INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ"

Transkrypt

1 Krosno Odrzańskie, 20 listopada 2013r. Egzemplarz nr 1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 dalej: ustawy Pzp) informuję, że w dniu 20 listopada 2013r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 1 część zamówienia: Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawiono w ofercie nr 3 (w formularzu cenowym i ofertowym 1 część zamówienia), złożonej przez Wykonawcę Macieja Narkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Narkiewicz PERSSON MEBLE BIUROWE, ul. Stanisława Staszica 15, Zielona Góra oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek). Poprawienie omyłek rachunkowych nastąpiło w następujący sposób: pozycja nr 14 formularza cenowego jest: 17x380,00=6.340,00 - powinno być: 17x380,00 =6.460,00. Uwzględniając konsekwencje rachunkowe wyżej dokonanej poprawki rachunkowej cena formularza cenowego wynosi ,00 a nie jak wskazano ,00 złotych. W związku z tym cena wskazana w formularzu ofertowym powinna również wynosić ,00 złotych. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawiono w ofercie nr 6 (w formularzu cenowym i ofertowym 1 część zamówienia), złożonej przez Wykonawcę Tomasza Heba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HEBA Tomasz Heba, ul. Bydgoska 46/1, Bydgoszcz oczywistej omyłki rachunkowej. Poprawienie omyłki rachunkowej nastąpiło w następujący sposób, poprzez sumowanie poszczególnych wartości brutto formularza cenowego. Wartość formularza cenowego wynosi ,54 a nie jak wskazano ,04 złotych. W związku z tym cena wskazana w formularzu ofertowym powinna również wynosić ,54 złotych. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawiono w ofercie nr 8 (w formularzu cenowym i ofertowym 1 część zamówienia), złożonej przez Wykonawcę BIELMAT Sp. z o. o., ul. Warszawska 56, Bielsko-Biała oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek). Poprawienie omyłek rachunkowych nastąpiło w następujący sposób: pozycja nr 1 formularza cenowego jest: 31x372,35=11.542,71 - powinno być: 31x372,35=11.542,85, pozycja nr 6 formularza cenowego jest: 6x300,47=1.802,85 - powinno być: 6x300,47=1.802,82, pozycja nr 7 formularza cenowego jest: 118x75,34 =8.889,53 - powinno być: 118x75,34=8.890,12, pozycja nr 8 formularza cenowego jest: 45x205,22 =9.235,04 - powinno być: 45x205,22 =9.234,90, pozycja nr 9 formularza cenowego jest: 35x26,38=923,42 - powinno być: 35x26,38=923,30, pozycja nr 11 formularza cenowego jest: 3x116,03=348,10 - powinno być: 3x116,03=348,09, pozycja nr 12 formularza cenowego jest: 10x444,22=4.442,17 - powinno być: 10x444,22=4.442,20, pozycja nr 13 formularza cenowego jest: 12x414,78=4.977,31 - powinno być: 12x414,78=4.977,36, pozycja nr 14 formularza cenowego jest: 17x338,57=5.755,77 - powinno być: 17x338,57=5.755,69. Uwzględniając konsekwencje rachunkowe wyżej dokonanych poprawek rachunkowych cena formularza cenowego wynosi ,08 a nie jak wskazano ,65 złotych. W związku z tym cena wskazana w formularzu ofertowym powinna również wynosić ,08 złotych. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawiono w ofercie nr 12 (w formularzu cenowym i ofertowym 1 część zamówienia), złożonej przez Wykonawcę POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 14-15, Wrocław oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek). Poprawienie omyłek rachunkowych nastąpiło w następujący sposób: pozycja nr 1 formularza cenowego jest: 31x347,48 =10.771,73 - powinno być: 31x347,48 =10.771,88, pozycja nr 6 formularza cenowego jest: 6x202,93 =1.217,55 - powinno być: 6x202,93 =1.217,58,

2 pozycja nr 7 formularza cenowego jest: 118x68,11=8.036,40 - powinno być: 118x68,11=8.036,98, pozycja nr 8 formularza cenowego jest: 45x211,26=9.506,92 - powinno być: 45x211,26=9.506,70, pozycja nr 9 formularza cenowego jest: 35x55,60=1.945,86 - powinno być: 35x55,60=1.946,00, pozycja nr 10 formularza cenowego jest: 12x87,56=1.050,76 - powinno być: 12x87,56=1.050,72, pozycja nr 11 formularza cenowego jest: 3x108,95=326,86 - powinno być: 3x108,95=326,85, pozycja nr 12 formularza cenowego jest: 10x348,86=3.488,65 - powinno być: 10x348,86=3.488,60, pozycja nr 13 formularza cenowego jest: 12x359,98=4.319,81 - powinno być: 12x359,98=4.319,76, pozycja nr 14 formularza cenowego jest: 17x303,00=5.150,97 - powinno być: 17x303,00=5.151,00, Uwzględniając konsekwencje rachunkowe wyżej dokonanych poprawek rachunkowych cena formularza cenowego wynosi ,31 a nie jak wskazano ,74 złotych. W związku z tym cena wskazana w formularzu ofertowym powinna również wynosić ,31 złotych. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawiono w ofercie nr 13 (w formularzu cenowym i ofertowym 1 część zamówienia), złożonej przez Wykonawcę Roberta Kusch prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Robert Kusch FAT Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne, ul. Podgórska 11A/22, Gdynia oczywistej omyłki rachunkowej. Poprawienie omyłki rachunkowej nastąpiło w następujący sposób, poprzez sumowanie poszczególnych wartości brutto formularza cenowego. Wartość formularza cenowego wynosi ,00 a nie jak wskazano ,00 złotych. W związku z tym cena wskazana w formularzu ofertowym powinna również wynosić ,00 złotych. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawiono w ofercie nr 19 (w formularzu cenowym i ofertowym 1 część zamówienia), złożonej przez Wykonawcę Zbigniewa Świadek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno Usługowo - Handlowy JAWOR Linowiec 22, Starogard Gdański oczywistej omyłki rachunkowej (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanej poprawki). Poprawienie omyłki rachunkowej nastąpiło w następujący sposób: pozycja nr 1 formularza cenowego jest: 31x332,10=10.259,10 - powinno być: 31x332,10=10.295,10, Uwzględniając konsekwencje rachunkowe wyżej dokonanej poprawki rachunkowej cena formularza cenowego nie uległa zmianie. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp wykluczono Wykonawcę Wiesława Frąszczak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IN TIME Wiesław Frąszczak, Ramiszów 30, Wrocław 23 (oferta nr 5), gdyż pomimo wezwania go w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (wezwanie z dnia 14 listopada 2013r.) nie złożył on prawidłowo wypełnionej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z treścią załącznika nr 2c do SIWZ). Wykonawca w ofercie złożył przedmiotowy dokument jednakże nie został on sporządzony w sposób określony w SIWZ (brak wymaganego wykreślenia). Wykonawca nie uzupełnił w/w oświadczenia i tym samym podlega wyliczeniu. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono Wykonawcę BIELMAT Sp. z o. o., ul. Warszawska 56, Bielsko-Biała (oferta nr 8), gdyż pomimo wezwania go w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (wezwanie z dnia 14 listopada 2013r.), nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w ofercie nie złożył oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp zgodnie z treścią załącznika nr 2b do SIWZ. Wykonawca uzupełnił oświadczenie w terminie określonym przez Zamawiającego jednak zgodnie z treścią z art. 26 ust 3 ustawy Pzp oświadczenie powinno potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj r. Wykonawca złożył oświadczenie na dzień 14 listopada 2013r. tym samym nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp wykluczono Wykonawcę POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 14-15, Wrocław (oferta nr 12), gdyż nie złożył on prawidłowo wypełnionej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z treścią załącznika nr 2c do SIWZ). W niniejszym wypadku Zamawiający odstąpił od wzywania Wykonawcy do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż oferta tego Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp. Wskazany Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu dwie oferty (oferta nr 12 i oferta nr 20). Oferta nr 20 została złożona w imieniu tego samego Wykonawcy przez jego oddział w Katowicach. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna, ul. Krasińskiego 24, Katowice, Oddział spółki POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna z siedziba we Wrocławiu (oferta nr 20). Wskazany Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu dwie oferty (oferta nr 12 i oferta nr 20). Oferta nr 12 została złożona w imieniu tego samego Wykonawcy. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp wykluczono Wykonawcę SALON MEBLOWY STYL Arkadiusz Basiński, Renata Gawroniak Sp. jawna, ul. Dąbrowskiego 21, Gorzów Wlkp., (oferta nr 16), gdyż nie złożył on listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z treścią załącznika nr 2c do SIWZ). W niniejszym wypadku Zamawiający odstąpił od wzywania Wykonawcy do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż oferta tego Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ (brak wskazania ceny w formularzu ofertowym). Zgodnie z SIWZ Wykonawca był zobowiązany złożyć w postępowaniu ofertę na którą składał się formularz ofertowy wraz z załączonymi dokumentami określonymi w punkcie SIWZ. W punkcie 5.3. SIWZ Zamawiający wskazał, że oferty które nie będą zawierały formularza ofertowego, formularza cenowego w zakresie części, której dotyczy oferta albo ich treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca w złożonym formularzu ofertowym nie wpisał ceny za jaką wykona przedmiotowe zamówienia pomimo, iż Zamawiający wymagał tego zgodnie z punktem SIWZ: Obliczoną w ten sposób cenę brutto należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na powyższe, biorąc pod uwagę, iż cena stanowi istotny element złożonej oferty, Zamawiający uznał w/w ofertę za niegodną z treścią SIWZ. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę Wykonawcy DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, Lipno, z ceną brutto: ,08 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%). Numer oferty cena brutto oferty w złotych Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów przyznanych ofercie , ,46 73,68 73, ,00 76,82 76, ,91 84,95 84, ,00 Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp ,54 75,70 75, ,00 86,32 86, ,08 Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt ,96 63,96 63, ,14 86,73 86,73

4 ,74 Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp ,00 68,05 68, ,91 79,20 79, Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp ,00 55,74 55, ,00 57,79 57, ,30 68,08 68, ,55 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp Oferty zostały złożone przez: Oferta nr 1 DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, Lipno, cena brutto: ,08 Oferta nr 2 Przedsiębiorca Marcin Puźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, Krzeszów, cena brutto: ,46 Oferta nr 3 Przedsiębiorca Maciej Narkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Narkiewicz PERSSON MEBLE BIUROWE, ul. Stanisława Staszica 15, Zielona Góra, cena brutto: ,00 Oferta nr 4 Przedsiębiorca Wojciech Marciniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PATMAR Wojciech Marciniak, ul. Swojska 35/10, Szczecin, cena brutto: ,91 Oferta nr 5 Przedsiębiorca Wiesław Frąszczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IN TIME Wiesław Frąszczak, Ramiszów 30, Wrocław 23, cena brutto: ,000 Oferta nr 6 Przedsiębiorca Tomasz Heba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HEBA Tomasz Heba, ul. Bydgoska 46/1, Bydgoszcz, cena brutto: ,04 Oferta nr 7 KARIAN Spółka jawna, Jan, Bożena, Andrzej Karwan, Chojęcin Szum 24, Bralin, cena brutto: ,00 Oferta nr 8 BIELMAT Sp. z o. o., ul. Warszawska 56, Bielsko-Biała, cena brutto: ,65 Oferta nr 9 Przedsiębiorca Anna Kosmowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GALERIA MEBLI I OŚWIETLENIA Anna Kosmowska, ul. Kręta 5, Zielona Góra, cena brutto: ,96 złotych. Oferta nr 11 KJMK MEBLE Sp. z o. o., ul. Ks. Bp. Bednorza 2A-6, Katowice, cena brutto: ,14 złotych. Oferta nr 12 POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 14-15, Wrocław, cena brutto: ,74 Oferta nr 13 Przedsiębiorca Robert Kusch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Kusch FAT Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne, ul. Podgórska 11A/22, Gdynia, cena brutto: ,00 Oferta nr 14 Przedsiębiorca Daniel Dalidowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FOSTER DESIGN Daniel Dalidowicz, ul. Obrońców Pokoju 8/1A, Gorzów Wlkp., cena brutto: ,91 Oferta nr 16 SALON MEBLOWY STYL Arkadiusz Basiński, Renata Gawroniak Sp. jawna, ul. Dąbrowskiego 21, Gorzów Wlkp., cena brutto: ,10 Oferta nr 17 CUBICA SUDOŁ Spółka Jawna, ul. Św. Ducha 5A/5, Szczecin, cena brutto: ,00 Oferta nr 18 Przedsiębiorca Magdalena Merda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład

5 Produkcji Mebli MEBLE MERDA Magdalena Merda, ul. Leśna 13, Skwierzyna, cena brutto: ,00 Oferta nr 19 Przedsiębiorca Zbigniew Świadek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno Usługowo - Handlowy JAWOR Linowiec 22, Starogard Gdański, cena brutto: ,30 Oferta nr 20 POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna, ul. Krasińskiego 24, Katowice, cena brutto: ,55 złotych. Wykluczono 4 (czterech) Wykonawców: Oferta nr 5 Przedsiębiorca Wiesław Frąszczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IN TIME Wiesław Frąszczak, Ramiszów 30, Wrocław 23, Oferta nr 8 BIELMAT Sp. z o. o., ul. Warszawska 56, Bielsko-Biała, cena brutto: ,65 Oferta nr 12 POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 14-15, Wrocław, Oferta nr 16 SALON MEBLOWY STYL Arkadiusz Basiński, Renata Gawroniak Sp. jawna, ul. Dąbrowskiego 21, Gorzów Wlkp., Odrzucono 5 (pięć) ofert: Oferta nr 5 Przedsiębiorca Wiesław Frąszczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IN TIME Wiesław Frąszczak, Ramiszów 30, Wrocław 23, Oferta nr 8 BIELMAT Sp. z o. o., ul. Warszawska 56, Bielsko-Biała, Oferta nr 12 POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 14-15, Wrocław, Oferta nr 16 SALON MEBLOWY STYL Arkadiusz Basiński, Renata Gawroniak Sp. jawna, ul. Dąbrowskiego 21, Gorzów Wlkp., Oferta nr 20 POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna, ul. Krasińskiego 24, Katowice. Zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/ em niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 2 część zamówienia: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano Wykonawcę Macieja Narkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Narkiewicz PERSSON MEBLE BIUROWE, ul. Stanisława Staszica 15, Zielona Góra, z ceną brutto: 8.710,00 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%). Numer oferty cena brutto oferty w złotych Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów przyznanych ofercie ,00 76,47 76, , ,36 35,70 35, ,00 81,25 81,25

6 ,20 88,07 88, ,59 68,14 68, ,00 76,47 76, ,00 34,21 34, ,76 77,71 77,71 Oferty zostały złożone przez: Oferta nr 1 DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, Lipno, cena brutto: ,00 Oferta nr 3 Przedsiębiorca Maciej Narkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Narkiewicz PERSSON MEBLE BIUROWE, ul. Stanisława Staszica 15, Zielona Góra, cena brutto: 8.710,00 Oferta nr 9 Przedsiębiorca Anna Kosmowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GALERIA MEBLI I OŚWIETLENIA Anna Kosmowska, ul. Kręta 5, Zielona Góra, cena brutto: ,36 Oferta nr 10 Przedsiębiorca Sławomir Kiersztyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DYSKRET Sławomir Kiersztyn, Borowina Sitaniecka 52B, Zamość, cena brutto: ,00 Oferta nr 11 KJMK MEBLE Sp. z o. o., ul. Ks. Bp. Bednorza 2A-6, Katowice, cena brutto: 9.889,20 złotych. Oferta nr 14 Przedsiębiorca Daniel Dalidowicz prowadzący działalność gospodarcza pod firmą FOSTER DESIGN Daniel Dalidowicz, ul. Obrońców Pokoju 8/1A, Gorzów Wlkp., cena brutto: ,59 Oferta nr 15 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe ŻALUTEX Sp. jawna, Jagiełka, Lupa- Lewandowska, ul. Koronkarska 17, Poznań, cena brutto: ,00 Oferta nr 21 Przedsiębiorca Grzegorz Olejnik prowadzący działalność gospodarcza pod firmą ROLLAND Grzegorz Olejnik, ul. Swarzewska 80/2, Warszawa, cena brutto: ,00 Oferta nr 22 Przedsiębiorca Robert Poznań prowadzący działalność gospodarcza pod firmą VERTI-POL ROBERT POZNAŃ, ul. Wiosny Ludów 8/9, Bydgoszcz, cena brutto: ,76 złotych. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty. Zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/ em niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, Na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. Otrzymują / zamieszczono: Egz. nr 1 - Zamawiający strona internetowa/tablica ogłoszeń, Egz. nr 2 DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, Lipno, fax: (54) , Egz. nr 3 Przedsiębiorca Marcin Puźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, Krzeszów, fax: (61) , Egz. nr 4 Przedsiębiorca Maciej Narkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Narkiewicz PERSSON MEBLE BIUROWE, ul. Stanisława Staszica 15, Zielona Góra, fax: (68) , Egz. nr 5 Przedsiębiorca Wojciech Marciniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PATMAR Wojciech Marciniak, ul. Swojska 35/10, Szczecin, fax: (91) , Egz. nr 6 Przedsiębiorca Wiesław Frąszczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IN TIME Wiesław Frąszczak, Ramiszów 30, Wrocław 23, Egz. nr 7 Przedsiębiorca Tomasz Heba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HEBA Tomasz Heba, ul. Bydgoska 46/1, Bydgoszcz, fax: (56) ,

7 Egz. nr 8 KARIAN Spółka jawna, Jan, Bożena, Andrzej Karwan, Chojęcin Szum 24, Bralin, fax: (62) , Egz. nr 9 BIELMAT Sp. z o. o., ul. Warszawska 56, Bielsko-Biała, fax: (33) , Egz. nr 10 Przedsiębiorca Anna Kosmowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GALERIA MEBLI I OŚWIETLENIA Anna Kosmowska, ul. Kręta 5, Zielona Góra, faks: (68) , Egz. nr 11 Przedsiębiorca Sławomir Kiersztyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DYSKRET Sławomir Kiersztyn, Borowina Sitaniecka 52B, Zamość, fax: (84) , Egz. nr 12 KJMK MEBLE Sp. z o. o., ul. Ks. Bp. Bednorza 2A-6, Katowice, faks: (32) , Egz. nr 13 POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 14-15, Wrocław, fax: (71) , Egz. nr 14 Przedsiębiorca Robert Kusch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Kusch FAT Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne, ul. Podgórska 11A/22, Gdynia, fax: (58) , Egz. nr 15 Przedsiębiorca Daniel Dalidowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FOSTER DESIGN Daniel Dalidowicz, ul. Obrońców Pokoju 8/1A, Gorzów Wlkp., fax: (95) , Egz. nr 16 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ŻALUTEX Sp. jawna, Jagiełka, Lupa-Lewandowska, ul. Koronkarska 17, Poznań, fax: (61) , Egz. nr 17 SALON MEBLOWY STYL Arkadiusz Basiński, Renata Gawroniak Sp. jawna, ul. Dąbrowskiego 21, Gorzów Wlkp., fax: (95) , Egz. nr 18 CUBICA SUDOŁ Spółka Jawna, ul. Św. Ducha 5A/5, Szczecin, fax: (91) , Egz. nr 19 Przedsiębiorca Magdalena Merda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcji Mebli MEBLE MERDA Magdalena Merda, ul. Leśna 13, Skwierzyna, fax: (95) , Egz. nr 20 Przedsiębiorca Zbigniew Świadek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno Usługowo - Handlowy JAWOR Linowiec 22, Starogard Gdański, fax: (58) , Egz. nr 21 POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka jawna, ul. Krasińskiego 24, Katowice, fax: (32) , Egz. nr 22 Przedsiębiorca Grzegorz Olejnik prowadzący działalność gospodarcza pod firmą ROLLAND Grzegorz Olejnik, ul. Swarzewska 80/2, Warszawa, fax: (22) , Egz. nr 23 Przedsiębiorca Robert Poznań prowadzący działalność gospodarcza pod firmą VERTI-POL ROBERT POZNAŃ, ul. Wiosny Ludów 8/9, Bydgoszcz, Wykonano w 23 egzemplarzach: Egz. Nr 1 Zamawiający Egz. Nr 2-23 Wykonawcy wymieniony w w/w rozdzielniku Wyk.: Komisja Przetargowa, tel. (068) Dnia: r. Dokument podpisał:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia Krosno Odrzańskie 03.10.2013r. Egzemplarz nr 1 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia PCPR.IV.33.11.2013 Nowa Sól, 17.10.2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nowa Sól, 14 listopada 2012r. PCPR.IV.33.7.2012 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli do pomieszczeń poza pokojami oraz sprzętu medycznego uzupełniającego do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu

Dostawa mebli do pomieszczeń poza pokojami oraz sprzętu medycznego uzupełniającego do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu Dostawa mebli do pomieszczeń poza pokojami oraz sprzętu medycznego uzupełniającego do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Powiatu w Limanowej Józefa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/01/2015 Dostawa artykułów jednorazowych i opatrunkowych dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/01/2015 Dostawa artykułów jednorazowych i opatrunkowych dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze Zielona Góra, 06 maja 2015r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Krosno Odrzańskie 22.07.2013r. Egzemplarz nr 1 KOMENDANT NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Krosno Odrzańskie, dnia 24 kwietnia 2014r Egzemplarz nr 1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia Działając w imieniu Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA I, II ORAZ III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA I, II ORAZ III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Zielona Góra, 31 października 2012r. Egzemplarz nr 26 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA I, II ORAZ III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Działając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nowa Sól, 02.05.2012r. PCPR.IV.33.2.2012 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Krosno Odrzańskie, dnia 17 czerwca 2014r Egzemplarz nr 1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia Działając w imieniu Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zielona Góra, 11 lipca 2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO , dnia 8 grudnia 2015r. Izba Skarbowa w Opolu UNP: 1601-15-011238 Znak sprawy: 1601-LOIN260.22015 WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 93 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę mebli biurowych. Oznaczenie sprawy SWW/ZP-7/BFL/2012. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę mebli biurowych. Oznaczenie sprawy SWW/ZP-7/BFL/2012. Zawiadomienie o wyniku postępowania Zawiadomienie o wyniku postępowania na zakup i dostawę mebli biurowych SWW/ZP-7/BFL/2012 Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę mebli biurowych. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców Projekt 1/12/EFU Infrastruktura i procedury azylowe.

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców Projekt 1/12/EFU Infrastruktura i procedury azylowe. Krosno Odrzańskie, 26 lipca 2013r. Egzemplarz nr 1 KOMENDANT NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. 1,2,4. CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 4 SANET J.A. SZOSTAK SP. J. ul. Opata Hackiego GDYNIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. 1,2,4. CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 4 SANET J.A. SZOSTAK SP. J. ul. Opata Hackiego GDYNIA Egz. nr... Malbork, dnia...12.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/193/XI/2014/NJ Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

AR.ZP-341/KG,MM/5/11 Suchy Dąb, 15.09.2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

AR.ZP-341/KG,MM/5/11 Suchy Dąb, 15.09.2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty AR.ZP-341/KG,MM/5/11 Suchy Dąb, 15.09.2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: TZP-002/105/2009 DRUK ZP-12 1 m-c od dnia podpisania umowy jw jw Jw. jw jw Jw. jw jw Jw. jw jw jw jw jw jw

oznaczenie sprawy: TZP-002/105/2009 DRUK ZP-12 1 m-c od dnia podpisania umowy jw jw Jw. jw jw Jw. jw jw Jw. jw jw jw jw jw jw oznaczenie sprawy: TZP-002/105/2009 DRUK ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu* 1 Przedsiębiorstwo Wytwórczo - Usługowe KARSTOL Stanisław Karbowski,

Bardziej szczegółowo

Ozn. spr.: IZP Borzęcin, dnia r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ozn. spr.: IZP Borzęcin, dnia r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ozn. spr.: IZP.271.11.2016 Borzęcin, dnia 13.02.2017 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT. Zamawiający: Dział Obiektów Dydaktycznych i Sportowych w/m. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej. 3. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.57.2013 Zielona Góra, 4 października 2013 r. Uczestnicy postępowania

Bardziej szczegółowo

111 315,31 zł 85,26 85,26

111 315,31 zł 85,26 85,26 AR.ZP-341/KG,MM/3/11 Suchy Dąb, 15.09.2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gdynia, dnia.. 2015 roku dot: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY Warszawa, 10 sierpnia 010 r. ul. Chałubińskiego 4,00-98 Warszawa tel. 490 9 0, fax 830 NIP 56-5-19-0 TDT/P1-381- ZP8/13/010 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy : Postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZP.271.1.1.201 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Borek Wielkopolski ul. Rynek 1-10 Borek Wielkopolski REGON: 41105075 NIP: 9-175-0- telefon (05) 57 1 120 faks (05) 57 15 9 e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ` Krosno Odrzańskie, dnia 28 maja 2015r. Egzemplarz pojedynczy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE 1, 2, 3, 4, 5, 7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 i art. 93 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Krosno Odrzańskie, 15 listopad 2012 Egz. 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu zamawiającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WOA-2900-01/2012 Wrocław, dnia 09.05.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: WOA-2900-01/2012 Wrocław, dnia 09.05.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Statystyczny we Wrocławiu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ETAP II Znak sprawy: WOA-2900-01/2012 Wrocław, dnia 09.05.2012 r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Szczecin, 28 listopada 2017 r. Oddział w Szczecinie Znak pisma: 390000/271/1068/CZP/2017 271/PN/U/18/CZP/2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy postępowania: Tłumaczenia pisemne z

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn r. Znak sprawy: ZP/220/10/16

Szczecin, dn r. Znak sprawy: ZP/220/10/16 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/10/16

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zielona Góra,dnia 16 lipca 2009r. Sprawa Nr ZSS-1/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Zamawiający: 1) pełna nazwa Zamawiającego: Miasto Zielona Góra Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 2) kod,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2016.01.19

Gdańsk, dnia 2016.01.19 Gdańsk, dnia 2016.01.19 dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert Numer sprawy : 1/EF/10/ZP Sanok, dnia 26.03.2010r. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29 tel. (+48 13) 46 311 29, (+48 13) 46 419 07 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo Kołuda Wielka, 25.10.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/SAN/ZP/351/2011 Sanok, dnia 22 czerwca 2011r. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT/ WYBORZE OFERT

SPZOZ/SAN/ZP/351/2011 Sanok, dnia 22 czerwca 2011r. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT/ WYBORZE OFERT SPZOZ/SAN/ZP/351/2011 Sanok, dnia 22 czerwca 2011r. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT/ WYBORZE OFERT W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia biurowego i meblowego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 30 66-400 Gorzów Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 30 66-400 Gorzów Wlkp. 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.34.2011 Zielona Góra, 2011-09 - 05 Wg. rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kraków, 16.05.2014 r. ZNAK: DNO 3411 5/14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gorzów Wlkp., 2016-03-17 Do wszystkich Wykonawców ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego Zielona Góra, 16.07.2015 r. UE.332.1.2015.HK Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Przewozy Regionalne sp. z o.o. Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Stanisława Małachowskiego 9, 50-084 Wrocław tel.: 782 451 424 fax: (71) 717 55 09 prwrek@p-r.com.pl Nr pisma: PREK-251/43/2011

Bardziej szczegółowo

Numer rejestru: ZP.2390-40/14/R.IZ Sulechów, dnia 10.09.2014 r.

Numer rejestru: ZP.2390-40/14/R.IZ Sulechów, dnia 10.09.2014 r. Numer rejestru: ZP.2390-40/14/R.IZ Sulechów, dnia 10.09.2014 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. Na podstawie art. 92

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 19.10.2015 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/110/IX/2015/MS. Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA NR 77

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA NR 77 P77/ZP.3410-6/17 Poznań, dnia 04.07.2017 r. ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA NR 77 CZĘŚĆ 1 W wyniku porównania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczawno- Zdrój, dn..02.2013r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW CZĘŚĆ I CZĘŚĆ III, IV, VIII CZĘŚC V CZĘŚC VII

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW CZĘŚĆ I CZĘŚĆ III, IV, VIII CZĘŚC V CZĘŚC VII Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 10.07.2017 r. Wszyscy zainteresowani Strona internetowa Zamawiającego dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/63/V/2017/NJ Nazwa zadania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIACH NR 1 8, 10 i 11 ZADANIE NR 1

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIACH NR 1 8, 10 i 11 ZADANIE NR 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/108/15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kursy zawodowe i umiejętnościowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Działania

Bardziej szczegółowo

Oferta nr 11 Wykonawca - "DUET" Janusz Szczepański ul. Z. Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów.

Oferta nr 11 Wykonawca - DUET Janusz Szczepański ul. Z. Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów. Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie Znak sprawy: ZG-5-2710-1/13 Przechlewo, dnia 25.03.2013 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Mińsk Mazowiecki, dnia 1.07.201r DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. W wyznaczonym terminie do dnia 28.12.2015 r. do godz. 12:00 do Zamawiającego wpłynęło pięć ofert niżej wymienionych Wykonawców:

ZAWIADOMIENIE. W wyznaczonym terminie do dnia 28.12.2015 r. do godz. 12:00 do Zamawiającego wpłynęło pięć ofert niżej wymienionych Wykonawców: Wrocław, dnia 29.12.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Nr referencyjny postępowania: ZP/PN/21/2015 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.25.2013 Zielona Góra, 16.05.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Krasnystaw, 10.08.2011r. PCPR-3400/PN/5-9/2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.18.2015 Zielona Góra, 28.04.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. oraz o ofertach odrzuconych

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. oraz o ofertach odrzuconych Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczawno- Zdrój, dn. 22.11.2011r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o ofertach odrzuconych Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak: P/5/23/2007 Olsztyn, dnia 07.03.2012 r. Wg rozdzielnika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r./dz.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AG. 3410-02/EFS/11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gniezno, 21.06.2011r. dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji m. in. : Studium Wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

Wykonanie dokumentacji m. in. : Studium Wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY Wersja archiwalna Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pt. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa pomorskiego poprzez poprawę dostępności obiektów dziedzictwa kulturowego w Rumi Wykonanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE

OGŁOSZENIE O WYBORZE OGŁOSZENIE O WYBORZE znak sprawy: PI13/145/2014 POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy ZP/PN/4/WGSI/2015

oznaczenie sprawy ZP/PN/4/WGSI/2015 Numer oferty 1432/15 1615/15 1649/15 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14.04.2015 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na stawę mebli biurowych, krzeseł i foteli Kwota, którą

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.39.2015 Zielona Góra, 17.09.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Częstochowa, dnia 3 czerwca 2011 r. Numer postępowania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr JRP-PE.272.1.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907)

Bardziej szczegółowo

część zamówienia- A (Wrocław):

część zamówienia- A (Wrocław): Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczawno- Zdrój, dn. 17.05.2013r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 200 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP-240/PN-p14/061/ Wykonawcy wg rozdzielnika ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- CZĘŚĆ 2,3

Znak sprawy: AZP-240/PN-p14/061/ Wykonawcy wg rozdzielnika ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- CZĘŚĆ 2,3 Strona Znak sprawy: AZP-40/PN-p4/06/0-57 Wykonawcy wg rozdzielnika ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- CZĘŚĆ, Dotyczy: dotyczy postępowania o udzielenie publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-4/W/10 Turawa, 02 wrzesień 2010r. Wszyscy Wykonawcy, którzy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Urząd Gminy Wolanów 26-625 Wolanów, ul. Radomska 20; tel: 486186051; fax: 486187941; e-mail: gmina@wolanow.pl Znak: IRO.271.4.2012.BC Wolanów, dnia 29.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Zakup oraz dostawa mebli biurowych na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Zakup oraz dostawa mebli biurowych na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 1 z 7 2016-11-23 15:24 Ogłoszenia Zamawiający (benecjenci) Paweł Ziarnik Dodaj ogłoszenie Moje projekty Moje ogłoszenia Mój prol Wyloguj się Strona główna > Ogłoszenia > Zakup oraz dostawa mebli biurowych

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyniku postępowania

P O W I A D O M I E N I E o wyniku postępowania Wójt Gminy Łubniany ul. Opolska 104 46-024 Łubniany ZP.271.1.J.2011 Łubniany, dnia 14.04.2011r. Otrzymują Wykonawcy którzy złoŝyli oferty treść niniejszego pisma zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.45.25.2017 RISS 3671131 Zielona Góra 13 lipca 2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Zamawiający: 1) pełna

Bardziej szczegółowo

zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu

zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu Potrzuska URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Warszawska 32 tel. 22 75648 10, 22 75642 50,fax 22 75648 85 ZP. Konstancin-Jeziorna, dnia03.20 16 r. Informacja dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie nr z dnia r. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gorzów Wlkp., 30.12.2013r. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. referencyjny

Bardziej szczegółowo

50 woj. śląskie. 8 niezabudowanych

50 woj. śląskie. 8 niezabudowanych Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY 1. Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Wykonawca wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS*... Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Lublin, 20.04.2010 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, nawiązując do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Agencja SFINKS Mirosław Jakubowski ul. Głowackiego 22/ Olsztyn

Agencja SFINKS Mirosław Jakubowski ul. Głowackiego 22/ Olsztyn Nidzica, 14 maj 2012 r. Do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu Nr TI.271.7.2012 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony usługi sprzątania

Sprawa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony usługi sprzątania Wg rozdzielnika Nasz znak: Data: ORZ-2340-RZ-425/11 13 grudnia 2011 roku Sprawa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony usługi sprzątania POCZTA POLSKA S.A. Centrum Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RARR/BZ/2419/2013 Rzeszów, dnia 27.03.2013r. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 26/2013/CSW ogłoszonego w dniu 06 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PPP.241.13.2014 Nisko, dnia 03.11.2014r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Zamawiającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW ODRZUCENIU OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW ODRZUCENIU OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Znak: IZP.271.12.2015 Wodzierady, 16.10.2015r. ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW ODRZUCENIU OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający: Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

Bardziej szczegółowo

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 3 57-200 Ząbkowice Śl. DPS/NT/1/P/2013 Ząbkowice Śl. 28.01.2013r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gdynia, dnia 03.06.2015. 2015 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26. Piotr Pieprzyca

Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26. Piotr Pieprzyca Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26 Piotr Pieprzyca Oferta w rozumieniu szerokim 1. Treść zobowiązania 2. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/39/2015 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Limanowa, dnia 30 kwietnia 2015 r. Nasz znak: ZSTiO-S.271/1/2/15 Wszyscy Wykonawcy wg rozdzielnika Wysłano za pośrednictwem E-MAIL Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółwi. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółwi. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Poznań, dnia 20 grudnia 2013 roku Zamawiający: Ogród Zoologiczny ul. Browarna 25 61-063 Poznań Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl NOZ 3311/

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 01.06.2015 r. ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr JRP-PE.272.1.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2013.907)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczawno- Zdrój, dn. 27.06.2012r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ZP/7ADM/2017... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo