Pozyskiwanie i utrzymywanie w firmie takich pracowników, którzy się z nią identyfikują, są lojalni i zaangażowani w realizację przyjętych celów Nawiązanie ścisłych kontaktów z podmiotami kreującymi opinie w ramach danego rynku Neutralizacja konkurencji przez rozwój współpracy oraz stosowanie benchmarkingu, czyli obserwacji konkurencji uczenia się na cudzych błędach Stworzenie klimatu pełnego zrozumienia przez wszystkich pracowników firmy dla działań nakierowanych na nabywcę Rynek nabywców pozostaje priorytetem w działaniu firmy zarówno w koncepcji marketingu tradycyjnego, jak i marketingu partnerskiego. Różnica polega na przeniesieniu akcentu z pojedynczych transakcji na tworzenie długookresowych kontaktów z nabywcami. Ponadto omawiane ujęcie eksponuje znaczenie tworzenia, utrzymywania i rozwijania silnych więzi z dotychczasowymi nabywcami.

4 180 Istotnym wyrazem skuteczności działań marketingowych jest stworzenie przez organizację możliwie szerokiej grupy podmiotów wspierających jej działalność dobrą opinią. Nabywcy, pośrednicy, instytucje profesjonalnie trudniące się kreowaniem opinii, jak również obecni i byli pracownicy firmy tworzą w tym kontekście tzw. rynek podmiotów opiniotwórczych. Wiele firm postrzega swych dostawców w kategoriach przeciwników, rywali rynkowych, a nie partnerów wymiany. W praktyce takie zachowanie przejawia się często w działaniach zmierzających do minimalizacji korzyści dostawcy i maksymalizacji korzyści odbiorcy. Rozwój koncepcji marketingu partnerskiego spowodował zastąpienie tego typu podejścia zupełnie inną filozofią. Traktuje on dostawców jako bardzo ważnych i równorzędnych partnerów, których nie należy dyskryminować, lecz rozwijać z nimi ścisłą długookresową współpracę korzystną dla obu stron. Pomimo wysokiej stopy bezrobocia wiele firm napotyka na trudności w znalezieniu odpowiednio wyszkolonej i motywowanej kadry, co z kolei stanowi poważną barierę w skuteczności osiągania założonych celów. Rynek pracy staje się zatem wyzwaniem, szczególnie dla firm usługowych, w których największym i zarazem najważniejszym aktywem są ludzie. Rynek wpływowych podmiotów jest kolejnym istotnym rynkiem warunkującym odniesienie sukcesu przez organizację. Szczególne znaczenie przypisuje się mu zwłaszcza w odniesieniu do sprzedaży produktów i usług o znaczeniu strategicznym. Koniecznością staje się przyjęcie strategicznego podejścia marketingowego w odniesieniu do tego rynku, tzn. przyjęcie długookresowego horyzontu działań, ich systematyczności i ciągłości. Skuteczność działań firmy określa się także jej zdeterminowaniem operacjami na rynku konkurentów. W kontekście tym można wyszczególnić dwa aspekty aktywności firmy: benchmarking oraz rozwój współpracy i zależności służący neutralizowaniu zagrożeń ze strony konkurentów. Benchmarking jest to proces,,uczenia się od najlepszych, analizowania operacji konkurentów rynkowych, wyciągania wniosków, którego zasadniczym celem jest poprawa jakości produktów i usług oraz skrócenie cyklu opracowywania nowych koncepcji [15, s. 42], umożliwia on także porównanie własnych rozwiązań z najlepszymi i wykorzystywanie doświadczeń innych firm w prowadzonej działalności. Coraz więcej przedsiębiorstw rezygnuje z działań wymierzonych przeciwko konkurentom, starając się wprowadzać elementy współpracy zamiast prowadzić bezkompromisową walkę. Przykładami współdziałania konkurentów na rynku mogą być izby gospodarcze, stowarzyszenia producentów, cechy itp. Takie powiązania umożliwiają bliższe poznanie się konkurentów oraz wypracowanie wspólnych stanowisk i działań ważnych w danej branży lub gałęzi przemysłu [4, s. 90].

5 Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej 181 W przedsiębiorstwie, w którym strategia współpracy oparta jest na podstawach marketingu partnerskiego, pracownicy powinni być współtwórcami procesów służących poszczególnym kategoriom partnerów, a nie tylko specjalistami w swojej branży. Najlepszą metodą zaspokojenia potrzeb klientów firmy jest usatysfakcjonowanie pracowników klientów wewnętrznych. Podejście to jest nieodzownie związane z rynkiem usług, którego jedną z cech jest nierozłączność produktu od osoby świadczącej usługę. Działalność marketingowa na rynku wewnętrznym wiąże się ściśle z poprawą jakości obsługi, zwiększonym stopniem zadowolenia nabywców, a w konsekwencji ze wzrostem dochodów firmy. 3. Instrumenty marketingu partnerskiego oraz ich zastosowanie w procesie tworzenia relacji z klientem W marketingu relacji wielowymiarowość kontaktów firmy z otoczeniem wymaga wypracowania skutecznych narzędzi, za pomocą których organizacja będzie oddziaływać na wszystkie wymienione wyżej rynki. Odwołanie się w tym miejscu do paradygmatu,,4 P staje się nieuzasadnione. Tradycyjne narzędzia marketingu nie są bowiem w stanie zapewnić skuteczności działań na takich rynkach jak np. rynek dostawców, pomiotów opiniotwórczych czy też konkurentów. Menedżerowie wdrażający idee marketingu partnerskiego będą mieli do czynienia z zupełnie nową kompozycją instrumentów, przy pomocy których oddziaływanie na konkretny rynek zaowocuje długookresowym partnerstwem. Kompozycję narzędzi marketingu partnerskiego oraz ich uszczegółowienie przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Klasyfikacja instrumentów oddziaływania na rynek w marketingu partnerskim Rodzaj instrumentu Zadania Tworzenie wartości Wzbogacanie produktów o wartość, indywidualizacja oferty, współtworzenie wartości z klientem, dostarczanie zadowolenia i satysfakcji Rozwijanie więzi Budowa zaufania, przygotowanie programów lojalnościowych, tworzenie win-win situation, współuczestnictwo w organizacji Dialog z otoczeniem Komunikacja oparta na dialogu, wymiana informacji, współuczestnictwo w procesach, zastosowanie technologii informacyjnych Źrodło: opracowanie własne na podstawie [4]. Do podstawowych narzędzi marketingu partnerskiego należy zaliczyć wartość. Produkt w rozumieniu marketingu partnerskiego jest początkiem procesu współpracy, w wyniku której powstaje wartość, którą docelowo klienci pragną uzyskać. Produkt przestaje już być tylko zbiorem korzyści, jakich oczekuje rynek. W myśl

6 182 nowej koncepcji jest on zbiorem indywidualnych korzyści, w których doborze i opracowywaniu od samego początku uczestniczy klient. Ph. Kotler definiuje wartość jako różnicę pomiędzy całkowitą wartością produktu dla klienta a kosztem, jaki musi on ponieść w związku z jego pozyskaniem. Całkowita wartość dla klienta jest więc sumą korzyści, jakich oczekuje on od danego produktu czy usługi [11, s. 37]. Tworzenie wartości dla klienta może być realizowane poprzez oddziaływanie różnorodnymi instrumentami; do najczęściej stosowanych należy zaliczyć [3, s. 92]: wzbogacanie produktów w wartość, dodawanie wartości poprzez wyjątkową jakość, współtworzenie wartości (produktu) z klientem. W otoczeniu rynkowym istnieje wiele firm, w których wartość w znacznej mierze uwidacznia się poprzez wyjątkowość oferowanych produktów. Firmy te inwestują znaczną część swoich środków w prace badawczo-rozwojowe, w relacjach z rynkiem pracy stawiają wyłącznie na utalentowanych pracowników, a ich kultura organizacyjna ukierunkowana jest na nowatorstwo. Dodawanie wartości do produktu podstawowego prowadzi do rozwoju i umocnienia więzi między organizacją a jej klientami oraz przyczynia się do wzrostu lojalności ze strony tych ostatnich. Tworzenie wartości poprzez jakość powinno opierać się zarówno na wyjątkowej jakości produktów i usług, jak i na wyjątkowości procesu obsługi klienta. Mając na uwadze marketingowe kryteria rozpatrywania pojęcia jakości, szczególną uwagę trzeba zwrócić na definicję, w myśl której jakość jest to zespół cech, walorów, atrybutów użytkowych i emocjonalnych, które decydują o stopniu, w jakim produkt zaspokaja potrzeby odbiorców [20, s. 20]. Współtworzenie wartości z klientem wymaga od organizacji indywidualnej komunikacji, co w znacznym stopniu przyczynia się do poznania jego potrzeb, preferencji i oczekiwań. Dialog z klientem umożliwia organizacji wypracowanie rozwiązań, które w bezpośredni sposób zaowocują zwiększeniem korzyści dla odbiorcy. Tworzenie nowej wartości dla odbiorcy wymaga masowego zindywidualizowania oferty oraz przygotowania nowych metod wytwarzania, dystrybucji i promowania produktu. Kolejnym istotnym narzędziem w procesie budowania przewagi konkurencyjnej staje się rozwijanie więzi. Pierwszym krokiem, jaki organizacja powinna podjąć, jest zdobycie zaufania partnerów rynkowych. Zaufanie polega na tym, że jednostka oczekuje, iż może polegać na słowie danym przez drugą stronę. Zaufanie należy także zinterpretować jako zawierzenie lub działanie, które odzwierciedla przekonanie co do partnera [6, s. 165]. W relacjach rynkowych wszyscy uczestnicy odgrywają jednocześnie rolę obdarzonego i obdarzającego zaufaniem. Poczucie

7 Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej 183 bezpieczeństwa i zaufania do firmy zwiększa skłonność klientów do korzystania z jej usług przez dłuższy czas. Organizacja, która buduje zaufanie poprzez zapewnienie stabilności oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, redukuje koszty konsumenta, a tym samym zwiększa wartość związku. Ważnymi atrybutami firmy z punktu widzenia zaufania są niezawodność, rzetelność, uczciwość oraz uprzejmość [6, s. 166]. Wzajemne zaufanie zostaje z czasem przekształcone w lojalny związek uczestników rynkowych. Związek oparty na zaufaniu partnerów prowadzi do tzw. win-win situation, tzn. sytuacji, gdy obie strony po dokonanej transakcji odchodzą z przekonaniem, że zrobiły dobry interes [19, s. 16]. 4. Kluczowa rola technologii informacyjnych w procesie budowy dialogu z otoczeniem Dotychczas najczęściej stosowanym narzędziem komunikacji firmy z otoczeniem była reklama masowa. Obecnie jest to już przeżytek rozwój technologii informacyjnych umożliwia nadawcy komunikowanie się z klientem za pośrednictwem wskazanego przez niego nośnika. Pozwala także na zindywidualizowanie treści przekazu oraz indywidualne ustalenie czasu, w którym dociera on do nabywcy [8, s. 32]. Koncepcja marketingu partnerskiego jest możliwa do realizacji w praktyce dzięki zastosowaniu nowych technologii informacyjnych, takich jak: sieci komputerowe i ich oprogramowanie, elektroniczny transfer funduszy, telekomunikacja cyfrowa, paski kodowe i karty magnetyczne [2, s. 32]. Powszechność tych narzędzi umożliwia firmom komunikację opartą na wymianie informacji, a nie jak dotychczas na jednostronnych działaniach promocyjnych. Przejście od komunikatu do dialogu pozwala nie tylko lepiej zrozumieć potrzeby indywidualnego klienta, lecz także stwarza mu możliwość współuczestniczenia w procesach zachodzących wewnątrz firmy czy wręcz kreowania jej rozwoju. Stały kontakt z klientem ma na celu szybkie reagowanie na zmiany jego oczekiwań, przekazywanie informacji o nowych produktach i rozwiązaniach, jakie oferuje przedsiębiorstwo, oraz, co najważniejsze, niedopuszczenie do utraty klienta na rzecz konkurencji. Dwukierunkowy przepływ informacji pozwala lepiej poznać się partnerom, ocenić wzajemne możliwości i ustalić najdogodniejsze formy współpracy. Zastąpienie tradycyjnej segmentacji klientów indywidualnym podejściem do każdego z nich I.H. Gordon nazywa,,masową indywidualizacją [19, s. 7]. Przetwarzanie danych w marketingu partnerskim jest to proces, przez który należy rozumieć rejestrowanie, monitorowanie, zapis historii i przebiegu partnerskich relacji z otoczeniem. Współczesna technologia komputerowa umożliwia przechowywanie i wyszukiwanie ogromnej ilości danych, których celem jest

8 184 bardziej precyzyjne ukierunkowanie działań firmy na indywidualne potrzeby nabywców. Istotnym elementem skutecznego oddziaływania technologii informacyjnej w otoczeniu rynkowym jest gromadzenie i przechowywanie informacji. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie tyle sam fakt posiadania, co treść informacji warunkuje jej przydatność dla firmy. Informacje o kliencie, jego uwarunkowaniach, zachowaniu, preferencjach i opłacalności dla firmy są najważniejszym aktywem organizacji realizującej marketing partnerski. Podstawy CRM Krok 1 Krok 2 Baza produktów Lista klientów Zewnętrzne dane Modele marketingowe Baza danych klientów Zyskowność klienta Dynamiczne profilowanie klienta Historia kontaktów Czynna nauka Decyzje Zintegrowany kanał Zarządzanie kontaktami Zarządzanie zasobami Uczenie się Telefon PC Web Poczta Fax Identyfikacja Różnicowanie Przystosowanie Interakcja Rys. 1. CRM oparty na wiedzy Źródło: [10, s. 13]. Skutecznym wsparciem w procesie zarządzania relacjami z klientem mogą być nowoczesne narzędzia informatyczne, określane jako CRM (Customer Relationship Management). CRM jest to strategia powiększania wartości związku pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem, realizowana poprzez optymalne gospodarowanie zasobami tego związku [17, s. 17]. CRM umożliwia efektywne planowanie, kontrolowanie oraz monitorowanie działalności związanej ze sprzedażą, włączając w to co jest istotne przedstawicieli handlowych firmy. System CRM obejmuje m.in. [4, s. 76]: rejestrowanie aktywności handlowców, rejestrowanie i monitorowanie działalności przedsprzedażnej,

9 Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej 185 monitorowanie konkurencji, gromadzenie i analizę ofert, kartoteki obecnych i potencjalnych nabywców. Wprowadzenie systemu CRM wymaga od organizacji dużych przeobrażeń struktury wewnętrznej. Przeprojektowania kultury organizacji, przeglądu i rewizji wizji, misji i strategii firmy. Jednak dobrze przygotowany proces wdrożeniowy zapewni firmie uzyskanie spójnego obrazu klienta na każdym etapie cyklu jego życia, a ponadto pozwoli na realizację wybranej strategii CRM przynoszącej korzyści obu stronom wymiany rynkowej [21, s. 824]. Rysunek 2 pokazuje schemat kroków według firmy Hewlett-Packard, na podstawie których przedsiębiorstwo powinno budować architekturę rozwiązań CRM. Baza danych gromadzona w pierwszym kroku ma za zadanie uporządkować informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych w celu zidentyfikowania cech opisujących klienta. Na podstawie uzyskanych informacji różnicuje się klienta pod względem jego rentowności i dochodowości. W dalszej części następuje automatyzacja wybierania elementów z bazy, tworzenie modeli zachowań klienta i konfiguracja indywidualnych ofert. Proces zwieńcza komunikacja z klientami za pośrednictwem różnych,,punktów styku, tzn. elektronicznych lub tradycyjnych kanałów dystrybucji (por. rys. 1). Reasumując, kluczową rolę w koncepcji CRM odgrywa właściwe zrozumienie procesu, za pośrednictwem którego firma kreuje wartość dla klienta. Umacnianie i rozwijanie więzi z klientem wymaga zatem dogłębnej znajomości tych procesów. Celem CRM jest współpraca z klientem, co w konsekwencji zaowocuje zbudowaniem trwałego związku opartego na silnych więziach partnerów [17, s. 18]. 5. Zastosowanie koncepcji marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego,,poczty Polskiej Procesy liberalizacji rynku usług pocztowych wywołują potrzebę stosowania narzędzi marketingowych nakierowanych na klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Konieczne staje się więc opracowanie odpowiednich strategii marketingowych, które pozwolą skutecznie budować przewagę konkurencyjną publicznemu operatorowi pocztowemu. Główne zadania, jakie stoją przed byłym monopolistą, powinny koncentrować się nie tyle na pozyskiwaniu nowych odbiorców, ile na pielęgnowaniu i rozwijaniu więzi z dotychczasowymi klientami, a zatem na tworzeniu marketingu relacji i partnerstwa. Ta nowa koncepcja działania wydaje się najbardziej adekwatna do pozycji, jaką na rynku usług pocztowych zajmuje,,poczta Polska.

10 186 Zgodnie z zasadą marketingu partnerskiego, skuteczność działania firmy wymaga opracowania oraz sformalizowania operacji na siedmiu rynkach przedsiębiorstwa. Znaczenie poszczególnych rynków nie jest równomierne i zależy od wielkości firmy, branży, w której ona działa, oraz od otoczenia konkurencyjnego. Istotną kwestią jest ustalenie poziomu i zakresu działań względem tych rynków. W tym celu należy [4, s. 110]: zidentyfikować podmioty występujące na każdym z rynków, określić znaczenie i rolę poszczególnych rynków, rozpoznać oczekiwania uczestników każdego z rynków, opracować plany cząstkowe dotyczące działania w ramach danego rynku. Kluczowym rynkiem każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od stopnia jego marketingowego zorientowania, pozostaje rynek nabywców. W tym kontekście działania operatora publicznego powinny koncentrować się na identyfikacji nabywców według kryterium roli, siły, specjalnych cech i potrzeb, której celem jest możliwie daleko idąca indywidualizacja oferty oraz dostosowanie jej do oczekiwań poszczególnych grup klientów. Równie ważny element stanowi regularny pomiar stopnia realizacji przez operatora oczekiwań nabywców oraz modyfikacja i poprawa procesu świadczenia usług dla klientów tak indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W tym kontekście działania Poczty powinny koncentrować się w szczególności w sektorach usług powszechnych, gdzie istnieje silna konkurencja ze strony innych podmiotów, tj. firm kurierskich, banków, towarzystw ubezpieczeniowych. Rynek podmiotów opiniotwórczych uzależniony jest w znacznej mierze od specyfiki branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Dotychczasowa działalność usługowa Poczty Polskiej oraz dywersyfikacja produktów, związana z wchodzeniem na nowe rynki, tj. rynek usług bankowych, ubezpieczeniowych, rynek przesyłek kurierskich, a także prowadzenie działalności handlowej, tworzy szeroką grupę jednostek, które kreują opinię na temat Poczty Polskiej. Główne zadanie, jakie stoi przed publicznym operatorem pocztowym, to zidentyfikowanie podmiotów istotnie wpływających na tworzenie opinii oraz sformułowanie i wdrożenie planów działania w kontekście każdego z nich. Drugi wymiar działań powinien koncentrować się na polityce informacyjnej przedsiębiorstwa, co w głównej mierze wiąże się z działaniami w zakresie public relations. Obowiązki w tym zakresie należy przypisać kierownictwu najwyższego szczebla, a także rzecznikowi prasowemu firmy [13, s. 107]. Rozwijanie przez operatora publicznego ścisłej, a zarazem korzystnej dla obu stron długookresowej współpracy z dostawcami towarów i usług jest mocno ograniczone za sprawą ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta nakłada na operatora obowiązek prowadzenia postępowań przetargowych na dostawę towarów i usług oraz robót budowlanych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych

11 Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej 187 równowartość kwoty 6 tys. euro. Rozmiary przedsiębiorstwa oraz skala działalności powodują, że większość umów zawieranych z dostawcami wyłaniana jest w drodze postępowań przetargowych. Z jednej strony taka sytuacja jest korzystna, pozwala bowiem przedsiębiorstwu uzyskać możliwie niską cenę zakupu i dogodne terminy płatności, z drugiej zaś nie sprzyja ona rozwijaniu długookresowych partnerskich związków na rynku dostawców. Rynek pracy jest kolejnym, istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa usługowego rynkiem, któremu należy przypisać szczególnie duże znaczenie. W praktyce okazuje się, że niekiedy łatwiej firmie zapewnić dostęp do materiałów, surowców czy zasobów finansowych, niż zdobyć pracowników o pożądanych kwalifikacjach [4, s. 82]. Optymalnym rozwiązaniem dla operatora publicznego byłoby stworzenie systemu opartego na technologii informacyjnej, umożliwiającego wyszukiwanie i absorpcję pracowników o pożądanych kwalifikacjach, lub też zlecenie tego zadania firmom zewnętrznym, profesjonalnie trudniącym się rekrutacją pracowników, które posiadają ogromne banki informacji o potencjalnych pracownikach niemalże w każdym zakątku kraju. Odniesienie sukcesu rynkowego wiąże się także ze zwiększonym zorientowaniem operatora na rynek wpływowych podmiotów, instytucji i jednostek. Poczta Polska, jako instytucja istotna dla kraju i wrażliwa społecznie, potrzebuje sformalizowanego planu działania, umożliwiającego skuteczne oddziaływanie na ten rynek. Ważne jest, aby osoby zarządzające firmą wprowadzały rozwiązania cechujące się strategicznym podejściem marketingowym, oznaczającym m.in. długi horyzont czasowy prowadzonych działań oraz ich ciągłość [3, s. 78]. W ostatniej dekadzie można zaobserwować w Polsce powstanie i rozwój podmiotów świadczących usługi konkurencyjne względem operatora publicznego. Również sam operator uczestnicząc w procesie dywersyfikacji usług wkroczył na rynki, na których istnieje silna konkurencja. Powyższe przyczyny skłaniają operatora publicznego do podjęcia działań mających na celu neutralizację zagrożeń ze strony konkurentów. W odniesieniu do,,poczty Polskiej istotnym zadaniem staje się wprowadzenie benchmarkingu jako podstawowego narzędzia służącego do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Benchmarking oznacza dążenie równania do najlepszych, odkrywanie, dlaczego i w jaki sposób inne przedsiębiorstwa działają lepiej i efektywniej. Zastosowanie technik benchmarkingu wydaje się najlepszym rozwiązaniem, szczególnie na rynkach usług bankowych, ubezpieczeniowych oraz usług marketingu bezpośredniego, gdzie operator publiczny nie ma ugruntowanej pozycji i doświadczenia. Przyjęcie przez publicznego operatora pocztowego strategii rozwoju opartej na koncepcji marketingu partnerskiego wymaga spojrzenia na zasoby ludzkie z zupełnie innej perspektywy. Pojęcie masowej indywidualizacji dotyczy także rynku klientów wewnętrznych Poczty, tzn. pracowników. Należy ich traktować

12 188 indywidualnie, wybrać spośród nich najlepszych i wraz z nimi tworzyć nową wartość, zarówno dla klientów, jak i dla firmy [8, s. 345]. W polityce kadrowej operatora pocztowego, który zamierza oprzeć swoją działalność na strategii relacji i partnerstwa, szkolenia pracowników powinny stanowić podstawowy zakres działań. Uwidacznia się także potrzeba reedukacji personelu oraz stałego oddziaływania na jego umiejętności [13, s ]. Możliwość realizacji strategicznych celów w przedsiębiorstwie usługowym wiąże się przede wszystkim z jakością świadczonych usług, mierzoną satysfakcją klientów. Na jakość obsługi klientów składają się wszystkie działania, które czynią usługę pocztową ogólnie dostępną i kompleksową. Pod pojęciem dostępności należy rozumieć przestrzenną, czasową lub cenową możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z komunikowaniem się na odległość za pomocą łączności pocztowej. Kompleksowość obsługi powinna umożliwiać realizację całego wachlarza usług w każdej placówce pocztowej. Liberalizacja rynku pocztowego powoduje, że o wyborze operatora decydować będzie często kompleksowość oferty. Zaniechanie działań zmierzających do kompleksowej obsługi doprowadzi do tego, że,,poczta Polska nie odegra istotnej roli na europejskim rynku pocztowym, co na pewno wykorzysta wzrastająca konkurencja [5, s. 8]. Kultura obsługi klienta jest kolejnym elementem jakościowej oceny operatora. Wynika ona głównie z poziomu obsługi oraz kompetencji i uprzejmości pracowników. Niematerialny charakter usługi pocztowej powoduje, że to właśnie personel pierwszej linii staje się niejako materialnym świadectwem usługi. Dlatego tak ważne dla zapewnienia odpowiedniego standardu obsługi staje się zatrudnienie osób nie tylko spełniających wymogi w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, lecz także mających pewne predyspozycje osobowe, niezbędne do pracy z klientami. Zapewnienie wysokiego poziomu usług sprzyja poprawie rentowności przedsiębiorstwa i w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. Tworzenie obok produktu podstawowego wartości dodatkowej wpływa korzystnie na stopień zadowolenia i satysfakcji klientów, a tym samym na trwałość i głębokość związku partnerskiego. O wartości nie decyduje tylko to, jaką usługę otrzymuje klient. Równie ważny, z jego punktu widzenia, jest proces jej otrzymywania. Chodzi tutaj nie tylko o wartość produktów (usług), jakie otrzymuje on w trakcie wymiany, lecz także o całkowitą korzyść, jaka płynie z utrzymywania relacji z firmą [6, s. 184]. Niezbędnym warunkiem rozwijania i kontynuowania więzi jest budowanie związków opartych na zaufaniu i satysfakcji klienta. Do kluczowych czynników, które najsilniej wpływają na przywiązanie nabywcy do firmy, należy zaliczyć: poziom zaufania konsumenta, poziom zadowolenia konsumenta,

13 Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej 189 stopień zależności konsumenta od usługodawcy. Istotnym elementem kształtującym partnerstwo jest stopień zależności pomiędzy podmiotami wymiany. Oznacza to, że im wyższy jest stopień zależności od dostawcy, tym większa jest skłonność klienta do kontynuowania związku. Negatywnym skutkiem powyższej asymetrii jest mniejsze zaangażowanie emocjonalne klienta, który w takim przypadku czuje się wykorzystywany przez przedsiębiorstwo [6, s. 171]. W usługach oferowanych przez publicznego operatora pocztowego zależność ta uwidacznia się najbardziej w sektorach usług, na które ustawodawca pozostawił wyłączność operatorowi publicznemu, np. rynek usług przesyłek listowych do 350 g [18]. Wzrastająca konkurencja skłania operatora publicznego do podjęcia walki o klienta. Wejście na nowe rynki dzięki systemom teleinformatycznym może okazać się skutecznym narzędziem zdobycia przewagi konkurencyjnej [12, s. 11]. Rewolucja w dziedzinie technik komunikacji otworzyła przed Pocztą nowe możliwości w zakresie kontaktów z klientami. Wykorzystanie nowego cyfrowego medium, jakim jest Internet, pozwala na budowanie takich więzi z klientami, jakie nigdy wcześniej nie były możliwe. Relacje nawiązywane za pośrednictwem Internetu stanowią uzupełnienie bezpośrednich kontaktów z dostawcami, nabywcami oraz innymi uczestnikami rynku [7, s. 37]. W krajach Europy Zachodniej wielu operatorów publicznych świadczy za pośrednictwem poczty elektronicznej usługi tzw. poczty hybrydowej. Usługa ta jest umiejętnym połączeniem tradycyjnych technologii pocztowych z wykorzystaniem Internetu. Klient przesyła drogą elektroniczną plik z danymi na adres poczty, która go drukuje, kopertuje i przesyła w tradycyjnej formie wskazanemu adresatowi. Innym rodzajem zastosowań Internetu w działalności pocztowej jest wchodzenie na rynki e-biznesu. Obszar ten stwarza nowe możliwości generowania obrotu towarowego. Instrumenty te pozwalają tworzyć nowe wirtualne rynki poprzez [12, s. 11]: sklepy internetowe, nowe usługi oparte na technologiach informatycznych, nowe formy obsługi klientów, nowe strategie cenowe. Wizytówką przedsięwzięć operatora na rynku usług teleinformatycznych jest usługa direct mail oferująca profesjonalne rozwiązania firmom za pomocą nowych kanałów komunikacji. Poczta oferuje wszystkim zainteresowanym korzystanie z usług objętych wspólną nazwą DM System, w ramach którego udostępnia bazę danych o klientach, zapewniając przy tym pomoc i fachowe doradztwo. Wraz z wykorzystaniem Internetu koncentracja wysiłków przedsiębiorstwa sprowadza się nie tylko do zbadania preferencji i potrzeb klienta, daje również możliwości jego współuczestnictwa w tworzeniu ostatecznej wartości. Wymiana informacji służyć ma, z jednej strony, budowaniu takiej wartości dla klienta, aby

14 190 mógł on być zadowolony z indywidualnego potraktowania, a z drugiej, aby udział tegoż klienta w ogólnej wielkości sprzedaży zapewniał rentowność podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań. Reasumując, publiczny operator pocztowy,,poczta Polska wychodząc naprzeciw potrzebom klientów musi dynamiczniej wkraczać w obszary e-biznesu. Wprowadzenie usług direct mail oraz sprzedaży internetowej jest dopiero pierwszym, choć niezwykle ważnym krokiem zmierzającym do stworzenia e-rynków. Należy także jak najszybciej wdrożyć narzędzia informatyczne umożliwiające zarządzanie relacjami z uczestnikami procesu wymiany rynkowej, tzw. systemy CRM. Najważniejszym celem jest jednak uświadomienie sobie przez kierownictwo najwyższego szczebla konieczności wdrażania rozwiązań, które pozwolą na kompleksową obsługę indywidualnych klientów oraz korzystnie wpłyną na wizerunek,,poczty Polskiej w ich oczach. Operator publiczny nie może być postrzegany jako konserwatywna instytucja oderwana od realiów gospodarki rynkowej, lecz jako dynamiczna, innowacyjna organizacja szybko reagującą na zmienne potrzeby i preferencje indywidualnych klientów, a nawet je wyprzedzająca.,,poczta Polska musi jak najszybciej ewoluować z tradycyjnego przedsiębiorstwa w e-pocztę, umożliwiając klientom szerszy dostęp do świadczonych usług za pośrednictwem technologii cyfrowych [9, s. 5]. Umożliwi to firmie gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie danych o nabywcach i ich preferencjach, a w konsekwencji pozwoli na lepsze dostosowanie oferty do ich zindywidualizowanych potrzeb. Literatura [1] Berry L., Relationship Marketing [w:] Berry L., Shostack G.L., Upah G.D., Emerging Perespectives on Services Marketing, American Marketing Associations, Chicago [2] Dolińska M., Partnerstwo w działalności marketingowej organizacji, Przegląd Organizacji 2002, nr 3. [3] Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa [4] Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa [5] Frączak D., Kliś J., Przed starciem z konkurencją,,,poczta Polska 2003, nr 44. [6] Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa [7] Goławska M., Zarządzanie relacjami z klientem, Marketing i Rynek 2002, nr 4. [8] Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa [9] Hanak P., Newpost, znaczy nowoczesność,,,poczta Polska 2003, nr 28. [10] Janjicek R., CRM Architecture for Enterprise Relationship Marketing in the New Millenium, Hewlett-Packard, Technokal White Paper, [11] Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa [12] Panasiuk A., Usługi pocztowe w działalności marketingowej, Marketing i Rynek 2003, nr 4.

15 Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej 191 [13] Panasiuk A., Usługi pocztowe, rynek i marketing, PWN, Warszawa [14] Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa [15] Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa [16] Rydel M., Komunikacja marketingowa, OdiDK Sp. z o.o., Gdańsk [17] Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków [18] Ustawa z dn. 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, art. 47. [19] Waśkowski Z., Zastosowanie marketingu partnerskiego w budowie trwałych więzi z klientami, Marketing i Rynek 2002, nr 2. [20] Wiśniewski A., Słownik marketingu, WSiP, Warszawa [21] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Materiały z konferencji naukowej, red. A. Stabryła, AE w Krakowie, Kraków The Concept of Relationship Marketing in the Service Operations of the Public Postal System Operator In this article, the author focuses on the relationship marketing concept and opportunities and barriers to its application in the service operations of the public postal system operator Poczta Polska (Polish Postal Service). The author describes seven markets that are important from the relationship marketing perspective and sets out tasks for the enterprise to complete in relation to each market. Later, the author presents the tools that the enterprise needs to use in order to achieve its goals on the specified markets. The author also focuses on the role of information technologies and the Internet in the process of building dialogue with the enterprise s environment. In the closing section of the article, the author conducts an analysis of the enterprise, presents the stages for implementing the relationship marketing concept in the service operations of the Polish Postal Service, and lists the tasks that a service company focussed on its relationship with its environment needs to complete.

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Gdańsk 2014 Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Copyright held by the authors Redakcja naukowa: Beata A. Basińska Igor Garnik Recenzent: Prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Wydawca: Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo